Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Effentora (fentanyl) – Souhrn údajů o přípravku - N02AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Effentora
Kód ATCN02AB03
Látkafentanyl
VýrobceTeva B.V.

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Effentora 100 mikrogramů bukální tablety

Effentora 200 mikrogramů bukální tablety

Effentora 400 mikrogramů bukální tablety

Effentora 600 mikrogramů bukální tablety

Effentora 800 mikrogramů bukální tablety

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Effentora 100 mikrogramů bukální tablety

Jedna bukální tableta obsahuje fentanylum 100 mikrogramů (ve formě fentanyli citras). Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 10 mg sodíku.

Effentora 200 mikrogramů bukální tablety

Jedna bukální tableta obsahuje fentanylum 200 mikrogramů (ve formě fentanyli citras). Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 20 mg sodíku.

Effentora 400 mikrogramů bukální tablety

Jedna bukální tableta obsahuje fentanylum 400 mikrogramů (ve formě fentanyli citras). Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 20 mg sodíku.

Effentora 600 mikrogramů bukální tablety

Jedna bukální tableta obsahuje fentanylum 600 mikrogramů (ve formě fentanyli citras). Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 20 mg sodíku.

Effentora 800 mikrogramů bukální tablety

Jedna bukální tableta obsahuje fentanylum 800 mikrogramů (ve formě fentanyli citras). Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 20 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Bukální tableta.

Effentora 100 mikrogramů bukální tablety

Ploché, bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami, s vyraženým „C“ na jedné straně a s „1“ na straně druhé.

Effentora 200 mikrogramů bukální tablety

Ploché, bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami, s vyraženým „C“ na jedné straně a s „2“ na straně druhé.

Effentora 400 mikrogramů bukální tablety

Ploché, bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami, s vyraženým „C“ na jedné straně a se „4“ na straně druhé.

Effentora 600 mikrogramů bukální tablety

Ploché, bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami, s vyraženým „C“ na jedné straně a s „6“ na straně druhé.

Effentora 800 mikrogramů bukální tablety

Ploché, bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami, s vyraženým „C“ na jedné straně a s „8“ na straně druhé.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Effentora je indikována k léčbě akutní ataky bolesti (breakthrough pain - BTP) u dospělých s nádorovým onemocněním, kteří již užívají udržovací terapii opioidy pro chronickou bolest při nádorovém onemocnění.

BTP je přechodná exacerbace bolesti, ke které dochází na pozadí jinak kontrolované perzistentní bolesti.

Pacienti užívající udržovací terapii opioidy jsou ti, kteří užívají nejméně 60 mg morfinu perorálně denně, nejméně 25 mikrogramů transdermálního fentanylu za hodinu, nejméně 30 mg oxykodonu denně, nejméně 8 mg hydromorfonu perorálně denně nebo ekvianalgetickou dávku jiného opioidu jeden týden nebo déle.

4.2Dávkování a způsob podání

Léčbu by měl zahajovat lékař se zkušenostmi s terapií opioidy u pacientů s nádorovým onemocněním a měla by i nadále probíhat pod jeho dohledem. Lékaři by měli vzít v úvahu možnost zneužití fentanylu. Pacienti by měli být poučeni, aby k léčbě akutní ataky bolesti nepoužívali dvě různé formy fentanylu souběžně a aby po převodu na Effentoru zlikvidovali jakýkoli jiný přípravek obsahující fentanyl předepsaný pro léčbu BTP. Počet tablet různé síly dostupný pacientům v danou dobu by měl být co nejnižší, aby se zabránilo zaměnění a možnému předávkování.

Dávkování

Titrace dávky

Effentora by měla být individuálně titrována na „efektivní“ dávku, která zajišťuje adekvátní analgezii a minimalizuje nežádoucí účinky. V klinických studiích nebylo z denní udržovací dávky opioidů možné předpovědět efektivní dávku Effentory pro BTP .

Pacienty je zapotřebí pečlivě sledovat, dokud se efektivní dávky nedosáhne.

Titrace u pacientů nepřeváděných z jiných přípravků obsahujících fentanyl

Výchozí dávka Effentory by měla být 100 mikrogramů a je podle potřeby postupně navyšována v rozsahu dostupných sil tablet (100, 200, 400, 600, 800 mikrogramů).

Titrace u pacientů převáděných z jiných přípravků obsahujících fentanyl

Kvůli odlišným absorpčním profilům se převádění nesmí provádět v poměru 1:1. Jestliže se přechází z jiného perorálního přípravku obsahujícího fentanyl-citrát, je nutná nezávislá titrace dávky přípravu Effentora, protože se biologická dostupnost jednotlivých přípravků významně liší. U těchto pacientů lze však zvážit výchozí dávku vyšší než 100 mikrogramů.

Způsob titrace

Pokud není dosaženo adekvátní analgezie do 30 minut od počátku podání jedné tablety, lze během titrace užít druhou tabletu Effentory stejné síly.

Jestliže léčba epizody BTP vyžaduje více než jednu tabletu, mělo by se při léčbě další epizody BTP zvážit zvýšení dávky na další vyšší dostupnou sílu.

Během titrace lze použít více tablet: k léčbě jednorázové epizody BTP během titrace dávky se mohou užít až čtyři 100mikrogramové nebo až čtyři 200mikrogramové tablety podle následujícího schématu:

Jestliže počáteční 100mikrogramová tableta nebude účinná, lze pacientovi doporučit, aby léčil další epizodu BTP dvěma 100mikrogramovými tabletami. Doporučuje se, aby se na každou stranu úst vkládala jedna tableta. Jestliže bude tato dávka efektivní, léčba následných epizod BTP může

pokračovat jednou 200mikrogramovou tabletou Effentory.

Jestliže jedna 200mikrogramová tableta Effentory (nebo dvě 100mikrogramové tablety) nebude považována za účinnou, lze pacientovi doporučit při další epizodě BTP užití dvou 200mikrogramových tablet (nebo čtyř 100mikrogramových tablet). Doporučuje se na každou stranu úst vkládat dvě tablety. Jestliže je tato dávka efektivní, léčba následných epizod BTP může pokračovat jednou 400mikrogramovou tabletou Effentory.

Pro titraci na 600 mikrogramů a 800 mikrogramů by se měly používat 200mikrogramové tablety.

Dávky nad 800 mikrogramů nebyly v klinických studiích hodnoceny.

K léčbě žádné individuální epizody BTP by se neměly používat více než dvě tablety s výjimkou titrací, kdy se používají až čtyři tablety, jak je uvedeno výše.

Během titrace by pacienti měli před léčbou další epizody BTP počkat nejméně 4 hodiny.

Udržovací léčba

Jakmile byla během titrace stanovena účinná dávka, pacienti by měli pokračovat v užívání této dávky jako jediné tablety příslušné síly. Jednotlivé epizody BTP mohou být různé intenzity, a je možné, že se potřebná dávka Effentory v průběhu času zvýší v důsledku progrese základního nádorového onemocnění. V takových případech může být užita druhá tableta Effentory o stejné síle. Potřebuje-li pacient užít druhou tabletu Effentory během několika po sobě následujících epizod, obvyklá udržovací dávka musí být nastavena znovu (viz níže). Při udržovací léčbě by pacienti měli před léčbou další epizody BTP počkat nejméně 4 hodiny.

Znovunastavení dávky

Udržovací dávka Effentory by se měla zvyšovat, bude-li pacient během několika po sobě jdoucích epizod BTP vyžadovat více než jednu tabletu na jednu epizodu BTP. Pro znovunastavení dávky platí stejné zásady jako pro titraci dávky (viz popis výše).

Znovunastavení dávky základní léčby opioidy může být potřebné v případě, že pacienti trpí více než čtyřmi epizodami BTP za 24 hodin.

Ukončení léčby

Effentora by měla být okamžitě vysazena, pokud pacient již dále nemá epizody BTP. Léčba trvalé chronické bolesti by měla pokračovat podle doporučení.

Pokud je nutné ukončení veškeré opioidní léčby, musí být pacient pečlivě sledován lékařem, aby bylo možné zvládnout riziko účinků náhlého vysazení.

Poruchy funkce jater nebo ledvin

Pacientům se středně závažnými až závažnými poruchami funkce jater nebo ledvin je Effentoru třeba podávat s opatrností (viz bod 4.4).

Pacienti s xerostomií

Pacientům s xerostomií se doporučuje, aby se před podáním Effentory napili vody, aby došlo ke zvlhčení ústní dutiny. Pokud ani přes toto doporučení nedochází k dostatečnému rozpouštění tablety, může být vhodné zvolit jinou terapii.

Použití u starších pacientů (nad 65 let)

V klinických studiích inklinovali pacienti nad 65 let k titraci nižší efektivní dávky než mladší pacienti. Při titraci dávky Effentory u starších pacientů se doporučuje zvýšená opatrnost.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost Effentory u dětí ve věku od 0 do 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Jakmile je Effentora jednou vystavena působení vlhkosti, začne se rozpouštět, a tím dochází

k uvolnění léčivé látky. Proto je zapotřebí pacienty poučit, aby neotevírali blistr, dokud nebudou připraveni vložit tabletu do úst.

Otevření blistrového balení

Pacienti by měli být poučeni, ABY SE NEPOKOUŠELI protlačovat tabletu blistrem, protože tím by se bukální tableta mohla poškodit. Správná metoda uvolňování tablety z blistru je:

Od blistrové karty je nutné oddělit jednu blistrovou část jejím odtržením podle perforací. Blistr se poté ohne podle linie vytištěné na podkladové fólii ve vyznačených místech. Podkladovou fólii je nutné poté sloupnout, aby se odhalila tableta.

Pacienty je nutno upozornit, aby se nepokoušeli tabletu rozdrtit nebo rozdělit.

Po vyjmutí z blistrového obalu by se tableta již neměla dále uchovávat, protože nelze zaručit její neporušenost a může nastat riziko náhodného vystavení tablety vnějším vlivům.

Podání tablety

Je zapotřebí, aby pacienti ihned po vyjmutí tablety Effentory z blistru ji okamžitě vložili celou do dutiny ústní (nedaleko stoličky mezi tvář a dáseň).

Tableta Effentory se nesmí cucat, kousat ani polykat, protože by to mělo za následek nižší koncentrace v plazmě, než když se tableta užívá podle pokynů.

Effentoru je zapotřebí umístit do ústní dutiny a udržet ji v ní po dobu, která umožní rozpad tablety, což obvykle trvá přibližně 14 až 25 minut.

Alternativně může být tableta umístěna pod jazyk (viz bod 5.2).

Přibližně po 30 minutách, pokud ještě zůstanou zbytky tablety Effentory v ústech, mohou být spolknuty a zapity sklenicí vody.

Zdá se, že doba, které je zapotřebí k úplnému rozpadu tablety po orálním podání, neovlivňuje časnou systémovou expozici fentanylu.

Po dobu, kdy je tableta v dutině ústní, by pacienti neměli jíst ani pít.

V případě podráždění sliznice dutiny ústní se doporučuje změnit umístění tablety.

4.3

Kontraindikace

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

 

Pacienti bez udržovací léčby opioidy, protože zde existuje zvýšené riziko respirační deprese.

 

Závažná respirační deprese nebo závažná obstrukční plicní onemocnění.

 

Léčba jiné akutní bolesti, než bolesti průlomové.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Náhodné požití dětmi

Pacienti a jejich pečovatelé musí být informováni, že Effentora obsahuje léčivou látku v množství, které může být zvláště pro dítě fatální. Proto musí být všechny tablety uchovávány mimo dohled a dosah dětí.

Sledování

Pro minimalizaci rizik nežádoucích účinků souvisejících s opioidy a pro rozpoznání účinné dávky je naprosto nevyhnutelné, aby zdravotnický personál pacienty během titrace pečlivě sledoval.

Udržovací léčba opioidy

Je důležité, aby se stabilizovala udržovací léčba opioidy používaná k léčbě perzistentní bolesti pacienta dříve, než bude zahájena terapie Effentorou, a aby se u pacienta během užívání Effentory pokračovalo v udržovací léčbě opioidy.

Respirační deprese

Jako u všech opioidů i tady existuje v souvislosti s použitím fentanylu nebezpečí klinicky významné respirační deprese. Nesprávný výběr pacientů (např. použití u pacientů bez udržovací léčby opiátem) a / nebo nesprávné dávkování mohou mít fatální následky při použití Effentory stejně jako u jiných přípravků obsahujících fentanyl.

Přípravek Effentora by měl být užíván pouze za podmínek uvedených v bodu 4.1.

Chronická obstrukční plicní nemoc

Zvláštní pozornosti je zapotřebí při titraci Effentory u pacientů s nezávažným chronickým obstrukčním plicním onemocněním nebo jinými zdravotními obtížemi, které je predisponují

k respirační depresi, protože i normální terapeutické dávky Effentory mohou dále snižovat respirační úsilí až do bodu respiračního selhání.

Alkohol

Současné požívání alkoholu a užívání fentanylu může vést ke zvýšeným depresivním účinkům, jež mohou vyústit ve fatální následky (viz bod 4.5).

Zvýšený nitrolební tlak, porucha vědomí

Effentora by se měla podávat pouze za zvýšené opatrnosti u pacientů, kteří mohou být zvláště citliví na intrakraniální účinky retence CO2, například u pacientů s prokazatelně zvýšeným intrakraniálním tlakem nebo s poruchou vědomí. U pacientů s poraněním hlavy mohou opioidy zastírat klinický průběh a měly by se používat pouze tehdy, je-li to klinicky oprávněné.

Srdeční onemocnění

Fentanyl může způsobit bradykardii. Fentanyl by měl být používán s opatrností u pacientů s předchozími nebo stávajícími bradyarytmiemi.

Selhání jater a ledvin

Dále by Effentora měla být podávána s opatrností pacientům s poruchou renálních či jaterních funkcí (viz bod 4.4). Vliv poškození jater a ledvin na farmakokinetiku léčivého přípravku nebyl hodnocen, ovšem při intravenózním podání se ukázalo, že se clearance fentanylu u poškození jater a ledvin kvůli změnám v metabolické clearance a plazmových proteinech změnila. Po podání Effentory může zhoršená funkce jater a ledvin zvýšit jak biologickou dostupnost spolknutého fentanylu, tak snížit jeho systémovou clearance, což by mohlo vést ke zvýšení a prodloužení účinku opioidů. Proto je zapotřebí zvláštní opatrnost během titrace u pacientů se středně těžkým nebo těžkým poškozením jater nebo ledvin.

Je nutné pečlivě zvážit podání pacientům s hypovolémií a hypotenzí.

Serotoninový syndrom

Opatrnost se doporučuje při současném podání přípravku Effentora s léčivými přípravky, které ovlivňují serotonergní neurotransmiterové systémy.

K vývoji potenciálně život ohrožujícího serotoninového syndromu může dojít při současném užití se serotonergními léčivými přípravky, jako jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) a s léčivými přípravky, které ovlivňují metabolismus serotoninu (včetně inhibitorů monoaminooxidázy [IMAO]). K tomu může dojít v rámci doporučeného dávkování.

Serotoninový syndrom může zahrnovat změny duševního stavu (např. agitovanost, halucinace, koma), nestabilitu autonomního systému např. tachykardie, kolísání krevního tlaku, hypertermie), neuromuskulární abnormality (např. hyperreflexie, porucha koordinace, rigidita), gastrointestinální příznaky (např. nauzea, zvracení, průjem).

V případě podezření na serotoninový syndrom je nutno ukončit léčbu přípravkem Effentora.

Tolerance, závislost

Při opakovaném podávání opioidů, jako je například fentanyl, se může rozvinout tolerance a fyzická a/nebo psychická závislost. Nicméně iatrogenní závislost po terapeutickém použití opioidů je vzácná.

Kontrolovaná sodíková dieta

Přípravek Effentora 100 mikrogramů bukální tablety obsahuje 10 mg sodíku v jedné tabletě. Přípravek Effentora 200 mikrogramů, Effentora 400 mikrogramů, Effentora 600 mikrogramů a Effentora 800 mikrogramů obsahuje 20 mg sodíku v jedné tabletě.

Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Anafylaxe a hypersenzitivita

Anafylaxe a hypersenzitivita byly hlášeny v souvislosti s použitím perorálních fentanylových přípravků absorbovaných sliznicí (viz bod 4.8).

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Léčiva ovlivňující aktivitu CYP3A4

Fentanyl je metabolizován hlavně isoenzymovým systémem 3A4 cytochromu P450 (CYP3A4). Při souběžném podávání Effentory s léčivy, která ovlivňují aktivitu CYP3A4, může proto dojít

k potenciálním interakcím.

Induktory CYP3A4

Současné podávání s látkami, které indukují aktivitu 3A4, může snižovat účinnost Effentory.

Inhibitory CYP3A4

Souběžné používání Effentory se silnými inhibitory CYP3A4 (např. ritonavirem, ketokonazolem, itrakonazolem, troleandomycinem, klaritromycinem a nelfinavirem) nebo středně silnými inhibitory CYP3A4 (např. amprenavirem, aprepitantem, diltiazemem, erytromycinem, flukonazolem, fosamprenavirem, grapefruitovou šťávou a verapamilem) může způsobit zvýšení plazmatických koncentrací fentanylu a potenciálně zapříčinit závažné nežádoucí účinky včetně fatální respirační deprese. Pacienti užívající Effentoru souběžně se středně silnými nebo silnými inhibitory CYP3A4 by měli být pečlivě sledováni po delší dobu. Zvýšení dávky je nutné provádět s opatrností.

Léčiva, jež mohou zvýšit depresivní účinky na CNS

Současné podávání fentanylu s jinými látkami tlumícími centrální nervový systém včetně jiných opioidů, sedativ nebo hypnotik, celkových anestetik, fenothiazinů, trankvilizérů, muskuloskeletálních relaxacií, sedativních antihistaminik a alkoholu může stupňovat depresivní účinky, jež mohou vyústit ve fatální následky (viz bod 4.4).

Částeční opioidní agonisté/antagonisté

Současné podávání částečných opioidových agonistů/antagonistů (např. buprenorfin, nalbufin, pentazocin) se nedoporučuje. Mají vysokou afinitu k opioidovým receptorům s relativně nízkou vnitřní aktivitou, a proto částečně antagonizují analgetický účinek fentanylu, přičemž mohou vyvolat abstinenční příznaky u pacientů závislých na opioidech.

Serotonergní léčiva

Současné podávání fentanylu se serotonergní látkou, jako je inhibitor zpětného vychytávání seronotinu (SSRI), inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) nebo inhibitor monoaminooxidázy (IMAO), může zvýšit riziko serotoninového syndromu, což je potenciálně život ohroužjící stav. Používání Effentory se nedoporučuje u pacientů, kteří během posledních 14 dnů

užívali IMAO, protože se může objevit závažná a nepředvídatelná potenciace opioidních analgetik IMAO.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O použití fentanylu u těhotných žen nejsou k dispozici dostatečné údaje. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Effentora by neměla být podávána v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.

Po dlouhodobém podávání během těhotenství existuje riziko neonatálního abstinenčního syndromu po vysazení opioidů, který může být život ohrožující, pokud není rozpoznán a léčen, a který vyžaduje léčbu podle protokolů vyvinutých neonatology. Pokud je nutné dlouhodobé použití opioidů u těhotné ženy, informujte pacientku o riziku neonatálního abstinenčního syndromu po vysazení opioidů

a zajistěte dostupnost příslušné léčby (viz bod 4.8).

Nedoporučuje se používat fentanyl na začátku porodu a během něj (včetně císařského řezu), protože fentanyl prochází placentou a může u plodu vyvolat respirační depresi. Pokud se Effentora bude podávat, mělo by být pro dítě snadno dostupné antidotum.

Kojení

Fentanyl přechází do mateřského mléka a může vyvolávat sedaci a respirační depresi u kojeného dítěte. Kojící ženy by neměly fentanyl používat, a kojení by neměly znovu zahájit dříve než 5 dnů po posledním podání fentanylu.

Fertilita

Údaje o podávání těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly negativní vliv na fertilitu samců. (viz bod 5.3).

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Opioidní analgetika však zhoršují mentální a/nebo fyzickou schopnost požadovanou pro provádění potenciálně nebezpečných úkolů (např. řízení vozidla nebo obsluha stroje). Pacienti musí být poučeni, aby při užívání Effentory neřídili ani neobsluhovali stroje, pokud budou cítit ospalost, závratě či se jim zhorší vidění, a aby neřídili a neobsluhovali stroje, dokud nebudou vědět, jak na ni reagují.

4.8Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

U Effentory lze očekávat typické nežádoucí účinky opioidů. S pokračujícím používáním léčivého přípravku jejich intenzita klesá či mizí s tím, jak je pacient titrován na nejvhodnější dávku. Ovšem nejzávažnějšími nežádoucími účinky jsou respirační deprese (potenciálně vedoucí k apnoe a respirační zástavě), oběhová deprese, hypotenze a šok a všichni pacienti by proto měli být pečlivě sledováni.

Klinické studie Effentory byly navrženy tak, aby hodnotily bezpečnost a účinnost léčby BTP. Všichni pacienti rovněž užívali k léčbě perzistentní bolesti souběžně opioidy, například morfin s řízeným uvolňováním nebo transdermální fentanyl. Proto není možné s konečnou platností oddělit účinky Effentory samotné.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při podávání Effentory a/nebo dalších přípravků obsahujících fentanyl během klinických studií a ze zkušeností z období po uvedení přípravku na trh. Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže jako upřednostňovaný termín MedDRA a seřazeny podle třídy orgánových systémů a frekvence (frekvence jsou definované jako: velmi časté ≥1/10, časté ≥1/100 až <1/10, méně časté ≥1/1 000 až <1/100, vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit); v každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

 

Velmi

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

 

časté

 

 

 

 

Infekce a

 

Orální

Faryngitida

Orální pustula

 

infestace

 

kandidóza

 

 

 

Poruchy krve a

 

Anémie

Trombocyto-

 

 

lymfatického

 

Neutropenie

penie

 

 

systému

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

Hypersenzitivita*

 

imunitního

 

 

 

 

 

systému

 

 

 

 

 

Endokrinní

 

 

 

Hypogonadismus

Adrenální

poruchy

 

 

 

 

insuficience

 

 

 

 

 

Androgenní

 

 

 

 

 

insuficience

Poruchy

 

Anorexie

 

 

 

metabolismu a

 

 

 

 

 

výživy

 

 

 

 

 

Psychiatrické

 

Deprese

Euforická

 

 

poruchy

 

Anxieta

nálada

 

 

 

 

Stav

Nervozita

 

 

 

 

zmatenosti

Halucinace

 

 

 

 

Nespavost

Vizuální

 

 

 

 

 

halucinace

 

 

 

 

 

Změny

 

 

 

 

 

duševního stavu

 

 

 

 

 

Závislost na

 

 

 

 

 

léku (návyk)*

 

 

 

 

 

Ztráta orientace

 

 

Poruchy

Závratě

Dysgeusie

Snížená hladina

Kognitivní

Ztráta

nervového

Bolest

Spavost

vědomí

porucha

vědomí*

systému

hlavy

Letargie

Porucha

Motorická

Křeče

 

 

Třes

pozornosti

dysfunkce

 

 

 

Sedace

Porucha

 

 

 

 

Hypestézie

rovnováhy

 

 

 

 

Migréna

Dysartrie

 

 

Poruchy oka

 

 

Poruchy vidění

Abnormální pocit

 

 

 

 

Okulární

v oku

 

 

 

 

hyperémie

Fotopsie

 

 

 

 

Rozmazané

 

 

 

 

 

vidění

 

 

 

 

 

Snížená ostrost

 

 

 

 

 

vidění

 

 

Poruchy ucha

 

 

Vertigo

 

 

a labyrintu

 

 

Tinnitus

 

 

 

 

 

Ušní diskomfort

 

 

Srdeční

 

Tachykardie

Bradykardie

 

 

poruchy

 

 

 

 

 

Cévní poruchy

 

Hypotenze

Zrudnutí

 

 

 

 

Hypertenze

Návaly horka

 

 

Respirační,

 

Dyspnoe

Respirační

 

Respirační

hrudní a

 

Faryngo-

deprese

 

zástava*

mediastinální

 

laryngeální

Syndrom

 

 

poruchy

 

bolest

spánkové apnoe

 

 

 

 

 

 

 

 

Velmi

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

 

časté

 

 

 

 

Gastrointestiná

Nauzea

Zácpa

Ileus

Puchýře na

 

lní poruchy

Zvracení

Stomatitida

Ulcerace

sliznici úst

 

 

 

Sucho

v ústech

Suché rty

 

 

 

v ústech

Orální

 

 

 

 

Průjem

hypestézie

 

 

 

 

Bolesti

Orální

 

 

 

 

v břišní

diskomfort

 

 

 

 

krajině

Odbarvení

 

 

 

 

Gastroezofa-

sliznice úst

 

 

 

 

geální reflux

Porucha orální

 

 

 

 

Žaludeční

měkké tkáně

 

 

 

 

diskomfort

Pálení jazyka

 

 

 

 

Dyspepsie

Puchýře na

 

 

 

 

Bolest zubů

jazyku

 

 

 

 

 

Bolest dásní

 

 

 

 

 

Ulcerace jazyka

 

 

 

 

 

Onemocnění

 

 

 

 

 

jazyka

 

 

 

 

 

Ezofagitida

 

 

 

 

 

Rozpraskané rty

 

 

 

 

 

Zubní

 

 

 

 

 

onemocnění

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy jater a

 

 

Dilatace

 

 

žlučových cest

 

 

žlučových cest

 

 

Poruchy kůže

 

Pruritus

Studený pot

Onychorexe

 

a podkožní

 

Hyperhidróza

Otok obličeje

 

 

tkáně

 

Vyrážka

Generalizovaný

 

 

 

 

 

pruritus

 

 

 

 

 

Alopécie

 

 

Poruchy

 

Myalgie

Záškuby ve

 

 

svalové a

 

Bolesti

svalech

 

 

kosterní

 

v zádech

Svalová slabost

 

 

soustavy a

 

 

 

 

 

pojivové tkáně

 

 

 

 

 

Poruchy ledvin

 

 

Močová retence

 

 

a močových

 

 

 

 

 

cest

 

 

 

 

 

Celkové

Reakce

Periferní

Malátnost

 

Pyrexie

poruchy a

v místě

edém

Zpomalenost

 

Neonatální

reakce v místě

podání

Únava

Diskomfort

 

abstinenční

aplikace

včetně

Astenie

hrudníku

 

syndrom (viz

 

krvácení,

Abstinenční

Abnormální

 

bod 4.6)

 

bolesti,

syndrom po

pocit

 

 

 

vředu,

vysazení

Pocit paniky

 

 

 

dráždění,

léčiva*

Žízeň

 

 

 

parestézie

Zimnice

Pocit chladu

 

 

 

,

 

Pocit horkosti

 

 

 

anestézie,

 

 

 

 

 

erytému,

 

 

 

 

 

edému,

 

 

 

 

 

otoku a

 

 

 

 

 

puchýřků

 

 

 

 

Velmi

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

časté

 

 

 

 

Vyšetření

Snížení

Snížení počtu

 

 

 

tělesné

krevních

 

 

 

hmotnosti

destiček

 

 

 

 

Zvýšení srdeční

 

 

 

 

frekvence

 

 

 

 

Snížení

 

 

 

 

hematokritu

 

 

 

 

Snížení

 

 

 

 

hemoglobinu

 

 

Poranění,

Pád

 

 

 

otravy a

 

 

 

 

procedurální

 

 

 

 

komplikace

 

 

 

 

* Viz bod Popis vybraných nežádoucích účinků

Popis vybraných nežádoucích účinků

Při opakovaném podávání opioidů, jako je např. fentanyl, se může vyvinout tolerance, fyzická a/nebo psychická závislost (viz bod 4.4).

U transmukózně podávaného fentanylu byly zaznamenány příznaky po vysazení opioidů, jako jsou např. nauzea, zvracení, průjem, anxieta, zimnice, třes a pocení.

Při předávkování byly zaznamenány ztráta vědomí a respirační zástava (viz bod 4.9).

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny reakce hypersenzitivity, jako jsou vyrážka, erytém, otoky rtů a tváře a kopřivka (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Příznaky

Očekává se, že příznaky předávkování fentanylem budou svojí povahou podobné příznakům u intravenózně podávaného fentanylu a jiných opioidů, a jsou rozšířením jeho farmakologických působení, kdy nejzávažnějšími účinky jsou změna duševního stavu, ztráta vědomí, hypotenze, respirační deprese, respirační tíseň a respirační selhání, které v minulosti vedly k úmrtí.

Léčba

Bezprostřední léčba předávkování opioidy zahrnuje vyjmutí bukální tablety Effentory, pokud je stále ještě v ústech, zajištění dýchacích cest pacienta, fyzickou a verbální stimulaci pacienta, zhodnocení úrovně vědomí, stavu ventilace a oběhu a asistovanou ventilaci (podporu dýchání), bude-li to nutné.

Předávkování (náhodné požití) u osoby dosud neléčené opioidy

Pro léčbu předávkování (náhodné požití) u osoby dříve neléčené opioidy je nutné získat intravenózní přístup a podávat podle klinické indikace naloxon nebo jiné antagonisty opioidů. Doba trvání respirační deprese po předávkování může být delší než účinky působení antagonisty opioidů (např. poločas naloxonu se pohybuje v rozmezí 30 až 81 minut) a může být nezbytné opakované podání). Podrobnosti o takovém použití naleznete v Souhrnu údajů o přípravku příslušného antagonisty opioidů.

Předávkování u pacientů léčených opioidy

Pro léčbu předávkování u pacientů udržovaných na opioidech je zapotřebí získat intravenózní přístup. V některých případech může být zaručeným způsobem léčby uvážlivé používání naloxonu nebo jiného antagonisty opioidů, ale je to spojeno s rizikem vyvolání akutního abstinenčního syndromu.

Přestože nebyla po použití Effentory pozorována svalová ztuhlost narušující respiraci, může k ní u fentanylu a jiných opioidů dojít. Jestliže k ní dojde, je zapotřebí ji léčit pomocí asistované ventilace, podáním antagonisty opioidů a v poslední řadě podáním látky blokující neuromuskulární převod.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetika; opioidy; ATC kód: N02AB03.

Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky

Fentanyl je opioidní analgetikum, které převážně interaguje s opioidním -receptorem. Jeho primární terapeutickými účinky jsou analgezie a sedace. Sekundárními farmakologickými účinky jsou respirační deprese, bradykardie, hypotermie, zácpa, mióza, fyzická závislost a euforie.

Analgetické účinky fentanylu souvisí s jeho hladinou v plazmě. Obecně platí, že efektivní koncentrace a koncentrace, při níž se projevuje toxicita, rostou se zvyšující se tolerancí na opioidy. Rychlost vývoje tolerance se u jednotlivců ve velké míře liší. Proto je nutné dávku Effentory titrovat individuálně, aby se dosáhlo požadovaného účinku (viz bod 4.2).

Agonisté opioidních -receptorů včetně fentanylu vytváří dávkově dependentní respirační depresi. Riziko respirační deprese je nižší u pacientů podstupujících chronickou opioidní léčbu, protože se u nich vyvine tolerance na účinky respiračních depresantů.

Opioidy mohou ovlivnit osu hypotalamus-hypofýza-nadledviny nebo osu hypotalamus-hypofýza- gonády. Některé pozorované změny zahrnují zvýšení hladiny prolaktinu v séru a snížení hladiny kortizolu a testosteronu v plazmě. Klinické známky a příznaky mohou být projevem těchto hormonálních změn (viz také bod 4.8).

Klinická účinnost a bezpečnost

Bezpečnost a účinnost Effentory byla vyhodnocena u pacientů užívajících léčivo při nástupu epizody akutní ataky bolesti. Preventivní používání Effentory u předvídatelných epizod bolestí nebylo

v klinických hodnoceních zkoumáno. Byly provedeny dvě dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované studie se zkříženým uspořádáním zahrnující celkem 248 pacientů s BTP a nádorovým onemocněním, kteří uváděli průměrně 1 až 4 epizody BTP denně při udržovací opioidní terapii. Během počáteční otevřené fáze byli pacienti titrováni na efektivní dávku Effentory. Pacienti, u nichž byla rozpoznána efektivní dávka, vstoupili do dvojitě zaslepené fáze studie. Proměnnou primární účinnost představovalo hodnocení intenzity bolesti pacientem. Pacienti hodnotili intenzitu bolesti na jedenáctistupňové stupnici. Pro každou epizodu BTP byla intenzita bolesti hodnocena před a po léčbě v několika bodech.

Šedesát sedm procent pacientů mohlo být titrováno na efektivní dávku.

V pivotní klinické studii (studie 1) byla primárním cílovým bodem průměrná suma rozdílů ve skóre intenzity bolesti z podávání do 60 minut včetně (SPID60), která byla statisticky signifikantní

v porovnání s placebem (p<0,0001).

Průměrné ( SEM) rozdíly intenzity

Studie 1: Průměrný (+/- SEM) rozdíl intenzity bolesti v časové fázi (plná množina analýzy)

SPID60 průměr (+/- SD)

EFFENTORA=9,7(5,58) p<0,0001

Placebo=4,9(4,38)

Doba od podání hodnoceného léčiva (minuty)

Léčená skupina EFFENTORA

Placebo

Průměrné (SEM) rozdíly intenzity bolesti

+ p<0,0001 EFFENTORA versus placebo ve prospěch EFFENTORY, analýzou odchylky PID= rozdíl intensity bolest; SEM=standardní chyba průměru

Studie 2: Průměrný (+/- SEM) rozdíl intenzity bolesti v časové fázi (plná množina analýzy)

SPID30 průměrný (+/- SD)

EFFENTORA=3,2(2,60) p<0,0001

Placebo=2,0(2,21)

Doba od podání hodnoceného léčiva (minuty)

Léčená skupina  EFFENTORA

 Placebo

* p<0,01 EFFENTORA versus placebo, ve prospěch EFFENTORY, jednovýběrovým párovým Wilcoxonovým testem

+ p<0,0001 EFFENTORA versus placebo,ve prospěch EFFENTORY, jednovýběrovým párovým Wilcoxonovým testem

PID=rozdíl intenzity bolesti; SEM=standardní chyba průměru

V druhé pivotní studii (studie 2) byl primárním cílovým bodem SPID30, který byl rovněž statisticky významný ve srovnání s placebem (p<0,0001).

Statisticky významné zlepšení v rozdílu intenzity bolesti bylo pozorováno u Effentory naproti placebu již po 10 minutách ve studii 1 a již po 15 minutách ve studii 2 (nejčasnější naměřený časový interval). Tyto rozdíly zůstávaly nadále statisticky významné v každé časové fázi všech jednotlivých studií.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Obecný úvod

Fentanyl je vysoce lipofilní a může se velmi rychle absorbovat ústní sliznicí a pomaleji konvenční gastrointestinální cestou. Fentanyl podléhá metabolismu prvního průchodu v játrech a střevnímu metabolismu a jeho metabolity se nepodílejí na terapeutickém účinku fentanylu.

Effentora pracuje s technologií využívající efervescentní reakce, která zvyšuje rychlost a rozsah fentanylu absorbovaného sliznicí dutiny ústní. Přechodné změny pH doprovázející efervescentní reakci mohou optimalizovat rozpouštění (při nižším pH) a průnik membránou (při vyšším pH).

Doba zdržení (definovaná jako časový úsek, který je zapotřebí k úplnému rozrušení tablety po orálním podání), neovlivňuje časnou systémovou expozici fentanylu. Srovnávací studie jedné 400 mikrogramové tablety Effentory podané buď bukálně (tj. mezi tvář a dáseň) nebo sublingválně splnila kritéria bioekvivalence.

Účinek poškození ledvin či jater na farmakokinetiku Effentory nebyl studován.

Absorpce:

Po orálním podání Effentory se fentanyl snadno absorbuje s absolutní biologickou dostupností 65%. Absorpční profil Effentory je převážně výsledkem počáteční rychlé absorpce z ústní sliznice

s vrcholovými koncentracemi v plazmě po odběru vzorku žilní krve, kterého se dosahuje do hodiny po orálním podání. Přibližně 50% celkové podané dávky se rychle absorbuje přes mukózu a je systémově dostupné. Zbývající polovina celkové dávky je spolknuta a pomalu se absorbuje z gastrointestinálního traktu. Přibližně 30 % z tohoto spolknutého množství (50 % celkové dávky) uniká eliminaci při prvním průchodu játry a střevem a stává se systémově dostupným.

Hlavní farmakokinetické parametry jsou uvedeny v následující tabulce:

Farmakokinetické parametry* u dospělých pacientů užívajících Effentoru

Farmakokinetický

Effentora 400 mikrogramů

parametr (průměr)

 

 

 

 

Absolutní

65% (±20%)

biologická dostupnost

 

 

 

 

Podíl

48% (±31,8%)

absorbovaný transmukosálně

 

 

 

 

 

Tmax (minuty) **

46,8

(20-240)

 

 

 

Cmax (ng/ml)

1,02

(± 0,42)

 

 

 

AUC0-tmax (ng.h/ml)

0,40

(± 0,18)

 

 

 

AUC0-inf (ng.h/ml)

6,48

(± 2,98)

*Na základě vzorků žilní krve (plazma). Koncentrace fentanylu získané v séru byly vyšší než

v plazmě. Sérové AUC a Cmax byly přibližně o 20 % a 30 % vyšší než plazmatické AUC resp. Cmax v jednotlivých případech. Důvod způsobující tento rozdíl není znám.

** Údaje pro Tmax prezentované jako medián (rozsah).

Ve farmakokinetických studiích, které porovnávaly absolutní a relativní biologickou dostupnost

Effentory a perorálního transmukosálního fentanyl-citrátu (OTFC), byla prokázána rychlost a rozsah

absorpce fentanylu u Effentory expozicí, která byla o 30 % až 50 % vyšší než u orálního

 

transmukosálního fentanyl-citrátu. Jestliže přecházíte z jiného orálního fentanyl-citrátového přípravku,

je nutná nezávislá titrace dávky Effentory, protože se biologická dostupnost u jednotlivých přípravků

významně liší. U těchto pacientů je však možné zvážit výchozí dávku vyšší než 100 mikrogramů.

 

 

Průměrné koncentrace v plazmě versus čas

 

 

 

 

Profily po jednotlivých dávkách

EFFENTORY a OTFC u zdravých subjektů

 

 

 

 

 

 

 

400 mcg EFFENTORA

 

 

1.0

 

 

 

 

OTFC (normalizováno na 400 mcg)

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

(ng/mL)

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

 

 

fentanylu

 

 

 

 

 

 

 

0.6

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koncentrace

 

0.2

 

 

 

 

 

 

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

Plazmové

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doba po podání dávky(hodiny)

Data OTFC byla upravena (800 mikrogramů na 400 mikrogramů)

V klinické studii pacientů s mukositidou stupně 1 byly pozorovány u Effentory rozdíly v expozici. Cmax a AUC0-8 byly o 1% v prvním a 25% v druhém případě vyšší u pacientů s mukositidou

v porovnání s pacienty bez mukositidy. Zjištěné rozdíly nebyly klinicky signifikantní.

Distribuce

Fentanyl je vysoce lipofilní a dobře se distribuuje vaskulárním systémem s velkým aparentním distribučním objemem. Po orálním podání Effentory podléhá fentanyl počáteční rychlé distribuci, která představuje rovnováhu fentanylu mezi plazmou a vysoce perfúzními tkáněmi (mozek, srdce a plíce). Následně se fentanyl redistribuuje mezi kompartmenty hlubokých tkání (svaly a tuk) a plazma.

Vazba fentanylu na plazmatické proteiny činí 80 až 85%. Hlavním vazebním proteinem je alfa-1-acido glykoprotein, ale do určité míry přispívá jak albumin, tak lipoproteiny. S acidózou roste volná frakce fentanylu.

Biotransformace

V klinických studiích nebyly charakterizovány metabolické cesty po orálním podání Effentory. Fentanyl je metabolizován v játrech a ve střevní sliznici na norfentanyl izoformou CYP3A4. Norfentanyl nebyl ve studiích se zvířaty farmakologicky aktivní. Více než 90 % podané dávky fentanylu se eliminuje biotransformací na N-dealkylované a hydroxylované neaktivní metabolity.

Eliminace

Po intravenózním podání fentanylu je močí bez změny vylučováno méně než 7 % podané dávky a

pouze asi 1 % se vylučuje nezměněné stolicí. Metabolity se vylučují hlavně močí, zatímco exkrece stolicí je méně důležitá.

Po podání Effentory je terminální eliminační fáze fentanylu výsledkem redistribuce mezi plazmou a kompartmentem hluboké tkáně. Tato fáze eliminace je pomalá, výsledkem je medián poločasu konečné eliminace t1/2 přibližně 22 hodin po orálním podání efervescentní formy a přibližně 18 hodin po intravenózním podání. Celková clearance fentanylu v plazmě po intravenózním podání je přibližně 42 l/h.

Linearita/nelinearita

Byla prokázána dávková proporcionalita od 100 mikrogramů do 1 000 mikrogramů.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a karcinogenity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Studie embryo-fetální vývojové toxicity provedené na potkanech a králících nezjistily žádné malformace či vývojové odchylky způsobené látkou podávanou v období organogeneze. Ve studii fertility a časného embryonálního vývoje u potkanů byl při vysokých dávkách

(300 mcg/kg/den) zaznamenán účinek zprostředkovaný samcem, který je považován za sekundární k sedativním účinkům fentanylu ve studiích na zvířatech.

Ve studiích prenatálního a postnatálního vývoje u potkanů byla míra přežití potomstva signifikantně snížena při dávkách, které vedly k závažné toxicitě pro matku. Dalšími nálezy u mláďat F1 generace při dávkách toxických pro matku byly opožděný fyzický vývoj, a opožděný vývoj senzorických funkcí, reflexů a chování. Tyto účinky by mohly představovat buď nepřímé účinky změny mateřské péče a/nebo snížené míry kojení, nebo přímý účinek fentanylu na mláďata.

Studie karcinogenity (26 týdenní dermální alternativní biologické zkoušky na Tg.AC transgenních myších, dvouletá studie subkutánní karcinogenity u potkanů) s fentanylem neodhalily žádná zjištění svědčící o onkogenním potenciálu. Hodnocení vzorků mozku ze studie kancerogenity u potkanů odhalilo mozkové léze u zvířat, kterým byly podávány vysoké dávky fentanyl citrátu. Význam těchto nálezů pro člověka není známý.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Mannitol

Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

Hydrogenuhličitan sodný

Uhličitan sodný

Kyselina citronová

Magnesium-stearát

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

3 roky.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5Druh obalu a obsah balení

Hliníkový laminovaný blistr z fólie PVC/hliník/polyamid/PVC s vrchní krycí vrstvou z papíru/polyesteru.

Blistrová balení se dodávají v krabičkách po 4 nebo 28 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Pacienti a osoby o ně pečující musí být informováni, aby zlikvidovali jakékoliv neotevřené tablety, které zbudou z předepsaného množství, jakmile jich více nebude zapotřebí.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemsko

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Effentora 100 mikrogramů bukální tablety

EU/1/08/441/001-002

Effentora 200 mikrogramů bukální tablety

EU/1/08/441/003-004

Effentora 400 mikrogramů bukální tablety

EU/1/08/441/005-006

Effentora 600 mikrogramů bukální tablety

EU/1/08/441/007-008

Effentora 800 mikrogramů bukální tablety

EU/1/08/441/009-010

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 4. dubna 2008

Datum posledního prodloužení registrace: 20. února 2013

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis