Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Effentora (fentanyl) – Označení na obalu - N02AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Effentora
Kód ATCN02AB03
Látkafentanyl
VýrobceTeva B.V.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Effentora 100 mikrogramů bukální tablety

Fentanylum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna bukální tableta obsahuje fentanylum 100 mikrogramů (ve formě fentanyli citras)

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sodík, aj.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

4 bukální tablety

28 bukálních tablet

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání.

Vložte mezi tvář a dáseň. Necucat, nekousat a nepolykat celé. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Tento přípravek by měli užívat pouze pacienti, kteří již užívají jiné opioidy.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužité léčivo vraťte do lékárny.

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/08/441/001

EU/1/08/441/002

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Effentora 100

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR SE 4 TABLETAMI

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Effentora 100 mikrogramů bukální tablety

Fentanylum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA B.V.

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.JINÉ

1.Odtrhnout

2.Ohnout

3.Odloupnout

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Effentora 200 mikrogramů bukální tablety

Fentanylum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna bukální tableta obsahuje fentanylum 200 mikrogramů (ve formě fentanyli citras)

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sodík, aj.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

4 bukální tablety

28 bukálních tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání..

Vložte mezi tvář a dáseň. Necucat, nekousat a nepolykat celé. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Tento přípravek by měli užívat pouze pacienti, kteří již užívají jiné opioidy.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužité léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/08/441/003

EU/1/08/441/004

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Effentora 200

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR SE 4 TABLETAMI

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Effentora 200 mikrogramů bukální tablety

Fentanylum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA B.V.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

1.Odtrhnout

2.Ohnout

3.Odloupnout

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Effentora 400 mikrogramů bukální tablety

Fentanylum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna bukální tableta obsahuje fentanylum 400 mikrogramů (ve formě fentanyli citras)

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sodík, aj.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

4 bukální tablety

28 bukálních tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání.

Vložte mezi tvář a dáseň. Necucat, nekousat a nepolykat celé. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Tento přípravek by měli užívat pouze pacienti, kteří již užívají jiné opioidy.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužité léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/08/441/005

EU/1/08/441/006

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Effentora 400

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR SE 4 TABLETAMI

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Effentora 400 mikrogramů bukální tablety

Fentanylum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA B.V.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

1.Odtrhnout

2.Ohnout

3.Odloupnout

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Effentora 600 mikrogramů bukální tablety

Fentanylum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna bukální tableta obsahuje fentanylum 600 mikrogramů (ve formě fentanyli citras)

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sodík, aj.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

4 bukální tablety

28 bukálních tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání.

Vložte mezi tvář a dáseň. Necucat, nekousat a nepolykat celé. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Tento přípravek by měli užívat pouze pacienti, kteří již užívají jiné opioidy.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužité léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/08/441/007

EU/1/08/441/008

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Effentora 600

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR SE 4 TABLETAMI

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Effentora 600 mikrogramů bukální tablety

Fentanylum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA B.V.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

1.Odtrhnout

2.Ohnout

3.Odloupnout

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Effentora 800 mikrogramů bukální tablety

Fentanylum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna bukální tableta obsahuje fentanylum 800 mikrogramů (ve formě fentanyli citras)

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sodík, aj.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

4 bukální tablety

28 bukálních tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání.

Vložte mezi tvář a dáseň. Necucat, nekousat a nepolykat celé. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Tento přípravek by měli užívat pouze pacienti, kteří již užívají jiné opioidy.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužité léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/08/441/009

EU/1/08/441/010

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Effentora 800

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR SE 4 TABLETAMI

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Effentora 800 mikrogramů bukální tablety

Fentanylum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA B.V.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

1.Odtrhnout

2.Ohnout

3.Odloupnout

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis