Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Effentora (fentanyl) – Příbalová informace - N02AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Effentora
Kód ATCN02AB03
Látkafentanyl
VýrobceTeva B.V.

Příbalová informace: informace pro uživatele

Effentora 100 mikrogramů bukální tablety

Effentora 200 mikrogramů bukální tablety

Effentora 400 mikrogramů bukální tablety

Effentora 600 mikrogramů bukální tablety

Effentora 800 mikrogramů bukální tablety

Fentanylum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je Effentora a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Effentoru užívat

3.Jak se Effentora používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak Effentoru uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je Effentora a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Effentora je fentanyl-citrát. Effentora je léčivo ulevující od bolesti, známé jako opioid. Používá se k léčbě záchvatu bolesti u dospělých pacientů s nádorovým onemocněním, kteří již užívají jiná léčiva s obsahem opioidů kvůli přetrvávající (nepřetržité) nádorové bolesti. Záchvat bolesti je další náhlá bolest, ke které dochází navzdory tomu, že jste užil(a) své obvyklé opioidní léky proti bolesti.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Effentoru užívat

NEUŽÍVEJTE Effentoru:

Jestliže pravidelně neužíváte předepsané opioidní léčivo (např. kodein, fentanyl, hydromorfon, morfin, oxykodon, pethidin) určené ke zvládnutí přetrvávající bolesti a to každý den podle pravidelného rozvrhu po dobu nejméně jednoho týdne. Jestliže tato léčiva neužíváte, nesmíte přípravek Effentora užívat, protože může zvýšit riziko, že se Vám dýchání nebezpečně zpomalí a/nebo bude mělké, či dokonce přestanete dýchat.

Jestliže jste alergický(á) na fentanyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Jestliže trpíte závažnými dýchacími problémy nebo závažným obstrukčním plicním onemocněním.

Jestliže trpíte krátkodobou bolestí jinou než průlomovou bolestí, jako např. bolestí v důsledku poranění nebo operace, bolestmi hlavy nebo migrénami.

Upozornění a opatření

Před užitím Effentory se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Během léčby Effentorou nadále užívejte opioidní lék proti bolesti, který berete proti přetrvávající (nepřetržité) nádorové bolesti.

Během léčby Effentorou neužívejte jiné přípravky obsahující fentanyl, které Vám byly v minulosti předepsány proti průlomové bolesti. Jestliže Vám takové léky obsahující fentanyl ještě doma zbývají, zeptejte se svého lékárníka, jak je zlikvidovat.

Jestliže máte jakýkoliv z následujících příznaků, oznamte to svému lékaři či lékárníkovi předtím, než začnete Effentoru užívat:

Jestliže Vaše léčba jiným opioidem podaným proti přetrvávajícím bolestem (24 hodin), jejichž příčinou je nádorové onemocnění, nebyla dosud stabilizována.

Jestliže trpíte jakýmkoliv onemocněním, které ovlivňuje Vaše dýchání (například astma, dušnost nebo dechová nedostatečnost).

Máte poranění hlavy.

Máte výjimečně pomalý srdeční puls nebo jiné problémy se srdcem.

Máte obtíže s játry či ledvinami, protože tyto orgány ovlivňují způsob odbourávání léčiva.

Máte nízké množství tekutiny v oběhovém systému nebo nízký krevní tlak.

Máte problémy se srdcem, zvláště pomalou srdeční frekvenci.

Užíváte antidepresiva nebo antipsychotika; přečtěte si prosím část další léčivé přípravky a Effentora.

Jestliže jste někdy měl(a) nedostatečnost nadledvin při užívání opioidů (viz bod 4, Závažné nežádoucí účinky).

Máte v anamnéze alkoholismus, zneužívání jakýchkoli látek či závislost na nich.

Pijete alkohol; přečtěte si prosím část Effentora s jídlem, pitím a alkoholem.

Jak postupovat, jestliže někdo náhodně užije Effentoru

Jestliže si myslíte, že někdo náhodou užil Effentoru, vyhledejte, prosím, okamžitě lékařskou pomoc. Snažte se udržovat osobu při vědomí, dokud nedorazí záchranná služba.

Jestliže někdo náhodně užil Effentoru, může mít stejné nežádoucí účinky, jaké jsou popsané v bodě 3 „Jestliže jste užil(a) více Effentory, než jste měl(a)“.

Děti a dospívající

Tento přípravek nepodávejte dětem a dospívajícím do 18 let.

Další léčivé přípravky a Effentora

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat dříve, než začnete užívat Effentoru.

Jakékoliv léky, které by obvykle u Vás vyvolaly ospalost (mají zklidňující účinek), například přípravky na spaní, na léčbu úzkosti, antihistaminika (používaná k léčně alergií) nebo trankvilizéry (léky zmírňující pocit úzkosti a napětí).

Jakákoliv léčiva, která by mohla ovlivnit způsob, kterým Vaše tělo odbourává Effentoru, například ritonavir, nelfinavir, amprenavir a fosamprenavir (léčiva, která pomáhají kontrolovat HIV infekci) nebo tzv. inhibitory CYP3A4, například ketokonazol, itrakonazol nebo flukonazol (používané

k léčbě plísňových infekcí), troleandomycin, klaritromycin nebo erytromycin (léčiva používaná k léčbě bakteriálních infekcí), aprepitant (k léčbě těžké nevolnosti) a diltiazem a verapamil (přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečních onemocnění).

Léčiva nazývaná inhibitory monoaminoxidázy (MAO) (používané při těžké depresi) užívaná během posledních 2 týdnů.

Určitý typ silných léků proti bolesti nazývaných parciální agonisté/antagonisté, např. buprenorfin, nalbufin a pentazocin (léčivé přípravky k léčbě bolesti). Během léčby těmito léky se u Vás mohou objevit příznaky abstinenčního syndromu (nevolnost, zvracení, průjem, úzkost, zimnice, třes a pocení).

Riziko nežádoucích účinků se zvyšuje, pokud užíváte léky, jako jsou některá antidepresiva nebo antipsychotika. Přípravek Effentora může vzájemně reagovat s těmito léky a může u Vás dojít ke změně duševního stavu (např. neklid, halucinace, kóma) a k dalším účinkům, jako je zvýšení tělesné teploty nad 38 °C, zrychlený srdeční puls, nestabilní krevní tlak a zvýraznění reflexů,

ztuhlost svalů, nedostatečná koordinace a/nebo příznaky v trávicím traktu (např. nevolnost, zvracení, průjem). Váš lékař Vám řekne, zda je pro Vás přípravek Effentora vhodný.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Effentora s jídlem, pitím a alkoholem

Effentoru můžete užívat před jídlem či po něm, ale nikoliv během jídla. Před užitím Effentory můžete vypít trochu vody, abyste si zvlhčil(a) ústa, ale přímo při užívání tohoto přípravku nic nepijte ani nejezte.

Když užíváte Effentoru, neměl(a) byste pít grapefruitovou šťávu, protože může ovlivnit její odbourávání.

Při užívání Effentory nepijte alkohol. Může zvýšit riziko výskytu závažných nežádoucích účinků, včetně úmrtí.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Effentoru lze v těhotenství použít pouze tehdy, když bylo použití projednáno s lékařem.

Pokud se přípravek Effentora používá delší dobu během těhotenství, existuje také riziko abstinenčních příznaků u novorozence, které mohou být život ohrožující, pokud nejsou rozpoznány a léčeny lékařem.

Neužívejte Effentoru během porodu, protože fentanyl může způsobit poruchu dýchání u novorozence.

Kojení

Fentanyl může přecházet do mateřského mléka a může vyvolávat nežádoucí účinky u kojeného dítěte. Neužívejte Effentoru, jestliže kojíte. Kojení byste neměla začít po dobu nejméně 5 dnů po poslední dávce Effentory.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Poraďte se se svým lékařem, zda-li je pro Vás bezpečné řídit nebo obsluhovat stroje po užití přípravku Effentora. Neřiďte ani neobsluhujte stroje, jestliže: se cítíte ospalý(á) či máte závratě, máte zastřené či dvojité vidění, případně máte obtíže s koncentrací. Je důležité, abyste předtím, než budete řídit nebo obsluhovat stroje, věděl(a), jak na Vás Effentora působí.

Effentora obsahuje sodík

Jedna tableta přípravku Effentora 100 mikrogramů obsahuje 10 mg sodíku. Jedna tableta přípravku Effentora 200 mikrogramů, Effentora 400 mikrogramů, Effentora 600 mikrogramů a Effentora 800 mikrogramů obsahuje 20 mg sodíku. Toto byste měli vzít v úvahu, pokud jste na dietě s nízkým obsahem sodíku. Poraďte se o tom se svým lékařem.

3.Jak se Effentora užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a četnost podávání

Když poprvé začnete užívat Effentoru, lékař s Vámi bude spolupracovat při hledání dávky, která Vám uleví od záchvatu bolesti. Je velmi důležité, abyste užíval(a) Effentoru přesně tak, jak Vám lékař řekl. Počáteční dávka je 100 mikrogramů. Během stanovování správné dávky Vám lékař může doporučit, abyste užíval(a) více než jednu tabletu na jeden záchvat (epizodu) bolesti. Jestliže po 30 minutách nedojde k úlevě od průlomové bolesti, užijte pouze ještě jednu tabletu Effentory během titračního

období.

Jakmile lékař stanoví správnou dávku, užívejte 1 tabletu na jednu epizodu průlomové bolesti jako obecné pravidlo. V dalším průběhu léčby se může Váš požadavek na analgetickou terapii změnit. Mohou být nezbytné vyšší dávky. Jestliže po 30 minutách nedojde k úlevě od průlomové bolesti, užijte během tohoto období opakované úpravy dávky pouze ještě jednu tabletu Effentory.

Jestliže Vám Vaše správná dávka Effentory nepřináší úlevu při záchvatu bolesti, obraťte se na svého lékaře. Lékař rozhodne, zda-li bude nutné změnit Vaši dávku.

Před zahájením léčby dalšího záchvatu bolesti přípravkem Effentora počkejte nejméně 4 hodiny.

Jestliže budete užívat Effentoru více než čtyřikrát denně, musíte o tom neprodleně informovat svého lékaře, protože možná změní Vaše léčivo proti přetrvávající bolesti. Jakmile bude Vaše přetrvávající bolest opět pod kontrolou, lékař bude možná muset změnit Vaši dávku Effentory. Informujte svého lékaře o své bolesti i o tom, jak na Vás Effentora působí, aby bylo možné změnit v případě potřeby dávku, a tím bylo dosaženo co nejúčinnější úlevy.

Neměňte si sami dávky Effentory ani jiných léků proti bolesti. Jakoukoliv změnu dávkování musí předepisovat a sledovat Váš lékař.

Jestliže si nejste jisti správnou dávkou nebo pokud máte dotazy ohledně užívání tohoto přípravku, měl(a) byste se obrátit na svého lékaře.

Způsob podání

Effentora bukální tablety jsou určeny k podání ústy. Tableta vložená do úst se rozpustí a léčivá látka je přes sliznici dutiny ústní vstřebána do krevního řečiště. Užití léčivého přípravku tímto způsobem umožňuje jeho rychlé vstřebání a úlevu od bolesti.

Užívání tohoto přípravku

Blistr otevřete pouze v případě, že jste připraven(a) tabletu užít. Tableta se musí užít bezprostředně po jejím vyjmutí z blistru.

Odtržením podle perforací oddělte jeden díl blistru od blistrové karty.

Ohněte díl blistru podél vyznačené linky.

Odloupněte zadní stranu blistru, abyste odkryl(a) tabletu. NEPOKOUŠEJTE se protlačit tabletu blistrem, protože se může poškodit.

Vyjměte tabletu z dílu blistru a neprodleně vložte celou tabletu nedaleko stoličky mezi dáseň a tvář (jak je to zachyceno na obrázku). Je možné, že Vás Váš lékař někdy požádá, abyste místo toho umístili tabletu pod jazyk.

Nepokoušejte se tabletu rozdrtit nebo rozdělit.

Tabletu nekousejte, necucejte, nežvýkejte ani nepolykejte, protože by to snížilo úlevu od bolesti proti tomu, když se tableta užívá podle pokynů.

Tableta se ponechá mezi tváří a dásní až do rozpuštění, což obvykle trvá přibližně 14 až 25 minut.

Když se tableta rozpouští, můžete mezi tváří a dásní cítit jemné šumění.

V případě podráždění můžete umístění tablety na dásni změnit.

Pokud po 30 minutách ještě zůstanou zbytky tablety v ústech, mohou být zapity sklenicí vody.

Jestliže jste užil(a) více Effentory, než jste měl(a):

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou pocity ospalosti, nevolnosti nebo závratě. Pokud začnete pociťovat velké závratě nebo budete velmi ospalí předtím, než se tableta plně rozpustí, vypláchněte si ústa vodou a vyplivněte zbývající kusy tablety přímo do výlevky nebo toalety.

Závažným nežádoucím účinkem Effentory je pomalé a/nebo mělké dýchání. K tomu může dojít, jestliže je dávka Effentory příliš vysoká nebo pokud užíváte mnoho Effentory. Pokud k tomu dojde, vyhledejte, prosím, ihned lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Effentoru

Jestliže záchvat bolesti stále přetrvává, můžete užít Effentoru tak, jak Vám předepsal Váš lékař. Jestliže záchvat bolesti ustal, Effentoru neužívejte, dokud nedojde k dalšímu záchvatu bolesti.

Jestliže jste přestal(a) užívat Effentoru

Pokud nemáte dále žádný záchvat bolesti, měli byste Effentoru vysadit. V užívání svého obvyklého opioidního přípravku k léčbě Vaší přetrvávající bolesti v důsledku nádorového onemocnění však musíte pokračovat podle doporučení svého lékaře. Mohou se u Vás objevit abstinenční příznaky podobné možným nežádoucím účinkům přípravku Effentora při jeho vysazení. Pokud se u Vás objeví abstinenční příznaky nebo pokud máte obavy ohledně úlevy od bolesti, měl(a) byste se poradit se svým lékařem. Váš lékař vyhodnotí, zda potřebujete lék pro snížení nebo odstranění abstinenčních příznaků.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud si všimnete kteréhokoli z nich, obraťte se na svého lékaře.

Závažné nežádoucí účinky

Nejzávažnějšími nežádoucími účinky jsou mělké dýchání, nízký krevní tlak a šok. Effentora stejně jako jiné přípravky obsahující fentanyl mohou způsobit závažné dýchací problémy, kterou mohou vést až ke smrti. Jestliže se budete cítit velmi ospalý nebo budete mít pomalé a/nebo mělké dýchání, měl(a) byste se Vy nebo osoba o Vás pečující ihned obrátit na svého lékaře a zavolat rychlou lékařskou pomoc.

Kontaktujte ihned lékaře, pokud se u Vás objeví kombinace následujících příznaků

-Pocit na zvracení, zvracení, nechutenství, únava, slabost, závrať a nízký krevní tlak Současný výskyt těchto příznaků může být známkou možného život ohrožujícího onemocnění označovaného jako nedostatečnost nadledvin. Při tomto onemocnění nevytváří nadledviny dostatek hormonů.

Další nežádoucí účinky

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 člověka z 10

závratě, bolest hlavy

pocit nevolnosti, zvracení

reakce v místě podání tablety: bolest, vřed, podráždění, krvácení, necitlivost, ztráta vnímání, zčervenání, otok nebo skvrny

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 lidí

pocit úzkosti nebo zmatenosti, deprese, neschopnost spát

abnormální chuť, snížení hmotnosti

ospalost, zklidnění, nadměrná únava, slabost, migréna, necitlivost, otok rukou nebo nohou, abstinenční syndrom po vysazení léku (může se projevovat výskytem nežádoucích účinků, jako je nevolnost, zvracení, průjem, úzkost, zimnice, třes a pocení), třes, pády, zimnice

zácpa, zánět v ústech, sucho v ústech, průjem, pálení žáhy, ztráta chuti k jídlu, bolest břicha, žaludeční nevolnost, trávicí obtíže, bolest zubů, mykóza dutiny ústní

svědění, nadměrné pocení, vyrážka

dechová nedostatečnost, bolest v krku

pokles počtu bílých krvinek v krvi, pokles počtu červených krvinek, snížený nebo zvýšený krevní tlak, neobvykle rychlý srdeční puls

svalová bolest, bolest v zádech

únava

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 lidí

bolest v krku

snížení počtu buněk, které pomáhají srážení krve

pocit povznesenosti, nervozity, abnormální neklid nebo pomalost, vidění či slyšení věcí, které ve skutečnosti neexistují (halucinace), snížené vědomí, změna duševního stavu, závislost (spoléhání se na lék, návyk), dezorientace, nedostatek koncentrace, ztráta rovnováhy, závrať, problémy s řečí, zvonění v uších, ušní poruchy

narušené nebo rozmazané vidění, zarudlé oči

neobvykle pomalý srdeční puls, pocit silného horka (návaly horka)

závažné dýchací problémy, dýchací obtíže během spánku

jedna či více z následujících obtíží v ústech: vřed, ztráta vnímání, diskomfort (nepříjemný pocit), neobvyklé zbarvení, onemocnění měkké tkáně, onemocnění jazyka, bolestivý jazyk, jazyk pokrytý puchýři či vředy, bolest dásní, rozpraskané rty, onemocnění zubů

zánět jícnu, ochrnutí střev, postižení žlučníku

studený pot, opuchlý obličej, celkové svědění, vypadávání vlasů, svalový třes, svalová slabost, pocity nevolnosti, hrudní diskomfort (pocit plnosti a tlaku v hrudníku), žízeň, pocit chladu, pocit horka, potíže při močení

malátnost

návaly

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí

porucha myšlení, pohybové poruchy

puchýře v ústech, suché rty, hnis pod kůží v ústech

nedostatek testosteronu, nezvyklé pocity v očích, pozorování světelných záblesků, lámání nehtů

alergické reakce jako je vyrážka, erytém, otoky rtů a tváře a kopřivka

Není známo: (četnost nelze z dostupných údajů určit)

ztráta vědomí, zástava dýchání, křeče (záchvaty)

nedostatek pohlavních hormonů (androgenní insuficience neboli nedostatek mužských pohlavních hormonů)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak Effentoru uchovávat

Léčivo v Effentoře ulevující od bolesti je velmi silné a mohlo by ohrozit život, pokud by jej náhodně užilo dítě. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku blistru a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co Effentora obsahuje

Léčivou látkou je fentanylum. Jedna tableta obsahuje buď:

fentanylum 100 mikrogramů (ve formě citrátu)

fentanylum 200 mikrogramů (ve formě citrátu)

fentanylum 400 mikrogramů (ve formě citrátu)

fentanylum 600 mikrogramů (ve formě citrátu)

fentanylum 800 mikrogramů (ve formě citrátu)

Pomocnými látkami jsou mannitol, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), hydrogenuhličitan sodný, uhličitan sodný, kyselina citronová, magnesium-stearát

Jak Effentora vypadá a co obsahuje toto balení

Bukální tablety jsou ploché, kulaté se zkosenými hranami, s vyraženým „C“ na jedné straně a na druhé straně „1“ u Effentory 100 mikrogramů, „2“ u Effentory 200 mikrogramů, „4“ u Effentory 400 mikrogramů, „6“ u Effentory 600 mikrogramů, „8“ u Effentory 800 mikrogramů.

Jeden blistr obsahuje 4 bukální tablety dodáváné v krabičkách po 4 nebo 28 bukálních tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

TEVA B.V.

Swensweg 10 2031 GA Haarlem Nizozemsko

Výrobce

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

2031 GA HAARLEM

Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci nebo volejte na následující číslo:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A. /AG

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG.

Teл.: +359 2 489 95 82

Tél: +32 3 820 73 73

 

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: (+ 36) 1 288 6400

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228 400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus

Teva Norway AS

UAB Sicor Biotech

Tlf: +47 66 77 55 90

Eesti filiaal

 

Tel: + 372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel.Nr.: +43/1/97007 0

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals

Pliva Ljubljana d.o.o.

Ireland

Tel: +386 1 58 90 390

Tel: +353 (0) 51 321 740

 

Ísland

Slovenská republika

Teva Norway AS

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +47 66 77 55 90

Tel: +421257267911

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +44 1977628500

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM.RRRR}.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis