Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elmiron (pentosan polysulfate sodium) – Souhrn údajů o přípravku - G04BX15

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Elmiron
Kód ATCG04BX15
Látkapentosan polysulfate sodium
Výrobcebene-Arzneimittel GmbH

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

elmiron 100 mg tvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje natrii pentosani polysulfas 100°mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

Neprůhledné bílé tobolky velikosti 2.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Elmiron je indikován k léčbě syndromu bolestí močového měchýře charakterizovanému buď glomerulacemi nebo Hunnerovými lézemi u dospělých se středně těžkou až těžkou bolestí, urgencí a frekvencí močení (viz bod 4.4).

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Doporučená dávka natrium-pentosan-polysulfátu je 300 mg/den, užívá se ve formě jedné 100mg tobolky perorálně třikrát denně.

Odpověď na léčbu natrium-pentosan-polysulfátem je třeba vždy po 6 měsících přehodnotit. V případě, že v době 6 měsíců po zahájení léčby nebylo dosaženo žádného zlepšení, je třeba léčbu natrium- pentosan-polysulfátem ukončit. U pacientů s odpovědí na léčbu natrium-pentosan-polysulfátem se v léčbě pokračuje chronicky, dokud odpověď přetrvává.

Zvláštní populace

Natrium-pentosan-polysulfát nebyl specificky zkoumán u zvláštních skupin pacientů, jako jsou starší pacienti nebo pacienti s poruchou funkce ledvin či jater (viz bod 4.4). U těchto pacientů se nedoporučuje žádná úprava dávky.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost natrium-pentosan-polysulfátu u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla dosud stanovena.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Tobolky se užívají minimálně hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle a zapíjejí se vodou.

4.3. Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Vzhledem ke slabému antikoagulačnímu účinku natrium-pentosan-polysulfátu se přípravek nesmí používat u pacientů s aktivním krvácením. Menstruace není kontraindikací.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Syndrom bolestí močového měchýře je diagnosis per exclusionem, ostatní urologické poruchy, jako je infekce močových cest nebo karcinom močového měchýře musí vyloučit předepisující lékař.

Natrium-pentosan-polysulfát má slabý antikoagulační účinek. Pacienty podstupující invazivní zákrok nebo vykazující známky/příznaky základní koagulopatie nebo jiné zvýšené riziko krvácení (vlivem léčby jinými léčivými přípravky ovlivňujícími koagulaci, jako jsou např. antikoagulancia, deriváty heparinu, trombolytika nebo antiagregancia, včetně kyseliny acetylsalicylové, nebo nesteroidní antiflogistika (viz bod 4.5)) je třeba vyšetřit z hlediska hemoragických příhod. Pacienty s anamnézou trombocytopenie navozené heparinem nebo natrium-pentosan-polysulfátem je třeba v průběhu léčby natrium-pentosan-polysulfátem bedlivě sledovat.

Hepatální nebo renální insuficience

Přípravek elmiron nebyl zkoumán u pacientů s hepatální nebo renální insuficiencí. Vzhledem k tomu, že existují důkazy o účasti jater a ledvin při eliminaci natrium-pentosan-polysulfátu, může porucha funkce jater nebo ledvin ovlivnit farmakokinetiku natrium-pentosan-polysulfátu. Pacienty s relevantní hepatální nebo renální insuficiencí je třeba v průběhu léčby natrium-pentosan-polysulfátem bedlivě sledovat.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie se zdravými dobrovolníky neukázala žádné farmakokinetické ani farmakodynamické interakce mezi terapeutickými dávkami warfarinu a natrium-pentosan-polysulfátu. Nebyly provedeny žádné další studie interakcí.

Vzhledem ke slabému antikoagulačnímu účinku natrium-pentosan-polysulfátu je třeba pacienty, kteří se souběžně léčí antikoagulancii, deriváty heparinu, trombolytiky nebo antiagregancii, včetně kyseliny acetylsalicylové, či nesteroidními antiflogistiky, vyšetřit z hlediska případných hemoragických příhod, aby bylo možno v případě potřeby upravit dávku (viz bod 4.4).

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání natrium-pentosan-polysulfátu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie reprodukční toxicity na zvířatech nebyly provedeny.

Podávání přípravku elmiron se v těhotenství nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se natrium-pentosan-polysulfát nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka.

Riziko pro kojené novorozence/děti nelze vyloučit.

Proto se natrium-pentosan-polysulfát nemá používat v době kojení.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné informace o potenciálním vlivu natrium-pentosan-polysulfátu na fertilitu.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Natrium-pentosan-polysulfát nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8. Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Následující část poskytuje přehled nežádoucích příhod uváděných v literatuře z klinických studií zkoumajících natrium-pentosan-polysulfát. Potenciální vztah mezi těmito nežádoucími příhodami a léčbou natrium-pentosan-polysulfátem nebyl v příslušných publikacích probírán.

Nejčastějšími nežádoucími příhodami hlášenými v klinických studiích je bolest hlavy, závratě a gastrointestinální příhody, jako je průjem, nauzea, bolest břicha a krvácení z rekta.

Nežádoucí příhody hlášené u léčby natrium-pentosan-polysulfátem byly co do kvality a kvantity srovnatelné s těmi, které byly hlášeny u léčby placebem.

Tabulkový přehled nežádoucích příhod

Nežádoucí příhody jsou uvedeny níže v klasifikaci podle tříd orgánových systémů MedDRA a podle četnosti. Velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Infekce a infestace

Časté

Infekce, chřipka

Poruchy krve a lymfatického

Méně časté

Anémie, ekchymóza, krvácení, leukopenie,

trombocytopenie

systému

 

 

 

Není známo

Koagulační poruchy

 

Poruchy imunitního systému

Méně časté

Fotosensitivita

Není známo

Alergické reakce

 

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté

Anorexie, nárůst tělesné hmotnosti, pokles

tělesné hmotnosti

 

 

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Závažná emoční labilita/deprese

 

Časté

Bolest hlavy, závratě

Poruchy nervového systému

Méně časté

Zvýšené pocení, insomnie, hyperkinéza,

 

parestezie

 

 

 

 

 

Poruchy zraku

Méně časté

Lakrimace, amblyopie

Poruchy ucha

Méně časté

Tinnitus

Respirační, hrudní

Méně časté

Dyspnoe

a mediastinální poruchy

 

 

 

Časté

Nauzea, průjem, dyspepsie, bolest břicha,

 

zvětšení břicha, rektální hemoragie

Gastrointestinální poruchy

 

 

 

Méně časté

Zažívací potíže, zvracení, vředy v ústech,

 

 

flatulence, zácpa

 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Periferní edém, alopecie

Méně časté

Vyrážka, zvětšení mateřských znamének

Poruchy svalové a kosterní

Časté

Bolest zad

soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Myalgie, artralgie

Poruchy ledvin a močových

Časté

Četnost močení

cest

 

 

Celkové poruchy a reakce v

Časté

Astenie, bolest pánve

místě aplikace

 

 

Vyšetření

Není známo

Abnormality funkce jater

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9. Předávkování

V případě náhodného předávkování je třeba pacienty vyšetřit z hlediska případných nežádoucích účinků natrium-pentosan-polysulfátu, jako jsou gastrointestinální příznaky nebo krvácení. V případě nežádoucích účinků lze léčbu přerušit do odeznění příznaků a poté pokračovat v léčbě v doporučené dávce po kritickém zvážení rizik.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Urologika, jiná urologika, kód ATC: G04BX15.

Mechanismus účinku

Hypotetický mechanismus účinku natrium-pentosan-polysulfátu zahrnuje lokální účinek v močovém měchýři po systémovém podání a exkreci do moče navázáním glykosaminoglykanů k deficientní sliznici močového měchýře. Tímto navázáním glykosaminoglykanů ke sliznici močového měchýře se snižuje adherence bakterií k vnitřnímu povrchu močového měchýře a v důsledku toho dochází i ke snížení incidence infekcí. Předpokládá se, že potenciální bariérová funkce natrium-pentosan- polysulfátu by na místě poškozené sliznice urotelu mohla hrát roli stejně jako protizánětlivá aktivita natrium-pentosan-polysulfátu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Ve vědecké literatuře jsou publikovány celkem čtyři randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené studie prospektivně zařazující pacienty se syndromem bolestí močového měchýře diagnostikovaným cystoskopicky, s hydrodistenzí měchýře nebo bez ní, hodnotící účinnost perorální léčby natrium-pentosan-polysulfátem. Ve všech těchto studiích pacienti uváděli větší subjektivní zlepšení syndromu bolestí močového měchýře při léčbě natrium-pentosan-polysulfátem než u placeba.

Ve třech studiích byl pozorovaný rozdíl jednoznačně statisticky významný.

První studie byla dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie s plánovaným překříženým designem, v níž se zkoumal natrium-pentosan-polysulfát oproti placebu. Podle toho, do jakého zdravotnického zařízení pacienti docházeli, byli léčeni buď 3x100 mg nebo 2x200 mg natrium- pentosan-polysulfátu (PPS, pentosan polysulfate sodium) denně. Do studie bylo randomizováno 75 pacientů a 62 z nich studii dokončilo. Účinnost léčby byla posuzována na na základě zlepšení uváděných pacienty u čtyř typických příznaků syndromu bolestí močového měchýře: bolest, urgence, frekvence a nykturie; nebyl definován žádný primární cílový parametr. Pacient byl považován za pacienta s odpovědí na léčbu v případě, že u konkrétního příznaku bylo uváděno 50% zlepšení po 3 měsících léčby oproti stavu na začátku studie. Vyhodnocení všech dat vytvořených v rámci studie ukázalo, že u všech čtyř příznaků statisticky významně více pacientů vykazovalo odpověď na léčbu natrium-pentosan-polysulfátem oproti placebu:

 

PPS

Placebo

Hodnota p

Bolest

 

 

 

Bez odpovědi / celkem (%)

19/42 (45)

7/38 (18)

0,02

Prům. zlepšení v %*

33,0 ± 35

15,8 ± 26

0,01

Urgence

 

 

 

Bez odpovědi / celkem (%)

21/42 (50)

9/48 (19)

0,03

Prům. zlepšení v %*

27,6 ± 31

14,0 ± 24

0,01

Frekvence

 

 

 

Bez odpovědi / celkem (%)

33/52 (63)

16/41 (39)

0,005

Prům. zlepšení v %

-5,1

-0,4

0,002

Nykturie

 

 

 

Prům. zlepšení v %*

-1,5 ± 2,9

-0,5 ± 0,5

0,04

Následující dvě studie se uskutečnily podle velmi srovnatelné dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované, multicentrické koncepce studie. Pacienti v obou studiích se léčili po dobu tří měsíců buď dávkou 3x100 mg natrium-pentosan-polysulfátu, nebo placebem. Primárním cílovým parametrem účinnosti v rámci studie bylo celkové zlepšení hlášené pacientem po třech měsících léčby. Pacientům byla položena otázka, zda pociťují celkové zlepšení od začátku léčby, a pokud ano, zda je toto zlepšení „mírné“ (25%), „střední“ (50%), „velké“ (75%), nebo zda nastalo „úplné vyléčení“ (100%). Pacienti, kteří uvedli alespoň střední (50%) zlepšení, byli považováni za pacienty s odpovědí. Sekundární cílové parametry účinnosti zahrnovaly vyhodnocení zlepšení zkoušejícím. Použitá stupnice pro vyhodnocení zkoušejícím zahrnovala kategorie „horší“, „beze změny“, „uspokojivé“, „dobré“, „velmi dobré“ a „vynikající“. Pacient s odpovědí byl definován jako pacient, který byl vyhodnocen alespoň jako „dobrý“ oproti stavu na začátku studie. Kromě toho se jako sekundární cílové parametry hodnotily profily objemu vyloučené moči a vliv léčby na bolest a urgenci. Vliv na bolest a urgenci byl hodnocen pomocí téhož dotazníku jako primární cílový parametr, přičemž jako pacient s odpovědí byl definován takový pacient, u nějž došlo oproti stavu na začátku studie alespoň ke střednímu (50%) zlepšení. Kromě toho byl pomocí 5bodové stupnice hodnocen vliv na bolest a urgenci, kde za pacienta s odpovědí byl považován takový pacient, u nějž došlo k alespoň 1bodovému zlepšení oproti stavu na začátku studie.

Do první z těchto dvou velmi srovnatelných studií bylo zařazeno a léčeno po dobu tří měsíců 110 pacientů. Statisticky významný přínos natrium-pentosan-polysulfátu oproti placebu byl prokázán u primárního cílového parametru, celkového hodnocení zlepšení pacientem, i u celkového hodnocení zkoušejícím. Dále byl pozorován trend k lepší účinnosti natrium-pentosan-polysulfátu u hodnocení zlepšení bolesti a urgence pacientem, a to i přesto, že u hodnocení urgence pomocí stupnice byl pozorován odchylný účinek. Kromě toho byly pozorovány příznivé účinky na profil močení, ačkoliv pozorované rozdíly nebyly statisticky významné:

 

PPS

 

Placebo

Hodnota p

Pacienti s odpovědí podle hodnocení celkového

 

 

 

 

zlepšení pacientem

 

28%

13%

0,04

Pacienti s odpovědí podle hodnocení celkového

 

 

 

 

zlepšení zkoušejícím

 

26%

11%

0,03

Pacienti s odpovědí na bolest a urgenci

 

 

 

 

Bolest (střední/50% zlepšení)

 

27%

14%

0,08

Stupnice bolesti (1bodové zlepšení)

 

46%

29%

0,07

Urgence (střední/50% zlepšení)

 

22%

11%

0,08

Stupnice urgence (1bodové zlepšení)

 

39%

46%

ns

Střední snížení skóre bolesti oproti stavu na

 

0,5

0,2

ns

začátku studie

 

 

 

 

Změny v charakteristice močení oproti stavu na

 

 

 

 

začátku studie

 

 

 

 

Střední objem vyloučené moči při jedné mikci

 

9,8

7,6

ns

(cm3)

 

 

 

 

Zvýšení o ≥ 20 cm3 (% pac.)

 

ns

Celkový denní objem moči (cm3)

 

+60

-20

ns

Počet mikcí/den

 

-1

-1

ns

O 3 mikce denně méně (% pac.)

 

ns

Nykturie

 

-0,8

-0,5

ns

Do druhé z těchto dvou velmi srovnatelných studií bylo zařazeno 148 pacientů. Studie vykázala statisticky významný přínos natrium-pentosan-polysulfátu oproti placebu u hodnocení celkového zlepšení pacientem, které bylo hodnoceno jako primární cílový parametr, a u hodnocení celkového zlepšení zkoušejícím, u všech hodnocení bolesti a urgence. Byl zjištěn trend k lepší účinnosti natrium- pentosan-polysulfátu u zlepšení pohlavního styku:

 

PPS

 

Placebo

 

Hodnota p

Pacienti s odpovědí podle hodnocení celkového

 

 

 

 

 

zlepšení pacientem

 

32%

 

16%

0,01

Pacienti s odpovědí podle hodnocení celkového

 

 

 

 

 

zlepšení zkoušejícím

 

36%

 

15%

0,002

Pacienti s odpovědí na bolest a urgenci

 

 

 

 

 

Bolest (střední/50% zlepšení)

38%

18%

0,005

Stupnice bolesti (1bodové zlepšení)

66%

51%

0,04

Urgence (střední/50% zlepšení)

30%

18%

0,04

Pacienti s odpovědí na bolest a urgenci

61%

43%

0,01

Zlepšený pohlavní styk

31%

18%

0,06

Změny v objemu vyloučené moči oproti stavu na

 

 

 

začátku studie

 

 

 

Střední objem vyloučené moči při jedné mikci

+20,4

-2,1

ns

(cm3)

 

 

 

Zvýšení o ≥ 20 cm3 (% pac.)

0,02

Celkový denní objem moči (cm3)

+3

-42

ns

Čtvrtá studie postupovala podle dvojitě zaslepené, multifaktoriální koncepce s dvojím zástupem a hodnotila účinky natrium-pentosan-polysulfátu a hydroxyzinu v jedné studii. Pacienti byli randomizováni do čtyř léčebných skupin a byli léčeni po dobu šesti měsíců natrium-pentosan- polysulfátem v dávce 3x 100 mg, hydroxyzinem v dávce 1x50 mg, oběma aktivními léčbami, nebo placebem. Analýza pacientů s odpovědí založená na Hodnocení celkové odpovědi (Global Response Assessment, GRA) pacientem po 24 týdnech léčby byla definována jako primární cílový parametr. Hodnocení GRA probíhalo pomocí 7bodové centrované stupnice, na které pacienti mohou posoudit svoji celkovou odpověď oproti stavu na začátku studie jako výrazně horší, středně horší, mírně horší, beze změny, mírně lepší, středně lepší nebo výrazně lepší. Účastníci, kteří uvedli jednu z posledních dvou kategorií, byli hodnoceni jako pacienti s odpovědí na léčbu. Sekundární výsledky zahrnovaly O’Leary-Sant IC Symptom and Problem Index, the University of Wisconsin Symptom skóre, příznaky bolesti/diskomfortu a urgence hlášené pacientem a výsledky 24hodinového mikčního deníku. Srovnáním pacientů užívajících natrium-pentosan-polysulfát s pacienty, kteří tento přípravek neužívali (bez ohledu na léčbu perorální hydroxyzinem), neukázalo žádný statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami, avšak u primárního cílového parametru byl pozorován trend k lepší účinnosti u pacientů léčených natrium-pentosan-polysulfátem (buď v monoterapii nebo v kombinaci s hydroxyzinem) (20 z 59, 34 %) ve srovnání s těmi, kteří neužívali natrium-pentosan-polysulfát, avšak mohli užívat hydroxyzin (11 z 62, 18 %, p 0,064):

 

PPS

Placebo

Počet randomizovaných pacientů

Počet pacientů s odpovědí (%)

20 (34)

11 (18)

Počet kompletních dat pro sekundární cílový parametr

49 (83)

47 (76)

(%)

 

 

Střední skóre bolesti ± SD (0-9)

-1,2 ± 1,9

-0,7 ± 1,8

Střední skóre urgence ± SD (0-9)

-1,2 ± 1,6

-0,9 ± 1,6

Střední 24hod. frekvence ± SD

-0,7 ± 4,8

-0,9 ± 6,3

Střední IC Symptom index ± SD (0-20)

-2,6 ± 3,4

-1,7 ± 3,5

Střední IC Problem index IC ± SD (0-16)

-2,6 ± 3,6

-1,9 ± 2,8

Střední Wisconsin IC skóre ± SD (0-42)

-6,2 ± 8,9

-6,7 ± 8,2

Proběhla sdružená analýza výše popsaných dat z klinických studií kontrolovaných placebem, aby bylo možno vyhodnotit, zda pacienti užívající perorální natrium-pentosan-polysulfát čerpají z léčby jednoznačný prospěch. Tato sdružená analýza ukázala, že procento pacientů s odpovědí na léčbu natrium-pentosan-polysulfátem s klinicky významným zlepšením v jejich celkovém hodnocení, bolesti a urgence je přibližně 2násobné oproti procentu pacientů s odpovědí ve skupině s placebem:

 

PPS

Placebo

GRA

33,0 %

15,8 %

(95% CI)

(27,1 % - 39,4 %)

(11,6 % - 21,2 %)

Bolest

32,7 %

14,2 %

(95% CI)

(26,0 % - 40,3 %)

(9,6 % - 20,6 %)

Urgence

27,4 %

14,2 %

(95% CI)

(21,1 % - 34,8 %)

(9,6 % - 20,6 %)

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Méně než 10 % perorálně podávaného natrium-pentosan-polysulfátu se pomalu vstřebává v gastrointestinálním traktu a je dostupné v systémovém oběhu ve formě nezměněného natrium- pentosan-polysulfátu nebo jeho metabolitů. Všechny studie popisují velmi nízkou systémovou dostupnost nezměněného natrium-pentosan-polysulfátu po perorálním podání. Uváděná systémová biologická dostupnost po perorálním podání natrium-pentosan-polysulfátu celkově nedosahuje 1 %.

Distribuce

U zdravých dobrovolníků jedno parenterální podání radioaktivně značeného natrium-pentosan- polysulfátu vede k progresivnímu vychytávání celkové radioaktivity játry, slezinou a ledvinami (50 min po 1 mg/kg i.v.: 60 % dávky v játrech, 7,7 % ve slezině; 3 hod po podání dávky: 60 % v játrech plus slezině a 13 % v močovém měchýři).

Biotransformace

Natrium-pentosan-polysulfát se rozsáhle metabolizuje desulfatací v játrech a slezině a depolymerizací v ledvinách.

Eliminace

Zdánlivý plazmatický poločas natrium-pentosan-polysulfátu závisí na cestě podání. Zatímco natrium- pentosan-polysulfát se z oběhu rychle vylučuje po i.v. podání, zdánlivý plazmatický poločas po perorálním podání se pohybuje od 24 do 34 hodin. V souladu s tím se předpokládá, že perorální podávání natrium-pentosan-polysulfátu 3krát denně povede ke kumulaci natrium-pentosan-polysulfátu po dobu prvních 7 dní podávání (faktor akumulace 5-6,7).

Po perorálním podání se nevstřebaný natrium-pentosan-polysulfát vylučuje převážně v nezměněné podobě stolicí. Přibližně 6 % podané dávky natrium-pentosan-polysulfátu se po desulfataci a depolymerizaci vyloučilo močí.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a dlouhodobých studií kancerogenity neodhalily žádné zvláštní riziko pro

člověka.

Účinek natrium-pentosan-polysulfátu na reprodukční a vývojovou toxicitu nebyl zkoumán.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Obsah tobolky

Mikrokrystalická celulóza

Magnesium-stearát

Obal tobolky Želatina

Oxid titaničitý (E171)

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

Lahvička 30 měsíců

Po prvním otevření spotřebujte do 30 dnů.

Blistr

21 měsíců

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Lahvička

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3.

Blistr

Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.

6.5. Druh obalu a obsah balení

HDPE lahvička s dětským PP bezpečnostním uzávěrem obsahující 90 tobolek. Blistr (PVC/Aclar/Al) s 90 tobolkami (9x10)

90 tobolek.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

bene-Arzneimittel GmbH Herterichstrasse 1-3 D-81479 Mnichov

Tel.: ++49 (0) 89 / 7 49 87-0 Fax: ++49 (0) 89 / 7 49 87-142

E-mail: contact@bene-arzneimittel.de

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/17/1189/001

EU/1/17/1189/002

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: {DD. měsíc RRRR}

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis