Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elocta (efmoroctocog alfa) – Souhrn údajů o přípravku - B02BD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Elocta
Kód ATCB02BD02
Látkaefmoroctocog alfa
VýrobceSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

ELOCTA 250 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

ELOCTA 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

ELOCTA 750 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

ELOCTA 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

ELOCTA 1500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

ELOCTA 2000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

ELOCTA 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Elocta 250 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně efmoroctocogum alfa 250 IU. Po rekonstituci obsahuje jeden ml injekčního roztoku přibližně efmoroctocogum alfa 83 IU.

ELOCTA 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně efmoroctocogum alfa 500 IU. Po rekonstituci obsahuje jeden ml injekčního roztoku přibližně efmoroctocogum alfa 167 IU.

ELOCTA 750 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně efmoroctocogum alfa 750 IU. Po rekonstituci obsahuje jeden ml injekčního roztoku přibližně efmoroctocogum alfa 250 IU.

ELOCTA 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně efmoroctocogum alfa 1 000 IU. Po rekonstituci obsahuje jeden ml injekčního roztoku přibližně efmoroctocogum alfa 333 IU.

ELOCTA 1500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně efmoroctocogum alfa 1 500 IU. Po rekonstituci obsahuje jeden ml injekčního roztoku přibližně efmoroctocogum alfa 500 IU.

ELOCTA 2000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně efmoroctocogum alfa 2 000 IU. Po rekonstituci obsahuje jeden ml injekčního roztoku přibližně efmoroctocogum alfa 667 IU.

ELOCTA 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně efmoroctocogum alfa 3 000 IU. Po rekonstituci obsahuje jeden ml injekčního roztoku přibližně efmoroctocogum alfa 1 000 IU.

Účinnost (IU) se stanovuje podle Evropského lékopisu chromogenní analýzou proti vlastnímu standardu, který je uveden ve standardu pro faktor VIII WHO. Specifická aktivita přípravku ELOCTA je 4 000-

10 200 IU/mg proteinu.

Efmoroktokog alfa (rekombinantní humánní koagulační faktor VIII, Fc fuzní protein (rFVIIFc)) obsahuje 1 890 aminokyselin. Vyrábí se rekombinantní DNA technologií v buněčné linii na humánních embryonálních ledvinách (HEK) bez přídavku jakékoliv bílkoviny lidského či zvířecího původu během kultivace buněk, čištění či konečné úpravy přípravku.

Pomocná látka se známým účinkem

0,6 mmol (nebo 14 mg) sodíku v injekční lahvičce.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Prášek: lyofilizovaný, bílý až téměř bílý prášek nebo koláč lyofilizátu.

Rozpouštědlo: voda na injekci, čirý, bezbarvý roztok.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Léčba a prevence krvácení u pacientů s hemofilií A (vrozený deficit faktoru VIII).

Přípravek ELOCTA lze používat ve všech věkových skupinách.

4.2Dávkování a způsob podání

Léčba se má zahajovat pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou hemofilie.

Dosud neléčení pacienti

Bezpečnost a účinnost přípravku ELOCTA u dosud neléčených pacientů nebyly dosud stanoveny. Nejsou dostupné žádné údaje.

Dávkování

Dávkování a trvání substituční terapie závisí na závažnosti nedostatku faktoru VIII, na místě a rozsahu krvácení a na klinickém stavu pacienta.

Počet podávaných jednotek rekombinantního faktoru VIII Fc se vyjadřuje v mezinárodních jednotkách (International Units, IU), které jsou stanovené oproti současnému standardu WHO pro léčivé přípravky

obsahující faktor VIII. Aktivita FVIII v plazmě se vyjadřuje buď v procentech (vzhledem k normální lidské plazmě) nebo v IU (vzhledem k mezinárodnímu standardu pro FVIII v plazmě).

1 IU aktivity rekombinantního faktoru VIII Fc odpovídá množství faktoru VIII v 1 ml normální lidské plazmy.

Léčba on demand

Výpočet požadované dávky rekombinantního faktoru VIII Fc vychází z empirického předpokladu, že podání 1 IU faktoru VIII na kg tělesné hmotnosti zvýší plazmatickou aktivitu FVIII v plazmě o 2 IU/dl. Požadovaná dávka se stanoví podle následujícího vzorce:

Požadovaný počet jednotek = tělesná hmotnost (kg) x požadovaný vzestup FVIII (%) (IU/dl) x 0,5 (IU/kg na IU/dl)

Množství, které se má podat, a frekvence podávání mají vždy směřovat ke klinické účinnosti

v individuálním případě (viz bod 5.2). Neočekává se zpoždění doby do dosažení maximální aktivity.

V případě následujících hemoragických příhod nemá aktivita faktoru VIII během daného období klesnout pod stanovenou hladinu plazmatické aktivity (v % normálu nebo IU/dl). Tabulka 1 může posloužit jako návod pro stanovení dávky v případech krvácení a při chirurgických výkonech:

Tabulka 1: Návod pro dávkování přípravku ELOCTA pro léčbu krvácivých příhod a chirurgických výkonů

Stupeň krvácení/typ

Požadovaná hladina

Frekvence dávkování (hodiny) / délka

chirurgického výkonu

FVIII (%) (IU/dl)

trvání léčby (dny)

Krvácení

 

 

Časný hemartros, krvácení

20-40

Infuzi opakovat každých 12-24 hodin po dobu

do svalstva nebo do ústní

 

minimálně 1 dne, dokud se krvácení

dutiny

 

nezastaví, což se projeví ústupem bolesti nebo

 

 

zahojením. 1

Rozsáhlejší hemartros,

30-60

Infuzi opakovat každých 12-24 hodin po dobu

krvácení do svalstva nebo

 

3-4 dní nebo déle, dokud bolest a akutní

hematom

 

potíže neustoupí. 1

Život ohrožující krvácení

60-100

Infuzi opakovat každých 8-24 hodin, dokud

 

 

nepomine ohrožení.

 

 

 

Chirurgický výkon

 

 

Menší chirurgický výkon

30-60

Infuzi opakovat každých 24 hodin po dobu

včetně extrakce zubu

 

minimálně 1 dne, až do zahojení.

 

 

 

Velký chirurgický výkon

80-100

Infuzi opakovat každých 8-24 hodin podle

 

(před a po operaci)

potřeby, dokud nedojde k uspokojivému

 

 

zahojení rány, potom pokračovat v léčbě

nejméně dalších 7 dní a udržovat aktivitu FVIII mezi 30-60 % (IU/dl).

1 U některých pacientů a za některých okolností může být interval dávkování prodloužen až na 36 hodin. Viz bod 5.2 pro farmakokinetické údaje.

Profylaxe

V případě dlouhodobé profylaxe se doporučuje dávka 50 IU/kg každých 3 až 5 dnů. Dávka může být upravena podle odpovědi pacienta v rozmezí od 25 do 65 IU/kg (viz bod 5.1 a 5.2). V některých případech, zejména u mladších pacientů, může být nutný kratší interval mezi dávkami nebo vyšší dávky.

Monitorování léčby

V průběhu léčby je doporučeno provádět příslušné stanovení hladiny faktoru VIII (pomocí jednorázového vyšetření srážlivosti nebo chromogenního testu) za účelem získání vodítka pro velikost podávané dávky i četnost opakovaných aplikací. U jednotlivých pacientů se může jejich odpověď na faktor VIII lišit dosahováním různých poločasů a hodnot obnovy faktoru VIII. Dávka podle tělesné hmotnosti může vyžadovat úpravu u pacientů s nízkou tělesnou hmotností a nadváhou. Zvláště u velkých chirurgických výkonů je přesné monitorování substituční léčby pomocí koagulačního vyšetření (aktivita faktoru VIII

v plazmě) nepostradatelné.

Při použití jednorázového vyšetření koagulace na základě in vitro tromboplastinového času (aPTT) pro stanovení aktivity faktoru VIII u vzorků krve pacientů mohou být výsledky aktivity faktoru VIII významně ovlivněny jak typem aPTT reagencia, tak referenčním standardem použitým v testu. To je zvláště důležité při změně laboratoře a/nebo reagencia používaného v testu.

Starší populace

Zkušenosti u pacientů ve věku ≥65 let jsou omezené.

Pediatrická populace

U dětí ve věku do 12 let mohou být nutné častější nebo vyšší dávky (viz bod 5.1). U dospívajících ve věku 12 let a starších platí stejná doporučení jako u dospělých.

Způsob podání

Intravenózní podání.

Přípravek ELOCTA by měl být podáván intravenózně injekcí během několika minut. Rychlost podávání by měla být stanovena podle úrovně pohodlí pacienta a neměla by přesáhnout 10 ml/min.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku (rekombinantní humánní koagulační faktor VIII a/nebo Fc doména) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypersenzitivita

U přípravku ELOCTA jsou možné reakce z přecitlivělosti alergického typu. Pokud se objeví příznaky hypersenzitivity, pacienti by měli být poučeni, aby okamžitě ukončili používání léčivého přípravku

a kontaktovali svého lékaře.

Pacienti mají být informováni o známkách reakcí z přecitlivělosti, jako je kopřivka, generalizovaná kopřivka, tlak na hrudi, sípání, hypotenze a anafylaxe.

V případě anafylaktického šoku je nutné dodržovat všeobecné lékařské postupy pro léčbu šoku.

Inhibitory

Známou komplikací léčby u individuálních případů hemofilie A je vznik neutralizačních protilátek (inhibitorů) proti faktoru VIII. Tyto inhibitory jsou obvykle IgG imunoglobuliny působící proti koagulační aktivitě faktoru VIII. Jsou kvantitativně udávané v Bethesda jednotkách (BU) na jeden ml plazmy

a zjišťované pomocí modifikovaného testu. Riziko vzniku inhibitorů souvisí s expozicí faktoru VIII, přičemž toto riziko je nejvyšší během prvních 20 dnů expozice. Vzácně může dojít k tvorbě inhibitorů teprve po prvních 100 dnech expozice.

U dříve léčených pacientů s více než 100 dny expozice, kteří měli v anamnéze vývoj inhibitoru, byly pozorovány případy recidivujícího inhibitoru (nízký titr) po převodu z jednoho přípravku s obsahem faktoru VIII na jiný. Proto se doporučuje pečlivě monitorovat všechny pacienty pro výskyt inhibitoru po převodu na jakýkoli přípravek.

Obecně by všichni pacienti léčení přípravky obsahujícími koagulační faktor VIII měli být pečlivě sledováni z hlediska vzniku inhibitorů prostřednictvím vhodných klinických vyšetření a laboratorních testů. Pokud není dosaženo očekávané hladiny aktivity faktoru VIII nebo kontroly krvácení příslušnou dávkou, musí být provedeny testy na přítomnost inhibitoru faktoru VIII. U pacientů s vysokou hladinou inhibitorů může být léčba faktorem VIII neúčinná, a je třeba zvážit jiné léčebné možnosti. Léčba takovýchto pacientů by měla být prováděna lékařem se zkušeností v oblasti péče o pacienty s hemofilií a s inhibitory proti faktoru VIII.

Kardiovaskulární příhody

U pacientů se stávajícími kardiovaskulárními rizikovými faktory může substituční léčba pomocí FVIII zvýšit kardiovaskulární riziko.

Komplikace související s použitím katétru

Pokud je nutné použití centrálního žilního katétru (CŽK), je nutno zvážit riziko komplikací spojené s jeho použitím, včetně lokálních infekcí, bakteriémie a trombózy v místě zavedení katétru.

Záznam čísla šarže

Důrazně se doporučuje, aby vždy, když je přípravek ELOCTA podáván pacientovi, byl zaznamenán název a číslo šarže přípravku, aby byla jasná souvislost mezi pacientem a šarží léčivého přípravku.

Pediatrická populace

Uvedená varování a preventivní opatření platí pro dospělé i děti.

Zřetel na obsažené pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,6 mmol (nebo 14 mg) sodíku v injekční lahvičce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

U lidského koagulačního faktoru VIII (rDNA) nebyly hlášeny žádné interakce s jinými léčivými přípravky. U přípravku ELOCTA nebyly provedeny žádné studie interakcí.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství a kojení

S přípravkem ELOCTA se neprováděly reprodukční studie u zvířat. Byla provedena studie placentárního přenosu u myší (viz bod 5.3). Vzhledem k vzácnému výskytu hemofilie A u žen nejsou k dispozici

zkušenosti týkající se použití faktoru VIII během těhotenství a kojení. Proto by měl být faktor VIII používán během těhotenství a laktace pouze tehdy, pokud je to jednoznačně indikováno.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje o fertilitě. U zvířat nebyly provedeny žádné studie fertility s přípravkem ELOCTA.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek ELOCTA nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Vzácně byly pozorovány hypersenzitivita nebo alergické reakce (které mohou zahrnovat otok obličeje, vyrážku, kopřivku, tlak na hrudi a problémy s dýcháním, pálení a píchání v místě podání infuze, třesavku, zrudnutí, generalizovanou kopřivku, bolest hlavy, hypotenzi, letargii, nauzeu, neklid, tachykardii), které mohou v některých případech vyústit v těžkou anafylaxi (včetně šoku).

U pacientů s hemofilií A se mohou vytvořit neutralizační protilátky (inhibitory) proti faktoru VIII. Pokud se takové inhibitory objeví, projeví se jako nedostatečná klinická odpověď. V takových případech se doporučuje vyhledat specializované pracoviště k léčbě hemofilie.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Frekvence v tabulce 2 uvedené níže byly pozorovány u celkem 233 pacientů se závažnou hemofilií A

v klinických studiích fáze III a v prodloužené studii. Celkový počet dnů expozice byl 34 746 s mediánem 129 (rozmezí 1 - 326) dnů expozice na pacienta.

Tabulka 2 uvedená níže vychází z klasifikace orgánových systémů MedDRA (SOC a preferovaná úroveň termínu).

Hodnoty frekvence byly hodnoceny podle následující konvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100

až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V rámci každé skupiny frekvence jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 2: Nežádoucí účinky hlášené u přípravku ELOCTA v klinických studiích

Třídy orgánových systémů dle MedDRA

Nežádoucí účinky

Kategorie dle

 

 

frekvence

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Méně časté

 

Závrať

Méně časté

 

Dysgeuzie

Méně časté

Srdeční poruchy

Bradykardie

Méně časté

Cévní poruchy

Hypertenze

Méně časté

 

Nával horka

Méně časté

 

Angiopatie1

Méně časté

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Kašel

Méně časté

Gastrointestinální poruchy

Bolest dolní poloviny

Méně časté

 

břicha

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka

Méně časté

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové

Artralgie

Méně časté

tkáně

Myalgie

Méně časté

 

Bolest zad

Méně časté

 

Otok kloubu

Méně časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Malátnost

Méně časté

 

Bolest na hrudi

Méně časté

 

Pocit chladu

Méně časté

 

Pocit horka

Méně časté

Vyšetření

Pozitivní protilátky

Méně časté

 

proti faktoru VIII2

 

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Hypotenze v souvislosti

Méně časté

 

s výkonem

 

1Pojem zkoušejícího: cévní bolest po injekční aplikaci přípravku ELOCTA

2Jeden dospělý pacient měl pozitivní výsledek na protilátky proti faktoru VIII současně s jednorázovým měřením titru neutralizačních protilátek 0,73 Bethesda jednotek/ml v týdnu 14. Neutralizační protilátky nebyly potvrzeny při opakovaném testování 18 dnů později a při následných návštěvách byly negativní. Došlo ke zvýšení clearance (CL) v týdnu 14, které vymizelo při pokračující léčbě rFVIIIFc.

Poregistrační zkušenosti

V poregistračním období byl pozorován vznik inhibitoru FVIII.

Pediatrická populace

Mezi dětmi a dospělými nebyly pozorovány žádné pro věk specifické rozdíly ve výskytu nežádoucích

účinků.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Nebyly hlášeny žádné případy předávkování.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hemostatika, koagulační faktor VIII, ATC kód: B02BD02

Mechanismus účinku

Komplex faktoru VIII/von Willebrandova faktoru se skládá ze dvou molekul (faktoru VIII a von Willebrandova faktoru) s různými fyziologickými funkcemi. Po aktivaci koagulační kaskády se faktor VIII konvertuje na aktivovaný faktor VIII a uvolní se z von Willebrandova faktoru. Aktivovaný faktor VIII působí jako kofaktor aktivovaného faktoru IX, urychlující konverzi faktoru X na aktivovaný faktor X na fosfolipidových površích. Aktivovaný faktor X transformuje protrombin na trombin. Trombin následně transformuje fibrinogen na fibrin a může dojít k vytvoření sraženiny.

Hemofilie A je pohlavně vázaná dědičná porucha srážlivosti krve způsobená sníženou hladinou funkčního faktoru VIII, v důsledku které dochází ke krvácení do kloubů, svalů nebo vnitřních orgánů, buď spontánnímu, nebo jako následek úrazu při nehodě či chirurgickém zákroku. Substituční léčbou se hladina faktoru VIII v plazmě zvýší, díky čemuž je možná přechodná korekce deficitu faktoru a korekce sklonu ke krvácení.

Přípravek ELOCTA (efmoroktokog alfa) je plně rekombinantní fuzní protein s prodlouženým poločasem rozpadu. Skládá se z rekombinantního humánního koagulačního faktoru VIII bez B-domény, kovalentně vázaného na Fc doménu humánního imunoglobulinu G1. Fc region humánního imunoglobulinu G1 se váže na neonatální Fc receptor. Tento receptor je exprimován v průběhu života a je součástí přirozeně se vyskytujícího mechanismu, který chrání imunoglobuliny před lysozomální degradací navrácením těchto proteinů zpět do oběhu, což vede k jejich dlouhému plazmatickému biologickému poločasu. Efmoroktokog alfa se váže na neonatální Fc receptor a tím využívá stejný, přirozeně se vyskytující mechanismus pro zpoždění lysozomální degradace a umožňuje dosažení delšího plazmatického biologického poločasu než endogenní faktor VIII.

Klinická účinnost a bezpečnost

Bezpečnost, účinnost a farmakokinetika přípravku ELOCTA byly hodnoceny ve 2 mezinárodních, otevřených, pivotních studiích - studii fáze 3 označené jako studie I a pediatrické studii fáze 3 označené jako studie II (viz Pediatrická populace).

Studie I srovnávala účinnost každého ze 2 profylaktických režimů léčby (individualizovaný a týdenní) pro léčbu on demand. Do studie bylo zařazeno celkem 165 dříve léčených mužských pacientů (12 až 65 let) se závažnou hemofilií A. Pacienti na profylaktickém režimu před zařazením do studie byli zařazeni do individualizovaného profylaktického ramena. Pacienti na on demand léčbě před vstupem byli zařazeni buď do ramena individualizované profylaxe nebo byli randomizováni do ramena týdenní profylaxe či do on demand ramen. V ramenu individualizované profylaxe zahájili pacienti režim léčby léčbou dvakrát týdně zahrnující 25 IU/kg první den s následným podáním 50 IU/kg čtvrtý den. Úprava dávky a intervalu individualizované profylaxe byla prováděna v rozmezí od 25 do 65 IU/kg každých 3 až 5 dnů. Týdenní profylaktická dávka byla 65 IU/kg. Kromě toho byla ve studii I hodnocena hemostatická účinnost při léčbě epizod krvácení a stanovena hemostatická účinnost během perioperativní léčby u pacientů podstupujících velké chirurgické výkony.

Individualizovaná profylaxe: U 117 hodnotitelných pacientů zařazených do ramena individualizované profylaxe ve studii I byl střední interval dávky 3,51 (interkvartilní rozmezí 3,17-4,43) dnů a střední celková týdenní dávka byla 77,90 (interkvartilní rozmezí 72,35-91,20) IU/kg.

Medián roční četnosti krvácení u pacientů hodnotitelných z hlediska účinnosti byl 1,60 (interkvartilní rozmezí 0,0-4,69) u pacientů v ramenu individualizované profylaxe, 3,59 (1,86-8,36) u pacientů v ramenu týdenní profylaxe a 33,57 (21,14-48,69) u pacientů v ramenu léčby on demand. Žádné epizody krvácení se nevyskytly u 45,3 % pacientů léčených v režimu individualizované profylaxe a u 17,4 % pacientů léčených v režimu týdenní profylaxe.

Léčba krvácení: Ze 757 příhod krvácení pozorovaných během studie I bylo 87,3 % kontrolováno pomocí 1 injekce a celkem 97,8 % pomocí 2 nebo méně injekcí. Střední dávka na injekci pro léčbu epizody krvácení byla 27,35 (interkvartilní rozmezí 22,73-32,71) IU/kg. Střední celková dávka pro léčbu epizody krvácení byla 31,32 IU/kg (23,53; 52,53) v ramenu individualizované profylaxe a v ramenu týdenní profylaxe a 27,35 IU/kg (22,59; 32,71) v ramenu léčby on demand.

Perioperační léčba (chirurgická profylaxe): Ve studii I a v prodloužené studii bylo provedeno

a vyhodnoceno celkem 23 velkých chirurgických výkonů u 22 pacientů. Většině pacientů (95,7 %) byla podána jedna předoperační dávka pro udržení hemostázy během operace. Střední dávka na injekci pro udržení hemostázy během operace byla 58,3 (rozmezí 45-102) IU/kg. V den operace byla většině pacientů podána druhá injekce. Celková dávka v den operace se pohybovala od 50,8 do 126,6 IU/kg.

Pediatrická populace <12 let věku

Do studie II bylo zařazeno celkem 71 dříve léčených mužských pediatrických pacientů se závažnou hemofilií A. Ze 71 zařazených pacientů byla 69 podána minimálně 1 dávka přípravku ELOCTA; tyto pacienty bylo možno hodnotit z hlediska účinnosti. Pacienti byli ve věku do 12 let (35 bylo ve věku <6 let a 34 bylo ve věku 6 až <12 let). Úvodní profylaktický režim zahrnoval 25 IU/kg první den s následným podáním 50 IU/kg čtvrtý den. U omezeného počtu pacientů ve studii byly povoleny a podávány dávky do 80 IU/kg a interval dávkování až 2 dny.

Individualizovaná profylaxe: U pediatrických pacientů v režimu individualizované profylaxe byl střední interval dávky 3,49 (interkvartilní rozmezí 3,46-3,51) dnů a střední celková týdenní dávka 91,63 (interkvartilní rozmezí 84,72-104,56) IU/kg u pacientů ve věku <6 let a 86,88 (interkvartilní rozmezí 79,12-103,08) IU/kg u pacientů ve věku od 6 do <12 let. Většina pacientů (78,3 %) pokračovala v režimu dávkování se střídajícími se dávkami (medián 31,73 IU/kg nižší dávka a 55,87 IU/kg vyšší dávka). Medián celkové roční četnosti krvácení byl 1,96 (interkvartilní rozmezí 0,00-3,96). U 46,4 pediatrických pacientů se nevyskytly žádné epizody krvácení.

Léčba krvácení: Z 86 příhod krvácení pozorovaných během studie II bylo 81,4 % kontrolováno pomocí 1 injekce a celkem 93,0 % epizod krvácení bylo kontrolováno pomocí 2 nebo méně injekcí. Střední dávka na injekci pro léčbu epizody krvácení byla 49,69 (interkvartilní rozmezí 29,41-56,82) IU/kg. Střední celková dávka pro léčbu epizody krvácení byla 54,90 IU/kg (29,41; 71,09).

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem

ELOCTA u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v léčbě vrozeného deficitu faktoru VIII

(informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Všechny farmakokinetické studie s přípravkem ELOCTA byly provedeny u dříve léčených pacientů se závažnou hemofilií A. Údaje prezentované v tomto bodě byly získány při chromogenních testech

a jednorázových testech srážlivosti. Farmakokinetické parametry získané chromogenní metodou byly podobné jako parametry odvozené z jednorázového testu.

Farmakokinetické vlastnosti byly hodnoceny u 28 pacientů (≥15 let) léčených přípravkem ELOCTA (rFVIIIFc). Po období bez léčby v trvání minimálně 96 hodin (4 dny) dostali pacienti jednotlivou dávku 50 IU/kg přípravku ELOCTA. Farmakokinetické vzorky byly shromážděny před dávkou a pak následně v 7 časových bodech až do 120 hodin (5 dnů) po podání dávky. Farmakokinetické parametry po podání dávky 50 IU/kg přípravku ELOCTA jsou uvedeny v tabulkách 3 a 4.

Tabulka 3: Farmakokinetické parametry přípravku ELOCTA získané pomocí jednorázového testu srážlivosti

Farmakokinetické parametry1

ELOCTA

95% IS

 

 

N=28

Přírůstková recovery (IU/dl na IU/kg)

2,24

(2,11-2,38)

 

AUC/Dávka

51,2

(IU*h/dl na IU/kg)

(45,0-58,4)

Cmax (IU/dl)

(101-115)

 

CL (ml/h/kg)

1,95

(1,71-2,22)

 

t½ (h)

19,0

(17,0-21,1)

 

MRT (h)

25,2

(22,7-27,9)

 

Vss (ml/kg)

49,1

(46,6-51,7)

 

1 Farmakokinetické parametry jsou uvedeny jako geometrický průměr (95% IS)

Zkratky: IS = interval spolehlivosti; Cmax= maximální aktivita; AUC = plocha pod křivkou aktivita FVIII - čas; t½= terminální biologický poločas; CL = clearance; Vss = distribuční objem v ustáleném stavu; MRT = průměrný rezidenční čas.

Tabulka 4: Farmakokinetické parametry přípravku ELOCTA získané pomocí chromogenního testu

Farmakokinetické parametry1

ELOCTA

95% IS

 

 

N=27

Přírůstková recovery (IU/dl na IU/kg)

2,49

(2,28-2,73)

 

AUC/Dávka

47,5

(IU*h/dl na IU/kg)

(41,6-54,2)

Cmax (IU/dl)

(104-165)

 

CL (ml/h/kg)

2,11

(1,85-2,41)

 

t½ (h)

20,9

(18,2-23,9)

 

MRT (h)

25,0

(22,4-27,8)

 

Vss (ml/kg)

52,6

(47,4-58,3)

 

1 Farmakokinetické parametry jsou uvedeny jako geometrický průměr (95% IS)

Zkratky: IS = interval spolehlivosti; Cmax= maximální aktivita; AUC = plocha pod křivkou aktivita FVIII - čas; t½= terminální biologický poločas; CL = clearance; Vss = distribuční objem v ustáleném stavu; MRT = průměrný rezidenční čas.

Farmakokinetické údaje prokazují, že přípravek ELOCTA má prodloužený cirkulující poločas.

Pediatrická populace

Farmakokinetické parametry přípravku ELOCTA byly stanoveny pro dospívající ve studii I (odběr vzorků na farmakokinetické vyšetření byl proveden před podáním dávky s následným hodnocením při více časových bodech až do 120 hodin (5 dnů) po podání dávky) a u dětí ve studii II (odběr vzorků na farmakokinetické vyšetření byl proveden před podáním dávky s následným hodnocením při více časových bodech až do 72 hodin (3 dny) po podání dávky). Tabulky 5 a 6 uvádí farmakokinetické parametry vypočtené z pediatrických údajů u pacientů ve věku do 18 let.

Tabulka 5: Farmakokinetické parametry přípravku ELOCTA pro použití u pediatrických pacientů získané pomocí jednorázového testu srážlivosti

Farmakokinetické

 

Studie II

 

Studie I*

 

 

 

 

 

< 6 let

 

6 až <12 let

 

12 až <18 let

parametry1

 

 

 

 

 

 

 

 

N=23

 

N=31

 

N=11

 

 

 

 

 

 

Přírůstková recovery

1,90

 

2,30

 

1,81

(IU/dl na IU/kg)

(1,79-2,02)

 

(2,04-2,59)

 

(1,56-2,09)

 

 

 

 

 

 

AUC/Dose

28,9

 

38,4

 

38,2

(IU*h/dl na IU/kg)

(25,6-32,7)

 

(33,2-44,4)

 

(34,0-42,9)

 

 

 

 

 

 

t½ (h)

12,3

 

13,5

 

16,0

 

(11,0-13,7)

 

(11,4-15,8)

 

(13,9-18,5)

 

 

 

 

 

 

MRT (h)

16,8

 

19,0

 

22,7

 

(15,1-18,6)

 

(16,2-22,3)

 

(19,7-26,1)

 

 

 

 

 

 

CL (ml/h/kg)

3,46

 

2,61

 

2,62

 

(3,06-3,91)

 

(2,26-3,01)

 

(2,33-2,95)

 

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

57,9

 

49,5

 

59,4

 

(54,1-62,0)

 

(44,1-55,6)

 

(52,7-67,0)

 

 

 

 

 

 

1 Farmakokinetické parametry jsou uvedeny jako geometrický průměr (95% IS)

Zkratky: IS = interval spolehlivosti; AUC = plocha pod křivkou aktivita FVIII - čas; t½ = terminální biologický poločas;

CL = clearance; MRT = střední rezidenční čas; Vss = distribuční objem v ustáleném stavu *Farmakokinetické parametry u pacientů ve věku od 12 do <18 let ze všech ramen ve studii I s různými schématy odběru vzorků

Tabulka 6: Farmakokinetické parametry přípravku ELOCTA pro použití u pediatrických pacientů získané pomocí chromogenního testu

Farmakokinetické

 

Studie II

 

Studie I*

 

 

 

 

 

< 6 let

 

6 až <12 let

 

12 až <18 let

parametry1

 

 

 

 

 

 

 

 

N=24

 

N=27

 

N=11

 

 

 

 

 

 

Přírůstková recovery

1,88

 

2,08

 

1,91

(IU/dl na IU/kg)

(1,73-2,05)

 

(1,91-2,25)

 

(1,61-2,27)

 

 

 

 

 

 

AUC/Dávka

25,9

 

32,8

 

40,8

(IU*h/dl na IU/kg)

(23,4-28,7)

 

(28,2-38,2)

 

(29,3-56,7)

 

 

 

 

 

 

t½ (h)

14,3

 

15,9

 

17,5

 

(12,6-16,2)

 

(13,8-18,2)

 

(12,7-24,0)

 

 

 

 

 

 

MRT (h)

17,2

 

20,7

 

23,5

 

(15,4-19,3)

 

(18,0-23,8)

 

(17,0-32,4)

 

 

 

 

 

 

CL (ml/h/kg)

3,86

 

3,05

 

2,45

 

(3,48-4,28)

 

(2,62-3,55)

 

(1,76-3,41)

 

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

66,5

 

63,1

 

57,6

 

(59,8-73,9)

 

(56,3-70,9)

 

(50,2-65,9)

 

 

 

 

 

 

1 Farmakokinetické parametry jsou uvedeny jako geometrický průměr (95% IS)

Zkratky: IS = interval spolehlivosti; AUC = plocha pod křivkou aktivita FVIII - čas; t½ = terminální biologický poločas;

CL = clearance; MRT = střední rezidenční čas; Vss = distribuční objem v ustáleném stavu *Farmakokinetické parametry u pacientů ve věku od 12 do <18 let ze všech ramen ve studii I s různými schématy odběru vzorků

V porovnání s dospívajícími a dospělými mohou mít děti do 12 let věku vyšší clearance a kratší biologický poločas, což odpovídá pozorováním dalších koagulačních faktorů. Tyto rozdíly by se měly vzít v úvahu při stanovení dávkování.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě studií akutní toxicity a toxicity po opakovaném podávání (které zahrnovaly hodnocení lokální toxicity a bezpečnostní farmakologie) neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Studie hodnotící genotoxicitu, kancerogenní potenciál, reprodukční toxicitu nebo embryofetální vývoj nebyly provedeny. Ve studii placentárního přenosu bylo prokázáno, že přípravek ELOCTA prochází u myší placentou v malých množstvích.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Prášek

Sacharosa

Chlorid sodný

L-histidin

Dihydrát chloridu vápenatého

Polysorbát 20

Hydroxid sodný (pro úpravu pH)

Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH)

Rozpouštědlo

Voda na injekci

6.2Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

Je třeba používat pouze dodávanou injekční soupravu, protože v důsledku adsorpce lidského koagulačního faktoru VIII na vnitřní povrch některých injekčních zařízení může dojít k selhání léčby.

6.3Doba použitelnosti

Neotevřená injekční lahvička

3 roky

Během doby použitelnosti může být přípravek uchováván při pokojové teplotě (do 30°C) po jedno nepřetržité období nepřesahující 6 měsíců. Jakmile byl přípravek jednou vyjmut z chladničky, je nutné na obalu vyznačit datum, kdy k tomu došlo. Po uchovávání při pokojové teplotě nesmí být přípravek vrácen do chladničky. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na injekční lahvičce nebo šest měsíců po vyjmutí vnějšího obalu z chladničky, cokoli nastane jako první.

Po rekonstituci

Po rekonstituci byla chemická a fyzikální stabilita prokázána po dobu 6 hodin, když je přípravek uchováván při pokojové teplotě (až do 30°C). Chraňte před přímým slunečním světlem. Po rekonstituci musí být přípravek zlikvidován, pokud není použit během 6 hodin. Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit okamžitě po rekonstituci. Není-li použit okamžitě, přechází zodpovědnost za dobu a podmínky uchovávání přípravku po otevření a před použitím na uživatele.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balení a zvláštní vybavení pro použití, podání nebo implantaci

Jedno balení obsahuje:

-prášek v injekční lahvičce (sklo typu 1) s bezlatexovou chlorbutylovou pryžovou zátkou,

-3 ml rozpouštědla v předplněné injekční stříkačce (sklo typu 1) s bezlatexovou brombutylovou pryžovou pístovou zátkou,

-nástavec pístu,

-sterilní adaptér injekční lahvičky pro rekonstituci,

-sterilní infuzní souprava,

-dva tampóny napuštěné alkoholem,

-dvě náplasti,

-jeden gázový polštářek.

Balení po 1.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Lyofilizovaný prášek na injekci v injekční lahvičce musí být rekonstituován dodávaným rozpouštědlem

(voda na injekci) z předplněné injekční stříkačky pomocí sterilního adaptéru injekční lahvičky na rekonstituci.

S injekční lahvičkou by se mělo jemně kroužit, dokud se všechen prášek nerozpustí.

Pro další informace o rekonstituci a podání si přečtěte příbalovou informaci.

Rekonstituovaný roztok by měl být čirý až mírně opalizující a bezbarvý. Roztoky, které jsou zakalené nebo obsahují částice, se nesmí používat. Rekonstituovaný léčivý přípravek je třeba před podáním zkontrolovat zrakem, zda neobsahuje částečky hmoty a nedošlo ke změně barvy.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Švédsko

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/15/1046/001

EU/1/15/1046/002

EU/1/15/1046/003

EU/1/15/1046/004

EU/1/15/1046/005

EU/1/15/1046/006

EU/1/15/1046/007

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19. listopadu 2015

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis