Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elonva (corifollitropin alfa) – Příbalová informace - G03GA09

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Elonva
Kód ATCG03GA09
Látkacorifollitropin alfa
VýrobceMerck Sharp

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Elonva 100 mikrogramů injekční roztok corifollitropinum alfa

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.Co je přípravek Elonva a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elonva používat

3.Jak se přípravek Elonva používá

4.Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Elonva uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Elonva a k čemu se používá

Přípravek Elonva obsahuje léčivou látku korifolitropin alfa a patří do skupiny léků nazývaných gonadotropní hormony. Gonadotropní hormony hrají významnou roli v lidské plodnosti a reprodukci. Jedním z těchto gonadotropních hormonů je folikuly stimulující hormon (FSH), který ženy potřebují pro růst a vývoj folikulů (malé kulaté váčky ve vaječnících, které obsahují vajíčka).

Přípravek Elonva se užívá na podporu otěhotnění u žen podstupujících léčbu neplodnosti, například oplodnění in vitro (IVF). IVF zahrnuje odběr vajíček z vaječníku, jejich oplodnění v laboratoři a přenesení embryí do dělohy o několik dní později. Přípravek Elonva navozuje růst a vývoj několika folikulů ve stejnou dobu pomocí kontrolované stimulace vaječníků.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elonva používat

Nepoužívejte přípravek Elonva, jestliže:

-jste alergická (přecitlivělá) na korifolitropin alfa nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-máte rakovinu vaječníku, prsu, dělohy nebo mozku (hypofýzy nebo hypotalamu)

-jste nedávno prodělala neočekávané krvácení z pochvy, jiné než menstruační, bez zjištěné příčiny

-máte vaječníky, které jsou nefunkční v důsledku onemocnění zvaného primární selhání vaječníků

-máte cysty na vaječníku nebo zvětšené vaječníky

-máte syndrom polycystických vaječníků (PCOS)

-jste prodělala syndrom nadměrné stimulace vaječníků (OHSS). OHSS je závažný zdravotní problém, ke kterému může dojít, pokud jsou vaječníky stimulovány nadměrně. Viz níže další vysvětlení.

-jste dříve podstoupila léčebný cyklus kontrolované stimulace vaječníků, který vedl k růstu více než 30 folikulů o velikosti 11 mm nebo větších

-máte bazální počet antrálních folikulů (počet malých folikulů přítomných ve vaječnících na začátku menstruačního cyklu) vyšší než 20

-máte malformace pohlavních orgánů, které znemožňují normální těhotenství

-máte myomy v děloze, které znemožňují normální těhotenství

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Elonva se poraďte se svým lékařem.

Syndrom nadměrné stimulace vaječníků (OHSS)

Léčba gonadotropními hormony, ke kterým patří i přípravek Elonva, může způsobovat syndrom nadměrné stimulace vaječníků (OHSS). Jedná se o závažné onemocnění, při němž jsou vaječníky nadměrně stimulovány a rostoucí folikuly se stanou většími, než je obvyklé. Ve vzácných případech může být OHSS život ohrožující. Proto je důležitý pečlivý lékařský dohled. Váš lékař bude provádět ultrazvukové vyšetření Vašich vaječníků, aby kontroloval účinky léčby. Váš lékař také může kontrolovat hladinu hormonů v krvi. (Viz také bod 4).

OHSS způsobuje náhlé hromadění tekutiny v žaludku a oblasti hrudníku a může způsobit vznik krevní sraženiny. Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví:

-závažný otok břicha a bolest v oblasti žaludku (břicha)

-nevolnost

-zvracení

-náhlý přírůstek hmotnosti v důsledku hromadění tekutiny

-průjem

-snížený výdej moči

-potíže s dýcháním

Přípravek Elonva můžete použít pouze jednou v průběhu jednoho léčebného cyklu, jinak se může zvýšit možnost vzniku OHSS.

Před zahájením používání tohoto léku informujte svého lékaře, jestliže jste někdy prodělala syndrom nadměrné stimulace vaječníků (OHSS).

Torze ovaria

Torze ovaria je přetočení vaječníku. Přetočení vaječníku může zastavit přívod krve do vaječníku.

Před zahájením používání tohoto léku informujte svého lékaře, jestliže:

-jste někdy prodělala syndrom nadměrné stimulace vaječníků (OHSS).

-jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být těhotná.

-jste někdy prodělala operaci v oblasti žaludku (břicha).

-jste někdy prodělala přetočení vaječníku.

-máte nebo jste měla cysty na jednom nebo obou vaječnících.

Krevní sraženina (Trombóza)

Léčba gonadotropními hormony, ke kterým patří i přípravek Elonva, může (stejně jako těhotenství) zvyšovat riziko vzniku krevní sraženiny (trombózy). Trombóza je vytvoření krevní sraženiny v cévě.

Krevní sraženiny mohou způsobit závažné zdravotní stavy, jako např.:

-ucpání cévy v plicích (plicní embolie)

-mrtvici

-srdeční záchvat

-problémy s cévami (tromboflebitida)

-špatný průtok krve (hluboká žilní trombóza), který může vyústit ve ztrátu paže nebo nohy.

Před zahájením léčby tuto záležitost, prosím, proberte se svým lékařem, zejména jestliže:

-víte, že již máte zvýšenou možnost vzniku trombózy

-jste Vy nebo kdokoli jiný z Vaší nejbližší rodiny prodělali trombózu

-máte výraznou nadváhu.

Mnohočetné porody nebo vrozené defekty

I pokud se do dělohy přenáší pouze jedno embryo, existuje vyšší pravděpodobnost dvojčat nebo i vícerčat. Mnohočetná těhotenství přinášejí zvýšené zdravotní riziko pro matku i její děti.

Mnohočetná těhotenství a specifické charakteristiky párů, které mají problémy s plodností (např. věk ženy, určité problémy se spermatem, genetické dispozice obou rodičů), mohou být také spojeny se zvýšeným rizikem vrozených defektů.

Komplikace těhotenství

Pokud léčba přípravkem Elonva vede k těhotenství, je zde zvýšená možnost mimoděložního (ektopického) těhotenství. Z tohoto důvodu musí Váš lékař provést časné ultrazvukové vyšetření k vyloučení možnosti mimoděložního těhotenství.

Rakovina vaječníků a jiných částí rozmnožovacího systému

U žen, které podstoupily léčbu neplodnosti, byla hlášena rakovina vaječníků nebo jiných částí rozmnožovacího systému. Není známo, zda léčba přípravky na podporu plodnosti zvyšuje riziko těchto nádorů u neplodných žen.

Další zdravotní stavy

Před zahájením používání tohoto léku navíc informujte svého lékaře, jestliže:

-máte onemocnění ledvin.

-máte problémy s hypofýzou nebo hypotalamem, které nejsou zaléčeny

-máte sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreóza)

-Vaše nadledviny nepracují správně (nedostatečnost nadledvin)

-máte vysokou hladinu prolaktinu v krvi (hyperprolaktinémie)

-máte nějaký jiný zdravotní problém (např. diabetes, srdeční onemocnění nebo jiné dlouhodobé onemocnění)

-Vám lékař sdělil, že pro Vás těhotenství může být nebezpečné

Další léčivé přípravky a přípravek Elonva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Přípravek Elonva nesmíte používat, pokud jste již těhotná nebo pokud si myslíte, že byste mohla být těhotná, nebo pokud kojíte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat tento lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Elonva může způsobovat závratě. Pokud pociťujete závratě, nesmíte řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Elonva obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na injekci, je tedy v podstatě „bezsodíkový“.

3.Jak se přípravek Elonva používá

Vždy používejte přípravek Elonva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Elonva se používá u žen podstupujících léčbu neplodnosti, například in vitro fertilizaci (IVF). V průběhu léčby se přípravek Elonva používá v kombinaci s lékem (takzvaný antagonista GnRH), který brání, aby vaječník uvolnil vajíčko příliš brzy. Léčba antagonistou GnRH obvykle začíná za 5 až 6 dní po injekci přípravku Elonva.

Používání přípravku Elonva v kombinaci s agonistou GnRH (další lék, který brání, aby vaječník uvolnil vajíčko příliš brzy) se nedoporučuje.

Dávka

Při léčbě žen v plodném věku je dávka přípravku Elonva založena na hmotnosti a věku.

-Pro ženy, které váží 60 kg nebo méně a kterým je 36 let nebo méně, se doporučuje jedna 100mikrogramová dávka.

-Jedna 150mikrogramová dávka se doporučuje pro ženy:

-vážící více než 60 kilogramů bez ohledu na věk.

-vážící 50 kilogramů nebo více ve věku nad 36 let.

Ženy, kterým je více než 36 let a které váží méně než 50 kg, nebyly hodnoceny.

 

 

 

Tělesná hmotnost

 

 

 

Méně než 50 kg

50 - 60 kg

Více než 60 kg

Věk

36 let nebo méně

100 mikrogramů

100 mikrogramů

150 mikrogramů

 

 

 

 

 

Více než 36 let

Nebylo hodnoceno.

150 mikrogramů

150 mikrogramů

V průběhu prvních sedmi dní po injekci přípravku Elonva nesmíte užívat (rekombinantní) folikuly stimulující hormon ((rec)FSH). Sedm dní po injekci přípravku Elonva může Váš lékař rozhodnout o pokračování ve stimulačním cyklu jiným gonadotropním hormonem, jako je (rec)FSH. Tato léčba může pokračovat po několik dní, dokud nebude přítomen dostatek folikulů přiměřené velikosti. To lze ověřit ultrazvukovým vyšetřením. Léčba pomocí (rec)FSH se potom zastaví a vajíčka se nechají dozrát podáním hCG (lidský choriogonadotropin). Vajíčka se z vaječníku odebírají za 34-36 hodin.

Jak se přípravek Elonva podává

Léčba přípravkem Elonva musí probíhat pod dohledem lékaře se zkušenostmi v léčbě problémů

s plodností. Přípravek Elonva musí být podáván pod kůži (subkutánně) do kožní řasy (sevře se mezi palcem a ukazováčkem) nejlépe přímo pod pupkem. Injekci může podat zdravotnický pracovník (například zdravotní sestra), Váš partner nebo Vy sama, pokud jste pečlivě poučeni Vaším lékařem. Vždy používejte přípravek Elonva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, měla byste se poradit se svým lékařem nebo lékárníkem. Na konci této příbalové informace je po jednotlivých krocích uveden „Návod k použití“.

Přípravek Elonva nepodávejte do svalu.

Přípravek Elonva je dodáván v předplněné injekční stříkačce s automatickým bezpečnostním systémem, který předchází poranění při píchnutí jehlou po použití.

Jestliže jste použila více přípravku Elonva nebo (rec)FSH, než jste měla

Pokud si myslíte, že jste použila více přípravku Elonva nebo (rec)FSH, než jste měla, neprodleně kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněla použít přípravek Elonva

Jestliže jste zapomněla na injekci přípravku Elonva v den, kdy měla být podána, neprodleně kontaktujte svého lékaře. Neaplikujte si přípravek Elonva bez konzultace se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Možnou komplikací léčby gonadotropními hormony, ke kterým patří i přípravek Elonva, je nechtěná nadměrná stimulace vaječníků. Možnost vzniku této komplikace lze snížit pečlivým monitorováním počtu zrajících folikulů. Váš lékař bude provádět ultrazvukové vyšetření Vašich vaječníků, aby pečlivě monitoroval počet zrajících folikulů. Váš lékař možná bude také kontrolovat hladiny hormonů v krvi. První příznaky nadměrné stimulace vaječníků mohou být pozorovány jako bolest žaludku (břicha), nevolnost nebo průjem. Nadměrná stimulace vaječníků může přejít v onemocnění zvané syndrom nadměrné stimulace vaječníků (OHSS), které může představovat závažný zdravotní problém. V těžších případech může vést ke zvětšení vaječníků, nahromadění tekutiny v břiše a/nebo v hrudníku (což může způsobit nárůst tělesné hmotnosti v důsledku tvorby tekutiny) nebo sraženinám v cévách. Neodkladně kontaktujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví bolest žaludku (břicha) nebo jakýkoli jiný příznak nadměrné stimulace vaječníků, i kdyby to bylo několik dní po podání injekce.

Riziko vzniku nežádoucího účinku je popsáno následujícími kategoriemi:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 žen)

-Syndrom nadměrné stimulace vaječníků (OHSS)

-Bolest v pánvi

-Pocit nevolnosti

-Bolest hlavy

-Nepříjemný pocit v pánvi

-Citlivost prsů

-Únava

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 žen)

-Přetočení vaječníku (torze vaječníku)

-Zvýšení jaterních enzymů

-Potrat

-Bolest po odběru vajíček

-Bolest během ošetření

-Předčasné uvolnění vajíčka (předčasná ovulace)

-Nadmutí břicha

-Zvracení

-Průjem

-Zácpa

-Bolest v zádech

-Bolest v prsech

-Tvorba modřin nebo bolest v místě injekce

-Předrážděnost

-Změny nálady

-Závrať

-Návaly horka

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

-Alergické reakce (hypersenzitivní reakce, lokální a generalizované, včetně vyrážky).

Také byla hlášena mimoděložní těhotenství (ektopické těhotenství) a mnohočetná těhotenství. Tyto nežádoucí účinky nejsou považovány za související s používáním přípravku Elonva, ale s metodou asistované reprodukce (ART) nebo s následným těhotenstvím.

Ve vzácných případech byla léčba přípravkem Elonva, stejně jako léčba dalšími gonadotropiny, spojena s tvorbou krevních sraženin (trombů), které se po vzniku v cévě uvolnily, putovaly krevním řečištěm a ucpaly jinou cévu (tromboembolismus).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Elonva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za „EXP“ (doba použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávání pro lékárníka

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.

Uchovávání pro pacienta

Máte dvě možnosti:

1.Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.

2.Uchovávejte při teplotě 25 °C nebo nižší po dobu nepřesahující jeden měsíc. Poznamenejte si začátek doby uchovávání přípravku mimo chladničku a přípravek použijte do jednoho měsíce od tohoto data.

Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte přípravek Elonva

-pokud byl uchováván mimo chladničku po déle než jeden měsíc.

-pokud byl uchováván mimo chladničku při teplotě vyšší než 25 °C.

-pokud zaznamenáte, že roztok není čirý.

-pokud zaznamenáte poškození injekční stříkačky nebo jehly.

Nevyhazujte prázdné nebo nepoužité injekční stříkačky do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Elonva obsahuje

Léčivou látkou je corifollitropinum alfa. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 100 mikrogramů v 0,5 mililitru (ml) injekčního roztoku.

Pomocnými látkami jsou: natrium-citrát, sacharóza, polysorbát 20, methionin a voda na injekci. Pro úpravu pH mohl být použit hydroxid sodný a/nebo kyselina chlorovodíková.

Jak přípravek Elonva vypadá a co obsahuje toto balení

Elonva je čirý a bezbarvý vodný injekční roztok (injekce) v předplněné injekční stříkačce

s automatickým bezpečnostním systémem, který předchází poranění při píchnutí jehlou po použití. Injekční stříkačka je zabalena spolu se sterilní injekční jehlou. Jedna injekční stříkačka obsahuje 0,5 ml roztoku.

V jednom balení je jedna předplněná injekční stříkačka.

Přípravek Elonva je dostupný ve dvou silách: 100 mikrogramů a 150 mikrogramů injekční roztok.

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Velká Británie.

Výrobci

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Nizozemsko

Organon (Ireland) Ltd., Drynam Road, Swords, Co. Dublin, Irsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel/Tél: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel: + 370 5 2780247

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Teл.: + 359 2 819 37 37

Tel/Tél: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +420 233 010 111

Tel.: + 36 1 888-5300

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: + 45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 99 99 000 (+ 31 23 5153153)

e-mail@msd.de

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel: + 372 6144 200

Tlf: + 47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: + 30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

France

MSD France

Tél. + 33 (0) 1 80 46 40 40

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673

+357 22866700 cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp &Dohme Latvija Tel: + 371 67 364224 msd_lv@merck.com

Polska

MSD Polska Sp.z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: + 351 214465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 40 21 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201 msd_slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: + 421 (2) 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: + 46 (0)77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Návod k použití

Součásti injekční stříkačky s přípravkem Elonva s jehlou

Příprava injekce

1.

Umyjte si ruce mýdlem a vodou a osušte je před použitím přípravku Elonva.

Tampónem naneste na místo vpichu (místo těsně pod pupkem) dezinfekci (např. alkohol), aby se odstranily všechny povrchové bakterie.

Očistěte asi 5 cm okolo místa, kam se bude zavádět jehla, a nechte dezinfekci schnout alespoň jednu minutu před dalším postupem.

2.

Zatímco dezinfekce schne, porušte perforaci na nálepce a sundejte krytku jehly

Ochranu jehly ponechejte na místě

Ochranu jehly (obsahující jehlu) položte během přípravy injekční stříkačky na čistý suchý povrch.

3.

Injekční stříkačku držte šedou krytkou vzhůru

Prstem jemně poklepejte na injekční stříkačku, abyste pomohla bublinkám vzduchu vystoupat k hornímu okraji.

4.

Injekční stříkačku dále držte namířenou vzhůru

Odšroubujte krytku injekční stříkačky proti směru hodinových ručiček.

5.

Injekční stříkačku dále držte namířenou vzhůru

Zašroubujte ochranu jehly (obsahující jehlu) po směru hodinových ručiček na injekční stříkačku.

6.

Injekční stříkačku dále držte namířenou vzhůru

Ochranu jehly odstraňte přímým tahem a vyhoďte ji

S jehlou ZACHÁZEJTE OPATRNĚ

Podání injekce

7.

Nyní uchopte injekční stříkačku mezi ukazovák a prostředník v poloze směrem vzhůru

Palec přiložte k pístu

Opatrně zatlačte na píst směrem vzhůru, až se na špičce jehly objeví malá kapička.

8.

Palcem a ukazovákem vytvořte kožní řasu

Do kožní řasy zaveďte celou jehlu v úhlu 90 stupňů

OPATRNĚ stlačujte píst, dokud je to možné, a držte píst dole

POČÍTEJTE DO PĚTI, aby byla zaručena aplikace celého roztoku.

9.

Sundejte palec z pístu

Jehla se automaticky zasune do injekční stříkačky, ve které bude trvale uzavřena.

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Elonva 150 mikrogramů injekční roztok corifollitropinum alfa

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.Co je přípravek Elonva a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elonva používat

3.Jak se přípravek Elonva používá

4.Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Elonva uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Elonva a k čemu se používá

Přípravek Elonva obsahuje léčivou látku korifolitropin alfa a patří do skupiny léků nazývaných gonadotropní hormony. Gonadotropní hormony hrají významnou roli v lidské plodnosti a reprodukci. Jedním z těchto gonadotropních hormonů je folikuly stimulující hormon (FSH), který ženy potřebují pro růst a vývoj folikulů (malé kulaté váčky ve vaječnících, které obsahují vajíčka).

Přípravek Elonva se užívá na podporu otěhotnění u žen podstupujících léčbu neplodnosti, například oplodnění in vitro (IVF). IVF zahrnuje odběr vajíček z vaječníku, jejich oplodnění v laboratoři a přenesení embryí do dělohy o několik dní později. Přípravek Elonva navozuje růst a vývoj několika folikulů ve stejnou dobu pomocí kontrolované stimulace vaječníků.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elonva používat

Nepoužívejte přípravek Elonva, jestliže:

-jste alergická (přecitlivělá) na korifolitropin alfa nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-máte rakovinu vaječníku, prsu, dělohy nebo mozku (hypofýzy nebo hypotalamu)

-jste nedávno prodělala neočekávané krvácení z pochvy, jiné než menstruační, bez zjištěné příčiny

-máte vaječníky, které jsou nefunkční v důsledku onemocnění zvaného primární selhání vaječníků

-máte cysty na vaječníku nebo zvětšené vaječníky

-máte syndrom polycystických vaječníků (PCOS)

-jste prodělala syndrom nadměrné stimulace vaječníků (OHSS). OHSS je závažný zdravotní problém, ke kterému může dojít, pokud jsou vaječníky stimulovány nadměrně. Viz níže další vysvětlení

-jste dříve podstoupila léčebný cyklus kontrolované stimulace vaječníků, který vedl k růstu více než 30 folikulů o velikosti 11 mm nebo větších

-máte bazální počet antrálních folikulů (počet malých folikulů přítomných ve vaječnících na začátku menstruačního cyklu) vyšší než 20

-máte malformace pohlavních orgánů, které znemožňují normální těhotenství

-máte myomy v děloze, které znemožňují normální těhotenství

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Elonva se poraďte se svým lékařem.

Syndrom nadměrné stimulace vaječníků (OHSS)

Léčba gonadotropními hormony, ke kterým patří i přípravek Elonva, může způsobovat syndrom nadměrné stimulace vaječníků (OHSS). Jedná se o závažné onemocnění, při němž jsou vaječníky nadměrně stimulovány a rostoucí folikuly se stanou většími, než je obvyklé. Ve vzácných případech může být OHSS život ohrožující. Proto je důležitý pečlivý lékařský dohled. Váš lékař bude provádět ultrazvukové vyšetření Vašich vaječníků, aby kontroloval účinky léčby. Váš lékař také může kontrolovat hladinu hormonů v krvi. (Viz také bod 4).

OHSS způsobuje náhlé hromadění tekutiny v žaludku a oblasti hrudníku a může způsobit vznik krevní sraženiny. Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví:

-závažný otok břicha a bolest v oblasti žaludku (břicha)

-nevolnost

-zvracení

-náhlý přírůstek hmotnosti v důsledku hromadění tekutiny

-průjem

-snížený výdej moči

-potíže s dýcháním

Přípravek Elonva můžete použít pouze jednou v průběhu jednoho léčebného cyklu, jinak se může zvýšit možnost vzniku OHSS.

Před zahájením používání tohoto léku informujte svého lékaře, jestliže jste někdy prodělala syndrom nadměrné stimulace vaječníků (OHSS)

Torze ovaria

Torze ovaria je přetočení vaječníku. Přetočení vaječníku může zastavit přívod krve do vaječníku.

Před zahájením používání tohoto léku informujte svého lékaře, jestliže:

-jste někdy prodělala syndrom nadměrné stimulace vaječníků (OHSS).

-jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být těhotná.

-jste někdy prodělala operaci v oblasti žaludku (břicha).

-jste někdy prodělala přetočení vaječníku.

-máte nebo jste měla cysty na jednom nebo obou vaječnících.

Krevní sraženina (Trombóza)

Léčba gonadotropními hormony, ke kterým patří i přípravek Elonva, může (stejně jako těhotenství) zvyšovat riziko vzniku krevní sraženiny (trombózy). Trombóza je vytvoření krevní sraženiny v cévě.

Krevní sraženiny mohou způsobit závažné zdravotní stavy, jako např.:

-ucpání cévy v plicích (plicní embolie)

-mrtvici

-srdeční záchvat

-problémy s cévami (tromboflebitida)

-špatný průtok krve (hluboká žilní trombóza), který může vyústit ve ztrátu paže nebo nohy.

Před zahájením léčby tuto záležitost, prosím, proberte se svým lékařem, zejména jestliže:

-víte, že již máte zvýšenou možnost vzniku trombózy

-jste Vy nebo kdokoli jiný z Vaší nejbližší rodiny prodělali trombózu

-máte výraznou nadváhu.

Mnohočetné porody nebo vrozené defekty

I pokud se do dělohy přenáší pouze jedno embryo, existuje vyšší pravděpodobnost dvojčat nebo i vícerčat. Mnohočetná těhotenství přinášejí zvýšené zdravotní riziko pro matku i její děti.

Mnohočetná těhotenství a specifické charakteristiky párů, které mají problémy s plodností (např. věk ženy, určité problémy se spermatem, genetické dispozice obou rodičů), mohou být také spojeny se zvýšeným rizikem vrozených defektů.

Komplikace těhotenství

Pokud léčba přípravkem Elonva vede k těhotenství, je zde zvýšená možnost mimoděložního (ektopického) těhotenství. Z tohoto důvodu musí Váš lékař provést časné ultrazvukové vyšetření k vyloučení možnosti mimoděložního těhotenství.

Rakovina vaječníků a jiných částí rozmnožovacího systému

U žen, které podstoupily léčbu neplodnosti, byla hlášena rakovina vaječníků nebo jiných částí rozmnožovacího systému. Není známo, zda léčba přípravky na podporu plodnosti zvyšuje riziko těchto nádorů u neplodných žen.

Další zdravotní stavy

Před zahájením používání tohoto léku navíc informujte svého lékaře, jestliže:

-máte onemocnění ledvin.

-máte problémy s hypofýzou nebo hypotalamem, které nejsou zaléčeny

-máte sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreóza)

-Vaše nadledviny nepracují správně (nedostatečnost nadledvin)

-máte vysokou hladinu prolaktinu v krvi (hyperprolaktinémie)

-máte nějaký jiný zdravotní problém (např. diabetes, srdeční onemocnění nebo jiné dlouhodobé onemocnění)

-Vám lékař sdělil, že pro Vás těhotenství může být nebezpečné

Další léčivé přípravky a přípravek Elonva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Přípravek Elonva nesmíte užívat, pokud jste již těhotná nebo pokud si myslíte, že byste mohla být těhotná, nebo pokud kojíte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat tento lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Elonva může způsobovat závratě. Pokud pociťujete závratě, nesmíte řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Elonva obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na injekci, je tedy v podstatě „bezsodíkový“.

3. Jak se přípravek Elonva používá

Vždy používejte přípravek Elonva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Elonva se používá u žen podstupujících léčbu neplodnosti, například in vitro fertilizaci (IVF). V průběhu léčby se přípravek Elonva používá v kombinaci s lékem (takzvaný antagonista

GnRH), který brání, aby vaječník uvolnil vajíčko příliš brzy. Léčba antagonistou GnRH obvykle začíná za 5 až 6 dní po injekci přípravku Elonva.

Používání přípravku Elonva v kombinaci s agonistou GnRH (další lék, který brání, aby vaječník uvolnil vajíčko příliš brzy) se nedoporučuje.

Dávka

Při léčbě žen v plodném věku je dávka přípravku Elonva založena na hmotnosti a věku.

-Pro ženy, které váží 60 kg nebo méně a kterým je 36 let nebo méně se doporučuje jedna 100mikrogramová dávka.

-Jedna 150mikrogramová dávka se doporučuje pro ženy:

-vážící více než 60 kilogramů bez ohledu na věk.

-vážící 50 kilogramů nebo více ve věku nad 36 let.

Ženy, kterým je více než 36 let a které váží méně než 50 kg, nebyly hodnoceny.

 

 

 

Tělesná hmotnost

 

 

 

Méně než 50 kg

50 - 60 kg

Více než 60 kg

Věk

36 let nebo méně

100 mikrogramů

100 mikrogramů

150 mikrogramů

 

 

 

 

 

Více než 36 let

Nebylo hodnoceno.

150 mikrogramů

150 mikrogramů

V průběhu prvních sedmi dní po injekci přípravku Elonva nesmíte užívat (rekombinantní) folikuly stimulující hormon ((rec)FSH). Sedm dní po injekci přípravku Elonva může Váš lékař rozhodnout o pokračování ve stimulačním cyklu jiným gonadotropním hormonem, jako je (rec)FSH. Tato léčba může pokračovat po několik dní, dokud nebude přítomen dostatek folikulů přiměřené velikosti. To lze ověřit ultrazvukovým vyšetřením. Léčba pomocí (rec)FSH se potom zastaví a vajíčka se nechají dozrát podáním hCG (lidský choriogonadotropin). Vajíčka se z vaječníku odebírají za 34-36 hodin.

Jak se přípravek Elonva podává

Léčba přípravkem Elonva musí probíhat pod dohledem lékaře se zkušenostmi v léčbě problémů

s plodností. Přípravek Elonva musí být podáván pod kůži (subkutánně) do kožní řasy (sevře se mezi palcem a ukazováčkem) nejlépe přímo pod pupkem. Injekci může podat zdravotnický pracovník (například zdravotní sestra), Váš partner nebo Vy sama, pokud jste pečlivě poučeni Vaším lékařem. Vždy používejte přípravek Elonva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, měla byste se poradit se svým lékařem nebo lékárníkem. Na konci této příbalové informace je po jednotlivých krocích uveden „Návod k použití“.

Přípravek Elonva nepodávejte do svalu.

Přípravek Elonva je dodáván v předplněné injekční stříkačce s automatickým bezpečnostním systémem, který předchází poranění při píchnutí jehlou po použití.

Jestliže jste použila více přípravku Elonva nebo (rec)FSH, než jste měla

Pokud si myslíte, že jste použila více přípravku Elonva nebo (rec)FSH, než jste měla, neprodleně kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněla použít přípravek Elonva

Jestliže jste zapomněla na injekci přípravku Elonva v den, kdy měla být podána, neprodleně kontaktujte svého lékaře. Neaplikujte si přípravek Elonva bez konzultace se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Možnou komplikací léčby gonadotropními hormony, ke kterým patří i přípravek Elonva, je nechtěná nadměrná stimulace vaječníků. Možnost vzniku této komplikace lze snížit pečlivým monitorováním počtu zrajících folikulů. Váš lékař bude provádět ultrazvukové vyšetření Vašich vaječníků, aby pečlivě monitoroval počet zrajících folikulů. Váš lékař možná bude také kontrolovat hladiny hormonů v krvi. První příznaky nadměrné stimulace vaječníků mohou být pozorovány jako bolest žaludku (břicha), nevolnost nebo průjem. Nadměrná stimulace vaječníků může přejít v onemocnění zvané syndrom nadměrné stimulace vaječníků (OHSS), které může představovat závažný zdravotní problém. V těžších případech může vést ke zvětšení vaječníků, nahromadění tekutiny v břiše a/nebo v hrudníku (což může způsobit nárůst tělesné hmotnosti v důsledku tvorby tekutiny) nebo sraženinám v cévách. Neodkladně kontaktujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví bolest žaludku (břicha) nebo jakýkoli jiný příznak nadměrné stimulace vaječníků, i kdyby to bylo několik dní po podání injekce.

Riziko vzniku nežádoucího účinku je popsáno následujícími kategoriemi:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 žen)

-Syndrom nadměrné stimulace vaječníků (OHSS)

-Bolest v pánvi

-Pocit nevolnosti

-Bolest hlavy

-Nepříjemný pocit v pánvi

-Citlivost prsů

-Únava

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 žen)

-Přetočení vaječníku (torze vaječníku)

-Zvýšení jaterních enzymů

-Potrat

-Bolest po odběru vajíček

-Bolest během ošetření

-Předčasné uvolnění vajíčka (předčasná ovulace)

-Nadmutí břicha

-Zvracení

-Průjem

-Zácpa

-Bolest v zádech

-Bolest v prsech

-Tvorba modřin nebo bolest v místě injekce

-Předrážděnost

-Změny nálady

-Závrať

-Návaly horka

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

-Alergické reakce (hypersenzitivní reakce, lokální a generalizované, včetně vyrážky).

Také byla hlášena mimoděložní těhotenství (ektopické těhotenství) a mnohočetná těhotenství. Tyto nežádoucí účinky nejsou považovány za související s používáním přípravku Elonva, ale s metodou asistované reprodukce (ART) nebo s následným těhotenstvím.

Ve vzácných případech byla léčba přípravkem Elonva, stejně jako léčba dalšími gonadotropiny, spojena s tvorbou krevních sraženin (trombů), které se po vzniku v cévě uvolnily, putovaly krevním řečištěm a ucpaly jinou cévu (tromboembolismus).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Elonva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za „EXP“ (doba použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávání pro lékárníka

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.

Uchovávání pro pacienta

Máte dvě možnosti:

1.Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.

2.Uchovávejte při teplotě 25 °C nebo nižší po dobu nepřesahující jeden měsíc. Poznamenejte si začátek doby uchovávání přípravku mimo chladničku a přípravek použijte do jednoho měsíce od tohoto data.

Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte přípravek Elonva

-pokud byl uchováván mimo chladničku po déle než jeden měsíc.

-pokud byl uchováván mimo chladničku při teplotě vyšší než 25 °C.

-pokud zaznamenáte, že roztok není čirý.

-pokud zaznamenáte poškození injekční stříkačky nebo jehly.

Nevyhazujte prázdné nebo nepoužité injekční stříkačky do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Elonva obsahuje

Léčivou látkou je corifollitropinum alfa. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 150 mikrogramů v 0,5 mililitru (ml) injekčního roztoku.

Pomocnými látkami jsou: natrium-citrát, sacharóza, polysorbát 20, methionin a voda na injekci. Pro úpravu pH mohl být použit hydroxid sodný a/nebo kyselina chlorovodíková.

Jak přípravek Elonva vypadá a co obsahuje toto balení

Elonva je čirý a bezbarvý vodný injekční roztok (injekce) v předplněné injekční stříkačce

s automatickým bezpečnostním systémem, který předchází poranění při píchnutí jehlou po použití. Injekční stříkačka je zabalena spolu se sterilní injekční jehlou. Jedna injekční stříkačka obsahuje 0,5 ml roztoku.

V jednom balení je jedna předplněná injekční stříkačka.

Přípravek Elonva je dostupný ve dvou silách: 100 mikrogramů a 150 mikrogramů injekční roztok.

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Velká Británie.

Výrobci

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Nizozemsko

Organon (Ireland) Ltd., Drynam Road, Swords, Co. Dublin, Irsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel/Tél: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel: + 370 5 2780247

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Teл.: + 359 2 819 37 37

Tel/Tél: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +420 233 010 111

Tel.: + 36 1 888-5300

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: + 45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 99 99 000 (+ 31 23 5153153)

e-mail@msd.de

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel: + 372 6144 200

Tlf: + 47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: + 30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel.: +48 22 549 51 00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél. + 33 (0) 1 80 46 40 40

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673

+357 22866700 cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp &Dohme Latvija Tel: + 371 67 364224 msd_lv@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: + 351 214465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 40 21 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201 msd_slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: + 421 (2) 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: + 46 (0)77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Návod k použití

Součásti injekční stříkačky s přípravkem Elonva s jehlou

Příprava injekce

1.

Umyjte si ruce mýdlem a vodou a osušte je před použitím přípravku Elonva.

Tampónem naneste na místo vpichu (místo těsně pod pupkem) dezinfekci (např. alkohol), aby se odstranily všechny povrchové bakterie.

Očistěte asi 5 cm okolo místa, kam se bude zavádět jehla, a nechte dezinfekci schnout alespoň jednu minutu před dalším postupem.

2.

Zatímco dezinfekce schne, porušte perforaci na nálepce a sundejte krytku jehly

Ochranu jehly ponechejte na místě

Ochranu jehly (obsahující jehlu) položte během přípravy injekční stříkačky na čistý suchý povrch.

3.

Injekční stříkačku držte šedou krytkou vzhůru

Prstem jemně poklepejte na injekční stříkačku, abyste pomohla bublinkám vzduchu vystoupat k hornímu okraji.

4.

Injekční stříkačku dále držte namířenou vzhůru

Odšroubujte krytku injekční stříkačky proti směru hodinových ručiček.

5.

Injekční stříkačku dále držte namířenou vzhůru

Zašroubujte ochranu jehly (obsahující jehlu) po směru hodinových ručiček na injekční stříkačku.

6.

Injekční stříkačku dále držte namířenou vzhůru

Ochranu jehly odstraňte přímým tahem a vyhoďte ji

S jehlou ZACHÁZEJTE OPATRNĚ.

Podání injekce

7.

Nyní uchopte injekční stříkačku mezi ukazovák a prostředník v poloze směrem vzhůru

Palec přiložte k pístu

Opatrně zatlačte na píst směrem vzhůru, až se na špičce jehly objeví malá kapička.

8.

Palcem a ukazovákem vytvořte kožní řasu

Do kožní řasy zaveďte celou jehlu v úhlu 90 stupňů

OPATRNĚ stlačujte píst, dokud je to možné, a držte píst dole

POČÍTEJTE DO PĚTI, aby byla zaručena aplikace celého roztoku.

9.

Sundejte palec z pístu

Jehla se automaticky zasune do injekční stříkačky, ve které bude trvale uzavřena.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis