Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EndolucinBeta (lutetium (177 Lu) chloride) – Označení na obalu - V10X

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku EndolucinBeta
Kód ATCV10X
Látkalutetium (177 Lu) chloride
VýrobceITG Isotope Technologies Garching GmbH

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KOVOVÁ PLECHOVKA a VNĚJŠÍ KRABIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EndolucinBeta 40 GBq/ml radionuklidový prekurzor, roztok

Lutetii (177Lu) chloridum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje lutetii (177Lu) chloridum 40 GBq při referenčním čase aktivity (activity reference time, ART).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocná látka: roztok kyseliny chlorovodíkové 0,04 mol/l

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Radionuklidový prekurzor, roztok.

OBJEM:

...ml

 

AKTIVITA:

…GBq / injekční lahvička

Referenční čas aktivity (ART): {DD/MM/RRRR}

Specifická

…GBq/mg při ART

 

aktivita:

 

 

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pro podání po radioaktivním označení in vitro.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP: {DD/MM/RRRR, hh:00 SEČ}

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby se zamezilo nadbytečnému ozáření.

Uchovávání musí být v souladu s místními předpisy pro radioaktivní látky.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ITG Isotope Technologies Garching GmbH D-85748 Garching/Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

2ml injekční lahvička: EU/1/16/1105/001 10ml injekční lahvička: EU/1/16/1105/002

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU OLOVĚNÁ NÁDOBA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EndolucinBeta 40 GBq/ml radionuklidový prekurzor, roztok

Lutetii (177Lu) chloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje lutetii (177Lu) chloridum 40 GBq při referenčním čase aktivity (activity reference time, ART).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocná látka: roztok kyseliny chlorovodíkové 0,04 mol/l

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Radionuklidový prekurzor, roztok.

OBJEM:

...ml

 

AKTIVITA:

…GBq / injekční lahvička

Referenční čas aktivity (ART): {DD/MM/RRRR}

Specifická aktivita:

…GBq/mg při ART

 

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pro podání po radioaktivním označení in vitro.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP: {DD/MM/RRRR, hh:00 SEČ}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby se zamezilo nadbytečnému ozáření.

Uchovávání musí být v souladu s místními předpisy pro radioaktivní látky.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

D-85748 Garching/Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

2ml injekční lahvička: EU/1/16/1105/001 10ml injekční lahvička: EU/1/16/1105/002

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

INJEKČNÍ LAHVIČKA (2ml, 10ml)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

EndolucinBeta 40 GBq/ml

Lutetii (177Lu) chloridum

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP: {DD/MM/RRRR, hh:00 SEČ}

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

OBJEM:

...ml

 

AKTIVITA:

…GBq / injekční lahvička

ART: {DD/MM/RRRR 12:00 SEČ}

6.JINÉ

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

D-85748 Garching

Německo

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis