Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eperzan (albiglutide) – Označení na obalu - A10BJ04

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Eperzan
Kód ATCA10BJ04
Látkaalbiglutide
VýrobceGlaxoSmithKline Trading Services Limited

Obsahy článků

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA - balení pro 4 pera

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Eperzan 30 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Albiglutidum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna dávka obsahuje po rekonstituci 30 mg v 0,5 ml.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také: monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát trehalosy, mannitol (E421), polysorbát 80, vodu na injekci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

4 pera

4 jehly

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Přečtěte si příbalovou informaci.

Subkutánní podání.

Jednou týdně.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pouze k jednorázovému použití.

Po použití pero zlikvidujte.

Přečtěte si příbalovou informaci.

Po smíchání počkejte před injekcí 15 minut.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce při teplotě 2 ºC až 8 ºC.

Chraňte před mrazem.

Pera lze uchovávat za pokojové teploty nepřesahující 30 ºC maximálně 4 týdny před použitím.

Použijte během 8 hodin po rekonstituci.

Použijte okamžitě po nasazení jehly.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/13/908/001

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

eperzan 30

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

Vícečetné balení obsahující 12 jednodávkových per a 12 jehel (3 balení po 4 perech a 4 jehlách) Bez blue boxu

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Eperzan 30 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Albiglutidum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna dávka obsahuje po rekonstituci 30 mg v 0,5 ml.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také: monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát trehalosy, mannitol (E421), polysorbát 80, vodu na injekci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Komponenty vícečetného balení skládajícího se ze 3 balení, každé obsahující 4 pera a 4 jehly.

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Přečtěte si příbalovou informaci.

Subkutánní podání.

Jednou týdně.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pouze k jednorázovému použití.

Po použití pero zlikvidujte.

Přečtěte si příbalovou informaci.

Po smíchání počkejte před injekcí 15 minut.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce při teplotě 2 ºC až 8 ºC.

Chraňte před mrazem.

Jednu krabičku obsahující 4 pera a 4 jehly lze uchovávat za pokojové teploty nepřesahující 30 ºC maximálně 4 týdny před použitím. Ostatní krabičky musí být uchovávány při teplotě 2 ºC až 8 ºC dokud nejsou zapotřebí.

Použijte během 8 hodin po rekonstituci.

Použijte okamžitě po nasazení jehly.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/13/908/003

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

eperzan 30

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

Vícečetné balení obsahující 12 jednodávkových per a 12 jehel (3 balení po 4 perech a 4 jehlách) S blue boxem

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Eperzan 30 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Albiglutidum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna dávka obsahuje po rekonstituci 30 mg v 0,5 ml.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také: monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát trehalosy, mannitol (E421), polysorbát 80, vodu na injekci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Vícečetné balení: 12 per (3 balení po 4 perech/4 jehlách)

Neprodávejte samostatně

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Přečtěte si příbalovou informaci.

Subkutánní podání.

Jednou týdně.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pouze k jednorázovému použití.

Po použití pero zlikvidujte.

Přečtěte si příbalovou informaci.

Po smíchání počkejte před injekcí 15 minut.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce při teplotě 2 ºC až 8 ºC.

Chraňte před mrazem.

Jednu krabičku obsahující 4 pera a 4 jehly lze uchovávat za pokojové teploty nepřesahující 30 ºC maximálně 4 týdny před použitím. Ostatní krabičky musí být uchovávány při teplotě 2 ºC až 8 ºC dokud nejsou zapotřebí.

Použijte během 8 hodin po rekonstituci.

Použijte okamžitě po nasazení jehly.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/13/908/003

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

eperzan 30

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA - balení pro 4 pera

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Eperzan 50 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Albiglutidum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna dávka obsahuje po rekonstituci 50 mg v 0,5 ml.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také: monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát trehalosy, mannitol (E421), polysorbát 80, vodu na injekci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

4 pera

4 jehly

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Přečtěte si příbalovou informaci.

Subkutánní podání.

Jednou týdně.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pouze k jednorázovému použití.

Po použití pero zlikvidujte.

Přečtěte si příbalovou informaci.

Doba rekonstituce

Po smíchání počkejte před injekcí 30 minut.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce při teplotě 2 ºC až 8 ºC.

Chraňte před mrazem.

Pera lze uchovávat za pokojové teploty nepřesahující 30 ºC maximálně 4 týdny před použitím.

Použijte během 8 hodin po rekonstituci.

Použijte okamžitě po nasazení jehly.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/13/908/002

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

eperzan 50

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

Vícečetné balení obsahující 12 jednodávkových per a 12 jehel (3 balení po 4 perech a 4 jehlách) Bez blue boxu

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Eperzan 50 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Albiglutidum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna dávka obsahuje po rekonstituci 50 mg v 0,5 ml.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také: monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát trehalosy, mannitol (E421), polysorbát 80, vodu na injekci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Komponenty vícečetného balení skládajícího se ze 3 balení, každé obsahující 4 pera a 4 jehly.

Neprodávejte samostatně

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Přečtěte si příbalovou informaci.

Subkutánní podání.

Jednou týdně.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pouze k jednorázovému použití.

Po použití pero zlikvidujte.

Přečtěte si příbalovou informaci.

Doba rekonstituce

Po smíchání počkejte před injekcí 30 minut.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce při teplotě 2 ºC až 8 ºC.

Chraňte před mrazem.

Jednu krabičku obsahující 4 pera a 4 jehly lze uchovávat za pokojové teploty nepřesahující 30 ºC maximálně 4 týdny před použitím. Ostatní krabičky musí být uchovávány při teplotě 2 ºC až 8 ºC dokud nejsou zapotřebí.

Použijte během 8 hodin po rekonstituci.

Použijte okamžitě po nasazení jehly.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/13/908/004

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

eperzan 50

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

Vícečetné balení obsahující 12 jednodávkových per a 12 jehel (3 balení po 4 perech a 4 jehlách) S blue boxem

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Eperzan 50 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Albiglutidum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna dávka obsahuje po rekonstituci 50 mg v 0,5 ml.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také: monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát trehalosy, mannitol (E421), polysorbát 80, vodu na injekci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Vícečetné balení: 12 per (3 balení po 4 perech/4 jehlách)

Neprodávejte samostatně

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Přečtěte si příbalovou informaci.

Subkutánní podání.

Jednou týdně.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pouze k jednorázovému použití.

Po použití pero zlikvidujte.

Přečtěte si příbalovou informaci.

Doba rekonstituce

Po smíchání počkejte před injekcí 30 minut.

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce při teplotě 2 ºC až 8 ºC.

Chraňte před mrazem.

Jednu krabičku obsahující 4 pera a 4 jehly lze uchovávat za pokojové teploty nepřesahující 30 ºC maximálně 4 týdny před použitím. Ostatní krabičky musí být uchovávány při teplotě 2 ºC až 8 ºC dokud nejsou zapotřebí.

Použijte během 8 hodin po rekonstituci.

Použijte okamžitě po nasazení jehly.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/13/908/004

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

eperzan 50

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK PRO PŘEDPLNĚNÉ PERO

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Eperzan 30 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Albiglutidum

Subkutánní podání

Jednou týdně

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

30 mg

6.JINÉ

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK PRO PŘEDPLNĚNÉ PERO

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Eperzan 50 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Albiglutidum

Subkutánní podání

Jednou týdně

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

50 mg

6.JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis