Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eporatio (epoetin theta) – Souhrn údajů o přípravku - B03XA01

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Eporatio
Kód ATCB03XA01
Látkaepoetin theta
Výrobceratiopharm GmbH

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Eporatio 1 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Eporatio 2 000 IU/0.5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Eporatio 3 000 IU/0.5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Eporatio 4 000 IU/0.5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Eporatio 5 000 IU/0.5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Eporatio 10 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Eporatio 20 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Eporatio 30 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Eporatio 1 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1 000 mezinárodních jednotek (IU) (8,3 µg) epoetinum theta v 0,5 ml injekčního roztoku, což odpovídá 2 000 IU (16,7 µg) epoetinum theta v jednom ml.

Eporatio 2 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 2 000 mezinárodních jednotek (IU) (16,7 µg) epoetinum theta v 0,5 ml injekčního roztoku, což odpovídá 4 000 IU (33,3 µg) epoetinum theta v jednom ml.

Eporatio 3 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 3 000 mezinárodních jednotek (IU) (25 µg) epoetinum theta v 0,5 ml injekčního roztoku, což odpovídá 6 000 IU (50 µg) epoetinum theta v jednom ml.

Eporatio 4 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 4 000 mezinárodních jednotek (IU) (33,3 µg) epoetinum theta v 0,5 ml injekčního roztoku, což odpovídá 8 000 IU (66,7 µg) epoetinum theta v jednom ml.

Eporatio 5 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 5 000 mezinárodních jednotek (IU) (41,7 µg) epoetinum theta v 0,5 ml injekčního roztoku, což odpovídá 10 000 IU (83,3 µg) epoetinum theta v jednom ml.

Eporatio 10 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 10 000 mezinárodních jednotek (IU) (83,3 µg) epoetinum theta v 1 ml injekčního roztoku, což odpovídá 10 000 IU (83,3 µg) epoetinum theta v jednom ml.

Eporatio 20 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 20 000 mezinárodních jednotek (IU) (166,7 µg) epoetinum theta v 0,5 ml injekčního roztoku, což odpovídá 20 000 IU (166,7 µg) epoetinum theta v jednom ml.

Eporatio 30 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 30 000 mezinárodních jednotek (IU) (250 µg) epoetinum theta v 1 ml injekčního roztoku, což odpovídá 30 000 IU (250,7 µg) epoetinum theta v jednom ml.

Epoetin theta (rekombinantní lidský erytropoetin) se vyrábí v ovariálních buňkách čínských křečků (CHO-K1) technologií rekombinantní DNA.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok (injekce).

Roztok je čirý a bezbarvý.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

-

Léčba symptomatické anémie spojené s chronickým renálním selháním u dospělých pacientů.

-

Léčba symptomatické anémie u dospělých pacientů s nemyeoloidními malignitami, kteří

 

dostávají chemoterapii.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba epoetinem theta by měla být zahájena pouze lékařem se zkušenostmi s výše uvedenými indikacemi.

Dávkování

Symptomatická anémie spojená s chronickým renálním selháním

Příznaky a následky anémie se mohou lišit v závislosti na věku, pohlaví a celkovém zátížení onemocněním; je nezbytné, aby lékař individuálně zhodnotil klinický průběh a stav pacienta. Epoetin theta by měl být podáván subkutánně nebo intravenózně, tak aby se zvýšila hladina hemoglobinu na hodnotu nepřesahující 12 g/dl (7,45 mmol/l).

Vzhledem k variabilitě mezi pacienty, mohou být někdy pozorovány individuální hladiny hemoglobinu nad nebo pod požadovanou hodnotou. Variabilita hemoglobinu by měla být vyrovnána úpravou dávkování s ohledem na cílovou hladinu hemoglobinu v rozsahu 10 g/dl (6,21 mmol/l) až 12 g/dl (7,45 mmol/l). Nemělo by dojít k trvalému zvýšení hladiny hemoglobinu nad 12 g/dl (7,45 mmol/l); doporučení pro vhodnou úpravu dávkování při hodnotách hemoglobinu překračujících 12 g/dl (7,45 mmol/l) jsou popsána níže.

Je třeba se vyhnout zvýšení hemoglobinu vyššímu než 2 g/dl (1,24 mmol/l) během 4 týdnů. Jestliže dojde ke zvýšení hemoglobinu o více než 2 g/dl (1,24 mmol/l) během 4 týdnů nebo hodnota hemoglobinu přesáhne hodnotu 12 g/dl (7,45 mmol/l), měla by být dávka snížena o 25 až 50 %. Doporučuje se monitorovat hemoglobin každé dva týdny než dojde ke stabilizaci hladin a dále

pokračovat v pravidelných kontrolách. Jestliže se hladina hemoglobinu dále zvyšuje, měla by se léčba přerušit do té doby, než se začne hladina hemoglobinu snižovat. Tehdy může být léčba znovu zahájena dávkou zhruba o 25 % nižší než byla předchozí podávaná dávka.

Při hypertenzi nebo kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocněních nebo chorobách periferních cév by měl být vestup hemoglobinu nebo cílová hodnota hemoglobinu stanoveny induividuálně s přihlédnutím ke klinickému obrazu.

Léčba epoetinem theta je rozdělena do dvou fází.

Fáze korekční

Subkutánní podání: Počáteční dávka je 20 IU/kg tělesné hmotnosti 3x týdně. Dávka může být po 4 týdnech zvýšena na 40 IU/kg 3x týdně, jestliže není dosaženo adekvátního zvýšení hemoglobinu (< 1 g/dl (0,62 mmol/l) během 4 týdnů. Další zvýšení o 25 % předchozí dávky je možné v měsíčních intervalech, dokud není dosaženo individuální cílové hladiny hemoglobinu.

Intravenózní podání: Počáteční dávka je 40 IU/kg tělesné hmotnosti 3x týdně. Dávka může být po 4 týdnech zvýšena na 80 IU/kg 3x týdně a pokud je třeba, dále zvýšena o 25 % předchozí dávky

v měsíčních intervalech.

Při obou způsobech podání by neměla maximální dávka přesáhnout 700 IU/kg tělesné hmotnosti za týden.

Fáze udržovací

Dávka by měla být upravena podle potřeby, aby byla zachována individuální cílová hodnota hladiny hemoglobinu v rozmezí 10 g/dl (6,21 mmol/l) až 12 g/dl (7,45 mmol/l), přičemž by neměla být překročena hladina hemoglobinu 12 g/dl (7,45 mmol/l). Jestliže je potřeba úpravit dávkování pro zachování požadované hladiny hemoglobinu, doporučuje se upravit dávku o přibližně 25 %.

Subkutánní podání: Týdenní dávka může být podána v jedné injekci týdně nebo rozdělena do tří dávek týdně.

Intravenózní podání: Pacienti, kteří jsou stabilní na režimu podávání třikrát týdně, mohou být převedeni na dávkování dvakrát týdně.

Jestliže se změní frekvence podávání, je třeba pečlivě monitorovat hladinu hemoglobinu a v případě potřeby může být nezbytné dávku upravit.

Maximální dávka by neměla překročit 700 IU/kg tělesné hmotnosti za týden.

Jestliže je epoetin theta nahrazen jiným epoetinem, hladina hemoglobinu by měla být pozorně sledována a tento by měl být podán stejným způsobem.

Pacienti mají být pozorně sledováni, aby bylo zajištěno, že je podávána nejnižší schválená účinná dávka epoetinu theta, která zajišťuje odpovídající kontrolu příznaků anémie při udržení koncentrace hemoglobinu 12 gl/dl (7,45 mmol/l) nebo nižší.

Opatrnosti je třeba při zvyšování dávek epoetinu theta u pacientů s chronickým selháním ledvin. U pacientů se slabou odpovědí hemoglobinu na epoetin theta mají být zvážena alternativní vysvětlení pro tuto slabou odpověď (viz body 4.4 a 5.1).

Symptomatická anémie u pacientů s nemyeloidními malignitami, kteří jsou léčeni chemoterapií

Epoetin theta by měl být podáván subkutánně pacientům s anémií (např. koncentrace hemoglobinu ≤ 10 g/dl (6,21 mmol/l)). Příznaky a následky anémie se mohou lišit v závislosti na věku, pohlaví a celkovém zatížení chorobou; je nutné, aby lékař individuálně zhodnotil klinický průběh a stav pacienta.

Kvůli variabilitě mezi pacienty mohou být někdy pozorovány individuální hladiny hemoglobinu nad nebo pod požadovanou hodnotou. Variabilita hemoglobinu by měla být usměrněna úpravou dávkování s ohledem na cílové rozmezí hladin hemoglobinu 10 g/dl (6,21 mmol/l) až 12 g/dl (7,45 mmol/l). Je třeba se vyvarovat trvalého zvýšení hladiny hemoglobinu nad 12 g/dl (7,45 mmol/l); doporučení pro vhodnou úpravu dávkování při hodnotách hemoglobinu překračujících 12 g/dl (7,45 mmol/l) jsou popsána níže.

Doporučená úvodní dávka je 20 000 IU, nezávislá na tělesné hmotnosti, podávaná jednou týdně. Pokud dojde po 4 týdnech léčby ke zvýšení hodnot hemoglobinu alespoň o 1 g/dl (0,62 mmol/l), mělo by se dále pokračovat v podávání této dávky. Pokud se hladina hemoglobinu nezvýší alespoň o 1 g/dl (0,62 mmol/l), mělo by být zváženo zdvojnásobení týdenní dávky na 40 000 IU. Pokud ani po dalších 4 týdnech léčby není zvýšení hemoglobinu dostatečné, mělo by být zváženo zvýšení týdenní dávky na 60 000 IU.

Maximální dávka by neměla překročit 60 000 IU týdně.

Pokud by se po 12 týdnech léčby hodnoty hemoglobinu nezvýšily alespoň o 1 g/dl (0,62 mmol/l), je odpověď nepravděpodobná a léčba by měla být ukončena.

Pokud je vzestup hemoglobinu v průběhu 4 týdnů vyšší než 2 g/dl (1,24 mmol/l) nebo překročí-li hladina hemoglobinu 12 g/dl (7,45 mmol/l), měla by být dávka snížena o 25 až 50 %. Pokud hladina hemoglobinu překročí 13 g/dl (8,07 mmol/l), měla by být léčba epoetinem theta dočasně přerušena.

Pokud hladina hemoglobinu klesne na 12 g/dl (7,45 mmol/l) nebo níže, měla by být léčba opět zahájena dávkou nižší přibližně o 25 %, než byla dávka předchozí.

Léčba by měla pokračovat až 4 týdny po ukončení chemoterapie.

Pacienti by měli být podrobně monitorováni, aby bylo ověřeno, že byla použita nejnižší schválená dávka epoetinu theta postačující pro adekvátní kontrolu symptomů anémie.

Zvláštní skupiny pacientů

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Eporatio u dětí a dospívajících ve věku do 17 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Injekční roztok může být podán subkutánně nebo intravenózně. U pacientů, kteří podstupují hemodialýzu se dává přednost subkutánnímu podání, aby se předešlo vpichům do periferních žil. Jestliže se epoetin theta nahrazuje jiným epoetinem, měl by se použít stejný způsob podání. U pacientů s nemyeloidními malignitami, léčených chemoterapií, by měl být epoetin theta podáván pouze subkutánně.

Subkutánní injekce se mají podávat do oblasti břicha, paže nebo stehna.

Místa pro aplikaci injekcí se mají měnit a roztok se má aplikovat pomalu, aby se zabránilo nepříjemnému pocitu v místě vpichu.

Návod k manipulaci s léčivým přípravkem před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné epoetiny a deriváty nebo na kteroukoli pomocnou látku

 

uvedenou v bodě 6.1.

-

Nekontrolovaná hypertenze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecná

Substituční léčba železem se doporučuje u všech pacientů s hladinami feritinu v séru pod 100 µg/l nebo se saturací transferinu pod 20 %. Aby byla zajištěna účinná erytropoéza, je třeba zhodnotit u všech pacientů hladinu železa před léčbou a v průběhu léčby.

Chybění odpovědi na léčbu epoetinem theta by mělo vést k promptnímu hledání kauzálních faktorů. Deficit železa, kyseliny listové nebo vitaminu B12 snižuje účinnost epoetinů a měl by být proto korigován. Interkurentní infekce, zánětlivé nebo traumatické epizody, okultní krvácení, hemolýza, intoxikace hliníkem, současné základní hematologické onemocnění nebo fibróza kostní dřeně mohou také snížit erytropoetickou odpověď. Součástí hodnocení by měl být počet retikulocytů.

Čistá aplazie buněk červené krevní řady (PRCA)

V případě, že jsou vyloučeny typické příčiny chybějící odpovědi, a u pacienta dojde k náhlému poklesu hemoglobinu spojenému s retikulocytopenií, mělo by se zvážit vyšetření anti- erytropoetinových protilátek a vyšetření kostní dřeně pro stanovení diagnózy čisté aplazie buněk červené krevní řady. Mělo by se zvážit přerušení léčby epoetinem theta.

PRCA způsobená neutralizujícími anti-erytropoetinovými protilátkami byla hlášená ve spojení

s léčbou erytropetiny,včetně epoetinu theta. Bylo prokázáno, že tyto protilátky reagují zkříženě se všemi epoetiny, proto by pacienti, u nichž je podezření nebo je potvrzen výskyt neutralizujících protilátek proti erytropoetinu, neměli být převáděni na erytropoetin theta (viz bod 4.8).

Pro zlepšení dohledatelnosti epoetinů má být název podávaného epoetinu jasně zaznamenán do zdravotní dokumentace pacienta.

Paradoxní snížení hladiny hemoglobinu a rozvoj závažné anémie související s nízkým počtem retikulocytů by měly vést k okamžitému ukončení podávání epoetinu a provedení testů na protilátky proti erytropoetinu. Takové případy byly zaznamenány u pacientů s hepatitidou C léčených interferonem a ribavirinem při souběžném podávání epoetinů. Ke zvládání anémie spojené

s hepatitidou C nejsou epoetiny schváleny.

Hypertenze

U pacientů léčených epoetinem se může objevit zvýšení krevního tlaku nebo zhoršení přítomné hypertenze, zvláště během počáteční fáze léčby.

Proto je zapotřebí u pacientů léčených epoetinem věnovat zvláštní péči pečlivému monitorování a kontrole krevního tlaku. Krevní tlak by měl být kontrolován dostatečně před začátkem a v průběhu léčby, aby se zamezilo akutním komplikacím, jako je hypertenzní krize s příznaky podobnými encefalopatii (např. bolesti hlavy, stav zmatenosti, poruchy řeči, poruchy chůze) a souvisejícím komplikacím (záchvaty, cévní mozková příhoda), které se mohou vyskytnout u jednotlivých pacientů s jinak normálním nebo nízkým krevním tlakem. Pokud se tyto reakce objeví, vyžadují okamžitou pozornost lékaře a intenzivní lékařskou péči. Zvláštní pozornost je třeba věnovat náhlé ostré migrenózní bolesti hlavy, jakožto možnému varovnému signálu.

Zvýšení krevního tlaku může vyžadovat léčbu antihypertenzními léčivými přípravky nebo zvýšení dávky současné antihypertenzní léčby. Navíc, je třeba zvážit snížení podávané dávky epoetinu theta. Jakmile se dosáhne kontroly hypertenze intenzivnější léčbou, je možné znovu začít léčbu sníženou dávkou epoetinu theta.

Nesprávné použití

Nesprávné používání epoetinu theta zdravými osobami může vést k nadměrnému zvýšení hemoglobinu a hematokritu. To může být spojeno s život ohrožujícími kardiovaskulárními komplikacemi.

Zvláštní skupiny pacientů

Vzhledem k nedostatečné zkušenosti, nemohla být stanovena účinnost a bezpečnost epoetinu theta u pacientů se sníženou funkcí jater nebo homozygotní srpkovitou anémií.

V klinických studiích měli pacienti starší 75 let vyšší výskyt závažných nežádoucích účinků bez ohledu na kauzální souvislost s léčbou epoetinem theta. Dále byly v této skupině častější případy úmrtí než u mladších pacientů.

Laboratorní vyšetření

Doporučuje se provádět pravidelné kontroly hemoglobinu, vyšetření kompletního krevního obrazu a počtu krevních destiček.

Symptomatická anémie spojená s chronickým selháním ledvin

Použití epoetinu theta u pacientů s nefrosklerózou, kteří ještě nejsou dialyzovaní, by mělo být zváženo individuálně, protože u těchto pacientů nelze s jistotou vyloučit urychlení progrese renálního selhání.

Během dialýzy mohou pacienti léčení epoetinem theta vyžadovat zvýšenou antikoagulační léčbu, aby se předešlo srážení krve v arterio-venózním shuntu.

U pacientů s chronickým selháním ledvin by udržovací koncentrace hemoglobinu neměla překročit horní limit cílové koncentrace hemoglobinu doporučovaný v bodě 4.2. V klinických studiích bylo pozorováno zvýšené riziko úmrtí a závažných kardiovaskulárních příhod, když byly podávány epoetiny k dosažení cílových hodnot hemoglobinu vyšších než 12 g/dl (7,45 mmol/l).

V kontrolovaných klinických studiích se neprokázal signifikantní přínos podávání epoetinů, pokud byla koncentrace hemoglobinu zvyšována nad hladinu nezbytně nutnou pro kontrolu symptomů anémie a předcházení krevní transfuzi.

Opatrnosti je třeba při zvyšování dávek epoetinu theta u pacientů s chronickým selháním ledvin, protože vysoké kumulující se dávky epoetinu mohou souviset se zvýšeným rizikem mortality, závažnými kardiovaskulárními a cerebrovaskulárními příhodami. U pacientů se slabou odpovědí hemoglobinu na epoetiny mají být zvážena alternativní vysvětlení pro tuto slabou odpověď (viz body 4.2 a 5.1).

Symptomatická anémie u pacientů s nemyeloidními malignitami, kteří jsou léčeni chemoterapií Vliv na růst nádorů

Epoetiny jsou růstové faktory, které primárně podporují tvorbu červených krvinek. Erytropoetinové receptory mohou být přítomny na povrchu různých nádorových buněk. Stejně jako u všech růstových faktorů, je třeba mít na zřeteli, že i epoetiny mohou stimulovat růst jakéhokoli typu nádoru (viz

bod 5.1).

V několika kontrolovaných klinických studiích nebylo ve spojení s epoetiny prokázáno zlepšení celkové doby přežití ani snížení rizika progrese nádorů u pacientů s anémií spojenou s nádorovým onemocněním. Použití epoetinů v kontrolovaných klinických studiích prokázalo:

-zkrácení doby do progrese nádoru u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním hlavy a krku léčených radioterapií, pokud byly dosahovány cílové hodnoty hemoglobinu nad 14 g/dl (8,69 mmol/l),

-zkrácení celkové doby přežití a zvýšení počtu úmrtí souvisejících s progresí onemocnění během 4 měsíců léčby u pacientů s metastazujícím karcinomem prsu léčených chemoterapií, pokud byly dosahovány cílové hladiny hemoglobinu 12-14 g/dl (7,45-8,69 mmol/l),

-zvýšené riziko úmrtí při dosahování cílové hodnoty hemoglobinu 12 g/dl (7,45 mmol/l) u pacientů a aktivními maligními chorobami, kteří nedostávali ani chemoterapii ani ozařování.

V této populaci pacientů není použití epoetinů indikováno.

Na základě výše uvedených skutečností by za určitých klinických okolností při léčbě anémie u pacientů s nádorovým onemocněním měla být upřednostněna transfuze krve. Rozhodnutí podat rekombinantní erytropoetiny by mělo být přijato na základě zvážení poměru přínosu a rizika a individuálního posouzení každého pacienta za daných specifických klinických podmínek. Faktory, které by měly být zváženy, zahrnují typ nádoru a jeho stadia, stupeň anémie, očekávanou délku přežití, podmínky, za kterých je pacient léčen a volbu pacienta (viz bod 5.1).

Pomocné látky

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné předplněné injekční stříkačce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání epoetinu theta těhotným ženám jsou omezené (méně než 300 ukončených těhotenství) nebo nejsou k dispozici. Studie reprodukční toxicity na zvířatech provedené s jinými epoetiny nenaznačují přímé škodlivé účinky (viz bod 5.3). Podávání přípravku Eporatio v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se epoetin theta/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka, ale údaje u novorozenců neprokazují absorpci nebo farmakologickou aktivitu erytropoetinu, když je podáván současně s mateřským mlékem. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti

léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání přípravku Eporatio.

Fertilita

Nejsou dostupné žádné údaje.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Epoetin theta nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Lze očekávat, že zhruba u 9 % pacientů se vyskytnou nežádoucí účinky. Nejčastější nežádoucí účinky jsou hypertenze, příznaky podobné chřipce a bolest hlavy.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Bezpečnost epoetinu theta byla hodnocena na základě výsledků klinických studií zahrnujících 972 pacientů.

Nežádoucí účinky uvedené níže v tabulce 1 jsou klasifikovány podle Třídy orgánových systémů. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Velmi časté:

≥ 1/10;

Časté:

≥ 1/100 až < 1/10;

Méně časté:

≥ 1/1 000 až < 1/100;

Vzácné:

≥ 1/10 000 až < 1/1 000;

Velmi vzácné:

< 1/10 000;

Není známo:z dostupných údajů nelze určit

Tabulka 1: Nežádoucí účinky

 

 

Třídy orgánových

Nežádoucí účinek

Frekvence

 

systémů

 

Symptomatická anémie

Symptomatická anémie

 

 

spojená s chronickým

u pacientů

 

 

renálním selháním

s nemyeloidními

 

 

 

malignitami léčených

 

 

 

chemoterapií

Poruchy krve a

Čistá aplazie buněk

Není známo

 

lymfatického systému

červené krevní řady

 

 

 

(PRCA)*

 

 

Poruchy imunitního

Hypersenzitivní reakce

Není

známo

systému

 

 

 

Poruchy nervového

Bolest hlavy

Časté

systému

 

 

 

Cévní poruchy

Hypertenze*

Časté

 

Hypertenzní krize*

Časté

 

Trombóza shuntu*

Časté

 

Tromboembolické

Není známo

 

příhody

 

 

Poruchy kůže a

Kožní reakce*

Časté

podkožní tkáně

 

 

 

Poruchy svalové a

Bolesti kloubů

Časté

kosterní soustavy a

 

 

 

pojivové tkáně

 

 

 

Celkové poruchy a

Příznaky podobné

Časté

reakce v místě aplikace

chřipce*

 

 

*Viz podbod „Popis vybraných nežádoucích účinků“ níže.

Popis vybraných nežádoucích účinků

U pacientů s chronickou renální insuficiencí byla po uvedení na trh v souvislosti s léčbou epoetinem theta hlášena čistá aplazie červených krvinek (PRCA), způsobená neutralizujícími anti- erytropoetinovými protilátkami. Jestliže je diagnostikována čistá aplazie červených krvinek (PRCA), léčba epoetinem theta musí být ukončena a pacient by neměl být převáděn na léčbu jiným rekombinantním epoetinem (viz bod 4.4).

Jedním z nejčastějších nežádoucích účinků během léčby epoetinem theta je zvýšení krevního tlaku nebo zhoršení již přítomné hypertenze, zejména během počáteční fáze léčby. Hypertenze se vyskytuje u pacientů s chronickým renálním selháním častěji během fáze korekční než během fáze udržovací. Hypertenzi lze léčit vhodnými léčivými přípravky (viz bod 4.4).

Hypertenzní krize s příznaky podobnými encefalopatii (např. bolesti hlavy, stav zmatenosti, porucha řeči, porucha chůze) a související komplikace (záchvaty, cévní mozková příhoda) se mohou také vyskytnout u jednotlivých pacientů s jinak normálním nebo nízkým krevním tlakem (viz bod 4.4).

Může dojít k trombóze shuntu, zvláště u pacientů, kteří mají tendenci k hypotenzi nebo u pacientů s komplikacemi arteriovenózní spojky (např. stenózy, aneuryzmata) (viz bod 4.4).

Mohou se objevit kožní reakce jako je vyrážka, svědění nebo reakce v místě vpichu.

Byly zaznamenány příznaky podobné chřipce, jako horečka, zimnice, stavy slabosti.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Terapeutický rozsah epoetinu theta je velmi široký. V případě předávkování se může objevit polycytemie. V takovém případě by mělo být podávání epoetinu theta přechodně přerušeno.

Pokud se objeví závažná polycytemie, mohou být indikovány konvenční metody ke snížení hladiny hemoglobinu (flebotomie).

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiné antianemické přípravky, ATC kód: B03XA01

Mechanismus účinku

Lidský erytropoetin je endogenní glykoproteinový hormon, který je primárním regulátorem erytropoezy, působícím prostřednictvím specifické interakce s erytropoetinovým receptorem na erytroidních progenitorových buňkách kostní dřeně. Působí jako faktor stimulující mitózu kmenových buněk a hormon působící na jejich diferenciaci. Erytropoetin se tvoří především v ledvině a jeho tvorba je regulována reakcí ledviny na změny tkáňové oxygenace. U pacientů s chronickým selháním ledvin je tvorba endogenního erytropoetinu snížená a primární příčinou jejich anémie je deficit erytropoetinu. U pacientů s nádorovým onemocněním, kteří se léčí chemoterapií, je příčina anémie multifaktoriální. Deficit erytropoetinu a snížená odpověď kmenových buněk na endogenní erytropoetin u těchto pacientů přispívá významně ke vzniku anémie.

Co se týká sekvence aminokyselin, je epoetin theta identický s endogenním lidským erytropoetinem a je podobný složením karbohydrátové složky (glykosylace).

Preklinická účinnost

Biologická účinnost epoetinu theta byla demonstrována po intravenózním a subkutánním podání u různých zvířat in vivo (myši, potkani, psi). Po podání epoetinu theta se zvyšuje počet erytrocytů, hodnoty hematokritu a množství retikulocytů.

Klinická účinnost a bezpečnost

Symptomatická anémie spojená s chronickým selháním ledvin

Údaje z korekční fáze studií provedených u 284 pacientů s chronickým selháním ledvin ukazují, že míra odpovědi hemoglobinu (definovaná jako hladina hemoglobinu vyšší než 11 g/dl ve dvou po sobě následujících měřeních) ve skupině s epoetinem theta (88,4% a 89,4% ve studiích s dialyzovanými pacienty resp. s pacienty, kteří ještě nepodstupovali dialýzu) byla srovnatelná s eopoetinem beta (86,2% a 81,0%). Střední doba potřebná k odpovědi byla 56 dnů v léčebné skupině hemodialyzovaných pacientů a 49 dnů u pacientů, kteří ještě dialýzu nepodstupovali.

Dvě randomizované kontrolované studie byly provedeny u 270 hemodialyzovaných pacientů a 288 pacientů, kteří ješte dialýzu nepodstoupili a byli trvale léčeni epoetinem beta. Pacienti byli randomizováni na skupinu, která pokračovala v dosavadní léčbě a skupinu, která byla převedena na léčbu epoetinem theta (stejná dávka jako epoetinu beta), aby byly zachovány hladiny hemoglobinu. Během hodnoceného období (týdny 15 až 26), byla průměrná a střední hodnota hemoglobinu u

pacientů léčených epoetinem theta prakticky stejná jako základní hladina hmoglobinu. V těchto dvou studiích bylo 180 hemodialyzovaných pacientů a 193 pacientů nepodstupujících dialýzu převedeno

z udržovací fáze s epoetinem beta na léčbu epoetinem theta na dobu 6 měsíců, během níž byly hodnoty hemoglobinu stabilní a bezpečnostní profil byl podobný jako u epoetinu beta. V klinických studiích

přerušovali pacienti, kteří ještě nepodstupovali hemodialýzu (subkutánní podání), studii mnohem častěji než pacienti hemodialyzovaní (intravenózní podání), protože museli ukončit studii, když začínali hemodialýzu.

Ve dvou dlouhodobých studiích byla účinnost epoetinu theta hodnocena u 124 hemodialyzovaných pacientů a 289 pacientů ještě nepodstupujících dialýzu. Hladiny hemoglobinu zůstaly v požadovaném rozsahu a epoetin theta byl dobře tolerován během období až 15 měsíců.

V klinických studiích byli pre-dialyzovaní pacienti léčeni jednou týdně epoetinem theta, 174 pacientů v udržovací fázi studie a 111 pacientů v dlouhodobé studii.

Souhrnné post-hoc analýzy klinických studií u epoetinů byly provedeny u pacientů s chronickým selháním ledvin (na dialýze, bez dialýzy, u diabetických a nediabetických pacientů). Byla pozorována tendence směrem ke zvýšení odhadovaného rizika mortality z jakýchkoli příčin, kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních příhod spojených s vyššími kumulativními dávkami epoetinu nezávisle na stavu diabetu nebo dialýzy (viz body 4.2 a 4.4).

Symptomatická anémie u pacientů s nemyeloiodními malignitami léčených chemoterapií

409 pacientů, kteří dostávali chemoterapii, bylo zahrnuto do dvou prospektivních, randomizovaných dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií. První studie byla provedena u 186 anemických pacientů s nemyeloidními malignitami (55% s hematologickými malignitami a 45% se solidními nádory), kteří byli léčeni neplatinovou chemoterapií. Druhá studie byla provedena u 223 pacientů

s různými solidními nádory, kteří byli léčeni chemoterapií obsahující platinu. V obou studiích vedla léčba epoetinem theta k signifikantní odpovědi hemoglobinu (p < 0,001), definované jako zvýšení hemoglobinu o ≥ 2 g/dl bez transfuze a signifikantnímu snížení potřeby transfuze (p < 0,05) ve srovnání s placebem.

Účinek na růst nádoru

Erytropoetin je růstový faktor primárně podporující tvorbu červených krvinek. Receptory pro erytropoetin mohou být exprimovány na povrchu mnoha nádorových buněk.

Přežití a progrese nádoru byla zkoumána v pěti velkých kontrolovaných klinických studiích zahrnujících celkem 2 833 pacientů; čtyři z těchto studií byly dvojitě zaslepené placebem kontrolované, jedna studie byla otevřená. Dvou studií se zúčastnili pacienti léčení chemoterapií. Cílová koncentrace hemoglobinu byla ve dvou studiích > 13 g/dl; v ostatních třech studiích 12-14 g/dl.V otevřené studii nebyl z hlediska celkového přežití zjištěn žádný rozdíl mezi pacienty léčenými rekombinantím lidským erytropoetinem a mezi kontrolní skupinou. Ve čtyřech placebem kontrolovaných studiích se poměry rizik pro celkové přežití pohybovaly mezi 1,25 a 2,47 ve prospěch kontrolních skupin. Při srovnání s kontrolními skupinami tyto studie ukázaly konzistentní nevysvětlitelné, statisticky významné zvýšení mortality u pacientů, kteří měli anémii spojenou

s různými maligními nádory a kteří dostávali rekombinantní lidský erytropoetin. Výsledek celkového přežití zjištěný v klinických studiích nebylo možné uspokojivě vysvětlit rozdílem v incidenci trombózy a přidružených komplikací mezi skupinou dostávající rekombinantní lidský erytropoetin a mezi skupinou kontrolní.

Údaje ze tří placebem kontrolovaných klinických studií u 586 anemických pacientů s malignitami provedených s epoetinem theta neprokázaly negativní efekt epoetinu theta na přežití. Mortalita během studií byla nižší ve skupině s epoetinem theta (6,9%) ve srovnání s placebem (10,3%).

Bylo provedeno systematické retrospektivní zhodnocení zahrnující více než 9 000 pacientů

s rakovinou, kteří se zúčastnili 57 klinických studií. Metaanalýza údajů týkajících se celkové doby přežití určila odhadem poměr rizik 1,08 ve prospěch kontrol (95% interval spolehlivosti: 0,99;1,18; 42 klinických studií a 8 167 pacientů). U pacientů dostávajících rekombinantní lidský erytropoetin bylo pozorováno zvýšení relativního rizika tromboembolických příhod (RR 1,67, 95% interval spolehlivosti: 1,35; 2,06, 35 klinických studií a 6 769 pacientů). Existují tedy konzistentní důkazy vypovídající o možnosti signifikantního poškození zdraví u pacientů s rakovinou, kteří jsou léčeni rekombinantním lidským erytropoetinem. Není jasné, jakou důležitost mají tyto výsledky při podávání

erytropoetinu pacientům s maligními nádory, kteří jsou léčeni chemoterapií a kteří mají koncentraci hemoglobinu nižší než 13 g/dl, protože retrospektivní zhodnocení dat zahrnovalo jen několik pacientů s touto charakteristikou.

Byla rovněž provedena analýza údajů na úrovni jednotlivých pacientů, do které bylo zařazeno přes

13 900 pacientů s rakovinou (podstupujících chemoterapii, radioterapii, kombinovanou chemoterapii a radioterapii nebo nepodstupujících žádnou léčbu) účastnících se 53 kontrolovaných klinických studií zkoumajících několik epoetinů. Metaanalýza údajů týkajících se celkové doby přežití určila odhadem poměr rizik 1,06 ve prospěch kontrol (95% interval spolehlivosti: 1,00; 1,12; 53 studií a

13 933 pacientů). U pacientů s rakovinou podstupujících chemoterapii byl poměr rizik u celkového přežití 1,04 (95% interval spolehlivosti: 0,97; 1,11; 38 studií a 10 441 pacientů). Z těchto metaanalýz také jednoznačně vyplývá, že u pacientů s rakovinou užívajících rekombinantní lidský erytropoetin je významně zvýšené riziko tromboembolické příhody (viz bod 4.4).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Obecné

Farmakokinetika epoetinu theta byla vyšetřována u zdravých dobrovolníků, pacientů s chronickým selháním ledvin a pacientů s rakovinou, kteří byli léčeni chemoterapií. Farmakokinetické vlastnosti epoetinu theta nejsou závislé na věku nebo pohlaví.

Subkutánní podání

Po subkutánním podání injekce epoetinu theta obsahující 40 IU/kg tělesné hmotnosti na třech různých místech (horní část paže, břicho, stehno) zdravým dobrovolníkům byly pozorovány podobné profily plazmatické hladiny. Rozsah absorpce (AUC) byl lehce vyšší po injekci v oblasti břicha ve srovnání

s ostatními místy podání. Maximální koncentrace v plazmě je dosažena po přibližně 10 až 14 hodinách a průměrný terminální poločas kolísá přibližně od 22 do 41 hodin.

Průměrná biologická dostupnost epoetinu theta po podkožní aplikaci je asi 31% ve srovnání s intravenózním podáním.

Protrahovaná absorpce epoetinu theta po subkutánním podání 40 IU/kg tělesné hmotnosti predialyzovaným pacientům s chronickým selháním ledvin vede ke vzniku koncentračního plató, přičemž maximální koncentrace je dosaženo v půměru za 14 hodin. Terminální poločas je delší než po intravenózním podání s průměrem 25 hodin po jedné dávce a 34 hodin při ustáleném stavu po opakovaném podávání třikrát týdně, aniž by došlo k akumulaci epoetinu theta.

U pacientů s rakovinou léčených chemoterapií po opakovaném subkutánním podání 20 000 IU epoetinu theta jednou týdně je terminální poločas 29 hodin po první dávce a 28 hodin v ustáleném stavu. Nebyla pozorována akumulace epoetinu theta.

Intravenózní podání

U pacientů s chronickým renálním selháním podstupujících hemodialýzu je poločas eliminace epoetinu theta 6 hodin po jedné dávce a 4 hodiny v ustáleném stavu po opakovaném intravenózním podání 40 IU/kg tělesné hmotnosti epoetinu theta třikrát týdně. Nebyla pozorována akumulace epoetinu theta. Po intravenózním podání odpovídá distribuční objem celkovému objemu krve.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti a toxicity po opakovaném podávání epoetinu theta neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Neklinické údaje s jinými epoetiny získané na základě konvenčních studiích genotoxicity a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Ve studiích reprodukční toxicity provedených s jinými epoetiny byly účinky, interpretované jako sekundární ke snížené mateřské tělesné hmotnosti, pozorované po dávkách značně převyšujících doporučené dávky u lidí.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Chlorid sodný

Polysorbát 20

Trometamol

Kyselina chlorovodíková (6 M) (k úpravě pH)

Voda na injekci

6.2Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3Doba použitelnosti

Eporatio 1 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2 roky

Eporatio 2 000 IU/0.5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2 roky

Eporatio 3 000 IU/0.5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2 roky

Eporatio 4 000 IU/0.5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2 roky

Eporatio 5 000 IU/0.5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 30 měsíců

Eporatio 10 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 30 měsíců

Eporatio 20 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 30 měsíců

Eporatio 30 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 30 měsíců

Při ambulantním použití může pacient přípravek vyjmout z chladničky a uchovávat jej při teplotě do 25 °C po jednotlivé období až 7 dnů, a to při zachování doby použitelnosti. Jakmile je přípravek vyjmut z chladničky, musí být během této doby spotřebován nebo po uplynutí této doby zlikvidován.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5Druh obalu a obsah balení

Eporatio 1 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

0,5 ml injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce (sklo třídy I) se špičatým

víčkem (bromobutylová pryž), pístovou zátkou (chlorobutylová pryž potažená teflonem) a injekční jehlou (nerezavějící ocel) nebo injekční jehlou (nerezavějící ocel) s bezpečnostním krytem (bezpečnostní jehla) nebo injekční jehlou (nerezavějící ocel) s bezpečnostním zařízením.

Velikost balení: 6 předplněných injekčních stříkaček; 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou nebo 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Eporatio 2 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

0,5 ml injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce (sklo třídy I) se špičatým

víčkem (bromobutylová pryž), pístovou zátkou (chlorobutylová pryž potažená teflonem) a injekční jehlou (nerezavějící ocel) nebo injekční jehlou (nerezavějící ocel) s bezpečnostním krytem (bezpečnostní jehla) nebo injekční jehlou (nerezavějící ocel) s bezpečnostním zařízením.

Velikost balení: 6 předplněných injekčních stříkaček; 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou nebo 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Eporatio 3 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

0,5 ml injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce (sklo třídy I) se špičatým

víčkem (bromobutylová pryž), pístovou zátkou (chlorobutylová pryž potažená teflonem) a injekční jehlou (nerezavějící ocel) nebo injekční jehlou (nerezavějící ocel) s bezpečnostním krytem (bezpečnostní jehla) nebo injekční jehlou (nerezavějící ocel) s bezpečnostním zařízením.

Velikost balení: 6 předplněných injekčních stříkaček; 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou nebo 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Eporatio 4 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

0,5 ml injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce (sklo třídy I) se špičatým

víčkem (bromobutylová pryž), pístovou zátkou (chlorobutylová pryž potažená teflonem) a injekční jehlou (nerezavějící ocel) nebo injekční jehlou (nerezavějící ocel) s bezpečnostním krytem (bezpečnostní jehla) nebo injekční jehlou (nerezavějící ocel) s bezpečnostním zařízením.

Velikost balení: 6 předplněných injekčních stříkaček; 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou nebo 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Eporatio 5 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

0,5 ml injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce (sklo třídy I) se špičatým

víčkem (bromobutylová pryž), pístovou zátkou (chlorobutylová pryž potažená teflonem) a injekční jehlou (nerezavějící ocel) nebo injekční jehlou (nerezavějící ocel) s bezpečnostním krytem (bezpečnostní jehla) nebo injekční jehlou (nerezavějící ocel) s bezpečnostním zařízením.

Velikost balení: 6 předplněných injekčních stříkaček; 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou nebo 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Eporatio 10 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 ml injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce (sklo třídy I) se špičatým

víčkem (bromobutylová pryž), pístovou zátkou (chlorobutylová pryž potažená teflonem) a injekční jehlou (nerezavějící ocel) nebo injekční jehlou (nerezavějící ocel) s bezpečnostním krytem (bezpečnostní jehla) nebo injekční jehlou (nerezavějící ocel) s bezpečnostním zařízením.

Velikost balení: 1, 4 a 6 předplněných injekčních stříkaček; 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou nebo 1, 4 a 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Eporatio 20 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 ml injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce (sklo třídy I) se špičatým

víčkem (bromobutylová pryž), pístovou zátkou (chlorobutylová pryž potažená teflonem) a injekční jehlou (nerezavějící ocel) nebo injekční jehlou (nerezavějící ocel) s bezpečnostním krytem (bezpečnostní jehla) nebo injekční jehlou (nerezavějící ocel) s bezpečnostním zařízením.

Velikost balení: 1, 4 a 6 předplněných injekčních stříkaček; 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou nebo 1, 4 a 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Eporatio 30 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 ml injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce (sklo třídy I) se špičatým

víčkem (bromobutylová pryž), pístovou zátkou (chlorobutylová pryž potažená teflonem) a injekční jehlou (nerezavějící ocel) nebo injekční jehlou (nerezavějící ocel) s bezpečnostním krytem (bezpečnostní jehla) nebo injekční jehlou (nerezavějící ocel) s bezpečnostním zařízením.

Velikost balení: 1, 4 a 6 předplněných injekčních stříkaček; 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostní jehlou nebo 1, 4 a 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním zařízením.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Předplněné injekční stříkačky jsou určeny pouze k jednomu použití.

Roztok je třeba před použitím vizuálně zkontrolovat. Aplikován může být pouze roztok, který je čirý, bezbarvý a bez viditelných částic. Injekční roztok se nemá protřepávat. Je povoleno dosáhnout komfortní teplotu (15 °C - 25 °C) pro injekci.

Návod na aplikaci injekce tohoto léčivého přípravku je uveden v příbalové informaci.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ratiopharm GmbH Graf-Arco- Strasse 3 89079 Ulm Německo

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Eporatio 1 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce EU/1/09/573/001

EU/1/09/573/002

EU/1/09/573/029

Eporatio 2 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce EU/1/09/573/003

EU/1/09/573/004

EU/1/09/573/030

Eporatio 3 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce EU/1/09/573/005

EU/1/09/573/006

EU/1/09/573/031

Eporatio 4 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce EU/1/09/573/007

EU/1/09/573/008

EU/1/09/573/032

Eporatio 5 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce EU/1/09/573/009

EU/1/09/573/010

EU/1/09/573/033

Eporatio 10 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce EU/1/09/573/011

EU/1/09/573/012

EU/1/09/573/013

EU/1/09/573/014

EU/1/09/573/015

EU/1/09/573/016

EU/1/09/573/034

EU/1/09/573/035

EU/1/09/573/036

Eporatio 20 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce EU/1/09/573/017

EU/1/09/573/018

EU/1/09/573/019

EU/1/09/573/020

EU/1/09/573/021

EU/1/09/573/022

EU/1/09/573/037

EU/1/09/573/038

EU/1/09/573/039

Eporatio 30 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce EU/1/09/573/023

EU/1/09/573/024

EU/1/09/573/025

EU/1/09/573/026

EU/1/09/573/027

EU/1/09/573/028

EU/1/09/573/040

EU/1/09/573/041

EU/1/09/573/042

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 29.10.2009

Datum posledního prodloužení registrace: 11. září 2014

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis