Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Esmya (ulipristal acetate) – Příbalová informace - G03XB02

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Esmya
Kód ATCG03XB02
Látkaulipristal acetate
VýrobceGedeon Richter Ltd.  

Příbalová informace: informace pro uživatele

Esmya 5 mg tablety

Ulipristali acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Esmya a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Esmya užívat

3.Jak se přípravek Esmya užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Esmya uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Esmya a k čemu se používá

Přípravek Esmya obsahuje léčivou látku ulipristal-acetát. Je určen pro léčbu středně závažných a závažných symptomů děložních fibroidů (běžně označovaných jako myomy), což jsou nezhoubné tumory v děloze.

Přípravek Esmya se používá u dospělých žen v reprodukčním věku (nad 18 let) před dosažením menopauzy.

U některých žen může v důsledku děložních myomů docházet k silnému menstruačnímu krvácení, pánevním bolestem (břišní potíže) a vzniku tlaku na další orgány.

Tento lék účinkuje na základě změny aktivity progesteronu, což je hormon, který se přirozeně vyskytuje v těle. Užívá se buď před operací myomů, nebo k dlouhodobé léčbě myomů ke zmenšení jejich velikosti, zastavení nebo zmenšení intenzity krvácení a zvýšení počtu červených krvinek.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Esmya užívat

Měli byste vědět, že většina žen během léčby a několik týdnů po jejím ukončení nemenstruuje.

Neužívejte přípravek Esmya

-jestliže jste alergická na ulipristal-acetát nebo na kteroukoli další složku přípravku Esmya

(uvedenou v bodě 6).

-jestliže jste těhotná nebo kojíte.

-pokud máte vaginální krvácení, jehož příčinou nejsou děložní myomy.

-pokud máte rakovinu dělohy, děložního čípku, vaječníku nebo prsu.

Upozornění a opatření

-Jestliže v současné době užíváte hormonální antikoncepci (například antikoncepční tablety) (viz “Další léčivé přípravky a Esmya”), v průběhu užívání přípravku Esmya byste měla používat alternativní spolehlivou bariérovou metodu antikoncepce (například kondom).

-Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin, měla byste na to před užíváním přípravku Esmya upozornit svého lékaře nebo lékárníka.

-V případě, že trpíte těžkým astmatem, nemusí být pro Vás léčba přípravkem Esmya vhodná. Tuto skutečnost byste měla konzultovat se svým lékařem.

Při léčbě přípravkem Esmya obvykle dochází během prvních 10 dní léčby k významnému snížení intenzity nebo dokonce zastavení menstruačního krvácení. Pokud by však u vás i nadále docházelo k nadměrnému krvácení, sdělte to svému lékaři.

Menstruace by se obvykle měla objevit během 4 týdnů od ukončení léčby přípravkem Esmya. V důsledku užívání přípravku Esmya může dojít ke ztluštění děložní sliznice nebo změnám na děložní sliznici. Tyto změny se vrátí do normálu po ukončení léčby a návratu menstruace.

Děti a dospívající

Přípravek Esmya by neměly užívat děti mladší 18 let, protože bezpečnost a účinnost ulipristal-acetátu nebyly v této věkové skupině stanoveny.

Další léčivé přípravky a Esmya

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte kterýkoli z níže uvedených léků, protože tyto léky mohou ovlivnit přípravek Esmya nebo mohou být přípravkem Esmya ovlivněny:

-Některé léky určené k léčbě srdce (např. digoxin).

-Některé léky určené k prevenci cévní mozkové příhody a krevních sraženin (např. dabigatran- etexilát).

-Některé léky určené k léčbě epilepsie (např. fenytoin, fosfenytoin, fenobarbital, karbamazepin, oxkarbazepin, primidon).

-Některé léky určené k léčbě infekce HIV (např. ritonavir, efavirenz, nevirapin).

-Léky určené k léčbě některých bakteriálních infekcí (např. rifampicin, telithromycin, klarithromycin, erythromycin, rifabutin).

-Některé léky určené k léčbě plísňových infekcí (např. ketokonazol (s výjimkou šamponu) itrakonazol).

-Bylinné léky s obsahem třezalky tečkované (Hypericum perforatum) používané při léčbě depresí nebo úzkosti.

-Některé léky používané k léčbě depresí (např. nefazodon).

-Některé léky používané k léčbě hypertenze (např. verapamil).

Přípravek Esmya může snížit účinnost některých hormonálních antikoncepčních přípravků. Navíc mohou hormonální antikoncepční přípravky a progestageny (např. norethisteron nebo levonorgestrel) snížit účinnost přípravku Esmya. Proto se během léčby přípravkem Esmya nedoporučuje užívat hormonální antikoncepci a měla byste používat alternativní spolehlivou bariérovou metodu antikoncepce, například kondom.

Přípravek Esmya s jídlem a pitím

Během léčby přípravkem Esmya nepijte grapefruitovou šťávu.

Těhotenství a kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Esmya neužívejte v těhotenství. Léčba v průběhu těhotenství může mít na těhotenství vliv (není známo, zda přípravek Esmya nemůže uškodit vašemu dítěti nebo zda nemůže dojít k potratu). Jestliže otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Esmya, přestaňte okamžitě užívat přípravek Esmya a kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Užívání přípravku Esmya může snížit účinnost některých hormonálních antikoncepčních přípravků (viz Další léčivé přípravky a Esmya).

Přípravek Esmya přechází do mateřského mléka. Během užívání přípravku Esmya proto nekojte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Esmya může způsobit mírné závratě (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). Pokud se u Vás některý z těchto příznaků objeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

3.Jak se přípravek Esmya užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba probíhá v cyklech. V každém cyklu, který trvá až 3 měsíce, se užívá jedna 5 mg tableta perorálně jedenkrát denně.

. Pokud Vám bylo předepsáno několik 3měsíčních léčebných cyklů přípravkem Esmya, měla byste další cyklus zahájit nejdříve během druhého menstruačního krvácení po dokončení předchozího léčebného cyklu.

Přípravek Esmya byste měla vždy začít užívat v průběhu prvního týdne menstruačního krvácení. Tabletu zapijte vodou, mohou být užívány s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže jste užila více přípravku Esmya, než jste měla

Zkušenosti s užitím několika dávek přípravku Esmya najednou jsou omezené. Žádné závažné škodlivé účinky po užití několika dávek tohoto přípravku najednou nebyly hlášeny. Přesto, pokud jste užila větší množství přípravku Esmya, než jste měla, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Esmya

Pokud uplynulo do doby, kdy jste měla dávku užít, méně než 12 hodin, užijte dávku hned, jak si vzpomenete. Pokud uplynulo více než 12 hodin, vynechanou tabletu neužívejte a vezměte si jednu další tabletu jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Esmya

Přípravek Esmya se užívá nepřetržitě každý den v léčebných cyklech trvajících maximálně 3 měsíce. Během léčebného cyklu nepřestávejte užívat tablety bez konzultace se svým lékařem, a to ani tehdy, pokud se cítíte lépe, protože symptomy se mohou zase vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 osoby z 10):

-snížení intenzity nebo absence (vynechání) menstruačního krvácení (amenorea)

-ztluštění děložní sliznice (endometria)

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 osoby z 10):

-bolest hlavy

-pocit točení hlavy (vertigo)

-bolest žaludku, nevolnost (nauzea)

-akné

-bolesti svalů a kostí (muskuloskeletální)

-váčky s tekutinou ve vaječnících (ovariální cysty), citlivost/bolest prsů, bolesti v dolní části břicha

(pánevní bolest)

-návaly horka

-únava

-zvýšení tělesné hmotnosti

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100):

-úzkost

-změny nálady

-závratě

-sucho v ústech, zácpa

-vypadávání vlasů, suchá kůže, zvýšené pocení

-bolest zad

-únik moči

-krvácení z dělohy (děložní krvácení), vaginální výtok, abnormální vaginální krvácení

-nepříjemný pocit v oblasti prsů

-otoky v důsledku zadržování tekutin (edém)

-extrémní únava (astenie)

-zvýšená hladina cholesterolu v krvi prokázaná krevními testy, zvýšení hodnot krevních tuků (triglyceridů) prokázané krevními testy

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000):

-krvácení z nosu

-trávicí obtíže, plynatost

-ruptura ovariální cysty (váček s tekutinou ve vaječnících)

-otok prsů

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Esmya uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Esmya obsahuje

-Léčivou látkou je ulipristali acetas. Jedna tableta obsahuje ulipristali acetas 5 mg.

-Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, mannitol, sodná sůl kroskarmelosy, mastek, magnesium-stearát.

Jak přípravek Esmya vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Esmya je bílá až téměř bílá, kulatá, bikonvexní, tableta o průměru 7 mm, na jedné straně vyraženo “ES5”.

Přípravek se dodává v Al/PVC/PE/PVDC blistrech v krabičkách s obsahem 28, 30 a 84 tablet nebo

Al/PVC/PVDC blistrech v krabičkách s obsahem 28 a 84 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapešť Maďarsko

Výrobce

Cenexi

17 rue de Pontoise F-95520 Osny Francie

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapešť Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis