Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eurartesim (piperaquine tetraphosphate / dihydroartemisinin) – Souhrn údajů o přípravku - P01BF05

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Eurartesim
Kód ATCP01BF05
Látkapiperaquine tetraphosphate / dihydroartemisinin
VýrobceSigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Eurartesim 160 mg/20 mg potahované tablety.

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje piperaquinum (jako piperaquini phosphas tetrahydricus; PQP) 160 mg a artenimolum 20 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Bílá, podlouhlá, bikonvexní potahovaná tableta (o rozměrech 11,5 x 5,5 mm / tloušťka 4,4 mm) s půlicí rýhou označená na jedné straně písmeny „S“ a „T“.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Eurartesim je indikován k léčbě nekomplikované malárie způsobené parazitem Plasmodium falciparum u dospělých, dospívajících a dětí starších 6 měsíců a o tělesné hmotnosti 5 kg nebo více.

Je nutné mít na zřeteli oficiální pokyny pro vhodné používání antimalarik.

4.2Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávku přípravku Eurartesim je nutné podávat tři po sobě jdoucí dny v celkovém počtu tří dávek užívaných každý den ve stejnou dobu.

Velikost dávky musí být založena na tělesné hmotnosti podle níže uvedené tabulky:

Tělesná

Denní dávka (mg)

 

hmotnost

 

 

Síla tablety a počet tablet v dávce

PQP

Artenimol

(kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

5 až <7

½ tablety 160 mg/20 mg

 

 

 

 

7 až <13

1 tableta 160 mg/20 mg

 

 

 

 

13 až <24

1 tableta 320 mg/40 mg

 

 

 

 

24 až <36

2 tablety 320 mg/40 mg

 

 

 

 

36 až <75

3 tablety 320 mg/40 mg

 

 

 

 

75 až 100

4 tablety 320 mg/40 mg

 

 

 

 

>100

Nejsou k dispozici žádné údaje, na nichž by bylo možné založit doporučené

 

dávkování u pacientů s tělesnou hmotností >100 kg.

 

 

 

 

Pokud u pacienta dojde do 30 minut po užití přípravku Eurartesim ke zvracení, je nutné opětovně podat celou dávku; pokud ke zvracení dojde 30 - 60 minut po podání, je nutné opětovně podat poloviční dávku. Eurartesim se nesmí opětovně podat více než jedenkrát. Pokud dojde k vyzvracení druhé dávky, je třeba zahájit alternativní antimalarickou terapii.

V případě vynechání dávky je nutné dávku užít co nejdříve a pacient má v doporučeném režimu pokračovat do té doby, než dokončí celý cyklus léčby.

Nejsou dostupné žádné údaje o druhém cyklu léčby.

Během 12 měsíců se nesmí absolvovat více než 2 cykly léčby přípravkem Eurartesim

(viz body 4.4 a 5.3).

Druhý cyklus léčby přípravkem Eurartesim se nesmí kvůli dlouhému eliminačnímu poločasu piperachinu absolvovat v průběhu 2 měsíců po prvním cyklu (viz body 4.4 a 5.2).

Zvláštní populace

Starší pacienti

Klinické studie s tabletami Eurartesim nezahrnovaly pacienty ve věku 65 a více let, proto nelze učinit žádné doporučení ohledně dávkování. Vezmeme-li v úvahu možnost snížené hepatální a renální funkce spojené s věkem, stejně jako potenciál pro srdeční poruchy (viz body 4.3 a 4.4), je nutno při podávání přípravku starším pacientům postupovat s opatrností.

Poruchy funkce jater a ledvin

Eurartesim nebyl hodnocen u subjektů se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater. Proto je nutné při podávání přípravku Eurartesim těmto pacientům postupovat s opatrností (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Eurartesim u dětí ve věku nižším než 6 měsíců a u dětí s tělesnou hmotností méně než 5 kg nebyla stanovena. Pro tyto pediatrické podskupiny nejsou dostupné žádné

údaje.

Způsob podání

Eurartesim je nutné užívat perorálně s vodou a bez jídla.

Každou dávku je třeba užít minimálně za 3 hodiny po posledním jídle.

Alespoň 3 hodiny po každé dávce se nemá jíst.

U pacientů, kteří nemohou tablety polykat, jako například u kojenců a malých dětí, je možné tabletu Eurartesim rozdrtit a smíchat s vodou. Tuto směs je nutné vypít ihned po přípravě.

4.3Kontraindikace

-Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

-Závažná malárie podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO).

-Náhlé úmrtí nebo vrozené prodloužení QTc intervalu v rodinné anamnéze.

-Diagnostikované vrozené prodloužení QTc intervalu nebo jakýkoli klinický stav, o němž je známo, že prodlužuje QTc interval.

-Symptomatická srdeční arytmie nebo klinicky relevantní bradykardie v anamnéze.

-Jakýkoli srdeční stav predisponující k arytmii, např. závažná hypertenze, hypertrofie levé srdeční komory (včetně hypertrofické kardiomyopatie) nebo městnavé srdeční selhání doprovázené sníženou ejekční frakcí levé komory.

-Poruchy rovnováhy elektrolytů, zejména hypokalemie, hypokalcemie nebo hypomagnesemie.

-Užívání léčivých přípravků, o nichž je známo, že prodlužují QTc interval. Mezi ně patří

(nejen):

Antiarytmika (např. amiodaron, disopyramid, dofetilid, ibutilid, prokainamid, chinidin, hydrochinidin, sotalol).

Neuroleptika (např. fenothiaziny, sertindol, sultoprid, chlorpromazin, haloperidol, mesoridazin, pimozid nebo thioridazin), antidepresivní léčivé přípravky.

Některé antimikrobiální léčivé přípravky zahrnující léčivé přípravky z následujících tříd:

-makrolidy (např. erythromycin, klarithromycin),

-fluorochinolony (např. moxifloxacin, sparfloxacin),

-imidazolová a triazolová antimykotika,

-a také pentamidin a sachinavir.

Některá nesedativní antihistaminika (např. terfenadin, astemizol, mizolastin).

Cisaprid, droperidol, domperidon, bepridil, difemanil, probucol, levomethadyl, methadon, vinka alkaloidy, oxid arsenitý.

-Nedávná léčba léčivými přípravky, o nichž je známo, že prodlužují QTc interval, které mohou v době zahájení léčby přípravkem Eurartesim ještě cirkulovat (např. meflochin, halofantrin, lumefantrin, chlorochin, chinin a další antimalarika), přičemž je potřeba vzít v úvahu jejich poločas eliminace.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Eurartesim se nesmí používat k léčbě závažné malárie způsobené parazitem Plasmodium falciparum (viz bod 4.3) a kvůli nedostatečným údajům se nesmí používat k léčbě malárie způsobené parazitem

Plasmodium vivax, Plasmodium malariae nebo Plasmodium ovale.

Dlouhý poločas piperachinu (přibližně 22 dnů) je nutné mít na paměti pro případ, že by se v důsledku selhání léčby nebo v důsledku nové malarické infekce měla zahájit léčba jiným antimalarickým přípravkem (viz níže a body 4.3 a 4.5).

Piperachin je slabým inhibitorem enzymu CYP3A4. Je potřeba dbát opatrnosti, když se Eurartesim podává společně s léčivými přípravky, které vykazují různý způsob inhibice nebo indukce enzymu CYP3A4 nebo kompetice s enzymem CYP3A4, protože terapeutické a/nebo toxické účinky některých společně podávaných léčivých přípravků mohou být změněné.

Piperachin je také substrátem enzymu CYP3A4. Bylo pozorováno střední zvýšení plazmatických koncentrací piperachinu (< 2násobné), pokud byl podáván společně se silnými inhibitory enzymu CYP3A4, což vedlo k potenciální exacerbaci účinku na prodloužení QTc (viz bod 4.5).

Expozice piperachinu může být také zvýšena, pokud je podáván společně se slabými nebo středně silnými inhibitory enzymu CYP3A4 (např. perorálními kontraceptivy). Proto je potřeba dbát opatrnosti při společném podávání přípravku Eurartesim s jakýmkoli inhibitorem enzymu CYP3A4 a je nutné zvážit sledování EKG.

Z důvodu nedostatečných farmakokinetických údajů po vícečetných dávkách piperachinu se po zahájení léčby (tj. první dávce) přípravku Eurartesim nedoporučuje podávat jakékoli silné inhibitory enzymu CYP3A4 (viz body 4.5 a 5.2).

Eurartesim se nemá užívat během těhotenství v situacích, kdy jsou dostupná jiná vhodná a účinná antimalarika (viz bod 4.6).

Kvůli absenci údajů ze studií karcinogenity a vzhledem k nedostatku klinických zkušeností

s opakovanými léčebnými cykly u lidí nesmí proběhnout více než dva léčebné cykly přípravkem Eurartesim během 12 měsíců (viz body 4.2 a 5.3).

Účinky na repolarizaci srdce

V klinických hodnoceních s přípravkem Eurartesim bylo v průběhu léčby pořízeno omezené množství EKG. Tato EKG vyšetření prokázala, že prodloužení QTc se v souvislosti s terapií přípravkem Eurartesim objevovalo častěji a ve větší míře oproti srovnávaným lékům (pro podrobnosti o srovnávaných lécích viz bod 5.1). Analýza srdečních nežádoucích účinků v klinických hodnoceních ukázala, že tyto účinky byly častěji hlášeny u pacientů léčených přípravkem Eurartesim, než u pacientů léčených srovnávanými antimalariky (viz bod 4.8). V jedné ze dvou studií fáze III bylo zaznamenáno, že 3 ze 767 pacientů (0,4 %) měli před třetí dávkou přípravku Eurartesim hodnotu QTcF > 500 ms oproti žádnému pacientovi ve srovnávané skupině.

Potenciál přípravku Eurartesim prodlužovat QTc interval byl vyšetřován v paralelních skupinách zdravých dobrovolníků, kteří užívali každou dávku s jídly s vysokým (~1000 Kcal) nebo nízkým (~400 Kcal) obsahem tuku/kalorií nebo nalačno. Ve srovnání s placebem činily 3. den dávkování přípravku Eurartesim maximální průměrné nárůsty QTcF 45,2; 35,5; respektive 21,0 ms za výše uvedených podmínek dávkování. Prodloužení QTcF sledované v podmínkách nalačno trvalo 4 až 11 hodin poté, co byla podána poslední dávka třetího dne. Průměrné prodloužení QTcF ve srovnání s placebem kleslo na 11,8 ms po 24 hodinách a na 7,5 ms po 48 hodinách. Žádný zdravý subjekt, kterému byl přípravek podáván v podmínkách nalačno, nevykázal hodnotu QTcF vyšší než 480 ms, nebo nárůst oproti počáteční hodnotě vyšší než 60 ms. Počet subjektů s hodnotou QTcF větší než

480 ms po dávkování s jídlem s nízkým obsahem tuku byl 3/64, zatímco po dávkování s jídlem s vysokým obsahem tuku mělo hodnoty QTcF nad tímto prahem 10/64. Žádný subjekt neměl v žádných podmínkách dávkování hodnotu QTcF vyšší než 500 ms.

U pacientů, u kterých je vyšší riziko rozvoje arytmie v souvislosti s prodloužením QTc intervalu, je nutné co nejdříve v průběhu léčby přípravkem Eurartesim pořídit EKG a monitorovat EKG (viz níže).

Pokud je to klinicky vhodné, má se zvážit pořízení EKG od všech pacientů před užitím poslední ze tří denních dávek a přibližně 4-6 hodin po poslední dávce, protože riziko prodloužení QTc intervalu je největší v tomto období (viz bod 5.2). QTc interval delší než 500 ms je spojen s větším rizikem vzniku potenciální život ohrožující ventrikulární tachyarytmie. Proto je nutné u pacientů, u nichž bylo zjištěno prodloužení v této míře, monitorovat EKG po dobu následujících 24-48 hodin. Tito pacienti nesmí dostat další dávku přípravku Eurartesim a je nutno zahájit alternativní terapii malárie.

Ve srovnání s dospělými muži mají pacientky a starší pacienti delší QTc interval. Proto mohou být citlivější k účinkům léků prodlužujících QTc, jako je Eurartesim, a proto je zapotřebí zvláštní opatrnosti.

Pediatrická populace

Zvláštní opatrnosti je potřeba dbát u malých dětí, pokud zvracejí, protože je pravděpodobné, že se u nich rozvinou poruchy rovnováhy elektrolytů. Ty mohou zvýšit účinky přípravku Eurartesim na prodloužení QTc intervalu (viz bod 4.3).

Porucha funkce jater a ledvin

Eurartesim nebyl hodnocen u pacientů se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater (viz bod 4.2). Kvůli potenciálu piperachinu koncentrovat se ve větší míře v plazmě je potřeba dbát opatrnosti, pokud se Eurartesim podává pacientům se žloutenkou a/nebo středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater, a doporučuje se sledování EKG a hladiny draslíku v krvi.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Eurartesim je kontraindikován u pacientů, kteří již užívají jiné léčivé přípravky, o nichž je známo, že prodlužují QTc interval, protože existuje riziko farmakodynamické interakce, která může vést

k součtu účinků na interval QTc (viz body 4.3 a 4.4).

U zdravých dospělých subjektů byl proveden omezený počet studií farmakokinetických lékových interakcí s přípravkem Eurartesim. Proto je hodnocení potenciálu pro lékové interakce, které se mohou objevit, založeno na studiích buď in vivo, nebo in vitro.

Účinek přípravku Eurartesim na souběžně podávané léčivé přípravky

Piperachin je metabolizován enzymem CYP3A4 a je inhibitorem enzymu CYP3A4. Souběžné podávání perorálního přípravku Eurartesim se 7,5 mg perorálního midazolamu, zkušebního substrátu enzymu CYP3A4, vedlo u zdravých dospělých subjektů k mírnému zvýšení (≤ 2násobnému) expozice midazolamu a jeho metabolitů. Tento inhibiční účinek nebyl patrný déle než jeden týden po posledním podání přípravku Eurartesim. Proto je nutná zvláštní pozornost, pokud se s přípravkem Eurartesim podávají léčivé přípravky, které mají úzký terapeutický index (např. antiretrovirové léčivé přípravky a cyklosporin).

Dle údajů in vitro se piperachin podrobuje nízké úrovni metabolismu enzymem CYP2C19 a je rovněž inhibitorem tohoto enzymu. Je zde potenciál pro snížení rychlosti metabolismu jiných substrátů tohoto enzymu, například omeprazolu, s následným nárůstem jejich plazmatické koncentrace, a tedy i jejich toxicity.

Piperachin má potenciál zvyšovat rychlost metabolismu u substrátů CYP2E1, což má za následek pokles plazmatických koncentrací substrátů, jako jsou například paracetamol nebo theofylin a anestetické plyny enfluran, halothan a isofluran. Hlavním důsledkem této interakce by mohlo být snížení účinnosti souběžně podávaných léčivých přípravků.

Podávání artenimolu může mít za následek mírný pokles aktivity CYP1A2. Proto se doporučuje postupovat s opatrností při souběžném podávání přípravku Eurartesim s léčivými přípravky metabolizovanými tímto enzymem, které mají úzký terapeutický index, jako například theofylin. Je nepravděpodobné, že by jakékoli účinky přetrvávaly déle než 24 hodin po posledním příjmu artenimolu.

Účinek souběžně podávaných léčivých přípravků na přípravek Eurartesim

Piperachin se in vitro metabolizuje enzymem CYP3A4. Souběžné podání jedné dávky perorálního klarithromycinu (silného zkušebního inhibitoru enzymu CYP3A4) s jednou dávkou perorálního přípravku Eurartesim vedlo u zdravých dospělých subjektů k mírnému zvýšení (≤ 2násobnému) expozice piperachinu. Tento nárůst expozice antimalarické kombinace může vést k exacerbaci účinku na QTc (viz bod 4.4). Proto je zapotřebí zvláštní opatrnosti, jestliže se Eurartesim podává pacientům, kteří užívají potentní inhibitory enzymu CYP3A4 (např. některé inhibitory proteázy [amprenavir, atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir], nefazodon nebo verapamil), a je nutné zvážit sledování EKG kvůli riziku vyšších koncentrací piperachinu v plazmě (viz bod 4.4).

Je pravděpodobné, že léčivé přípravky indukující enzymy, např. rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), sníží plazmatické koncentrace piperachinu. Koncentrace artenimolu se může také snížit. Souběžná léčba takovými léčivými přípravky se nedoporučuje.

Pediatrická populace

Studie lékových interakcí byly provedeny pouze u dospělých. Rozsah interakcí u pediatrické populace není znám. U pediatrické populace je třeba brát v úvahu výše zmíněné interakce u dospělých a upozornění v bodě 4.4.

Perorální kontraceptiva

Při souběžném podávání zdravým ženám Eurartesim vykazoval pouze minimální účinek na kombinaci estrogen/gestagen perorální kontraceptivní léčby, kdy zvýšil míru absorpce ethynilestradiolu

(vyjádřeno geometrickým průměrem Cmax) o 28 %, avšak bez významné změny expozice ethynilestradiolu a levonorgestrelu a bez vlivu na kontracepční aktivitu, což dokazují podobné plazmatické koncentrace hormonu stimulujícího folikuly (FSH, follicle stimulating hormone), luteinizačního hormonu (LH, luteinzing hormone) a progesteronu pozorované po perorální kontraceptivní léčbě s nebo bez souběžného podávání přípravku Eurartesim.

Interakce s jídlem

Absorpce piperachinu se zvyšuje v přítomnosti tučného jídla (viz body 4.4 a 5.2), což může zvýšit jeho účinek na QTc interval. Proto je nutné Eurartesim užívat s vodou pouze tak, jak je uvedeno

v bodě 4.2. Eurartesim se nemá užívat s grapefruitovou šťávou, protože je pravděpodobné, že dojde ke zvýšení plazmatických koncentrací piperachinu.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání artenimolu a piperachinu těhotným ženám jsou nedostatečné. Na základě údajů ze studií na zvířatech existuje podezření, že Eurartesim způsobuje vážné vrozené vady, je-li podáván během prvního trimestru těhotenství (viz body 4.4 a 5.3). Reprodukční studie s deriváty artemisininu prokázaly teratogenní potenciál se zvýšeným rizikem během rané fáze březosti (viz bod 5.3). Piperachin nebyl u potkanů ani králíků teratogenní. V perinatálních a postnatálních studiích na potkanech byl piperachin spojen s porodními komplikacemi. Nicméně po expozici in utero nebo prostřednictvím mléka nedošlo k žádnému opoždění neonatálního vývoje.

Eurartesim se nemá užívat během těhotenství v situacích, kdy jsou dostupná jiná vhodná a účinná antimalarika (viz bod 4.4).

Kojení

Údaje ze studií na zvířatech naznačují vylučování piperachinu do mateřského mléka, ovšem u lidí nejsou k dispozici žádné údaje. Ženy užívající přípravek Eurartesim nemají během léčby kojit.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné specifické údaje v souvislosti s účinkem piperachinu na fertilitu. Nicméně během klinického používání nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky. Kromě toho údaje získané ve studiích na zvířatech dokazují, že artenimol neovlivňuje fertilitu jak u samic, tak u samců.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Údaje o nežádoucích účincích získané v klinických hodnoceních naznačují, že Eurartesim nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, jakmile se pacient zotaví z akutní infekce.

4.8Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Bezpečnost přípravku Eurartesim byla hodnocena ve dvou otevřených studiích fáze III zahrnujících 1239 pediatrických pacientů do 18 let věku a 566 dospělých pacientů ve věku > 18 let léčených přípravkem Eurartesim.

V randomizované studii, ve které bylo 767 dospělých a dětí s nekomplikovanou malárií způsobenou parazitem P. falciparum vystaveno účinku přípravku Eurartesim, bylo zjištěno, že 25 % subjektů zaznamenalo nežádoucí účinek. Žádný jednotlivý nežádoucí účinek nedosáhl výskytu ≥ 5 %. Nejčastějšími nežádoucími účinky s pozorovaným výskytem ≥ 1,0 % byly: bolest hlavy (3,9 %), prodloužený QTc interval na elektrokardiogramu (3,4 %), infekce parazitem P. falciparum (3,0 %), anemie (2,8 %), eozinofilie (1,7 %), snížené hodnoty hemoglobinu (1,7 %), sinusová tachykardie (1,7 %), astenie (1,6 %), hematokrit [snížený] (1,6 %), pyrexie (1,5 %), snížený počet erytrocytů (1,4 %). Ve studii mělo vážné nežádoucí účinky celkem 6 (0,8 %) subjektů.

Ve druhé randomizované studii bylo 1038 dětí ve věku od 6 měsíců do 5 let vystaveno účinku přípravku Eurartesim a 71 % z nich zaznamenalo nežádoucí účinek. U následujících nežádoucích účinků byla pozorovaná incidence ≥ 5,0 %: kašel (32 %), pyrexie (22,4 %), chřipka (16,0 %), infekce parazitem P. falciparum (14,1 %), průjem (9,4 %), zvracení (5,5 %) a anorexie (5,2 %). Ve studii mělo vážné nežádoucí účinky celkem 15 (1,5 %) subjektů.

Tabulka se seznamem nežádoucích účinků

V níže uvedených tabulkách jsou nežádoucí účinky uvedeny podle tříd orgánových systémů a seřazeny pod nadpisy frekvencí. V každé skupině frekvence jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti s použitím následující konvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Tabulka v tomto bodě platí pouze pro dospělé pacienty. Odpovídající tabulka pro pediatrické pacienty je uvedena níže ve zvláštním bodě.

Frekvence nežádoucích účinků u dospělých pacientů účastnících se klinických studií s přípravkem

Eurartesim:

Třídy orgánových

Velmi časté

Časté

Méně časté

systémů

 

 

 

Infekce a infestace

 

Infekce parazitem

Infekce dýchacího ústrojí

 

P. falciparum

Chřipka

 

 

Poruchy krve a

 

Anemie

 

lymfatického systému

 

 

 

 

 

Poruchy metabolismu a

 

 

Anorexie

výživy

 

 

 

 

 

Poruchy nervového

 

Bolest hlavy

Křeče

systému

 

Závratě

 

 

Třídy orgánových

Velmi časté

Časté

Méně časté

systémů

 

 

 

 

 

Prodloužení QTc

Převodní srdeční poruchy

Srdeční poruchy

 

intervalu

Sinusové arytmie

 

 

Tachykardie

Bradykardie

Respirační, hrudní a

 

 

Kašel

mediastinální poruchy

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvracení

Gastrointestinální

 

 

Průjem

poruchy

 

 

Nauzea

 

 

 

Bolesti břicha

 

 

 

Hepatitida

Poruchy jater a

 

 

Hepatomegalie

žlučových cest

 

 

Abnormální výsledky

 

 

 

jaterních testů

Poruchy kůže a

 

 

Pruritus

podkožní tkáně

 

 

 

 

 

Poruchy svalové a

 

 

Artralgie

kosterní soustavy a

 

 

 

 

Myalgie

pojivové tkáně

 

 

 

 

 

Celkové poruchy a

 

Astenie

 

reakce v místě aplikace

 

Pyrexie

 

Popis vybraných nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky zaznamenané u přípravku Eurartesim byly co do síly všeobecně mírné a většina byla nezávažná. Účinky, jako jsou kašel, pyrexie, bolest hlavy, infekce parazitem P. falciparum, anemie, astenie, anorexie a pozorované změny parametrů krevních elementů odpovídají očekávaným účinkům u pacientů s akutní malárií. Účinek na prodloužení QTc intervalu byl zaznamenán 2. den a byl vyřešen do 7. dne (čas dalšího EKG vyšetření).

Pediatrická populace

Tabulka s přehledem frekvence nežádoucích účinků u pediatrických pacientů je uvedena níže. Většina pediatrických zkušeností je odvozena ze studií afrických dětí ve věku 6 měsíců až 5 let.

Frekvence nežádoucích účinků u pediatrických pacientů účastnících se klinických studií s přípravkem

Eurartesim:

Třídy orgánových

Velmi časté

Časté

Méně časté

systémů

 

 

 

 

Chřipka

Infekce dýchacího

 

 

Infekce

 

Infekce a infestace

ústrojí

 

parazitem

 

 

Ušní infekce

 

 

P. falciparum

 

 

 

 

 

 

Trombocytopenie

 

 

 

Leukopenie/

Trombocytemie

Poruchy krve a

 

neutropenie

Splenomegalie

lymfatického systému

 

Leukocytózy blíže

Lymfadenopatie

 

 

nespecifikované

Hypochromazie

 

 

Anemie

 

Poruchy metabolismu a

 

Anorexie

 

výživy

 

 

 

 

 

Poruchy nervového

 

 

Křeč

systému

 

 

Bolest hlavy

Poruchy oka

 

Konjunktivitida

 

 

 

 

Třídy orgánových

Velmi časté

Časté

Méně časté

systémů

 

 

 

 

 

Prodloužení QT/QTc

Převodní srdeční

 

 

intervalu

Srdeční poruchy

 

poruchy

 

Nepravidelná srdeční

 

 

Srdeční šelest

 

 

akce

 

 

 

Respirační, hrudní a

Kašel

 

Rinorea

mediastinální poruchy

 

Epistaxe

 

 

Gastrointestinální

 

Zvracení

Stomatitida

 

Průjem

poruchy

 

Nauzea

 

Bolesti břicha

 

 

 

 

 

 

Hepatitida

Poruchy jater a

 

 

Hepatomegalie

 

 

Abnormální výsledky

žlučových cest

 

 

 

 

jaterních testů

 

 

 

 

 

 

Žloutenka

Poruchy kůže a

 

Dermatitida

Akantóza

podkožní tkáně

 

Vyrážka

Pruritus

 

 

 

 

Poruchy svalové a

 

 

 

kosterní soustavy a

 

 

Artralgie

pojivové tkáně

 

 

 

Celkové poruchy a

Pyrexie

Astenie

 

reakce v místě aplikace

 

 

 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

V klinických hodnoceních obdrželo devět pacientů dvojnásobek kumulativní plánované dávky přípravku Eurartesim. Bezpečnostní profil těchto pacientů se nelišil od bezpečnostního profilu pacientů užívajících doporučenou dávku a žádný z pacientů nehlásil závažné nežádoucí účinky.

V případě podezření na předávkování je nutné podle potřeby poskytnout symptomatickou a podpůrnou léčbu včetně sledování EKG kvůli možnosti prodloužení QTc intervalu (viz bod 4.4).

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiprotozoika, antimalarika, artemisinin a deriváty, kombinace, ATC kód: P01BF05

Farmakodynamické účinky

Artenimol dosahuje vysokých koncentrací v erytrocytech napadených parazitem. Jeho endoperoxidový můstek je považován za hlavní součást zodpovědnou za jeho antimalarickou aktivitu; způsobuje poškození membránových systémů parazita volnými radikály včetně:

Inhibice kalciové ATPázy sarkoplazmatického-endoplazmatického retikula parazita

P. falciparum

Interference s transportem mitochondriálních elektronů.

Interference s transportními proteiny parazita.

Narušení mitochondriální funkce parazita.

Přesný mechanismus účinku piperachinu je neznámý, ale pravděpodobně je podobný jako mechanismus účinku chlorochinu, jehož struktuře se velmi podobá. Chlorochin se v malarickém parazitovi váže na toxický hem (získaný z hemoglobinu pacienta) a polymerizačním krokem zabraňuje jeho detoxifikaci.

Piperachin je bischinolin a tato třída vykázala dobrou antimalarickou aktivitu proti druhům plazmodií rezistentním na chlorochin in vitro. Objemná struktura bischinolinu může být důležitá pro aktivitu proti druhům rezistentním vůči chlorochinu a může účinkovat prostřednictvím následujících mechanismů:

Inhibice přenašečů, které odstraňují chlorochin z potravinové vakuoly parazita.

Inhibice cesty trávení hemu v potravinové vakuole parazita.

Byla zaznamenána rezistence na piperachin (při použití jako monoterapie).

Účinnost a bezpečnost přípravku Eurartesim byla posuzována ve dvou velkých randomizovaných otevřených klinických studiích:

Studie DM040010 byla provedena u dospělých a pediatrických pacientů z Asie s nekomplikovanou malárií způsobenou parazitem P. falciparum. Léčba přípravkem Eurartesim byla srovnávána s kombinací artesunat + meflochin (AS + MQ). Primárním cílovým ukazatelem byl podíl vyléčených po korekci PCR 63. den.

Studie DM040011 byla provedena u pediatrických pacientů z Afriky s nekomplikovanou malárií způsobenou parazitem P. falciparum. Léčba přípravkem Eurartesim byla srovnávána s kombinací artemether + lumefantrin (A + L). Primárním cílovým ukazatelem byl podíl vyléčených po korekci

PCR 28. den.

Výsledky u primárního cílového ukazatele v modifikovaných populacích se záměrem léčení

(m-ITT - modified intent to treat) (definovaných jako všichni randomizovaní pacienti, kteří dostali alespoň jednu dávku studovaného léku, s výjimkou těch pacientů, kteří z neznámých důvodů nepřišli na následnou návštěvu) byly následující:

 

 

Podíl vyléčených po korekci PCR (m-ITT)

 

 

 

 

95% dvoustranný

 

 

 

 

interval spolehlivosti

Studie

Eurartesim

AS + MQ

A + L

pro odlišnost léčby

 

(Eurartesim –

 

 

 

 

 

 

 

 

srovnávaný přípravek);

 

 

 

 

hodnota p

DM040010 (n=1087)

97,0 %

95,3 %

-

(-0,84, 4,19) %; p=0,161

DM040011 (n=1524)

92,7 %

-

94,8 %

(-4,59, 0,45) %; p=0,128

V každém případě výsledky potvrdily, že účinek přípravku Eurartesim nebyl horší než účinek srovnávaného léčivého přípravku. V obou studiích byl skutečný podíl selhání léčby nižší než 5% práh účinnosti nastavený Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Podíly vyléčených po korekci PCR rozdělené podle věku u populací m-ITT pro asijské i africké studie jsou uvedeny v tabulce níže:

 

 

Podíl vyléčených po korekci PCR (m-ITT)

 

 

 

 

95% dvoustranný interval

Studie

 

 

 

spolehlivosti pro odlišnost

Eurartesim

AS + MQ

A + L

léčby (Eurartesim –

 

 

 

 

 

srovnávaný přípravek);

 

 

 

 

hodnota p

DM040010 (n=1087)

 

 

 

 

≤ 5 let

100,0 %

100,0 %

-

-

> 5 až ≤ 12 let

98,2 %

96,5 %

-

(-3,67, 7,09) %; 0,605

> 12 až ≤ 18 let

97,3 %

100,0 %

-

(-6,40, 0,99) %; 1,000

> 18 až ≤ 64 let

96,6 %

94,4 %

-

(-0,98, 5,30) %; 0,146

DM040011 (n=1524)

 

 

 

 

≤ 1 rok

91,5 %

-

98,5 %

(-12,66, -1,32) %(1); 0,064

> 1 až ≤ 2 roky

92,6 %

-

94,6 %

(-6,76, 2,63) %; 0,413

> 2 až ≤ 5 let

93,0 %

-

94,0 %

(-4,41, 2,47) %; 0,590

(1) Tento interval spolehlivosti je asymptotický, neboť přesný interval spolehlivosti nebylo možné spočítat

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické profily artenimolu a piperachinu byly vyšetřovány na zvířecích modelech a u různých lidských populací (zdraví dobrovolníci, dospělí pacienti a pediatričtí pacienti).

Absorpce

Artenimol se velmi rychle absorbuje s hodnotou Tmax přibližně 1-2 hodiny po jednotlivém nebo vícečetném podání. U pacientů byly průměrné hodnoty Cmax (CV%) a AUCINF artenimolu (pozorované po první dávce přípravku Eurartesim) 752 (47 %) ng/ml, resp. 2002 (45 %) ng/ml*h.

Zdá se, že biologická dostupnost artenimolu je vyšší u pacientů s malárií než u zdravých dobrovolníků, možná proto, že malárie jako taková má vliv na dispozici artenimolu. To může reflektovat poruchy funkce jater související s malárií a způsobovat nárůst biologické dostupnosti artenimolu (snížení prvního jaterního účinku), aniž by došlo k ovlivnění aparentního poločasu eliminace, který je omezen rychlostí absorpce. U zdravých dobrovolníků mužského pohlaví

v podmínkách nalačno se průměrné hodnoty Cmax a AUCINF artenimolu pohybovaly v rozmezí 180 -252 ng/ml, resp. 516 – 684 ng/ml*h.

Systémová expozice artenimolu byla mírně nižší po poslední dávce přípravku Eurartesim (nižší než po první dávce až o 15 %). Bylo zjištěno, že farmakokinetické parametry artenimolu jsou u zdravých dobrovolníků asijského a bělošského původu podobné. Systémová expozice artenimolu v poslední den léčby byla vyšší u žen než u mužů, přičemž rozdíl činil do 30 %.

U zdravých dobrovolníků se expozice artenimolu zvýšila o 43 % při podávání s vysoce tučným/vysokokalorickým jídlem.

Piperachin, který je vysoce lipofilní sloučeninou, se absorbuje pomalu. U lidí má piperachin hodnotu Tmax přibližně 5 hodin po jednotlivé i opakované dávce. U pacientů byly průměrné hodnoty (CV%) Cmax a AUC0-24 (pozorované po první dávce přípravku Eurartesim) 179 (62 %) ng/ml, resp.

1679 (47 %) ng/ml*h. Vzhledem ke své pomalé eliminaci se piperachin po vícečetných dávkách hromadí v plazmě s faktorem akumulace přibližně 3. Bylo zjištěno, že farmakokinetické parametry piperachinu jsou u zdravých dobrovolníků asijského a bělošského původu podobné. Na druhou stranu maximální plazmatická koncentrace piperachinu v poslední den léčby přípravkem Eurartesim byla vyšší u žen než u mužů z řad zdravých dobrovolníků, přičemž rozdíl činil řádově 30 až 50 %.

U zdravých dobrovolníků se expozice piperachinu zvyšuje přibližně trojnásobně při podávání

s vysoce tučným/vysokokalorickým jídlem. Tento farmakokinetický účinek je doprovázen zvýšeným

účinkem na prodloužení QT intervalu. V souladu s tímto zjištěním je nutné Eurartesim užívat s vodou nejméně za 3 hodiny po požití posledního jídla a po každé dávce se nesmí 3 hodiny jíst (viz bod 4.2).

Distribuce

Piperachin i artenimol se u člověka výrazně vážou na plazmatické bílkoviny: vazba na bílkoviny pozorovaná ve studiích in vitro činila 44-93 % u artenimolu a > 99 % u piperachinu. Dále z údajů z in vitro a in vivo studií na zvířatech vyplývá, že piperachin a artenimol mají tendenci hromadit se v erytrocytech.

Bylo zjištěno, že artenimol má u člověka malý distribuční objem (0,8 l/kg; CV 35,5 %). Farmakokinetické parametry pozorované u piperachinu u lidí naznačují, že má tato léčivá látka velký distribuční objem (730 l/kg; CV 37,5 %).

Biotransformace

Artenimol se v první řadě mění na α-artenimol-β-glukuronid (α-artenimol-G). Studie s lidskými jaterními mikrozómy ukázaly, že artenimol byl metabolizován UDP-glukuronosyltransferázou (UGT1A9 a UGT2B7) na α-artenimol-G bez jakéhokoli metabolismu zprostředkovaného cytochromem P450. Studie lékové interakce in vitro odhalily, že artenimol je inhibitorem CYP1A2. Proto je zde potenciál artenimolu zvyšovat plazmatické koncentrace substrátů CYP1A2 (viz bod 4.5).

Studie metabolismu in vitro ukázaly, že piperachin je metabolizován lidskými hepatocyty (přibližně

85 % piperachinu přetrvalo i po 2 hodinách inkubace při 37 °C). Piperachin byl metabolizován především enzymem CYP3A4 a v menší míře také enzymy CYP2C9 a CYP2C19. Bylo zjištěno, že piperachin je inhibitorem CYP3A4 (také v závislosti na čase) a v menší míře také inhibitorem

CYP2C19, zatímco aktivitu CYP2E1 stimuluje.

V případech, kdy byl piperachin společně inkubován s artenimolem, nebyl pozorován žádný účinek na profil metabolitů piperachinu v lidských hepatocytech. Hlavními metabolity piperachinu byl štěpný produkt kyseliny karboxylové a mono-N-oxidovaný produkt.

V humánních studiích byl piperachin shledán slabým inhibitorem enzymu CYP3A4, zatímco potentní inhibitory aktivity enzymu CYP3A4 způsobily mírnou inhibici metabolismu piperachinu

(viz bod 4.5).

Eliminace

Poločas eliminace artenimolu je přibližně 1 hodina. Průměrná perorální clearance u dospělých pacientů s malárií činila 1,34 l/h/kg. Průměrná perorální clearance byla mírně vyšší u pediatrických pacientů. Nicméně rozdíly měly jen malý význam (< 20 %). K eliminaci artenimolu dochází prostřednictvím metabolismu (především glukurokonjugací). Bylo zjištěno, že jeho clearance je mírně nižší u žen než u mužů z řad zdravých dobrovolníků. Je k dispozici jen málo údajů v souvislosti s vylučováním artenimolu u lidí. V literatuře se však uvádí, že vylučování léčivé látky v nezměněné podobě v lidské moči a stolici je u derivátů artemisininu zanedbatelné.

Poločas eliminace piperachinu je okolo 22 dnů u dospělých pacientů a okolo 20 dnů u pediatrických pacientů. Průměrná perorální clearance u dospělých pacientů s malárií činila 2,09 l/h/kg, zatímco u pediatrických pacientů činila 2,43 l/h/kg. Vzhledem k dlouhému poločasu eliminace piperachinu dochází po vícečetném podání k jeho hromadění.

Studie na zvířatech ukázaly, že radioaktivně označený piperachin je vylučován žlučovými cestami, zatímco vylučování močí je zanedbatelné.

Farmakokinetika u zvláštních populací pacientů

U pacientů s jaterní nebo ledvinovou nedostatečností, ani u starších lidí nebyly provedeny žádné specifické farmakokinetické studie.

Ve farmakokinetické studii u pediatrických pacientů a na základě velmi malých souborů byly zaznamenány malé rozdíly ve farmakokinetice artenimolu mezi pediatrickou a dospělou populací.

Průměrná clearance (1,45 l/h/kg) byla mírně rychlejší u pediatrických pacientů než u dospělých pacientů (1,34 l/h/kg), zatímco průměrný distribuční objem u pediatrických pacientů (0,705 l/kg) byl nižší než u dospělých (0,801 l/kg).

Ve stejném srovnání bylo prokázáno, že absorpční konstanta a terminální poločas piperachinu byly u dětí převážně podobné hodnotám zaznamenaným u dospělých. Nicméně zdánlivé clearance byla rychlejší (1,30 oproti 1,14 l/h/kg) a zdánlivý distribuční objem byl nižší u pediatrické populace

(623 oproti 730 l/kg).

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Všeobecná toxicita

V literatuře uvedené údaje týkající se chronické toxicity piperachinu u psů a opic naznačují určitou hepatotoxicitu a mírný reverzibilní pokles celkového počtu leukocytů a neutrofilů.

Nejdůležitější neklinická bezpečnostní zjištění po opakovaném podání zahrnovala infiltraci makrofágů intracytoplazmatickými bazofilními granuly odpovídající fosfolipidóze a degenerativní léze v několika orgánech a tkáních. Tyto nežádoucí účinky se vyskytly ve studiích na zvířatech při systémové expozici podobné expozici při klinickém podávání a mohou být relevantní pro klinické použití. Není známo, zda jsou tyto toxické účinky reverzibilní.

Na základě testování in vitro a in vivo nebyly artenimol a piperachin genotoxické/klastogenní.

Žádné studie kancerogenity nebyly provedeny.

Artenimol způsobuje u potkanů a králíků embryoletalitu a teratogenitu.

Piperachin nevyvolával u potkanů a králíků malformace. Ve studii perinatálního a postnatálního vývoje (segment III) u samic potkanů, kterým byla podávána dávka 80 mg/kg, došlo u některých zvířat ke zpoždění porodu, které způsobilo úhyn novorozených mláďat. U samic, které porodily normálně, byly vývoj, chování a růst přeživších potomků po expozici in utero nebo prostřednictvím mléka normální.

U kombinace artenimolu a piperachinu nebyly provedeny žádné studie reprodukční toxicity.

Toxicita centrálního nervového systému (CNS)

U derivátů artemisininu existuje potenciál neurotoxicity u lidí a zvířat, který výrazně souvisí s dávkou, cestou podání a formou různých prekurzorů artenimolu. U lidí lze potenciální neurotoxicitu perorálně podávaného artenimolu považovat za velmi nepravděpodobnou, vzhledem k rychlé clearance artenimolu a jeho krátké expozici (3 dny léčby u pacientů s malárií). Nebylo prokázáno, že by artenimol způsoboval léze ve specifických jádrech u potkanů či psů, a to ani při letálních dávkách.

Kardiovaskulární toxicita

Účinky na krevní tlak a dobu trvání PR a QRS byly zaznamenány při vysokých dávkách piperachinu. Nejdůležitější potenciální srdeční účinek souvisel se srdeční vodivostí.

V testu hERG byla hodnota IC50 u piperachinu 0,15 mikromol a u artenimolu 7,7 mikromol. Spojení artenimolu a piperachinu neprodukuje vyšší inhibici hERG než samostatné látky.

Fototoxicita

Z hlediska fototoxicity nejsou u artenimolu žádná rizika, jelikož neabsorbuje v rozmezí 290-700 nm. Piperachin má absorpční maximum ve výši 352 nm. Jelikož je piperachin přítomen v kůži (přibližně 9 % u nepigmentovaných potkanů a pouze 3 % u pigmentovaných potkanů), mírné fototoxické reakce (otok a erytém) byly pozorovány 24 hodin po perorálním podání u myší vystavených ultrafialovému záření.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Předbobtnalý škrob

Dextrin

Hypromelosa (E464)

Sodná sůl kroskarmelosy

Magnesium-stearát (E572)

Potahová vrstva tablety

Hypromelosa (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

2 roky.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5Druh obalu a obsah balení

Tablety přípravku Eurartesim jsou baleny v blistrech z PVC/PVDC/Al obsahujících 3 tablety.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A Viale Shakespeare 47

00144 Řím

Itálie

Tel: +39 06 5926443

Fax: +39 06 5926600

E-mail: sigmatauinfo@sigma-tau.it

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/11/716/005

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 27. října 2011

Datum posledního prodloužení registrace: 09.září 2016

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Eurartesim 320 mg/40 mg potahované tablety.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje piperaquinum (jako piperaquini phosphas tetrahydricus; PQP) 320 mg a artenimolum 40 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Bílá, podlouhlá, bikonvexní potahovaná tableta (o rozměrech 16 x 8 mm / tloušťka 5,5 mm) s půlicí rýhou označená na jedné straně dvěma písmeny „σ“.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Eurartesim je indikován k léčbě nekomplikované malárie způsobené parazitem Plasmodium falciparum u dospělých, dospívajících a dětí starších 6 měsíců a o tělesné hmotnosti 5 kg nebo více.

Je nutné mít na zřeteli oficiální pokyny pro vhodné používání antimalarik.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávku přípravku Eurartesim je nutné podávat tři po sobě jdoucí dny v celkovém počtu tří dávek užívaných každý den ve stejnou dobu.

Velikost dávky musí být založena na tělesné hmotnosti podle níže uvedené tabulky:

Tělesná

Denní dávka (mg)

 

hmotnost

 

 

Síla tablety a počet tablet v dávce

PQP

Artenimol

(kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

5 až <7

½ tablety 160 mg/20 mg

 

 

 

 

7 až <13

1 tableta 160 mg/20 mg

 

 

 

 

13 až <24

1 tableta 320 mg/40 mg

 

 

 

 

24 až <36

2 tablety 320 mg/40 mg

 

 

 

 

36 až <75

3 tablety 320 mg/40 mg

 

 

 

 

75 až 100

4 tablety 320 mg/40 mg

 

 

 

 

>100

Nejsou k dispozici žádné údaje, na nichž by bylo možné založit doporučené

 

dávkování u pacientů s tělesnou hmotností >100 kg.

 

 

 

 

Pokud u pacienta dojde do 30 minut po užití přípravku Eurartesim ke zvracení, je nutné opětovně podat celou dávku; pokud ke zvracení dojde 30 - 60 minut po podání, je nutné opětovně podat poloviční dávku. Eurartesim se nesmí opětovně podat více než jedenkrát. Pokud dojde k vyzvracení druhé dávky, je třeba zahájit alternativní antimalarickou terapii.

V případě vynechání dávky je nutné dávku užít co nejdříve a pacient má v doporučeném režimu pokračovat do té doby, než dokončí celý cyklus léčby.

Nejsou dostupné žádné údaje o druhém cyklu léčby.

Během 12 měsíců se nesmí absolvovat více než 2 cykly léčby přípravkem Eurartesim

(viz body 4.4 a 5.3).

Druhý cyklus léčby přípravkem Eurartesim se nesmí kvůli dlouhému eliminačnímu poločasu piperachinu absolvovat v průběhu 2 měsíců po prvním cyklu (viz body 4.4 a 5.2).

Zvláštní populace

Starší pacienti

Klinické studie s tabletami Eurartesim nezahrnovaly pacienty ve věku 65 a více let, proto nelze učinit žádné doporučení ohledně dávkování. Vezmeme-li v úvahu možnost snížené hepatální a renální funkce spojené s věkem, stejně jako potenciál pro srdeční poruchy (viz body 4.3 a 4.4), je nutno při podávání přípravku starším pacientům postupovat s opatrností.

Poruchy funkce jater a ledvin

Eurartesim nebyl hodnocen u subjektů se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater. Proto je nutné při podávání přípravku Eurartesim těmto pacientům postupovat s opatrností (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Eurartesim u dětí ve věku nižším než 6 měsíců a u dětí s tělesnou hmotností méně než 5 kg nebyla stanovena. Pro tyto pediatrické podskupiny nejsou dostupné žádné

údaje.

Způsob podání

Eurartesim je nutné užívat perorálně s vodou a bez jídla.

Každou dávku je třeba užít minimálně za 3 hodiny po posledním jídle.

Alespoň 3 hodiny po každé dávce se namá jíst.

U pacientů, kteří nemohou tablety polykat, jako například u kojenců a malých dětí, je možné tabletu Eurartesim rozdrtit a smíchat s vodou. Tuto směs je nutné vypít ihned po přípravě.

4.3 Kontraindikace

-Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

-Závažná malárie podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO).

-Náhlé úmrtí nebo vrozené prodloužení QTc intervalu v rodinné anamnéze.

-Diagnostikované vrozené prodloužení QTc intervalu nebo jakýkoli klinický stav, o němž je známo, že prodlužuje QTc interval.

-Symptomatická srdeční arytmie nebo klinicky relevantní bradykardie v anamnéze.

-Jakýkoli srdeční stav predisponující k arytmii, např. závažná hypertenze, hypertrofie levé srdeční komory (včetně hypertrofické kardiomyopatie) nebo městnavé srdeční selhání doprovázené sníženou ejekční frakcí levé komory.

-Poruchy rovnováhy elektrolytů, zejména hypokalemie, hypokalcemie nebo hypomagnesemie.

-Užívání léčivých přípravků, o nichž je známo, že prodlužují QTc interval. Mezi ně patří

(nejen):

Antiarytmika (např. amiodaron, disopyramid, dofetilid, ibutilid, prokainamid, chinidin, hydrochinidin, sotalol).

Neuroleptika (např. fenothiaziny, sertindol, sultoprid, chlorpromazin, haloperidol, mesoridazin, pimozid nebo thioridazin), antidepresivní léčivé přípravky.

Některé antimikrobiální léčivé přípravky zahrnující léčivé přípravky z následujících tříd:

-makrolidy (např. erythromycin, klarithromycin),

-fluorochinolony (např. moxifloxacin, sparfloxacin),

-imidazolová a triazolová antimykotika,

-a také pentamidin a sachinavir.

Některá nesedativní antihistaminika (např. terfenadin, astemizol, mizolastin).

Cisaprid, droperidol, domperidon, bepridil, difemanil, probucol, levomethadyl, methadon, vinka alkaloidy, oxid arsenitý.

-Nedávná léčba léčivými přípravky, o nichž je známo, že prodlužují QTc interval, které mohou v době zahájení léčby přípravkem Eurartesim ještě cirkulovat (např. meflochin, halofantrin, lumefantrin, chlorochin, chinin a další antimalarika), přičemž je potřeba vzít v úvahu jejich poločas eliminace.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Eurartesim se nesmí používat k léčbě závažné malárie způsobené parazitem Plasmodium falciparum (viz bod 4.3) a kvůli nedostatečným údajům se nesmí používat k léčbě malárie způsobené parazitem

Plasmodium vivax, Plasmodium malariae nebo Plasmodium ovale.

Dlouhý poločas piperachinu (přibližně 22 dnů) je nutné mít na paměti pro případ, že by se v důsledku selhání léčby nebo v důsledku nové malarické infekce měla zahájit léčba jiným antimalarickým přípravkem (viz níže a body 4.3 a 4.5).

Piperachin je slabým inhibitorem enzymu CYP3A4. Je potřeba dbát opatrnosti, když se Eurartesim podává společně s léčivými přípravky, které vykazují různý způsob inhibice nebo indukce enzymu CYP3A4 nebo kompetice s enzymem CYP3A4, protože terapeutické a/nebo toxické účinky některých společně podávaných léčivých přípravků mohou být změněné.

Piperachin je také substrátem enzymu CYP3A4. Bylo pozorováno střední zvýšení plazmatických koncentrací piperachinu (< 2násobné), pokud byl podáván společně se silnými inhibitory enzymu CYP3A4, což vedlo k potenciální exacerbaci účinku na prodloužení QTc (viz bod 4.5).

Expozice piperachinu může být také zvýšena, pokud je podáván společně se slabými nebo středně silnými inhibitory enzymu CYP3A4 (např. perorálními kontraceptivy). Proto je potřeba dbát opatrnosti při společném podávání přípravku Eurartesim s jakýmkoli inhibitorem enzymu CYP3A4 a je nutné zvážit sledování EKG.

Z důvodu nedostatečných farmakokinetických údajů po vícečetných dávkách piperachinu se po zahájení léčby (tj. první dávce) přípravku Eurartesim nedoporučuje podávat jakékoli silné inhibitory enzymu CYP3A4 (viz body 4.5 a 5.2).

Eurartesim se nemá užívat během těhotenství v situacích, kdy jsou dostupná jiná vhodná a účinná antimalarika (viz bod 4.6).

Kvůli absenci údajů ze studií karcinogenity a vzhledem k nedostatku klinických zkušeností

s opakovanými léčebnými cykly u lidí nesmí proběhnout více než dva léčebné cykly přípravkem Eurartesim během 12 měsíců (viz body 4.2 a 5.3).

Účinky na repolarizaci srdce

V klinických hodnoceních s přípravkem Eurartesim bylo v průběhu léčby pořízeno omezené množství EKG. Tato EKG vyšetření prokázala, že prodloužení QTc se v souvislosti s terapií přípravkem Eurartesim objevovalo častěji a ve větší míře oproti srovnávaným lékům (pro podrobnosti o srovnávaných lécích viz bod 5.1). Analýza srdečních nežádoucích účinků v klinických hodnoceních ukázala, že tyto účinky byly častěji hlášeny u pacientů léčených přípravkem Eurartesim, než u pacientů léčených srovnávanými antimalariky (viz bod 4.8). V jedné ze dvou studií fáze III bylo zaznamenáno, že 3 ze 767 pacientů (0,4 %) měli před třetí dávkou přípravku Eurartesim hodnotu QTcF > 500 ms oproti žádnému pacientovi ve srovnávané skupině.

Potenciál přípravku Eurartesim prodlužovat QTc interval byl vyšetřován v paralelních skupinách zdravých dobrovolníků, kteří užívali každou dávku s jídly s vysokým (~1000 Kcal) nebo nízkým (~400 Kcal) obsahem tuku/kalorií nebo nalačno. Ve srovnání s placebem činily 3. den dávkování přípravku Eurartesim maximální průměrné nárůsty QTcF 45,2; 35,5; respektive 21,0 ms za výše uvedených podmínek dávkování. Prodloužení QTcF sledované v podmínkách nalačno trvalo 4 až 11 hodin poté, co byla podána poslední dávka třetího dne. Průměrné prodloužení QTcF ve srovnání s placebem kleslo na 11,8 ms po 24 hodinách a na 7,5 ms po 48 hodinách. Žádný zdravý subjekt, kterému byl přípravek podáván v podmínkách nalačno, nevykázal hodnotu QTcF vyšší než 480 ms, nebo nárůst oproti počáteční hodnotě vyšší než 60 ms. Počet subjektů s hodnotou QTcF větší než

480 ms po dávkování s jídlem s nízkým obsahem tuku byl 3/64, zatímco po dávkování s jídlem s vysokým obsahem tuku mělo hodnoty QTcF nad tímto prahem 10/64. Žádný subjekt neměl v žádných podmínkách dávkování hodnotu QTcF vyšší než 500 ms.

U pacientů, u kterých je vyšší riziko rozvoje arytmie v souvislosti s prodloužením QTc intervalu, je nutné co nejdříve v průběhu léčby přípravkem Eurartesim pořídit EKG a monitorovat EKG (viz níže).

Pokud je to klinicky vhodné, má se zvážit pořízení EKG od všech pacientů před užitím poslední ze tří denních dávek a přibližně 4-6 hodin po poslední dávce, protože riziko prodloužení QTc intervalu je největší v tomto období (viz bod 5.2). QTc interval delší než 500 ms je spojen s větším rizikem vzniku potenciální život ohrožující ventrikulární tachyarytmie. Proto je nutné u pacientů, u nichž bylo zjištěno prodloužení v této míře, monitorovat EKG po dobu následujících 24-48 hodin. Tito pacienti nesmí dostat další dávku přípravku Eurartesim a je nutno zahájit alternativní terapii malárie.

Ve srovnání s dospělými muži mají pacientky a starší pacienti delší QTc interval. Proto mohou být citlivější k účinkům léků prodlužujících QTc, jako je Eurartesim, a proto je zapotřebí zvláštní opatrnosti.

Pediatrická populace

Zvláštní opatrnosti je potřeba dbát u malých dětí, pokud zvracejí, protože je pravděpodobné, že se u nich rozvinou poruchy rovnováhy elektrolytů. Ty mohou zvýšit účinky přípravku Eurartesim na prodloužení QTc intervalu (viz bod 4.3).

Porucha funkce jater a ledvin

Eurartesim nebyl hodnocen u pacientů se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater (viz bod 4.2). Kvůli potenciálu piperachinu koncentrovat se ve větší míře v plazmě je potřeba dbát opatrnosti, pokud se Eurartesim podává pacientům se žloutenkou a/nebo středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater, a doporučuje se sledování EKG a hladiny draslíku v krvi.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Eurartesim je kontraindikován u pacientů, kteří již užívají jiné léčivé přípravky, o nichž je známo, že prodlužují QTc interval, protože existuje riziko farmakodynamické interakce, která může vést

k součtu účinků na interval QTc (viz body 4.3 a 4.4).

U zdravých dospělých subjektů byl proveden omezený počet studií farmakokinetických lékových interakcí s přípravkem Eurartesim. Proto je hodnocení potenciálu pro lékové interakce, které se mohou objevit, založeno na studiích buď in vivo, nebo in vitro.

Účinek přípravku Eurartesim na souběžně podávané léčivé přípravky

Piperachin je metabolizován enzymem CYP3A4 a je inhibitorem enzymu CYP3A4. Souběžné podávání perorálního přípravku Eurartesim se 7,5 mg perorálního midazolamu, zkušebního substrátu enzymu CYP3A4, vedlo u zdravých dospělých subjektů k mírnému zvýšení (≤ 2násobnému) expozice midazolamu a jeho metabolitů. Tento inhibiční účinek nebyl patrný déle než jeden týden po posledním podání přípravku Eurartesim. Proto je nutná zvláštní pozornost, pokud se s přípravkem Eurartesim podávají léčivé přípravky, které mají úzký terapeutický index (např. antiretrovirové léčivé přípravky a cyklosporin).

Dle údajů in vitro se piperachin podrobuje nízké úrovni metabolismu enzymem CYP2C19 a je rovněž inhibitorem tohoto enzymu. Je zde potenciál pro snížení rychlosti metabolismu jiných substrátů tohoto enzymu, například omeprazolu, s následným nárůstem jejich plazmatické koncentrace, a tedy i jejich toxicity.

Piperachin má potenciál zvyšovat rychlost metabolismu u substrátů CYP2E1, což má za následek pokles plazmatických koncentrací substrátů, jako jsou například paracetamol nebo theofylin a anestetické plyny enfluran, halothan a isofluran. Hlavním důsledkem této interakce by mohlo být snížení účinnosti souběžně podávaných léčivých přípravků.

Podávání artenimolu může mít za následek mírný pokles aktivity CYP1A2. Proto se doporučuje postupovat s opatrností při souběžném podávání přípravku Eurartesim s léčivými přípravky metabolizovanými tímto enzymem, které mají úzký terapeutický index, jako například theofylin. Je nepravděpodobné, že by jakékoli účinky přetrvávaly déle než 24 hodin po posledním příjmu artenimolu.

Účinek souběžně podávaných léčivých přípravků na přípravek Eurartesim

Piperachin se in vitro metabolizuje enzymem CYP3A4. Souběžné podání jedné dávky perorálního klarithromycinu (silného zkušebního inhibitoru enzymu CYP3A4) s jednou dávkou perorálního přípravku Eurartesim vedlo u zdravých dospělých subjektů k mírnému zvýšení (≤ 2násobnému) expozice piperachinu. Tento nárůst expozice antimalarické kombinace může vést k exacerbaci účinku na QTc (viz bod 4.4). Proto je zapotřebí zvláštní opatrnosti, jestliže se Eurartesim podává pacientům, kteří užívají potentní inhibitory enzymu CYP3A4 (např. některé inhibitory proteázy [amprenavir, atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir], nefazodon nebo verapamil), a je nutné zvážit sledování EKG kvůli riziku vyšších koncentrací piperachinu v plazmě (viz bod 4.4).

Je pravděpodobné, že léčivé přípravky indukující enzymy, např. rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), sníží plazmatické koncentrace piperachinu. Koncentrace artenimolu se může také snížit. Souběžná léčba takovými léčivými přípravky se nedoporučuje.

Pediatrická populace

Studie lékových interakcí byly provedeny pouze u dospělých. Rozsah interakcí u pediatrické populace není znám. U pediatrické populace je třeba brát v úvahu výše zmíněné interakce u dospělých a upozornění v bodě 4.4.

Perorální kontraceptiva

Při souběžném podávání zdravým ženám Eurartesim vykazoval pouze minimální účinek na kombinaci estrogen/gestagen perorální kontraceptivní léčby, kdy zvýšil míru absorpce ethynilestradiolu

(vyjádřeno geometrickým průměrem Cmax) o 28 %, avšak bez významné změny expozice ethynilestradiolu a levonorgestrelu a bez vlivu na kontracepční aktivitu, což dokazují podobné plazmatické koncentrace hormonu stimulujícího folikuly (FSH, follicle stimulating hormone), luteinizačního hormonu (LH, luteinzing hormone) a progesteronu pozorované po perorální kontraceptivní léčbě s nebo bez souběžného podávání přípravku Eurartesim.

Interakce s jídlem

Absorpce piperachinu se zvyšuje v přítomnosti tučného jídla (viz body 4.4 a 5.2), což může zvýšit jeho účinek na QTc interval. Proto je nutné Eurartesim užívat s vodou pouze tak, jak je uvedeno

v bodě 4.2. Eurartesim se nemá užívat s grapefruitovou šťávou, protože je pravděpodobné, že dojde ke zvýšení plazmatických koncentrací piperachinu.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání artenimolu a piperachinu těhotným ženám jsou nedostatečné. Na základě údajů ze studií na zvířatech existuje podezření, že Eurartesim způsobuje vážné vrozené vady, je-li podáván během prvního trimestru těhotenství (viz body 4.4 a 5.3). Reprodukční studie s deriváty artemisininu prokázaly teratogenní potenciál se zvýšeným rizikem během rané fáze březosti (viz bod 5.3). Piperachin nebyl u potkanů ani králíků teratogenní. V perinatálních a postnatálních studiích na potkanech byl piperachin spojen s porodními komplikacemi. Nicméně po expozici in utero nebo prostřednictvím mléka nedošlo k žádnému opoždění neonatálního vývoje.

Eurartesim se nemá užívat během těhotenství v situacích, kdy jsou dostupná jiná vhodná a účinná antimalarika (viz bod 4.4).

Kojení

Údaje ze studií na zvířatech naznačují vylučování piperachinu do mateřského mléka, ovšem u lidí nejsou k dispozici žádné údaje. Ženy užívající přípravek Eurartesim nemají během léčby kojit.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné specifické údaje v souvislosti s účinkem piperachinu na fertilitu. Nicméně během klinického používání nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky. Kromě toho údaje získané ve studiích na zvířatech dokazují, že artenimol neovlivňuje fertilitu jak u samic, tak u samců.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Údaje o nežádoucích účincích získané v klinických hodnoceních naznačují, že Eurartesim nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, jakmile se pacient zotaví z akutní infekce.

4.8 Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Bezpečnost přípravku Eurartesim byla hodnocena ve dvou otevřených studiích fáze III zahrnujících 1239 pediatrických pacientů do 18 let věku a 566 dospělých pacientů ve věku > 18 let léčených přípravkem Eurartesim.

V randomizované studii, ve které bylo 767 dospělých a dětí s nekomplikovanou malárií způsobenou parazitem P. falciparum vystaveno účinku přípravku Eurartesim, bylo zjištěno, že 25 % subjektů zaznamenalo nežádoucí účinek. Žádný jednotlivý nežádoucí účinek nedosáhl výskytu ≥ 5 %. Nejčastějšími nežádoucími účinky s pozorovaným výskytem ≥ 1,0 % byly: bolest hlavy (3,9 %), prodloužený QTc interval na elektrokardiogramu (3,4 %), infekce parazitem P. falciparum (3,0 %), anemie (2,8 %), eozinofilie (1,7 %), snížené hodnoty hemoglobinu (1,7 %), sinusová tachykardie (1,7 %), astenie (1,6 %), hematokrit [snížený] (1,6 %), pyrexie (1,5 %), snížený počet erytrocytů (1,4 %). Ve studii mělo vážné nežádoucí účinky celkem 6 (0,8 %) subjektů.

Ve druhé randomizované studii bylo 1038 dětí ve věku od 6 měsíců do 5 let vystaveno účinku přípravku Eurartesim a 71 % z nich zaznamenalo nežádoucí účinek. U následujících nežádoucích účinků byla pozorovaná incidence ≥ 5,0 %: kašel (32 %), pyrexie (22,4 %), chřipka (16,0 %), infekce parazitem P. falciparum (14,1 %), průjem (9,4 %), zvracení (5,5 %) a anorexie (5,2 %). Ve studii mělo vážné nežádoucí účinky celkem 15 (1,5 %) subjektů.

Tabulka se seznamem nežádoucích účinků

V níže uvedených tabulkách jsou nežádoucí účinky uvedeny podle tříd orgánových systémů a seřazeny pod nadpisy frekvencí. V každé skupině frekvence jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti s použitím následující konvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Tabulka v tomto bodě platí pouze pro dospělé pacienty. Odpovídající tabulka pro pediatrické pacienty je uvedena níže ve zvláštním bodě.

Frekvence nežádoucích účinků u dospělých pacientů účastnících se klinických studií s přípravkem

Eurartesim:

Třídy orgánových

Velmi časté

Časté

Méně časté

systémů

 

 

 

Infekce a infestace

 

Infekce parazitem

Infekce dýchacího ústrojí

 

P. falciparum

Chřipka

 

 

Poruchy krve a

 

Anemie

 

lymfatického systému

 

 

 

 

 

Poruchy metabolismu a

 

 

Anorexie

výživy

 

 

 

 

 

Poruchy nervového

 

Bolest hlavy

Křeče

systému

 

Závratě

 

 

Třídy orgánových

Velmi časté

Časté

Méně časté

systémů

 

 

 

 

 

Prodloužení QTc

Převodní srdeční poruchy

Srdeční poruchy

 

intervalu

Sinusové arytmie

 

 

Tachykardie

Bradykardie

Respirační, hrudní a

 

 

Kašel

mediastinální poruchy

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvracení

Gastrointestinální

 

 

Průjem

poruchy

 

 

Nauzea

 

 

 

Bolesti břicha

 

 

 

Hepatitida

Poruchy jater a

 

 

Hepatomegalie

žlučových cest

 

 

Abnormální výsledky

 

 

 

jaterních testů

Poruchy kůže a

 

 

Pruritus

podkožní tkáně

 

 

 

 

 

Poruchy svalové a

 

 

Artralgie

kosterní soustavy a

 

 

 

 

Myalgie

pojivové tkáně

 

 

 

 

 

Celkové poruchy a

 

Astenie

 

reakce v místě aplikace

 

Pyrexie

 

Popis vybraných nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky zaznamenané u přípravku Eurartesim byly co do síly všeobecně mírné a většina byla nezávažná. Účinky, jako jsou kašel, pyrexie, bolest hlavy, infekce parazitem P. falciparum, anemie, astenie, anorexie a pozorované změny parametrů krevních elementů odpovídají očekávaným účinkům u pacientů s akutní malárií. Účinek na prodloužení QTc intervalu byl zaznamenán 2. den a byl vyřešen do 7. dne (čas dalšího EKG vyšetření).

Pediatrická populace

Tabulka s přehledem frekvence nežádoucích účinků u pediatrických pacientů je uvedena níže. Většina pediatrických zkušeností je odvozena ze studií afrických dětí ve věku 6 měsíců až 5 let.

Frekvence nežádoucích účinků u pediatrických pacientů účastnících se klinických studií s přípravkem

Eurartesim:

Třídy orgánových

Velmi časté

Časté

Méně časté

systémů

 

 

 

 

Chřipka

Infekce dýchacího

 

 

Infekce

 

Infekce a infestace

ústrojí

 

parazitem

 

 

Ušní infekce

 

 

P. falciparum

 

 

 

 

 

 

Trombocytopenie

 

 

 

Leukopenie/

Trombocytemie

Poruchy krve a

 

neutropenie

Splenomegalie

lymfatického systému

 

Leukocytózy blíže

Lymfadenopatie

 

 

nespecifikované

Hypochromazie

 

 

Anemie

 

Poruchy metabolismu a

 

Anorexie

 

výživy

 

 

 

 

 

Poruchy nervového

 

 

Křeč

systému

 

 

Bolest hlavy

Poruchy oka

 

Konjunktivitida

 

 

 

 

Třídy orgánových

Velmi časté

Časté

Méně časté

systémů

 

 

 

 

 

Prodloužení QT/QTc

Převodní srdeční

 

 

intervalu

Srdeční poruchy

 

poruchy

 

Nepravidelná srdeční

 

 

Srdeční šelest

 

 

akce

 

 

 

Respirační, hrudní a

Kašel

 

Rinorea

mediastinální poruchy

 

Epistaxe

 

 

Gastrointestinální

 

Zvracení

Stomatitida

 

Průjem

poruchy

 

Nauzea

 

Bolesti břicha

 

 

 

 

 

 

Hepatitida

Poruchy jater a

 

 

Hepatomegalie

 

 

Abnormální výsledky

žlučových cest

 

 

 

 

jaterních testů

 

 

 

 

 

 

Žloutenka

Poruchy kůže a

 

Dermatitida

Akantóza

podkožní tkáně

 

Vyrážka

Pruritus

 

 

 

 

Poruchy svalové a

 

 

 

kosterní soustavy a

 

 

Artralgie

pojivové tkáně

 

 

 

Celkové poruchy a

Pyrexie

Astenie

 

reakce v místě aplikace

 

 

 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

V klinických hodnoceních obdrželo devět pacientů dvojnásobek kumulativní plánované dávky přípravku Eurartesim. Bezpečnostní profil těchto pacientů se nelišil od bezpečnostního profilu pacientů užívajících doporučenou dávku a žádný z pacientů nehlásil závažné nežádoucí účinky.

V případě podezření na předávkování je nutné podle potřeby poskytnout symptomatickou a podpůrnou léčbu včetně sledování EKG kvůli možnosti prodloužení QTc intervalu (viz bod 4.4).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiprotozoika, antimalarika, artemisinin a deriváty, kombinace, ATC kód: P01BF05

Farmakodynamické účinky

Artenimol dosahuje vysokých koncentrací v erytrocytech napadených parazitem. Jeho endoperoxidový můstek je považován za hlavní součást zodpovědnou za jeho antimalarickou aktivitu; způsobuje poškození membránových systémů parazita volnými radikály včetně:

Inhibice kalciové ATPázy sarkoplazmatického-endoplazmatického retikula parazita

P. falciparum

Interference s transportem mitochondriálních elektronů.

Interference s transportními proteiny parazita.

Narušení mitochondriální funkce parazita.

Přesný mechanismus účinku piperachinu je neznámý, ale pravděpodobně je podobný jako mechanismus účinku chlorochinu, jehož struktuře se velmi podobá. Chlorochin se v malarickém parazitovi váže na toxický hem (získaný z hemoglobinu pacienta) a polymerizačním krokem zabraňuje jeho detoxifikaci.

Piperachin je bischinolin a tato třída vykázala dobrou antimalarickou aktivitu proti druhům plazmodií rezistentním na chlorochin in vitro. Objemná struktura bischinolinu může být důležitá pro aktivitu proti druhům rezistentním vůči chlorochinu a může účinkovat prostřednictvím následujících mechanismů:

Inhibice přenašečů, které odstraňují chlorochin z potravinové vakuoly parazita.

Inhibice cesty trávení hemu v potravinové vakuole parazita.

Byla zaznamenána rezistence na piperachin (při použití jako monoterapie).

Účinnost a bezpečnost přípravku Eurartesim byla posuzována ve dvou velkých randomizovaných otevřených klinických studiích:

Studie DM040010 byla provedena u dospělých a pediatrických pacientů z Asie s nekomplikovanou malárií způsobenou parazitem P. falciparum. Léčba přípravkem Eurartesim byla srovnávána s kombinací artesunat + meflochin (AS + MQ). Primárním cílovým ukazatelem byl podíl vyléčených po korekci PCR 63. den.

Studie DM040011 byla provedena u pediatrických pacientů z Afriky s nekomplikovanou malárií způsobenou parazitem P. falciparum. Léčba přípravkem Eurartesim byla srovnávána s kombinací artemether + lumefantrin (A + L). Primárním cílovým ukazatelem byl podíl vyléčených po korekci

PCR 28. den.

Výsledky u primárního cílového ukazatele v modifikovaných populacích se záměrem léčení

(m-ITT - modified intent to treat) (definovaných jako všichni randomizovaní pacienti, kteří dostali alespoň jednu dávku studovaného léku, s výjimkou těch pacientů, kteří z neznámých důvodů nepřišli na následnou návštěvu) byly následující:

 

 

Podíl vyléčených po korekci PCR (m-ITT)

 

 

 

 

95% dvoustranný

 

 

 

 

interval spolehlivosti

Studie

Eurartesim

AS + MQ

A + L

pro odlišnost léčby

 

(Eurartesim –

 

 

 

 

 

 

 

 

srovnávaný přípravek);

 

 

 

 

hodnota p

DM040010 (n=1087)

97,0 %

95,3 %

-

(-0,84, 4,19) %; p=0,161

DM040011 (n=1524)

92,7 %

-

94,8 %

(-4,59, 0,45) %; p=0,128

V každém případě výsledky potvrdily, že účinek přípravku Eurartesim nebyl horší než účinek srovnávaného léčivého přípravku. V obou studiích byl skutečný podíl selhání léčby nižší než 5% práh účinnosti nastavený Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Podíly vyléčených po korekci PCR rozdělené podle věku u populací m-ITT pro asijské i africké studie jsou uvedeny v tabulce níže:

 

 

Podíl vyléčených po korekci PCR (m-ITT)

 

 

 

 

95% dvoustranný interval

Studie

 

 

 

spolehlivosti pro odlišnost

Eurartesim

AS + MQ

A + L

léčby (Eurartesim –

 

 

 

 

 

srovnávaný přípravek);

 

 

 

 

hodnota p

DM040010 (n=1087)

 

 

 

 

≤ 5 let

100,0 %

100,0 %

-

-

> 5 až ≤ 12 let

98,2 %

96,5 %

-

(-3,67, 7,09) %; 0,605

> 12 až ≤ 18 let

97,3 %

100,0 %

-

(-6,40, 0,99) %; 1,000

> 18 až ≤ 64 let

96,6 %

94,4 %

-

(-0,98, 5,30) %; 0,146

DM040011 (n=1524)

 

 

 

 

≤ 1 rok

91,5 %

-

98,5 %

(-12,66, -1,32) %(1); 0,064

> 1 až ≤ 2 roky

92,6 %

-

94,6 %

(-6,76, 2,63) %; 0,413

> 2 až ≤ 5 let

93,0 %

-

94,0 %

(-4,41, 2,47) %; 0,590

(1) Tento interval spolehlivosti je asymptotický, neboť přesný interval spolehlivosti nebylo možné spočítat

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické profily artenimolu a piperachinu byly vyšetřovány na zvířecích modelech a u různých lidských populací (zdraví dobrovolníci, dospělí pacienti a pediatričtí pacienti).

Absorpce

Artenimol se velmi rychle absorbuje s hodnotou Tmax přibližně 1-2 hodiny po jednotlivém nebo vícečetném podání. U pacientů byly průměrné hodnoty Cmax (CV%) a AUCINF artenimolu (pozorované po první dávce přípravku Eurartesim) 752 (47 %) ng/ml, resp. 2002 (45 %) ng/ml*h.

Zdá se, že biologická dostupnost artenimolu je vyšší u pacientů s malárií než u zdravých dobrovolníků, možná proto, že malárie jako taková má vliv na dispozici artenimolu. To může reflektovat poruchy funkce jater související s malárií a způsobovat nárůst biologické dostupnosti artenimolu (snížení prvního jaterního účinku), aniž by došlo k ovlivnění aparentního poločasu eliminace, který je omezen rychlostí absorpce. U zdravých dobrovolníků mužského pohlaví

v podmínkách nalačno se průměrné hodnoty Cmax a AUCINF artenimolu pohybovaly v rozmezí 180 - 252 ng/ml, resp. 516 – 684 ng/ml*h.

Systémová expozice artenimolu byla mírně nižší po poslední dávce přípravku Eurartesim (nižší než po první dávce až o 15 %). Bylo zjištěno, že farmakokinetické parametry artenimolu jsou u zdravých dobrovolníků asijského a bělošského původu podobné. Systémová expozice artenimolu v poslední den léčby byla vyšší u žen než u mužů, přičemž rozdíl činil do 30 %.

U zdravých dobrovolníků se expozice artenimolu zvýšila o 43 % při podávání s vysoce tučným/vysokokalorickým jídlem.

Piperachin, který je vysoce lipofilní sloučeninou, se absorbuje pomalu. U lidí má piperachin hodnotu Tmax přibližně 5 hodin po jednotlivé i opakované dávce. U pacientů byly průměrné hodnoty (CV%) Cmax a AUC0-24 (pozorované po první dávce přípravku Eurartesim) 179 (62 %) ng/ml, resp.

1679 (47 %) ng/ml*h. Vzhledem ke své pomalé eliminaci se piperachin po vícečetných dávkách hromadí v plazmě s faktorem akumulace přibližně 3. Bylo zjištěno, že farmakokinetické parametry piperachinu jsou u zdravých dobrovolníků asijského a bělošského původu podobné. Na druhou stranu maximální plazmatická koncentrace piperachinu v poslední den léčby přípravkem Eurartesim byla vyšší u žen než u mužů z řad zdravých dobrovolníků, přičemž rozdíl činil řádově 30 až 50 %.

U zdravých dobrovolníků se expozice piperachinu zvyšuje přibližně trojnásobně při podávání

s vysoce tučným/vysokokalorickým jídlem. Tento farmakokinetický účinek je doprovázen zvýšeným

účinkem na prodloužení QT intervalu. V souladu s tímto zjištěním je nutné Eurartesim užívat s vodou nejméně za 3 hodiny po požití posledního jídla a po každé dávce se nesmí 3 hodiny jíst (viz bod 4.2).

Distribuce

Piperachin i artenimol se u člověka výrazně vážou na plazmatické bílkoviny: vazba na bílkoviny pozorovaná ve studiích in vitro činila 44-93 % u artenimolu a > 99 % u piperachinu. Dále z údajů z in vitro a in vivo studií na zvířatech vyplývá, že piperachin a artenimol mají tendenci hromadit se v erytrocytech.

Bylo zjištěno, že artenimol má u člověka malý distribuční objem (0,8 l/kg; CV 35,5 %). Farmakokinetické parametry pozorované u piperachinu u lidí naznačují, že má tato léčivá látka velký distribuční objem (730 l/kg; CV 37,5 %).

Biotransformace

Artenimol se v první řadě mění na α-artenimol-β-glukuronid (α-artenimol-G). Studie s lidskými jaterními mikrozómy ukázaly, že artenimol byl metabolizován UDP-glukuronosyltransferázou (UGT1A9 a UGT2B7) na α-artenimol-G bez jakéhokoli metabolismu zprostředkovaného cytochromem P450. Studie lékové interakce in vitro odhalily, že artenimol je inhibitorem CYP1A2.

Proto je zde potenciál artenimolu zvyšovat plazmatické koncentrace substrátů CYP1A2 (viz bod 4.5).

Studie metabolismu in vitro ukázaly, že piperachin je metabolizován lidskými hepatocyty (přibližně 85 % piperachinu přetrvalo i po 2 hodinách inkubace při 37 °C). Piperachin byl metabolizován především enzymem CYP3A4 a v menší míře také enzymy CYP2C9 a CYP2C19. Bylo zjištěno, že piperachin je inhibitorem CYP3A4 (také v závislosti na čase) a v menší míře také inhibitorem

CYP2C19, zatímco aktivitu CYP2E1 stimuluje.

V případech, kdy byl piperachin společně inkubován s artenimolem, nebyl pozorován žádný účinek na profil metabolitů piperachinu v lidských hepatocytech. Hlavními metabolity piperachinu byl štěpný produkt kyseliny karboxylové a mono-N-oxidovaný produkt.

V humánních studiích byl piperachin shledán slabým inhibitorem enzymu CYP3A4, zatímco potentní inhibitory aktivity enzymu CYP3A4 způsobily mírnou inhibici metabolismu piperachinu

(viz bod 4.5).

Eliminace

Poločas eliminace artenimolu je přibližně 1 hodina. Průměrná perorální clearance u dospělých pacientů s malárií činila 1,34 l/h/kg. Průměrná perorální clearance byla mírně vyšší u pediatrických pacientů. Nicméně rozdíly měly jen malý význam (< 20 %). K eliminaci artenimolu dochází prostřednictvím metabolismu (především glukurokonjugací). Bylo zjištěno, že jeho clearance je mírně nižší u žen než u mužů z řad zdravých dobrovolníků. Je k dispozici jen málo údajů v souvislosti s vylučováním artenimolu u lidí. V literatuře se však uvádí, že vylučování léčivé látky v nezměněné podobě v lidské moči a stolici je u derivátů artemisininu zanedbatelné.

Poločas eliminace piperachinu je okolo 22 dnů u dospělých pacientů a okolo 20 dnů u pediatrických pacientů. Průměrná perorální clearance u dospělých pacientů s malárií činila 2,09 l/h/kg, zatímco u pediatrických pacientů činila 2,43 l/h/kg. Vzhledem k dlouhému poločasu eliminace piperachinu dochází po vícečetném podání k jeho hromadění.

Studie na zvířatech ukázaly, že radioaktivně označený piperachin je vylučován žlučovými cestami, zatímco vylučování močí je zanedbatelné.

Farmakokinetika u zvláštních populací pacientů

U pacientů s jaterní nebo ledvinovou nedostatečností, ani u starších lidí nebyly provedeny žádné specifické farmakokinetické studie.

Ve farmakokinetické studii u pediatrických pacientů a na základě velmi malých souborů byly zaznamenány malé rozdíly ve farmakokinetice artenimolu mezi pediatrickou a dospělou populací. Průměrná clearance (1,45 l/h/kg) byla mírně rychlejší u pediatrických pacientů než u dospělých pacientů (1,34 l/h/kg), zatímco průměrný distribuční objem u pediatrických pacientů (0,705 l/kg) byl nižší než u dospělých (0,801 l/kg).

Ve stejném srovnání bylo prokázáno, že absorpční konstanta a terminální poločas piperachinu byly u dětí převážně podobné hodnotám zaznamenaným u dospělých. Nicméně zdánlivé clearance byla rychlejší (1,30 oproti 1,14 l/h/kg) a zdánlivý distribuční objem byl nižší u pediatrické populace

(623 oproti 730 l/kg).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Všeobecná toxicita

V literatuře uvedené údaje týkající se chronické toxicity piperachinu u psů a opic naznačují určitou hepatotoxicitu a mírný reverzibilní pokles celkového počtu leukocytů a neutrofilů.

Nejdůležitější neklinická bezpečnostní zjištění po opakovaném podání zahrnovala infiltraci makrofágů intracytoplazmatickými bazofilními granuly odpovídající fosfolipidóze a degenerativní léze v několika orgánech a tkáních. Tyto nežádoucí účinky se vyskytly ve studiích na zvířatech při systémové expozici podobné expozici při klinickém podávání a mohou být relevantní pro klinické použití. Není známo, zda jsou tyto toxické účinky reverzibilní.

Na základě testování in vitro a in vivo nebyly artenimol a piperachin genotoxické/klastogenní.

Žádné studie kancerogenity nebyly provedeny.

Artenimol způsobuje u potkanů a králíků embryoletalitu a teratogenitu.

Piperachin nevyvolával u potkanů a králíků malformace. Ve studii perinatálního a postnatálního vývoje (segment III) u samic potkanů, kterým byla podávána dávka 80 mg/kg, došlo u některých zvířat ke zpoždění porodu, které způsobilo úhyn novorozených mláďat. U samic, které porodily normálně, byly vývoj, chování a růst přeživších potomků po expozici in utero nebo prostřednictvím mléka normální.

U kombinace artenimolu a piperachinu nebyly provedeny žádné studie reprodukční toxicity.

Toxicita centrálního nervového systému (CNS)

U derivátů artemisininu existuje potenciál neurotoxicity u lidí a zvířat, který výrazně souvisí s dávkou, cestou podání a formou různých prekurzorů artenimolu. U lidí lze potenciální neurotoxicitu perorálně podávaného artenimolu považovat za velmi nepravděpodobnou, vzhledem k rychlé clearance artenimolu a jeho krátké expozici (3 dny léčby u pacientů s malárií). Nebylo prokázáno, že by artenimol způsoboval léze ve specifických jádrech u potkanů či psů, a to ani při letálních dávkách.

Kardiovaskulární toxicita

Účinky na krevní tlak a dobu trvání PR a QRS byly zaznamenány při vysokých dávkách piperachinu. Nejdůležitější potenciální srdeční účinek souvisel se srdeční vodivostí.

V testu hERG byla hodnota IC50 u piperachinu 0,15 mikromol a u artenimolu 7,7 mikromol. Spojení artenimolu a piperachinu neprodukuje vyšší inhibici hERG než samostatné látky.

Fototoxicita

Z hlediska fototoxicity nejsou u artenimolu žádná rizika, jelikož neabsorbuje v rozmezí 290-700 nm. Piperachin má absorpční maximum ve výši 352 nm. Jelikož je piperachin přítomen v kůži (přibližně 9 % u nepigmentovaných potkanů a pouze 3 % u pigmentovaných potkanů), mírné fototoxické reakce (otok a erytém) byly pozorovány 24 hodin po perorálním podání u myší vystavených ultrafialovému záření.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Předbobtnalý škrob

Dextrin

Hypromelosa (E464)

Sodná sůl kroskarmelosy

Magnesium-stearát (E572)

Potahová vrstva tablety

Hypromelosa (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Tablety přípravku Eurartesim jsou baleny v blistrech z PVC/PVDC/Al obsahujících 3, 6, 9 nebo

12 tablet.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A Viale Shakespeare 47

00144 Řím

Itálie

Tel: +39 06 5926443

Fax: +39 06 5926600

E-mail: sigmatauinfo@sigma-tau.it

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/11/716/001

EU/1/11/716/002

EU/1/11/716/003

EU/1/11/716/004

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 27. října 2011

Datum posledního prodloužení registrace: 09.září 2016

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis