Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evicel (human fibrinogen / human thrombin) – Označení na obalu - B02BC

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Evicel
Kód ATCB02BC
Látkahuman fibrinogen / human thrombin
VýrobceOmrix Biopharmaceuticals N. V.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Kartónová krabička obsahující 2 injekční lahvičky

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EVICEL roztoky pro tkáňové lepidlo.

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK

Roztoky pro tkáňové lepidlo

Léčivé látky v přípravku jsou následující:

Složka 1: 1 injekční lahvička obsahuje 1 ml proteinum humanum praeparatum (50 – 90 mg/ml)

Složka 2: 1 injekční lahvička obsahuje 1 ml thrombinum humanum (800 – 1200 IU/ml).

Léčivé látky v přípravku jsou následující:

Složka 1: 1 injekční lahvička obsahuje 2 ml proteinum humanum praeparatum (50 – 90 mg/ml) Složka 2: 1 injekční lahvička obsahuje 2 ml thrombinum humanum (800 – 1200 IU/ml).

Léčivé látky v přípravku jsou následující:

Složka 1: 1 injekční lahvička obsahuje 5 ml proteinum humanum praeparatum (50 – 90 mg/ml) Složka 2: 1 injekční lahvička obsahuje 5 ml thrombinum humanum (800 – 1200 IU/ml).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Lidský fibrinogen: arginin-hydrochlorid, glycin, chlorid sodný, natrium-citrát, chlorid vápenatý, voda na injekci.

Lidský trombin: chlorid vápenatý, lidský albumin, mannitol, natrium-acetát, voda na injekci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Roztoky pro tkáňové lepidlo

Léčivé látky v přípravku jsou následující:

Složka 1: 1 injekční lahvička obsahuje 1 ml proteinum humanum praeparatum (50 – 90 mg/ml) Složka 2: 1 injekční lahvička obsahuje 1 ml thrombinum humanum (800 – 1200 IU/ml).

Léčivé látky v přípravku jsou následující:

Složka 1: 1 injekční lahvička obsahuje 2 ml proteinum humanum praeparatum (50 – 90 mg/ml) Složka 2: 1 injekční lahvička obsahuje 2 ml thrombinum humanum (800 – 1200 IU/ml).

Léčivé látky v přípravku jsou následující:

Složka 1: 1 injekční lahvička obsahuje 5 ml proteinum humanum praeparatum (50 – 90 mg/ml) Složka 2: 1 injekční lahvička obsahuje 5 ml thrombinum humanum (800 – 1200 IU/ml).

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Epilezionální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepoužívejte intravaskulárně

8.POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Udržujte ve svislé poloze.

Rozmrazený přípravek znovu nezmrazujte.

Uchovávejte ve vnějším kartónovém obalu při teplotě -18 °C nebo nižší, aby byl přípravek chráněn před světlem. Po rozmrazení uchovávejte neotevřené injekční lahvičky ve vnějším kartónovém obalu při teplotě 2 °C – 8 °C po dobu až 30 dnů od:

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Všechen nepoužitý přípravek musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Omrix Biopharmaceuticals N.V.

Leonardo Da Vinci Laan 15

B-1831 Diegem

Belgie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/08/473/001

EU/1/08/473/002

EU/1/08/473/003

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Štítek injekční lahvičky

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Fibrogenum humanum:

EVICEL roztoky pro tkáňové lepidlo

Složka 1: proteinum humanum praeparatum 50 – 90 mg/ml

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

Epilezionální podání.

3.POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1ml

2ml

5ml

6.JINÉ

Používá se jako léčivý přípravek o dvou složkách s dodaným zařízením k aplikaci.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Štítek injekční lahvičky

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Thrombinum humaum:

EVICEL roztoky pro tkáňové lepidlo

Složka 2: thrombinum humanum 800-1200 IU/ml

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Epilezionální podání.

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1ml

2ml

5ml

6. JINÉ

Používá se jako léčivý přípravek o dvou složkách s dodaným zařízením k aplikaci.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis