Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evista (raloxifene hydrochloride) – Označení na obalu - G03XC01

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Evista
Kód ATCG03XC01
Látkaraloxifene hydrochloride
VýrobceDaiichi Sankyo Europe GmbH

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

LAHEV ETIKETA, LAHEV SKLÁDAČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EVISTA 60 mg potahované tablety

Raloxifeni hydrochloridum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 60 mg raloxifeni hydrochloridum, což odpovídá 56 mg raloxifenu báze

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje rovněž laktózu

Viz příbalová informace

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

100 potahovaných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

K vnitřnímu užití

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu. Chraňte před mrazem.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Zielstattstrasse 48

D-81379 Munich

Německo

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/98/073/004

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot: {číslo}

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Evista

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU

BLISTR SKLÁDAČKA POTAHOVANÝCH TABLET

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EVISTA 60 mg potahované tablety

Raloxifeni hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 60 mg raloxifeni hydrochloridum, což odpovídá 56 mg raloxifenu báze

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje rovněž laktózu

Viz příbalová informace

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

14 potahovaných tablet

28 potahovaných tablet

84 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

K vnitřnímu užití

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu. Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Zielstattstrasse 48

D-81379 Munich

Německo

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/98/073/001 14 potahovaných tablet

EU/1/98/073/002 28 potahovaných tablet

EU/1/98/073/003 84 potahovaných tablet

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot: {číslo}

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Evista

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

BLISTR (VŠECHNA BALENÍ)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EVISTA 60 mg potahované tablety

Raloxifeni hydrochloridum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Daiichi Sankyo Europe GmbH

3.POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot: {číslo}

5.JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis