Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evoltra (clofarabine) – Označení na obalu - L01BB06

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Evoltra
Kód ATCL01BB06
Látkaclofarabine
VýrobceGenzyme Europe B.V.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Evoltra 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok clofarabinum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna 20ml injekční lahvička obsahuje clofarabinum 20 mg

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: chlorid sodný a voda na injekci. Další informace naleznete v příbalové informaci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Koncentrát pro infuzní roztok 20 mg/20 ml

1 injekční lahvička

3injekční lahvičky

4injekční lahvičky

10injekčních lahviček

20injekčních lahviček

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání.

Před použitím nařeďte.

Pouze k jednorázovému použití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Cytotoxické

8.POUŽITELNOST

EXP:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Europe BV

Gooimeer 10

1411DD Naarden

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/334/001 3 injekční lahvičky

EU/1/06/334/002 4 injekční lahvičky

EU/1/06/334/003 10 injekčních lahviček

EU/1/06/334/004 20 injekčních lahviček

EU/1/06/334/005 1 injekční lahvička

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

INJEKČNÍ LAHVIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Evoltra 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok clofarabinum

Intravenózní podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

3.POUŽITELNOST

EXP:

4.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

20 mg/20 ml

6.JINÉ

Genzyme Europe B.V.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis