Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exubera (insulin human) – Souhrn údajů o přípravku - A10AF01

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Exubera
Kód ATCA10AF01
Látkainsulin human
VýrobcePfizer Limited
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

EXUBERA 1 mg dávkovaný prášek k inhalaci.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden jednodávkový blistr obsahuje 1 mg lidského inzulínu.

Expozice lidského inzulínu po podání tří blistrů po 1 mg je významně vyšší než po podání jednoho blistru s 3 mg. Blistr s 3 mg proto není zaměnitelný za tři blistry po 1 mg (viz body 4.2, 4.4 a 5.2).

Vyroben technologií rekombinace DNA využitím kmenů bakterie Escherichia coli.

3.

LÉKOVÁ FORMA

registrován

Dávkovaný prášek k inhalaci.

Bílý prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

 

 

Přípravek EXUBERA je indikován k léčbě dospělých pacientů s diabetem mellitem 2. typu, který není dostatečně kompenzován perorálními antidiabetiky a který vyžaduje léčbu inzulínem.

Přípravek EXUBERA je rovněž indikovánnenípro léčbu dospělých pacientů s diabetem mellitem 1. typu jako doplněk k dlouhodobě nebo střednědobě účinkujícímu subkutánnímu inzulínu, u kterých

již 4.2 Dávkování a způsob podání

očekávaný přínos doplňkového inhalačního inzulínu převažuje nad potenciálním bezpečnostním doporučením (viz bod 4.4).

řípavek PEXUBERA 1mg a 3mg jednodávkové blistry jsou určeny pro podání plícemi perorální inhalací pouze

EXUBERA (inhalační lidský inzulín) je rychle účinkující lidský inzulín k používání u diabetes

mellitus 1. nebo 2. typu.

Inhalační lidský inzulín lze

užívat v monoterapii nebo

v kombinaci

s perorálními antidiabetiky

a/nebo dlouhodobě nebo

střednědobě

účinkujícími

subkutánně

podávanými inzulíny, aby bylo dosaženo optimalizace kontroly glykémie.

 

 

za použití inzulínového inhalátoru.

Inhalace tří 1mg jednodávkových blistrů po sobě vede k významně vyšší expozici inzulínu než inhalace jednoho 3mg jednodávkového blistru. Není proto možná náhrada jednoho 3mg jednodávkového blistru třemi jednodávkovými blistry po 1 mg (viz body 2, 4.4 a 5.2).

Inhalační lidský inzulín má rychlejší nástup účinku než subkutánně podaný rychle účinkující lidský inzulín. Vzhledem ke svému rychlému nástupu účinku by se inhalační lidský inzulín měl podávat 10 minut před jídlem.

Úvodní dávka a další dávkování (dávka a doba podání) musí být stanoveny individuálně lékařem a upravovány podle individuální odpovědi pacienta a podle jeho potřeb (např. dieta, tělesná aktivita a způsob života).

Denní dávky a časový rozvrh podání

Neexistují pevná pravidla pro dávkování inzulínu. Nicméně doporučená úvodní denní dávka je založena na následujícím vzorci:

Tělesná hmotnost (kg) x 0,15 mg/kg = celková denní dávka (mg). Celková denní dávka se rozdělí do tří dávek podávaných před jídlem.

Přibližný návod pro počáteční dávkování přípravku EXUBERA před jídlem, založené na pacientově tělesné hmotnosti je uveden v tabulce 1:

 

 

 

 

 

 

Počáteční dávka před

Přibližná

registrován

Hmotnost pacienta

jídlem

dávka v IU

1 mg na dávku 3 mg na dávku

30 až 39.9 kg

1 mg na jednu dávku jídla

3 IU

-

40 až 59.9 kg

2 mg na jednu dávku jídla

6 IU

-

60 až 79.9 kg

3 mg na jednu dávku jídla

8 IU

-

80 až 99.9 kg

4 mg na jednu dávku jídla

11 IU

100 až 119.9 kg

5 mg na jednu dávku jídla

14 IU

120 až 139.9 kg

6 mg na jednu dávku jídla

16 IU

-

Tabulka 1: Přibližný návod pro počáteční dávkování přípravku EXUBERA před jídlem (založené na pacientově tělesné hmotnosti).

Jeden 1mg blistr inhalačního inzulínu odpovídá přibližně 3 IU subkutánně podaného rychle účinkujícího lidského inzulínu. Jeden 3mg blistr inhalačního inzulínu odpovídá přibližně 8 IU subkutánně podaného rychle účinkujícího lidského inzulínu. Tabulka 1 nahoře uvádí přibližné IU dávky rychle účinkujícího lidského inzulínu pro počáteční dávky přípravku EXUBERA před jídlem v mg.

Přípravek EXUBERA by měl být proto podáván pacientům s nízkou tělesnou hmotností s opatrností.

Použití přípravku EXUBERA u pacientů vyžadujících titraci dávky menší než 1 mg se nedoporučuje

(viz bod 4.4).

není

 

Může být potřebná úprava dávky na základě množství jídla a nutričního složení, denní doby (vyšší

řípavek

již

potřeba inzulínu v ranních hodinách), koncentrace glukózy v krvi před jídlem, současné tělesné námahy nebo podle předpokládané tělesné námahy.

Během přidruženého respiračního onemocnění (např. bronchitida, infekce horních cest dýchacích) může být potřebná pečlivá kontrola koncentrace glukózy v krvi a individuální úprava dávky (viz bod 4.4).

Další podrobnosti o používání inzulínového inhalátoru jsou uvedeny v pokynech pro použití.

PPoškození jaterních a ledvinných funkcí

U pacientů se zhoršenou funkcí jater nebo ledvin může být potřeba inzulínu snížena.

Děti a mladiství

Dlouhodobá bezpečnost inhalačního lidského inzulínu u dětských pacientů s diabetem nebyla stanovena a proto se jeho používání u pacientů mladších 18 let nedoporučuje (viz bod 5.2).

Starší pacienti

Zkušenosti s užitím inhalačního inzulínu u pacientů ve věku ≥ 75 let jsou omezené.

Městnavé srdeční selhání

Zkušenosti s užitím inhalačního inzulínu u pacientů s městnavým srdečním selháním jsou velmi omezené, a z toho důvodu není doporučeno jeho užití u pacientů s významně sníženou plicní funkcí.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku a na kteroukoli pomocnou látku.

Hypoglykemie.

Pacienti nesmí během léčby přípravkem EXUBERA kouřit a musí přestat kouřit nejméně 6 měsíců před zahájením léčby přípravkem EXUBERA. Pokud pacient začne nebo pokračuje v kouření, léčba přípravkem EXUBERA musí být vzhledem ke zvýšenému riziku hypoglykemie ihned přerušena a použije se náhradní léčba (viz bod 5.2).

Nedostatečně kontrolované, nestabilní nebo závažné astma.

Těžká (GOLD stádium III nebo IV) chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN).

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Pacienti, kteří zahajují léčbu přípravkem EXUBERA musí dostat vyčerpávající pokyny k používání inhalátoru (viz pokyny pro použití). Pacienti musí inhalovat inzulínový prášek z náústku v jedné pomalé a rovnoměrné inhalaci. Pacienti pak musí zadržet svůj dech na 5 sekund a normálně

vydechnout. K zajištění nejvýhodnějšího a stejného dodávání léku, musí být používána stejná a

standardní inhalační technika.

není

registrován

 

 

 

Pacienti by se měli při užívání dávky vyvarovat toho, aby byl přípravek vystaven vysokému vlhku nebo relativní vlhkosti např. v koupelně s párou.

Pokud je inzulínový inhalátor bjižěhem použití nedopatřením vystaven extrémně vlhkému prostředí

může dojít ke snížení dávky inzulínu dodaného z inhalátoru. V takovém případě by se měla jednotka

Převedení pacientů na jiný typ nebo značku inzulínu by mělo být provedeno za přísného lékařského dohledu, protože může dojít ke změně dávkování.

Inhalace tří 1mg jednodávkových blistrů po sobě vede k významně vyšší expozici inzulínu než inhalaceřjednoho 3mg jednodávkového blistru. Není proto možná náhrada jednoho 3mg Pjednodávkového blistru třemi jednodávkovými blistry po 1 mg (viz body 2, 4.2 a 5.2).

uvolňující inzulín před další inhalací vyměnit (viz bod 6.6). Dávkováníípavek

Pokud přechodně není k dispozici 3mg blistr, může být nahrazen dvěma 1mg blistry, hladina glukózy v krvi musí být pečlivě monitorována.

Jeden 1mg blistr inhalačního inzulínu odpovídá přibližně 3 IU subkutánně podaného rychle účinkujícího lidského inzulínu. Přípravek EXUBERA by měl být proto podáván pacientům s nízkou tělěsnou hmotností s opatrností. Použití přípravku EXUBERA u pacientů vyžadujících titraci dávky menší než 1 mg se nedoporučuje (viz bod 4.2).

Hypoglykemie

Hypoglykemie je obecně nejčastějším nežádoucím účinkem léčby inzulínem, včetně přípravku EXUBERA a mnohých perorálních antidiabetik. K hypoglykémii může dojít, pokud je dávka inzulínu příliš vysoká v porovnání s jeho potřebou.

Těžké záchvaty hypoglykemie, zejména pokud jsou opakované, mohou vést k neurologickému poškození. Protrahované nebo těžké epizody hypoglykémie mohou být život ohrožující.

Příznaky hypoglykemie se obvykle objeví náhle. Mohou mezi ně patřit studený pot, studená bledá pokožka, únava, nervozita nebo třes, úzkost, neobvyklá vyčerpanost nebo slabost, zmatenost, obtíže se

soustředěním, ospalost, nepřiměřený hlad, změny vidění, bolest hlavy, nauzea a palpitace. Těžké registrován

hypoglykemie mohou vést ke ztrátě vědomí a/nebo křečím a mohou způsobit přechodné nebo trvalé poškození mozkových funkcí nebo dokonce smrt.

Obecně může být hypoglykémie upravena okamžitým příjmem sacharidů. Pacienti by s sebou měli neustále nosit nějaký cukr, aby byli schopni ihned zahájit opatření při hypoglykemii.

Vynechání jídla nebo neplánovaná, intenzivní fyzická zátěž může vést k hypoglykemii.

Pacienti, u kterých byla kontrola cukru v krvi významně zlepšena např. intenzivní inzulínovou léčbou, mohou mít změněné jejich obvyklé varovné příznaky hypoglykemie a měli by být o tom dostatečně poučeni.

Obvyklé varovné příznaky mohou zcela chybět u pacientů s dlouhotrvajícím diabetem.

Několik pacientů, kteří měli hypoglykemickou reakci po převodu z inzulínu živočišného původu na

lidský uváděli, že časné varovné příznaky hypoglykemie byly méně výrazné nebo odlišné od těch, které znali ze zkušenosti se svým předchozím inzulínem.

upravena tak, aby byla stanovena optimální dávka potřebná k dosažení požadovaného farmakologického účinku.

Potřeba inzulínu může být změněna během přidružených onemocnění, emočních poruch anebo stresu. Plicní bezpečnost

Pacienti by měli být poučeni, aby se před cestováním mezi různými časovými pásmy, poradili se svým

lékařem, neboť to může znamenat, že pacient bude muset užívat inzulín a jídlo v odlišnou dobu.

 

 

není

Nedostatečné dávkování nebo vysazení léčby může vést především u inzulín dependentních diabetiků

k hyperglykemii a diabetické ketoacidóze, což jsou stavy potenciálně letální.

 

již

 

Pokud se EXUBERA použije s dalšími antidiabetiky, pak dávka každého léku musí být pečlivě

řípavek

 

 

PRespirační poruchy jako základní onemocnění.

EXUBERA by neměla být užívána u pacientů s plicním onemocněním jako je astma a CHOPN, neboť data dokládající bezpečné užití u těchto pacientů nejsou dostatečná.

Současné užívání bronchodilatanciií jako je salbutamol, používaných jako úleva akutních respiračních příznaků, může zvýšit absorpci přípravku EXUBERA a může proto zvýšit riziko hypoglykémie (viz bod 4.5).

Dýchací systém

Vzácně se může objevit bronchospasmus. Všichni pacienti, u kterých dojde k takové reakci, musí přerušit užívání přípravku EXUBERA a ihned vyhledat lékařskou pomoc. Opětovné podání přípravku

Přidružené respirační onemocnění

EXUBERA vyžaduje pečlivé vyhodnocení rizika a může být zahájeno pouze za pečlivého lékařského sledování s patřičným klinickým vybavením.

Pokles plicní funkce

V klinických studiích byly mezi léčenými skupinami pozorovány malé, ale konzistentní rozdíly v poklesu funkce plic (zejména v hodnotě FEV1 (tj. objem vzduchu vydechnutého usilovným výdechem během 1 sekundy)) ve prospěch subjektů léčených srovnávacím lékem. V klinických studiích trvajících až dva roky nebyl po 3-6 měsících pozorován zrychlený pokles plicní funkce. Tyto malé rozdíly mezi léčenými skupinami vymizely během 6 týdnů po ukončení dvouleté léčby (viz body 4.8.a 5.1).

funkce plic (např. spirometrii ke změření FEV1) a následné vyšetření po prvních 6 měsících léčby. Pokud je po 6 měsících pozorován pokles < 15 % FEV1 spirometrické vyšetření by mělo být opakováno do jednoho roku a potom každoročně. Pokud je po prvních 6 měsících pozorován pokles plicní funkce o 15 – 20 % nebo >500 ml od vstupní hodnoty, spirometické vyšetření se musí opakovat po 3 měsících.

U pacientů s potvrzeným (např. alespoň dvěma po sobě následujícími testy v odstupu 3 až 4 týdnů) poklesem hodnot FEV1 o > 20 % oproti vstupní hodnotě by měla být léčba přípravkem EXUBERA

Všichni pacienti musí před zahájením léčby přípravkem registrovánEXUBERA podstoupit vstupní vyšetření

ukončena a pacient by měl být monitorován dle klinické potřeby. Nejsou žádné zkušenosti s opětovným zahájením léčby přípravkem EXUBERA u pacientů, u nichž se funkce plic vrátí k původním hodnotám.

U pacientů, u nichž dojde k rozvoji dušnosti během léčby přípravkem EXUBERA, by měli být vyšetřeny plicní nebo kardiální příčiny stavu.neníPři současném plicním edému, nebo klinicky významné

redukci plicní funkce, by měla být léčba přípravkem EXUBERA přerušena a pacient převeden na injekční insulín.

V klinických studiích byl přípravekjižEXUBERA podáván pacientům s přidruženým respiračním

onemocněním (např. bronchitida, infekce horního dýchacího traktu). V těchto studiích nebylo

pozorováno zvýšené riziko hypoglykemie nebo špatná glykemická kontrola. Během přidruženého respiračníhoípavekonemocnění je potřebné důkladné monitorování koncentrace glukózy v krvi a může být potřebná úprava dávky na individuálním základě (viz bod 4.2). S podáváním přípravku EXUBERA

pacientům s pneumonií nejsou žádné zkušenosti. Dřívější/bývalí kuřáci

V klinických studiích s přípravkem Exubera bylo nově diagnostikováno 6 případů primárních plicních malignancíř mezi pacienty léčenými přípravkem Exubera a 1 nově diagnostikovaný případ mezi Ppacienty léčenými srovnávacím přípravkem. V rámci poregistračního sledování byl rovnež hlášen 1 případ primární plicní malignance u pacienta léčeného přípravkem Exubera. V kontrolovaných studiích s přípravkem Exubera se sledoval výskyt nového primárního karcinomu plic u 100 pacientů užívajících studijní lék po dobu roku. Tento výskyt byl 0,130 (5 případů u 3800 pacientů/rok) pro pacienty léčené přípravkem Exubera a 0,03 (1 případ u 3900 pacientů/rok) pro pacienty léčené srovnávacím přípravkem. Případů bylo příliš málo na to, aby bylo možné bezpečně stanovit souvislost těchto případů s přípravkem Exubera. Všichni pacienti s diagnostikovaným karcinomem plic měli v anamnéze uvedeno dřívější kouření cigaret.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vést k potřebě úpravy dávek inzulínu.

K látkám, které mohou zvyšovat hypoglykemizující účinek a zvyšovat citlivost na hypoglykemii patří perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), inhibitory monoaminooxidasy (MAO), neselektivní beta-blokátory, salicyláty a sulfonamidová antibiotika.

Podání salbutamolu před přípravkem EXUBERA může vést ke zvýšené absorpci inzulínu (viz bod 5.2).

Podání flutikazonu před přípravkem EXUBERA nemělo vliv na absorpci inzulínu (bod 5.2).

Aktivní kouření značně zvyšuje rychlost a rozsah absorpce přípravku EXUBERA, zatímco pasivní expozice tabákovému kouři i zdravých nekuřáků je snižuje (viz body 4.3 a 5.2).

K látkám, které mohou snižovat hypoglykemizující účinekregistrovánpatří glukokortikoidy, danazol, perorální

kontraceptiva, hormony štítné žlázy, růstový hormon, sympatomimetika a thiazidy. Octreotide/lanreotide mohou jak snižovat tak zvyšovat potřebu inzulínu.

Betablokátory mohou maskovat symptomy hypoglykemie. Alkohol může zvýšit a prodloužit hypoglykemizující účinek inzulínu.

Podání přípravku EXUBERA 10 minut před podáním salbutamolu nemělo vliv na bronchodilatační odpověď na salbutamol u subjektů bez diabetu s mírným až středním stupněm astmatu.

Další léčivé přípravky, které mohou změnit absorpci v plicích nebo plicní permeabilitu, nebyly studovány. Pokud se inhalační inzulín použije u těchto pacientů, je nezbytné pečlivé monitorování koncentrací glukózy v krvi a řádná titrace dávek. Při současném používání přípravku EXUBERA a těchto léků je nutná opatrnost.

4.6 Těhotenství a kojení

S používáním přípravku EXUBERA v těhotenství nejsou klinické zkušenosti. Inhalační insulin často vyvolává tvorbu protilátek proti inzulínu, jejichž riziko pro plod není známo. Přípravek EXUBERA se

proto nesmí používat během těhotenství. Pokud pacientka léčená přípravkem EXUBERA otěhotní,

měl by být použit vhodný subkutánní inzulín místo přípravku EXUBERA.

 

 

není

U kojících žen může být potřebná úprava dávek inzulínu a úprava diety.

 

již

 

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

řípavek

 

 

Tak jako u ostatních inzulínů, schopnost pacienta soustředit se a reagovat může být zhoršená následkem hypoglykemie. To může představovat riziko v situacích, kde jsou tyto schopnosti zvláště důležité (tj. řízení vozidla a obsluha strojů).

4.8 Nežádoucí účinky

PBezpečnost přípravku EXUBERA samotného nebo v kombinaci se subkutánním inzulínem nebo perorálními antidiabetiky byla hodnocena v klinických studiích u více než 2700 pacientů s diabetes mellitus 1. nebo 2. typu, z toho více než 1975 dospělých bylo exponováno po dobu delší než 6 měsíců a více než 745 dospělých po dobu delší než 2 roky.

V tabulce jsou uvedeny nežádoucí účinky pozorované v kontrolovaných klinických studiích zahrnujících více než 1970 pacientů léčených přípravkem EXUBERA.

 

Tělesný systém

Velmi časté

Časté

 

Méně časté

 

 

 

(>1/10)

(>1/100, <1/10)

(>1/1000,

 

 

 

 

 

 

<1/100)

 

 

Infekční a

 

 

 

Faryngitida

 

 

parazitární

 

 

 

 

 

 

onemocnění

 

 

 

 

 

 

Poruchy

Hypoglykemie

 

 

 

 

 

metabolismu a

 

 

 

 

 

 

výživy

 

 

 

 

 

 

Respirační,

Kašel

Dušnost

Epistaxe

 

 

hrudní a

 

 

 

Bronchospazmus

 

 

mediastinální

 

Produktivní

Sípání

 

 

poruchy

 

kašel

 

Dysfonie

 

 

 

 

Podráždění

Bolest v jícnu a

 

 

 

 

hrdla

 

hrtanu

 

 

 

 

Sucho v ústech

Onemocnění

 

 

 

 

 

 

mandlí

 

 

Gastrointestinální

 

 

 

Sucho v ústech

 

 

poruchy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové a jinde

 

 

 

Bolest na

 

 

nezařazené

 

 

 

hrudníku

 

 

poruchy a lokální

 

 

registrován

 

 

reakce po podání

 

 

 

Poznámka: V souhrnném klinickém programu, včetně nekontrolovaných prodloužených studií, byly

hlášeny dva případy pleurálního výpotku, u nichž nelze vyloučit účinek související s léčbou.

Hypoglykemie

U pacientů léčených přípravkem EXUBERA byla, stejně jako u ostatních inzulínů, hypoglykemie

nejčastějším pozorovaným nežádoucím účinkem.

Kašel

není

Kašel se objevoval během sekundjižaž minut po inhalaci inzulínu, byl převážně mírně závažný. Tento kašel časem ustupoval. Jedno procento pacientů přerušilo léčbu přípravkem EXUBERA kvůli kašli.

Ve většinípavekě hlášených případů (>95 %) byla dušnost posuzována jako mírná až střední. Dušnost byla důvodem pro přerušení léčby u 0,4 % subjektů léčených přípravkem EXUBERA. ř PBolest na hrudi

Dušnost

Jako s léčbou související nežádoucí účinky byla hlášena řada různých hrudních příznaků, které byly označeny jako nespecifická bolest na hrudi. Závažnost většiny (> 95%) těchto případů byla posuzována jako mírná až střední. Jeden subjekt léčený přípravkem EXUBERA a jeden ze srovnávací skupiny přerušili léčbu z důvodu bolesti na hrudi. Důležité je, že incidence všech nežádoucích příhod kauzálně souvisejících s onemocněním koronárních arterií, jako je angina pectoris nebo infarkt myokardu, nebyla při užití přípravku EXUBERA zvýšená.

Další reakce

Pokles FEV1

Otoky a refrakční vady oka
Reakce z přecitlivělosti

V klinických studiích byly mezi léčenými skupinami pozorovány malé rozdíly v poklesu FEV1. V klinických studiích trvajících až dva roky nebyl po 3-6 měsících pozorován zrychlený pokles. Tyto malé rozdíly mezi léčenými skupinami se vyrovnaly během 6 týdnů po ukončení dvouleté léčby (viz body 4.4.a 5.1).

Pokles hodnot FEV1> 15% od vstupního období se objevil u 1,3 % diabetiků 1. typu léčených přípravkem EXUBERA a u 5,0 % diabetiků 2. typu léčených přípravkem EXUBERA.

Protilátky proti inzulínu

Protilátky proti inzulínu se mohou vyvinout během léčby se všemi inzulíny včetně přípravku

EXUBERA. V klinických studiích se protilátky proti inzulínu vyvinuly častěji a průměrné hladiny protilátek proti inzulínu byly vyšší u pacientů, kteří byly převedeniregistrovánze subkutánního lidského inzulínu

na přípravek EXUBERA oproti pacientům, kteří zůstali na subkutánním lidském inzulínu. Hladiny protilátek proti inzulínu byly vyšší u pacientů s diabetes mellitus 1. typu v porovnání s pacienty s diabetes mellitus 2. typu a ustálily se v obou skupinách během 6 – 12 měsíců léčby. Žádný klinický význam těchto protilátek nebyl zjištěn.

Tak jako u ostatních inzulínů se mohou velmi vzácně vyskytnout generalizované alergické reakce. Tyto reakce na inzulín nebo pomocné látky mohou vést např. ke generalizovaným kožním reakcím, angioedému, bronchospazmu, hypotenzi a šoku a mohou být život ohrožující (viz bod 4.4 Dýchací systém).

Terapie inzulínem může vyvolat retenci sodíkunenía otoky. Refrakční vady oka se mohou objevit po zahájení terapie inzulínem.Tyto účinky jsou obvykle přechodné.

4.9 Předávkování

 

již

Hypoglykemie se může vyskytnout jako výsledek nadbytku inzulínu v porovnání s příjmem potravy,

energetickým výdejem nebo oběma faktory.

řípavek

 

Mírné epizody hypoglykemie lze obvykle léčit perorálně podanými sacharidy. Může být potřebná úprava dávky léku, skladby jídla nebo tělesné zátěže.

Závažnější epizody s kómatem, křečemi nebo neurologickým poškozením lze léčit intramuskulárně či subkutánně podaným glukagonem (0,5 až 1 mg) nebo intravenózním podáním koncentrovaného roztoku glukózy. Glukóza musí být také intravenózně podána, pokud pacient neodpovídá na glukagon během 10 až 15 minut.

PPo opětovném nabytí vědomí se pacientům doporučuje perorální podání sacharidů z důvodu prevence relapsu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, ATC kód: [očekávaný]

Mechanismus účinku

Lidský inzulín snižuje hladinu glukózy v krvi, podporuje anabolické účinky a snižuje katabolické účinky, zvyšuje transport glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a

Průměrná
Čas (min)

zlepšuje využití pyruvátu. Inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezi, zvyšuje lipogenezi v játrech a tukové tkáni a inhibuje lipolýzu. Napomáhá rovněž vychytávání aminokyselin do buněk a podporuje syntézu bílkovin a zvyšuje vychytávání kalia do buněk.

Inhalační lidský inzulín, stejně jako rychle účinkující analoga inzulínu, má rychlejší nástup hypoglykemizujícího účinku v porovnání se subkutánně podávaným rozpustným lidským inzulínem. Inhalační lidský inzulín má trvání hypoglykemizujícího účinku srovnatelné se subkutánně podaným rychle účinkujícím lidským inzulínem a delší než rychle účinkující analoga (viz obr. 1).

SC Lispro(18 U)

Obr. 1 Průměrná rychlost infuze glukózy (GIR) normalizovaná na GIRmax pro každý subjekt léčby

GIR (%maximální hodnoty

Exubera (6 mg)

 

Rychle účinkující

lidský inzulín

(18 U)

registrován

v závislosti na čase u zdravých dobrovolníků.

Po inhalaci lidského inzulínu dochází k nástupu hypoglykemizujícího účinku během 10-20 minut. Maximálního účinku je dosaženo přibližně za 2 hodiny po inhalaci. Trvání účinku je přibližně 6 hodin. U pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu má inhalační lidský inzulín v porovnání se subkutánně podaným

 

již

 

rychle účinkujícím lidským inzulínem rychlejší nástup hypoglykemizujícího účinku v počátečních

hodinách po podání dávky.

 

není

Variabilita hypoglykemizujícího účinku inhalačního lidského inzulínu mezi jednotlivými subjekty s diabetemípavekmellitem 1. nebo 2. typu byla obecně srovnatelná s variabilitou u subkutánně podaného rychle účinkujícího lidského inzulínu.

Užití inhalačního lidského inzulínu je spojeno se zvýšením frekvence výskytu a hladin protilátek proti inzulínu. V prospektivní výzkumné šestiměsíční studii u pacientů s diabetem 1. typu nebyly pozorovány změny farmakodynamiky glukózy při podávání inhalačního lidského inzulínu.

Informaceřo klinických studiích

PKontrolované klinické studie u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu prokázaly, že přípravek EXUBERA dosáhne a udrží účinnou kontrolu glykemie srovnatelnou se subkutánně podávaným rychle účinkujícím lidským inzulínem.

Diabetes mellitus 1. typu

V klinických studiích u diabetu 1. typu došlo u pacientů léčených přípravkem EXUBERA v kombinaci se střednědobě nebo dlouhodobě účinkujícím inzulínem k obdobnému snížení HbA1c jako u pacientů užívajících subkutánní inzulín v monoterapii. Podíl pacientů, kteří dosáhli cílovou hodnotu HbA1c <7,0 %, byl v obou léčebných skupinách obdobný.

Pokles FEV1

Hodnoty glykemie nalačno byly významně nižší u pacientů s léčebným režimem zahrnujícím přípravek EXUBERA, v porovnání s hodnotami u pacientů léčených subkutánně podávaným rychle účinkujícím lidským inzulínem v monoterapii.

Diabetes mellitus 2. typu

V klinických studiích došlo u pacientů s diabetem 2. typu, kteří užívali přípravek EXUBERA v kombinaci s dlouhodobě nebo střednědobě účinkujícím inzulínem, k obdobným změnám HbA1c jako u pacientů užívajících subkutánní inzulín v monoterapii.

Hodnoty glykemie nalačno

byly významně nižší

u pacientů léčených přípravkem

EXUBERA,

v porovnání s hodnotami u pacientů léčených subkutánně podávaným inzulínem.

 

 

 

 

 

registrován

V klinických studiích zahrnujících pacienty s diabetem 2. typu nedostatečně kompenzovanými

perorálními

antidiabetiky

samotnými, došlo

u

pacientů léčených přípravkem

EXUBERA

v monoterapii

nebo v kombinaci s perorálními

přípravky k většímu zlepšení HbA1c,

v porovnání

s pacienty léčenými pouze perorálními přípravky. Ve většině těchto studií byl podíl pacientů, kteří dosáhli hodnotu HbA1c <7,0 %, vyšší u pacientů léčených režimem zahrnujícím přípravek EXUBERA, než u pacientů léčených pouze perorálními přípravky. Hladiny glukózy v plazmě nalačno byly obdobné nebo nižší u pacientů léčených režimem zahrnujícím přípravek EXUBERA, v porovnání s pacienty léčenými pouze perorálními přípravky. U pacientů s diabetem 2. typu dostatečně kontrolovaných léčbou perorálním antidiabetiky nedošlo při užití inhalačního inzulínu k dalšímu zlepšení glykemické kontroly.

Randomizované, otevřené, studie paralelníchnenískupin byly prováděny za účelem zjištění změn hodnot

FEV1 po zahájení léčby přípravkem EXUBERA u pacientů s diabetem 1. a 2. typu. U pacientů v obou

léčebných skupinách, léčených přípravkem EXUBERA nebo srovnávacím přípravkem, došlo

k poklesu plicních funkcí v průběhu těchto studií (obr. 2 a 3). Po 2 letech léčby se objevily malé

rozdíly mezi léčebnými skupinami (ve prospěch srovnávacího přípravku) ve změně hodnot oproti vstupnímu období: 0,034 l u diabetiků 1.typu a 0,039 l u diabetiků 2. typu.

Pokles FEV1> 15% oproti hodnotámjižve vstupním období se objevil u 1,3 % diabetiků 1. typu léčených

přípravkem EXUBERA a u 1,0 % diabetiků 1. typu léčených srovnávacím přípravkem, dále u 5,0 % diabetikůípavek2. typu léčených přípravkem EXUBERA a u 3,4 % diabetiků 2. typu léčených srovnávacím přípravkem.

ř P

 

 

0 .3

 

 

 

 

 

 

 

IN H

 

 

 

0 .2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C o m p a ra to r

ve vstupním

 

0 .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 .1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD)

0 .0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od hodnot

( Mean +/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L)

období

-0 .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

-0 .3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ěna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zm

 

Výchozí stav

 

96 LOCF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva (týdny)

 

 

 

 

 

N=Počet subjektů na počátku, týden 12, týden 24, týden 36 , týden 48, týden 60 , týden 72 ,

 

 

týden 84 , týden 96, LOCF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INH N=236, 231, 233, 233, 235, 235, 226, 217, 208, 236. Comparator N=253, 238, 252, 248, 252,

 

 

249, 230, 224, 216, 253.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2

. Pozorované změny FEV1 (l) od hodnot ve vstupním období u pacientů s diabetem mellitem 1.

typu.

 

 

 

 

 

 

 

 

registrován

INH – Inhalační lidský inzulín

 

 

není

Comparator – Srovnávací přípravek

 

 

 

 

LOCF – Poslední observační návštěva

 

 

 

 

 

 

 

již

 

INH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparator

od hodnot ve vstupním

 

0.3

 

 

 

 

 

 

INH Washout

 

0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

Mean +/- SD)

0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L)

(

-0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

období

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEV

-0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ěna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.45

 

 

 

 

 

 

 

Eliminační fáze

 

řípavekSrovnávací fáze

 

 

 

 

 

-0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí

+6

+12

P stav

 

 

 

Návštěva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(týdny)

 

 

 

 

 

 

 

N=Počet subjektů na počátku, týden 52, týden 104, týden +6, týden +12.

 

 

 

 

INH and INH washout N=158, 155, 143, 139, 123. Comparator N=145, 143, 125, 129, 120.

Obr. 3

. Pozorované změny FEV1 (l) od hodnot ve vstupním období u pacientů s diabetem mellitem 2. typu.

INH – Inhalační lidský inzulín

Comparator – Srovnávací přípravek

INH Washout – Eliminační fáze inhalačního inzulínu

Absorpce

V klinických hodnoceních fáze 2/3, 9 ze 2498 subjektů léčených přípravkem EXUBERA bylo vyloučeno z těchto studií z důvodu poklesu plicní funkce, jejíž hodnota FEV1 byla na konci studie nižší o ≥ 15% oproti vstupnímu období. U těchto pacientů bylo zaznamenáno snížení hodnoty FEV1 o 21 % (rozmezí 16 %-33 %) oproti vstupnímu období a byli léčeni přípravkem EXUBERA v průměru 23 měsíců. 6 z těchto pacientů, kteří přerušili léčbu, podstoupilo následné vyšetření plicní funkce. U 5 z těchto pacientů došlo k významnému zlepšení hodnot FEV1 po přerušení a u jednoho pacienta nedošlo k dalšímu poklesu od hodnoty na konci studie. Žádné další informace nejsou k dispozici o zbývajících 3 pacientech, kteří přerušili studii.

Reverzibilita FEV1

U subjektů s diabetem 1.typu se malé rozdíly pozorovanéregistrovánmezi léčebnými skupinami (0,010 l ve prospěch srovnávacího přípravku) vyrovnali během dvou týdnů po ukončení 12 týdnů trvající léčby

přípravkem EXUBERA. U subjektů s diabetem 2.typu došlo k vyrovnání malých rozdílů mezi léčebnými skupinami (0,039 l ve prospěch srovnávacího přípravku) během 6 týdnů po ukončení 2 roky trvající léčby přípravkem EXUBERA (obr.3). V malé skupině (n=36) subjektů se smíšeným diabetem 1. a 2. typu léčené přípravkem EXUBERA po dobu > 36 měsíců, došlo po ukončení terapie v průběhu následujících 6 měsíců k nárůstu hodnot FEV1 v průměru o 0,036 l.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Inhalační lidský inzulín se podává inhalací do plic. U zdravých osob i u pacientů s diabetem 1. a 2.

typu se inhalační

lidský

inzulín absorbuje stejně rychle

jako

rychle

účinkující analoga inzulínu a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

není

 

 

 

 

rychleji než subkutánně podávaný rychle účinkující lidský inzulín (viz obr. 4).

 

hodnot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výchozích

 

 

 

 

 

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řípavek

 

 

 

 

Inhalační inzulin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odséruv

(µU/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

Subkutánní inzulin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volnéhoinzulínu

Koncentrace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas (min)

Obr. 4 Průměrné změny koncentrace volného inzulínu v séru nalačno oproti výchozí hodnotě (μU/ml) po inhalaci 4 mg lidského inzulínu nebo po subkutánní injekci 12 IU rychle účinkujícího inzulínu u obézních pacientů s diabetem 2. typu.

Doba k dosažení vrcholové koncentrace (Tmax) je obvykle poloviční oproti době u subkutánně podaného rychle účinkujícího inzulínu. Vrcholové koncentrace inzulínu je u inhalačního lidského inzulínu zpravidla dosaženo po 45 minutách. Variabilita doby dosažení vrcholových koncentrací inzulínu mezi subjekty byla nižší u inhalačního lidského inzulínu než u subkutánního rychle účinkujícího lidského inzulínu u subjektů s diabetem 1. nebo 2. typu.

U subjektů s diabetem 1. typu měl inhalační lidský inzulín srovnatelnou variabilitu AUC mezi subjekty v porovnání se subkutánně podávaným rychle účinkujícím lidským inzulínem. Pro Cmax, je variabilita inhalačního inzulínu mezi subjekty větší, než je tomu u subkutánně podávaného rychle účinkujícího lidského inzulínu. U obézních pacientů s diabetem 2. typu byla variabilita Cmax a AUC mezi subjekty srovnatelná nebo menší, než tomu bylo u subkutánně podávaného rychle účinkujícího inzulínu.

Relativní biologická dostupnost přípravku EXUBERA v porovnání se subkutánním rychle účinkujícím lidským inzulínem je přibližně 10 %. Na rozdíl od subkutánních inzulínových přípravků není biologická dostupnost přípravku EXUBERA ovlivněna Body Mass Indexem.

Ve studii u zdravých dobrovolníků rostla systémová expozice (AUC a Cmax) inhalačního lidského inzulínu přibližně způsobem závislosti na dávce od 1 mg do 6 mg, pokud byly podány maximálně dva blistry jakékoliv dávky nebo jejich kombinace. Ve studii, ve které byla porovnávána dávka tří 1mg

blistrů s jednou dávkou 3 mg, byla Cmax po inhalaci tří blistrů po 1 mg přibližně o 30 % vyšší a AUC byla přibližně o 40 % vyšší než po inhalaci jednoho 3mg blistru, což ukazuje, že tři 1mg blistry nejsou

zaměnitelné za jeden 3mg blistr (viz body 2, 4.2 a 4.4).

U zdravých dobrovolníků byla pozorována přibližně o 40 % vyšší biologická dostupnost tří jednodávkových blistrů po 1 mg ve srovnání s jedním jednodávkovým blistrem s 3 mg. Vysvětlením rozdílů v biologické dostupnosti se zdá být rozdílný poměr energie ke hmotnosti mezi 1mg a 3mg jednodávkovým blistrem, protože s menším množstvím prášku v blistru je inhalátor účinější v rozprášení nebo rozptýlení prášku, což vede k většímu podílu aerodynamických částeček menších velikostí pro 1mg blistr (viz body 2 a 4.4).

Po perorální inhalaci jednorázové dávky lidského inzulínu zůstává přibližně 30 % celkového obsahu blistru v blistru nebo v inhalátoru, 20 % je deponováno v orofarynxu, 10 % v přívodných dýchacích cestách a 40 % se dostane hluboko do plic.

Studie na zvířatech neprokázaly, že by se inhalační lidský inzulín hromadil v plicích.

Distribuce

není

registrován

 

 

 

Zvláštní populace pacientů

již

Kouření

 

Když byl přípravek EXUBERA podáván zdravým dobrovolníkům v kontrolovaných experimentálních souborech po dvouhodinové pasivní expozici cigaretovému kouři, AUC inzulínu byla snížena Ppřibližně o 17 % a Cmax inzulínu přibližně o 30 % (viz bod 4.5).

Kouření výraznípavekě zvyšuje rychlost a rozsah absorpce inhalačního lidského inzulínu (Cmax asi 3 až 5krát a AUC asi 2 až 3krát vyšší), a proto může vzrůstat riziko hypoglykemie (viz body 4.3 a 4.5).

ř

Respirační onemocnění (základní plicní onemocnění)

U nediabetických pacientů s mírným až středním stupněm astmatu byla AUC a Cmax inhalačního lidského inzulínu při absenci léčby bronchodilatancii mírně nižší než u pacientů bez astmatu.

U nediabetických pacientů s CHOPN byla absorpce inhalačního lidského inzulínu zjevně větší než u pacientů bez CHOPN (viz bod 4.4).

Při podání salbutamolu 30 minut před přípravkem EXUBERA u subjektů bez diabetu s mírným až středním stupněm astmatu došlo k nárůstu AUC a Cmax inzulínu v rozmezí mezi 25 a 51 % oproti situaci, kdy byl podán přípravek EXUBERA samotný (viz body 4.2 a 4.5).

Starší pacienti

Podání flutikazonu 30 minut před přípravkem EXUBERA nemělo vliv na farmakokinetiku přípravku EXUBERA u subjektů bez diabetu s mírným až středním stupněm astmatu (bod 4.5).

Poškození renálních funkcí

Účinek poškození ledvin na absorpci inhalačního lidského inzulínu nebyl studován (viz bod 4.2).

Poškození funkce jater

Účinek poškození jater na absorpci inhalačního lidského inzulínu nebyl studován (viz bod 4.2).

Pohlavní odlišnosti

Nebyl pozorován zjevný rozdíl v absorpci inhalačního lidského inzulínu mezi muži a ženami, a to jak u osob s diabetem, tak i u osob bez diabetu.

Děti a mladiství

registrován

 

U dětí (6-11 let) a dospívajících (12-17 let) s diabetem 1. typu se inhalační lidský inzulín absorboval

rychleji než rychle účinkující lidský inzulín. Biologická dostupnost inhalačního

lidského inzulínu

v porovnání se subkutánně podávaným rychle účinkujícím lidským inzulínem

byla srovnatelná

s dospělými osobami s diabetem 1. typu (viz bod 4.2).

 

U starších pacientů s diabetem 2. typu byl inhalační lidský inzulín absorbován rychleji než subkutánně

podávaný rychle účinkující

 

 

není

lidského inzulínu

lidský inzulín. Biologická dostupnost inhalačního

v porovnání se subkutánně

podávaným rychle účinkujícím lidským inzulínem

byla srovnatelná

s mladšími dospělými osobami s diabetem 2. typu.

 

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

 

 

 

 

již

 

 

Studie inhalační toxicity u krys a opic, trvající až 6 měsíců, neprokázaly žádné zvláštní riziko pro

respirační trakt následkem inzulínového inhalačního prášku.

 

6.

řípavek

 

 

 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

 

6.1

Seznam pomocných látek

 

 

 

Mannitol,

 

 

 

 

glycin,

 

 

 

 

dihydrát citronanu sodného,

 

 

 

 

P

 

 

 

 

hydroxid sodný.

 

 

 

 

6.2

Inkompatibility

 

 

 

 

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

2 roky.

Po prvním otevření fólie přebalu: 3 měsíce.

Dodávané velikosti balení:

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávat při teplotě do 30°C. Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. Po otevření fólie přebalu: uchovávát při teplotě do 25°C.

Chraňte jednodávkové blistry před chladem nebo mrazem.

Inhalátor a jeho části musí být uchovávány a používány na suchém místě.

Chraňte inzulínový inhalátor před chladem nebo mrazem.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Jeden karton s blistry obsahuje 6 perforovaných jednodávkovýchregistrovánblistrů (PVC/Al). 5 blistrových kartonů je umístěno v průhledné plastikové (PET) teplem vytvarované vaničce s vysoušecím činidlem

pokrytým průhledným plastikovým (PET) víkem. Vanička je uzavřena v laminátovém sáčku s vysoušecím činidlem.

kartonová krabička se 30 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (1 sáček) kartonová krabička se 60 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (2 sáčky) kartonová krabička s 90 perforovanýmineníjednodávkovými blistry PVC/Al (3 sáčky) kartonová krabička se 180 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (6 sáčků) kartonová krabička s 270 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (9 sáčků)

kartonová krabička s 60 jižperforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (2 sáčky) a 2 náhradními jednotkami uvolňujícími inzulín

kartonováípavekkrabička s 270 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (9 sáčků) a 6 náhradními jednotkami uvolňujícími inzulín

sada obsahující 90 perforovaných jednodávkových blistrů PVC/Al (3 sáčky), 1 inzulínový inhalátor, 1 náhradní komůrku a 6 náhradních jednotek uvolňujících inzulín.

Dostupnářjsou další balení obsahující inzulínový inhalátor, jednotku uvolňující inzulín a komůrku.

PNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

EXUBERA jednodávkové blistry se smí používat pouze s inzulínovým inhalátorem.

Inzulínový inhalátor se má vyměňovat 1x ročně.

Jednotka uvolňující inzulín se má vyměňovat 1x za 2 týdny.

Pokud je inzulínový inhalátor během použití neúmyslně vystaven extrémně vlhkému prostředí může dojít ke snížení dávky inzulínu dodaného z inhalátoru. V takovém případě by se měla jednotka uvolňující inzulín před další inhalací vyměnit (viz bod 4.4).

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13,9NJ

Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/05/327/001

 

 

EU/1/05/327/002

 

registrován

EU/1/05/327/003

 

 

 

EU/1/05/327/004

 

 

EU/1/05/327/005

 

 

EU/1/05/327/006

 

 

EU/1/05/327/007

 

 

EU/1/05/327/008

 

 

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24/01/2006

 

 

10. DATUM REVIZE TEXTU

není

04/2006

 

 

 

řípavek

již

 

 

 

P

 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

EXUBERA 3 mg dávkovaný prášek k inhalaci.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden jednodávkový blistr obsahuje 3 mg lidského inzulínu.

Expozice lidského inzulínu po podání tří blistrů po 1 mg je významně vyšší než po podání jednoho blistru s 3 mg. Blistr s 3 mg proto není zaměnitelný za tři blistry po 1 mg (viz body 4.2, 4.4 a 5.2).

Vyroben technologií rekombinace DNA využitím kmenů bakterie Escherichia coli.

3.

LÉKOVÁ FORMA

registrován

Dávkovaný prášek k inhalaci.

Bílý prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

 

 

Přípravek EXUBERA je indikován k léčbě dospělých pacientů s diabetem mellitem 2. typu, který není dostatečně kompenzován perorálními antidiabetiky a který vyžaduje léčbu inzulínem.

Přípravek EXUBERA je rovněž indikovánnenípro léčbu dospělých pacientů s diabetem mellitem 1. typu jako doplněk k dlouhodobě nebo střednědobě účinkujícímu subkutánnímu inzulínu, u kterých

již 4.2 Dávkování a způsob podání

očekávaný přínos doplňkového inhalačního inzulínu převažuje nad potenciálním bezpečnostním doporučením (viz bod 4.4).

řípavek PEXUBERA 1mg a 3mg jednodávkové blistry jsou určeny pro podání plícemi perorální inhalací pouze

EXUBERA (inhalační lidský inzulín) je rychle účinkující lidský inzulín k používání u diabetes

mellitus 1. nebo 2. typu.

Inhalační lidský inzulín lze

užívat v monoterapii nebo

v kombinaci

s perorálními antidiabetiky

a/nebo dlouhodobě nebo

střednědobě

účinkujícími

subkutánně

podávanými inzulíny, aby bylo dosaženo optimalizace kontroly glykemie.

 

 

za použití inzulínového inhalátoru.

Inhalace tří 1mg jednodávkových blistrů po sobě vede k významně vyšší expozici inzulínu než inhalace jednoho 3mg jednodávkového blistru. Není proto možná náhrada jednoho 3mg jednodávkového blistru třemi jednodávkovými blistry po 1 mg (viz body 2, 4.4 a 5.2).

Inhalační lidský inzulín má rychlejší nástup účinku než subkutánně podaný rychle účinkující lidský inzulín. Vzhledem ke svému rychlému nástupu účinku by se inhalační lidský inzulín měl podávat 10 minut před jídlem.

Úvodní dávka a další dávkování (dávka a doba podání) musí být stanoveny individuálně lékařem a upravovány podle individuální odpovědi pacienta a podle jeho potřeb (např. dieta, tělesná aktivita a způsob života).

Denní dávky a časový rozvrh podání

Neexistují pevná pravidla pro dávkování inzulínu. Nicméně doporučená úvodní denní dávka je založena na následujícím vzorci:

Tělesná hmotnost (kg) x 0,15 mg/kg = celková denní dávka (mg). Celková denní dávka se rozdělí do tří dávek podávaných před jídlem.

Přibližný návod pro počáteční dávkování přípravku EXUBERA před jídlem, založené na pacientově tělesné hmotnosti je uveden v tabulce 1:

 

Počáteční dávka před

Přibližná

Počet blistrů po

Počet blistrů po

 

Hmotnost pacienta

jídlem

dávka v IU

1 mg na dávku

3 mg na dávku

 

30 až 39.9 kg

1 mg na jednu dávku jídla

3 IU

-

 

40 až 59.9 kg

2 mg na jednu dávku jídla

6 IU

-

 

60 až 79.9 kg

3 mg na jednu dávku jídla

8 IU

-

 

80 až 99.9 kg

4 mg na jednu dávku jídla

11 IU

 

100 až 119.9 kg

5 mg na jednu dávku jídla

14 IU

 

120 až 139.9 kg

6 mg na jednu dávku jídla

16 IU

-

 

 

 

 

registrován

 

 

 

 

 

Tabulka 1: Přibližný návod pro počáteční dávkování přípravku EXUBERA před jídlem (založené na pacientově tělesné hmotnosti).

Jeden 1mg

blistr inhalačního inzulínu odpovídá

přibližně 3

IU subkutánně podaného rychle

účinkujícího lidského inzulínu. Jeden 3mg blistr

inhalačního

inzulínu odpovídá přibližně 8 IU

subkutánně

není

 

podaného rychle účinkujícího lidského inzulínu. Tabulka 1 nahoře uvádí přibližné IU

dávky rychle účinkujícího lidského inzulínu pro počáteční dávky přípravku EXUBERA před jídlem v mg.

Přípravek EXUBERA by měl být proto podáván pacientům s nízkou tělesnou hmotností s opatrností.

Použití přípravku EXUBERA u pacientů vyžadujících titraci dávky menší než 1 mg se nedoporučuje

(viz bod 4.4).

již

 

Může být potřebná úprava dávky na základě množství jídla a nutričního složení, denní doby (vyšší potřeba inzulínuípavekv ranních hodinách), koncentrace glukózy v krvi před jídlem, současné tělesné námahy nebo podle předpokládané tělesné námahy.

Během přidruženého respiračního onemocnění (např. bronchitida, infekce horních cest dýchacích) může být potřebná pečlivá kontrola koncentrace glukózy v krvi a individuální úprava dávky (viz bod 4.4).

Dalšířpodrobnosti o používání inzulínového inhalátoru jsou uvedeny v pokynech pro použití.

PPoškození jaterních a ledvinných funkcí

U pacientů se zhoršenou funkcí jater nebo ledvin může být potřeba inzulínu snížena. Děti a mladiství

Dlouhodobá bezpečnost inhalačního lidského inzulínu u dětských pacientů s diabetem nebyla stanovena a proto se jeho používání u pacientů mladších 18 let nedoporučuje (viz bod 5.2).

Starší pacienti

Zkušenosti s užitím inhalačního inzulínu u pacientů ve věku ≥ 75 let jsou omezené.

Městnavé srdeční selhání

Zkušenosti s užitím inhalačního inzulínu u pacientů s městnavým srdečním selháním jsou velmi omezené, a z toho důvodu není doporučeno jeho užití u pacientů s významně sníženou plicní funkcí.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku a na kteroukoli pomocnou látku.

Hypoglykemie

Pacienti nesmí během léčby přípravkem EXUBERA kouřit a musí přestat kouřit nejméně 6 měsíců před zahájením léčby přípravkem EXUBERA. Pokud pacient začne nebo pokračuje v kouření, léčba přípravkem EXUBERA musí být vzhledem ke zvýšenému riziku hypoglykemie ihned přerušena a použije se náhradní léčba (viz bod 5.2).

Nedostatečně kontrolované, nestabilní nebo závažné astma.

Těžká (GOLD stádium III nebo IV) chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN).

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Pacienti, kteří zahajují léčbu přípravkem EXUBERA musí dostat vyčerpávající pokyny k používání inhalátoru (viz pokyny pro použití). Pacienti musí inhalovat inzulínový prášek z náústku v jedné pomalé a rovnoměrné inhalaci. Pacienti pak musí zadržet svůj dech na 5 sekund a normálně vydechnout. K zajištění nejvýhodnějšího a stejného dodávání léku, musí být používána stejná a

standardní inhalační technika.

není

registrován

 

Pacienti by se měli při užívání dávky vyvarovat toho, aby byl přípravek vystaven vysokému vlhku nebo relativní vlhkosti např. v koupelně s párou.

Pokud je inzulínový inhalátor během použití nedopatřením vystaven extrémně vlhkému prostředí

 

již

může dojít ke snížení dávky inzulínu dodaného z inhalátoru. V takovém případě by se měla jednotka

uvolňující inzulín před další inhalací vyměnit (viz bod 6.6).

řípavek

 

Dávkování

 

Převedení pacientů na jiný typ nebo značku inzulínu by mělo být provedeno za přísného lékařského dohledu, protože může dojít ke změně dávkování.

Inhalace tří 1mg jednodávkových blistrů po sobě vede k významně vyšší expozici inzulínu než inhalace jednoho 3mg jednodávkového blistru. Není proto možná náhrada jednoho 3mg jednodávkového blistru třemi jednodávkovými blistry po 1 mg (viz body 2, 4.2 a 5.2).

PPokud přechodně není k dispozici 3mg blistr může být nahrazen dvěma 1mg blistry, hladina glukózy v krvi musí být pečlivě monitorována.

Jeden 1mg blistr inhalačního inzulínu odpovídá přibližně 3 IU subkutánně podaného rychle účinkujícího lidského inzulínu. Přípravek EXUBERA by měl být proto podáván pacientům s nízkou tělěsnou hmotností s opatrností. Použití přípravku EXUBERA u pacientů vyžadujících titraci dávky menší než 1 mg se nedoporučuje (viz bod 4.2).

Hypoglykemie

Hypoglykemie je obecně nejčastějším nežádoucím účinkem léčby inzulínem, včetně přípravku EXUBERA a mnohých perorálních antidiabetik. K hypoglykémii může dojít, pokud je dávka inzulínu příliš vysoká v porovnání s jeho potřebou. Těžké záchvaty hypoglykemie, zejména pokud jsou

opakované, mohou vést k neurologickému poškození. Protrahované nebo těžké epizody hypoglykémie mohou být život ohrožující.

Příznaky hypoglykemie se obvykle objeví náhle. Mohou mezi ně patřit studený pot, studená bledá pokožka, únava, nervozita nebo třes, úzkost, neobvyklá vyčerpanost nebo slabost, zmatenost, obtíže se soustředěním, ospalost, nepřiměřený hlad, změny vidění, bolest hlavy, nauzea a palpitace. Těžké hypoglykemie mohou vést ke ztrátě vědomí a/nebo křečím a mohou způsobit přechodné nebo trvalé poškození mozkových funkcí nebo dokonce smrt.

Obecně může být hypoglykémie upravena okamžitým příjmem sacharidů. Pacienti by s sebou měli neustále nosit nějaký cukr, aby byli schopni ihned zahájit opatření při hypoglykemii.

Nedostatečné dávkování nebo vysazení léčby může vést předevšímregistrovánu inzulín dependentních diabetiků k hyperglykemii a diabetické ketoacidóze, což jsou stavy potenciálně letální.

Vynechání jídla nebo neplánovaná, intenzivní fyzická zátěž může vést k hypoglykemii.

Pacienti, u kterých byla kontrola cukru v krvi významně zlepšena např. intenzivní inzulínovou léčbou,

mohou mít změněné jejich obvyklé varovné příznaky hypoglykemie a měli by být o tom dostatečně poučeni.

Obvyklé varovné příznaky mohou zcela chybět u pacientů s dlouhotrvajícím diabetem.

Několik pacientů, kteří měli hypoglykemickou reakci po převodu z inzulínu živočišného původu na

lidský uváděli, že časné varovné příznaky hypoglykemie byly méně výrazné nebo odlišné od těch, které znali ze zkušenosti se svým předchozím inzulínem.

Pacienti by měli být poučeni, aby se před cestováním mezi různými časovými pásmy, poradili se svým lékařem, neboť to může znamenat, že pacient bude muset užívat inzulín a jídlo v odlišnou dobu.

Pokud se EXUBERA použije s dalšími antidiabetiky, pak dávka každého léku musí být pečlivě upravena tak, aby byla stanovena optimální dávka potřebná k dosažení požadovaného farmakologického účinku.

Respirační poruchy jako základní onemocnění.

EXUBERA by neměla být užívána u pacientů s plicním onemocněním jako je astma a CHOPN, neboť data dokládající bezpečné užití u těchto pacientů nejsou dostatečná.

Současné užívání bronchodilatanciií jako je salbutamol, používaných jako úleva akutních respiračních Ppříznaků, může zvýšit absorpci přípravku EXUBERA a může proto zvýšit riziko hypoglykémie (viz bod 4.5).

 

 

není

Potřeba inzulínu může být změněna během přidružených onemocnění, emočních poruch anebo stresu.

Plicní bezpečnost

již

 

řípavek

 

 

 

Dýchací systém

Vzácně se může objevit bronchospasmus. Všichni pacienti, u kterých dojde k takové reakci, musí přerušit užívání přípravku EXUBERA a ihned vyhledat lékařskou pomoc. Opětovné podání přípravku EXUBERA vyžaduje pečlivé vyhodnocení rizika a může být zahájeno pouze za pečlivého lékařského sledování s patřičným klinickým vybavením.

Pokles plicní funkce

V klinických studiích byly mezi léčenými skupinami pozorovány malé, ale konzistentní rozdíly v poklesu funkce plic (zejména v hodnotě FEV1 (tj. objem vzduchu vydechnutého usilovným výdechem

během 1 sekundy)) ve prospěch subjektů léčených srovnávacím lékem. V klinických studiích trvajících až dva roky nebyl po 3-6 měsících pozorován zrychlený pokles plicní funkce. Tyto malé rozdíly mezi léčenými skupinami vymizely během 6 týdnů po ukončení dvouleté léčby (viz body 4.8.a 5.1).

Všichni pacienti musí před zahájením léčby přípravkem EXUBERA podstoupit vstupní vyšetření funkce plic (např. spirometrii ke změření FEV1) a následné vyšetření po prvních 6 měsících léčby. Pokud je po 6 měsících pozorován pokles < 15 % FEV1 spirometrické vyšetření by mělo být opakováno do jednoho roku a potom každoročně. Pokud je po prvních 6 měsících pozorován pokles plicní funkce o 15 – 20 % nebo >500 ml od vstupní hodnoty, spirometické vyšetření se musí opakovat po 3 měsících.

U pacientů s potvrzeným (např. alespoň dvěma po sobě následujícími testy v odstupu 3 až 4 týdnů) poklesem hodnot FEV1 o > 20 % oproti vstupní hodnotě by měla být léčba přípravkem EXUBERA ukončena a pacient by měl být monitorován dle klinické potřeby. Nejsou žádné zkušenosti s opětovným zahájením léčby přípravkem EXUBERA u pacientů, u nichž se funkce plic vrátí k původním hodnotám.

U pacientů, u nichž dojde k rozvoji dušnosti během léčby přípravkem EXUBERA, by měli být vyšetřeny plicní nebo kardiální příčiny stavu. Při současném plicním edému, nebo klinicky významné redukci plicní funkce, by měla být léčba přípravkem EXUBERA přerušena a pacient převeden na injekční insulín.

Přidružené respirační onemocnění

 

V klinických studiích byl přípravek EXUBERA podáván pacientům s přidruženým respiračním

onemocněním (např. bronchitida, infekce horního dýchacího traktu). V těchto studiích nebylo

 

registrován

pozorováno zvýšené riziko hypoglykemie nebo špatná glykemická kontrola. Během přidruženého

respiračního onemocnění je potřebné důkladné monitorování koncentrace glukózy v krvi a může být

potřebná úprava dávky na individuálním základě (viz bod 4.2). S podáváním přípravku EXUBERA

pacientům s pneumonií nejsou žádné zkušenosti.

Dřívější/bývalí kuřáci

není

 

V klinických studiích s přípravkem Exubera bylo nově diagnostikováno 6 případů primárních plicních

malignancí mezi pacienty léčenýmijižpřípravkem Exubera a 1 nově diagnostikovaný případ mezi pacienty léčenými srovnávacím přípravkem. V rámci poregistračního sledování byl rovnež hlášen 1

případ primárníípavekplicní malignance u pacienta léčeného přípravkem Exubera. V kontrolovaných studiích s přípravkem Exubera se sledoval výskyt nového primárního karcinomu plic u 100 pacientů užívajících studijní lék po dobu roku. Tento výskyt byl 0,130 (5 případů u 3800 pacientů/rok) pro pacienty léčené přípravkem Exubera a 0,03 (1 případ u 3900 pacientů/rok) pro pacienty léčené srovnávacím přípravkem. Případů bylo příliš málo na to, aby bylo možné bezpečně stanovit souvislost těchtořpřípadů s přípravkem Exubera. Všichni pacienti s diagnostikovaným karcinomem plic měli v Panamnéze uvedeno dřívější kouření cigaret.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vést k potřebě úpravy dávek inzulínu.

K látkám, které mohou zvyšovat hypoglykemizující účinek a zvyšovat citlivost na hypoglykemii patří perorální antidiabetika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), inhibitory monoaminooxidasy (MAO), neselektivní beta-blokátory, salicyláty a sulfonamidová antibiotika.

Podání salbutamolu před přípravkem EXUBERA může vést ke zvýšené absorpci inzulínu (viz bod 5.2).

Podání flutikazonu před přípravkem EXUBERA nemělo vliv na absorpci inzulínu (bod 5.2).

Aktivní kouření značně zvyšuje rychlost a rozsah absorpce přípravku EXUBERA, zatímco pasivní expozice tabákovému kouři i zdravých nekuřáků je snižuje (viz body 4.3 a 5.2).

K látkám, které mohou snižovat hypoglykemizující účinek patří glukokortikoidy, danazol, perorální kontraceptiva, hormony štítné žlázy, růstový hormon, sympatomimetika a thiazidy. Octreotide/lanreotide mohou jak snižovat tak zvyšovat potřebu inzulínu.

Betablokátory mohou maskovat symptomy hypoglykemie. Alkohol může zvýšit a prodloužit hypoglykemizující účinek inzulínu.

Podání přípravku EXUBERA 10 minut před podáním salbutamolu nemělo vliv na bronchodilatační odpověď na salbutamol u subjektů bez diabetu s mírným až středním stupněm astmatu.

Další léčivé přípravky, které mohou změnit absorpci v plicích nebo plicní permeabilitu, nebyly studovány. Pokud se inhalační inzulín použije u těchto pacientů, je nezbytné pečlivé monitorování koncentrací glukózy v krvi a řádná titrace dávek. Při současném používání přípravku EXUBERA a těchto léků je nutná opatrnost.

4.6 Těhotenství a kojení

S používáním přípravku EXUBERA v těhotenství nejsou klinické zkušenosti.. Inhalační insulin často

proto nesmí používat během těhotenství. Pokud pacientkaregistrovánléčená přípravkem EXUBERA otěhotní, měl by být použit vhodný subkutánní inzulín místo přípravku EXUBERA.

vyvolává tvorbu protilátek proti inzulínu, jejichž riziko pro plod není známo. Přípravek EXUBERA se

U kojících žen může být potřebná úprava dávek inzulínu a úprava diety.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tak jako u ostatních inzulínů, schopnost pacienta soustředit se a reagovat může být zhoršená

následkem hypoglykemie. To může představovat riziko v situacích, kde jsou tyto schopnosti zvláště

důležité (tj. řízení vozidla a obsluha strojů).

 

již

není

4.8 Nežádoucí účinky

 

 

 

Bezpečnost přípravku EXUBERA samotného nebo v kombinaci se subkutánním inzulínem nebo

řípavek

 

 

perorálními antidiabetiky byla hodnocena v klinických studiích u více než 2700 pacientů s diabetes mellitus 1. nebo 2. typu, z toho více než 1975 dospělých bylo exponováno po dobu delší než 6 měsíců a více než 745 dospělých po dobu delší než 2 roky.

V tabulce jsou uvedeny nežádoucí účinky pozorované v kontrolovaných klinických studiích

zahrnujících více než 1970 pacientů léčených přípravkem EXUBERA. P

 

Tělesný systém

Velmi časté

Časté

 

Méně časté

 

 

 

(>1/10)

(>1/100, <1/10)

(>1/1000,

 

 

 

 

 

 

<1/100)

 

 

Infekční a

 

 

 

Faryngitida

 

 

parazitární

 

 

 

 

 

 

onemocnění

 

 

 

 

 

 

Poruchy

Hypoglykemie

 

 

 

 

 

metabolismu a

 

 

 

 

 

 

výživy

 

 

 

 

 

 

Respirační,

Kašel

Dušnost

Epistaxe

 

 

hrudní a

 

 

 

Bronchospazmus

 

 

mediastinální

 

Produktivní

Sípání

 

 

poruchy

 

kašel

 

Dysfonie

 

 

 

 

Podráždění

Bolest v jícnu a

 

 

 

 

hrdla

 

hrtanu

 

 

 

 

Sucho v ústech

Onemocnění

 

 

 

 

 

 

mandlí

 

 

Gastrointestinální

 

 

 

Sucho v ústech

 

 

poruchy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové a jinde

 

 

 

Bolest na

 

 

nezařazené

 

 

 

hrudníku

 

 

poruchy a lokální

 

 

registrován

 

 

reakce

 

 

 

Poznámka: V souhrnném klinickém programu, včetně nekontrolovaných prodloužených studií, byly

hlášeny dva případy pleurálního výpotku, u nichž nelze vyloučit účinek související s léčbou.

Hypoglykémie

U pacientů léčených přípravkem EXUBERA byla, stejně jako u ostatních inzulínů, hypoglykemie

nejčastějším pozorovaným nežádoucím účinkem.

Kašel

není

Kašel se objevoval během sekundjižaž minut po inhalaci inzulínu, byl převážně mírně závažný. Tento kašel časem ustupoval. Jedno procento pacientů přerušilo léčbu přípravkem EXUBERA kvůli kašli.

Ve většinípavekě hlášených případů (>95 %) byla dušnost posuzována jako mírná až střední. Dušnost byla důvodem pro přerušení léčby u 0,4 % subjektů léčených přípravkem EXUBERA. ř PBolest na hrudi

Dušnost

Jako s léčbou související nežádoucí účinky byla hlášena řada různých hrudních příznaků, které byly označeny jako nespecifická bolest na hrudi. Závažnost většiny (>95 %) těchto případů byla posuzována jako mírná až střední. Jeden subjekt léčený přípravkem EXUBERA a jeden ze srovnávací skupiny přerušili léčbu z důvodu bolesti na hrudi. Důležité je, že incidence všech nežádoucích příhod kauzálně souvisejících s onemocněním koronárních arterií, jako je angina pectoris nebo infarkt myokardu, nebyla při užití přípravku EXUBERA zvýšená.

Další reakce

Pokles FEV1

Otoky a refrakční vady oka
Reakce z přecitlivělosti

V klinických studiích byly mezi léčenými skupinami pozorovány malé rozdíly v poklesu FEV1. V klinických studiích trvajících až dva roky nebyl po 3-6 měsících pozorován zrychlený pokles. Tyto malé rozdíly mezi léčenými skupinami se vyrovnaly během 6 týdnů po ukončení dvouleté léčby (viz body 4.4.a 5.1).

Pokles hodnot FEV1> 15% od vstupního období se objevil u 1,3 % diabetiků 1. typu léčených přípravkem EXUBERA a u 5,0 % diabetiků 2. typu léčených přípravkem EXUBERA.

Protilátky proti inzulínu

Protilátky proti inzulínu se mohou vyvinout během léčby se všemi inzulíny včetně přípravku

EXUBERA. V klinických studiích se protilátky proti inzulínu vyvinuly častěji a průměrné hladiny protilátek proti inzulínu byly vyšší u pacientů, kteří byly převedeniregistrovánze subkutánního lidského inzulínu

na přípravek EXUBERA oproti pacientům, kteří zůstali na subkutánním lidském inzulínu. Hladiny protilátek proti inzulínu byly vyšší u pacientů s diabetes mellitus 1. typu v porovnání s pacienty s diabetes mellitus 2. typu a ustálily se v obou skupinách během 6 – 12 měsíců léčby. Žádný klinický význam těchto protilátek nebyl zjištěn.

Tak jako u ostatních inzulínů se mohou velmi vzácně vyskytnout generalizované alergické reakce. Tyto reakce na inzulín nebo pomocné látky mohou vést např. ke generalizovaným kožním reakcím, angioedému, bronchospazmu, hypotenzi a šoku a mohou být život ohrožující (viz bod 4.4 Dýchací systém).

Terapie inzulínem může vyvolat retenci sodíkunenía otoky. Refrakční vady oka se mohou objevit po zahájení terapie inzulínem. Tyto účinky jsou obvykle přechodné.

4.9 Předávkování

 

již

Hypoglykemie se může vyskytnout jako výsledek nadbytku inzulínu v porovnání s příjmem potravy,

energetickým výdejem nebo oběma faktory.

řípavek

 

Mírné epizody hypoglykemie lze obvykle léčit perorálně podanými sacharidy. Může být potřebná úprava dávky léku, skladby jídla nebo tělesné zátěže.

Závažnější epizody s kómatem, křečemi nebo neurologickým poškozením lze léčit intramuskulárně či subkutánně podaným glukagonem (0,5 až 1 mg) nebo intravenózním podáním koncentrovaného roztoku glukózy. Glukóza musí být také intravenózně podána, pokud pacient neodpovídá na glukagon během 10 až 15 minut.

PPo opětovném nabytí vědomí se pacientům doporučuje perorální podání sacharidů z důvodu prevence relapsu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, ATC kód: [očekávaný]

Mechanismus účinku

Lidský inzulín snižuje hladinu glukózy v krvi, podporuje anabolické účinky a snižuje katabolické účinky, zvyšuje transport glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a

Čas (min)

zlepšuje využití pyruvátu. Inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezi, zvyšuje lipogenezi v játrech a tukové tkáni a inhibuje lipolýzu. Napomáhá rovněž vychytávání aminokyselin do buněk a podporuje syntézu bílkovin a zvyšuje vychytávání kalia do buněk.

Inhalační lidský inzulín, stejně jako rychle účinkující analoga inzulínu, má rychlejší nástup hypoglykemizujícího účinku v porovnání se subkutánně podávaným rozpustným lidským inzulínem. Inhalační lidský inzulín má trvání hypoglykemizujícího účinku srovnatelné se subkutánně podaným rychle účinkujícím lidským inzulínem a delší než rychle účinkující analoga (viz obr. 1).

SC Lispro(18 U)

(%GIRmaximální hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrován

v závislosti na čase u zdravých dobrovolníků.

 

Exubera (6 mg)

 

Rychle účinkující

 

lidský inzulín

 

(18 U)

rnámě

 

 

 

 

Prů

 

 

 

 

Obr. 1

Průměrná rychlost infuze glukózy (GIR) normalizovaná na GIRmax pro každý subjekt léčby

Po inhalaci lidského inzulínu dochází k nástupu hypoglykemizujícího účinku během 10-20 minut. Maximálního účinku je dosaženo přibližně za 2 hodiny po inhalaci. Trvání účinku je přibližně 6 hodin.

 

již

U pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu má inhalační lidský inzulín v porovnání se subkutánně podaným

rychle účinkujícím lidským inzulínem rychlejšínenínástup hypoglykemizujícího účinku v počátečních

hodinách po podání dávky.

 

řípavek

 

Variabilita hypoglykemizujícího účinku inhalačního lidského inzulínu mezi jednotlivými subjekty s diabetem mellitem 1. nebo 2. typu byla obecně srovnatelná s variabilitou u subkutánně podaného rychle účinkujícího lidského inzulínu.

Užití inhalačního lidského inzulínu je spojeno se zvýšením frekvence výskytu a hladin protilátek proti inzulínu. V prospektivní výzkumné šestiměsíční studii u pacientů s diabetem 1. typu nebyly pozorovány změny farmakodynamiky glukózy při podávání inhalačního lidského inzulínu.

PInformace o klinických studiích

Kontrolované klinické studie u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu prokázaly, že přípravek EXUBERA dosáhne a udrží účinnou kontrolu glykemie srovnatelnou se subkutánně podávaným rychle účinkujícím lidským inzulínem.

Diabetes mellitus 1. typu

V klinických studiích u diabetu 1. typu došlo u pacientů léčených přípravkem EXUBERA v kombinaci se střednědobě nebo dlouhodobě účinkujícím inzulínem k obdobnému snížení HbA1c jako u pacientů užívajících subkutánní inzulín v monoterapii. Podíl pacientů, kteří dosáhli cílovou hodnotu HbA1c <7,0 %, byl v obou léčebných skupinách obdobný.

Pokles FEV1

Hodnoty glykemie nalačno byly významně nižší u pacientů s léčebným režimem zahrnujícím přípravek EXUBERA, v porovnání s hodnotami u pacientů léčených subkutánně podávaným rychle účinkujícím lidským inzulínem v monoterapii.

Diabetes mellitus 2. typu

V klinických studiích došlo u pacientů s diabetem 2. typu, kteří užívali přípravek EXUBERA v kombinaci s dlouhodobě nebo střednědobě účinkujícím inzulínem, k obdobným změnám HbA1c jako u pacientů užívajících subkutánní inzulín v monoterapii.

Hodnoty glykemie nalačno

byly významně nižší

u pacientů léčených přípravkem

EXUBERA,

v porovnání s hodnotami u pacientů léčených subkutánně podávaným inzulínem.

 

 

 

 

 

registrován

V klinických studiích zahrnujících pacienty s diabetem 2. typu nedostatečně kompenzovanými

perorálními

antidiabetiky

samotnými, došlo

u

pacientů léčených přípravkem

EXUBERA

v monoterapii

nebo v kombinaci s perorálními

přípravky k většímu zlepšení HbA1c,

v porovnání

s pacienty léčenými pouze perorálními přípravky. Ve většině těchto studií byl podíl pacientů, kteří dosáhli hodnotu HbA1c <7,0 %, vyšší u pacientů léčených režimem zahrnujícím přípravek EXUBERA, než u pacientů léčených pouze perorálními přípravky. Hladiny glukózy v plazmě nalačno byly obdobné nebo nižší u pacientů léčených režimem zahrnujícím přípravek EXUBERA, v porovnání s pacienty léčenými pouze perorálními přípravky. U pacientů s diabetem 2. typu dostatečně kontrolovaných léčbou perorálním antidiabetiky nedošlo při užití inhalačního inzulínu k dalšímu zlepšení glykemické kontroly.

Randomizované, otevřené, studie paralelníchnenískupin byly prováděny za účelem zjištění změn hodnot

FEV1 po zahájení léčby přípravkem EXUBERA u pacientů s diabetem 1. a 2. typu.U pacientů v obou

léčebných skupinách, léčených přípravkem EXUBERA nebo srovnávacím přípravkem, došlo

k poklesu plicních funkcí v průběhu těchto studií (obr. 2 a 3). Po 2 letech léčby se objevily malé

rozdíly mezi léčebnými skupinami (ve prospěch srovnávacího přípravku) ve změně hodnot oproti vstupnímu období: 0,034 l u diabetiků 1.typu a 0,039 l u diabetiků 2. typu.

Pokles FEV1> 15% oproti hodnotámjižve vstupním období se objevil u 1,3 % diabetiků 1. typu léčených

přípravkem EXUBERA a u 1,0 % diabetiků 1. typu léčených srovnávacím přípravkem, dále u 5,0 % diabetikůípavek2. typu léčených přípravkem EXUBERA a u 3,4 % diabetiků 2. typu léčených srovnávacím přípravkem.

ř P

 

 

 

0 .3

 

 

 

 

 

 

 

 

IN H

 

 

 

 

0 .2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C o m p a ra to r

 

ve vstupním

 

0 .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 .1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD)

0 .0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od hodnot

( Mean +/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L)

období

-0 .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ěna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zm

Výchozí stav

 

 

96 LOCF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva (týdny)

 

 

 

 

 

 

 

N=Počet subjektů na počátku, týden 12, týden 24, týden 36 , týden 48, týden 60 , týden 72 ,

 

 

 

týden 84 , týden 96, LOCF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INH N=236, 231, 233, 233, 235, 235, 226, 217, 208, 236. Comparator N=253, 238, 252, 248, 252,

 

 

 

249, 230, 224, 216, 253.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Pozorované změny FEV1 (l) od hodnot ve vstupním období u pacientů s diabetem mellitem 1.

typu.

 

 

 

 

 

 

není

registrován

INH – Inhalační lidský inzulín

 

 

 

 

 

 

 

Comparator – Srovnávací přípravek

 

 

 

 

LOCF – Poslední observační návštěva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

již

 

INH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparator

ve vstupním

 

 

0.3

 

 

 

 

 

 

INH Washout

 

 

0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD)

 

0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od hodnot

Mean +/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L) (

 

-0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEV období

 

-0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ěna

 

 

-0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zm

řípavek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.45

 

Srovnávací fáze

 

 

 

Eliminační fáze

 

P

-0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseline

+6

+12

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(týden)

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Počet subjektů na počátku, týden 52, týden 104, týden +6, týden +12.

 

 

 

 

 

INH and INH washout N=158, 155, 143, 139, 123. Comparator N=145, 143, 125, 129, 120.

 

Obr. 3. Pozorované změny FEV1 (l) od hodnot ve vstupním období u pacientů s diabetem mellitem 2. typu.

INH – Inhalační lidský inzulín

Comparator – Srovnávací přípravek

INH Washout – Eliminační fáze inhalačního inzulínu

Absorpce

V klinických hodnoceních fáze 2/3, 9 ze 2498 subjektů léčených přípravkem EXUBERA bylo vyloučeno z těchto studií z důvodu poklesu plicní funkce, jejíž hodnota FEV1 byla na konci studie nižší o ≥15% oproti vstupnímu období. U těchto pacientů bylo zaznamenáno snížení hodnoty FEV1 o 21 % (rozmezí 16 %-33 %) oproti vstupnímu období a byli léčeni přípravkem EXUBERA v průměru 23 měsíců. 6 z těchto pacientů, kteří přerušili léčbu, podstoupilo následné vyšetření plicní funkce. U 5 z těchto pacientů došlo k významnému zlepšení hodnot FEV1 po přerušení a u jednoho pacienta nedošlo k dalšímu poklesu od hodnoty na konci studie. Žádné další informace nejsou k dispozici o zbývajících 3 pacientech, kteří přerušili studii.

Reverzibilita FEV1

U subjektů s diabetem 1.typu se malé rozdíly pozorovanéregistrovánmezi léčebnými skupinami (0,010 l ve prospěch srovnávacího přípravku) vyrovnali během dvou týdnů po ukončení 12 týdnů trvající léčby

přípravkem EXUBERA. U subjektů s diabetem 2.typu došlo k vyrovnání malých rozdílů mezi léčebnými skupinami (0,039 l ve prospěch srovnávacího přípravku) během 6 týdnů po ukončení 2 roky trvající léčby přípravkem EXUBERA (obr.3). V malé skupině (n=36) subjektů se smíšeným diabetem 1. a 2. typu léčené přípravkem EXUBERA po dobu > 36 měsíců, došlo po ukončení terapie v průběhu následujících 6 měsíců k nárůstu hodnot FEV1 v průměru o 0,036 l.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Inhalační lidský inzulín se podává inhalací do plic. U zdravých osob i u pacientů s diabetem 1. a 2.

typu se inhalační

lidský

inzulín absorbuje stejně rychle

jako

rychle

účinkující analoga inzulínu a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

není

 

 

 

 

rychleji než subkutánně podávaný rychle účinkující lidský inzulín (viz obr. 4).

 

hodnot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výchozích

 

 

 

 

 

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řípavek

 

 

 

 

Inhalační inzulin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odséruv

(µU/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

Subkutánní inzulin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volnéhoinzulínu

Koncentrace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas (min)

Obr. 4 Průměrné změny koncentrace volného inzulínu v séru nalačno oproti výchozí hodnotě (μU/ml) po inhalaci 4 mg lidského inzulínu nebo po subkutánní injekci 12 IU rychle účinkujícího inzulínu u obézních pacientů s diabetem 2. typu.

Doba k dosažení vrcholové koncentrace (Tmax) je obvykle poloviční oproti době u subkutánně podaného rychle účinkujícího inzulínu. Vrcholové koncentrace inzulínu je u inhalačního lidského inzulínu zpravidla dosaženo po 45 minutách. Variabilita doby dosažení vrcholových koncentrací inzulínu mezi subjekty byla nižší u inhalačního lidského inzulínu než u subkutánního rychle účinkujícího lidského inzulínu u subjektů s diabetem 1. nebo 2. typu.

U subjektů s diabetem 1. typu měl inhalační lidský inzulín srovnatelnou variabilitu AUC mezi subjekty v porovnání se subkutánně podávaným rychle účinkujícím lidským inzulínem. Pro Cmax, je variabilita inhalačního inzulínu mezi subjekty větší, než je tomu u subkutánně podávaného rychle účinkujícího lidského inzulínu. U obézních pacientů s diabetem 2. typu byla variabilita Cmax a AUC mezi subjekty srovnatelná nebo menší, než tomu bylo u subkutánně podávaného rychle účinkujícího inzulínu.

Relativní biologická dostupnost přípravku EXUBERA v porovnání se subkutánním rychle účinkujícím lidským inzulínem je přibližně 10 %. Na rozdíl od subkutánních inzulínových přípravků není biologická dostupnost přípravku EXUBERA ovlivněna Body Mass Indexem.

Ve studii u zdravých dobrovolníků rostla systémová expozice (AUC a Cmax) inhalačního lidského inzulínu přibližně způsobem závislosti na dávce od 1 mg do 6 mg, pokud byly podány maximálně dva blistry jakékoliv dávky nebo jejich kombinace. Ve studii, ve které byla porovnávána dávka tří 1mg

blistrů s jednou dávkou 3 mg, byla Cmax po inhalaci tří blistrů po 1 mg přibližně o 30 % vyšší a AUC byla přibližně o 40 % vyšší než po inhalaci jednoho 3mg blistru, což ukazuje, že tři 1mg blistry nejsou

zaměnitelné za jeden 3mg blistr (viz body 2, 4.2 a 4.4).

U zdravých dobrovolníků byla pozorována přibližně o 40 % vyšší biologická dostupnost tří jednodávkových blistrů po 1 mg ve srovnání s jedním jednodávkovým blistrem s 3 mg. Vysvětlením rozdílů v biologické dostupnosti se zdá být rozdílný poměr energie ke hmotnosti mezi 1mg a 3mg jednodávkovým blistrem, protože s menším množstvím prášku v blistru je inhalátor účinější v rozprášení nebo rozptýlení prášku, což vede k většímu podílu aerodynamických částeček menších velikostí pro 1mg blistr (viz body 2 a 4.4).

Po perorální inhalaci jednorázové dávky lidského inzulínu zůstává přibližně 30 % celkového obsahu blistru v blistru nebo v inhalátoru, 20 % je deponováno v orofarynxu, 10 % v přívodných dýchacích cestách a 40 % se dostane hluboko do plic.

Studie na zvířatech neprokázaly, že by se inhalační lidský inzulín hromadil v plicích.

Distribuce

není

registrován

 

 

 

Zvláštní populace pacientů

již

Kouření

 

Když byl přípravek EXUBERA podáván zdravým dobrovolníkům v kontrolovaných experimentálních souborech po dvouhodinové pasivní expozici cigaretovému kouři, AUC inzulínu byla snížena Ppřibližně o 17 % a Cmax inzulínu přibližně o 30 % (viz bod 4.5).

Kouření výraznípavekě zvyšuje rychlost a rozsah absorpce inhalačního lidského inzulínu (Cmax asi 3 až 5krát a AUC asi 2 až 3krát vyšší), a proto může vzrůstat riziko hypoglykemie (viz body 4.3 a 4.5).

ř

Respirační onemocnění (základní plicní onemocnění)

U nediabetických pacientů s mírným až středním stupněm astmatu byla AUC a Cmax inhalačního lidského inzulínu při absenci léčby bronchodilatancii mírně nižší než u pacientů bez astmatu.

U nediabetických pacientů s CHOPN byla absorpce inhalačního lidského inzulínu zjevně větší než u pacientů bez CHOPN (viz bod 4.4).

Při podání salbutamolu 30 minut před přípravkem EXUBERA u subjektů bez diabetu s mírným až středním stupněm astmatu došlo k nárůstu AUC a Cmax inzulínu v rozmezí mezi 25 a 51 % oproti situaci, kdy byl podán přípravek EXUBERA samotný (viz body 4.2 a 4.5).

Starší pacienti

Podání flutikazonu 30 minut před přípravkem EXUBERA nemělo vliv na farmakokinetiku přípravku EXUBERA u subjektů bez diabetu s mírným až středním stupněm astmatu (bod 4.5).

Poškození renálních funkcí

Účinek poškození ledvin na absorpci inhalačního lidského inzulínu nebyl studován (viz bod 4.2).

Poškození funkce jater

Účinek poškození jater na absorpci inhalačního lidského inzulínu nebyl studován (viz bod 4.2).

Pohlavní odlišnosti

Nebyl pozorován zjevný rozdíl v absorpci inhalačního lidského inzulínu mezi muži a ženami, a to jak u osob s diabetem, tak i u osob bez diabetu.

Děti a mladiství

registrován

 

U dětí (6-11 let) a dospívajících (12-17 let) s diabetem 1. typu se inhalační lidský inzulín absorboval

rychleji než rychle účinkující lidský inzulín. Biologická dostupnost inhalačního

lidského inzulínu

v porovnání se subkutánně podávaným rychle účinkujícím lidským inzulínem

byla srovnatelná

s dospělými osobami s diabetem 1. typu (viz bod 4.2).

 

U starších pacientů s diabetem 2. typu byl inhalační lidský inzulín absorbován rychleji než subkutánně

podávaný rychle účinkující

 

 

není

lidského inzulínu

lidský inzulín. Biologická dostupnost inhalačního

v porovnání se subkutánně

podávaným rychle účinkujícím lidským inzulínem

byla srovnatelná

s mladšími dospělými osobami s diabetem 2. typu.

 

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

 

 

 

 

již

 

 

Studie inhalační toxicity u krys a opic, trvající až 6 měsíců, neprokázaly žádné zvláštní riziko pro

respirační trakt následkem inzulínového inhalačního prášku.

 

6.

řípavek

 

 

 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

 

6.1

Seznam pomocných látek

 

 

 

Mannitol,

 

 

 

 

glycin,

 

 

 

 

dihydrát citronanu sodného,

 

 

 

 

P

 

 

 

 

hydroxid sodný.

 

 

 

 

6.2

Inkompatibility

 

 

 

 

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

2 roky.

Po prvním otevření fólie přebalu: 3 měsíce.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávat při teplotě do 30°C. Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. Po otevření fólie přebalu: uchovávát při teplotě do 25°C.

Chraňte jednodávkové blistry před chladem nebo mrazem.

Inhalátor a jeho části musí být uchovávány a používány na suchém místě.

Chraňte inzulínový inhalátor před chladem nebo mrazem.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Jeden karton s blistry obsahuje 6 perforovaných jednodávkových blistrů (PVC/Al). 5 blistrových kartonů je umístěno v průhledném plastikovém (PET) teplem vytvarované vaničce s vysoušecím činidlem pokrytým průhledným plastikovým (PET) víkem. Vanička je uzavřena v laminátovém sáčku s vysoušecím činidlem.

Dodávané velikosti balení:

kartonová krabička se 30 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (1 sáček)

kartonová krabička se 60 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (2 sáčky)

kartonová krabička s 90 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (3 sáčky)

registrován

kartonová krabička se 180 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (6 sáčků)

kartonová krabička s 270 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (9 sáčků)

kartonová krabička s 60 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (2 sáčky) a 2

 

náhradními jednotkami uvolňujícími neníinzulín

kartonová krabička s 90 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (3 sáčky) a 2

 

náhradními jednotkami uvoljižňujícími inzulín

kartonová krabička s 180 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (6 sáčků) a 2

 

náhradními jednotkami uvolňujícími inzulín

kartonová krabička s 270 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (9 sáčků) a 6

 

náhradními jednotkami uvolňujícími inzulín

sada obsahující 90 x 1 perforovaný jednodávkový blistr PVC/Al s obsahem 3 mg inzulínu (3

 

řípavek

P

sáčky), 1 inzulínový inhalátor, 1 náhradní komůrku a 6 náhradních jednotek uvolňujících inzulín Dostupná jsou další balení obsahující inhalátor, jednotku uvolňující inzulín a komůrku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

EXUBERA jednodávkové blistry se smí používat pouze s inzulínovým inhalátorem. Inzulínový inhalátor se má vyměňovat 1x ročně.

Jednotka uvolňující inzulín se má vyměňovat 1x za 2 týdny.

Pokud je inzulínový inhalátor během použití neúmyslně vystaven extrémně vlhkému prostředí může dojít ke snížení dávky inzulínu dodaného z inhalátoru. V takovém případě by se měla jednotka uvolňující inzulín před další inhalací vyměnit (viz bod 4.4).

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13,9NJ

Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/05/327/009

 

 

registrován

 

 

 

EU/1/05/327/010

 

 

 

EU/1/05/327/011

 

 

 

EU/1/05/327/012

 

 

 

EU/1/05/327/013

 

 

 

EU/1/05/327/014

 

 

 

EU/1/05/327/015

 

 

 

EU/1/05/327/016

 

 

 

EU/1/05/327/017

 

není

 

 

 

 

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24/01/2006

již

 

 

 

 

 

10. DATUM REVIZE TEXTU

 

 

04/2006

 

 

 

řípavek

 

 

 

P

 

 

 

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis