Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eylea (aflibercept) - S01LA05

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Eylea
Kód ATCS01LA05
Látkaaflibercept
VýrobceBayer AG

Eylea

afliberceptum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European public assessment report, EPAR) pro přípravek Eylea. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Eylea.

Co je Eylea?

Eylea je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku aflibercept. Je dostupný ve formě injekčního roztoku k aplikaci do oka v předplněných injekčních stříkačkách nebo lahvičkách.

K čemu se přípravek Eylea používá?

Přípravek Eylea se používá k léčbě dospělých s:

„vlhkou“ formou věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), což je onemocnění postihující centrální oblast sítnice (zvanou makula) v zadní části oka. Vlhká forma VPMD je způsobena choroidální neovaskularizací (abnormálním růstem krevních cév pod makulou), ze kterých může unikat tekutina i krev, což může způsobovat otok,

poruchou zraku způsobenou makulárním edémem (otokem), k němuž dochází po zablokování buď hlavní žíly přivádějící krev ze sítnice (tzv. okluze centrální retinální žíly, CRVO), nebo menších větví žíly (tzv. okluze větve retinální žíly, BRVO),

poruchou zraku způsobenou makulárním edémem vyvolaným diabetem,

poruchou zraku způsobenou myopickou choroidální neovaskularizací (závažným typem krátkozrakosti, při němž oční bulva neustále roste a stává se delší, než by měla být).

Makula zabezpečuje centrální vidění, které je nutné k rozpoznání detailů u každodenních činností, například řízení, čtení a rozpoznávání obličejů. Tato onemocnění vedou u pacienta k postupné ztrátě centrálního vidění.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Eylea používá?

Přípravek Eylea musí být podáván ve formě intravitreální injekce (injekce do sklivce, gelovité tekutiny v oku) kvalifikovaným lékařem, který má zkušenosti s podáváním injekcí tohoto typu.

V případě vlhké formy VPMD se do postiženého oka podává jedna injekce v dávce 2 mg každý měsíc po dobu tří po sobě následujících měsíců a poté se pokračuje podáváním jedné injekce každé dva měsíce. Po jednom roce léčby mohou být v závislosti na odpovědi pacienta na léčbu podávány injekce méně často.

V případě makulárního edému po CRVO nebo BRVO se léčba zahajuje podáváním jedné injekce v dávce 2 mg do postiženého oka každý měsíc, avšak v závislosti na odpovědi pacienta na léčbu mohou být časové odstupy mezi jednotlivými injekcemi prodlouženy. Pacientům, kteří na léčbu nereagují, by neměl být přípravek nadále podáván.

V případě diabetického makulárního edému se do postiženého oka podává jedna injekce v dávce 2 mg každý měsíc po dobu pěti po sobě následujících měsíců a poté se pokračuje podáváním jedné injekce každé dva měsíce. Po jednom roce léčby mohou být v závislosti na odpovědi pacienta na léčbu podávány injekce méně často. Pokud pacienti na léčbu nereagují, měla by být ukončena.

V případě myopické choroidální neovaskularizace se podává jedna injekce v dávce 2 mg do postiženého oka. Pokud onemocnění přetrvává, lze podat další injekce, ale odstup mezi injekcemi by měl být nejméně jeden měsíc.

Výkon je nutné provést za sterilních podmínek. Injekční stříkačka a injekční lahvička jsou určeny pouze pro jedno použití. Předplněná injekční stříkačka má větší obsah než doporučená dávka, proto musí lékař při přípravě injekce vytlačit nadbytečný objem a zajistit podání správné dávky. Po injekci je třeba zkontrolovat nitrooční tlak.

Jak přípravek Eylea působí?

Aflibercept je protein (bílkovina) vyrobený biologickým inženýrstvím, který byl navržen tak, aby se vázal na látku zvanou cévní endoteliální růstový faktor A (VEGF-A) a blokoval její účinky. Váže se také na další proteiny, například na placentární růstový faktor (PIGF). VEGF-A a PIGF se podílejí na podpoře abnormálního růstu krevních cév u pacientů s VPMD, určitými typy makulárního edému a myopickou choroidální neovaskularizací. Blokováním těchto faktorů aflibercept omezuje růst krevních cév a kontroluje prosakování tekutiny a otok.

Jak byl přípravek Eylea zkoumán?

Přípravek Eylea byl zkoumán ve dvou hlavních studiích, do kterých bylo zařazeno celkem přibližně 2 400 pacientů s vlhkou formou VPMD. Tyto studie porovnávaly přípravek Eylea (podávaný buď v dávce 0,5 mg každé čtyři týdny, 2 mg každé čtyři týdny, nebo 2 mg každých osm týdnů, vždy po třech počátečních dávkách jednou měsíčně) s ranibizumabem, další léčbou VPMD, která byla podávána ve formě injekce do oka každé čtyři týdny. Hlavním měřítkem účinnosti byl podíl pacientů, u kterých byl udržen zrak po prvním roce léčby (definováno jako zhoršení o méně než 15 znaků při standardním vyšetření zraku). Obě studie hodnotily také zachování účinku ve druhém roce léčby, kdy byl počet injekcí a časový odstup mezi injekcemi přizpůsobován podle stavu zraku a změn uvnitř oka.

Přípravek Eylea byl rovněž zkoumán v dalších dvou hlavních studiích, do kterých bylo zařazeno 366 pacientů s makulárním edémem po CRVO. V těchto studiích byla srovnávána injekce přípravku Eylea v dávce 2 mg podávaná jednou měsíčně s placebo injekcí za použití injekční stříkačky bez jehly. Další hlavní studie, do které bylo zařazeno 181 pacientů s makulárním edémem po BRVO, srovnávala jednou měsíčně podávané 2mg injekce přípravku Eylea s léčbou laserem. Ve všech studiích byl hlavním měřítkem účinnosti podíl pacientů, kteří reagovali na léčbu a jejichž zrak se podle výsledků vyšetření zraku po 24 týdnech léčby zlepšil o 15 či více znaků. Studie na pacientech s makulárním edémem po CRVO zkoumaly rovněž účinky léčby podávané na principu „dle potřeby“ po 24 týdnech.

Další dvě studie, do kterých bylo zařazeno 872 pacientů s diabetickým makulárním edémem, se zaměřily na účinek přípravku Eylea ve srovnání s léčbou laserem. Přípravek Eylea byl podáván buď jednou měsíčně, nebo nejprve jednou měsíčně po dobu pěti měsíců a následně již jen jednou za dva měsíce. Hlavním měřítkem účinnosti byla v obou studiích změna počtu písmen, které byl pacient schopen přečíst v rámci vyšetření zraku po jednom roce léčby.

V případě myopické choroidální neovaskularizace byl přípravek Eylea zkoumán v jedné hlavní stutii, do které bylo zařazeno 122 pacientů a která porovnávala přípravek Eylea s placebo injekcí. Hlavním měřítkem účinnosti byla změna počtu písmen, které byl pacient schopen přečíst v rámci vyšetření zraku po 24 týdnech léčby.

Jaký přínos přípravku Eylea byl prokázán v průběhu studií?

U přípravku Eylea byla u pacientů s vlhkou formou VPMD v rámci udržení zraku prokázána stejná účinnost jako u ranibizumabu: při souhrnném posouzení výsledků provedených dvou studií činil podíl pacientů se zachovaným zrakem 96,1 % (517 z 538) při podávání přípravku Eylea v dávce 0,5 mg každé čtyři týdny, 95,4 % (533 z 559) při podávání přípravku Eylea v dávce 2 mg každé čtyři týdny a 95,3 % (510 z 535) při podávání přípravku Eylea v dávce 2 mg každých osm týdnů. Při podávání ranibizumabu každé čtyři týdny se pro srovnání jednalo o 94,4 % pacientů (508 z 538). Ve druhém roce léčby byla účinnost obecně zachována, přičemž většina pacientů dostávala injekce v prodlouženém dávkovacím intervalu 10 týdnů, i když malý počet pacientů potřeboval příležitostně častější injekce (například jednou za měsíc).

Léčba přípravkem Eylea rovněž vedla k významnému zlepšení zraku u pacientů s makulárním edémem po CRVO a BRVO. Pokud jde o CRVO, zlepšení o 15 či více znaků bylo po 24 týdnech léčby při vyšetření zraku zaznamenáno u celkově přibližně 60 % pacientů, kterým byl podáván přípravek Eylea, v porovnání se 17 % pacientů, kterým byly podávány placebo injekce. Tento přínos se z velké části udržoval při pokračování léčby na principu podávání „dle potřeby“ až po dobu 52 týdnů, nicméně při dlouhodobější léčbě pacientů se podle všeho přínos léčby částečně vytrácel. Pokud jde o BRVO, po 24 týdnech léčby bylo zlepšení o 15 či více znaků při vyšetření zraku zaznamenáno u přibližně 53 % pacientů, kterým byl podáván přípravek Eylea, v porovnání s 27 % pacientů léčených laserem. V 52. týdnu léčby tento účinek stále přetrvával navzdory méně častému podávání přípravku Eylea mezi 24. a

52. týdnem.

U pacientů s diabetickým makulárním edémem činil průměrný počet písmen, který dokázali přečíst v rámci vyšetření zraku před zahájením léčby, přibližně 59 až 60. U pacientů, jimž byl přípravek Eylea podáván jednou měsíčně, se tento výsledek zlepšil o zhruba 12 písmen a u pacientů, jimž byl přípravek Eylea podáván jednou za dva měsíce, se zlepšil o přibližně 11 písmen. Naproti tomu u pacientů léčených laserem bylo po roce pozorováno zlepšení jen zhruba o 1 písmeno.

V rámci studie u myopické choroidální neovaskularizace činil průměrný počet písmen, který pacienti dokázali přečíst v rámci vyšetření zraku před zahájením léčby, přibližně 56. Pacienti, jimž byl podáván přípravek Eylea, byli po 24 týdnech léčby v průměru schopni přečíst o 12 písmen více, zatímco u pacientů, jimž byly podávány placebo injekce, se celkový počet písmen, který dokázali přečíst, v průměru snížil o 2 písmena.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Eylea?

Nejčastějšími nežádoucími účinky zaznamenanými u přípravku Eylea (postihujícími nejméně 1 pacienta z 20) jsou spojivkové krvácení (krvácení z malých krevních cév na povrchu oka v místě vpichu injekce), zhoršení vidění, bolest oka, odchlípení sklivce (oddělení gelovité látky uvnitř oka), katarakta (zákal čočky), sklivcové vločky (malé částice nebo tečky ve vidění) a zvýšený nitrooční tlak. Závažné nežádoucí účinky související s podáním injekce (které se objevily u méně než 1 z 2 200 injekcí) zahrnují slepotu, endoftalmitidu (zánět uvnitř oka), kataraktu, zvýšený nitrooční tlak, sklivcové krvácení (krvácení do gelovitého roztoku v oku způsobující dočasnou ztrátu zraku) a odchlípení sklivce nebo sítnice. Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Eylea je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Eylea se nesmí používat u pacientů, kteří trpí očními infekcemi nebo periokulárními infekcemi (infekcemi v oblasti očí nebo jejich okolí) nebo u kterých je na tyto infekce podezření, a dále u pacientů, kteří trpí závažným zánětem uvnitř oka. Úplný seznam omezení přípravku Eylea je uveden

v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Eylea schválen?

Výbor CHMP je toho názoru, že v případě vlhké formy VPMD je přípravek Eylea po prvním roce léčby v rámci udržování zraku pacientů stejně účinný jako ranibizumab. Výbor CHMP navíc usoudil, že přípravek Eylea byl přínosný v rámci zlepšení zraku pacientů s makulárním edémem způsobeným CRVO, BRVO nebo diabetem, jakož i u pacientů s myopickou choroidální neovaskularizací. Výbor CHMP dále uvedl, že v souvislosti s přípravkem Eylea nebyla zaznamenána žádná závažná nebo nečekaná bezpečnostní rizika. Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Eylea převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného používání přípravku

Eylea?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Eylea byl vypracován plán řízení rizik. Na základě tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Eylea zahrnuty informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci i pacienti.

Výrobce přípravku Eylea rovněž poskytne aktualizované vzdělávací materiály pro lékaře (k minimalizaci rizik spojených s nitrooční injekcí) i pacienty (aby mohli rozpoznat veškeré závažné nežádoucí účinky a věděli, kdy mají okamžitě vyhledat svého lékaře). Výrobce navíc provede studii zaměřenou na prodloužené intervaly léčby pomocí přípravku Eylea při léčbě diabetického makulárního edému a studii zkoumající účinky přípravku Eylea u léčby vlhké formy VPMD při jeho podávání na principu „dle potřeby“.

Další informace o přípravku Eylea

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Eylea platné v celé Evropské unii dne 22. listopadu 2012.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Eylea je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Eylea naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 11-2015.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis