Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fexeric (ferric citrate coordination complex) – Označení na obalu - V03AE

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Fexeric
Kód ATCV03AE
Látkaferric citrate coordination complex
VýrobceKeryx Biopharma UK Ltd

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU VNĚJŠÍ KRABIČKA A ŠTÍTEK LAHVIČKY

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fexeric 1 g potahované tablety ferri citras complexus coordinativus

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje ferri citras complexus coordinativus 1 g (odpovídá ferrum-ion (3+) 210 mg ).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Také obsahuje oranžovou žluť (E110), červeň Allura AC (E129), další informace viz příbalová informace.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahovaná tableta

200 potahovaných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

Doba použitelnosti po prvním otevření lahvičky: 60 dnů

Datum otevření: (Pouze lahvička)

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Keryx Biopharma UK Ltd.

Riverbank House

2 Swan Lane

Londýn

EC4R 3TT

Velká Británie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/15/1039/001

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Fexeric 1 g (pouze krabička)

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis