Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filgrastim Hexal (filgrastim) – Příbalová informace - L03AA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Filgrastim Hexal
Kód ATCL03AA02
Látkafilgrastim
VýrobceHexal AG

Příbalová informace: informace pro uživatele

Filgrastim HEXAL 30 MU/0,5 ml, injekční nebo infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce Filgrastim HEXAL 48 MU/0,5 ml, injekční nebo infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce

Filgrastimum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.Co je přípravek Filgrastim HEXAL a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Filgrastim HEXAL používat

3.Jak se přípravek Filgrastim HEXAL používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Filgrastim HEXAL uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Filgrastim HEXAL a k čemu se používá

Filgrastim HEXAL je růstový faktor bílých krvinek (faktor stimulující kolonie granulocytů) a patří do skupiny bílkovin nazývaných cytokiny. Růstové faktory jsou bílkoviny, které jsou vytvářeny přirozeně v těle, ale mohou být také vyrobeny biotechnologicky pro použití jako lék. Přípravek Filgrastim HEXAL povzbuzuje kostní dřeň, aby tvořila více bílých krvinek.

Snížení počtu bílých krvinek (neutropenie) může nastat z různých důvodů a způsobí, že Vaše tělo má nižší schopnost boje s infekcí. Přípravek Filgrastim HEXAL stimuluje kostní dřeň, aby tvořila rychleji nové bílé krvinky.

Přípravek Filgrastim HEXAL může být použit:

Pro zvýšení počtu bílých krvinek po chemoterapii s cílem zabránit infekcím.

Pro zvýšení počtu bílých krvinek po transplantaci kostní dřeně s cílem zabránit infekcím.

Před vysokou dávkou chemoterapeutik pro povzbuzení kostní dřeně, aby tvořila více kmenových buněk, které mohou být odebrány a vráceny zpět po Vaší léčbě. Tyto kmenové buňky mohou být odebrány od Vás nebo od dárce. Kmenové buňky pak budou vráceny do kostní dřeně a budou vytvářet krevní buňky.

Pro zvýšení počtu bílých krvinek, pokud trpíte těžkou chronickou neutropenií s cílem zabránit infekcím.

U pacientů s pokročilou HIV infekcí, což pomůže snížit riziko infekcí.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Filgrastim HEXAL používat

Nepoužívejte přípravek Filgrastim HEXAL

-jestliže jste alergický(á) na filgrastim nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Filgrastim HEXAL se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Filgrastim HEXAL je zapotřebí, pokud jste někdy měl(a) alergickou reakci na latex.

Před zahájením léčby prosím informujte svého lékaře, pokud máte:

-osteoporózu (onemocnění kostí),

-srpkovitou anémii, protože přípravek Filgrastim HEXAL může způsobit krizi srpkovité anémie.

Informujte, prosím, ihned svého lékaře během léčby přípravkem Filgrastim HEXAL, pokud:

-máte bolest v levém nadbřišku, pod levým žeberním obloukem nebo v horní části ramena [může se jednat o příznaky zvětšené sleziny (splenomegalie) nebo možné prasknutí sleziny],

-si všimnete neobvyklého krvácení nebo tvorby podlitin [může se jednat o příznaky snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie) se sníženou srážlivostí krve],

-máte náhlé známky alergie, jako je vyrážka, svědění nebo kopřivka na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka nebo jiných částí těla, dýchavičnost, sípot nebo potíže s dechem, neboť by se mohlo jednat o známky závažné alergické reakce.

-pokud budete mít otok tváře nebo kotníků, krev v moči nebo hnědě zbarvenou moč nebo si povšimnete, že močíte méně než obvykle.

Ztráta odpovědi na filgrastim

Jestliže u Vás dojde ke ztrátě odpovědi nebo nemožnosti udržet si odpověď na léčbu filgrastimem, Váš lékař vyšetří důvody tohoto stavu včetně toho, zda u Vás nedošlo ke vzniku protilátek, které neutralizují působení filgrastimu.

Váš lékař Vás bude možná chtít pečlivě sledovat, viz bod 4.4 příbalové informace.

Pokud jste pacient s těžkou chronickou neutropenií, můžete mít riziko, že se u Vás objeví rakovina krve (leukémie, myelodysplastický syndrom [MDS]). Měl(a) byste prodiskutovat se svým lékařem jaká jsou Vaše rizika vývoje rakoviny krve a jaká vyšetření by měla být provedena. Pokud se u Vás objeví leukémie nebo je pravděpodobné, že může dojít k jejímu rozvoji, neměl(a) byste přípravek Filgrastim HEXAL užívat, pokud nedostanete od svého lékaře jiné instrukce.

Jestliže jste dárce kmenových buněk, musíte být ve věku mezi 16 a 60 lety.

Zvláštní opatrnosti při užívání jiných přípravků stimulujících bílé krvinky je zapotřebí

Přípravek Filgrastim HEXAL patří do skupiny přípravků, které stimulují tvorbu bílých krvinek. Zdravotnický personál, který se o Vás stará, by měl vždy přesně zaznamenat název přípravku, který je Vám podáván.

Další léčivé přípravky a přípravek Filgrastim HEXAL

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Přípravek Filgrastim HEXAL nebyl hodnocen u těhotných nebo kojících žen.

Je důležité, abyste sdělila svému lékaři, jestliže:

jste těhotná,

domníváte se, že můžete být těhotná, nebo

plánujete otěhotnět.

Pokud během léčby přípravkem Filgrastim HEXAL otěhotníte, sdělte to, prosím, svému lékaři.

Pokud Váš lékař neurčí jinak, musíte během používání přípravku Filgrastim HEXAL přestat kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Filgrastim HEXAL by neměl mít žádný vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Doporučuje se však počkat a zjistit, jak se cítíte po užití přípravku Filgrastim HEXAL před tím, než začnete řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Filgrastim HEXAL obsahuje sorbitol

Přípravek Filgrastim HEXAL obsahuje sorbitol (E420). Jestliže Vám Váš lékař řekl, že máte reakci na některé cukry, spojte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat.

3.Jak se přípravek Filgrastim HEXAL používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak a jaké množství přípravku Filgrastim HEXAL se podává?

Přípravek Filgrastim HEXAL se obvykle podává denně v injekci do tkáně těsně pod kůží (označuje se jako podkožní injekce). Může se podávat denně pomalou injekcí do žíly (označuje se jako nitrožilní infuze). Obvyklá dávka se mění v závislosti na Vašem onemocnění a tělesné hmotnosti. Váš lékař Vám řekne, jaké množství přípravku Filgrastim HEXAL byste měl(a) užívat.

Pacienti s transplantací kostní dřeně po chemoterapii:

Obvykle dostanete první dávku přípravku Filgrastim HEXAL nejméně 24 hodin po chemoterapii a nejméně 24 hodin po transplantaci kostní dřeně.

Vy nebo lidé, kteří o Vás pečují, se mohou naučit podávat podkožní injekce, abyste mohl(a) ve své léčbě pokračovat doma. Neměl(a) byste se o to však pokoušet, pokud Vás v tom nejprve patřičně nezaškolil Váš poskytovatel zdravotní péče.

Jak dlouho budu muset přípravek Filgrastim HEXAL užívat?

Bude nutné, abyste užíval(a) přípravek Filgrastim HEXAL, dokud nebude počet Vašich bílých krvinek normální. Budou prováděna pravidelná vyšetření krve pro sledování počtu bílých krvinek ve Vašem těle. Váš lékař Vám řekne, jak dlouho bude nutné užívat přípravek Filgrastim HEXAL.

Použití u dětí

Přípravek Filgrastim HEXAL se používá k léčbě dětí, které jsou léčeny chemoterapií nebo které mají závažný nízký počet bílých krvinek (neutropenie). Dávky pro děti, které dostávají chemoterapii, jsou stejné jako pro dospělé.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Filgrastim HEXAL, než jste měl(a)

Nezvyšujte si dávku, kterou Vám lékař předepsal. Jestliže si myslíte, že jste si injekčně podal(a) více přípravku Filgrastim HEXAL, než jste měl(a), spojte se co možná nejdříve se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Filgrastim HEXAL

Jestliže jste zapomněl(a) podat injekci přípravku Filgrastim HEXAL, nebo si podal(a) příliš malé množství, spojte se co možná nejdříve se svým lékařem. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Prosím, sdělte svému lékaři ihned během léčby:

jestliže se u Vás objeví alergická reakce, včetně slabosti, poklesu krevního tlaku, problémy s dýcháním, otok obličeje (anafylaxe), kožní vyrážka, svědivá vyrážka (kopřivka), otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku (angioedém) a dechová nedostatečnost (dušnost). Přecitlivělost je častá u pacientů s rakovinou.

jestliže se u Vás objeví kašel, horečka a dýchací obtíže (dušnost), protože to může být známka syndromu akutní respirační tísně (ARDS). ARDS je méně častý u pacientů s rakovinou.

jestliže dostanete bolesti v levém nadbřišku, bolest pod levým žeberním obloukem nebo bolest v horní části ramene, protože to může souviset s problémy s Vaší slezinou [zvětšení sleziny

(splenomegalie) nebo prasknutí sleziny].

jestliže jste léčen(a) pro těžkou chronickou neutropenii a máte krev v moči (hematurie).

Váš lékař může pravidelně vyšetřovat Vaši moč, pokud se u Vás objeví tento nežádoucí účinek nebo pokud se ve Vaší moči objeví bílkovina (proteinurie).

jestliže máte některý z následujících nežádoucích účinků nebo kombinaci následujících nežádoucích účinků:

-otok nebo opuchlina, které mohou být spojeny s méně častým močením, dušnost, otoky břicha a pocit plnosti a celkový pocit únavy. Tyto příznaky mají obvykle rychlý nástup.

Mohou to být příznaky méně častého stavu (může postihnout až 1 ze 100 pacientů) nazývaného „syndrom zvýšené permeability kapilár“, který způsobuje prosakování krve z malých cév do Vašeho těla a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

jestliže budete mít poškození ledvin (glomerulonefritidu). Poškození ledvin byla u pacientů léčených filgrastimem pozorována. Pokud budete mít otok tváře nebo kotníků, krev v moči nebo hnědě zbarvenou moč nebo si povšimnete, že močíte méně než obvykle, volejte okamžitě svého lékaře.

Velmi častý nežádoucí účinek užívání filgrastimu je bolest svalů a kostí (muskuloskeletální bolest), kterou je možné snížit užíváním běžných léků proti bolesti (analgetika). U pacientů podstupujících transplantaci kmenových buněk nebo kostní dřeně se může objevit reakce štěpu proti hostiteli (GvHD), to je reakce buněk dárce proti pacientovi, který je příjemcem transplantátu; známky

a příznaky zahrnují vyrážku na dlaních nebo chodidlech a vřed a bolavá místa v ústech, střevech, játrech, na kůži, ve Vašich očích, v plících, v pochvě a v kloubech. Velmi často se u normálních dárců kmenových buněk pozoruje zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytóza) a snížení počtu krevních destiček, což snižuje schopnost krve se srážet (trombocytopenie). Tyto nežádoucí účinky budou sledovány Vaším lékařem.

Velmi časté nežádoucí účinky (nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u více než 1 z 10 osob užívajících přípravek Filgrastim HEXAL)

u pacientů s nádorovým onemocněním

změny hladiny chemických látek v krvi

zvýšení hladiny určitých enzymů v krvi

snížená chuť k jídlu

bolest hlavy

bolest v ústech a hrdle (orofaryngeální bolest)

kašel

průjem

zvracení

zácpa

nevolnost

kožní vyrážka

neobvyklé vypadávání nebo řídnutí vlasů (alopecie)

bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest)

celková slabost (astenie)

únava

bolest a otok výstelky trávicího traktu od dutiny ústní až po konečník (zánět sliznice)

dušnost (dyspnoe)

• bolest

u normálních dárců kmenových buněk

snížení počtu krevních destiček, což snižuje schopnost krve se srážet (trombocytopenie)

zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytóza)

bolest hlavy

bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest)

u pacientů s těžkou chronickou neutropenií

zvětšení sleziny (splenomegalie)

nízký počet červených krvinek (anémie)

změny hladiny chemických látek v krvi

zvýšení hladiny určitých enzymů v krvi

bolest hlavy

krvácení z nosu (epistaxe)

průjem

zvětšení jater (hepatomegalie)

kožní vyrážka

bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest)

bolest kloubů (artralgie)

u HIV pacientů

• bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest)

Časté nežádoucí účinky (nežádoucí účinky se mohou vyskytnout až u 1 ze 10 osob užívajících přípravek Filgrastim HEXAL)

u pacientů s nádorovým onemocněním

alergická reakce (přecitlivělost na lék)

nízký krevní tlak (hypotenze)

bolest při močení (dysurie)

bolest na hrudi

vykašlávání krve (hemoptýza)

u normálních dárců kmenových buněk

zvýšení hladiny určitých enzymů v krvi

dušnost (dyspnoe)

zvětšení sleziny (splenomegalie)

u pacientů s těžkou chronickou neutropenií

prasknutí sleziny

snížení počtu krevních destiček, což snižuje schopnost krve se srážet (trombocytopenie)

změny hladiny chemických látek v krvi

zánět krevních cév v kůži (kožní vaskulitida)

neobvyklé vypadávání vlasů nebo řídnutí vlasů (alopecie)

onemocnění, které způsobuje, že kosti ztrácejí hustotu, jsou slabší, křehčí a mohou se lámat

(osteoporóza)

krev v moči (hematurie)

bolest v místě aplikace injekce

poškození malých filtračních struktur v ledvinách (glomerulonefritida)

u HIV pacientů

• zvětšení sleziny (splenomegalie)

Méně časté nežádoucí účinky (nežádoucí účinky se mohou vyskytnout až u 1 z 100 osob užívajících přípravek Filgrastim HEXAL)

u pacientů s nádorovým onemocněním

prasknutí sleziny

zvětšení sleziny (splenomegalie)

silná bolest kostí, hrudníku, střev nebo kloubů (krize srpkovité anémie)

odmítnutí transplantované kostní dřeně (reakce štěpu proti hostiteli)

bolest a otok kloubů podobný dně (pseudodna)

těžký zánět plic způsobující obtíže při dýchání (syndrom akutní respirační tísně)

plíce nefungují tak, jak by měly, což způsobuje dušnost (respirační selhání)

otok a/nebo tekutina v plících (plicní edém)

zánět plic (intersticiální plicní choroba)

abnormální rentgenový snímek plic (plicní infiltrát)

švestkovitě zbarvené, vyvýšené, bolavé plochy na končetinách a někdy na obličeji a krku s horečkou (Sweetův syndrom)

zánět krevních cév v kůži (kožní vaskulitida)

zhoršení revmatoidní artritidy

neobvyklá změna moči

bolest

poškození jater způsobené ucpáním malých cév v játrech (venookluzivní choroba)

krvácení z plic (plicní hemorhagie)

změna regulace tekutin v těle, což může vést k opuchlosti

poškození malých filtračních struktur v ledvinách (glomerulonefritida)

u normálních dárců kmenových buněk

prasknutí sleziny

silná bolest kostí, hrudníku, střev nebo kloubů (krize srpkovité anémie)

náhlá život ohrožující alergická reakce (anafylaktická reakce)

změny hladin chemických látek v krvi

krvácení z plic (plicní hemorhagie)

vykašlávání krve (hemoptýza)

abnormální rentgenový snímek plic (plicní infiltrát)

snížené vstřebávání kyslíku v plících (hypoxie)

zvýšení hladiny určitých enzymů v krvi

zhoršení revmatoidní artritidy

poškození malých filtračních struktur v ledvinách (glomerulonefritida)

u pacientů s těžkou chronickou neutropenií

silná bolest kostí, hrudníku, střev nebo kloubů (krize srpkovité anémie)

nadbytek bílkoviny v moči (proteinurie)

u HIV pacientů

silná bolest kostí, hrudníku, střev nebo kloubů (krize srpkovité anémie)

Neznámé nežádoucí účinky (frekvenci nelze odhadnout z dostupných údajů)

poškození malých filtračních struktur v ledvinách (glomerulonefritida)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Filgrastim HEXAL uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a injekční stříkačce za Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Neúmyslné zmrazení přípravek Filgrastim HEXAL nepoškodí.

Předplněná injekční stříkačka může být vyndána z chladničky a ponechána při pokojové teplotě maximálně jedenkrát na dobu maximálně 72 hodin (při teplotě ne vyšší než 25 °C). Po uplynutí této doby nesmí být přípravek znovu vrácen do chladničky, ale musí být zlikvidován.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změny barvy, zákalu nebo částic. Měla by to být čirá, bezbarvá až slabě nažloutlá tekutina.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek Filgrastim HEXAL obsahuje

-Léčivou látkou je filgrastimum.

Filgrastim HEXAL 30 MU/0,5 ml, injekční nebo infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce: 1 předplněná injekční stříkačka obsahuje filgrastimum 30 MU v 0,5 ml, odpovídající 60 MU/ml.

Filgrastim HEXAL 48 MU/0,5 ml, injekční nebo infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce: 1 předplněná injekční stříkačka obsahuje filgrastimum 48 MU v 0,5 ml, odpovídající 96 MU/ml.

-Pomocnými látkami jsou kyselina glutamová, sorbitol (E420), polysorbát 80, voda na injekci.

-Kryt jehly injekční stříkačky může obsahovat suchou pryž (latex).

Jak přípravek Filgrastim HEXAL vypadá a co obsahuje toto balení

Filgrastim HEXAL je čirý, bezbarvý nebo slabě nažloutlý injekční nebo infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce.

Filgrastim HEXAL je k dispozici v baleních obsahujících 1, 3, 5 nebo 10 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním krytem injekční jehly anebo bez něho.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

HEXAL AG Industriestrasse 25 D-83607 Holzkirchen Německo

Tel: + 49 8024 908-0 Fax: + 49 8024 908-1290

e-mail: service@hexal.com

Výrobce

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Rakousko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien, България, Česká republika, Danmark, Deutschland, Eesti, España,

Finland, France, Hrvatska, Ireland, Ísland, Italia, Κύπρος, Latvija, Lietuva, Luxembourg/Luxemburg, Magyarország, Malta, Nederland, Norge, Österreich, Polska, Portugal, România, Slovenija, Slovenská republika, Suomi, Sverige, United Kingdom:

Hexal AG

Ελλάδα:

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM.RRRR}

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA): http://www.ema.europa.eu/.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrukce, jak si sám (sama) podáte injekci

Tento oddíl obsahuje informace, jak si sám/sama podáte injekci přípravku Filgrastim HEXAL. Je důležité, abyste se nesnažil(a) si injekci sám/sama podat, pokud to s Vámi Váš lékař nebo zdravotní sestra zvlášť nenatrénovali. Přípravek Filgrastim HEXAL je anebo není vybaven ochranným krytem jehly a Váš lékař nebo ošetřovatelka Vám ukáží, jak jej používat. Jestliže si nejste jistí, jak si injekci podávat anebo máte-li jakékoli další otázky, prosím, požádejte svého lékaře anebo zdravotní sestru o pomoc.

1.Umyjte si ruce.

2.Vyjměte jednu injekční stříkačku z balení a odstraňte ochranný kryt z injekční jehly. Injekční stříkačky mají vyražené kroužky označující stupnici, aby bylo možné částečné použití v případě potřeby. Každý kroužek stupnice odpovídá objemu 0,1 ml. Pokud je nutné částečné použití, odstraňte před aplikací injekce nepotřebný roztok.

3.Očistěte kůži v místě aplikace injekce pomocí tampónu namočeného v alkoholu.

4.Vytvořte záhyb kůže sevřením kůže mezi palcem a ukazovákem.

5.Jehlu rychlým a pevným pohybem zaveďte do kožního záhybu. Injikujte roztok přípravku Filgrastim HEXAL tak, jak Vám to ukázal Váš lékař. Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Předplněná stříkačka bez ochranného krytu injekční jehly

6.Stále držte kůži zřasenou mezi palcem a ukazováčkem a tlačte na píst pomalu a stejnoměrně.

7.Po injekci tekutiny vytáhněte injekční jehlu a uvolněte kůži.

8.Použitou stříkačku vložte do kontejneru pro odpad. Každou stříkačku použijte pouze pro jednu injekci.

Předplněná stříkačka s ochranným krytem injekční jehly

6.Stále držte kůži zřasenou mezi palcem a ukazováčkem a tlačte na píst pomalu a stejnoměrně, dokud jste nepodal(a) celou dávku

a dokud píst se již nedá dále zatlačit. Neuvolňujte tlak na píst!

7.Po ukončené injekci tekutiny vytáhněte injekční jehlu za stálého tlaku na píst, a potom uvolněte kůži.

8.Uvolněte píst. Chránič injekční jehly se rychle vysune a přikryje injekční jehlu.

9.Zlikvidujte veškerý nepoužitý přípravek nebo odpadní materiál. Každou

stříkačku použijte pouze pro jednu injekci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Před použitím je třeba roztok vizuálně zkontrolovat. Mohou se použít jen čiré roztoky bez částic. Náhodná expozice mrazu nemá nepříznivý vliv na stabilitu přípravku Filgrastim HEXAL.

Filgrastim HEXAL neobsahuje žádné konzervační látky: Vzhledem k možnému riziku mikrobiální kontaminace jsou stříkačky Filgrastim HEXAL určeny pouze k jednorázovému použití.

Kryt jehly injekční stříkačky může obsahovat suchou pryž (latex), a proto by s ním neměly manipulovat osoby citlivé na tuto látku.

Ředění před podáním (není nutné)

Je-li nutné, může být přípravek Filgrastim HEXAL naředěn 5% (50 mg/ml) roztokem glukózy. Filgrastim HEXAL se nesmí ředit žádným roztokem s obsahem chloridu sodného.

V žádném případě se nedoporučuje ředit do konečné koncentrace < 0,2 MU/ml (2 µg/ml).

U pacientů léčených filgrastimem naředěným na koncentrace < 1,5 MU/ml (15 µg/ml), je nutné přidat lidský sérový albumin (HSA, Human Serum Albumin) k dosažení koncentrace albuminu 2 mg/ml.

Příklad: Konečný objem 20 ml celkové dávky filgrastimu nižší než 30 MU (300 μg) se má použít až po přidání 0,2 ml 20% (200 mg/ml) roztoku lidského albuminu Ph. Eur.

Pokud je Filgrastim HEXAL naředěn v 5% roztoku glukózy (50 mg/ml), je kompatibilní se sklem a s různými plastickými materiály včetně polyvinylchloridu, polyolefinu (kopolymeru polypropylenu a polyethylenu) a polypropylenu.

Po naředění: chemická a fyzikální stabilita v užívání naředěného infuzního roztoku byla prokázána po dobu 24 hodin při 2 °C až 8 °C. Z mikrobiologického hlediska se má přípravek užít ihned. Není-li užit okamžitě, odpovídá uživatel za podmínky a dobu uchovávání před užitím, ty by neměly

překročit 24 hodin a 2 °C až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Použití předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním krytem jehly

Bezpečnostní kryt jehly překrývá jehlu po injekci, aby zabránil zranění píchnutím jehlou. Tím nijak neruší normální zacházení se stříkačkou. Tlačte na píst pomalu a až do té doby, kdy byla podána celá dávka a kdy píst se již nedá dále stlačit. Zatímco udržujete tlak na píst, vytáhněte stříkačku s jehlou z pacientova těla. Bezpečnostní kryt zakryje jehlu, jakmile povolíte tlak na píst.

Použití předplněné injekční stříkačky bez ochranného krytu jehly

Podejte dávku standardním způsobem.

Likvidace

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis