Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Foclivia (influenza virus surface antigens, inactivated:...) – Souhrn údajů o přípravku - J07BB02

Updated on site: 07-Oct-2017

Název léku Foclivia
Kód ATCJ07BB02
Látkainfluenza virus surface antigens, inactivated: A/Viet Nam/1194/2004 (H5N1)
VýrobceSeqirus S.r.l.  

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Foclivia injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

Vakcína proti pandemické chřipce (H5N1) (inaktivovaný povrchový antigen, s adjuvans)

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Povrchové antigeny chřipkového viru (hemaglutinin a neuraminidáza)* kmene:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogramů**

v dávce 0,5 ml

 

*pomnoženo ve vejcích

**vyjádřeno v mikrogramech hemaglutininu.

Adjuvans MF59C.1 obsahuje:

 

Skvalen

9,75 miligramů

Polysorbát 80

1,175 miligramů

Sorbitan-trioleát

1,175 miligramů

Vakcína splňuje požadavky doporučení WHO a rozhodnutí EU pro tuto pandemii.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.

Mléčně bílá tekutina.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Profylaxe chřipky při oficiálně vyhlášené pandemické situaci.

Přípravek Foclivia používejte v souladu s Oficiálními pokyny.

4.2Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí a starší osoby: 0,5 ml ve vybraný den.

Druhá dávka vakcíny by měla být podávána s odstupem nejméně 3 týdnů.

Přípravek Foclivia byl hodnocen u dospělých osob (ve věku 18 až 60 let) a u starších osob (nad 60 let) v rámci primárního režimu očkování 1, 22.

O třetí (posilovací) dávce podávané 6 měsíců po první dávce jsou dostupné pouze omezené údaje (viz bod 4.8 a 5.1).

Pediatrická populace:

Bezpečnost a účinnost vakcíny Foclivia u dětí ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena. V současnosti dostupné údaje pro děti ve věku od 6 měsíců do 18 let jsou popsány v bodě 5.1, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování.

Pro děti ve věku do 6 měsíců nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Imunizace by měla být prováděna intramuskulární injekcí do deltového svalu nebo v předozadním směru do stehna (podle množství svalové hmoty).

4.3Kontraindikace

Anamnéza anafylaktické (tj. život ohrožující) reakce na jakoukoli složku tohoto přípravku či stopová rezidua vajec, kuřecích proteinů, kanamycin a neomycin-sulfát, síran barnatý, formaldehyd a cetyltrimethylammonium-bromid (CTAB) v této vakcíně. Při pandemii však může být vhodné vakcínu přesto podat – za předpokladu, že jsou v případě potřeby okamžitě dostupné resuscitační prostředky.

Viz bod. 4.4.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Postupujte opatrně, pokud vakcínu podáváte osobám se známou přecitlivělostí (jinou než anafylaktickou reakcí) na léčivou látku, na jakoukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 a vejce, kuřecí proteiny, kanamycin a neomycin-sulfát, síran barnatý, formaldehyd a cetyltrimethylammonium-bromid (CTAB).

Stejně jako u všech injekčně aplikovaných vakcín zajistěte dostupnost vhodné lékařské léčby a dohled pro případ výskytu vzácného anafylaktického šoku po podání vakcíny.

Pokud to pandemická situace umožňuje, imunizace musí být odložena u pacientů s těžkým horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí.

Přípravek Foclivia v žádném případě nelze podávat intravaskulárně nebo subkutánně. Poskytovatelé zdravotní péče proto musí zvážit všechny výhody i potenciální rizika plynoucí z podání vakcíny jedincům s trombocytopenií nebo jinými poruchami krvácení, které by představovaly kontraindikaci intramuskulární injekce, pokud potenciální přínos nepřevýší riziko krvácení.

Protilátková odpověď u pacientů s endogenní či iatrogenní imunosupresí nemusí být dostatečná.

Ochranný účinek nemusí být vytvořen u všech příjemců vakcíny (viz bod 5.1).

V klinických studiích byla pozorována určitá zkřížená ochrana proti příbuzným variantám viru

H5N1 (viz bod 5.1).

Protože je doporučována další dávka, upozorňujeme, že vzájemnou zaměnitelnost vakcíny Foclivia s jinými monovalentními vakcínami proti viru H5N1 nelze podložit žádnými údaji o bezpečnosti, imunogenitě ani účinnosti.

Přestože o používání přípravku Foclivia nejsou k dispozici žádné údaje, byly zaznamenány případy křečí, jak horečnatých, tak i bez horečky, u subjektů vakcinovaných přípravkem Focetria, pandemickou vakcínou proti viru H1N1 s adjuvans MF59.1 podobnou přípravku Foclivia.

Většina případů febrilních křečí se vyskytla u pediatrických subjektů. Některé případy byly pozorovány u subjektů s epilepsií. Proto by měla být subjektům trpícím epilepsií věnována zvláštní pozornost a lékař by měl subjekty (nebo jejich rodiče) informovat o možnosti výskytu křečí

(viz bod 4.8).

Po vakcinaci, nebo dokonce i před ní, může dojít k synkopě (subjekt může upadnout do bezvědomí) jakožto psychogenní reakci na injekci jehlou. Toto může být doprovázeno několika neurologickými příznaky jako přechodná porucha zraku, parestezie a tonické klonické pohyby končetin při znovunabytí vědomí. Je důležité dodržovat příslušné postupy a bezpečnostní opatření, aby se předešlo poranění, ke kterému může při ztrátě vědomí dojít.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Přípravek Foclivia nepodávejte současně s jinými vakcínami. Pokud je však společné podávání s jinou vakcínou indikováno, imunizaci je třeba provést do různých končetin. Pozor, může dojít

k intenzivnějšímu projevu nežádoucích reakcí.

Imunologická odpověď může být utlumena, jestliže pacient absolvuje léčbu imunosupresivy.

Vakcinace proti chřipce může vést k falešně pozitivním výsledkům při sérologickém testu používajícím metodu ELISA k detekci protilátek proti viru lidské imunodeficience 1 (HIV-1), viru hepatitidy typu C a obzvláště HTLV-1. V těchto případech jsou výsledky metody Western blot negativní. Tyto přechodné falešně pozitivní výsledky mohou být způsobeny tvorbou IgM v odpovědi na vakcínu.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

U těhotných žen nejsou k dispozici žádné údaje o přípravku Foclivia.

K dispozici jsou však údaje o bezpečnosti u těhotných žen vystavených přípravku Focetria (pandemická vakcína proti viru H1N1 podobná přípravku Foclivia), který obsahuje stejné množství MF59C.1 jako přípravek Foclivia. Spontánně hlášené nežádoucí příhody od uvedení přípravku na trh ani intervenční studie neodhalily přímé ani nepřímé účinky přípravku Focetria na těhotenství. Rovněž ani dvě velké observační studie, které měly za úkol stanovit bezpečnost použití přípravku Focetria

v těhotenství, nezjistily žádný nárůst případů gestačního diabetu, preeklampsie, potratů, porodu mrtvého plodu, nízké porodní hmotnosti, nezralosti, úmrtí novorozenců ani vrozených malformací mezi téměř 10 000 vakcinovanými těhotnými ženami a jejich potomky v porovnání

s nevakcinovanými kontrolami.

Poskytovatelé zdravotní péče musí zvážit všechny výhody a potenciální rizika spojená s podáním přípravku Foclivia těhotným ženám a brát do úvahy oficiální doporučení.

Kojení

Vakcínu lze použít během kojení.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje o fertilitě.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Některé účinky uvedené v bodě 4.8 „Nežádoucí účinky“ mohou mít vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Dospělé a starší osoby (starší 18 let)

V klinických studiích provedených s pandemickou mock-up vakcínou proti viru H5N1 s adjuvans u dospělých a starších osob (další informace viz bod 5.1) byla většina reakcí mírného charakteru, krátkodobého trvání a kvalitativně podobná reakcím u konvenčních, sezónních vakcín proti chřipce.

Je obecně uznáváno, že účinek adjuvans zesilující imunogenitu přípravku je spojen s mírně zvýšenou četností místních reakcí (nejčastěji mírná bolest) ve srovnání s konvenčními vakcínami proti chřipce bez adjuvans. Po druhé dávce se projevilo méně reakcí než po první.

Děti a dospívající ve věku od 6 měsíců do 17 let:

V klinické studii 2. fáze (studie V87P6) byla hodnocena bezpečnost pandemické mock-up vakcíny proti viru H5N1 s adjuvans u dětí a dospívajících (další informace viz bod 5.1).

Bez ohledu na věk byla reaktogenicita vyšší po první dávce než po druhém očkování. Reaktogenicita po třetí dávce podávané 12 měsíců po druhé dávce byla vyšší než po první i druhé dávce. Procentuální podíl účastníků studie s místními reakcemi byl vyšší ve skupinách starších účastníků. Bylo to dáno zejména častějšími hlášeními bolesti. U batolat byly nejčastěji pozorovanými lokálními účinky vyvolanými očkováním erytém a citlivost v místě vpichu. Jako nečastější systémové účinky vyvolané očkováním byly zaznamenány podrážděnost a neobvyklý pláč. U dětí a dospívajících byla jako nejčastější lokální reakce vyvolaná očkováním uváděna bolest, jako nejčastější systémové reakce vyvolané očkováním byly zaznamenány únava a bolest hlavy. Procentuální podíl pacientů uvádějících horečku byl ve všech věkových skupinách nízký. Údaje o bezpečnosti u dětí a dospívajících po první a druhé dávce podobné pandemické vakcíny (Focetria H1N1v) nabízí bezpečnostní profil srovnatelný s profilem uváděným pro složení mock-up vakcíny proti viru aH5N1 (Foclivia).

Frekvence nežádoucích účinků v klinických studiích a při postmarketingovém sledování je uvedena níže.

Klinické studie

Nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích na dospělých (starších 18 let) a starších osobách

Výskyt nežádoucích účinků byl hodnocen ve čtyřech klinických studiích s různými chřipkovými kmeny a složeními vakcín (H5N3, H9N2 a H5N1). Očkování podstoupilo 3 696 dospělých a starších osob. Celkem 3 618 z nich dostalo mock-up vakcínu Foclivia (A/H5N1) (viz bod 5.1).

Nežádoucí účinky hlášené z klinických studií s modelovými (mock-up) vakcínami Foclivia jsou uvedeny níže.

Výskyt symptomů pozorovaných u osob starších než 60 let je nižší ve srovnání s populací ve věku

18–60 let.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti:

Poruchy nervového systému

Časté (> 1/100, < 1/10): bolest hlavy

Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté (> 1/100, < 1/10): pocení

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně a poruchy kostí Časté (> 1/100, < 1/10): artralgie a myalgie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté (> 1/100, < 1/10): zarudnutí v místě vpichu, otok v místě vpichu, zatvrdnutí v místě vpichu, ekchymóza a bolest v místě vpichu, horečka, malátnost, únava a svalový třes

Většina těchto reakcí obvykle vymizí do 1–2 dní bez léčby.

Nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích na dětech ve věku od 6 měsíců do 17 let

Byla provedena jedna klinická studie (studie V87P6) vakcíny proti viru H5N1 kombinované s adjuvans MF59C.1 (n = 334) v porovnání se sezónní chřipkovou vakcínou (n = 137).

 

 

 

Druhá dávka

Třetí dávka

 

První dávka

 

(21 dnů po první

(12 měsíců po druhé

 

 

 

dávce)

dávce)

 

 

Adjuvovaná vakcína proti viru H5N1

Batolata (6 až 36 měsíců)

N = 145

 

N = 138

N = 124

Jakékoli

76 %

 

68 %

80 %

Lokální

47 %

 

46 %

60 %

Systémové

59 %

 

51 %

54 %

Horečka ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

 

0 %

0 %

Jiný nežádoucí účinek

54 %

 

49 %

35 %

Děti (3 až 9 let)

N = 96

 

N = 93

N = 85

Jakékoli

72 %

 

68 %

79 %

Lokální

66 %

 

58 %

74 %

Systémové

32 %

 

33 %

45 %

Horečka ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

4 %

 

2 %

6 %

Jiný nežádoucí účinek

36 %

 

31 %

19 %

Dospívající (9 až 18 let)

N = 93

 

N = 91

N = 83

Jakékoli

91 %

 

82 %

89 %

Lokální

81 %

 

70 %

81 %

Systémové

69 %

 

52 %

69 %

Horečka ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

 

1 %

2 %

Jiný nežádoucí účinek

30 %

 

27 %

22 %

Focetria (H1N1v)

Nežádoucí účinky během prvního týdne po vakcinaci přípravkem Focetria H1N1v u 77 dětí ve věku 3‒8 let a 80 dětí a dospívajících ve věku 9‒17 let, kterým byla podána dávka 7,5 µg, byly hlášeny následovně:

 

Injekce 1

Injekce 2

Děti (ve věku 3 až 8 let)

N = 77

N = 75

Jakýkoli nežádoucí účinek

74 %

69 %

Lokální

62 %

56 %

Systémový

39 %

35 %

Horečka ≥ 38 °C až 38,9 °C

4 %

1 %

Horečka 39 °C až 39,9 °C

0 %

1 %

Horečka ≥ 40 °C

0 %

0 %

Jiný NÚ

14 %

17 %

Dospívající (ve věku 9 až 17 let)

N = 80

N = 79

Jakýkoli nežádoucí účinek

79 %

66 %

Lokální

70 %

58 %

Systémový

45 %

30 %

Horečka ≥ 38 °C až 38,9 °C

3 %

1 %

Horečka 39 °C až 39,9 °C

0 %

0 %

Horečka ≥ 40 °C

0 %

0 %

Jiný NÚ

13 %

10 %

Údaje u dětí a dospívajících ve věku 3‒17 let ukazují slabý pokles reaktogenicity po druhé dávce bez nárůstu případů horečky.

Velmi časté reakce hlášené u dětí a dospívajících ve věku 3 až 17 let:

Bolest, zatvrdnutí a erytém, malátnost, myalgie, bolest hlavy a únava.

Nežádoucí účinky během prvního týdne po vakcinaci přípravkem Focetria H1N1v u 73 kojenců ve věku 6‒11 měsíců a 73 batolat ve věku 12‒35 měsíců, kterým byla podána dávka 7,5 µg, byly hlášeny následovně:

 

Injekce 1

Injekce 2

Kojenci (ve věku 6 až 11 měsíců)

N = 73

N = 68

Jakýkoli nežádoucí účinek

79 %

65 %

Lokální

44 %

26 %

Systémový

70 %

56 %

Horečka ≥ 38 °C až 38,9 °C

11 %

9 %

Horečka 39 °C až 39,9 °C

3 %

4 %

Horečka ≥ 40 °C

0 %

0 %

Jiný NÚ

32 %

31 %

Batolata (ve věku 12 až 35 měsíců)

N = 73

N = 71

Jakýkoli nežádoucí účinek

70 %

71 %

Lokální

51 %

49 %

Systémový

60 %

49 %

Horečka ≥ 38 °C až 38,9 °C

10 %

11 %

Horečka 39 °C až 39,9 °C

4 %

1 %

Horečka ≥ 40 °C

1 %

0 %

Jiný NÚ

21 %

24 %

Údaje u kojenců a batolat ve věku 6‒35 měsíců ukazují slabý pokles reaktogenicity po druhé dávce bez nárůstu případů horečky.

Velmi časté reakce hlášené u 146 kojenců a batolat ve věku 6 až 35 měsíců:

Citlivost v místě vpichu, erytém, podrážděnost, neobvyklý pláč, ospalost, průjem, zvracení a změna stravovacích návyků. Zatvrdnutí a ekchymóza byly velmi časté reakce u batolat, ale u kojenců byly méně časté.

Postmarketingové sledování

Kromě nežádoucích účinků hlášených v klinických studiích byly v rámci postmarketingových zkušeností s přípravkem Focetria H1N1v nahlášeny následující nežádoucí účinky:

Poruchy krve a lymfatického systému

Lymfadenopatie.

Srdeční poruchy

Palpitace, tachykardie.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Astenie.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně a poruchy kostí

Svalová slabost, bolest v končetinách.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Kašel.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Generalizované kožní reakce včetně svědění, kopřivky, či nespecifické vyrážky; angioedém.

Gastrointestinální poruchy

Gastrointestinální poruchy jako nevolnost, zvracení, bolest břicha a průjem.

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy, závrať, somnolence, synkopa. Neurologické poruchy jako neuralgie, parestezie, křeče a neuritida.

Poruchy imunitního systému

Alergické reakce, anafylaxe včetně dyspnoe, bronchospasmu, laryngeálního edému, ve vzácných případech s následkem šoku.

Další nežádoucí reakce hlášené v rámci postmarketingového sledování interpandemické trivalentní vakcíny s adjuvans se složením podobným přípravku Foclivia (pandemická vakcína proti viru H1N1 s adjuvans MF59C.1):

Vzácné (> 1/10 000, < 1/1 000):

Trombocytopenie (velmi vzácně se vyskytly závažné případy s počtem destiček nižším než

5 000 na mm3).

Velmi vzácné (< 1/10 000):

Vaskulitida s přechodným renálním postižením a exsudativní erythema multiforme.

Neurologické poruchy, například encefalomyelitida, neuritida a Guillain-Barrého syndrom.

Nežádoucí účinky hlášené v rámci postmarketingového sledování u pandemické vakcíny: neuplatňuje se.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Vakcína proti chřipce, ATC kód J07BB02

Tato část popisuje klinické zkušenosti s modelovými (mock-up) vakcínami proti viru H5N1 po podání dvou dávek vakcíny 7,5 mikrogramů.

Modelové vakcíny obsahují jiné chřipkové antigeny, než mají v současnosti běžné chřipkové viry. Tyto antigeny lze považovat za nové, a simulují tak situaci, kdy je cílová populace pro očkování imunologicky naivní. Data získaná pomocí modelových vakcín usnadní realizaci vakcinační strategie, která bude pravděpodobně použita pro pandemickou vakcínu: údaje o klinické účinnosti a bezpečnosti získané touto formou jsou relevantní pro pandemické vakcíny.

Dospělí (18 až 60 let)

Byla provedena jedna klinická studie 2. fáze (studie V87P1) vakcíny proti viru H5N1 kombinované s adjuvans MF59C.1 na 312 zdravých dospělých. Celkem 156 osobám byly podány v odstupu tří týdnů dvě dávky vakcíny obsahující virus H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemoaglutininu (HA) na adjuvovanou dávku).

Do další klinické studie (3. fáze, studie V87P13) bylo zařazeno 2 693 zdravých dospělých, kterým byly v odstupu tří týdnů podány dvě dávky vakcíny obsahující virus H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA na adjuvovanou dávku). Imunogenita byla posuzována v dílčí skupině souboru účastníků studie (n = 197).

Jednoduchou radiální hemolýzou (SRH) byly u dospělých zjištěny tyto hodnoty míry séroprotekce*, míry sérokonverze* a sérokonverzního faktoru** u protilátky proti HA viru

H5N1 A/Vietnam/1194/2004:

Protilátky proti HA

Studie V87P1

Studie V87P13

21 dnů po 2. dávce

21 dnů po 2. dávce

(jednoduchá radiální hemolýza)

N = 149

N = 197

 

Míra séroprotekce (95% int. spol.)*

85 % (79–91)

91 % (87–95)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

85 % (78–90)

78 % (72–84)

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)**

7,74 (6,6–9,07)

4,03 (3,54–4,59)

 

 

 

Protilátky proti HA

Studie V87P13

Studie V87P13

21 dnů po 2. dávce

21 dnů po 2. dávce

(jednoduchá radiální hemolýza)

N = 69

N = 128

 

Výchozí stav v séru

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

87 % (77–94)

94 % (88–97)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

87 % (77–94)

73 % (65–81)

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)**

8,87 (7,09–11)

2,71 (2,38–3,08)

*měřeno jednoduchou radiální hemolýzou ≥ 25 mm2

**poměry geometrických průměrů v jednoduché radiální hemolýze

Z výsledků mikroneutralizace (MN) proti viru A/Vietnam/1194/2004 vyplývá, že se míra séroprotekce a sérokonverze pohybuje od 67 % (60-74) do 85 % (78-90), resp. od 65 % (58-72) do 83 % (77-89).

Imunitní odpověď na očkování měřená mikroneutralizační analýzou odpovídá výsledkům zjištěným při jednoduché radiální hemolýze.

Přetrvávání protilátek po primárním očkování bylo u zkoumaného souboru zkoumáno analýzou inhibice hemaglutinace (HI), jednoduchou radiální hemolýzou a mikroneutralizační analýzou.

V porovnání s hladinami protilátek dosaženými ve 43. dni po absolvování primárního očkovacího schématu poklesl počet protilátek 202. den z předchozích hodnot o 1/5 až o 1/2.

Starší osoby (> 60 let)

V případě osob starších 60 let (s malým počtem osob starších 70 let) byly míra séroprotekce*, míra sérokonverze* a sérokonverzní faktor** u protilátek proti HA viru H5N1 A/Vietnam/1194/2004 zkoumány jednoduchou radiální hemolýzou ve dvou klinických studiích s těmito výsledky:

Protilátky proti HA

Studie V87P1

Studie V87P13

21 dnů po 2. dávce

21 dnů po 2. dávce

(jednoduchá radiální hemolýza)

N = 84

N = 210

 

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

80 % (70–88)

82 % (76–87)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

70 % (59–80)

63 % (56–69)

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)**

4,96 (3,87–6,37)

2,9 (2,53–3,31)

 

 

 

Protilátky proti HA

Studie V87P13

Studie V87P13

21 dnů po 2. dávce

21 dnů po 2. dávce

(jednoduchá radiální hemolýza)

N = 66

N = 143

 

Výchozí stav v séru

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

82 % (70–90)

82 % (75–88)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

82 % (70–90)

54 % (45–62)

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)**

8,58 (6,57–11)

1,91 (1,72–2,12)

*měřeno jednoduchou radiální hemolýzou ≥ 25 mm2

**poměry geometrických průměrů v jednoduché radiální hemolýze

Z výsledků mikroneutralizace (MN) proti viru A/Vietnam/1194/2004 vyplývá, že se míra séroprotekce a sérokonverze pohybuje od 57 % (50-64) do 79 % (68-87), resp. od 55 % (48-62) do 58 % (47-69). Výsledky mikroneutralizace prokázaly v souboru starších účastníků studií podobně jako výsledky jednoduché radiální hemolýzy silnou imunitní odpověď po absolvování primárních režimů očkování.

Přetrvávání protilátek po primárním očkování bylo v tomto souboru zkoumáno analýzou inhibice hemaglutinace, jednoduchou radiální hemolýzou a mikroneutralizační analýzou a bylo zjištěno, že jejich počet ve 202. dni klesl oproti 43. dnu po absolvování primárního režimu očkování

z 1/2 na 1/5 hodnoty naměřené po očkování. Séroprotekce po šesti měsících byla zjištěna až u 50 % starších osob imunizovaných vakcínou proti viru H5N1 kombinovanou s MF59C.

Posilovací dávka

Třetí (posilovací) dávka vakcíny proti viru H5N1 kombinované s MF59C byla podávána 6 měsíců a později po primárním očkovacím režimu. V tabulkách jsou uvedeny výsledky jednoduché radiální hemolýzy.

Jednoduchou radiální hemolýzou byly zjištěny tyto hodnoty míry séroprotekce*, míry sérokonverze* a sérokonverzního faktoru** u protilátky proti HA viru H5N1 A/Vietnam/1194/2004:

 

Studie V87P1 Dospělí

Studie V87P1 starší osoby

 

Posilovací dávka

Posilovací dávka

 

(6 měsíců po 2. dávce)

(6 měsíců po 2. dávce)

Jednoduchá radiální hemolýza

N = 71

N = 38

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

89 % (79–95)

84 % (69–94)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

83 % (72–91)

63 % (46–78)

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)**

5,96 (4,72–7,53)

5,15 (3,46–7,66)

*měřeno jednoduchou radiální hemolýzou ≥ 25 mm2

**poměry geometrických průměrů v jednoduché radiální hemolýze

Zkušenosti s posilovací dávkou jsou u souboru starších osob pouze omezené.

Podpůrná data u souboru dospělých a starších osob

Ve studiích dvou dávek obdrželo 78 dospělých osob modelovou vakcínu s adjuvans (H5N3 nebo H9N2). Provedeny byly dvě vakcinace proti kmeni H5N3 (A/Duck/Singapore/97) v intervalu 3 týdnů, a to 3 různými dávkami (7,5; 15 a 30 µg HA/dávku).

Vzorky séra byly testovány proti původnímu kmeni H5N3 a také řadě izolátů kmene H5N1.

Sérologické odpovědi získané z rozboru SRH ukázaly, že po dvou dávkách 7,5 g 100 % osob získalo séroprotekci a 100 % sérokonverzi. Rovněž bylo prokázáno, že vakcína s adjuvans indukovala protilátky, které křížově chránily proti kmenům H5N1 izolovaným v letech 2003 a 2004, u nichž už došlo k určitému antigennímu posunu ve srovnání s původními kmeny.

Provedeny byly dvě vakcinace vakcínou obsahující kmen H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) v intervalu 4 týdnů, a to ve 4 různých dávkách (3,75; 7,5; 15 a 30 µg HA/dávku). Sérologické odpovědi získané testem HI ukázaly, že po dvou 7,5 g dávkách získalo 92 % osob séroprotekci a 75 % osob sérokonverzi.

Zkřížená reaktivita

Dospělí (18 až 60 let)

Jednoduchou radiální hemolýzou a analýzou inhibice hemaglutinace byly u dospělých ve věku od 18 do 60 let zjištěny po druhé dávce tyto hodnoty míry séroprotekce*, míry sérokonverze* a sérokonverzního faktoru** u protilátky proti HA viru H5N1 A/turkey/Turkey/05:

 

 

Studie V87P1

Studie V87P13

 

Protilátky proti HA

21 dnů po 2. dávce

21 dnů po 2. dávce

 

 

N = 70

N = 197

Jednoduchá

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

70 % (58–80)

59 % (52–66)

radiální

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

--- ***

49 % (42–56)

hemolýza

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)**

--- ***

2,37 (2,1–2,67)

 

 

N = 69

N = 197

Inhibice

Míra séroprotekce (95% int. spol.)°

36 % (25–49)

23 % (18–30)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)°

--- ***

19 % (14–25)

hemaglutinace

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)°°

--- ***

1,92 (1,64–2,25)

 

*měřeno jednoduchou radiální hemolýzou ≥ 25 mm2

**poměry geometrických průměrů v jednoduché radiální hemolýze ° měřeno metodou inhibice hemaglutinace ≥ 40

°° poměry geometrických průměrů u metody inhibice hemaglutinace

***ve studii V87P1 nebyla stanovena výchozí hodnota

Výsledky mikroneutralizace v klinických studiích uváděných v předchozí tabulce ukázaly míru séroprotekce proti viru A/turkey/Turkey/05 v rozmezí od 27 % (17-39) (V87P1) do 39 % (32-46) (V87P13) a míru sérokonverze 36 % (29-43) ve studii V87P13. Z výsledků mikroneutralizace ve studii V87P13 byl vypočítán poměr geometrických průměrů proti viru A/turkey/Turkey/05 = 2,77 (2,4 až 3,2).

Starší osoby (> 60 let)

Jednoduchou radiální hemolýzou a analýzou inhibice hemaglutinace byly u starších osob nad 60 let zjištěny po druhé dávce tyto hodnoty míry séroprotekce*, míry sérokonverze* a sérokonverzního faktoru** u protilátky proti HA viru H5N1 A/turkey/Turkey/05:

 

 

Studie V87P1

Studie V87P13

 

Protilátky proti HA

21 dnů po 2. dávce

21 dnů po 2. dávce

 

 

N = 37

N = 207

Jednoduchá

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

57 % (39–73)

20 % (18–23)

radiální

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

--- ***

48 % (41–55)

hemolýza

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)**

--- ***

1,74 (1,57–1,94)

 

 

N = 36

N = 208

Inhibice

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

36 % (21–54)

25 % (19–32)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)

--- ***

19 % (14–25)

hemaglutinace

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)°°

--- ***

1,79 (1,56–2,06)

 

*měřeno jednoduchou radiální hemolýzou ≥ 25 mm2

**poměry geometrických průměrů v jednoduché radiální hemolýze ° měřeno metodou inhibice hemaglutinace ≥ 40

°° poměry geometrických průměrů u metody inhibice hemaglutinace

***ve studii V87P1 nebyla stanovena výchozí hodnota

Výsledky mikroneutralizace v klinických studiích uváděných v předchozí tabulce ukázaly míru séroprotekce proti viru A/turkey/Turkey/05 v rozmezí od 11 % (3-25) (studie V87P1) do 30 % (24-37) (studie V87P13) a míru sérokonverze 25 % (19-31) ve studii V87P13. Z výsledků mikroneutralizace ve studii V87P13 byl vypočítán poměr geometrických průměrů proti viru

A/turkey/Turkey/05 = 2,01 (1,78 až 2,26).

Údaje v pediatrických populacích

Byla provedena jedna klinická studie (studie V87P6) vakcíny proti viru H5N1 kombinované

s adjuvans MF59C.1 se 471 dětmi ve věku od 6 měsíců do 17 let. Byly jim podány dvě dávky vakcíny 7,5 mikrogramů v odstupu tří týdnů a třetí dávka 12 měsíců po první dávce. Po třech týdnech od 2. dávky (43. den) vykazovaly všechny věkové skupiny (tj. 6 až 35 měsíců, 3 až 8 let a 9 až 17 let) vysokou hladinu protilátek proti viru A/Vietnam/1194/2004, stanovenou jednoduchou radiální hemolýzou a analýzou inhibice hemaglutinace. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce*. V této studii nebyly pozorovány žádné závažné nežádoucí účinky související s vakcínou.

 

 

Batolata

Děti

Dospívající

 

 

(6 až 36 měsíců)

(3 až 9 let)

(9 až 18 let)

 

 

N = 134

N = 91

N = 89

 

Míra séroprotekce

97 %

97 %

89 %

 

(95% int. spol.)

 

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

43. den

 

 

 

 

Inhibice

Sérokonverzní faktor

(95% int. spol.)

hemaglutinace

(109–151)

(97–142)

(51–88)

43. den oproti 1. dni

 

 

 

 

 

Míra sérokonverze

97 %

97 %

89 %

 

(95% int. spol.)

 

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

43. den

 

 

 

 

 

 

N = 133

N = 91

N = 90

 

Míra séroprotekce

100 %

100 %

100 %

 

(95% int. spol.)

 

(97–100)

(96–100)

(96–100)

 

43. den

Jednoduchá

 

 

 

Sérokonverzní faktor

 

 

 

radiální

(95% int. spol.)

hemolýza

(14–18)

(13–17)

(12–16)

43. den oproti 1. dni

 

 

 

 

 

Míra sérokonverze

98 %

100 %

99 %

 

(95% int. spol.)

 

(95–100)

(96–100)

(94–100)

 

43. den

 

 

 

 

*Vzhledem k tomu, že výbor CHMP nemá kritéria pro posuzování imunogenity u dětí, byla na sérologická data získaná po očkování dětí použita kritéria výboru CHMP pro imunogenitu, která se používají při hodnocení sezónních protichřipkových vakcín u dospělých. Není však známo, nakolik je to relevantní pro klinickou ochranu.

Z výsledků mikroneutralizace proti viru A/Vietnam/1194/2004 vyplývá míra séroprotekce 99 % (95% interval spolehlivosti: 94-100), míra sérokonverze v rozmezí od 97 % (95% interval spolehlivosti: 91-99) do 99 % (95% interval spolehlivosti: 96-100) a poměr geometrických průměrů v rozmezí od 29 (95% interval spolehlivosti: 25-35) do 50 (95% interval spolehlivosti: 44-58).

Imunologické výsledky přípravku Focetria H1N1v (studie V111_03):

Míra séroprotekce a míra sérokonverze stanovená metodou inhibice hemaglutinace (HI)

a sérokonverzní faktor vyjádřený jako poměr geometrických průměrů HI pro protilátku proti HA k viru H1N1 po podání jedné a dvou dávek 7,5 µg přípravku Focetria byla vyhodnocena u 70 dětí a dospívajících (9‒17 let), 60 dětí (3‒8 let), 58 dětí (12‒35 měsíců) a 49 kojenců (6‒11 měsíců).

Ve všech výše zmíněných věkových skupinách (jak v celkové populaci, tak v subtypu séronegativním v základní hodnotě) byla kritéria imunogenity pro dospělé (18–60 let) určená výborem CHMP splněna jak u první, tak u druhé dávky.

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s vakcínou Foclivia u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v rámci aktivní imunizace proti subtypu H5N1 chřipkového viru A. Informace o použití u dětí viz bod 4.2.

Přípravek Foclivia byl registrován za „výjimečných okolností“.

Znamená to, že z vědeckých důvodů nebylo možné získat o tomto přípravku úplné informace. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace, které budou dostupné a tento souhrn údajů o přípravku bude podle potřeby aktualizován.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Neuplatňuje se.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje k přípravku Foclivia a k sezónní vakcíně proti chřipce obsahující adjuvans MF59C.1 získané na základě konvenčních studií toxicity po opakovaném podávání, lokální tolerance, fertility a reprodukční a vývojové toxicity (až do konce laktačního období) neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Chlorid sodný

Chlorid draselný

Dihydrogenfosforečnan draselný

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Hexahydrát chloridu hořečnatého

Dihydrát chloridu vápenatého

Citronan sodný

Kyselina citronová

Voda na injekci

Informace o adjuvans viz bod 2.

6.2Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3Doba použitelnosti

1 rok.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5Druh obalu a obsah balení

0,5 ml v předplněné injekční stříkačce (sklo typu I) s pístovou zátkou (bromobutylová pryž). Balení po 1 a 10 kusech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Vakcína by měla před použitím dosáhnout pokojové teploty. Před použitím jemně protřepejte.

Před podáním je nutné suspenzi vizuálně zkontrolovat. V případě, že se v ní nachází jakékoli částice nebo suspenze vypadá neobvykle, vakcínu zlikvidujte.

Všechna nepoužitá vakcína nebo odpad musí být zlikvidovány v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Itálie

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19. října 2009

Datum posledního prodloužení registrace: 19. října 2014

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Foclivia injekční suspenze

Vakcína proti pandemické chřipce (H5N1) (inaktivovaný povrchový antigen, s adjuvans)

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Povrchové antigeny chřipkového viru (hemaglutinin a neuraminidáza)* kmene:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogramů**

v dávce 0,5 ml

 

*pomnoženo ve vejcích

**vyjádřeno v mikrogramech hemaglutininu.

Adjuvans MF59C.1 obsahuje:

 

Skvalen

9,75 miligramů

Polysorbát 80

1,175 miligramů

Sorbitan-trioleát

1,175 miligramů

Vakcína splňuje požadavky doporučení WHO a rozhodnutí EU pro tuto pandemii.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze.

Mléčně bílá tekutina.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Profylaxe chřipky při oficiálně vyhlášené pandemické situaci.

Přípravek Foclivia používejte v souladu s Oficiálními pokyny.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí a starší osoby: 0,5 ml ve vybraný den.

Druhá dávka vakcíny by měla být podávána s odstupem nejméně 3 týdnů.

Přípravek Foclivia byl hodnocen u dospělých osob (ve věku 18 až 60 let) a u starších osob (nad 60 let) v rámci primárního režimu očkování 1, 22.

O třetí (posilovací) dávce podávané 6 měsíců po první dávce jsou dostupné pouze omezené údaje (viz bod 4.8 a 5.1).

Pediatrická populace:

Bezpečnost a účinnost vakcíny Foclivia u dětí ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena.

V současnosti dostupné údaje pro děti ve věku od 6 měsíců do 18 let jsou popsány v bodě 5.1, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování.

Pro děti ve věku do 6 měsíců nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Imunizace by měla být prováděna intramuskulární injekcí do deltového svalu nebo v předozadním směru do stehna (podle množství svalové hmoty).

4.3 Kontraindikace

Anamnéza anafylaktické (tj. život ohrožující) reakce na jakoukoli složku tohoto přípravku či stopová rezidua vajec, kuřecích proteinů, kanamycin a neomycin-sulfát, síran barnatý, formaldehyd a cetyltrimethylammonium-bromid (CTAB) v této vakcíně. Při pandemii však může být vhodné vakcínu přesto podat – za předpokladu, že jsou v případě potřeby okamžitě dostupné resuscitační prostředky.

Viz bod. 4.4.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Postupujte opatrně, pokud vakcínu podáváte osobám se známou přecitlivělostí (jinou než anafylaktickou reakcí) na léčivou látku, na jakoukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 a vejce, kuřecí proteiny, kanamycin a neomycin-sulfát, síran barnatý, formaldehyd a cetyltrimethylammonium-bromid (CTAB).

Stejně jako u všech injekčně aplikovaných vakcín zajistěte dostupnost vhodné lékařské léčby a dohled pro případ výskytu vzácného anafylaktického šoku po podání vakcíny.

Pokud to pandemická situace umožňuje, imunizace musí být odložena u pacientů s těžkým horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí.

Přípravek Foclivia v žádném případě nelze podávat intravaskulárně nebo subkutánně. Poskytovatelé zdravotní péče proto musí zvážit všechny výhody i potenciální rizika plynoucí z podání vakcíny jedincům s trombocytopenií nebo jinými poruchami krvácení, které by představovaly kontraindikaci intramuskulární injekce, pokud potenciální přínos nepřevýší riziko krvácení.

Protilátková odpověď u pacientů s endogenní či iatrogenní imunosupresí nemusí být dostatečná.

Ochranný účinek nemusí být vytvořen u všech příjemců vakcíny (viz bod 5.1).

V klinických studiích byla pozorována určitá zkřížená ochrana proti příbuzným variantám viru

H5N1 (viz bod 5.1).

Protože je doporučována další dávka, upozorňujeme, že vzájemnou zaměnitelnost vakcíny Foclivia s jinými monovalentními vakcínami proti viru H5N1 nelze podložit žádnými údaji o bezpečnosti, imunogenitě ani účinnosti.

Přestože o používání přípravku Foclivia nejsou k dispozici žádné údaje, byly zaznamenány případy křečí, jak horečnatých, tak i bez horečky, u subjektů vakcinovaných přípravkem Focetria, pandemickou vakcínou proti viru H1N1 s adjuvans MF59.1 podobnou přípravku Foclivia.

Většina případů febrilních křečí se vyskytla u pediatrických subjektů. Některé případy byly pozorovány u subjektů s epilepsií. Proto by měla být subjektům trpícím epilepsií věnována zvláštní pozornost a lékař by měl subjekty (nebo jejich rodiče) informovat o možnosti výskytu křečí

(viz bod 4.8).

Po vakcinaci, nebo dokonce i před ní, může dojít k synkopě (subjekt může upadnout do bezvědomí) jakožto psychogenní reakci na injekci jehlou. Toto může být doprovázeno několika neurologickými příznaky jako přechodná porucha zraku, parestezie a tonické klonické pohyby končetin při znovunabytí vědomí. Je důležité dodržovat příslušné postupy a bezpečnostní opatření, aby se předešlo poranění, ke kterému může při ztrátě vědomí dojít.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Přípravek Foclivia nepodávejte současně s jinými vakcínami. Pokud je však společné podávání s jinou vakcínou indikováno, imunizaci je třeba provést do různých končetin. Pozor, může dojít

k intenzivnějšímu projevu nežádoucích reakcí.

Imunologická odpověď může být utlumena, jestliže pacient absolvuje léčbu imunosupresivy.

Vakcinace proti chřipce může vést k falešně pozitivním výsledkům při sérologickém testu používajícím metodu ELISA k detekci protilátek proti viru lidské imunodeficience 1 (HIV-1), viru hepatitidy typu C a obzvláště HTLV-1. V těchto případech jsou výsledky metody Western blot negativní. Tyto přechodné falešně pozitivní výsledky mohou být způsobeny tvorbou IgM v odpovědi na vakcínu.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

U těhotných žen nejsou k dispozici žádné údaje o přípravku Foclivia.

K dispozici jsou však údaje o bezpečnosti u těhotných žen vystavených přípravku Focetria (pandemická vakcína proti viru H1N1 podobná přípravku Foclivia), který obsahuje stejné množství MF59C.1 jako přípravek Foclivia. Spontánně hlášené nežádoucí příhody od uvedení přípravku na trh ani intervenční studie neodhalily přímé ani nepřímé účinky přípravku Focetria na těhotenství. Rovněž ani dvě velké observační studie, které měly za úkol stanovit bezpečnost použití přípravku Focetria

v těhotenství, nezjistily žádný nárůst případů gestačního diabetu, preeklampsie, potratů, porodu mrtvého plodu, nízké porodní hmotnosti, nezralosti, úmrtí novorozenců ani vrozených malformací mezi téměř 10 000 vakcinovanými těhotnými ženami a jejich potomky v porovnání

s nevakcinovanými kontrolami.

Poskytovatelé zdravotní péče musí zvážit všechny výhody a potenciální rizika spojená s podáním přípravku Foclivia těhotným ženám a brát do úvahy oficiální doporučení.

Kojení

Vakcínu lze použít během kojení.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje o fertilitě.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Některé účinky uvedené v bodě 4.8 „Nežádoucí účinky“ mohou mít vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Dospělé a starší osoby (starší 18 let)

V klinických studiích provedených s pandemickou mock-up vakcínou proti viru H5N1 s adjuvans u dospělých a starších osob (další informace viz bod 5.1) byla většina reakcí mírného charakteru, krátkodobého trvání a kvalitativně podobná reakcím u konvenčních, sezónních vakcín proti chřipce.

Je obecně uznáváno, že účinek adjuvans zesilující imunogenitu přípravku je spojen s mírně zvýšenou četností místních reakcí (nejčastěji mírná bolest) ve srovnání s konvenčními vakcínami proti chřipce bez adjuvans. Po druhé dávce se projevilo méně reakcí než po první.

Děti a dospívající ve věku od 6 měsíců do 17 let:

V klinické studii 2. fáze (studie V87P6) byla hodnocena bezpečnost pandemické mock-up vakcíny proti viru H5N1 s adjuvans u dětí a dospívajících (další informace viz bod 5.1).

Bez ohledu na věk byla reaktogenicita vyšší po první dávce než po druhém očkování. Reaktogenicita po třetí dávce podávané 12 měsíců po druhé dávce byla vyšší než po první i druhé dávce. Procentuální podíl účastníků studie s místními reakcemi byl vyšší ve skupinách starších účastníků. Bylo to dáno zejména častějšími hlášeními bolesti. U batolat byly nejčastěji pozorovanými lokálními účinky vyvolanými očkováním erytém a citlivost v místě vpichu. Jako nečastější systémové účinky vyvolané očkováním byly zaznamenány podrážděnost a neobvyklý pláč. U dětí a dospívajících byla jako nejčastější lokální reakce vyvolaná očkováním uváděna bolest, jako nejčastější systémové reakce vyvolané očkováním byly zaznamenány únava a bolest hlavy. Procentuální podíl pacientů uvádějících horečku byl ve všech věkových skupinách nízký. Údaje o bezpečnosti u dětí a dospívajících po první a druhé dávce podobné pandemické vakcíny (Focetria H1N1v) nabízí bezpečnostní profil srovnatelný s profilem uváděným pro složení mock-up vakcíny proti viru aH5N1 (Foclivia).

Frekvence nežádoucích účinků v klinických studiích a při postmarketingovém sledování je uvedena níže.

Klinické studie

Nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích na dospělých (starších 18 let) a starších osobách

Výskyt nežádoucích účinků byl hodnocen ve čtyřech klinických studiích s různými chřipkovými kmeny a složeními vakcín (H5N3, H9N2 a H5N1). Očkování podstoupilo 3 696 dospělých a starších osob. Celkem 3 618 z nich dostalo mock-up vakcínu Foclivia (A/H5N1) (viz bod 5.1).

Nežádoucí účinky hlášené z klinických studií s modelovými (mock-up) vakcínami Foclivia jsou uvedeny níže.

Výskyt symptomů pozorovaných u osob starších než 60 let je nižší ve srovnání s populací ve věku 18–60 let.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti:

Poruchy nervového systému

Časté (> 1/100, < 1/10): bolest hlavy

Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté (> 1/100, < 1/10): pocení

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně a poruchy kostí Časté (> 1/100, < 1/10): artralgie a myalgie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté (> 1/100, < 1/10): zarudnutí v místě vpichu, otok v místě vpichu, zatvrdnutí v místě vpichu, ekchymóza a bolest v místě vpichu, horečka, malátnost, únava a svalový třes

Většina těchto reakcí obvykle vymizí do 1–2 dní bez léčby.

Nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích na dětech ve věku od 6 měsíců do 17 let

Byla provedena jedna klinická studie (studie V87P6) vakcíny proti viru H5N1 kombinované s adjuvans MF59C.1 (n = 334) v porovnání se sezónní chřipkovou vakcínou (n = 137).

 

1. injekce

2. injekce

3. injekce

 

Adjuvovaná vakcína

Adjuvovaná vakcína

Adjuvovaná vakcína

 

proti viru H5N1

proti viru H5N1

proti viru H5N1

Batolata (6 až 36 měsíců)

N = 145

N = 138

N = 124

Jakékoli

76 %

68 %

80 %

Lokální

47 %

46 %

60 %

Systémové

59 %

51 %

54 %

Horečka ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

0 %

0 %

Jiný nežádoucí účinek

54 %

49 %

35 %

Děti (3 až 9 let)

N = 96

N = 93

N = 85

Jakékoli

72 %

68 %

79 %

Lokální

66 %

58 %

74 %

Systémové

32 %

33 %

45 %

Horečka ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

4 %

2 %

6 %

Jiný nežádoucí účinek

36 %

31 %

19 %

Dospívající (9 až 18 let)

N = 93

N = 91

N = 83

Jakékoli

91 %

82 %

89 %

Lokální

81 %

70 %

81 %

Systémové

69 %

52 %

69 %

Horečka ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

1 %

2 %

Jiný nežádoucí účinek

30 %

27 %

22 %

Focetria (H1N1v)

Nežádoucí účinky během prvního týdne po vakcinaci přípravkem Focetria H1N1v u 77 dětí ve věku 3‒8 let a 80 dětí a dospívajících ve věku 9‒17 let, kterým byla podána dávka 7,5 µg, byly hlášeny následovně:

 

Injekce 1

Injekce 2

Děti (ve věku 3 až 8 let)

N = 77

N = 75

Jakýkoli nežádoucí účinek

74 %

69 %

Lokální

62 %

56 %

Systémový

39 %

35 %

Horečka ≥ 38 °C až 38,9 °C

4 %

1 %

Horečka 39 °C až 39,9 °C

0 %

1 %

Horečka ≥ 40 °C

0 %

0 %

Jiný NÚ

14 %

17 %

Dospívající (ve věku 9 až 17 let)

N = 80

N = 79

Jakýkoli nežádoucí účinek

79 %

66 %

Lokální

70 %

58 %

Systémový

45 %

30 %

Horečka ≥ 38 °C až 38,9 °C

3 %

1 %

Horečka 39 °C až 39,9 °C

0 %

0 %

Horečka ≥ 40 °C

0 %

0 %

Jiný NÚ

13 %

10 %

Údaje u dětí a dospívajících ve věku 3‒17 let ukazují slabý pokles reaktogenicity po druhé dávce bez nárůstu případů horečky.

Velmi časté reakce hlášené u dětí a dospívajících ve věku 3 až 17 let:

Bolest, zatvrdnutí a erytém, malátnost, myalgie, bolest hlavy a únava.

Nežádoucí účinky během prvního týdne po vakcinaci přípravkem Focetria H1N1v u 73 kojenců ve věku 6‒11 měsíců a 73 batolat ve věku 12‒35 měsíců, kterým byla podána dávka 7,5 µg, byly hlášeny následovně:

 

Injekce 1

Injekce 2

Kojenci (ve věku 6 až 11 měsíců)

N = 73

N = 68

Jakýkoli nežádoucí účinek

79 %

65 %

Lokální

44 %

26 %

Systémový

70 %

56 %

Horečka ≥ 38 °C až 38,9 °C

11 %

9 %

Horečka 39 °C až 39,9 °C

3 %

4 %

Horečka ≥ 40 °C

0 %

0 %

Jiný NÚ

32 %

31 %

Batolata (ve věku 12 až 35 měsíců)

N = 73

N = 71

Jakýkoli nežádoucí účinek

70 %

71 %

Lokální

51 %

49 %

Systémový

60 %

49 %

Horečka ≥ 38 °C až 38,9 °C

10 %

11 %

Horečka 39 °C až 39,9 °C

4 %

1 %

Horečka ≥ 40 °C

1 %

0 %

Jiný NÚ

21 %

24 %

Údaje u kojenců a batolat ve věku 6‒35 měsíců ukazují slabý pokles reaktogenicity po druhé dávce bez nárůstu případů horečky.

Velmi časté reakce hlášené u 146 kojenců a batolat ve věku 6 až 35 měsíců:

Citlivost v místě vpichu, erytém, podrážděnost, neobvyklý pláč, ospalost, průjem, zvracení a změna stravovacích návyků. Zatvrdnutí a ekchymóza byly velmi časté reakce u batolat, ale u kojenců byly méně časté.

Postmarketingové sledování

Kromě nežádoucích účinků hlášených v klinických studiích byly v rámci postmarketingových zkušeností s přípravkem Focetria H1N1v nahlášeny následující nežádoucí účinky:

Poruchy krve a lymfatického systému

Lymfadenopatie.

Srdeční poruchy

Palpitace, tachykardie.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Astenie.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně a poruchy kostí

Svalová slabost, bolest v končetinách.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Kašel.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Generalizované kožní reakce včetně svědění, kopřivky, či nespecifické vyrážky; angioedém.

Gastrointestinální poruchy

Gastrointestinální poruchy jako nevolnost, zvracení, bolest břicha a průjem.

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy, závrať, somnolence, synkopa. Neurologické poruchy jako neuralgie, parestezie, křeče a neuritida.

Poruchy imunitního systému

Alergické reakce, anafylaxe včetně dyspnoe, bronchospasmu, laryngeálního edému, ve vzácných případech s následkem šoku.

Další nežádoucí reakce hlášené v rámci postmarketingového sledování interpandemické trivalentní vakcíny s adjuvans, se složením podobným přípravku Foclivia (pandemická vakcína proti viru H1N1 s adjuvans MF59.1):

Vzácné (> 1/10 000, < 1/1 000):

Trombocytopenie (velmi vzácně se vyskytly závažné případy s počtem destiček nižším než 5 000 na mm3).

Velmi vzácné (< 1/10 000):

Vaskulitida s přechodným renálním postižením a exsudativní erythema multiforme. Neurologické poruchy, například encefalomyelitida, neuritida a Guillain-Barrého syndrom.

Nežádoucí účinky hlášené v rámci postmarketingového sledování u pandemické vakcíny: neuplatňuje se.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Vakcína proti chřipce, ATC kód J07BB02

Tato část popisuje klinické zkušenosti s modelovými (mock-up) vakcínami proti viru H5N1 po podání dvou dávek vakcíny 7,5 mikrogramů.

Modelové vakcíny obsahují jiné chřipkové antigeny, než mají v současnosti běžné chřipkové viry. Tyto antigeny lze považovat za nové, a simulují tak situaci, kdy je cílová populace pro očkování imunologicky naivní. Data získaná pomocí modelových vakcín usnadní realizaci vakcinační strategie, která bude pravděpodobně použita pro pandemickou vakcínu: údaje o klinické účinnosti a bezpečnosti získané touto formou jsou relevantní pro pandemické vakcíny.

Dospělí (18 až 60 let)

Byla provedena jedna klinická studie 2. fáze (studie V87P1) vakcíny proti viru H5N1 kombinované s adjuvans MF59C.1 na 312 zdravých dospělých. Celkem 156 osobám byly podány v odstupu tří

týdnů dvě dávky vakcíny obsahující virus H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemoaglutininu (HA) na adjuvovanou dávku).

Do další klinické studii (3. fáze, studie V87P13) bylo zařazeno 2 693 zdravých dospělých, kterým byly v odstupu tří týdnů podány dvě dávky vakcíny obsahující virus H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA na adjuvovanou dávku). Imunogenita byla posuzována v dílčí skupině souboru účastníků studie

(n = 197).

Jednoduchou radiální hemolýzou (SRH) byly u dospělých zjištěny tyto hodnoty míry séroprotekce*, míry sérokonverze* a sérokonverzního faktoru** u protilátky proti HA viru

H5N1 A/Vietnam/1194/2004:

Protilátky proti HA

Studie V87P1

Studie V87P13

21 dnů po 2. dávce

21 dnů po 2. dávce

(jednoduchá radiální hemolýza)

N = 149

N = 197

 

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

85 % (79–91)

91 % (87–95)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

85 % (78–90)

78 % (72–84)

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)**

7,74 (6,6–9,07)

4,03 (3,54–4,59)

 

 

 

Protilátky proti HA

Studie V87P13

Studie V87P13

21 dnů po 2. dávce

21 dnů po 2. dávce

(jednoduchá radiální hemolýza)

N = 69

N = 128

 

Výchozí stav v séru

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

87 % (77–94)

94 % (88–97)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

87 % (77–94)

73 % (65–81)

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)**

8,87 (7,09–11)

2,71 (2,38–3,08)

*měřeno jednoduchou radiální hemolýzou ≥ 25 mm2

**poměry geometrických průměrů v jednoduché radiální hemolýze

Z výsledků mikroneutralizace (MN) proti viru A/Vietnam/1194/2004 vyplývá, že se míra séroprotekce a sérokonverze pohybuje od 67 % (60-74) do 85 % (78-90), resp. od 65 % (58-72) do 83 % (77-89).

Imunitní odpověď na očkování měřená mikroneutralizační analýzou odpovídá výsledkům zjištěným při jednoduché radiální hemolýze.

Přetrvávání protilátek po primárním očkování bylo u zkoumaného souboru zkoumáno analýzou inhibice hemaglutinace (HI), jednoduchou radiální hemolýzou a mikroneutralizační analýzou.

V porovnání s hladinami protilátek dosaženými ve 43. dni po absolvování primárního očkovacího schématu poklesl počet protilátek 202. den z předchozích hodnot o 1/5 až o 1/2.

Starší osoby (> 60 let)

V případě osob starších 60 let (s malým počtem osob starších 70 let) byly míra séroprotekce*,

míra sérokonverze* a sérokonverzní faktor** u protilátek proti HA viru H5N1 A/Vietnam/1194/2004 zkoumány jednoduchou radiální hemolýzou ve dvou klinických studiích s těmito výsledky:

Protilátky proti HA

Studie V87P1

Studie V87P13

21 dnů po 2. dávce

21 dnů po 2. dávce

(jednoduchá radiální hemolýza)

N = 84

N = 210

 

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

80 % (70–88)

82 % (76–87)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

70 % (59–80)

63 % (56–69)

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)**

4,96 (3,87–6,37)

2,9 (2,53–3,31)

 

 

 

Protilátky proti HA

Studie V87P13

Studie V87P13

21 dnů po 2. dávce

21 dnů po 2. dávce

(jednoduchá radiální hemolýza)

N = 66

N = 143

 

Výchozí stav v séru

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

82 % (70–90)

82 % (75–88)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

82 % (70–90)

54 % (45–62)

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)**

8,58 (6,57–11)

1,91 (1,72–2,12)

*měřeno jednoduchou radiální hemolýzou ≥ 25 mm2

**poměry geometrických průměrů v jednoduché radiální hemolýze

Z výsledků mikroneutralizace (MN) proti viru A/Vietnam/1194/2004 vyplývá, že se míra séroprotekce a sérokonverze pohybuje od 57 % (50-64) do 79 % (68-87), resp. od 55 % (48-62) do 58 % (47-69). Výsledky mikroneutralizace prokázaly v souboru starších účastníků studií podobně jako výsledky jednoduché radiální hemolýzy silnou imunitní odpověď po absolvování primárních režimů očkování.

Přetrvávání protilátek po primárním očkování bylo v tomto souboru zkoumáno analýzou inhibice hemaglutinace, jednoduchou radiální hemolýzou a mikroneutralizační analýzou a bylo zjištěno, že jejich počet ve 202. dni klesl oproti 43. dnu po absolvování primárního režimu očkování

z 1/2 na 1/5 hodnoty naměřené po očkování. Séroprotekce po šesti měsících byla zjištěna až u 50 % starších osob imunizovaných vakcínou proti viru H5N1 kombinovanou s MF59C.

Posilovací dávka

Třetí (posilovací) dávka vakcíny proti viru H5N1 kombinované s MF59C byla podávána 6 měsíců a později po primárním očkovacím režimu. V tabulkách jsou uvedeny výsledky jednoduché radiální hemolýzy.

Jednoduchou radiální hemolýzou byly zjištěny tyto hodnoty míry séroprotekce*, míry sérokonverze* a sérokonverzního faktoru** u protilátky proti HA viru H5N1 A/Vietnam/1194/2004:

 

Studie V87P1 Dospělí

Studie V87P1 starší osoby

 

Posilovací dávka

Posilovací dávka

 

(6 měsíců po 2. dávce)

(6 měsíců po 2. dávce)

Jednoduchá radiální hemolýza

N = 71

N = 38

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

89% (79 95)

84% (69 94)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

83% (72 91)

63% (46 78)

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)**

5,96 (4,72 7,53)

5,15 (3,46 7,66)

*měřeno jednoduchou radiální hemolýzou ≥ 25 mm2

**poměry geometrických průměrů v jednoduché radiální hemolýze

Zkušenosti s posilovací dávkou jsou u souboru starších osob pouze omezené.

Podpůrná data u souboru dospělých a starších osob

Ve studiích dvou dávek obdrželo 78 dospělých osob modelovou vakcínu s adjuvans (H5N3 nebo H9N2). Provedeny byly dvě vakcinace proti kmeni H5N3 (A/Duck/Singapore/97) v intervalu 3 týdnů, a to 3 různými dávkami (7,5; 15 a 30 µg HA/dávku).

Vzorky séra byly testovány proti původnímu kmeni H5N3 a také řadě izolátů kmene H5N1.

Sérologické odpovědi získané z rozboru SRH ukázaly, že po dvou dávkách 7,5 g 100 % osob získalo séroprotekci a 100 % sérokonverzi. Rovněž bylo prokázáno, že vakcína s adjuvans indukovala protilátky, které křížově chránily proti kmenům H5N1 izolovaným v letech 2003 a 2004, u nichž už došlo k určitému antigennímu posunu ve srovnání s původními kmeny.

Provedeny byly dvě vakcinace vakcínou obsahující kmen H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) v intervalu 4 týdnů, a to ve 4 různých dávkách (3,75; 7,5; 15 a 30 µg HA/dávku). Sérologické odpovědi získané testem HI ukázaly, že po dvou 7,5 g dávkách získalo 92 % osob séroprotekci a 75 % osob sérokonverzi.

Zkřížená reaktivita

Dospělí (18 až 60 let)

Jednoduchou radiální hemolýzou a analýzou inhibice hemaglutinace byly u dospělých ve věku od 18 do 60 let zjištěny po druhé dávce tyto hodnoty míry séroprotekce*, míry sérokonverze* a sérokonverzního faktoru** u protilátky proti HA viru H5N1 A/turkey/Turkey/05:

 

 

Studie V87P1

Studie V87P13

 

Protilátky proti HA

21 dnů po 2. dávce

21 dnů po 2. dávce

 

 

N = 70

N = 197

Jednoduchá

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

70 % (58–80)

59 % (52–66)

radiální

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

--- ***

49 % (42–56)

hemolýza

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)**

--- ***

2,37 (2,1–2,67)

 

 

N = 69

N = 197

Inhibice

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

36 % (25–49)

23 % (18–30)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)

--- ***

19 % (14–25)

hemaglutinace

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)°°

--- ***

1,92 (1,64–2,25)

 

*měřeno jednoduchou radiální hemolýzou ≥ 25 mm2

**poměry geometrických průměrů v jednoduché radiální hemolýze ° měřeno metodou inhibice hemaglutinace ≥ 40

°° poměry geometrických průměrů u metody inhibice hemaglutinace

***ve studii V87P1 nebyla stanovena výchozí hodnota

Výsledky mikroneutralizace v klinických studiích uváděných v předchozí tabulce ukázaly míru séroprotekce proti viru A/turkey/Turkey/05 v rozmezí od 27 % (17-39) (V87P1) do 39 % (32-46) (V87P13) a míru sérokonverze 36 % (29-43) ve studii V87P13. Z výsledků mikroneutralizace ve studii V87P13 byl vypočítán poměr geometrických průměrů proti viru A/turkey/Turkey/05 = 2,77 (2,4 až 3,2).

Starší osoby (> 60 let)

Jednoduchou radiální hemolýzou a analýzou inhibice hemaglutinace byly u starších osob nad 60 let zjištěny po druhé dávce tyto hodnoty míry séroprotekce*, míry sérokonverze* a sérokonverzního faktoru** u protilátky proti HA viru H5N1 A/turkey/Turkey/05:

 

 

Studie V87P1

Studie V87P13

 

Protilátky proti HA

21 dnů po 2. dávce

21 dnů po 2. dávce

 

 

N = 37

N = 207

Jednoduchá

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

57 % (39–73)

20 % (18–23)

radiální

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

--- ***

48 % (41–55)

hemolýza

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)**

--- ***

1,74 (1,57–1,94)

 

 

N = 36

N = 208

Inhibice

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

36 % (21–54)

25 % (19–32)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)

--- ***

19 % (14–25)

hemaglutinace

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)°°

--- ***

1,79 (1,56–2,06)

 

*měřeno jednoduchou radiální hemolýzou ≥ 25 mm2

**poměry geometrických průměrů v jednoduché radiální hemolýze ° měřeno metodou inhibice hemaglutinace ≥ 40

°° poměry geometrických průměrů u metody inhibice hemaglutinace

***ve studii V87P1 nebyla stanovena výchozí hodnota

Výsledky mikroneutralizace v klinických studiích uváděných v předchozí tabulce ukázaly míru séroprotekce proti viru A/turkey/Turkey/05 v rozmezí od 11 % (3-25) (studie V87P1) do 30 % (24-37) (studie V87P13) a míru sérokonverze 25 % (19-31) ve studii V87P13. Z výsledků mikroneutralizace ve studii V87P13 byl vypočítán poměr geometrických průměrů proti viru

A/turkey/Turkey/05 = 2,01 (1,78 až 2,26).

Údaje v pediatrických populacích

Byla provedena jedna klinická studie (studie V87P6) vakcíny proti viru H5N1 kombinované

s adjuvans MF59C.1 se 471 dětmi ve věku od 6 měsíců do 17 let. Byly jim podány dvě dávky vakcíny 7,5 mikrogramů v odstupu tří týdnů a třetí dávka 12 měsíců po první dávce. Po třech týdnech od 2. dávky (43. den) vykazovaly všechny věkové skupiny (tj. 6 až 35 měsíců, 3 až 8 let a 9 až 17 let) vysokou hladinu protilátek proti viru A/Vietnam/1194/2004, stanovenou jednoduchou radiální hemolýzou a analýzou inhibice hemaglutinace. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce*. V této studii nebyly pozorovány žádné závažné nežádoucí účinky související s vakcínou.

 

 

Batolata

Děti

Dospívající

 

 

(6 až 36 měsíců)

(3 až 9 let)

(9 až 18 let)

 

 

N = 134

N = 91

N = 89

 

Míra séroprotekce

97 %

97 %

89 %

 

(95% int. spol.)

 

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

43. den

 

 

 

 

Inhibice

Sérokonverzní faktor

hemaglutinace

(95% int. spol.)

(109–151)

(97–142)

(51–88)

 

43. den oproti 1. dni

 

 

 

 

 

Míra sérokonverze

97 %

97 %

89 %

 

(95% int. spol.) 43. den

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

 

N = 133

N = 91

N = 90

 

Míra séroprotekce

100 %

100 %

100 %

Jednoduchá

(95% int. spol.) 43. den

(97–100)

(96–100)

(96–100)

Sérokonverzní faktor

 

 

 

radiální

(95% int. spol.)

hemolýza

(14–18)

(13–17)

(12–16)

43. den oproti 1. dni

 

 

 

 

 

Míra sérokonverze

98 %

100 %

99 %

 

(95% int. spol.) 43. den

(95–100)

(96–100)

(94–100)

*Vzhledem k tomu, že výbor CHMP nemá kritéria pro posuzování imunogenity u dětí, byla na sérologická data získaná po očkování dětí použita kritéria výboru CHMP pro imunogenitu, která se používají při hodnocení sezónních protichřipkových vakcín u dospělých. Není však známo, nakolik je to relevantní pro klinickou ochranu.

Z výsledků mikroneutralizace proti viru A/Vietnam/1194/2004 vyplývá míra séroprotekce 99 % (95% interval spolehlivosti: 94-100), míra sérokonverze v rozmezí od 97 % (95% interval spolehlivosti: 91-99) do 99 % (95% interval spolehlivosti: 96-100) a poměr geometrických průměrů v rozmezí od 29 (95% interval spolehlivosti: 25-35) do 50 (95% interval spolehlivosti: 44-58).

Imunologické výsledky přípravku Focetria H1N1v (studie V111_03):

Míra séroprotekce a míra sérokonverze stanovená metodou inhibice hemaglutinace (HI)

a sérokonverzní faktor vyjádřený jako poměr geometrických průměrů HI pro protilátku proti HA k viru H1N1 po podání jedné a dvou dávek 7,5 µg přípravku Focetria byla vyhodnocena u 70 dětí a dospívajících (9‒17 let), 60 dětí (3‒8 let), 58 dětí (12‒35 měsíců) a 49 kojenců (6‒11 měsíců).

Ve všech výše zmíněných věkových skupinách (jak v celkové populaci, tak v subtypu séronegativním v základní hodnotě) byla kritéria imunogenity pro dospělé (18–60 let) určená výborem CHMP splněna jak u první, tak u druhé dávky.

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s vakcínou Foclivia u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v rámci aktivní imunizace proti subtypu H5N1 chřipkového viru A. Informace o použití u dětí viz bod 4.2.

Přípravek Foclivia byl registrován za „výjimečných okolností“.

Znamená to, že z vědeckých důvodů nebylo možné získat o tomto přípravku úplné informace. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace, které budou dostupné a tento souhrn údajů o přípravku bude podle potřeby aktualizován.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Neuplatňuje se.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje k přípravku Foclivia a k sezónní vakcíně proti chřipce obsahující adjuvans MF59C.1 získané na základě konvenčních studií toxicity po opakovaném podávání, lokální tolerance, fertility a reprodukční a vývojové toxicity (až do konce laktačního období) neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Chlorid sodný

Chlorid draselný

Dihydrogenfosforečnan draselný

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Hexahydrát chloridu hořečnatého

Dihydrát chloridu vápenatého

Citronan sodný

Kyselina citronová

Voda na injekci

Informace o adjuvans viz bod 2.

6.2 Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3 Doba použitelnosti

1 rok.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a obsah balení

0,5 ml v jednodávkových injekčních lahvičkách (sklo typu I) se zátkou (halobutylová pryž). Balení po 10 kusech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Vakcína by měla před použitím dosáhnout pokojové teploty. Před použitím jemně protřepejte. Před podáním je nutné suspenzi vizuálně zkontrolovat. V případě, že se v ní nachází jakékoli částice nebo suspenze vypadá neobvykle, vakcínu zlikvidujte.

Všechna nepoužitá vakcína nebo odpad musí být zlikvidovány v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Itálie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/577/003

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19. října 2009

Datum posledního prodloužení registrace: 19. října 2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Foclivia injekční suspenze ve vícedávkovém balení

Vakcína proti pandemické chřipce (H5N1) (inaktivovaný povrchový antigen, s adjuvans)

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Povrchové antigeny chřipkového viru (hemaglutinin a neuraminidáza)* kmene:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogramů**

v dávce 0,5 ml

 

*pomnoženo ve vejcích

**vyjádřeno v mikrogramech hemaglutininu.

Adjuvans MF59C.1 obsahuje:

 

Skvalen

9,75 miligramů

Polysorbát 80

1,175 miligramů

Sorbitan-trioleát

1,175 miligramů

Pomocné látky:

 

Thiomersal

0,05 miligramů

Balení obsahuje více dávek. Počet dávek v injekční lahvičce viz bod 6.5.

Vakcína splňuje požadavky doporučení WHO a rozhodnutí EU pro tuto pandemii.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze.

Mléčně bílá tekutina.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Profylaxe chřipky při oficiálně vyhlášené pandemické situaci.

Přípravek Foclivia používejte v souladu s Oficiálními pokyny.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí a starší osoby: 0,5 ml ve vybraný den.

Druhá dávka vakcíny by měla být podávána s odstupem nejméně 3 týdnů.

Přípravek Foclivia byl hodnocen u dospělých osob (ve věku 18 až 60 let) a u starších osob (nad 60 let) v rámci primárního režimu očkování 1, 22.

O třetí (posilovací) dávce podávané 6 měsíců po první dávce jsou dostupné pouze omezené údaje

(viz bod 4.8 a 5.1).

Pediatrická populace:

Bezpečnost a účinnost vakcíny Foclivia u dětí ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena.

V současnosti dostupné údaje pro děti ve věku od 6 měsíců do 18 let jsou popsány v bodě 5.1, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování.

Pro děti ve věku do 6 měsíců nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Imunizace by měla být prováděna intramuskulární injekcí do deltového svalu nebo v předozadním směru do stehna (podle množství svalové hmoty).

4.3 Kontraindikace

Anamnéza anafylaktické (tj. život ohrožující) reakce na jakoukoli složku tohoto přípravku či stopová rezidua vajec, kuřecích proteinů, kanamycin a neomycin-sulfát, síran barnatý, formaldehyd a cetyltrimethylammonium-bromid (CTAB) v této vakcíně. Při pandemii však může být vhodné vakcínu přesto podat – za předpokladu, že jsou v případě potřeby okamžitě dostupné resuscitační prostředky.

Viz bod. 4.4.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Postupujte opatrně, pokud vakcínu podáváte osobám se známou přecitlivělostí (jinou než anafylaktickou reakcí) na léčivou látku, na jakoukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1, na thiomersal a vejce, kuřecí proteiny, kanamycin a neomycin-sulfát, síran barnatý, formaldehyd a cetyltrimethylammonium-bromid (CTAB).

Stejně jako u všech injekčně aplikovaných vakcín zajistěte dostupnost vhodné lékařské léčby a dohled pro případ výskytu vzácného anafylaktického šoku po podání vakcíny.

Pokud to pandemická situace umožňuje, imunizace musí být odložena u pacientů s těžkým horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí.

Přípravek Foclivia v žádném případě nelze podávat intravaskulárně nebo subkutánně. Poskytovatelé zdravotní péče proto musí zvážit všechny výhody i potenciální rizika plynoucí z podání vakcíny jedincům s trombocytopenií nebo jinými poruchami krvácení, které by představovaly kontraindikaci intramuskulární injekce, pokud potenciální přínos nepřevýší riziko krvácení.

Protilátková odpověď u pacientů s endogenní či iatrogenní imunosupresí nemusí být dostatečná.

Ochranný účinek nemusí být vytvořen u všech příjemců vakcíny (viz bod 5.1).

V klinických studiích byla pozorována určitá zkřížená ochrana proti příbuzným variantám viru

H5N1 (viz bod 5.1).

Protože je doporučována další dávka, upozorňujeme, že vzájemnou zaměnitelnost vakcíny Foclivia s jinými monovalentními vakcínami proti viru H5N1 nelze podložit žádnými údaji o bezpečnosti, imunogenitě ani účinnosti.

Přestože o používání přípravku Foclivia nejsou k dispozici žádné údaje, byly zaznamenány případy křečí, jak horečnatých, tak i bez horečky, u subjektů vakcinovaných přípravkem Focetria, pandemickou vakcínou proti viru H1N1 s adjuvans MF59.1 podobnou přípravku Foclivia.

Většina případů febrilních křečí se vyskytla u pediatrických subjektů. Některé případy byly pozorovány u subjektů s epilepsií. Proto by měla být subjektům trpícím epilepsií věnována zvláštní pozornost a lékař by měl subjekty (nebo jejich rodiče) informovat o možnosti výskytu křečí

(viz bod 4.8).

Po vakcinaci, nebo dokonce i před ní, může dojít k synkopě (subjekt může upadnout do bezvědomí) jakožto psychogenní reakci na injekci jehlou. Toto může být doprovázeno několika neurologickými příznaky jako přechodná porucha zraku, parestezie a tonické klonické pohyby končetin při znovunabytí vědomí. Je důležité dodržovat příslušné postupy a bezpečnostní opatření, aby se předešlo poranění, ke kterému může při ztrátě vědomí dojít.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Přípravek Foclivia nepodávejte současně s jinými vakcínami. Pokud je však společné podávání s jinou vakcínou indikováno, imunizaci je třeba provést do různých končetin. Pozor, může dojít

k intenzivnějšímu projevu nežádoucích reakcí.

Imunologická odpověď může být utlumena, jestliže pacient absolvuje léčbu imunosupresivy.

Vakcinace proti chřipce může vést k falešně pozitivním výsledkům při sérologickém testu používajícím metodu ELISA k detekci protilátek proti viru lidské imunodeficience 1 (HIV-1), viru hepatitidy typu C a obzvláště HTLV-1. V těchto případech jsou výsledky metody Western blot negativní. Tyto přechodné falešně pozitivní výsledky mohou být způsobeny tvorbou IgM v odpovědi na vakcínu.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

U těhotných žen nejsou k dispozici žádné údaje o přípravku Foclivia.

K dispozici jsou však údaje o bezpečnosti u těhotných žen vystavených přípravku Focetria (pandemická vakcína proti viru H1N1 podobná přípravku Foclivia), který obsahuje stejné množství MF59C.1 jako přípravek Foclivia. Spontánně hlášené nežádoucí příhody od uvedení přípravku na trh ani intervenční studie neodhalily přímé ani nepřímé účinky přípravku Focetria na těhotenství. Rovněž ani dvě velké observační studie, které měly za úkol stanovit bezpečnost použití přípravku Focetria

v těhotenství, nezjistily žádný nárůst případů gestačního diabetu, preeklampsie, potratů, porodu mrtvého plodu, nízké porodní hmotnosti, nezralosti, úmrtí novorozenců ani vrozených malformací mezi téměř 10 000 vakcinovanými těhotnými ženami a jejich potomky v porovnání

s nevakcinovanými kontrolami.

Poskytovatelé zdravotní péče musí zvážit všechny výhody a potenciální rizika spojená s podáním přípravku Foclivia těhotným ženám a brát do úvahy oficiální doporučení.

Kojení

Vakcínu lze použít během kojení.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje o fertilitě.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Některé účinky uvedené v bodě 4.8 „Nežádoucí účinky“ mohou mít vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Dospělé a starší osoby (starší 18 let)

V klinických studiích provedených s pandemickou mock-up vakcínou proti viru H5N1 s adjuvans u dospělých a starších osob (další informace viz bod 5.1) byla většina reakcí mírného charakteru, krátkodobého trvání a kvalitativně podobná reakcím u konvenčních, sezónních vakcín proti chřipce.

Je obecně uznáváno, že účinek adjuvans zesilující imunogenitu přípravku je spojen s mírně zvýšenou četností místních reakcí (nejčastěji mírná bolest) ve srovnání s konvenčními vakcínami proti chřipce bez adjuvans. Po druhé dávce se projevilo méně reakcí než po první.

Děti a dospívající ve věku od 6 měsíců do 17 let:

V klinické studii 2. fáze (studie V87P6) byla hodnocena bezpečnost pandemické mock-up vakcíny proti viru H5N1 s adjuvans u dětí a dospívajících (další informace viz bod 5.1).

Bez ohledu na věk byla reaktogenicita vyšší po první dávce než po druhém očkování. Reaktogenicita po třetí dávce podávané 12 měsíců po druhé dávce byla vyšší než po první i druhé dávce. Procentuální podíl účastníků studie s místními reakcemi byl vyšší ve skupinách starších účastníků. Bylo to dáno zejména častějšími hlášeními bolesti. U batolat byly nejčastěji pozorovanými lokálními účinky vyvolanými očkováním erytém a citlivost v místě vpichu. Jako nečastější systémové účinky vyvolané očkováním byly zaznamenány podrážděnost a neobvyklý pláč. U dětí a dospívajících byla jako nejčastější lokální reakce vyvolaná očkováním uváděna bolest, jako nejčastější systémové reakce vyvolané očkováním byly zaznamenány únava a bolest hlavy. Procentuální podíl pacientů uvádějících horečku byl ve všech věkových skupinách nízký. Údaje o bezpečnosti u dětí a dospívajících po první a druhé dávce podobné pandemické vakcíny (Focetria H1N1v) nabízí bezpečnostní profil srovnatelný s profilem uváděným pro složení mock-up vakcíny proti viru aH5N1 (Foclivia).

Frekvence nežádoucích účinků v klinických studiích a při postmarketingovém sledování je uvedena níže.

Klinické studie

Nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích na dospělých (starších 18 let) a starších osobách

Výskyt nežádoucích účinků byl hodnocen ve čtyřech klinických studiích s různými chřipkovými kmeny a složeními vakcín (H5N3, H9N2 a H5N1). Očkování podstoupilo 3 696 dospělých a starších osob. Celkem 3 618 z nich dostalo mock-up vakcínu Foclivia (A/H5N1) (viz bod 5.1).

Nežádoucí účinky hlášené z klinických studií s modelovými (mock-up) vakcínami Foclivia jsou uvedeny níže.

Výskyt symptomů pozorovaných u osob starších než 60 let je nižší ve srovnání s populací ve věku 18–60 let.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti:

Poruchy nervového systému

Časté (> 1/100, < 1/10): bolest hlavy

Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté (> 1/100, < 1/10): pocení

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně a poruchy kostí Časté (> 1/100, < 1/10): artralgie a myalgie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté (> 1/100, < 1/10): zarudnutí v místě vpichu, otok v místě vpichu, zatvrdnutí v místě vpichu, ekchymóza a bolest v místě vpichu, horečka, malátnost, únava a svalový třes

Většina těchto reakcí obvykle vymizí do 1–2 dní bez léčby.

Nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích na dětech ve věku od 6 měsíců do 17 let

Byla provedena jedna klinická studie (studie V87P6) vakcíny proti viru H5N1 kombinované s adjuvans MF59C.1 (n = 334) v porovnání se sezónní chřipkovou vakcínou (n = 137).

 

První dávka

Druhá dávka

Třetí dávka

 

(21 dnů po první dávce)

(12 měsíců po druhé dávce)

 

 

 

 

Adjuvovaná vakcína proti viru H5N1

Batolata (6 až 36 měsíců)

N = 145

N = 138

N = 124

Jakékoli

76 %

68 %

80 %

Lokální

47 %

46 %

60 %

Systémové

59 %

51 %

54 %

Horečka ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

0 %

0 %

Jiný nežádoucí účinek

54 %

49 %

35 %

Děti (3 až 9 let)

N = 96

N = 93

N = 85

Jakékoli

72 %

68 %

79 %

Lokální

66 %

58 %

74 %

Systémové

32 %

33 %

45 %

Horečka ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

4 %

2 %

6 %

Jiný nežádoucí účinek

36 %

31 %

19 %

Dospívající (9 až 18 let)

N = 93

N = 91

N = 83

Jakékoli

91 %

82 %

89 %

Lokální

81 %

70 %

81 %

Systémové

69 %

52 %

69 %

Horečka ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

1 %

2 %

Jiný nežádoucí účinek

30 %

27 %

22 %

Focetria (H1N1v)

Nežádoucí účinky během prvního týdne po vakcinaci přípravkem Focetria H1N1v u 77 dětí ve věku 3‒8 let a 80 dětí a dospívajících ve věku 9‒17 let, kterým byla podána dávka 7,5 µg, byly hlášeny následovně:

 

Injekce 1

Injekce 2

Děti (ve věku 3 až 8 let)

N = 77

N = 75

Jakýkoli nežádoucí účinek

74 %

69 %

Lokální

62 %

56 %

Systémový

39 %

35 %

Horečka ≥ 38 °C až 38,9 °C

4 %

1 %

Horečka 39 °C až 39,9 °C

0 %

1 %

Horečka ≥ 40 °C

0 %

0 %

Jiný NÚ

14 %

17 %

Dospívající (ve věku 9 až 17 let)

N = 80

N = 79

Jakýkoli nežádoucí účinek

79 %

66 %

Lokální

70 %

58 %

Systémový

45 %

30 %

Horečka ≥ 38 °C až 38,9 °C

3 %

1 %

Horečka 39 °C až 39,9 °C

0 %

0 %

Horečka ≥ 40 °C

0 %

0 %

Jiný NÚ

13 %

10 %

 

 

Údaje u dětí a dospívajících ve věku 3‒17 let ukazují slabý pokles reaktogenicity po druhé dávce bez nárůstu případů horečky.

Velmi časté reakce hlášené u dětí a dospívajících ve věku 3 až 17 let:

Bolest, zatvrdnutí a erytém, malátnost, myalgie, bolest hlavy a únava.

Nežádoucí účinky během prvního týdne po vakcinaci přípravkem Focetria H1N1v u 73 kojenců ve věku 6‒11 měsíců a 73 batolat ve věku 12‒35 měsíců, kterým byla podána dávka 7,5 µg, byly hlášeny následovně:

 

Injekce 1

Injekce 2

Kojenci (ve věku 6 až 11 měsíců)

N = 73

N = 68

Jakýkoli nežádoucí účinek

79 %

65 %

Lokální

44 %

26 %

Systémový

70 %

56 %

Horečka ≥ 38 °C až 38,9 °C

11 %

9 %

Horečka 39 °C až 39,9 °C

3 %

4 %

Horečka ≥ 40 °C

0 %

0 %

Jiný NÚ

32 %

31 %

Batolata (ve věku 12 až 35 měsíců)

N = 73

N = 71

Jakýkoli nežádoucí účinek

70 %

71 %

Lokální

51 %

49 %

Systémový

60 %

49 %

Horečka ≥ 38 °C až 38,9 °C

10 %

11 %

Horečka 39 °C až 39,9 °C

4 %

1 %

Horečka ≥ 40 °C

1 %

0 %

Jiný NÚ

21 %

24 %

Údaje u kojenců a batolat ve věku 6‒35 měsíců ukazují slabý pokles reaktogenicity po druhé dávce bez nárůstu případů horečky.

Velmi časté reakce hlášené u 146 kojenců a batolat ve věku 6 až 35 měsíců:

Citlivost v místě vpichu, erytém, podrážděnost, neobvyklý pláč, ospalost, průjem, zvracení a změna stravovacích návyků. Zatvrdnutí a ekchymóza byly velmi časté reakce u batolat, ale u kojenců byly méně časté.

Postmarketingové sledování

Kromě nežádoucích účinků hlášených v klinických studiích byly v rámci postmarketingových zkušeností s přípravkem Focetria H1N1v nahlášeny následující nežádoucí účinky:

Poruchy krve a lymfatického systému

Lymfadenopatie.

Srdeční poruchy

Palpitace, tachykardie.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Astenie.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně a poruchy kostí

Svalová slabost, bolest v končetinách.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Kašel.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Generalizované kožní reakce včetně svědění, kopřivky, či nespecifické vyrážky; angioedém.

Gastrointestinální poruchy

Gastrointestinální poruchy jako nevolnost, zvracení, bolest břicha a průjem.

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy, závrať, somnolence, synkopa. Neurologické poruchy jako neuralgie, parestezie, křeče a neuritida.

Poruchy imunitního systému

Alergické reakce, anafylaxe včetně dyspnoe, bronchospasmu, laryngeálního edému, ve vzácných případech s následkem šoku.

Další nežádoucí reakce hlášené v rámci postmarketingového sledování interpandemické trivalentní vakcíny s adjuvans, se složením podobným přípravku Foclivia (pandemická vakcína proti viru H1N1 s adjuvans MF59.1):

Vzácné (> 1/10 000, < 1/1 000):

Trombocytopenie (velmi vzácně se vyskytly závažné případy s počtem destiček nižším než

5 000 na mm3).

Velmi vzácné (< 1/10 000):

Vaskulitida s přechodným renálním postižením a exsudativní erythema multiforme. Neurologické poruchy, například encefalomyelitida, neuritida a Guillain-Barrého syndrom.

Nežádoucí účinky hlášené v rámci postmarketingového sledování u pandemické vakcíny: neuplatňuje se.

Tento léčivý přípravek obsahuje jako konzervační prostředek thiomersal (organická sloučenina rtuti), a může proto dojít k alergickým reakcím (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V

4.9 Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Vakcína proti chřipce, ATC kód J07BB02

Tato část popisuje klinické zkušenosti s modelovými (mock-up) vakcínami proti viru H5N1 po podání dvou dávek vakcíny 7,5 mikrogramů.

Modelové vakcíny obsahují jiné chřipkové antigeny, než mají v současnosti běžné chřipkové viry. Tyto antigeny lze považovat za nové, a simulují tak situaci, kdy je cílová populace pro očkování

imunologicky naivní. Data získaná pomocí modelových vakcín usnadní realizaci vakcinační strategie, která bude pravděpodobně použita pro pandemickou vakcínu: údaje o klinické účinnosti a bezpečnosti získané touto formou jsou relevantní pro pandemické vakcíny.

Dospělí (18 až 60 let)

Byla provedena jedna klinická studie 2. fáze (studie V87P1) vakcíny proti viru H5N1 kombinované s adjuvans MF59C.1 na 312 zdravých dospělých. Celkem 156 osobám byly podány v odstupu tří

týdnů dvě dávky vakcíny obsahující virus H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemoaglutininu (HA) na adjuvovanou dávku).

Do další klinické studie (3. fáze, studie V87P13) bylo zařazeno 2 693 zdravých dospělých, kterým byly v odstupu tří týdnů podány dvě dávky vakcíny obsahující virus

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA na adjuvovanou dávku). Imunogenita byla posuzována v dílčí skupině souboru účastníků studie (n = 197).

Jednoduchou radiální hemolýzou (SRH) byly u dospělých zjištěny tyto hodnoty míry séroprotekce*, míry sérokonverze* a sérokonverzního faktoru** u protilátky proti HA viru

H5N1 A/Vietnam/1194/2004:

Protilátky proti HA

Studie V87P1

Studie V87P13

21 dnů po 2. dávce

21 dnů po 2. dávce

(jednoduchá radiální hemolýza)

N = 149

N = 197

 

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

85 % (79–91)

91 % (87–95)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

85 % (78–90)

78 % (72–84)

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)**

7,74 (6,6–9,07)

4,03 (3,54–4,59)

 

 

 

Protilátky proti HA

Studie V87P13

Studie V87P13

21 dnů po 2. dávce

21 dnů po 2. dávce

(jednoduchá radiální hemolýza)

N = 69

N = 128

 

Výchozí stav v séru

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

87 % (77–94)

94 % (88–97)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

87 % (77–94)

73 % (65–81)

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)**

8,87 (7,09–11)

2,71 (2,38–3,08)

*měřeno jednoduchou radiální hemolýzou ≥ 25 mm2

**poměry geometrických průměrů v jednoduché radiální hemolýze

Z výsledků mikroneutralizace (MN) proti viru A/Vietnam/1194/2004 vyplývá, že se míra séroprotekce a sérokonverze pohybuje od 67 % (60-74) do 85 % (78-90), resp. od 65 % (58-72) do 83 % (77-89).

Imunitní odpověď na očkování měřená mikroneutralizační analýzou odpovídá výsledkům zjištěným při jednoduché radiální hemolýze.

Přetrvávání protilátek po primárním očkování bylo u zkoumaného souboru zkoumáno analýzou inhibice hemaglutinace (HI), jednoduchou radiální hemolýzou a mikroneutralizační analýzou.

V porovnání s hladinami protilátek dosaženými ve 43. dni po absolvování primárního očkovacího schématu poklesl počet protilátek 202. den z předchozích hodnot o 1/5 až o 1/2.

Starší osoby (> 60 let)

V případě osob starších 60 let (s malým počtem osob starších 70 let) byly míra séroprotekce*, míra sérokonverze* a sérokonverzní faktor** u protilátek proti HA viru

H5N1 A/Vietnam/1194/2004 zkoumány jednoduchou radiální hemolýzou ve dvou klinických studiích s těmito výsledky:

Protilátky proti HA

Studie V87P1

Studie V87P13

21 dnů po 2. dávce

21 dnů po 2. dávce

(jednoduchá radiální hemolýza)

N = 84

N = 210

 

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

80 % (70–88)

82 % (76–87)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

70 % (59–80)

63 % (56–69)

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)**

4,96 (3,87–6,37)

2,9 (2,53–3,31)

 

 

 

Protilátky proti HA

Studie V87P13

Studie V87P13

21 dnů po 2. dávce

21 dnů po 2. dávce

(jednoduchá radiální hemolýza)

N = 66

N = 143

 

Výchozí stav v séru

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

82% (70–90)

82% (75–88)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

82% (70–90)

54% (45–62)

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)**

8,58 (6,57–11)

1,91 (1,72–2,12)

*měřeno jednoduchou radiální hemolýzou ≥ 25 mm2

**poměry geometrických průměrů v jednoduché radiální hemolýze

Z výsledků mikroneutralizace (MN) proti viru A/Vietnam/1194/2004 vyplývá, že se míra séroprotekce a sérokonverze pohybuje od 57 % (50-64) do 79 % (68-87), resp. od 55 % (48-62) do 58 % (47-69). Výsledky mikroneutralizace prokázaly v souboru starších účastníků studií podobně jako výsledky jednoduché radiální hemolýzy silnou imunitní odpověď po absolvování primárních režimů očkování.

Přetrvávání protilátek po primárním očkování bylo v tomto souboru zkoumáno analýzou inhibice hemaglutinace, jednoduchou radiální hemolýzou a mikroneutralizační analýzou a bylo zjištěno, že jejich počet ve 202. dni klesl oproti 43. dnu po absolvování primárního režimu očkování

z 1/2 na 1/5 hodnoty naměřené po očkování. Séroprotekce po šesti měsících byla zjištěna až u 50 % starších osob imunizovaných vakcínou proti viru H5N1 kombinovanou s MF59C.

Posilovací dávka

Třetí (posilovací) dávka vakcíny proti viru H5N1 kombinované s MF59C byla podávána 6 měsíců a později po primárním očkovacím režimu. V tabulkách jsou uvedeny výsledky jednoduché radiální hemolýzy.

Jednoduchou radiální hemolýzou byly zjištěny tyto hodnoty míry séroprotekce*, míry sérokonverze* a sérokonverzního faktoru** u protilátky proti HA viru H5N1 A/Vietnam/1194/2004:

 

Studie V87P1 Dospělí

Studie V87P1 starší osoby

 

Posilovací dávka

Posilovací dávka

 

(6 měsíců po 2. dávce)

(6 měsíců po 2. dávce)

Jednoduchá radiální hemolýza

N = 71

N = 38

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

89 % (79–95)

84 % (69–94)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

83 % (72–91)

63 % (46–78)

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)**

5,96 (4,72–7,53)

5,15 (3,46–7,66)

*měřeno jednoduchou radiální hemolýzou ≥ 25 mm2

**poměry geometrických průměrů v jednoduché radiální hemolýze

Zkušenosti s posilovací dávkou jsou u souboru starších osob pouze omezené.

Podpůrná data u souboru dospělých a starších osob

Ve studiích dvou dávek obdrželo 78 dospělých osob modelovou vakcínu s adjuvans (H5N3 nebo H9N2). Provedeny byly dvě vakcinace proti kmeni H5N3 (A/Duck/Singapore/97) v intervalu 3 týdnů, a to 3 různými dávkami (7,5; 15 a 30 µg HA/dávku).

Vzorky séra byly testovány proti původnímu kmeni H5N3 a také řadě izolátů kmene H5N1.

Sérologické odpovědi získané z rozboru SRH ukázaly, že po dvou dávkách 7,5 g 100 % osob získalo séroprotekci a 100 % sérokonverzi. Rovněž bylo prokázáno, že vakcína s adjuvans indukovala protilátky, které křížově chránily proti kmenům H5N1 izolovaným v letech 2003 a 2004, u nichž už došlo k určitému antigennímu posunu ve srovnání s původními kmeny.

Provedeny byly dvě vakcinace vakcínou obsahující kmen H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) v intervalu 4 týdnů, a to ve 4 různých dávkách (3,75; 7,5; 15 a 30 µg HA/dávku). Sérologické odpovědi získané testem HI ukázaly, že po dvou 7,5 g dávkách získalo 92 % osob séroprotekci a 75 % osob sérokonverzi.

Zkřížená reaktivita

Dospělí (18 až 60 let)

Jednoduchou radiální hemolýzou a analýzou inhibice hemaglutinace byly u dospělých ve věku od 18 do 60 let zjištěny po druhé dávce tyto hodnoty míry séroprotekce*, míry sérokonverze* a sérokonverzního faktoru** u protilátky proti HA viru H5N1 A/turkey/Turkey/05:

 

 

Studie V87P1

Studie V87P13

 

Protilátky proti HA

21 dnů po 2. dávce

21 dnů po 2. dávce

 

 

N = 70

N = 197

Jednoduchá

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

70% (58–80)

59% (52–66)

radiální

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

--- ***

49% (42–56)

hemolýza

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)**

--- ***

2,37 (2,1–2,67)

 

 

N = 69

N = 197

Inhibice

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

36 % (25–49)

23 % (18–30)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)

--- ***

19% (14–25)

hemaglutinace

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)°°

--- ***

1,92 (1,64–2,25)

 

*měřeno jednoduchou radiální hemolýzou ≥ 25 mm2

**poměry geometrických průměrů v jednoduché radiální hemolýze ° měřeno metodou inhibice hemaglutinace ≥ 40

°° poměry geometrických průměrů u metody inhibice hemaglutinace

***ve studii V87P1 nebyla stanovena výchozí hodnota

Výsledky mikroneutralizace v klinických studiích uváděných v předchozí tabulce ukázaly míru séroprotekce proti viru A/turkey/Turkey/05 v rozmezí od 27 % (17-39) (V87P1) do 39 % (32-46) (V87P13) a míru sérokonverze 36 % (29-43) ve studii V87P13. Z výsledků mikroneutralizace ve studii V87P13 byl vypočítán poměr geometrických průměrů proti viru A/turkey/Turkey/05 = 2,77 (2,4 až 3,2).

Starší osoby (> 60 let)

Jednoduchou radiální hemolýzou a analýzou inhibice hemaglutinace byly u starších osob nad 60 let zjištěny po druhé dávce tyto hodnoty míry séroprotekce*, míry sérokonverze* a sérokonverzního faktoru** u protilátky proti HA viru H5N1 A/turkey/Turkey/05:

 

 

Studie V87P1

Studie V87P13

 

Protilátky proti HA

21 dnů po 2. dávce

21 dnů po 2. dávce

 

 

N = 37

N = 207

Jednoduchá

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

57% (39–73)

20% (18–23)

radiální

Míra sérokonverze (95% int. spol.)*

--- ***

48% (41–55)

hemolýza

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)**

--- ***

1,74 (1,57–1,94)

 

 

N = 36

N = 208

Inhibice

Míra séroprotekce (95% int. spol.)

36 % (21–54)

25% (19–32)

Míra sérokonverze (95% int. spol.)

--- ***

19% (14–25)

hemaglutinace

Sérokonverzní faktor (95% int. spol.)°°

--- ***

1,79 (1,56–2,06)

 

*měřeno jednoduchou radiální hemolýzou ≥ 25 mm2

**poměry geometrických průměrů v jednoduché radiální hemolýze ° měřeno metodou inhibice hemaglutinace ≥ 40

°° poměry geometrických průměrů u metody inhibice hemaglutinace

***ve studii V87P1 nebyla stanovena výchozí hodnota

Výsledky mikroneutralizace v klinických studiích uváděných v předchozí tabulce ukázaly míru séroprotekce proti viru A/turkey/Turkey/05 v rozmezí od 11 % (3-25) (studie V87P1) do 30 % (24-37) (studie V87P13) a míru sérokonverze 25 % (19-31) ve studii V87P13. Z výsledků mikroneutralizace ve studii V87P13 byl vypočítán poměr geometrických průměrů proti viru

A/turkey/Turkey/05 = 2,01 (1,78 až 2,26).

Údaje v pediatrických populacích

Byla provedena jedna klinická studie (studie V87P6) vakcíny proti viru H5N1 kombinované

s adjuvans MF59C.1 se 471 dětmi ve věku od 6 měsíců do 17 let. Byly jim podány dvě dávky vakcíny 7,5 mikrogramů v odstupu tří týdnů a třetí dávka 12 měsíců po první dávce. Po třech týdnech od 2. dávky (43. den) vykazovaly všechny věkové skupiny (tj. 6 až 35 měsíců, 3 až 8 let a 9 až 17 let) vysokou hladinu protilátek proti viru A/Vietnam/1194/2004, stanovenou jednoduchou radiální hemolýzou a analýzou inhibice hemaglutinace. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce*.

V této studii nebyly pozorovány žádné závažné nežádoucí účinky související s vakcínou.

 

 

Batolata

Děti

Dospívající

 

 

(6 až 36 měsíců)

(3 až 9 let)

(9 až 18 let)

 

 

N = 134

N = 91

N = 89

 

Míra séroprotekce

97 %

97 %

89 %

 

(95% int. spol.)

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

43. den

 

 

 

Inhibice

Sérokonverzní faktor

hemaglutinace

43. den oproti 1. dni

(109–151)

(97–142)

(51–88)

 

Míra sérokonverze

97 %

97 %

89 %

 

(95% int. spol.)

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

43. den

 

 

 

 

 

Batolata

Děti

Dospívající

 

 

(6 až 36 měsíců)

(3 až 9 let)

(9 až 18 let)

 

 

N = 133

N = 91

N = 90

 

Míra séroprotekce

100 %

100 %

100 %

 

(95% int. spol.)

(97–100)

(96–100)

(96–100)

Jednoduchá

43. den

 

 

 

Sérokonverzní faktor

radiální

(95% int. spol.)

(14–18)

(13–17)

(12–16)

hemolýza

43. den oproti 1. dni

 

 

 

 

 

 

 

 

Míra sérokonverze

98 %

100 %

99 %

 

(95% int. spol.)

(95–100)

(96–100)

(94–100)

 

43. den

 

 

 

*Vzhledem k tomu, že výbor CHMP nemá kritéria pro posuzování imunogenity u dětí, byla na sérologická data získaná po očkování dětí použita kritéria výboru CHMP pro imunogenitu, která se používají při hodnocení sezónních protichřipkových vakcín u dospělých. Není však známo, nakolik je to relevantní pro klinickou ochranu.

Z výsledků mikroneutralizace proti viru A/Vietnam/1194/2004 vyplývá míra séroprotekce 99 % (95% interval spolehlivosti: 94-100), míra sérokonverze v rozmezí od 97 % (95% interval spolehlivosti: 91-99) do 99 % (95% interval spolehlivosti: 96-100) a poměr geometrických průměrů v rozmezí od 29 (95% interval spolehlivosti: 25-35) do 50 (95% interval spolehlivosti: 44-58).

Imunologické výsledky přípravku Focetria H1N1v (studie V111_03):

Míra séroprotekce a míra sérokonverze stanovená metodou inhibice hemaglutinace (HI)

a sérokonverzní faktor vyjádřený jako poměr geometrických průměrů HI pro protilátku proti HA k viru H1N1 po podání jedné a dvou dávek 7,5 µg přípravku Focetria byla vyhodnocena u 70 dětí a dospívajících (9‒17 let), 60 dětí (3‒8 let), 58 dětí (12‒35 měsíců) a 49 kojenců (6‒11 měsíců).

Ve všech výše zmíněných věkových skupinách (jak v celkové populaci, tak v subtypu séronegativním v základní hodnotě) byla kritéria imunogenity pro dospělé (18–60 let) určená výborem CHMP splněna jak u první, tak u druhé dávky.

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s vakcínou Foclivia u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v rámci aktivní imunizace proti subtypu H5N1 chřipkového viru A. Informace o použití u dětí viz bod 4.2.

Přípravek Foclivia byl registrován za „výjimečných okolností“.

Znamená to, že z vědeckých důvodů nebylo možné získat o tomto přípravku úplné informace. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace, které budou dostupné a tento souhrn údajů o přípravku bude podle potřeby aktualizován.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Neuplatňuje se.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje k přípravku Foclivia a k sezónní vakcíně proti chřipce obsahující adjuvans MF59C.1 získané na základě konvenčních studií toxicity po opakovaném podávání, lokální tolerance, fertility a reprodukční a vývojové toxicity (až do konce laktačního období) neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Chlorid sodný

Chlorid draselný

Dihydrogenfosforečnan draselný

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Hexahydrát chloridu hořečnatého

Dihydrát chloridu vápenatého

Citronan sodný

Kyselina citronová

Thiomersal

Voda na injekci

Informace o adjuvans viz bod 2.

6.2 Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3 Doba použitelnosti

1 rok.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a obsah balení

5,0 ml v desetidávkových injekčních lahvičkách (sklo typu I) se zátkou (halobutylová pryž). Balení po 10 kusech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Před podáním je nutné suspenzi vizuálně zkontrolovat. V případě, že se v ní nachází jakékoli částice nebo suspenze vypadá neobvykle, vakcínu zlikvidujte.

Před každým natažením dávky (0,5 ml) vakcíny do injekční stříkačky vícedávkovou injekční lahvičku jemně protřepejte. Před podáním by měla natažená dávka vakcíny dosáhnout pokojové teploty. Přestože přípravek Foclivia ve vícedávkových injekčních lahvičkách obsahuje konzervační prostředek, který zabraňuje mikrobiálnímu růstu, nese každý uživatel odpovědnost za minimalizaci rizika kontaminace vícedávkové injekční lahvičky při nabírání jednotlivých dávek.

Na štítek lahvičky vyznačte datum a čas odebrání první dávky.

Mezi jednotlivými použitími skladujte vícedávkovou injekční lahvičku v doporučených podmínkách uchovávání při teplotě mezi 2 °C a 8 °C. Vícedávková injekční lahvička by měla být spotřebována do 24 hodin od nabrání první dávky.

Existují i údaje, podle kterých je možné vícedávkové lahvičky používat až do 72 hodin od nabrání první dávky, avšak takové dlouhodobé uchovávání by nemělo být preferovanou volbou.

Všechna nepoužitá vakcína nebo odpad musí být zlikvidovány v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Itálie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/577/004

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19. října 2009

Datum posledního prodloužení registrace: 19. října 2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis