Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil (human papillomavirus type 6 L1 protein...) – Označení na obalu - J07BM01

Updated on site: 07-Oct-2017

Název léku Gardasil
Kód ATCJ07BM01
Látkahuman papillomavirus type 6 L1 protein / human papillomavirus type 11 L1 protein / human papillomavirus type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
VýrobceMSD VACCINS

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU TEXT NA VNĚJŠÍ KRABIČCE

Gardasil, injekční suspenze – jednodávková injekční lahvička, balení po 1, 10, 20 ks

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gardasil, injekční suspenze

Očkovací látka proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná)

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

 

HPV typus 6 proteinum L1

20 μg

HPV typus 11 proteinum L1

40 μg

HPV typus 16 proteinum L1

40 μg

HPV typus 18 proteinum L1

20 μg

adsorbovaný na amorfní aluminium-hydroxyfosfát-sulfát (0,225 mg Al).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Chlorid sodný, histidin, polysorbát 80, dekahydrát tetraboritanu sodného, voda na injekci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční suspenze.

1 dávková injekční lahvička, 0,5 ml.

10 jednodávkových injekčních lahviček po 0,5 ml.

20 jednodávkových injekčních lahviček po 0,5 ml.

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intramuskulární (i.m.) podání.

Před použitím dobře protřepejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/357/001 – balení po 1 ks

EU/1/06/357/002 – balení po 10 ks

EU/1/06/357/018 – balení po 20 ks

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU TEXT NA ŠTÍTKU LAHVIČKY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Gardasil, injekční suspenze i.m. podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 dávka, 0,5 ml

6.JINÉ

MSD VACCINS

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU TEXT NA VNĚJŠÍ KRABIČCE

Gardasil, injekční suspenze – předplněná injekční stříkačka bez jehly, balení po 1, 10, 20 ks

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gardasil, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

Očkovací látka proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná)

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

 

HPV typus 6 proteinum L1

20 μg

HPV typus 11 proteinum L1

40 μg

HPV typus 16 proteinum L1

40 μg

HPV typus 18 proteinum L1

20 μg

adsorbovaný na amorfní aluminium-hydroxyfosfát-sulfát (0,225 mg Al).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Chlorid sodný, histidin, polysorbát 80, dekahydrát tetraboritanu sodného, voda na injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.

1 dávka 0,5 ml v předplněné injekční stříkačce bez jehel.

10 jednotlivých dávek po 0,5 ml v předplněných injekčních stříkačkách bez jehel. 20 jednotlivých dávek po 0,5 ml v předplněných injekčních stříkačkách bez jehel.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intramuskulární (i.m.) podání.

Před použitím dobře protřepejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/357/003 – balení po 1 ks

EU/1/06/357/004 – balení po 10 ks

EU/1/06/357/019 – balení po 20 ks

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU TEXT NA VNĚJŠÍ KRABIČCE

Gardasil, injekční suspenze – předplněná injekční stříkačka s 1 jehlou, balení po 1, 10, 20 ks

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gardasil, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

Očkovací látka proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná)

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

 

HPV typus 6 proteinum L1

20 μg

HPV typus 11 proteinum L1

40 μg

HPV typus 16 proteinum L1

40 μg

HPV typus 18 proteinum L1

20 μg

adsorbovaný na amorfní aluminium-hydroxyfosfát-sulfát (0,225 mg Al).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Chlorid sodný, histidin, polysorbát 80, dekahydrát tetraboritanu sodného, voda na injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.

1 dávka 0,5 ml v předplněné injekční stříkačce s 1 jehlou.

10 jednotlivých dávek po 0,5 ml v předplněných injekčních stříkačkách s 1 jehlou. 20 jednotlivých dávek po 0,5 ml v předplněných injekčních stříkačkách s 1 jehlou.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intramuskulární (i.m.) podání.

Před použitím dobře protřepejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/357/005 – balení po 1 ks

EU/1/06/357/006 – balení po 10 ks

EU/1/06/357/020 – balení po 20 ks

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU TEXT NA VNĚJŠÍ KRABIČCE

Gardasil, injekční suspenze – předplněná injekční stříkačka se 2 jehlami, balení po 1, 10, 20 ks

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gardasil, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

Očkovací látka proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná)

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

 

HPV typus 6 proteinum L1

20 μg

HPV typus 11 proteinum L1

40 μg

HPV typus 16 proteinum L1

40 μg

HPV typus 18 proteinum L1

20 μg

adsorbovaný na amorfní aluminium-hydroxyfosfát-sulfát (0,225 mg Al).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Chlorid sodný, histidin, polysorbát 80, dekahydrát tetraboritanu sodného, voda na injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.

1 dávka 0,5 ml v předplněné injekční stříkačce se 2 jehlami.

10 jednotlivých dávek po 0,5 ml v předplněných injekčních stříkačkách se 2 jehlami. 20 jednotlivých dávek po 0,5 ml v předplněných injekčních stříkačkách se 2 jehlami.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intramuskulární (i.m.) podání.

Před použitím dobře protřepejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/357/007 – balení po 1 ks

EU/1/06/357/008 – balení po 10 ks

EU/1/06/357/021 – balení po 20 ks

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Text na štítku pro předplněnou injekční stříkačku

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Gardasil, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

i.m. podání.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 dávka, 0,5 ml.

6. JINÉ

MSD VACCINS

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis