Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – Souhrn údajů o přípravku - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Název léku Helicobacter Test INFAI
Kód ATCV04CX
Látka13C-urea
VýrobceINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Helicobacter Test INFAI, 75 mg prášek pro přípravu perorálního roztoku

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 kelímek obsahuje:

Léčivá látka: Urea (13C), prášek 75 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Bílý, krystalický prášek pro perorální roztok.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Helicobacter Test INFAI je užíván pro diagnózu in vivo gastroduodenální infekce, způsobené

Helicobacter pylori

-u dospělých

-u mladistvých, u nichž je pravděpodobnost peptického vředu.

Tento léčivý přípravek je určen pouze pro diagnostické použití.

4.2Dávkování a způsob podání

Tento léčivý přípravek by měl být podáván zdravotnickým personálem a pod náležitým lékařským dohledem.

Dávkování

Helicobacter Test INFAI je dechový test . Mladiství ve věku od 12 let a dospělí užijí obsah jednotlivého kelímku se 75 mg. Dechový test je pro jednorázové podání.

Způsob podání

Pro provedení testu je třeba 200 ml 100% pomerančové šťávy nebo 1 g kyseliny citrónové ve 200 ml vody, a pitná voda (pro rozpuštění prášku močoviny-(13C)).

Pacient nesmí jíst 6 hodin před testem, nejlépe přes noc. Test trvá přibližně 40 min.

V případě, že je nutno test opakovat, je třeba počkat až do následujícího dne.

Potlačení Helicobacter pylori může vést k falešně negativním výsledkům. Proto je možno test použít nejméně 4 týdny po ukončení systémové antibakteriální léčby a 2 týdny po poslední dávce léku proti zvýšené sekreci. V obou případech léčba interferuje s přítomností Helicobacter pylori. Je to důležité zejména po eradikační terapii Helicobacter pylori.

Je důležité postupovat přesně podle pokynů, popsaných v bodě 6.6., jinak není validita testu zaručená.

4.3Kontraindikace

Test se nesmí užívat u nemocných se zjištěnou nebo suspektní infekční gastritidou nebo atrofickou gastritidou, které mohou s močovinovým dechovým testem interferovat (jak bylo uvedeno v bodě 4.2. Dávkování a způsob podání).

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Samotný pozitivní test ještě neznamená indikaci pro eradikační terapii. V těchto případech je třeba použít invazivních endoskopických metod, aby se vyšetřila přítomnost dalších komplikujících stavů, jako je např. vřed, autoimunní gastritida nebo maligní nádory.

Nejsou dostupné údaje, které by zaručovaly dostatečnou diagnostickou schopnost testu u pacientů s gastrektomií. Pro děti od 3 let věku je k dispozici Helicobacter test INFAI pro děti od 3 do 11 let.

V jednotlivých případech A-gastritidy (atrofické gastritidy) může být dechový test falešně positivní; proto musí být pro důkaz přítomnosti Helicobacter pylori použity další testy.

Jestliže pacient během provádění testu zvrací, je nutné test opakovat až následující den za stanovených podmínek na lačno, jak je popsáno v bodě 4.2.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Helicobacter Test INFAI je ovlivněn každou léčbou, která interferuje s přítomností Helicobacter pylori nebo s aktivitou ureázy.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Neočekává se, že by provádění testu bylo škodlivé v průběhu těhotenství a kojení.

Doporučuje se v příbalové informaci uvést poznámku o přípravcích, užívaných pro eradikační terapii a jejich použití během těhotenství a kojení.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Helicobacter Test INFAI nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

Nejsou známé.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Užívá se pouze 75 mg 13C močoviny, proto se předávkování neočekává.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina - Ostatní diagnostika, ATC kód: VO4CX

K provedení dechového testu je podáno množství 75 mg močoviny(13C). Její farmakodynamická aktivita nebyla popsána.

Po orálním užití se značená močovina dostane ke gastrické mukóze. V přítomnosti Helicobacter pylori se metabolizuje močovina (13C) enzymem ureázou z Helicobacter pylori.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O enzym ureáza 4NH3 + 213CO2

Oxid uhličitý difunduje do krevního oběhu, odkud je transportován jako hydrogenuhličitan do plic a uvolňuje se jako 13CO2 , který je vydechován.

V přítomnosti bakteriální ureázy se poměr 13C/12C izotopů uhlíku signifikantně změní. Množství 13CO2 ve vzorcích dechu se stanoví měřením izotopových poměrů hmotnostní spektrometrií (IRMS) a hodnotí se absolutní rozdíl (δ -hodnota) mezi hodnotami v 00-minut a 30-minutami.

Ureáza se tvoří v žaludku jen vlivem Helicobacter pylori. Ostatní ureáza, produkovaná bakteriemi se jen velmi zřídka vyskytne v žaludeční floře.

δ -hodnota 4,0 ‰ je určující pro rozlišení, zda je pacient Helicobacter pylori-negativní nebo pozitivní. Zvýšení δ -hodnoty nad 4,0 ‰ indikuje infekci. Ve srovnání s diagnostikou infekce Helicobacter pylori pomocí biopsie dosáhl dechový test v klinické studii s 457 pacienty citlivosti v rozmezí 96,5% až 97,9% (95%-CI : 94,05% - 99,72%), a specifity v rozmezí od 96,7% do 100% (95%-CI : 94,17% -

103,63%), zatímco v klinických studiích 93 mladistvých ve věku 12 – 17 let, byla dosažena senzitivita 97,7% [90%-Cl: 91,3%] a specifita 96,0% [90%-Cl: 89,7%].

V případě nepřítomnosti bakteriální ureázy se celé množství podané močoviny , po absorpci z gastrointestinálního traktu, metabolizuje jako endogenní močovina. Amoniak, který vzniká při bakteriální hydrolýze, jak bylo popsáno výše, se začlení do metabolismu jako ion NH4+.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Perorálně užitá močovina-(13C) je metabolizována na oxid uhličitý a amoniak, nebo se včlení do metabolických cyklů v organizmu, kde je přítomná močovina. Každé zvýšení 13CO2 se měří izotopovou analýzou.

Absorpce a distribuce 13CO2 je rychlejší než reakce ureázy. Proto limitující rychlost celého procesu je štěpení -močoviny (13C) ureázou z Helicobacter pylori.

Jen u pacientů Helicobacter pylori -pozitivních se po podání 75 mg značené močoviny signifikantně zvýší 13CO2 ve vzorku dechu během prvních 30 minut.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nebyly zjištěny.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Žádné

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3Doba použitelnosti

3 roky

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5Druh obalu a obsah balení

1 souprava obsahuje tyto komponenty:

Číslo

Složka

Množství

Kelímek (objem 10 ml, z polystyrenu, s polyetylénovým uzávěrem),

Obsahující 75 mg -močoviny-(13C), prášku pro perorální roztok

 

Skleněné nebo plastikové zkumavky s nálepkami pro sběr, uchovávání a

 

transport vzorků dechu na analýzy:

 

Vzorky v čase: 00-minutová hodnota

 

 

Vzorky v čase: 30-minutová hodnota

Zahnutá slámka pro shromažďování vzorků dechu v odpovídajících

zkumavkách pro vzorky

 

 

Formulář pro dokumentaci pacienta

Příbalová informace

Nálepky s čárovými kódy

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

1.Test má provádět kvalifikovaná osoba.

2.Pro každého pacienta je nutné vyplnit formulář s potřebnými údaji. Doporučuje se, aby při provádění testu byl pacient v odpočinkové poloze.

3.Test začíná sběrem vzorků pro stanovení základní hodnoty (v čase 00-minut):

Ze soupravy se vezme slámka a dvě zkumavky pro sběr s nálepkou: „Čas sběru:hodnota při 00-minut“

Odstraní se uzávěr jedné ze zkumavek, rozbalí se slámka a dá se do zkumavky.

Nyní se jemně vydechuje ústy slámkou, dokud se vnitřní povrch zkumavky nezarosí.

Pokračuje se v dýchání a současně se vyjme slámka ze zkumavky, která se okamžitě uzavře zátkou.

(Jestliže zkumavka zůstane otevřená déle než 30 sekund, výsledky testu mohou být nesprávné).

Zkumavka musí stát kolmo a kolem ní se nalepí štítek s čárový kódem, značícím „hodnota 00-minut“. Čáry musí směřovat vodorovně.

4.Naplní se dechem druhá zkumavka pro sběr (štítek : „Čas sběru: hodnota 00-minut“), jak bylo již popsáno.

5.Potom musí pacient bezodkladně vypít 200 ml 100% pomerančové šťávy nebo 1 g kyseliny citrónové ve 200 ml vody.

6.Nyní se připraví testovací roztok:

Vezme se ze soupravy kelímek se značeným práškem -močoviny(13C), otevře se a naplní do tří čtvrtin objemu pitnou vodou.

Kelímek se zavře a opatrně se s ním třepe, dokud se prášek nerozpustí. Objem kelímku se přeleje do sklenice na pití.

Kelímek se znovu naplní až po okraj vodou a přeleje se do sklenice. Tento postup se opakuje celkem třikrát. (Celkový objem vody má být asi 30 ml).

7.Pacient musí okamžitě vypít tento testovací roztok a zaznamená se čas podání.

8.30 minut po podání testovacího roztoku (bod 7.) naplní pacient dechem dvě zkumavky pro sběr, které zůstaly v soupravě (štítek: „Čas sběru: hodnota 30 minut“), jak bylo popsáno v bodě 3 a 4.

9.Pro tyto vzorky se použije čárový kód značící „30 minutová hodnota“.

Stejný čárový kód se nalepí na formulář pacientovy dokumentace. Nakonec se balení uzavře a zalepí.

10.Zkumavky se vzorky se musí zaslat v originálním balení na analýzy do speciální laboratoře.

Analýza vzorků dechu a specifikace testu pro laboratoře

Vzorky dechu, shromážděné v 10 ml skleněných nebo plastikových zkumavkách se analyzují měřením izotopových poměrů hmotnostní spektrometrií (IRMS).

Analýza poměru 13C/12C v oxidu uhličitém, přítomném v dechu je integrovanou součástí diagnostického kitu Helicobacter Test INFAI. Přesnost testu velmi závisí na kvalitě analýzy dechu. Specifikace parametrů hmotnostního spektrofotometru jako linearita, stabilita (přesnost referenčního plynu) a přesnosti měření jsou základem správnosti systému.

Je nutné zajistit, aby analýzy byly provedeny ve specializované laboratoři. Validovaná metoda je prováděna následovně:

Příprava vzorku pro (IRMS)

Pro stanovení poměru 13C/12C v oxidu uhličitém v dechu hmotnostní spektrometrickou analýzou, je nutné oddělit oxid uhličitý z dechu a zavést do hmotnostního spektrometru. Automatický systém přípravy měření izotopových poměrů hmotnostní spektrometrií, která je určena pro analýzu dechového testu, je založen na kontinuální separační technice pomocí plynové chromatografie. Voda se ze vzorku odstraní buď pomocí zachytávače vody „Nafion“, nebo systémem přípravy vzorku pomocí plynové chromatografie. Na chromatografické koloně s heliem jako rozpouštědlem je možno rozdělit jednotlivé plyny. Vzorky dechu procházejí kolonou a jednotlivé plyny jsou detekovány

ionizačním detektorem. Frakce oxidu uhličitého, identifikovaná charakteristickým retenčním časem je zaváděná přímo do hmotnostního spektrometru.

Hmotnostní spektrometrická analýza

K analýze odděleného vzorku oxidu uhličitého v plynném stavu je třeba, aby jeho molekuly byly ionizované, vytvořily svazek paprsků, urychlený v elektrickém poli, odchýlený v magnetickém poli a nakonec detegovaný. Těchto pět procesů probíhá v analyzátoru hmotnostního spektrometru, který obsahuje tři oddělené sekce: zdroj, tubu a kolektor. Ionizace, tvorba svazku paprsků a urychlení probíhá ve zdroji, magnetické odchýlení probíhá v tubě a detekce v kolektoru.

Nanášení vzorku

Přístroj má speciální vstupní systém umožňující nástřik mnoha vzorků oxidu uhličitého do analyzátoru. Pro analýzu vzorků dechu je rozhodující individuální rovnováha oxidu uhličitého ve vzorku k referenčnímu standardu plynu. Výpočet obsahu izotopu v oxidu uhličitém, vztažený na nezávislý standard zajišťuje vysokou přesnost a správnost systému.

Specifikace pro stanovení poměru 13C/12C

Principem dechového testu je podání značené 13C močoviny, jejíž metabolit je monitorován měřením

13CO2ve vydechnutém plynu.

Hmotnostní spektrometr musí být způsobilý provádět:

Mnohonásobně opakované analýzy: Nejméně 3 opakované analýzy stejného vzorku v průběhu měření

Systém bezpečnosti:

Bezpečné uložení operačních parametrů a výsledků k jejich

 

dalšímu zpracování

Adjustace:

poměr 13C/12C s ohledem na PDB („Pee Dee Beliminate“)

Nanášení vzorku:

< 200 l

Základní principy pro ověření specifikace jsou linearita, stabilita (přesnost referenčního plynu) a přesnost měření.

Všechny hmotnostní spektrometry pro analýzy dechu musí vyhovovat následujícím specifikacím:

Linearita:

< 0,5

‰ pro vzorky dechu s koncentrací CO2 mezi 1% až 7%

Stabilita:

< 0,2

‰ pro 10 následných pulzů

Přesnost měření:

< 0,3

‰ pro 13C v přirozeném nadbytku při použití 10 ml

 

zkumavek pro sběr vzorku dechu s 3% koncentrací CO2 v

 

dechu

Helicobacter pylori je přítomen tehdy, když rozdíl v poměru 13C/12C základní hodnoty a 30 minutové hodnoty přesáhne 4,0 ‰.

Alternativně je možné použít jiné vhodné validované metody, prováděné v kvalifikované laboratoři.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstrasse 142

D-44799 Bochum

Německo

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/97/045/001

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 14. srpna 1997

Datum posledního prodloužení registrace: 14. srpna 2007

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Helicobacter Test INFAI, 75 mg prášku pro perorální podání

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 kelímek obsahuje:

Léčivá látka: močovina(13C), prášek 75 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Bílý, krystalický prášek pro perorální roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Helicobacter Test INFAI je užíván pro diagnózu in vivo gastroduodenální infekce, způsobené

Helicobacter pylori

-u dospělých

-u mladistvých, u nichž je pravděpodobnost peptického vředu.

Tento léčivý přípravek je určen pouze pro diagnostické použití.

4.2 Dávkování a způsob podání

Tento léčivý přípravek by měl být podáván zdravotnickým personálem a pod náležitým lékařským dohledem.

Dávkování

Helicobacter Test INFAI je dechový test. Mladiství ve věku od 12 let a dospělí užijí obsah jednoho kelímku se 75 mg močoviny. Dechový test je pro jednorázové podání.

Způsob podání

Pro provedení testu je třeba 200 ml 100% pomerančové šťávy nebo 1g kyseliny citrónové ve 200ml vody a pitná voda (pro rozpuštění prášku močoviny(13C)) .

Pacient nesmí jíst 6 hodin před testem, nejlépe přes noc. Test trvá přibližně 40 min.

V případě, že je nutno test opakovat, je třeba počkat až do následujícího dne.

Potlačení Helicobacter pylori může vést k falešně negativním výsledkům. Proto je možno test použít nejméně 4 týdny po ukončení systémové antibakteriální léčby a 2 týdny po poslední dávce léku proti zvýšené sekreci. V obou případech léčba interferuje s přítomností Helicobacter pylori. Je to důležité zejména po eradikační terapii Helicobacter pylori.

Je důležité postupovat přesně podle pokynů, popsaných v bodě 6.6., jinak není validita testu zaručená.

4.3 Kontraindikace

Test se nesmí užívat u nemocných se zjištěnou nebo suspektní infekční gastritidou nebo atrofickou gastritidou, které mohou s močovinovým dechovým testem interferovat (jak bylo uvedeno v bodě 4.2. Dávkování a způsob podání).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Samotný pozitivní test ještě neznamená indikaci pro eradikační terapii. V těchto případech je třeba použít invazivních endoskopických metod, aby se vyšetřila přítomnost dalších komplikujících stavů, , jako např. vředu, autoimunní gastritidy nebo maligních nádorů.

Nejsou dostupné údaje, které by zaručovaly dostatečnou diagnostickou schopnost testu u pacientů s gastrektomií. Pro děti od 3 let věku je k dispozici Helicobacter test INFAI od 3 do 11 let.

V jednotlivých případech A-gastritidy (atrofické gastritidy) může být dechový test falešně positivní; proto musí být pro důkaz přítomnosti Helicobacter pylori použity další testy.

Jestliže pacient během provádění testu zvrací, je nutné test opakovat až následující den za stanovených podmínek na lačno, jak je popsáno v bodě 4.2.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Helicobacter Test INFAI je ovlivněn každou léčbou, která interferuje s přítomností Helicobacter pylori nebo s aktivitou ureázy.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Neočekává se, že by provádění testu bylo škodlivé v průběhu těhotenství a kojení.

Doporučuje se v příbalové informaci uvést poznámku o přípravcích, užívaných pro eradikační terapii a jejich použití během těhotenství a kojení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Helicobacter Test INFAI nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejsou známé.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Užívá se pouze 75 mg močoviny(13C), proto se předávkování neočekává.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina - Ostatní diagnostika ATC VO4C

K provedení dechového testu je podáno množství 75 mg močoviny(13C). Její farmakodynamická aktivita nebyla popsána.

Po orálním užití se značená močovina dostane ke gastrické mukóze. V přítomnosti Helicobacter pylori se metabolizuje 13C močovina enzymem ureázou z Helicobacter pylori.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O enzym ureáza 4NH3 + 213CO2

Oxid uhličitý difunduje do krevního oběhu, odkud je transportován jako hydrogenuhličitan do plic a uvolňuje se jako 13CO2 , který je vydechován.

V přítomnosti bakteriální ureázy se poměr 13C/12C izotopů uhlíku signifikantně změní. Množství 13CO2 ve vzorcích dechu se stanoví nedisperzní infračervenou spektrometrií a hodnotí se absolutní rozdíl ( δ -hodnota) mezi hodnotami v 00-minut a 30-minutami.

Ureáza se tvoří v žaludku jen vlivem Helicobacter pylori. Ostatní ureáza, produkovaná bakteriemi se jen velmi zřídka vyskytne v žaludeční floře.

δ -hodnota 4,0 ‰ je určující pro rozlišení, zda je pacient Helicobacter pylori-negativní nebo pozitivní. Zvýšení δ -hodnoty nad 4,0 ‰ indikuje infekci. Ve srovnání s diagnostikou infekce Helicobacter pylori pomocí biopsie dosáhl dechový test v klinické studii s 457 pacienty citlivosti v rozmezí 96,5% až 97,9% (95%-CI : 94,05% - 99,72%), a specifity v rozmezí od 96,7% do 100% (95%-CI : 94,17% - 103,63%), zatímco v klinických studiích 93 mladistvých ve věku 12 – 17 let, byla dosažena senzitivita 97,7% [90%-Cl: 91,3%] a specifita 96,0% [90%-Cl: 89,7%].

V případě nepřítomnosti bakteriální ureázy se celé množství podané močoviny , po absorpci z gastrointestinálního traktu, metabolizuje jako endogenní močovina. Amoniak, který vzniká při bakteriální hydrolýze, jak bylo popsáno výše, se začlení do metabolismu jako ion NH4+.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Perorálně užitá močovina (13C) je metabolizována na oxid uhličitý a amoniak, nebo se včlení do metabolických cyklů v organizmu, kde je přítomná močovina. Každé zvýšení 13CO2 se měří izotopovou analýzou.

Absorpce a distribuce 13CO2 je rychlejší než reakce ureázy. Proto limitující rychlost celého procesu je

štěpení 13C-močoviny ureázou z Helicobacter pylori.

Jen u pacientů Helicobacter pylori -pozitivních se po podání 75 mg značené močoviny signifikantně zvýší 13CO2 ve vzorku dechu během prvních 30 minut.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nebyly zjištěny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Žádné

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Test obsahuje 1 kelímek s těmito doplňkovými komponentami:

Číslo

Složka

Množství

Kelímek (objem 10 ml, z polystyrenu, s polyetylénovým uzávěrem),

Obsahující 75 mg -močoviny(13C), prášku pro perorální roztok

 

Dechové váčky

 

Vzorky dechu:

 

Vzorky v čase: 00-minutová hodnota

 

 

Vzorky v čase: 30-minutová hodnota

Zahnuté brčko pro shromažďování vzorků dechu v odpovídajících

dechových vacích

 

 

Formulář pro dokumentaci pacienta

Příbalová informace pro pacienta

Nálepky s čárovými kódy

1 souprava obsahuje 50 kelímků s dalšími komponentami:

Číslo

Složka

Množství

Kelímek (objem 10 ml, z polystyrenu, s polyetylénovým uzávěrem),

Obsahující 75 mg -močoviny(13C), prášku pro perorální roztok

 

Dechové váčky

 

Vzorky dechu:

 

Vzorky v čase: 00-minutová hodnota

 

 

Vzorky v čase: 30-minutová hodnota

Zahnuté brčko pro shromažďování vzorků dechu v odpovídajících

dechových vacích

 

 

Formulář pro dokumentaci pacienta

Příbalová informace pro pacienta

Nálepky s čárovými kódy

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

1.Test má provádět kvalifikovaná osoba.

2.Pro každého pacienta je nutné vyplnit formulář s potřebnými údaji. Doporučuje se, aby při provádění testu byl pacient v odpočinkové poloze.

3.Test začíná sběrem vzorků pro stanovení základní hodnoty (v čase 00-minut):

Ze soupravy se vezme slámka a dvě zkumavky pro sběr s nálepkou: „Čas sběru:hodnota při 00-minut“

Odstraní se uzávěr jedné ze zkumavek, rozbalí se slámka a dá se do zkumavky.

Nyní se jemně vydechuje ústy slámkou, dokud se vnitřní povrch zkumavky nezarosí.

Pokračuje se v dýchání a současně se vyjme slámka ze zkumavky, která se okamžitě uzavře zátkou.

(Jestliže zkumavka zůstane otevřená déle než 30 sekund, výsledky testu mohou být

nesprávné).

Zkumavka musí stát kolmo a kolem ní se nalepí štítek s čárový kódem, značícím „hodnota 00-minut“. Čáry musí směřovat vodorovně.

4.Nyní se musí vypít bezodkladně vypít 200 ml 100% pomerančové šťávy nebo 1 g kyseliny citronové ve 200ml vody.

5.Nyní se připraví testovací roztok:

Vezme se ze soupravy kelímek se značeným práškem 13C-močoviny, otevře se a naplní do tří čtvrtin objemu pitnou vodou.

Kelímek se zavře a opatrně se s ním třepe, dokud se prášek nerozpustí. Objem kelímku se přeleje do sklenice na pití.

Kelímek se znovu naplní až po okraj vodou a přeleje se do sklenice. Tento postup se opakuje celkem třikrát.. (Celkový objem vody má být asi 30 ml).

6.Pacient musí okamžitě vypít tento testovací roztok a zaznamená se čas podání.

7.

30 minut po podání testovacího roztoku (bod 6.)

se vzorky pro „30 minutové hodnoty“

 

shromáždí v jednom dechovém váčku, který zůstal v soupravě (štítek: „Čas sběru: hodnota 30

 

minut“), jak bylo popsáno v bodě 3. Pro tyto vzorky se použije čárový kód značící „30

 

minutová hodnota“.

 

8.

Stejný čárový kód se nalepí na formulář pacientovy dokumentace. Nakonec se balení uzavře a

 

zalepí.

 

9.

Zkumavky se vzorky se musí zaslat v originálním balení na analýzy do speciální laboratoře.

Analýza vzorků dechu a specifikace testu pro laboratoře

Vzorky vydechovaného vzduchu ve 100 ml dechových váčcích jsou analyzovány metodou nedisperzní infračervené spektrometrie (NDIR).

Analýza poměru 13C/12C v oxidu uhličitém, přítomném v dechu je integrovaná část diagnostického kitu Helicobacter Test INFAI. Přesnost testu velmi závisí na kvalitě analýzy dechu. Specifikace parametrů hmotnostního spektrofotometru jako linearita, stabilita (udání přesnosti plynu) a přesnosti měření jsou základem správnosti systému.

Je nutné zajistit, aby analýzy byly provedeny ve specializované laboratoři. Doporučuje se, aby měření probíhala co nejdříve po získání vzorků dechu, v každém případě nejpozději do 4 týdnů.

Validovaná metoda je prováděna následovně:

Příprava vzorku pro infračervenou spektrometrii (NDIR)

Poměr 13C/12C v oxidu uhličitém ve vzorcích vydechovaného vzduchu se stanovuje přímo v dechu.

Vzduch z váčků se vpraví do NDIR spektrometru s pomocí nastavitelné plynové pumpy. Obsah vody ve vzorku vydechovaného vzduchu se téměř nezmění díky vodnímu uzávěru Nafion. Ke kalibraci i měření je nezbytný vzduch bez CO2 (nulový plyn), který je vyráběn integrovaným CO2-absorbérem v analyzátoru.

Infračervená spektrometrická analýza

Při analýze oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu emituje zdroj infračerveného záření širokopásmový infračervený radiační paprsek, který prochází selektorem střídavě přes měřící a referenční komoru.Modulované infračervené paprsky následně vstupují do infračervených detektorů, což jsou dvouvrstevné transmisní detektory s komorami naplněnými jedním z měřených izotopově čistých plynů (13CO2 a 12CO2 ) na přední i zadní straně. Intenzita infračerveného záření v měřící komoře díky přítomnosti měřeného plynu klesá. Tím se naruší rovnováha mezi měřícím a srovnávacím paprskem. To vede ke kolísání teploty a následně ke kolísání tlaku v přední komoře infračerveného detektoru. Na tuto komorou je napojen membránový kondenzátor, vystavený vysokoodporovému jednosměrnému napětí, který transformuje uvedené tlakové změny na střídavé napětí. Tím se poměřuje izotopové složení oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu.

Nanášení vzorku

Přesné množství měřeného plynu se díky poloautomatickému systému nasávání vzorků vstříkne do nulového plynu, cirkulujícího v plynovém obvodu infračerveného spektrometru. Tím je umožněno měření poměru 13C/12C při jakékoliv koncentraci CO2 převyšující 1%.

Specifikace pro stanovení poměru 13C/12C

Princip dechového testu je založen na perorálním podání urey značené 13C. Její enzymatická hydrolýza se monitoruje měřením 13CO2 ve vydechovaném vzduchu pomocí nedisperzní infračervené spektrometrie.

Infračervené spektrometry určené k dechové analýze musí vyhovovat těmto technickým podmínkám:

Mnohonásobná opakovatelnost analýz: nejméně tři opakování analýzy jednoho vzorku během měření

Bezpečný přístup:

Zabezpečené ukládání pracovních parametrů a výsledků, bránící

 

pozdější manipulaci s daty

Technické podmínky musí být ověřeny testováním linearity, stability a přesnosti měření.

Nulová adjustace detektorů prostřednictvím nulového plynu generovaného ve spektrometru. Koncová adjustace detektorů prostřednictvím kalibračních plynů s přesně známými koncentracemi.

Linearita:

≤ 0,5‰ pro vzorky vydechovaného vzduchu se pohybuje v rozmezí 1%

 

až 7% koncentrace CO2

Stabilita:

≤ 0,3‰ u 10 sekvenčních pulsů

Přesnost měření:

≤ 0,5‰ pro 13C v přirozeném nadbytku s použitím 100ml váčku

 

s vydechovaným vzduchem s 3% CO2 ve vydechovaném vzduchu

Helicobacter pylori je přítomen tehdy, jestliže rozdíl poměru 13C/12C základní hodnoty a 30 minutové hodnoty přesáhne 4,0 ‰.

Alternativně je možné použít jinou vhodně validovanou metodu prováděnou v kvalifikované laboratoři.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstrasse 142

D-44799 Bochum

Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 14. srpna 1997

Datum posledního prodloužení registrace: 14. srpna 2007

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku od 3 – 11 let, 45 mg prášku pro přípravu perorálního roztoku.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka: Urea (13C), prášek 45 mg v 1 kelímku.

Úúlný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Bílý, krystalický prášek pro perorální roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Helicobacter Test INFAI pro děti od 3 – 11 let se užívá pro in vivo diagnózu gastroduodenální infekce, způsobené Helicobacter pylori

-pro vyhodnocení úspěchu eradikační terapie

-jestliže není možné provedení invazívních testů

-jestliže výsledky invazívních testů nejsou shodné

Tento léčivý přípravek je určen pouze pro diagnostické použití.

4.2 Dávkování a způsob podání

Tento léčivý přípravek by měl být podáván zdravotnickým personálem a pod náležitým lékařským dohledem.

Dávkování

Helicobacter Test INFAI pro děti ve věku od 3 do 11 let je dechový test. Děti od 3 do 11 let užijí obsah jednoho kelímku à 45 mg. Dechový test je pro jednorázové podání.

Způsob podání

Pro provedení testu je třeba 100 ml 100% pomerančové šťávy pro pacienty od 3 – 11 let (použité před testem) a pitná voda (pro rozpuštění prášku močoviny(13C)).

Pacient nesmí jíst 6 hodin před testem, nejlépe přes noc. Test trvá přibližně 40 min.

V případě, že je nutno test opakovat, je třeba počkat až do následujícího dne.

Potlačení Helicobacter pylori může vést k falešně negativním výsledkům. Proto je možno test použít nejméně 4 týdny po ukončení systémové antibakteriální léčby a 2 týdny po poslední dávce léku proti zvýšené sekreci. V obou případech léčba interferuje s přítomností Helicobacter pylori. Je to důležité zejména po eradikační terapii Helicobacter pylori.

Je důležité postupovat podle instrukcí uvedených v bodě 6.6, jinak mohou být výsledky sporné.

4.3 Kontraindikace

Test se nesmí užívat u nemocných se zjištěnou nebo suspektní infekční gastritidou nebo atrofickou gastritidou, které mohou s močovinovým dechovým testem interferovat (jak bylo uvedeno v bodě 4.2. Dávkování a způsob podání).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Samotný pozitivní test ještě neznamená indikaci pro eradikační terapii. V těchto případech je třeba použít invazivních endoskopických metod, aby se vyšetřila přítomnost dalších komplikujících stavů, jako je např. vřed, autoimunní gastritida nebo maligní nádory.

Nejsou dostupné údaje, které by zaručovaly dostatečnou diagnostickou schopnost testu u pacientů s gastrektomií a u dětí maldších než 3 roky.

V jednotlivých případech A-gastritidy (atrofické gastritidy) může být dechový test falešně positivní; proto musí být pro důkaz přítomnosti Helicobacter pylori použity další testy.

Jestliže pacient během provádění testu zvrací, je nutné test opakovat až následující den za stanovených podmínek na lačno, jak je popsáno v bodě 4.2.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Helicobacter Test INFAI pro děti od 3 do 11 let je ovlivněn každou léčbou, která interferuje s přítomností Helicobacter pylori nebo s aktivitou ureázy.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Neuplatňuje se

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejsou známé.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Užívá se pouze 45 mg močoviny(13C), proto se předávkování neočekává.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina - Ostatní diagnostika ATC kód: VO4CX

K provedení dechového testu je podáno množství 45 mg 13C močoviny. Její farmakodynamická aktivita nebyla popsána.

Po orálním užití se značená močovina dostane ke gastrické mukóze. V přítomnosti Helicobacter pylori se metabolizuje močovina (13C) enzymem ureázou z Helicobacter pylori.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O enzym ureáza 4NH3 + 213CO2

Oxid uhličitý difunduje do krevního oběhu, odkud je transportován jako hydrogenuhličitan do plic a uvolňuje se jako 13CO2 , který je vydechován.

V přítomnosti bakteriální ureázy se poměr 13C/12C izotopů uhlíku signifikantně změní. Množství 13CO2 ve vzorcích dechu se stanoví měřením izotopových poměrů hmotnostní spektrometrií (IRMS) a hodnotí se absolutní rozdíl ( δ -hodnota) mezi hodnotami v 00-minut a 30-minutami.

Ureáza se tvoří v žaludku jen vlivem Helicobacter pylori. Ostatní ureáza, produkovaná bakteriemi se jen velmi zřídka vyskytne v žaludeční floře.

δ -hodnota 4,0 ‰ je určující pro rozlišení, zda je pacient Helicobacter pylori-negativní nebo pozitivní. Zvýšení δ -hodnoty nad 4,0 ‰ indikuje infekci. Ve srovnání s diagnostikou infekce Helicobacter pylori pomocí biopsie dosáhl dechový test v klinické studii s 168 pacienty od 3 do 11 let citlivosti 98,4% (90%-CI ≥: 93,9%) a specifity 98,1% (90%-CI : ≥ 95,17%).

V případě nepřítomnosti bakteriální ureázy se celé množství podané močoviny , po absorpci z gastrointestinálního traktu, metabolizuje jako endogenní močovina. Amoniak, který vzniká při bakteriální hydrolýze, jak bylo popsáno výše, se začlení do metabolismu jako ion NH4+.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Perorálně užitá 13C močovina je metabolizována na oxid uhličitý a amoniak, nebo se včlení do metabolických cyklů v organizmu, kde je přítomná močovina. Každé zvýšení 13CO2 se měří izotopovou analýzou.

Absorpce a distribuce 13CO2 je rychlejší než reakce ureázy. Proto limitující rychlost celého procesu je

štěpení 13C -močoviny ureázou z Helicobacter pylori.

Jen u pacientů Helicobacter pylori -pozitivních se po podání 45 mg značené močoviny signifikantně zvýší 13CO2 ve vzorku dechu během prvních 30 minut.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nebyly zjištěny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Žádné

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5Druh obalu obsah balení

1 souprava obsahuje následující komponenty

Číslo

Složka

Množství

Kelímek (objem 10 ml, z polystyrenu, s polyetylénovým uzávěrem),

Obsahující 45 mg -močoviny(13C), prášku pro perorální roztok

 

Skleněné nebo plastikové zkumavky s nálepkami pro sběr, uchovávání a

 

transport vzorků dechu na analýzy:

 

Vzorky v čase: 00-minutová hodnota

 

 

Vzorky v čase: 30-minutová hodnota

Zahnutá slámka pro shromažďování vzorků dechu v odpovídajících

zkumavkách pro vzorky

 

 

Formulář pro dokumentaci pacienta

Příbalová informace pro pacienta

Nálepky s čárovými kódy

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

1.Test má provádět kvalifikovaná osoba.

2.Pro každého pacienta je nutné vyplnit formulář s potřebnými údaji. Doporučuje se, aby při provádění testu byl pacient v odpočinkové poloze.

3.Test začíná sběrem vzorků pro stanovení základní hodnoty (v čase 00-minut):

Ze soupravy se vezme slámka a dvě zkumavky pro sběr s nálepkou: „Čas sběru:hodnota při 00-minut“

Odstraní se uzávěr jedné ze zkumavek, rozbalí se slámka a dá se do zkumavky.

Nyní se jemně vydechuje ústy slámkou, dokud se vnitřní povrch zkumavky nezarosí.

Pokračuje se v dýchání a současně se vyjme slámka ze zkumavky, která se okamžitě uzavře zátkou.

(Jestliže zkumavka zůstane otevřená déle než 30 sekund, výsledky testu mohou být nesprávné).

Zkumavka musí stát kolmo a kolem ní se nalepí štítek s čárový kódem, značícím „hodnota 00-minut“. Čáry musí směřovat vodorovně.

4.Naplní se dechem druhá zkumavka pro sběr (štítek : „Čas sběru: hodnota 00-minut“), jak bylo již popsáno.

5.Potom musí pacient vypít bezodkladně vypít 100 ml 100% pomerančové šťávy.

6.Nyní se připraví testovací roztok:

Vezme se ze soupravy kelímek se značeným práškem 13C-močoviny, otevře se a naplní do tří čtvrtin objemu pitnou vodou.

Kelímek se zavře a opatrně se s ním třepe, dokud se prášek nerozpustí. Objem kelímku se přeleje do sklenice na pití.

Kelímek se znovu naplní až po okraj vodou a přeleje se do sklenice. Tento postup se opakuje celkem třikrát. (Celkový objem vody má být asi 30 ml).

7.Pacient musí okamžitě vypít tento testovací roztok a zaznamená se čas podání.

8.30 minut po podání testovacího roztoku (bod 7.) naplní pacient dechem dvě zkumavky pro sběr, které zůstaly v soupravě (štítek: „Čas sběru: hodnota 30 minut“), jak bylo popsáno v bodě 3 a 4. Pro tyto vzorky se použije čárový kód značící „30 minutová hodnota“.

9.Stejný čárový kód se nalepí na formulář pacientovy dokumentace. Nakonec se balení uzavře a zalepí.

10.Zkumavky se vzorky se musí zaslat v originálním balení na analýzy do speciální laboratoře.

Analýza vzorků dechu a specifikace testu

Vzorky dechu, shromážděné v 10 ml skleněných nebo plastikových zkumavkách se analyzují měřením izotopových poměrů hmotnostní spektrometrií (IRMS).

Analýza poměru 13C/12C v oxidu uhličitém, přítomném v dechu je integrovaná součást diagnostického kitu Helicobacter Test INFAI. Přesnost testu velmi závisí na kvalitě analýzy dechu. Specifikace parametrů hmotnostního spektrofotometru jako linearita, stabilita (udání přesnosti plynu) a přesnosti měření jsou základem správnosti systému.

Je nutné zajistit, aby analýzy byly provedeny ve specializované laboratoři. Validovaná metoda je prováděna následovně:

Příprava vzorku pro (IRMS)

Pro stanovení poměru 13C/12C v oxidu uhličitém v dechu hmotnostní spektrometrickou analýzou, je nutné oddělit oxid uhličitý z dechu a zavést do hmotnostního spektrometru. Automatický systém přípravy měření izotopových poměrů hmotnostní spektrometrií , která je určena pro analýzu dechového testu, je založen na kontinuální separační technice pomocí plynové chromatografie. Voda se ze vzorku odstraní buď pomocí zachytávače vody „Nafion“, nebo systémem přípravy vzorku pomocí plynové chromatografie. Na chromatografické koloně s heliem jako rozpouštědlem je možno rozdělit jednotlivé plyny. Vzorky dechu procházejí kolonou a jednotlivé plyny jsou detekovány

ionizačním detektorem. Frakce oxidu uhličitého, identifikovaná charakteristickým retenčním časem je zaváděná přímo do hmotnostního spektrometru.

Hmotnostní spektrometrická analýza

K analýze odděleného vzorku oxidu uhličitého v plynném stavu je třeba, aby jeho molekuly byly ionizované, vytvořily svazek paprsků, urychlený v elektrickém poli, odchýlený v magnetickém poli a nakonec detekovaný. Těchto pět procesů probíhá v analyzátoru hmotnostního spektrometru, který obsahuje tři oddělené sekce: zdroj, tubu a kolektor. Ionizace, tvorba svazku paprsků a urychlení probíhá ve zdroji, magnetické odchýlení probíhá v tubě a detekce v kolektoru.

Nanášení vzorku

Přístroj má speciální vstupní systém umožňující nástřik mnoha vzorků oxidu uhličitého do analyzátoru. Pro analýzu vzorků dechu je rozhodující individuální rovnováha oxidu uhličitého ve vzorku k referenčnímu standardu plynu. Výpočet obsahu izotopu v oxidu uhličitém, vztažený na nezávislý standard zajišťuje vysokou přesnost a správnost systému.

Specifikace pro stanovení poměru 13C/12C

Principem dechového testu je podání značené močoviny(13C), jejíž metabolit je monitorován měřením

13CO3 ve vydechnutém plynu.

Hmotnostní spektrometr musí být způsobilý provádět:

Mnohonásobně opakované analýzy:

Nejméně 3 opakované analýzy stejného vzorku v průběhu

 

měření

Systém bezpečnosti:

Bezpečné uložení operačních parametrů a výsledků k jejich

 

dalšímu zpracování

Adjustace:

poměr 13C/12C s ohledem na PDB („Pee Dee Beliminate“)

Nanášení vzorku:

< 200 l

Základní principy pro ověření specifikace jsou linearita, stabilita (udání přesnosti plynu) a přesnost měření.

Všechny hmotnostní spektrometry pro analýzy dechu musí vyhovovat následujícím specifikacím:

Linearita:

< 0,5

‰ pro vzorky dechu s koncentrací CO2 mezi 1% až 7%

Stabilita:

< 0,2

‰ pro 10 následných pulzů

Přesnost měření:

< 0,3 ‰ pro 13C v přirozeném nadbytku při použití 10 ml

 

zkumavek pro sběr vzorku dechu s 3% koncentrací CO2 v

 

dechu

Helicobacter pylori je přítomen tehdy, když rozdíl v poměru 13C/12C základní hodnoty a 30 minutové hodnoty přesáhne 4,0 ‰.

Alternativně je možné použít jiné vhodně validované metody, prováděné v kvalifikované laboratoři.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstrasse142

D-44799 Bochum

Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/97/045/003

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 14. srpna 1997

Datum posledního prodloužení registrace: 14. srpna 2007

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Helicobacter Test INFAI, 75 mg prášku pro perorální podání

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 kelímek obsahuje:

Léčivá látka: močovina(13C), prášek 75 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Bílý, krystalický prášek pro perorální roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Helicobacter Test INFAI je užíván pro diagnózu in vivo gastroduodenální infekce, způsobené

Helicobacter pylori

-u dospělých

-u mladistvých, u nichž je pravděpodobnost peptického vředu.

Tento léčivý přípravek je určen pouze pro diagnostické použití.

4.2 Dávkování a způsob podání

Tento léčivý přípravek by měl být podáván zdravotnickým personálem a pod náležitým lékařským dohledem.

Dávkování

Helicobacter Test INFAI je dechový test. Mladiství ve věku od 12 let a dospělí užijí obsah jednoho kelímku se 75 mg močoviny. Dechový test je pro jednorázové podání.

Způsob podání

Pro provedení testu je třeba 200 ml 100% pomerančové šťávy nebo 1g kyseliny citrónové ve 200ml vody a pitná voda (pro rozpuštění prášku močoviny(13C)) .

Pacient nesmí jíst 6 hodin před testem, nejlépe přes noc. Test trvá přibližně 40 min.

V případě, že je nutno test opakovat, je třeba počkat až do následujícího dne.

Potlačení Helicobacter pylori může vést k falešně negativním výsledkům. Proto je možno test použít nejméně 4 týdny po ukončení systémové antibakteriální léčby a 2 týdny po poslední dávce léku proti zvýšené sekreci. V obou případech léčba interferuje s přítomností Helicobacter pylori. Je to důležité zejména po eradikační terapii Helicobacter pylori.

Je důležité postupovat přesně podle pokynů, popsaných v bodě 6.6., jinak není validita testu zaručená.

4.3 Kontraindikace

Test se nesmí užívat u nemocných se zjištěnou nebo suspektní infekční gastritidou nebo atrofickou gastritidou, které mohou s močovinovým dechovým testem interferovat (jak bylo uvedeno v bodě 4.2. Dávkování a způsob podání).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Samotný pozitivní test ještě neznamená indikaci pro eradikační terapii. V těchto případech je třeba použít invazivních endoskopických metod, aby se vyšetřila přítomnost dalších komplikujících stavů, , jako např. vředu, autoimunní gastritidy nebo maligních nádorů.

Nejsou dostupné údaje, které by zaručovaly dostatečnou diagnostickou schopnost testu u pacientů s gastrektomií. Pro děti od 3 let věku je k dispozici Helicobacter test INFAI od 3 do 11 let.

V jednotlivých případech A-gastritidy (atrofické gastritidy) může být dechový test falešně positivní; proto musí být pro důkaz přítomnosti Helicobacter pylori použity další testy.

Jestliže pacient během provádění testu zvrací, je nutné test opakovat až následující den za stanovených podmínek na lačno, jak je popsáno v bodě 4.2.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Helicobacter Test INFAI je ovlivněn každou léčbou, která interferuje s přítomností Helicobacter pylori nebo s aktivitou ureázy.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Neočekává se, že by provádění testu bylo škodlivé v průběhu těhotenství a kojení.

Doporučuje se v příbalové informaci uvést poznámku o přípravcích, užívaných pro eradikační terapii a jejich použití během těhotenství a kojení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Helicobacter Test INFAI nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejsou známé.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Užívá se pouze 75 mg močoviny(13C), proto se předávkování neočekává.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina - Ostatní diagnostika ATC VO4C

K provedení dechového testu je podáno množství 75 mg močoviny(13C). Její farmakodynamická aktivita nebyla popsána.

Po orálním užití se značená močovina dostane ke gastrické mukóze. V přítomnosti Helicobacter pylori se metabolizuje 13C močovina enzymem ureázou z Helicobacter pylori.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O enzym ureáza 4NH3 + 213CO2

Oxid uhličitý difunduje do krevního oběhu, odkud je transportován jako hydrogenuhličitan do plic a uvolňuje se jako 13CO2 , který je vydechován.

V přítomnosti bakteriální ureázy se poměr 13C/12C izotopů uhlíku signifikantně změní. Množství 13CO2 ve vzorcích dechu se stanoví nedisperzní infračervenou spektrometrií a hodnotí se absolutní rozdíl ( δ -hodnota) mezi hodnotami v 00-minut a 30-minutami.

Ureáza se tvoří v žaludku jen vlivem Helicobacter pylori. Ostatní ureáza, produkovaná bakteriemi se jen velmi zřídka vyskytne v žaludeční floře.

δ -hodnota 4,0 ‰ je určující pro rozlišení, zda je pacient Helicobacter pylori-negativní nebo pozitivní. Zvýšení δ -hodnoty nad 4,0 ‰ indikuje infekci. Ve srovnání s diagnostikou infekce Helicobacter pylori pomocí biopsie dosáhl dechový test v klinické studii s 457 pacienty citlivosti v rozmezí 96,5% až 97,9% (95%-CI : 94,05% - 99,72%), a specifity v rozmezí od 96,7% do 100% (95%-CI : 94,17% -

103,63%), zatímco v klinických studiích 93 mladistvých ve věku 12 – 17 let, byla dosažena senzitivita 97,7% [90%-Cl: 91,3%] a specifita 96,0% [90%-Cl: 89,7%].

V případě nepřítomnosti bakteriální ureázy se celé množství podané močoviny , po absorpci z gastrointestinálního traktu, metabolizuje jako endogenní močovina. Amoniak, který vzniká při bakteriální hydrolýze, jak bylo popsáno výše, se začlení do metabolismu jako ion NH4+.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Perorálně užitá močovina (13C) je metabolizována na oxid uhličitý a amoniak, nebo se včlení do metabolických cyklů v organizmu, kde je přítomná močovina. Každé zvýšení 13CO2 se měří izotopovou analýzou.

Absorpce a distribuce 13CO2 je rychlejší než reakce ureázy. Proto limitující rychlost celého procesu je

štěpení 13C-močoviny ureázou z Helicobacter pylori.

Jen u pacientů Helicobacter pylori -pozitivních se po podání 75 mg značené močoviny signifikantně zvýší 13CO2 ve vzorku dechu během prvních 30 minut.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nebyly zjištěny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Žádné

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balení

1 souprava obsahuje 50 kelímků s dalšími komponentami:

Číslo

Složka

Množství

Kelímek (objem 10 ml, z polystyrenu, s polyetylénovým uzávěrem),

Obsahující 75 mg -močoviny(13C), prášku pro perorální roztok

Formulář pro dokumentaci pacienta

Příbalová informace pro pacienta

Nálepky s čárovými kódy

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

1.Test má provádět kvalifikovaná osoba.

2.Pro každého pacienta je nutné vyplnit formulář s potřebnými údaji. Doporučuje se, aby při provádění testu byl pacient v odpočinkové poloze.

3.Test začíná sběrem vzorků pro stanovení základní hodnoty (v čase 00-minut):

Ze soupravy se vezme slámka a nádobky pro odběr vzorku (zkumavky nebo dechový váček) s nálepkou: „Čas sběru:hodnota při 00-minut“

Odstraní se uzávěr jedné z nádobek pro odběr vzorku (zkumavka nebo dechový váček), rozbalí se slámka a dá se do nádobky.

Nyní se jemně vydechuje ústy slámkou, dokud se vnitřní povrch nádobky pro odběr vzorku nezarosí.

Pokračuje se v dýchání a současně se vyjme slámka z nádobky pro odběr vzorku (zkumavky nebo dechového váčku), která se okamžitě uzavře zátkou. (Jestliže dechový váček zůstane otevřený déle než 30 sekund, výsledky testu mohou být nesprávné).

Zkumavku nebo dechový váček držte kolmo a kolem nádobky nalepte štítek s čárový kódem značícím „hodnota 00-minut“. Čáry musí směřovat vodorovně.

4.Druhou zkumavku (štítek: „Čas sběru: hodnota 00 minut“) naplňte vzorkem dechu podle již popsaného postupu. Pro infračervenou analýzu se použije pouze jeden dechový váček.

5.Nyní se musí vypít bezodkladně vypít 200 ml 100% pomerančové šťávy nebo 1 g kyseliny citronové ve 200ml vody.

6.Nyní se připraví testovací roztok:

Vezme se ze soupravy kelímek se značeným práškem 13C-močoviny, otevře se a naplní do tří čtvrtin objemu pitnou vodou.

Kelímek se zavře a opatrně se s ním třepe, dokud se prášek nerozpustí. Objem kelímku se přeleje do sklenice na pití.

Kelímek se znovu naplní až po okraj vodou a přeleje se do sklenice. Tento postup se opakuje celkem třikrát.. (Celkový objem vody má být asi 30 ml).

7.Pacient musí okamžitě vypít tento testovací roztok a zaznamená se čas podání.

8.30 minut po podání testovacího roztoku (bod 7.) se vzorky pro „30 minutové hodnoty“ shromáždí v nádobce pro odběr vzorku (zkumavka nebo dechový váček) (štítek: „Čas sběru: hodnota 30 minut“), jak bylo popsáno v bodě 3 až 4. Pro tyto vzorky se použije čárový kód

značící „30 minutová hodnota“.

9. Stejný čárový kód se nalepí na formulář pacientovy dokumentace. Nakonec se balení uzavře a zalepí.

10.Nádobky pro odběr vzorku (zkumavka nebo dechový váček) se musí zaslat v originálním balení na analýzy do speciální laboratoře.

Analýza vzorků dechu a specifikace testu pro laboratoře pro infračervený analyzátor nebo hmotnostní spektrometrii (IRMS)

Infračervená spektroskopie (NDIR)

Vzorky vydechovaného vzduchu ve 100 ml dechových váčcích jsou analyzovány metodou nedisperzní infračervené spektrometrie (NDIR).

Analýza poměru 13C/12C v oxidu uhličitém, přítomném v dechu je integrovaná část diagnostického kitu Helicobacter Test INFAI. Přesnost testu velmi závisí na kvalitě analýzy dechu. Specifikace parametrů hmotnostního spektrofotometru jako linearita, stabilita (udání přesnosti plynu) a přesnosti měření jsou základem správnosti systému.

Je nutné zajistit, aby analýzy byly provedeny ve specializované laboratoři. Doporučuje se, aby měření probíhala co nejdříve po získání vzorků dechu, v každém případě nejpozději do 4 týdnů.

Validovaná metoda je prováděna následovně:

Příprava vzorku pro infračervenou spektrometrii (NDIR)

Poměr 13C/12C v oxidu uhličitém ve vzorcích vydechovaného vzduchu se stanovuje přímo v dechu.

Vzduch z váčků se vpraví do NDIR spektrometru s pomocí nastavitelné plynové pumpy. Obsah vody ve vzorku vydechovaného vzduchu se téměř nezmění díky vodnímu uzávěru Nafion. Ke kalibraci i měření je nezbytný vzduch bez CO2 (nulový plyn), který je vyráběn integrovaným CO2-absorbérem v analyzátoru.

Infračervená spektrometrická analýza

Při analýze oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu emituje zdroj infračerveného záření širokopásmový infračervený radiační paprsek, který prochází selektorem střídavě přes měřící a referenční komoru.Modulované infračervené paprsky následně vstupují do infračervených detektorů, což jsou dvouvrstevné transmisní detektory s komorami naplněnými jedním z měřených izotopově čistých plynů (13CO2 a 12CO2 ) na přední i zadní straně. Intenzita infračerveného záření v měřící komoře díky přítomnosti měřeného plynu klesá. Tím se naruší rovnováha mezi měřícím a srovnávacím paprskem. To vede ke kolísání teploty a následně ke kolísání tlaku v přední komoře infračerveného detektoru. Na tuto komorou je napojen membránový kondenzátor, vystavený vysokoodporovému jednosměrnému napětí, který transformuje uvedené tlakové změny na střídavé napětí. Tím se poměřuje izotopové složení oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu.

Nanášení vzorku

Přesné množství měřeného plynu se díky poloautomatickému systému nasávání vzorků vstříkne do nulového plynu, cirkulujícího v plynovém obvodu infračerveného spektrometru. Tím je umožněno měření poměru 13C/12C při jakékoliv koncentraci CO2 převyšující 1%.

Specifikace pro stanovení poměru 13C/12C

Princip dechového testu je založen na perorálním podání urey značené 13C. Její enzymatická hydrolýza se monitoruje měřením 13CO2 ve vydechovaném vzduchu pomocí nedisperzní infračervené spektrometrie.

Infračervené spektrometry určené k dechové analýze musí vyhovovat těmto technickým podmínkám:

Mnohonásobná opakovatelnost analýz: nejméně tři opakování analýzy jednoho vzorku během měření

Bezpečný přístup:

Zabezpečené ukládání pracovních parametrů a výsledků, bránící

 

pozdější manipulaci s daty

Technické podmínky musí být ověřeny testováním linearity, stability a přesnosti měření.

Nulová adjustace detektorů prostřednictvím nulového plynu generovaného ve spektrometru. Koncová adjustace detektorů prostřednictvím kalibračních plynů s přesně známými koncentracemi.

Linearita:

≤ 0,5‰ pro vzorky vydechovaného vzduchu se pohybuje v rozmezí 1%

 

až 7% koncentrace CO2

Stabilita:

≤ 0,3‰ u 10 sekvenčních pulsů

Přesnost měření:

≤ 0,5‰ pro 13C v přirozeném nadbytku s použitím 100ml váčku

s vydechovaným vzduchem s 3% CO2 ve vydechovaném vzduchu

Helicobacter pylori je přítomen tehdy, jestliže rozdíl poměru 13C/12C základní hodnoty a 30 minutové hodnoty přesáhne 4,0 ‰.

Alternativně je možné použít jinou vhodně validovanou metodu prováděnou v kvalifikované laboratoři.

Analýza vzorků dechu a specifikace testu pro laboratoře

Hmotnostní spektrometrie (IRMS)

Vzorky dechu, shromážděné v 10 ml skleněných nebo plastikových zkumavkách se analyzují měřením izotopových poměrů hmotnostní spektrometrií (IRMS).

Analýza poměru 13C/12C v oxidu uhličitém, přítomném v dechu je integrovanou součástí diagnostického kitu Helicobacter Test INFAI. Přesnost testu velmi závisí na kvalitě analýzy dechu. Specifikace parametrů hmotnostního spektrofotometru jako linearita, stabilita (přesnost referenčního plynu) a přesnosti měření jsou základem správnosti systému.

Je nutné zajistit, aby analýzy byly provedeny ve specializované laboratoři. Validovaná metoda je prováděna následovně:

Příprava vzorku pro (IRMS)

Pro stanovení poměru 13C/12C v oxidu uhličitém v dechu hmotnostní spektrometrickou analýzou, je nutné oddělit oxid uhličitý z dechu a zavést do hmotnostního spektrometru. Automatický systém přípravy měření izotopových poměrů hmotnostní spektrometrií, která je určena pro analýzu dechového testu, je založen na kontinuální separační technice pomocí plynové chromatografie.

Voda se ze vzorku odstraní buď pomocí zachytávače vody „Nafion“, nebo systémem přípravy vzorku pomocí plynové chromatografie. Na chromatografické koloně s heliem jako rozpouštědlem je možno rozdělit jednotlivé plyny. Vzorky dechu procházejí kolonou a jednotlivé plyny jsou detekovány ionizačním detektorem. Frakce oxidu uhličitého, identifikovaná charakteristickým retenčním časem je zaváděná přímo do hmotnostního spektrometru.

Hmotnostní spektrometrická analýza

K analýze odděleného vzorku oxidu uhličitého v plynném stavu je třeba, aby jeho molekuly byly ionizované, vytvořily svazek paprsků, urychlený v elektrickém poli, odchýlený v magnetickém poli a nakonec detegovaný. Těchto pět procesů probíhá v analyzátoru hmotnostního spektrometru, který

obsahuje tři oddělené sekce: zdroj, tubu a kolektor. Ionizace, tvorba svazku paprsků a urychlení probíhá ve zdroji, magnetické odchýlení probíhá v tubě a detekce v kolektoru.

Nanášení vzorku

Přístroj má speciální vstupní systém umožňující nástřik mnoha vzorků oxidu uhličitého do analyzátoru. Pro analýzu vzorků dechu je rozhodující individuální rovnováha oxidu uhličitého ve vzorku k referenčnímu standardu plynu. Výpočet obsahu izotopu v oxidu uhličitém, vztažený na nezávislý standard zajišťuje vysokou přesnost a správnost systému.

Specifikace pro stanovení poměru 13C/12C

Principem dechového testu je podání značené 13C močoviny, jejíž metabolit je monitorován měřením

13CO2ve vydechnutém plynu.

Hmotnostní spektrometr musí být způsobilý provádět:

Mnohonásobně opakované analýzy:

Nejméně 3 opakované analýzy stejného vzorku v průběhu

 

měření

Systém bezpečnosti:

Bezpečné uložení operačních parametrů a výsledků k jejich

 

dalšímu zpracování

Adjustace:

poměr 13C/12C s ohledem na PDB („Pee Dee Beliminate“)

Nanášení vzorku:

< 200 l

Základní principy pro ověření specifikace jsou linearita, stabilita (přesnost referenčního plynu) a přesnost měření.

Všechny hmotnostní spektrometry pro analýzy dechu musí vyhovovat následujícím specifikacím:

Linearita:

< 0,5

‰ pro vzorky dechu s koncentrací CO2 mezi 1% až 7%

Stabilita:

< 0,2

‰ pro 10 následných pulzů

Přesnost měření:

< 0,3

‰ pro 13C v přirozeném nadbytku při použití 10 ml

 

zkumavek pro sběr vzorku dechu s 3% koncentrací CO2 v

 

dechu

Helicobacter pylori je přítomen tehdy, jestliže rozdíl poměru 13C/12C základní hodnoty a 30 minutové hodnoty přesáhne 4,0 ‰.

Alternativně je možné použít jinou vhodně validovanou metodu prováděnou v kvalifikované laboratoři.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstrasse 142

D-44799 Bochum

Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/97/045/005

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 14. srpna 1997

Datum posledního prodloužení registrace: 14. srpna 2007

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis