Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ibandronic Acid Sandoz (ibandronic acid) – Označení na obalu - M05BA06

Updated on site: 07-Oct-2017

Název léku Ibandronic Acid Sandoz
Kód ATCM05BA06
Látkaibandronic acid
VýrobceSandoz GmbH

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibandronic Acid Sandoz 50 mg potahované tablety acidum ibandronicum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 50 mg acidum ibandronicum (jako monohydrát ibandronátu sodného).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Tablety také obsahují laktózy.

Viz příbalová informace pro další údaje.

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

3 potahované tablety

6 potahovaných tablet

9 potahovaných tablet

28 potahovaných tablet

84 potahovaných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Tablety necucejte, nekousejte ani nedrťte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz GmbH

Biochemiestraße 10

A-6250 Kundl

Rakousko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/11/685/001

EU/1/11/685/002

EU/1/11/685/003

EU/1/11/685/004

EU/1/11/685/005

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ibandronic Acid Sandoz 50 mg

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Polyamid/Al/PVC – hliníkový blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibandronic Acid Sandoz 50 mg potahované tablety acidum ibandronicum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz GmbH

3.POUŽITELNOST

EXP:

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.JINÉ

Po Út St

Čt Pá So Ne

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis