Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ibandronic acid Accord (ibandronic acid) – Příbalová informace - M05BA06

Updated on site: 07-Oct-2017

Název léku Ibandronic acid Accord
Kód ATCM05BA06
Látkaibandronic acid
VýrobceAccord Healthcare Ltd

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ibandronic Acid Accord 2 mg koncentrát pro infuzní roztok Ibandronic Acid Accord 6 mg koncentrát pro infuzní roztok acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Ibandronic Acid Accord a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibandronic Acid Accord používat

3.Jak se přípravek Ibandronic Acid Accord používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Ibandronic Acid Accord uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Ibandronic Acid Accord a k čemu se používá

Přípravek Ibandronic Acid Accord obsahuje léčivou látku kyselinu ibandronovou. Ta patří do skupiny léků nazývaných bisfosfonáty.

Přípravek Ibandronic Acid Accord je používán u dospělých pacientů a předepisuje se při rakovině prsu, která se šíří do kostí („kostní metastázy“).

Napomáhá předcházet vzniku kostních zlomenin (fraktur).

Napomáhá předcházet dalším kostním komplikacím, které by mohly vyžadovat chirurgický zákrok nebo radioterapii.

Přípravek Ibandronic Acid Accord lze rovněž předepsat v případě zvýšené hladiny vápníku v krvi v důsledku nádorového onemocnění.

Přípravek Ibandronic Acid Accord snižuje ztráty vápníku z kostí a tím zamezuje oslabování kostí.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibandronic Acid Accord používat Nepoužívejte přípravek Ibandronic Acid Accord

jestliže jste alergický/á na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) nízkou hladinu vápníku v krvi.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, nepoužívejte tento lék. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Ibandronic Acid Accord používat.

Upozornění a opatření

Velmi vzácně byla u pacientů léčených kyselinou ibandronovou z důvodu onkologických indikací hlášena v poprodejním sledování osteonekróza čelisti (ONČ). ONČ se může projevit i po ukončení léčby.

Je velmi důležité pokusit se předcházet rozvoji ONČ, protože jde o bolestivý stav, jehož léčba může

být obtížná. Ke snížení rizika rozvoje osteonekrózy čelisti je třeba přijmout určitá preventivní opatření.

Před zahájením léčby informujte svého lékaře/zdravotní sestru (zdravotnický personál) o případných následujících stavech:

-Máte jakékoli problémy se svými ústy nebo zuby, například nedostatečný zdravotní stav ústní dutiny, onemocnění dásní nebo plánovaná extrakce zubu.

-Nemáte pravidelnou zubní péči nebo jste dlouho nebyl(a) na preventivní zubní prohlídce.

-Jste kuřák/kuřačka (protože to může zvyšovat riziko zubních problémů).

-Byl(a) jste v minulosti léčen(a) bisfosfonáty (používanými k léčbě onemocnění kostí).

-Užíváte léky ze skupiny kortikosteroidů (jako prednisolon nebo dexametazon).

-Máte onkologické onemocnění.

Než bude u vás zahájena léčba kyselinou ibandronovou, může vás lékař požádat, abyste absolvoval(a) preventivní zubní prohlídku.

Během léčby kyselinou ibandronovou udržujte dobrou ústní hygienu (včetně pravidelného čištění zubů), absolvujte rutinní zubní prohlídky. Jestliže máte umělý chrup, zajistěte, aby správně seděl. Jestliže jste léčeni stomatologem nebo se podrobíte zubnímu chirurgickému zákroku (například extrakce zubů), informujte svého lékaře o stomatologické léčbě a svého zubního lékaře informujte, že jste léčeni kyselinou ibandronovou.

Pokud se u vás projeví problémy s ústní dutinou nebo se zuby, jako jsou uvolněné zuby, bolest nebo otoky, nehojící se vředy nebo výtoky, ihned informujte svého lékaře a zubního lékaře, protože může jít o příznaky osteonekrózy čelisti.

Před použitím přípravku Ibandronic Acid Accord se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

jestliže jste alergický(á) na jakékoli jiné bisfosfonáty

jestliže máte vysokou nebo nízkou hladinu vitamínu D, vápník nebo jakýchkoli jiných minerálů

jestliže máte problémy s ledvinami

jestliže máte srdeční obtíže a Váš lékař Vám doporučil omezit denní příjem tekutin

U pacientů léčených kyselinou ibandronovou v intravenózní formě byly hlášeny případy závažné alergické reakce, někdy končící úmrtím.

Okamžitě oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků, jako je zkrácení dechu/obtížné dýchání, pocit tísně v krku, otok jazyka, závrať, pocit ztráty vědomí, zčervenání nebo otok obličeje, vyrážka na těle, nevolnost a zvracení (viz bod 4).

Děti a dospívající

Přípravek Ibandronic Acid Accord se nesmí používat u dětí a dospívajících ve věku nižším než 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Ibandronic Acid Accord

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To je proto, že přípravek Ibandronic Acid Accord může ovlivňovat způsob, jakým některé další léky účinkují a naopak některé jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým účinkuje přípravek Ibandronic Acid Accord.

Zejména sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud dostáváte určitý typ injekčního antibiotika ze skupiny aminoglykosidů, jako je např. gentamicin. To je proto, že aminoglykosidy i přípravek

Ibandronic Acid Accord mohou snižovat množství vápníku v krvi.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, těhotenství plánujete nebo pokud kojíte, neměla byste přípravek Ibandronic Acid Accord používat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, zda přípravek Ibandronic Acid Accord ovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky, obsluhovat stroje nebo přístroje. Pokud chcete řídit, obsluhovat stroje nebo přístroje, poraďte se nejprve se svým lékařem.

Přípravek Ibandronic Acid Accord obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné injekční lahvičce, tzn., že je v podstatě “bez sodíku”.

3.Jak se přípravek Ibandronic Acid Accord používá

Používání tohoto léku

Přípravek Ibandronic Acid Accord obvykle podává lékař nebo zdravotnický personál, který má zkušenosti s léčbou nádorových onemocnění

Obvykle se podává ve formě infuze do žíly

Při podávání přípravku Ibandronic Acid Accord Vám lékař může pravidelně provádět krevní testy.

Tím kontroluje, zda Vám podává správné množství léku.

Kolik přípravku budete dostávat

Podle Vašeho onemocnění lékař rozhodne, jaké množství přípravku Ibandronic Acid Accord budete dostávat.

Pokud máte rakovinu prsu, která se rozšířila do kostí, doporučená dávka je 6 mg každé 3-4 týdny podaná ve formě infuze do žíly po dobu alespoň 15 minut.

Pokud máte zvýšené hladiny vápníku v krvi v důsledku nádorového onemocnění, doporučená dávka je jednorázové podání 2 mg nebo 4 mg v závislosti na závažnosti Vašeho onemocnění. Lék má být podán ve formě infuze do žíly po dobu alespoň dvou hodin.

V případě nedostatečné odpovědi nebo při opětném propuknutí Vašeho onemocnění může být zváženo opakované podání dávky.

Pokud máte problémy s ledvinami, může lékař dávku a trvání nitrožilní infuze upravit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to ihned zdravotní sestře nebo lékaři – je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření:

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000)

přetrvávající bolest a zánět oka

nová bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla. Můžete mít časné známky možné neobvyklé zlomeniny stehenní kosti

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10000)

bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti. Můžete mít časné známky závažných potíží s čelistí (nekrózy (mrtvé kostní tkáně) v čelistní kosti)

jestliže trpíte bolestmi uší, výtoky z ucha a/nebo ušní infekcí, informujte svého lékaře. Tyto

příznaky mohou být symptomy poškození kostí v uchu.svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním. Můžete mít závažnou, možno život ohrožující, alergickou reakci (viz bod 2)

závažné nežádoucí kožní reakce

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

astmatický záchvat

Další možné nežádoucí účinky

Velmi časté (mohou postihnou až 1 osobu z 10)

příznaky podobné chřipce, včetně horečky, třesu a zimnice, člověk se celkově necítí dobře, únavy, bolesti kostí a bolesti svalů a kloubů. Tyto příznaky obvykle vymizí během několika hodin nebo dnů. Pokud Vás kterýkoli z těchto účinků začne obtěžovat nebo trvá více než několik dní, sdělte to zdravotní sestře nebo lékaři

zvýšení tělesné teploty.

bolest žaludku a břicha, porucha trávení, nevolnost, zvracení nebo průjem (řídká stolice)

nízká hladina vápníku nebo fosfátů v krvi

změny výsledků krevních testů, např. gama-glutamyltransferázy nebo kreatininu

problém se srdečním rytmem nazývaný „blokáda Tawarova raménka“

bolest kostí nebo svalů

bolest hlavy, závratě nebo pocit slabosti

pocit žízně, bolest v krku, změny chuti

otoky nohou

bolesti kloubů, zánět kloubů nebo jiné kloubní problémy

problémy s příštítnými tělísky

tvorba modřin

infekce

problémy s očima nazývané šedý zákal

kožní problémy

problémy se zuby.

Méně časté (mohou postihnout méně než 1 osobu ze 100)

třes nebo chvění

příliš nízká tělesná teplota („hypotermie“)

postižení krevních cév v mozku nazývané „cerebrovaskulární onemocnění“ (cévní mozková příhoda nebo krvácení do mozku)

problémy se srdcem nebo krevním oběhem (včetně bušení srdce, srdečního infarktu, vysokého krevního tlaku a křečových žil)

změny počtu krvinek („anémie“)

vysoká hladina alkalické fosfatázy v krvi

zadržování tekutin a otoky („lymfedém“)

tekutina na plicích

žaludeční problémy, např. „gastroenteritida“ nebo „gastritida“

žlučové kameny

neschopnost močení, zánět močového měchýře

migréna

bolest v průběhu nervů, poškození nervových kořenů

hluchota

zvýšená citlivost ke sluchovým, chuťovým nebo dotykovým podnětům, nebo změny čichu

obtíže s polykáním

vředy v ústech, otoky rtů (zánět rtů), ústní moučnivka

svědění nebo brnění v okolí úst

pánevní bolest, výtok, svědění nebo bolest v pochvě

kožní výrůstky (nezhoubné kožní útvary)

ztráta paměti

problémy se spaním, pocit úzkosti, emoční labilita, nebo výkyvy nálady

kožní vyrážka

vypadávání vlasů

poranění nebo bolest v místě vpichu injekce

ztráta tělesné hmotnosti

cysty na ledvinách (tekutinou naplněný útvar v ledvinách).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Ibandronic Acid Accord uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ a nálepce injekční lahvičky za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje před naředěním žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po naředění:

Chemická a fyzikální stabilita při použití po naředění v 0,9% roztoku chloridu sodného nebo 5% roztoku glukózy byla prokázána po dobu 36 hodin při teplotě 25 °C a 2 °C až 8 °C. Z mikrobiologického hlediska má být roztok spotřebován okamžitě. Pokud není spotřebován okamžitě, jsou doba a podmínky uchovávání plně v odpovědnosti uživatele a neměly by přesáhnout dobu 24 hodin při teplotě 2 až 8 °C, jestliže naředění proběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že roztok není čirý nebo obsahuje částice.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek Ibandronic Acid Accord obsahuje

Léčivou látkou je acidum ibandronicum.

Ibandronic Acid Accord 2 mg koncentrát pro infuzní roztok

Jedna injekční lahvička s 2 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje acidum ibandronicum 2 mg (natrii ibandronas monohydricus 2,25 mg).

Ibandronic Acid Accord 6 mg koncentrát pro infuzní roztok

Jedna injekční lahvička s 6 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje acidum ibandronicum 6 mg (natrii ibandronas monohydricus 6,75 mg).

Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, trihydrát octanu sodného, kyselina octová 98%,a voda na injekci.

Jak přípravek Ibandronic Acid Accord vypadá a co obsahuje toto balení

Ibandronic Acid Accord je bezbarvý, čirý roztok.

Je dodáván v:

Ibandronic Acid Accord 2 mg koncentrát pro infuzní roztok

6ml skleněná injekční lahvička (typ I) s fluorotec/pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem s levandulovým flip- off uzávěrem.

Ibandronic Acid Accord 6 mg koncentrát pro infuzní roztok

6ml skleněná injekční lahvička (typ I) s fluorotec/pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem s růžovým flip- off uzávěrem.

Velikost balení:

Ibandronic Acid Accord 2 mg koncentrát pro infuzní roztok

Je dodáván v baleních obsahujících 1 injekční lahvičku.

Ibandronic Acid Accord 6 mg koncentrát pro infuzní roztok

Je dodáván v baleních obsahujících 1, 5 a 10 injekčních lahviček. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4 HF

Velká Británie

Výrobce

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4 HF

Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována v květnu 2014:

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/.

Tato příbalová informace je k dispozici ve všech jazycích EU/EHP na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Dávkování: Léčba kostních příhod u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami

Doporučené dávkování k prevenci kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami je 6 mg nitrožilně každé 3-4 týdny. Jednotlivá dávka by měla být podána infuzí v průběhu alespoň 15 minut.

Pacienti s onemocněním ledvin

U pacientů s mírnou formou poškození funkce ledvin (CLcr ≥50 a <80 ml/min) není úprava dávkování nutná. U pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami se středně závažnou formou poškození funkce ledvin (CLcr ≥ 30 a < 50 ml/min) nebo závažnou formou poškození funkce ledvin

(CLcr < 30 ml/min), kteří jsou léčeni z důvodu prevence kostních příhod, by se měla dodržovat následující doporučení:

Clearance kreatininu

Dávka

Objem 1 a doba 2 infuze

(ml/min)

 

 

 

≥ 50 CLcr < 80

6 mg

(6 ml koncentrátu pro

100 ml po dobu 15 min

infuzní roztok)

 

 

≥ 30 CLcr < 50

4 mg

(4 ml koncentrátu pro

500 ml po dobu 1 hodiny

infuzní roztok)

 

 

<30

2 mg

(2 ml koncentrátu pro

500 ml po dobu 1 hodiny

infuzní roztok)

 

 

10,9% roztok chloridu sodného nebo 5% roztok glukózy

2Při podávání každé 3 až 4 týdny

U pacientů s nádorovým onemocněním a CLcr < 50 ml/min nebyla doba infuze trvající 15 minut dosud studována.

Dávkování: Léčba hyperkalcemie vyvolané nádorem

Ibandronic Acid Accord koncentrát pro přípravu infuzního roztoku se obvykle podává během hospitalizace. Dávku určí lékař po posouzení následujících faktorů:

Před léčbou přípravkem Ibandronic Acid Accord musí být pacienti adekvátně rehydratováni 0,9% roztokem chloridu sodného. Je třeba vzít v úvahu stupeň závažnosti hyperkalcemie stejně jako typ nádoru. U většiny pacientů s těžkou hyperkalcemií (albuminem korigovaný sérový vápník* ≥ 3 mmol/l nebo ≥ 12 mg/dl) postačuje jednotlivá dávka 4 mg. U pacientů s mírnou hyperkalcemií (albuminem

korigovaný sérový vápník < 3 mmol/l nebo < 12 mg/dl) je účinná dávka 2 mg. Nejvyšší dávka použitá v klinických studiích byla 6 mg, ale tato dávka se neprojevila vyšším účinkem.

* Poznámka: koncentrace albuminem korigovaného sérového vápníku se vypočte následujícím způsobem:

Koncentrace albuminem

=

 

vápník v séru (mmol/l) - [0,02 x albumin (g/l)] + 0,8

korigovaného sérového

 

 

 

vápníku (mmol/l)

 

 

 

 

 

Nebo

Koncentrace albuminem

=

 

vápník v séru (mg/dl) + 0,8 x [4 - albumin (g/dl)]

korigovaného sérového

 

 

 

vápníku (mg/dl)

 

 

 

Hodnoty albuminem korigovaného sérového vápníku v mmol/l lze převést na mg/dl vynásobením 4.

Ve většině případů může zvýšená hladina sérového vápníku poklesnout na normální hladinu během

7 dnů. Střední doba recidivy (znovuzvýšení albuminem korigovaného sérového vápníku nad 3 mmol/l) byla 1819 dnů při dávkách 2 mg a 4 mg. Střední doba recidivy při dávce 6 mg byla 26 dnů.

Způsob a cesta podání

Ibandronic Acid Accord koncentrát pro přípravu infuzního roztoku se aplikuje jako intravenózní infuze.

K tomuto účelu se obsah injekční lahvičky používá následujícím způsobem:

-Prevence kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami – obsah lahvičky se přidá ke 100 ml izotonického roztoku chloridu sodného nebo 100 ml 5% roztoku glukózy a infuze se podává po dobu nejméně 15 minut. Viz také výše uvedený odstavec o dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin

-Léčba hyperkalcemie vyvolané nádorem – obsah lahvičky se přidá k 500 ml izotonického roztoku chloridu sodného nebo 500 ml 5% roztoku glukózy a infuze se podává po dobu minimálně 2 hodin

Poznámka:

Aby byl vyloučen možný vznik inkompatibility, musí být Ibandronic Acid Accord koncentrát pro přípravu infuzního roztoku mísen pouze s izotonickým roztokem chloridu sodného nebo s 5% roztokem dextrózy. Ibandronic Acid Accord koncentrát pro přípravu infuzního roztoku nesmí být mísen s roztoky obsahujícími vápník.

Naředěný roztok je určen k jednorázovému podání. Použit může být pouze čirý roztok bez částic.

Doporučuje se použít roztok okamžitě po naředění (viz bod 5 této příbalové informace - „Jak přípravek

Ibandronic Acid Accord uchovávat“).

Přípravek Ibandronic Acid Accord koncentrát pro infuzní roztok se aplikuje jako intravenózní infuze.

Je nutno ve zvýšené míře dbát na to, aby nebyl Ibandronic Acid Accord koncentrát pro přípravu infuzního roztoku podán intraarteriálně nebo paravenózně, neboť by mohlo dojít k poškození tkáně.

Četnost podání

Při léčbě nádorové hyperkalcemie se Ibandronic Acid Accord koncentrát pro přípravu infuzního roztoku obvykle podává jednorázovou infuzí.

Doporučený interval opakování infuze v prevenci kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami je 3 – 4 týdny.

Délka léčby

Omezený počet pacientů (50 pacientů) dostal druhou infuzi z důvodu hyperkalcemie. Léčbu je třeba opakovat v případě vracející se hyperkalcemie nebo při nedostatečné účinnosti.

U pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami se doporučuje podávat infuzi přípravku Ibandronic Acid Accord každé 3-4 týdny. V klinických studiích trvala léčba až 96 týdnů.

Předávkování

S akutní otravou přípravkem Ibandronic acid Accord koncentrátem pro přípravu infuzního roztoku dosud nejsou zkušenosti. Vzhledem k tomu, že v preklinických studiích s vysokými dávkami přípravku byly toxicitou nejvíce postiženy játra a ledviny, je nutné jejich činnost během léčby monitorovat.

Klinicky závažnou hypokalcemii (velmi nízká koncentrace vápníku v séru) lze upravit intravenózním podáním glukonanu vápenatého.

66
nekouřit a nepít nadměrné množství alkoholu.
pravidelnou chůzi nebo cvičení zatěžující skelet
příjem vyvážené potravy bohaté na vápník a vitamín D
Zdravý životní styl Vám rovněž pomůže, aby pro Vás byla léčba co možná nejpřínosnější. Znamená to:
výskyt osteoporózy v rodině
nedostatek pohybu nebo jiné fyzické aktivity zatěžující skelet
kouření cigaret nebo nadměrné pití alkoholu
nedostatečný přívod vápníku a vitamínu D v potravě
Ibandronic Acid Accord patří do skupiny léčivých přípravků zvaných bisfosfonáty. Obsahuje léčivou látku kyselinu ibandronovou.
Ibandronic Acid Accord může zvrátit kostní ztráty zastavením dalších ztrát kosti a zvýšením kostní masy u většiny žen, které jej užívají, a to i přesto, že ženy nemusí vidět nebo pociťovat rozdíl. Ibandronic Acid Accord může pomoci snížit riziko zlomenin kostí (fraktur). Toto snížení zlomenin bylo prokázáno u páteře (obratlů), ale ne u kyčelní kosti.
Ibandronic Acid Accord Vám byl předepsán k léčbě postmenopauzální osteoporózy, neboť je u
Vás zvýšené riziko výskytu zlomenin. Osteoporóza znamená řídnutí a slábnutí kostí, běžně se vyskytuje u žen po menopauze. V období menopauzy přestávají vaječníky tvořit ženský pohlavní hormon, estrogen, který pomáhá udržovat kostní skelet v dobrém stavu. Čím dříve žena dosáhne menopauzy, tím vyšší je u ní riziko zlomenin z důvodu osteoporózy.
Další faktory, které mohou zvyšovat riziko zlomenin, zahrnují:

Příbalová informace: informace pro uživatele

Ibandronic Acid Accord 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.Co je Ibandronic Acid Accord a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ibandronic Acid Accord používat

3.Jak se Ibandronic Acid Accord používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak Ibandronic Acid Accord uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je Ibandronic Acid Accord a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ibandronic Acid Accord používat

Nepoužívejte Ibandronic Acid Accord

pokud máte, nebo jste měl(a) sníženou hladinu vápníku v krvi. Prosím, konzultujte tuto skutečnost s Vaším lékařem

jestliže jste alergický(á) na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

Upozornění a opatření

Velmi vzácně byla u pacientů léčených kyselinou ibandronovou z důvodu onkologických indikací hlášena v poprodejním sledování osteonekróza čelisti (ONČ). ONČ se může projevit i po ukončení léčby.

Je velmi důležité pokusit se předcházet rozvoji ONČ, protože jde o bolestivý stav, jehož léčba může být obtížná. Ke snížení rizika rozvoje osteonekrózy čelisti je třeba přijmout určitá preventivní opatření.

Před zahájením léčby informujte svého lékaře/zdravotní sestru (zdravotnický personál) o případných následujících stavech:

-Máte jakékoli problémy se svými ústy nebo zuby, například nedostatečný zdravotní stav ústní dutiny, onemocnění dásní nebo plánovaná extrakce zubu.

-Nemáte pravidelnou zubní péči nebo jste dlouho nebyl(a) na preventivní zubní prohlídce.

-Jste kuřák/kuřačka (protože to může zvyšovat riziko zubních problémů).

-Byl(a) jste v minulosti léčen(a) bisfosfonáty (používanými k léčbě onemocnění kostí).

-Užíváte léky ze skupiny kortikosteroidů (jako prednisolon nebo dexametazon).

-Máte onkologické onemocnění.

Než bude u vás zahájena léčba kyselinou ibandronovou, může vás lékař požádat, abyste absolvoval(a) preventivní zubní prohlídku.

Během léčby kyselinou ibandronovou udržujte dobrou ústní hygienu (včetně pravidelného čištění zubů), absolvujte rutinní zubní prohlídky. Jestliže máte umělý chrup, zajistěte, aby správně seděl. Jestliže jste léčeni stomatologem nebo se podrobíte zubnímu chirurgickému zákroku (například extrakce zubů), informujte svého lékaře o stomatologické léčbě a svého zubního lékaře informujte, že jste léčeni kyselinou ibandronovou.

Pokud se u vás projeví problémy s ústní dutinou nebo se zuby, jako jsou uvolněné zuby, bolest nebo otoky, nehojící se vředy nebo výtoky, ihned informujte svého lékaře a zubního lékaře, protože může jít o příznaky osteonekrózy čelisti.

Některé osoby musí být při používání přípravku Ibandronic Acid Accord obzvlášť opatrné. Před použitím přípravku Ibandronic Acid Accord se poraďte se svým lékařem:

Pokud máte nebo jste někdy měl(a) potíže s ledvinami, selhání ledvin, pokud jste někdy podstoupil(a) dialýzu nebo trpíte jiným onemocněním, které může ovlivňovat Vaše ledviny

Jestliže Vám byla prokázána porucha metabolismu minerálů (jako je nedostatek vitamínu D)

Pokud dostáváte Ibandronic Acid Accord, měl(a) byste užívat doplňky obsahující vápník a vitamín D.

Pokud je nemůžete užívat, měl(a) byste informovat svého lékaře.

Pokud máte srdeční obtíže a Váš lékař Vám doporučil omezit denní příjem tekutin.

U pacientů léčených kyselinou ibandronovou v intravenózní formě byly hlášeny případy závažné alergické reakce, někdy končící úmrtím.

Okamžitě oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků, jako je zkrácení dechu/obtížné dýchání, pocit tísně v krku, otok jazyka, závrať, pocit ztráty vědomí, zčervenání nebo otok obličeje, vyrážka na těle, nevolnost a zvracení (viz bod 4).

Děti a dospívající

Ibandronic Acid Accord nesmí být používán u dětí nebo dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a Ibandronic Acid Accord

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Ibandronic Acid Accord je určen pouze pro ženy v postmenopauze a nesmí ho užívat ženy, které stále mohou otěhotnět.

Nepoužívejte Ibandronic Acid Accord, jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje, protože lze předpokládat, že Ibandronic Acid Accord nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Ibandronic Acid Accord obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce (3 ml), tzn. že je v podstatě “bez sodíku”.

3.Jak se Ibandronic Acid Accord používá

Doporučené dávkování přípravku Ibandronic Acid Accord ve formě intravenózních injekcí je 3 mg (1 předplněná injekční stříkačka) jedenkrát za 3 měsíce.

Injekce podává lékař nebo vyškolený zdravotnický personál do žíly. Injekce si neaplikujte sami.

Injekční roztok musí být podán výhradně do žíly, nikoli do jiné části těla.

Další používání přípravku Ibandronic Acid Accord

Pro dosažení maximálního účinku léčby je důležité pokračovat v aplikaci injekcí každé tři měsíce tak dlouho, jak Vám je Váš lékař bude předepisovat. Ibandronic Acid Accord může léčit osteoporózu pouze po dobu, po kterou budete podstupovat léčbu, přestože nemusíte zaznamenat či pociťovat rozdíl. Po 5 letech užívání přípravku Ibandronic Acid Accord se, prosím, zeptejte svého lékaře, zda máte pokračovat v užívání přípravku Ibandronic Acid Accord.

Rovněž byste měl(a) užívat potravinové doplňky obsahující vápník a vitamín D, tak jak Vám doporučí lékař.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ibandronic Acid Accord, než jste měl(a)

Může se stát, že budete mít nízkou hladinu vápníku, fosforu nebo hořčíku v krvi. Váš lékař podnikne odpovídající kroky k nápravě změn a může Vám dát injekci obsahující zmíněné minerály.

Jestliže jste zapomněla(a) použít Ibandronic Acid Accord

Měl(a) byste si co nejdříve sjednat novou návštěvu lékaře, který Vám dá další injekci. Poté budete opět dostávat injekce vždy po 3 měsících od data poslední injekce, kterou jste dostal(a).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to ihned zdravotní sestře nebo lékaři – je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření:

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000):

svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním

přetrvávající bolest a zánět oka (pokud je dlouhotrvající)

nová bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla. Můžete mít časné známky možné neobvyklé zlomeniny stehenní kosti.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10000):

bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti. Můžete mít časné známky závažných potíží s čelistí (nekrózy (mrtvé kostní tkáně) v čelistní kosti).

jestliže trpíte bolestmi uší, výtoky z ucha a/nebo ušní infekcí, informujte svého lékaře. Tyto příznaky mohou být symptomy poškození kostí v uchu.

závažná, možno život ohrožující, alergická reakce (viz bod 2)

závažné odmítavé reakce kůže

Další možné nežádoucí účinky

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10):

bolest hlavy

bolest žaludku (jako je gastritida) nebo bolest břicha, porucha trávení, nevolnost, průjem (řídká stolice) nebo zácpa

bolest svalů, kloubů nebo zad

pocit únavy a vyčerpanosti

příznaky podobné chřipce, včetně horečky, třesu a chvění, člověk se celkově necítí dobře, bolesti kostí a bolesti svalů a kloubů. Pokud Vás kterýkoli z těchto účinků začne obtěžovat nebo trvá více než několik dní, sdělte to zdravotní sestře nebo lékaři.

vyrážka

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

zánět žil

bolest nebo poranění v místě vpichu

bolest kostí

pocit slabosti

záchvaty astmatu

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000):

kopřivka

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak Ibandronic Acid Accord uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ a na injekční stříkačce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Zdravotník, který aplikuje injekci, musí zlikvidovat nevyužitý zbývající roztok a odložit injekční stříkačku a injekční jehlu do příslušné nádoby na odpad.

6. Obsah balení a další informace

Co Ibandronic Acid Accord obsahuje

Léčivou látkou je acidum ibandronicum. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 3 mg kyseliny ibandronové ve 3ml roztoku (ve formě monohydrátu natrium-ibandronátu).

Dalšími složkami jsou chlorid sodný, kyselina octová, trihydrát kyseliny octové a voda na injekci.

Jak Ibandronic Acid Accord vypadá a co obsahuje toto balení

Ibandronic Acid Accord 3 mg injekční roztok je čirý bezbarvý roztok, který je dodáván v předplněných injekčních stříkačkách. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 3ml roztoku. Ibandronic Acid Accord je dodáván v balení po 1 předplněné injekční stříkačce s 1 injekční jehlou nebo v balení po 4 předplněných injekčních stříkačkách se 4 injekčními jehlami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Accord Healthcare Limited Sage House

319, Pinner Road. North Harrow Middlesex HA1 4HF

Velká Británie

Výrobce

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road, North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: {datum}.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

INFORMACE PRO ZDRAVOTNÍKY

Další informace jsou uvedeny v souhrnu údajů o přípravku.

Aplikace přípravku Ibandronic Acid Accord 3mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce:

Ibandronic Acid Accord 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce musí být aplikován intravenózně během 15 - 30 vteřin.

Roztok je dráždivý, proto je důležité přísně dodržovat intravenózní způsob podání. V případě neúmyslné aplikace roztoku do tkáně v okolí žíly může u pacienta dojít k lokálnímu podráždění, bolestivosti a zánětu místa vpichu.

Ibandronic Acid Accord 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce nesmí být mísen s jinými roztoky s obsahem vápníku (např. s Ringer laktátovým roztokem, kalcium heparinem) ani s jinými intravenózně podávanými léčivými přípravky. V případě, že je Ibandronic Acid Accord podán za využití již zavedené i.v. infuzní sestavy, může být k infuzi použit pouze fyziologický roztok nebo roztok glukózy o koncentraci 50mg/ml (5%).

Vynechání dávky:

Při vynechání dávky by injekce měla být aplikována co možná nejdříve. Další injekce by měly být podávány každé 3 měsíce od data poslední injekce.

Předávkování:

K dispozici nejsou žádné specifické údaje o léčbě předávkování přípravkem Ibandronic Acid Accord .

Podle dostupných údajů může intravenózní předávkování touto třídou sloučenin vést k hypokalcemii, hypofosfatemii a hypomagnezemii, které jsou příčinou parestézie. V závažných případech je možné podat intravenózní infuzi odpovídajících dávek kalcium glukonátu, fosfátu draselného nebo sodného a magnézium sulfátu.

Obecné údaje:

Ibandronic Acid Accord 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce, stejně jako další bisfosfonáty podávané intravenózně, může vyvolat přechodné snížení hladin vápníku v krevním séru.

Je třeba provést vyšetření na hypokalcemii a další poruchy kostního a minerálního metabolismu, které by měly být léčeny před zahájením injekčního podávání přípravku Ibandronic Acid Accord . U všech pacientů je důležitý příjem vápníku a vitamínu D v přiměřeném množství. Všichni pacienti musí dostávat potravinové doplňky obsahující vápník a vitamín D.

Pacienti současně trpící onemocněním ledvin nebo užívající léčivé přípravky, které potenciálně mohou mít nežádoucí účinky na ledviny, by měli být během léčby pravidelně kontrolováni v souladu s postupy správné lékařské praxe.

Veškerý nepoužitý injekční roztok, injekční stříkačka a injekční jehla musí být zlikvidovány v souladu s místními požadavky.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis