Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Invega (paliperidone) – Označení na obalu - N05AX13

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Invega
Kód ATCN05AX13
Látkapaliperidone
VýrobceJanssen-Cilag International NV

Obsahy článků

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO PVC-PCTFE/AL BLISTR (pro bílý a čirý blistr)

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 1,5 mg, talety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje paliperidonum 1,5 mg.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

14 tablet s prodlouženým uvolňováním

28 tablet s prodlouženým uvolňováním

30 tablet s prodlouženým uvolňováním

49 tablet s prodlouženým uvolňováním

56 tablet s prodlouženým uvolňováním

98 tablet s prodlouženým uvolňováním

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY-PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

Tabletu polykejte celou, nekousejte, nedělte ani nedrťte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

14 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/077 - ČIRÝ

28 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/078 - ČIRÝ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/079 - ČIRÝ

49 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/080 - ČIRÝ

56 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/081 - ČIRÝ

98 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/082 - ČIRÝ

14 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/083 - BÍLÝ

28 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/084 - BÍLÝ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/085 - BÍLÝ

49 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/086 - BÍLÝ

56 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/087 - BÍLÝ

98 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/088 - BÍLÝ

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

invega 1,5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 7 & 10 TABLET V PVC-PTFE/AL BLISTRU (pro bílý a čirý blistr)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 1,5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

3.POUŽITELNOST

EXP MM/RRRR

4.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUM BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 1,5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje paliperidonum 1,5 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

14 tablet s prodlouženým uvolňováním

28 tablet s prodlouženým uvolňováním

49 tablet s prodlouženým uvolňováním

56 tablet s prodlouženým uvolňováním

98 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY-PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

Tabletu polykejte celou, nekousejte, nedělte ani nedrťte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.NÁZE A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV,

Turnhoutseweg 30,

B-2340 Beerse,

Belgie.

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

14 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/089

28 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/090

49 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/091

56 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/092

98 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/093

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

invega 1,5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 7 TABLET V OPA-ALU-PVC/ALU BLISTRU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 1,5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

3. POUŽITELNOST

EXP MM/RRRR

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA NA LAHVIČKU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 1,5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje paliperidonum 1,5 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním

350 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY-PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

Tabletu polykejte celou, nekousejte, nedělte ani nedrťte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

30 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/094

350 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/095

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

invega 1,5 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

LAHVIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 1,5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje paliperidonum 1,5 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním

350 tablet s prodlouženým uvolňováním

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

Tabletu polykejte celou, nekousejte, nedělte ani nedrťte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.NÁZEV A ADRES DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV,

Turnhoutseweg 30,

B-2340 Beerse,

Belgie.

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

30 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/094

350 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/095

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO PVC-PCTFE/AL BLISTR (pro bílý a čirý blistr)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 3 mg, talety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje paliperidonum 3 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktózy

Přečtěte si příbalovou informaci, kde najdete další údaje.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

14 tablet s prodlouženým uvolňováním

28 tablet s prodlouženým uvolňováním

30 tablet s prodlouženým uvolňováním

49 tablet s prodlouženým uvolňováním

56 tablet s prodlouženým uvolňováním

98 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY-PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

Tabletu polykejte celou, nekousejte, nedělte ani nedrťte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

14 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/065 - ČIRÝ

28 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/001 - ČIRÝ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/002 - ČIRÝ

49 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/003 - ČIRÝ

56 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/004 - ČIRÝ

98 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/005 - ČIRÝ

14 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/066 - BÍLÝ

28 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/021 - BÍLÝ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/022 - BÍLÝ

49 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/023 - BÍLÝ

56 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/024 - BÍLÝ

98 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/025 - BÍLÝ

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

invega 3 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 7 & 10 TABLET V PVC-PTFE/AL BLISTRU (pro bílý a čirý blistr)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 3 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

3. POUŽITELNOST

EXP MM/RRRR

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUM BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 3 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje paliperidonum 3 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktózy

Přečtěte si příbalovou informaci, kde najdete další údaje.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

14 tablet s prodlouženým uvolňováním

28 tablet s prodlouženým uvolňováním

49 tablet s prodlouženým uvolňováním

56 tablet s prodlouženým uvolňováním

98 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY-PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

Tabletu polykejte celou, nekousejte, nedělte ani nedrťte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZE A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV,

Turnhoutseweg 30,

B-2340 Beerse,

Belgie.

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

14 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/067

28 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/041

49 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/042

56 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/043

98 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/044

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

invega 3 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 7 TABLET V OPA-ALU-PVC/ALU BLISTRU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 3 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

3. POUŽITELNOST

EXP MM/RRRR

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA NA LAHVIČKU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 3 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje paliperidonum 3 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

monohydrát laktózy

Přečtěte si příbalovou informaci, kde najdete další údaje.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním

350 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY-PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

Tabletu polykejte celou, nekousejte, nedělte ani nedrťte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

30 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/057

350 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/058

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

invega 3 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

LAHVIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 3 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje paliperidonum 3 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktózy

Přečtěte si příbalovou informaci, kde najdete další údaje.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním

350 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

Tabletu polykejte celou, nekousejte, nedělte ani nedrťte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRES DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV,

Turnhoutseweg 30,

B-2340 Beerse,

Belgie.

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

30 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/057

350 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/058

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO PVC-PCTFE/ALUMINIUM BLISTR (pro bílý a čirý blistr)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 6 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje paliperidonum 6 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

14 tablet s prodlouženým uvolňováním

28 tablet s prodlouženým uvolňováním

30 tablet s prodlouženým uvolňováním

49 tablet s prodlouženým uvolňováním

56 tablet s prodlouženým uvolňováním

98 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY-PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

Tabletu polykejte celou, nekousejte, nedělte ani nedrťte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

14 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/068 - ČIRÝ

28 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/006 - ČIRÝ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/007 - ČIRÝ

49 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/008 - ČIRÝ

56 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/009 - ČIRÝ

98 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/010 - ČIRÝ

14 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/069 - BÍLÝ

28 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/026 - BÍLÝ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/027 - BÍLÝ

49 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/028 - BÍLÝ

56 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/029 - BÍLÝ

98 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/030 - BÍLÝ

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

invega 6 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 7 & 10 TABLET V PVC-PCTFE/ALU BLISTRU (pro bílý a čirý blistr)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 6 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

3. POUŽITELNOST

EXP MM/RRRR

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUM BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 6 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje paliperidonum 6 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

14 tablet s prodlouženým uvolňováním

28 tablet s prodlouženým uvolňováním

49 tablet s prodlouženým uvolňováním

56 tablet s prodlouženým uvolňováním

98 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY-PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

Tabletu polykejte celou, nekousejte, nedělte ani nedrťte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

14 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/070

28 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/045

49 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/046

56 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/047

98 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/048

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

invega 6 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 7 TABLET V OPA-ALU-PVC/ALU BLISTRU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 6 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

3. POUŽITELNOST

EXP MM/RRRR

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA NA LAHVIČKU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 6 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje paliperidonum 6 mg.

3.SEZNAM POMOCNCÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním

350 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

Tabletu polykejte celou, nekousejte, nedělte ani nedrťte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo doshled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ ÚPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REEGISTRACI

Janssen-Cilag International NV,

Turnhoutseweg 30,

B-2340 Beerse,

Belgie.

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

30 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/059

350 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/060

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

invega 6 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

LAHVIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 6 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje paliperidonum 6 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním

350 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY-PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

Tabletu polykejte celou, nekousejte, nedělte ani nedrťte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

30 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/059

350 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/060

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO PVC-PCTFE/ALUMINIUM BLISTR (pro bílý a čirý blistr)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 9 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje paliperidonum 9 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

14 tablet s prodlouženým uvolňováním

28 tablet s prodlouženým uvolňováním 30tablet s prodlouženým uvolňováním 49 tablet s prodlouženým uvolňováním 56 tablet s prodlouženým uvolňováním 98 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY-PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

Tabletu polykejte celou, nekousejte, nedělte ani nedrťte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

14 tablet s prodlouženým uvolňováním -EU/1/07/395/071 - ČIRÝ 28 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/011 - ČIRÝ 30 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/012 - ČIRÝ 49 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/013 - ČIRÝ 56 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/014 - ČIRÝ 98 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/015 - ČIRÝ

14 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/072 - BÍLÝ

28 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/031 - BÍLÝ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/032 - BÍLÝ

49 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/033 - BÍLÝ

56 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/034 - BÍLÝ

98 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/035 - BÍLÝ

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

invega 9 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 7 & 10 TABLET V PVC-PCTFE/ALU BLISTRU (pro bílý a čirý blistr)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 9 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

3. POUŽITELNOST

EXP MM/RRRR

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUM BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 9 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje paliperidonum 9 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

14 tablet s prodlouženým uvolňováním

28 tablet s prodlouženým uvolňováním

49 tablet s prodlouženým uvolňováním

56 tablet s prodlouženým uvolňováním

98 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY-PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

Tabletu polykejte celou, nekousejte, nedělte ani nedrťte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

14 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/073

28 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/049

49 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/050

56 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/051

98 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/052

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

invega 9 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 7 TABLET OPA-ALU-PVC/ALU BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 9 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

paliperidonum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

3. POUŽITELNOST

EXP MM/RRRR

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA NA LAHVIČKU

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRVKU

INVEGA 9 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje paliperidonum 9 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním

350 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY-PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

Tabletu polykejte celou, nekousejte, nedělte ani nedrťte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

30 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/061

350 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/062

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

invega 9 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

LAHVIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 9 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje paliperidonum 9 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním

350 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY-PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

Tabletu polykejte celou, nekousejte, nedělte ani nedrťte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

30 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/061

350 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/062

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO PVC-PCTFE/ALUMINIUM BLISTR (pro bílý a čirý blistr)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 12 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje paliperidonum 12 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

14 tablet s prodlouženým uvolňováním

28 tablet s prodlouženým uvolňováním

30 tablet s prodlouženým uvolňováním

49 tablet s prodlouženým uvolňováním

56 tablet s prodlouženým uvolňováním

98 tablet s prodlouženým uvolňováním

5.ZPŮSOB A CESTY/CESTY-PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

Tabletu polykejte celou, nekousejte, nedělte ani nedrťte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

14 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/074 - ČIRÝ

28 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/016 - ČIRÝ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/017 - ČIRÝ

49 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/018 - ČIRÝ

56 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/019 - ČIRÝ

98 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/020 - ČIRÝ

14 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/075 - BÍLÝ

28 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/036 - BÍLÝ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/037 - BÍLÝ

49 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/038 - BÍLÝ

56 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/039 - BÍLÝ

98 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/040 - BÍLÝ

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

invega 12 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 7 & 10 TABLET V PVC-PCTFE/ALU BLISTRU (pro bílý a čirý blistr)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 12 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

3. POUŽITELNOST

EXP MM/RRRR

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUM BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 12 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje paliperidonum 12 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

14 tablet s prodlouženým uvolňováním

28 tablet s prodlouženým uvolňováním

49 tablet s prodlouženým uvolňováním

56 tablet s prodlouženým uvolňováním

98 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY-PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou infromaci.

Perorální podání

Tabletu polykejte celou, nekousejte, nedělte ani nedrťte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

14 tablet s prodlouženým uvolňováním - EU/1/07/395/076

28 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/053

49 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/054

56 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/055

98 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/056

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

invega 12 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 7 TABLET OPA-ALU-PVC/ALU BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 12 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

3. POUŽITELNOST

EXP MM/RRRR

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA NA LAHVIČKU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 12 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje paliperidonum 12 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním

350 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY-PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

Tabletu polykejte celou, nekousejte, nedělte ani nedrťte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

30 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/063

350 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/064

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

invega 12 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

LAHVIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INVEGA 12 mg tablety s prodlouženým uvolňováním paliperidonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje paliperidonum 12 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním

350 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY-PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

Tabletu polykejte celou, nekousejte, nedělte ani nedrťte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

30 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/063

350 tablet s prodlouženým uvolňováním – EU/1/07/395/064

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis