Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kengrexal (cangrelor) – Souhrn údajů o přípravku - B01

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Kengrexal
Kód ATCB01
Látkacangrelor
VýrobceChiesi Farmaceutici S.p.A.

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Kengrexal 50 mg prášek pro koncentrát pro injekční / infuzní roztok.

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna lahvička obsahuje cangrelorum tetrasodium, což odpovídá cangrelorum 50 mg. Po rekonstituci obsahuje 1 ml koncentrátu cangrelorum 10 mg. Po naředění obsahuje 1 ml koncentrátu cangrelorum 200 mikrogramů.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna lahvička obsahuje 52,2 mg sorbitolu. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro koncentrát pro injekční/infuzní roztok.

Bílý až téměř bílý lyofilizovaný prášek.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Kengrexal, souběžně podávaný s kyselinou acetylsalicylovou (ASA), je indikován ke snížení výskytu kardiovaskulárních trombotických příhod u dospělých pacientů s ischemickou chorobou srdeční, kteří podstupují perkutánní koronární intervenci (PCI) a kteří nebyli léčeni perorálně podávaným

inhibitorem P2Y12 před provedením PCI a u kterých není léčba perorálně podávaným inhibitorem P2Y12 možná nebo vhodná.

4.2Dávkování a způsob podání

Kengrexal by měl podávat lékař, který má zkušenostmi buď s postupy akutní koronární péče nebo s koronárními zákroky, a je určen pro specializované použití v akutních případech a nemocničním prostředí.

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Kengrexal u pacientů, kteří podstupují PCI, je intravenózní bolus v dávce 30 mikrogramů/kg, bezprostředně následovaný intravenózní infuzí v dávce

4 mikrogramy/kg/min. Bolusovou injekci a infuzi je třeba podat před provedením zákroku a pokračovat v ní po dobu nejméně dvou hodin nebo po dobu trvání zákroku, podle toho, co bude trvat déle. Dle rozhodnutí lékaře lze v infuzi pokračovat po dobu celkem čtyř hodin, viz bod 5.1.

Pacienti by měli přejít na dlouhodobou perorální léčbu P2Y12. Při přechodu na dlouhodobou léčbu by jim měla být podána zahajovací dávka perorálního P2Y12 (klopidogrel, tikagrelor nebo prasugrel) bezprostředně po přerušení infuze kangreloru. Popřípadě lze podat zahajovací dávku tikagreloru nebo prasugrelu, s výjimkou klopidogrelu, 30 minut před ukončením infuze, viz bod 4.5.

Použití s jinými antikoagulačními léčivy

U pacientů, kteří podstupují PCI, musí být nasazena standardní procedurální adjuvantní léčba (viz bod 5.1).

Starší pacienti

U starších (≥ 75 let) pacientů není nutné dávky nijak upravovat.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírnou, středně závažnou nebo závažnou poruchou funkce ledvin není nutné dávky nijak upravovat (viz bod 4.4 a bod 5.2).

Porucha funkce jater

Není nutná žádná úprava dávky (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost kangreloru u dětí mladších 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Kengrexal je určen k intravenóznímu podání pouze po rekonstituci a naředění.

Kengrexal je třeba podat intravenózní infuzí. Bolusová dávka naředěného roztoku ve vaku se aplikuje rychlým vstříknutím do žíly (< 1 minutu) nebo infuzní pumpou. Před provedením PCI se ujistěte, že byla podána celá bolusová dávka. Začněte podávat infuzi bezprostředně po podání bolusové dávky.

Návod k rekonstituci a naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Aktivní krvácení nebo zvýšené riziko krvácení z důvodu poruchy hemostázy a/nebo

 

ireverzibilních poruch koagulace nebo v důsledku nedávné velké operace/traumatu nebo

nekontrolovatelné závažné hypertenze.

Jakákoli anamnéza cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky (TIA) .

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Riziko krvácení

Během léčby přípravkem Kengrexal může dojít ke zvýšení rizika krvácení.

V pivotních studiích GUSTO (Global Use of Strategies to Open Occluded Arteries) prováděných u pacientů, kteří podstupují PCI, došlo k častějšímu výskytu středně závažných až mírných krvácivých příhod u pacientů léčených kangrelorem v porovnání s pacienty léčenými klopidogrelem viz bod 4.8.

I když v souvislosti s podáním kangreloru dochází ke krvácení nejčastěji v místě tepenné punkce, může ke krvácení dojít i v jiném kterémkoli místě. Jakýkoli neočekávaný pokles krevního tlaku či hematokritu může vést ke krvácivé příhodě, a proto je třeba v takovém případě zvážit ukončení léčby kangrelorem. U pacientů s onemocněními spojenými se zvýšeným rizikem krvácení a pacientů, kteří užívají léky, které mohou zvýšit riziko krvácení, je třeba při podávání kangreloru postupovat opatrně.

Poločas rozpadu kangreloru činí tři až šest minut. K obnovení funkce krevních destiček dochází během 60 minut po ukončení infuze.

Nitrolebeční krvácení

Léčba přípravkem Kengrexal může zvýšit riziko vzniku nitrolebečního krvácení. V pivotních studiích prováděných u pacientů, kteří podstupují PCI, došlo k častějšímu výskytu nitrolebečního krvácení

v souvislosti s podáváním kangreloru za 30 dní (0,07 %) v porovnání s klopidogrelem (0,02 %), přičemž 4 příhody krvácení v souvislosti s kangrelorem a 1 příhoda krvácení v souvislosti

s klopidogrelem byly smrtelné. Kangrelor je kontraindikován u pacientů s jakoukoli anamnézou CMP/TIA (viz bod 4.3 a bod 4.8).

Srdeční tamponáda

Léčba přípravkem Kengrexal může zvýšit riziko vzniku srdeční tamponády. V pivotních studiích prováděných u pacientů, kteří podstupují PCI, došlo k častějšímu výskytu srdečních tamponád

v souvislosti s podáváním kangreloru za 30 dní (0,12 %) v porovnání s klopidogrelem (0,02 %) (viz bod 4.8).

Účinky na funkci ledvin

V pivotních studiích prováděných u pacientů, kteří podstupují PCI, byly hlášeny případy akutního selhání funkce ledvin (0,1 %), selhání funkce ledvin (0,1 %) a zvýšené hladiny kreatininu v séru (0,2 %) v souvislosti s léčbou kangrelorem v klinických hodnoceních. Viz bod 4.8. U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 15 – 30 ml/min) byla hlášena vyšší míra zhoršení funkce ledvin (3,2 %) u skupiny s kangrelorem oproti klopidogrelu (1,4 %). Navíc byla hlášena vyšší míra středně závažného krvácení podle škály GUSTO u skupiny užívající kangrelor

(6,7 %) oproti skupině s klopidogrelem (1,4 %). U těchto pacientů je proto třeba při léčbě kangrelorem postupovat opatrně.

Hypersenzitivita

Po léčbě přípravkem Kengrexal může dojít ke vzniku hypersenzitivních reakcí. V souvislosti

s léčbou kangrelorem byla zaznamenána vyšší míra (0,05 %) závažných případů hypersenzitivity v porovnání s kontrolní skupinou (0,007 %). Patří sem případy anafylaktických reakcí/šoku a angioedému (viz bod 4.8).

Riziko dušnosti

V souvislosti s léčbou přípravkem Kengrexal může dojít k riziku vzniku dušnosti. V pivotních studiích prováděných u pacientů, kteří podstupují PCI, došlo k častějšímu výskytu dušnosti (včetně zátěžové dušnosti) u pacientů léčených kangrelorem (1,3 %) oproti klopidogrelu (0,4 %). Ve většině případů se jednalo o mírnou až středně závažnou dušnost a střední doba trvání dušnosti u pacientů dostávajících kangrelor činila dvě hodiny (viz bod 4.8).

Intolerance fruktózy

Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy by tento přípravek neměli užívat.

Sodík

Kengrexal obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné lahvičce tj. v podstatě je „bez sodíku”.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Perorálně podávané inhibitory P2Y12 (klopidogrel, prasugrel, tikagrelor)

Když je klopidogrel podáván během infuze kangreloru, nedochází k očekávanému inhibičnímu účinku klopidogrelu na krevní destičky. Podání 600 mg klopidogrelu bezprostředně po ukončení infuze kangreloru má za následek očekávaný úplný farmakodynamický účinek. Ve studiích fáze III nebylo pozorováno žádné klinicky významné ovlivnění inhibice P2Y12, když byl klopidogrel v dávce 600 mg podán bezprostředně po ukončení infuze kangreloru.

U kangreloru a prasugrelu byla provedena studie farmakodynamické interakce, která vykázala, že kangrelor a prasugrel mohou být podávány souběžně. Pacienty lze převést z kangreloru na prasugrel, pokud je prasugrel podán bezprostředně po přerušení infuze kangreloru nebo až jednu hodinu před jejím přerušením, nejlépe 30 minut před ukončením infuze kangreloru, aby se zamezilo obnově reaktivity krevních destiček.

U kangreloru a tikagreloru byla provedena také studie farmakodynamické interakce. Interakce

s kangrelorem nebyla pozorována. Pacienty je možné převést z kangreloru na tikagrelor bez ovlivnění protidestičkového účinku.

Farmakodynamické účinky

Kangrelor vykazuje inhibici aktivace a agregace krevních destiček, prokázanou agregometrií (optickou a impendanční) a testy POCT (ultrarychlá diagnostika), jako je test VerifyNow P2Y12™, VASP-P a průtoková cytometrie.

Po podání bolu v dávce 30 mikrogramů/kg, bezpřostředně následovaným infuzí v dávce 4 mikrogramy/kg/min (dávka před PCI) lze pozorovat inhibici krevních destiček během dvou minut. Farmakokinetický/farmakodynamický (FK/FD) účinek kangreloru je stále zachován po celou dobu trvání infuze.

Bez ohledu na dávku dochází po ukončení infuze k poklesu hladiny kangreloru v krvi a funkce krevních destiček se obnovuje do jedné hodiny.

Kyselina acetylsalicylová (ASA), heparin, nitroglycerin

Během interakční studie s aspirinem, heparinem a nitroglycerinem nebyl pozorován žádný farmakokinetický nebo farmakodynamický účinek.

Bivalirudin, nízkomolekulární heparin, fondaparinux a inhibitory GP IIb/IIIa

V klinických studiích byl kangrelor podáván s bivalirudinem, nízkomolekulárním heparinem, fondaparinuxem a inhibitory GP Iib/IIIa (abciximab, eptifibatid, tirofiban), ale nevykazoval žádný patrný účinek na farmakokinetiku nebo farmakodynamiku kangreloru.

Cytochrom P450 (CYP)

Metabolismus kangreloru není závislý na CYP a terapeutické koncentrace kangreloru nebo jeho hlavní metabolity neinhibují izoenzymy CYP.

Protein rezistentní vůči karcinomu prsu (BCRP)

Byla pozorována inhibice BCRP in vitro prostřednictvím metabolitu ARC-69712XX při klinicky významných koncentracích. Možné důsledky z hlediska situace in vivo nebyly zkoumány, ale při kombinaci kangreloru se substrátem BCRP je třeba postupovat opatrně.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání kangreloru těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Podávání přípravku Kengrexal v těhotenství se nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se přípravek Kengrexal vylučuje do mateřského mléka. Riziko pro kojence nelze vyloučit.

Fertilita

Během studií na zvířatech nebyl pozorován žádný účinek přípravku Kengrexal na ženskou plodnost. U samců potkanů léčených přípravkem Kengrexal byl pozorován reverzibilní účinek na plodnost. Viz bod 5.3.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Kengrexal nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnost kangreloru byla hodnocena u více než 12700 léčených pacientů, kteří podstupují PCI. Mezi nejčastější nežádoucí účinky kangreloru patří mírné až středně těžké krvácení a dušnost. Závažné

nežádoucí účinky spojené s podáváním kangreloru u pacientů s onemocněním koronárních tepen zahrnují těžké / život ohrožující krvácení a hypersenzitivitu.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

V Tabulka č. 1 jsou uvedeny nežádoucí účinky, které byly identifikovány na základě sloučených údajů získaných ze všech studií CHAMPION. Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle frekvence výskytu a třídy orgánového systému. Frekvence výskytu jsou definovány podle následující konvence: velmi časté: (≥ 1/10); časté: (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté: (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné: (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné: (< 1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka č. 1: Nežádoucí účinky kangreloru hlášené v poolovaných studiích CHAMPION během 48 hodin

Třída

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

orgánového

(1/100 až < 1/10)

(1/1000 a

≥ 1/10000 až

< 1/10000)

systému

 

< 1/100)

< 1/1000

 

Infekce a

 

 

 

Infekce

infestace

 

 

 

hematomu

Novotvary

 

 

 

Krvácející

benigní, maligní

 

 

 

kožní novotvar

a blíže neurčené

 

 

 

 

(zahrnující cysty

 

 

 

 

a polypy)

 

 

 

 

Poruchy krve a

 

 

Anémie,

 

lymfatického

 

 

trombocytopen

 

systému

 

 

ie

 

Poruchy

 

 

Anafylaktická

 

imunitního

 

 

reakce

 

systému

 

 

(anafylaktický

 

 

 

 

šok),

 

 

 

 

hypersenzitivit

 

 

 

 

a

 

Poruchy

 

 

Intrakraniální

 

nervového

 

 

krvácení d *

 

systému

 

 

 

 

Poruchy oka

 

 

Oční krvácení

 

 

 

 

 

 

Poruchy ucha a

 

 

 

Krvácení z ucha

labyrintu

 

 

 

 

Srdeční poruchy

 

Srdeční tamponáda

 

 

 

 

(perikardiální

 

 

 

 

krvácení)

 

 

Cévní poruchy

Hematom < 5 cm,

Hemodynamická

Krvácení

 

 

krvácení

instabilita

z rány, cévní

 

 

 

 

pseudoaneurys

 

 

 

 

ma

 

Respirační,

Dyspnoe (zátěžová

Epistaxe,

Plicní krvácení

 

hrudní a

dyspnoe)

hemoptýza,

 

 

mediastinální

 

 

 

 

poruchy

 

 

 

 

Gastrointestinální

 

Retroperitoneální

 

 

poruchy

 

krvácení,*

 

 

 

 

peritoneální

 

 

 

 

hematom,

 

 

 

 

gastrointestinální

 

 

 

 

krvácení a

 

 

Poruchy kůže a

Ekchymóza

Vyrážka, svědění,

Angioedém

 

 

 

 

 

 

Třída

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

orgánového

(1/100 až < 1/10)

(1/1000 a

≥ 1/10000 až

< 1/10000)

systému

 

< 1/100)

< 1/1000

 

podkožní tkáně

(petechie, purpura)

kopřivka f

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy ledvin a

 

Krvácení

 

 

močových cest

 

z močových cest e,

 

 

 

 

akutní renální

 

 

 

 

selhání (renální

 

 

 

 

selhání)

 

 

Poruchy

 

 

Pánevní

Menoragie,

reprodukčního

 

 

krvácení

krvácení

systému a prsu

 

 

 

z penisu

Celkové poruchy

Výtok z místa vpichu

Hematom v místě

 

 

a reakce v místě

do cévy

vpichu do cévy b

 

 

aplikace

 

 

 

 

Vyšetření

Snížená hladina

Zvýšená hladina

Snížená

 

 

hematokritu, snížená

kreatininu v krvi

hladina počtu

 

 

hladina hemoglobinu

 

krevních

 

 

**

 

destiček,

 

 

 

 

snížená

 

 

 

 

hladina počtu

 

 

 

 

krvinek,

 

 

 

 

zvýšený

 

 

 

 

mezinárodní

 

 

 

 

normalizovaný

 

 

 

 

poměr c

 

Poranění, otravy

Hematom > 5 cm

 

Kontuze

Periorbitální

a procedurální

 

 

 

hematom,

komplikace

 

 

 

podkožní

 

 

 

 

hematom

Názvy několika souvisejících nežádoucích účinků byly seskupeny do tabulky a zahrnují lékařské názvy popsané níže:

a.krvácení do horního gastrointestinálního traktu, krvácení v ústech, krvácení z dásní, krvácení z jícnu, krvácení z duodenálního vředu, hemateméza, krvácení do dolního gastrointestinálního traktu, krvácení z konečníku, hemoroidální krvácení, hematochezie

b.krvácení z místa aplikace, krvácení nebo hematomy v místě zavedení katétru, krvácení nebo podlitiny v místě podání infuze

c.abnormální koagulační čas, prodloužení protrombinového času

d.krvácení do mozku, cévní mozková příhoda

e.Hematurie, přítomnost krve v moči, uretrální krvácení

f.Erytém, erytematózní vyrážka, svědivá vyrážka

*včetně příhod vedoucích k úmrtí

**transfuze byla méně častá 101/12 565 (0,8 %)

Popis vybraných nežádoucích účinků

Krvácení podle škály GUSTO bylo měřeno v klinických hodnoceních CHAMPION (PHOENIX, PLATFORM a PCI). Analýza krvácení nesouvisejícího s CABG je uvedena v Tabulka č. 2.

Při podání v rámci PCI vykazoval kangrelor v porovnání s klopidogrelem vyšší incidenci mírného krvácení podle škály GUSTO. Další analýza mírného krvácení podle škály GUSTO odhalila, že velké procento příhod mírného krvácení zahrnovalo ekchymózu, mokvání a hematomy o velikosti < 5 cm. Míra transfuzí a těžkého / život ohrožujícího krvácení byla podobná. V poolované bezpečnostní populaci v rámci klinických hodnocení CHAMPION byl výskyt smrtelného krvácení během 30 dní od podání dávky nízký a srovnatelný s výskytem u pacientů, kteří obdrželi kangrelor, v porovnání s klopidogrelom (8 [0,1 %] oproti 9 [0,1 %]).

Na relativní riziko vzniku krvácení v souvislosti s podáním kangreloru neměl vliv žádný demografický faktor.

Tabulka č. 2: Krvácení nesouvisející s CABG

Krvácení podle škály GUSTO, n (%)

 

 

 

Poolované údaje ze studie CHAMPION

Kangrelor

Klopidogrel

(N = 12565)

(N = 12542)

 

Jakékoli krvácení podle škály GUSTO

(17,5)

1696 (13,5)

Těžké / život ohrožující

28 (0,2)

23 (0,2)

Středně těžké

76 (0,6)

56 (0,4)

Mírné a

(16,8)

1627 (13,0)

Mírné bez ekchymózy, výtok a hematom < 5 cm

(5,6)

515 (4,1)

Pacienti s jakoukoli transfuzí

90 (0,7)

70 (0,6)

CHAMPION PHOENIX

Kangrelor

Klopidogrel

(N = 5529)

(N = 5527)

 

Jakékoli krvácení podle škály GUSTO

(3,2)

107 (1,9)

Těžké / život ohrožující

9 (0,2)

6 (0,1)

Středně těžké

22 (0,4)

13 (0,2)

Mírné b

(2,7)

88 (1,6)

Mírné bez ekchymózy, výtok a hematom < 5 cm

98 (1,8)

51 (0,9)

Pacienti s jakoukoli transfuzí

25 (0,5)

16 (0,3)

CABG: koronární arteriální bypass; GUSTO: (Globální využití strategií k otevření okludovaných koronárních arterií [Global Use of Strategies to Open Coronary Arteries])

aV analýze poolovaných studií CHAMPION bylo mírné krvácení podle škály GUSTO definováno jako jiné krvácení, které nevyžaduje transfuzi krve nebo nezpůsobuje hemodynamický kompromis.

bVe studii CHAMPION PHOENIX bylo mírné krvácení podle škály GUSTO definováno jako jiné krvácení, které vyžaduje intervenci nebo transfuzi krve nebo způsobuje hemodynamický kompromis.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

V klinických studiích obdrželi zdraví dobrovolníci až dvakrát vyšší dávku, než je doporučená denní dávka. V klinických hodnoceních byla nejvyšší dávka při neúmyslném předávkování až desetkrát vyšší (bolus) nebo 3,5krát vyšší než běžně podávaná dávka během infuze a nejčastějším pozorovaným nežádoucím účinkem bylo krvácení.

Krvácení je nejpravděpodobnější farmakologický účinek předávkování. V případě krvácení je třeba podniknout příslušná podpůrná opatření, která mohou zahrnovat vysazení léčivého přípravku za účelem obnovy funkce krevních destiček.

Neexistuje žádné známé antidotum přípravku Kengrexal, ale farmakokinetický poločas přípravku Kengrexal činí tři až šest minut. K obnově funkce krevních destiček dochází během 60 minut po ukončení infuze.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiagregancia kromě heparinu, ATC kód: B01AC25.

Mechanismus účinku

Kengrexal obsahuje kangrelor, což je přímý antagonista destičkových receptorů P2Y12, který blokuje aktivaci a agregaci krevních destiček navozenou adenosindifosfátem (ADP) in vitro a ex vivo. Kangrelor se váže selektivně a reverzibilně na receptor P2Y12, čímž zabraňuje dalšímu přenosu signálů a aktivaci destiček.

Farmakodynamické účinky

Kangrelor vykazuje inhibici aktivace a agregace krevních destiček, prokázanou agregometrií (optickou a impendanční) a testy POCT (ultrarychlá diagnostika), jako je test VerifyNow P2Y12™, VASP-P a průtoková cytometrie. K inhibici P2Y12 dochází okamžitě po podání kangreloru.

Po podání bolu v dávce 30 mikrogramů/kg, následovaným infuzí v dávce 4 mikrogramy/kg/min lze pozorovat inhibici krevních destiček během dvou minut. Farmakokinetický/farmakodynamický (FK/FD) účinek kangreloru je stále zachován po celou dobu trvání infuze.

Bez ohledu na dávku dochází po ukončení infuze k poklesu hladiny kangreloru v krvi a funkce krevních destiček se obnovuje do jedné hodiny.

Klinická účinnost a bezpečnost

Primární klinické prokázání účinnosti kangreloru vychází z randomizované, dvojitě zaslepené studie

CHAMPION PHOENIX, která porovnávala kangrelor (n = 5472) s klopidogrelem (n = 5470), přičemž Oba přípravky byly podávány v kombinaci s aspirinem a jinou standardní léčbou, včetně nefrakciovaného heparinu (78 %), bivaluridinu (23 %), LMWH (14 %) nebo fondaparinuxu (2,7 %).

Střední doba trvání infuze kangreloru byla 129 minut. Inhibitory GPIIb/IIIa bylo možné podat pouze jako záchrannou léčbu a tato léčiva byla použita u 2,9 % pacientů. Do studie byli zapojeni pacienti

s koronární aterosklerózou, kteří vyžadovali PCI v důsledku stabilní anginy pectoris (58 %), akutního koronárního syndromu bez elevací úseku ST (NSTE-ACS) (26 %) nebo infarktu myokardu

s elevacemi ST úseku (STEMI) (16 %).

Klinická bezpečnost je doložena na základě údajů z poolované populace více než 25 000 pacientů vyžadujících PCI v rámci studie CHAMPION.

Ve studii CHAMPION PHOENIX kangrelor významně snížil (snížení relativního rizika o 22 %; snížení absolutního rizika o 1,2 %) primární kompozitní cílový parametr mortality ze všech příčin, IM,

IDR a ST v porovnání s klopidogrelem za 48 hodin (tabulka č. 3).

Tabulka č. 3: Trombotické příhody po 48 hodinách v rámci studie CHAMPION PHOENIX (populace mITT)

 

 

Kangrelor oproti klopidogrelu

 

 

 

 

 

 

 

Kangrelor

Klopidogrel

 

 

n (%)

N = 5470

N = 5469

OR (95% IS)

p-Hodnota a

Primární cílový parametr

257 (4,7)

322 (5,9)

0,78 (0,66; 0,93)

0,005

Úmrtí/IM/IDR/STa

 

 

 

 

Klíčový sekundární

 

 

 

 

cílový parametr

 

 

 

 

Trombóza stentu

46 (0,8)

74 (1,4)

0,62 (0,43; 0,90)

0,010

 

 

 

 

 

 

Úmrtí

18 (0,3)

18 (0,3)

1,00 (0,52; 1,92)

> 0,999

 

 

 

 

 

IM

207 (3,8)

255 (4,7)

0,80 (0,67; 0,97)

0,022

 

 

 

 

 

IDR

28 (0,5)

38 (0,7)

0,74 (0,45; 1,20)

0,217

a Primární cílový parametr z logistické regrese upravené podle zahajovací dávky a stavu pacienta; p- hodnoty pro sekundární cílové parametry, které vycházejí z chí-kvadrátového testu;

OR = odds ratio (podíly pravděpodobnosti); IS = interval spolehlivosti; IDR = ischemií indukovaná revaskularizace; IM = infarkt myokardu; mITT = modifikovaná populace se záměrem léčení; ST = trombóza stentu.

Významného snížení úmrtnosti/IM/IDR/ST a ST pozorované ve skupině dostávající kangrelor za 48 hodin bylo dosaženo i po 30 dnech (tabulka č. 4).

Tabulka č. 4: Trombotické příhody po 48 hodinách v rámci studie CHAMPION PHOENIX (populace mITT)

 

 

Kangrelor oproti Klopidogrelu

 

 

 

 

 

 

 

Kangrelor

Klopidogrel

 

p-Hodnota

n (%)

N = 5462

N = 5457

OR (95% IS)

a

Primární cílový parametr

326 (6,0)

380 (7,0)

0,85 (0,7; 0,99)

0,035

Úmrtí/IM/IDR/ST

 

 

 

 

Klíčový sekundární

 

 

 

 

cílový parametr

 

 

 

 

Trombóza stentu

71 (1,3)

104 (1,9)

0,68 (0,50; 0,92)

0,012

 

 

 

 

 

Úmrtí

60 (1,1)

55 (1,0)

1,09 (0,76; 1,58)

0,643

 

 

 

 

 

IM

225 (4,1)

272 (5,0)

0,82 (0,68; 0,98)

0,030

 

 

 

 

 

IDR

56 (1,0)

66 (1,2)

0,85 (0,59; 1,21)

0,360

a p-Hodnoty, které vycházejí z chí-kvadrátového testu;

OR = podíly pravděpodobnosti; IS = interval spolehlivosti; IDR = ischemií indukovaná revaskularizace; IM = infarkt myokardu; mITT = modifikovaná populace se záměrem léčení; ST = trombóza stentu.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem Kengrexal u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v prevenci nespecifikované embolie a trombózy a v léčbě trombózy u pediatrických pacientů, kteří podstupují diagnostický a/nebo léčebný perkutánní vaskulární zákrok (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Biologická dostupnost kangreloru je kompletní a okamžitá. Kangrelor je rychle distribuován a dosahuje Cmax do dvou minut po podání intravenózní bolusové injekce následované infuzí. Střední koncentrace kangreloru v rovnovážném stavu při konstantní intravenózní infuzi je

4 mikrogramy/kg/min je 488 µg/ml.

Distribuce

Objem distribuce kangreloru je 3,9 l. Kangrelor se váže na plazmatické proteiny z 97 – 98 %.

Biotransformace

Kangrelor se rychle deaktivuje v plazmě prostřednictvím defosforylace , kde se vytváří jeho hlavní metabolit nukleosid. Metabolismus kangreloru je nezávislý na funkci orgánů a neovlivňuje ostatní léčiva, která jsou metabolizována jaterními enzymy.

Eliminace

Poločas přípravku Kengrexal bez ohledu na dávku je tři až šest minut. Po intravenózním podání infuze [3H] kangreloru v dávce 2 mikrogramy/kg/min zdravým dobrovolníkům je obnova celkové radioaktivity 93 %, z toho bylo 58 % vyloučeno močí a zbývajících 35 % bylo vyloučeno stolicí, pravděpodobně žlučí. Počáteční vyloučení bylo rychlé, neboť 50 % podané radioaktivity bylo vyloučeno během prvních 24 hodin, a 75 % bylo vyloučeno během 48 hodin. Průměrná clearance byla přibližně 43,2 l/kg.

Linearita/nelinearita

Byly posouzeny farmakokinetické vlastnosti kangreloru, které jsou u pacientů a zdravých dobrovolníků lineární.

Farmakokinetický(é)/farmakodynamický(é) vztah(y)

Zvláštní populace

Pohlaví, věk nebo stav funkce ledvin a jater nemají na farmakokinetiku kangreloru žádný vliv. Úprava dávky u těchto populací není nutná.

Pediatrická populace

Kangrelor nebyl zkoumán u pediatrické populace (viz bod 4.2 a bod 5.1).

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě studií bezpečnosti, mutagenicity a klastogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Studie hodnocení kancerogenního potenciálu nebyly provedeny.

U potkanů a psů se hlavní nežádoucí účinky vyskytly v horních močových cestách a zahrnovaly poškození ledvinných tubulů, ledvinné pánvičky a močovodu. Anatomické změny korelovaly se zvýšenou hladinou kreatininu a močoviny v plazmě a zvýšenou hladinou albuminu a krvinek v moči. Poškození močových cest bylo reverzibilní po ukončení léčby v rámci investigativní studie s potkany.

Reprodukční toxicita

Kangrelor zapříčinil opožděný vývoj plodu v souvislosti s dávkou, které bylo charakterizováno zvýšeným výskytem nedokončené osifikace a neosifikací metatarzů zadních končetin u potkanů. U králíků se kangrelor pojil se zvýšeným výskytem potratů a nitroděložních úmrtí plodu, jakož

i opožděným vývojem plodu při vyšších dávkách, který mohl vyplývat z mateřské toxicity. Ve studiích reprodukční toxicity nezpůsobil kangrelor malformace ani u potkanů ani u králíků.

Porucha plodnosti

Během studie fertility byly u samců potkanů, kterým byl podáván kangrelor v dávkách určených pro člověka, které odpovídaly 1,8násobku doporučené dávky PCI, pozorovány účinky na plodnost, schopnost oplodnit samici, morfologii a motilitu spermií. Tyto účinky nebyly patrné při nižších dávkách a byly reverzibilní po ukončení léčby. V této studii byla po 8 týdnech trvalé léčby provedena analýza semene.

Na samičí plodnost nemělo vliv žádné množství dávky.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Mannitol

Sorbitol

Hydroxid sodný (pro úpravu pH)

6.2Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3Doba použitelnosti

3 roky.

Prášek je třeba před naředěním a použitím ihned rekonstituovat. Chraňte před chladem.

Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob rekonstituce/ředění nevyloučí riziko mikrobiologické kontaminace, má být přípravek použit okamžitě. Pokud není použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci a naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balení

Prášek ve skleněných lahvičkách o objemu 10 ml (typ 1), které jsou uzavřeny pryžovou butylovou zátkou s ochrannou vrstvou fluorotec a hliníkovým uzávěrem.

Kengrexal je k dispozici v baleních obsahujících 10 lahviček.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Návod k přípravě

Přípravu přípravku Kegrexal je třeba provádět v aseptických podmínkách.

Prášek v lahvičce je třeba před naředěním a použitím ihned rekonstituovat. Přidejte 5 ml sterilní vody na injekci do jedné lahvičky obsahující 50 mg prášku. Jemně otáčejte, dokud se všechen prášek zcela nerozpustí. Vyvarujte se prudkému míchání. Pokud roztok zpění, nechte jej vypěnit. Ujistěte se, že je obsah lahvičky zcela rozpuštěn a rekonstituovaný prášek čirý a bezbarvý až světle žlutý roztok.

Nepoužívejte bez naředění. Před podáním je třeba všechny lahvičky s rekonstituovaným roztokem dále naředit 250 ml injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) nebo injekčním roztokem (5%) glukózy.

Léčivý přípraveky je nutno po rekonstituci zkontrolovat, zda neobsahuje drobné částice.

Kengrexal se podává v rámci režimu upraveného podle hmotnosti, který se skládá ze zahajovací bolusové dávky, následované intravenózní infuzí. Bolus a infuzi je třeba podat z infuzního roztoku.

Z lahvičky s rekonstituovaným roztokem odeberte 5 ml rekonstituovaného roztoku a dále nařeďte přidáním 250 ml injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) nebo injekčního roztoku glukózy (5%). Infuzní vak řádně promíchejte. Tímto naředěním získáte koncentraci 200 mikrogramů/ml. Toto množství by mělo být dostatečné pro infuzi trvající nejméně dvě hodiny dle potřeby. U pacientů vážících 100 kg a více budou zapotřebí nejméně dva infuzní vaky.

Likvidace

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Itálie

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/15/994/001

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 23. března 2015

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis