Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vybrat jazyk stránek

Ketoconazole HRA (ketoconazole) – Označení na obalu - J02AB02

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Ketoconazole HRA
Kód ATCJ02AB02
Látkaketoconazole
VýrobceLaboratoire HRA Pharma

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KARTON

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ketoconazole HRA 200 mg tablety ketokonazolum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 200 mg ketokonazolum.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktózu.

Další údaje viz příbalová informace.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

60 tablet

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Laboratoire HRA Pharma

15 rue béranger

75003 Paříž

Francie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/14/965/001

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ketoconazole HRA

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ketoconazole HRA 200 mg tablety ketokonazolum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

HRA Pharma

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis