Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kiovig (human normal immunoglobulin (IVIg)) – Souhrn údajů o přípravku - J06BA02

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Kiovig
Kód ATCJ06BA02
Látkahuman normal immunoglobulin (IVIg)
VýrobceBaxter AG

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

KIOVIG 100 mg/ml, infuzní roztok

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Immunoglobulinum humanum normale (IVIg)

Jeden ml obsahuje:

Immunoglobulinum humanum normale ……………100 mg (čistota nejméně 98 % IgG)

Jedna injekční lahvička 10 ml obsahuje: immunoglobulinum humanum normale 1 g Jedna injekční lahvička 25 ml obsahuje: immunoglobulinum humanum normale 2,5 g Jedna injekční lahvička 50 ml obsahuje: immunoglobulinum humanum normale 5 g Jedna injekční lahvička 100 ml obsahuje: immunoglobulinum humanum normale 10 g Jedna injekční lahvička 200 ml obsahuje: immunoglobulinum humanum normale 20 g Jedna injekční lahvička 300 ml obsahuje: immunoglobulinum humanum normale 30 g

Zastoupení podtříd IgG (přibl. hodnoty):

IgG1 ≥ 56,9%

IgG2 ≥ 26,6%

IgG3 ≥ 3,4%

IgG4 ≥ 1,7%

Maximální obsah IgA je 140 mikrogramů/ml.

Vyrobeno z plazmy lidských dárců.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok

Roztok je čirý nebo lehce opalescentní a bezbarvý až nažloutlý.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Substituční léčba u dospělých, dětí a dospívajících (od 0 do 18 let) u:

syndromů primárního imunodeficitu s poruchou tvorby protilátek (viz bod 4.4),

hypogamaglobulinémie a rekurentní bakteriální infekce u pacientů s chronickou lymfatickou leukémií, u nichž profylaktická antibiotika selhala,

hypogamaglobulinémie a rekurentní bakteriální infekce u pacientů v plató fázi mnohočetného myelomu, u nichž selhala odpověď na pneumokokovou imunizaci,

hypogamaglobulinémie u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT),

vrozeného AIDS a rekurentních bakteriálních infekcí,

Imunomodulace u dospělých, dětí a dospívajících (od 0 do 18 let) u:

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) u pacientů s vysokým rizikem krvácení nebo před operací za účelem korekce počtu krevních destiček.

Guillain-Barrého syndromu.

Kawasakiho choroby.

Multifokální motorické neuropatie (MMN).

4.2Dávkování a způsob podání

Substituční terapie by měla být zahájena a monitorována lékařem se zkušenostmi s léčbou imunodeficitu.

Dávkování

Dávka a režim dávkování závisí na indikaci.

Dávka v rámci substituční léčby je u každého pacienta individuální a závisí na farmakokinetické a klinické odezvě. Následující režimy dávkování jsou uváděny jako vodítko.

Substituční léčba u syndromů primárního imunodeficitu

Výsledkem režimu dávkování by mělo být dosažení minimální hladiny IgG (měřeno před další infuzí) nejméně 5–6 g/l. K vyrovnání po zahájení léčby dojde po třech až šesti měsících. Doporučená první dávka je 0,4–0,8 g/kg jednorázově, po níž následují dávky minimálně 0,2 g/kg každé tři až čtyři týdny.

Dávkování, které je potřebné k dosažení minimální hladiny 5-6 g/l, je 0,2–0,8 g/kg/měsíc. Interval mezi dávkami se po dosažení ustáleného stavu pohybuje v rozmezí od 3 do 4 týdnů.

Minimální hladiny mají být průběžně měřeny a stanovovány ve spojení s incidencí infekce. Aby se snížila četnost infekce, může být zapotřebí zvýšit dávku a zaměřit se na vyšší minimální hladiny.

Hypogamaglobulinémie a rekurentní bakteriální infekce u pacientů s chronickou lymfatickou leukémií, u nichž profylaktická antibiotika selhala; hypogamaglobulinémie a rekurentní bakteriální infekce

u pacientů v plató fázi mnohočetného myelomu, u nichž selhala odpověď na pneumokokovou imunizaci; u vrozeného AIDS a rekurentních bakteriálních infekcí

Doporučená dávka je 0,2–0,4 g/kg každé tři až čtyři týdny.

Hypogamaglobulinémie u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk

Doporučená dávka je 0,2–0,4 g/kg každé tři až čtyři týdny. Minimální hladiny by měly být udržovány nad 5 g/l.

Primární imunitní trombocytopenie

Existují dvě alternativní schémata léčby:

0,8-1 g/kg podáno jeden den; tuto dávku lze opakovat jednou za 3 dny

0,4 g/kg podáváno denně po dobu dvou až pěti dnů.

V případě relapsu je možné léčbu zopakovat.

Guillain-Barrého syndrom

0,4 g/kg/den po dobu až 5 dnů.

Kawasakiho choroba

Je třeba podat 1,6-2 g/kg v rozdělených dávkách po dobu dvou až pěti dnů nebo 2,0 g/kg jako jednu dávku. Pacienti by měli podstoupit doprovodnou léčbu kyselinou acetylsalicylovou.

Multifokální motorická neuropatie (MMN)

Úvodní dávka: 2 g/kg podávaná po dobu 2–5 dnů.

Udržovací dávka: 1 g/kg každé 2 až 4 týdny nebo 2 g/kg každých 4 až 8 týdnů.

Doporučené režimy dávkování jsou shrnuty v následující tabulce:

Indikace

Dávka

Interval injekcí

Substituční léčba u primárního

úvodní dávka:

 

imunodeficitu

0,4–0,8 g/kg

 

 

poté:

každé 3-4 týdny pro zajištění minimální

 

0,2–0,8 g/kg

hladiny IgG alespoň 5-6 g/l

Substituční léčba u sekundárního

0,2–0,4 g/kg

každé 3-4 týdny pro zajištění minimální

imunodeficitu

 

hladiny IgG alespoň 5-6 g/l

Vrozený AIDS

0,2–0,4 g/kg

každé 3-4 týdny

Hypogamaglobulinémie (< 4 g/l)

0,2-0,4 g/kg

každé 3-4 týdny pro zajištění minimální

u pacientů po alogenní transplantaci

 

hladiny IgG nad 5 g/l

hematopoetických kmenových buněk

 

 

Imunomodulace:

 

 

Primární imunitní trombocytopenie

0,8-1 g/kg

první den; je-li to možné, opakovat

 

nebo

jednou za tři dny

 

 

 

0,4 g/kg/d

po dobu 2-5 dnů

Guillain-Barrého syndrom

0,4 g/kg/d

po dobu 5 dnů

Kawasakiho choroba

1,6-2 g/kg

v rozdělených dávkách po dobu 2-5 dnů

 

nebo

v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou

 

 

 

2 g/kg

v jedné dávce v kombinaci s kyselinou

 

 

acetylsalicylovou

Multifokální motorická

úvodní

 

neuropatie (MMN)

dávka: 2 g/kg

podáváno po dobu 2–5 dnů

 

udržovací dávka:

 

 

1 g/kg

každé 2 až 4 týdny

 

nebo

nebo

 

2 g/kg

každých 4 až 8 týdnů

Pediatrická populace

Podávání dětem a dospívajícím (od 0 do 18 let) není odlišné od podávání dospělým, protože dávkování je u každé indikace dáno tělesnou hmotností a upravováno dle klinického přínosu u výše zmíněných stavů.

Způsob podání

K intravenóznímu podání.

Normální lidský imunoglobulin má být podáván intravenózně počáteční rychlostí 0,5 ml/kg TH/h po dobu 30 minut. Je-li dobře snášen (viz bod 4.4), může být rychlost podání postupně zvýšena na maximum 6 ml/kg TH/h. Klinické zkušenosti u omezeného počtu pacientů rovněž ukazují, že dospělí pacienti s PID mohou tolerovat rychlost podání až 8 ml/kg TH/h. Další informace o opatřeních pro použití viz bod 4.4.

Je-li zapotřebí naředění před infuzí, může být KIOVIG ředěn 5% roztokem glukózy na konečnou koncentraci 50 mg/ml (5% imunoglobulin). Návod k naředění léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

Při výskytu jakýchkoli nežádoucích účinků v souvislosti s infuzí by měla být snížena rychlost infuze nebo by měla být infuze zastavena.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Hypersenzitivita na lidské imunoglobuliny, zvláště u pacientů s protilátkami proti IgA.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Některé závažné nežádoucí účinky mohou souviset s rychlostí infuze. Doporučenou rychlost infuze uvedenou v bodě 4.2 je nutno pečlivě dodržovat. Pacienti musejí být během infuze pozorně monitorováni a pečlivě sledováni s ohledem na výskyt jakýchkoli symptomů během infuze.

K některým nežádoucím účinkům může docházet častěji:

v případě vysoké rychlosti infuze,

u pacientů, kterým je normální lidský imunoglobulin podáván poprvé, nebo, ve vzácných případech, je-li přípravek obsahující normální lidský imunoglobulin nahrazen jiným alternativním přípravkem nebo pokud od posledního podání uplynula dlouhá doba.

Případným komplikacím lze často předejít, když se ujistíte, že pacienti:

-nejsou citliví na normální lidský imunoglobulin po počáteční pomalé injekci přípravku (0,5 ml/kg TH/h);

-jsou během infuze pečlivě monitorováni s ohledem na výskyt jakýchkoli symptomů. Zvláště pacienti bez předchozí aplikace normálního lidského imunoglobulinu, pacienti, kteří dříve používali alternativní přípravek IVIg, a pacienti, u nichž od předchozí aplikace uplynula dlouhá doba, by měli být monitorováni během první infuze i po dobu jedné hodiny po první infuzi, aby bylo možno zjistit případné nežádoucí příznaky. Ostatní pacienti by měli být sledováni po dobu alespoň 20 minut po podání.

V případě nežádoucího účinku se buď musí snížit rychlost podávání infuze, nebo musí být infuze zastavena. Vhodná léčba závisí na povaze a závažnosti nežádoucího účinku. V případě šoku je třeba použít běžný lékařský postup léčby šoku.

Podávání IVIg u všech pacientů vyžaduje:

dostatečnou hydrataci před zahájením infuze IVIg,

sledování výdeje moči,

sledování hladiny kreatininu v séru,

sledování známek a příznaků trombózy,

hodnocení viskozity krve u pacientů s rizikem hyperviskozity,

vyhnutí se souběžnému podávání kličkových diuretik.

Je-li třeba u pacientů s diabetes mellitus naředění přípravku KIOVIG na nižší koncentraci, je možno znovu zvážit použití roztoku 5% glukózy.

Přecitlivělost

Pravé reakce přecitlivělosti jsou vzácné. Může k nim docházet u pacientů s protilátkami proti IgA. IVIg není indikován u pacientů trpících selektivním nedostatkem IgA, kdy je tento nedostatek IgA jedinou abnormalitou, která si žádá pozornosti.

Vzácně může normální lidský imunoglobulin způsobit pokles krevního tlaku s anafylaktickou reakcí, a to i u pacientů, kteří předchozí léčbu normálním lidským imunoglobulinem snášeli.

Tromboembolismus

Bylo klinicky prokázáno, že existuje souvislost mezi aplikací IVIg a tromboembolickými příhodami, jako je infarkt myokardu, cévní mozková příhoda (včetně mrtvice), plicní embolie a hluboká žilní trombóza. Předpokládá se, že tyto příhody souvisejí s relativním zvýšením viskozity krve, způsobeným vysokým přílivem imunoglobulinu u rizikových pacientů. Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při předepisování a infuzi IVIg u obézních pacientů a u pacientů, u nichž již existuje riziko výskytu trombotických příhod, (jako je ateroskleróza v anamnéze, kombinace kardiovaskulárních rizikových faktorů, pokročilý věk, zhoršený minutový srdeční výdej, hypertenze, podávání estrogenů, diabetes mellitus a anamnéza cévního onemocnění nebo trombotických epizod, u pacientů se získanými nebo dědičnými trombofiliemi, hyperkoagulačními poruchami, u pacientů, kteří jsou dlouhou dobu imobilizováni, u silně hypovolemických pacientů a u pacientů s onemocněními, která zvyšují viskozitu krve, u pacientů se zavedeným cévním katétrem a u pacientů s vysokou dávkou a rychlou infuzí).

U pacientů léčených IVIg se může objevit hyperproteinemie, zvýšená viskozita séra a následná relativní pseudohyponatrémie. Na výše uvedené skutečnosti musí brát lékaři ohled, jelikož zahájení léčby pravé hyponatrémie (např. snížení volné vody v séru) může u těchto pacientů vést k dalšímu zvýšení viskozity séra a vzniku případné predispozice k tromboembolickým příhodám.

U pacientů s rizikem tromboembolických nežádoucích účinků je nutné výrobky IVIg podávat při minimální rychlosti infuze a minimálních dávkách.

Akutní renální selhání

U pacientů podstupujících léčbu IVIg byly rovněž hlášeny případy akutního renálního selhání. Mezi tyto nežádoucí účinky patří akutní renální selhání, akutní tubulární nekróza, proximální tubulární nefropatie a osmotická nefróza. Ve většině případů byly zjištěny rizikové faktory, například již existující renální insuficience, diabetes mellitus, hypovolemie, nadváha, průvodní

léčba nefrotoxickými léčivými přípravky, věk nad 65 let, sepse, hyperviskozita nebo paraproteinemie.

V případě poruchy funkce ledvin je třeba zvážit přerušení léčby IVIg. Zprávy o dysfunkci ledvin a akutním renálním selhání byly spojovány s použitím mnoha registrovaných přípravků IVIg obsahujících různé pomocné látky, jako je sacharóza, glukóza a maltóza; z celkového počtu však nepoměrnou část představují ty, které obsahují sacharózu jako stabilizátor. U rizikových pacientů

lze zvážit použití přípravků IVIg neobsahujících tyto pomocné látky. Přípravek KIOVIG neobsahuje sacharózu, maltózu ani glukózu.

U pacientů s rizikem akutního renálního selhání je nutné přípravky IVIg podávat při minimální rychlosti infuze v minimálních dávkách.

Akutní plicní poranění v souvislosti s transfuzí (TRALI)

U pacientů, kterým byl podán přípravek IVIg (včetně přípravku KIOVIG), byly hlášeny případy výskytu nekardiogenního plicního edému (akutní plicní poranění v souvislosti s transfuzí, TRALI).

Syndrom aseptické meningitidy (AMS)

V souvislosti s léčbou IVIg byl hlášen výskyt syndromu aseptické meningitidy. Přerušení této léčby mělo během několika dní za důsledek vymizení příznaků AMS bez dalších následků. Syndrom aseptické meningitidy se obvykle objeví v časovém období od několika hodin až po dva dny po zahájení léčby IVIg. Studie mozkomíšního moku často vykazují pleocytózu až několik tisíc buněk na mm3, zejména z granulocytárních řad, a zvýšené hladiny proteinů až na několik set mg/dl.

AMS se může vyskytovat častěji v případě léčby IVIg za použití vysokých dávek (2 g/kg).

V údajích získaných po uvedení přípravku KIOVIG na trh nebyla pozorována žádná zjevná korelace mezi AMS a vyššími dávkami. Vyšší výskyt AMS byl pozorován u žen.

Hemolytická anémie

Přípravky IVIg mohou obsahovat protilátky krevní skupiny, které se mohou chovat jako hemolyziny a podnítit obalení červených krvinek imunoglobulinem in vivo, a způsobit tak přímou antiglobulinovou reakci (Coombsův test) a, zřídka, hemolýzu. Sekundárně k léčbě IVIg se může rozvinout hemolytická anémie kvůli snazší sekvestraci erytrocytů (RBC). U pacientů léčených IVIg je třeba sledovat klinické známky a symptomy hemolýzy. (Viz bod 4.8.)

Interference se sérologickými testy

Po aplikaci imunoglobulinu může v krvi pacienta dojít k přechodnému vzestupu pasivně přenesených protilátek, a tím ke vzniku zavádějících pozitivních výsledků u sérologických testů.

Pasivní přenos protilátek proti erytrocytárním antigenům, například A, B, D, může ovlivnit některé sérologické testy na protilátky proti červeným krvinkám, například přímý antiglobulinový test (DAT, přímý Coombsův test).

Podávání přípravku KIOVIG může vést k falešně pozitivním výsledkům analýz k diagnostice plísňových infekcí, které závisí na detekci beta-D-glukanů. Tento stav může přetrvávat týdny po infuzi přípravku.

Přenosná agens

KIOVIG se vyrábí z lidské plazmy. Standardní opatření zabraňující přenosu infekce v souvislosti

s používáním léčivých přípravků vyrobených z lidské krve nebo plazmy zahrnují pečlivý výběr dárců, testování jednotlivých odběrů krve a plazmatických poolů na specifické ukazatele infekce a účinné výrobní kroky, při nichž jsou inaktivovány nebo odstraněny viry. Přes všechna tato opatření při přípravě léků vyráběných z lidské krve nebo plazmy nelze možnost přenosu infekčních agens

zcela vyloučit. To platí i pro jakékoli neznámé nebo vznikající viry a jiné patogeny.

Přijatá opatření jsou považována za účinná u obalených virů, jako jsou HIV, HBV a HCV, a u neobalených virů HAV a parvoviru B19.

Klinické zkušenosti potvrzují, že k přenosu viru hepatitidy A nebo parvoviru B19 prostřednictvím imunoglobulinů nedochází, a také se předpokládá, že obsah protilátek významně přispívá

k protivirové ochraně.

Při každé aplikaci přípravku KIOVIG důrazně doporučujeme zaznamenat název a číslo šarže přípravku, aby bylo možné zpětně přiřadit k pacientovi číslo použité šarže.

Pediatrická populace

Neexistují žádná specifická pediatrická rizika spojená s výše uvedenými nežádoucími účinky. Pediatričtí pacienti mohou být citlivější na objemové přetížení (viz bod 4.9).

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Živé atenuované virové vakcíny

Podávání imunoglobulinů může na dobu minimálně 6 týdnů a maximálně 3 měsíců snížit účinnost živých atenuovaných virových vakcín, například proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím. Mezi podáním tohoto přípravku a vakcinací živou atenuovanou virovou vakcínou by měla uplynout doba 3 měsíců. U spalniček může toto snížení účinnosti trvat až 1 rok. Proto je u pacientů, kteří mají dostat vakcínu proti spalničkám, nejprve třeba zkontrolovat stav protilátek.

Ředění přípravku KIOVIG 5% roztokem glukózy může vést ke zvýšení hladiny glukózy v krvi.

Pediatrická populace

Uvedené interakce se týkají dospělých i dětí.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Bezpečnost tohoto léčivého přípravku během těhotenství nebyla stanovena v kontrolovaných klinických studiích, proto by přípravek měl být u těhotných a kojících žen podáván jen s velkou opatrností. Zjistilo se, že přípravky IVIg procházejí placentou, a to vzrůstající měrou během třetího trimestru. Klinické zkušenosti s imunoglobuliny nepředpokládají negativní vliv na průběh těhotenství nebo na plod či novorozence.

Kojení

Imunoglobuliny se vylučují do mateřského mléka a mohou přispět k ochraně novorozence před patogeny, jejichž místem vstupu je sliznice.

Fertilita

Klinické zkušenosti s imunoglobuliny naznačují, že nelze očekávat žádné škodlivé účinky na fertilitu.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Schopnost řídit a obsluhovat stroje může být ovlivněna některými nežádoucími účinky spojenými s přípravkem KIOVIG. Pacienti, kteří mají během léčby nežádoucí reakce, by měli před započetím řízení nebo obsluhy strojů počkat, až tato reakce pomine.

4.8Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Příležitostně se mohou objevit nežádoucí účinky jako je třesavka, bolest hlavy, závrať, horečka, zvracení, alergické reakce, nevolnost, artralgie, pokles krevního tlaku a mírná bolest v dolní části zad.

Vzácně mohou normální lidské imunoglobuliny způsobit náhlý pokles krevního tlaku a v ojedinělých případech anafylaktický šok, a to i v případě, že se při předchozí aplikaci přecitlivělost nevyskytla.

Po podání normálního lidského imunoglobulinu byly pozorovány případy reverzibilní aseptické meningitidy a vzácné případy přechodných kožních reakcí. U pacientů byly pozorovány reverzibilní hemolytické reakce, a to zejména u pacientů s krevními skupinami A, B a AB. Po vysokých dávkách léčby IVIg se ve vzácných případech může rozvinout hemolytická anémie vyžadující transfuzi

(viz také bod 4.4).

Byl pozorován vzestup hladiny sérového kreatininu a/nebo akutní renální selhání.

Velmi vzácně: tromboembolické reakce jako jsou infarkt myokardu, mozková příhoda, plicní embolie a hluboké žilní trombózy.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Níže uvedené tabulky jsou v souladu s klasifikací orgánových systémů podle databáze MedDRA (SOC a úroveň upřednostňovaných termínů). Tabulka 1 zobrazuje nežádoucí účinky z klinických studií a tabulka 2 zobrazuje NÚ po uvedení na trh.

Četnosti byly posouzeny podle následující konvence: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V rámci každého seskupení četnosti jsou nežádoucí účinky prezentovány v pořadí klesající závažnosti.

Tabulka 1

Četnost výskytu nežádoucích účinků (NÚ) – v klinických studiích s přípravkem KIOVIG

Třídy orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Frekvence

(SOC) MedDRA

 

 

Infekce a infestace

Bronchitida, nasofaryngitida

Časté

 

Chronická sinusitida, plísňové infekce, infekce,

Méně časté

 

ledvinové infekce, sinusitida, infekce horních

 

 

dýchacích cest, infekce močových cest, bakteriální

 

 

infekce močových cest, aseptická meningitida

 

Poruchy krve a lymfatického

Anémie, lymfadenopatie

Časté

systému

 

 

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita, anafylaktická reakce

Méně časté

Endokrinní poruchy

Poruchy štítné žlázy

Méně časté

Poruchy metabolismu

Snížená chuť k jídlu

Časté

a výživy

 

 

Psychiatrické poruchy

Nespavost, úzkost

Časté

 

Podrážděnost

Méně časté

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Velmi časté

 

Závrať, migréna, parestezie, hypestezie

Časté

 

Amnézie, dysarthrie, porucha chuti, poruchy

Méně časté

 

rovnováhy, tremor

 

Poruchy oka

Konjunktivitida

Časté

 

Bolest oka, otok oka

Méně časté

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo, tekutina ve středním uchu

Méně časté

Srdeční poruchy

Tachykardie

Časté

Cévní poruchy

Hypertenze

Velmi časté

 

Návaly

Časté

 

Periferní chlad, zánět žil

Méně časté

Respirační, hrudní

Kašel, vodnatý výtok z nosu, astma, nazální

Časté

a mediastinální poruchy

kongesce, orofaryngeální bolest, dyspnoe

 

 

Orofaryngeální otok

Méně časté

Gastrointestinální poruchy

Nauzea

Velmi časté

 

Průjem, zvracení, bolest břicha, dyspepsie

Časté

 

Břišní distenze

Méně časté

Tabulka 1

Četnost výskytu nežádoucích účinků (NÚ) – v klinických studiích s přípravkem KIOVIG

Třídy orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Frekvence

(SOC) MedDRA

 

 

Poruchy kůže a podkožní

Vyrážka

Velmi časté

tkáně

Kontuze, svědění, kopřivka, dermatitida, erytém

Časté

 

Angioneurotický edém, akutní kopřivka, studené

Méně časté

 

pocení, fotosenzitivní reakce, noční pocení,

 

 

hyperhidróza

 

Poruchy svalové a kosterní

Bolest zad, artralgie, bolest končetin, myalgie,

Časté

soustavy a pojivové tkáně

svalové křeče, svalová slabost

 

 

Svalové záškuby

Méně časté

Poruchy ledvin

Proteinurie

Méně časté

a močových cest

 

 

Celkové poruchy a reakce

Lokální reakce (např. bolest/otok/reakce/svědění

Velmi časté

v místě aplikace

v místě infuze), horečka, únava

 

 

Třesavka, edém, onemocnění podobné chřipce,

Časté

 

hrudní diskomfort, bolest na hrudi, astenie,

 

 

malátnost, ztuhlost

 

 

Tíseň na hrudi, pocit horka, pocit pálení, otok

Méně časté

Vyšetření

Zvýšená hladina cholesterolu v krvi, zvýšená hladina

Méně časté

 

kreatininu v krvi, zvýšená hladina močoviny v krvi,

 

 

snížený počet bílých krvinek, zvýšená

 

 

alaninaminotransferáza, snížený hematokrit, snížený

 

 

počet červených krvinek, zvýšená dechová frekvence

 

Tabulka 2

Nežádoucí účinky (NÚ) po uvedení na trh

Třídy orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Frekvence

(SOC) MedDRA

 

 

Poruchy krve a lymfatického

Hemolýza

Není známo

systému

 

 

Poruchy imunitního systému

Anafylaktický šok

Není známo

Poruchy nervového systému

Tranzitorní ischemická ataka, cévní mozková

Není známo

 

příhoda

 

Srdeční poruchy

Infarkt myokardu

Není známo

Cévní poruchy

Hypotenze, hluboká žilní trombóza

Není známo

Respirační, hrudní

Plicní embolie, plicní edém

Není známo

a mediastinální poruchy

 

 

Vyšetření

Pozitivní přímý Coombsův test, snížená saturace

Není známo

 

kyslíkem

 

Poranění, otravy a procedurální

Akutní plicní poranění v souvislosti s transfuzí

Není známo

komplikace

 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků

Svalové záškuby a slabost byly hlášeny pouze u pacientů s MMN.

Pediatrická populace

Četnost, typ a závažnost nežádoucích účinků u dětí je stejná jako u dospělých.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

Informace o bezpečnosti vzhledem k přenosným agens viz bod 4.4.

4.9Předávkování

Předávkování může vést k převodnění a hyperviskozitě, zvláště u rizikových pacientů, například u pacientů v pokročilém věku nebo u pacientů se srdeční poruchou nebo poruchou funkce ledvin.

Pediatrická populace

Menší děti ve věku do 5 let mohou být obzvláště citlivé na objemové přetížení; proto je u této populace potřeba důkladně vypočítat dávkování. U dětí s Kawasakiho chorobou existuje obzvláště vysoké riziko kvůli skrytému srdečnímu poškození, a proto je potřeba dávku a četnost podávání velmi pečlivě kontrolovat.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: imunoséra a imunoglobuliny: imunoglobuliny, normální lidské, pro intravaskulární podání, kód ATC: J06BA02

Normální lidský imunoglobulin obsahuje především imunoglobulin G (IgG) se širokým spektrem protilátek proti infekčním agens.

Normální lidský imunoglobulin obsahuje IgG protilátky přítomné v běžné populaci. Zpravidla se připravuje ze směsi lidské plazmy od minimálně 1 000 dárců. Jeho rozložení podtříd imunoglobulinu G je téměř stejné jako v nativní lidské plazmě. Odpovídající dávky tohoto léčivého přípravku mohou zvýšit abnormálně nízké hladiny imunoglobulinu G do normálního rozmezí.

Mechanismus účinku v jiných indikacích, než je substituční léčba, nebyl ještě zcela objasněn, ale zahrnuje imunomodulační účinky.

Pediatrická populace

Neexistují teoretické ani pozorované rozdíly mezi účinkem imunoglobulinů u dětí v porovnání s dospělými.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Normální lidský imunoglobulin je v krevním oběhu příjemce po intravenózním podání okamžitě

a plně biologicky dostupný. Je rozdělován relativně rychle mezi plazmu a extravaskulární tekutinu; přibližně po 3-5 dnech je dosaženo rovnováhy mezi intravaskulárním a extravaskulárním prostorem.

Farmakokinetické parametry přípravku KIOVIG byly stanoveny ve dvou klinických studiích

u pacientů s PID a ITP v Evropě a USA. V těchto studiích bylo léčeno celkem 83 subjektů ve věku od 2 let dávkami 300 až 600 mg/kg tělesné hmotnosti každých 21 až 28 dní po dobu 6 až 12 měsíců. Medián poločasu IgG po podání KIOVIGU byl 32,5 dne. Tento poločas se může u jednotlivých pacientů lišit, zvláště u primárního imunodeficitu. Farmakokinetické parametry přípravku jsou shrnuty v tabulce níže. Všechny parametry byly hodnoceny zvlášť ve třech věkových skupinách,

u dětí (do 12 let, n=5), adolescentů (13 až 17 let, n=10) a dospělých (od 18 let, n=64). Hodnoty získané ze studií s přípravkem KIOVIG jsou srovnatelné s parametry zjištěnými u jiných lidských imunoglobulinů.

Souhrn farmakokinetických parametrů přípravku KIOVIG

 

 

Děti

Adolescenti

Dospělí

Parametr

(do 12 let)

(13 až 17 let)

(od 18 let)

 

Medián

 

95% IS*

Medián

95% IS*

Medián

95% IS*

Konečný poločas (dny)

41,3

 

20,2 až 86,8

45,1

27,3 až 89,3

31,9

29,6 až 36,1

Cmin (mg/dl)/(mg/kg)

2,28

 

1,72 až 2,74

2,25

1,98 až 2,64

2,24

1,92 až 2,43

(minimální hladina)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax (mg/dl)/(mg/kg)

4,44

 

3,30 až 4,90

4,43

3,78 až 5,16

4,50

3,99 až 4,78

(maximální hladina)

 

 

 

 

 

 

 

 

In vivo recovery (%)

 

87 až 137

75 až 121

96 až 114

Přírůstek recovery

2,26

 

1,70 až 2,60

2,09

1,78 až 2,65

2,17

1,99 až 2,44

(mg/dl)/(mg/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC0-21d (g·h/dl)

1,49

 

1,34 až 1,81

1,67

1,45 až 2,19

1,62

1,50 až 1,78

(plocha pod křivkou)

 

 

 

 

 

 

 

 

* IS – interval spolehlivosti

 

 

 

 

 

 

 

IgG a IgG komplexy jsou odbourávány v buňkách retikuloendoteliálního systému.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Imunoglobuliny jsou normálními složkami lidského těla.

Bezpečnost přípravku KIOVIG byla prokázána v řadě předklinických studií. Předklinické údaje z konvenčních farmakologických studií bezpečnosti a toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Studie toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a reprodukční toxicity u zvířat nelze provést vzhledem k indukci a interferenci vznikajících protilátek proti heterologním proteinům. Jelikož klinické zkušenosti neposkytují žádný důkaz karcinogenního potenciálu imunoglobulinů, nebyly prováděny žádné experimentální studie u heterogenních druhů.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.Seznam pomocných látek

Glycin

Voda na injekci

6.2Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3Doba použitelnosti

2 roky

Je-li požadováno zředění na nižší koncentraci, doporučuje se použít přípravek okamžitě po naředění. Stabilita KIOVIGU před použitím po naředění 5% roztokem glukózy na 50 mg/ml (5%) imunoglobulin byla prokázána po dobu 21 dní při teplotě 2 °C až 8 °C a stejně tak při teplotě 28 °C až 30 °C, tyto studie však nezahrnovaly aspekty mikrobiální kontaminace a bezpečnosti.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balení

10, 25, 50, 100, 200 ml nebo 300 ml roztoku v injekční lahvičce (sklo typu I) s uzávěrem (brombutyl). Velikost balení: 1 injekční lahvička

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Přípravek před použitím zahřejte na pokojovou teplotu nebo tělesnou teplotu.

Je-li požadováno ředění, doporučuje se 5% roztok glukózy. Pro získání roztoku

imunoglobulinu 50 mg/ml (5%) má být KIOVIG 100 mg/ml (10%) zředěn odpovídajícím objemem roztoku glukózy. Doporučuje se minimalizovat riziko mikrobiální kontaminace během ředění.

Před podáním KIOVIGU zkontrolujte vizuálně případnou přítomnost částic a změnu barvy. Roztok musí být čirý nebo lehce opalescentní a bezbarvý až nažloutlý. Nepoužívejte roztoky, které jsou zakalené, nebo roztoky, v nichž se nacházejí usazeniny.

KIOVIG podávejte pouze intravenózně. Jiné cesty podání nebyly hodnoceny.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Vídeň, Rakousko

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/05/329/001

EU/1/05/329/002

EU/1/05/329/003

EU/1/05/329/004

EU/1/05/329/005

EU/1/05/329/006

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19. ledna 2006

Datum posledního prodloužení registrace: 6. prosince 2010

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis