Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vybrat jazyk stránek

Lamivudine Teva Pharma B.V. (lamivudine) – Příbalová informace - J05AF05

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Lamivudine Teva Pharma B.V.
Kód ATCJ05AF05
Látkalamivudine
VýrobceTeva B.V.  

Příbalová informace: informace pro uživatele

Lamivudin Teva Pharma B.V. 150 mg potahované tablety

Lamivudinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz. bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je Lamivudin Teva Pharma B.V. a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lamivudin Teva Pharma B.V. užívat

3.Jak se Lamivudin Teva Pharma B.V. užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak Lamivudin Teva Pharma B.V. uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V. a k čemu se používá

Lamivudin Teva Pharma B.V. se používá k léčbě infekce virem HIV (virus lidské imunodeficience) u dospělých a dětí.

Léčivou látkou přípravku Lamivudin Teva Pharma B.V. je lamivudin. Lamivudin Teva Pharma B.V. patří mezi léky známé též jako antiretrovirotika. Tato léčiva se nazývají inhibitory reverzní transkriptázy a patří do skupiny nukleosidových analogů (IRTNA).

Lamivudin Teva Pharma B.V. nevyléčí infekci virem HIV úplně, snižuje však množství viru HIV ve Vašem těle a udržuje ho na nízké úrovni. Také zvyšuje počet buněk CD4 v krvi. Buňky CD4 jsou bílé krvinky, které jsou důležité a pomáhají tělu v boji proti infekci.

Odezva na léčbu přípravkem Lamivudin Teva Pharma B.V. není u všech stejná. Účinnost Vaší léčby bude pravidelně kontrolovat Váš lékař.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V. užívat

Neužívejte přípravek Lamivudin Teva Pharma B.V.

-jestliže jste alergický(á) na lamivudin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Pokud si myslíte, že se Vás to týká, poraďte se s lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lamivudin Teva Pharma B.V. se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Někteří lidé užívající Lamivudin Teva Pharma B.V. nebo jiné léčebné kombinace kvůli HIV mají větší riziko závažných nežádoucích účinků. Musíte si být vědomi zvláštních rizik:

jestliže máte onemocnění jater včetně hepatitidy B nebo C (zánět jater/žloutenku typu B nebo

C) (pokud máte hepatitidu B, nepřestávejte užívat Lamivudin Teva Pharma B.V. bez porady s lékařem, protože hepatitida se Vám může vrátit)

jestliže máte závažnou nadváhu (zvláště pokud jste žena)

jestliže Vy nebo Vaše dítě máte potíže s ledvinami, dávka může být upravena.

Pokud si myslíte, že se Vás to týká, poraďte se s lékařem. Můžete potřebovat prohlídky navíc, včetně krevních testů, pokud tento lék užíváte. Pro více informací viz bod 4.

Dávejte pozor na důležité příznaky

U některých lidí užívajících léky na HIV infekci se rozvinou další onemocnění, která mohou být závažná. Potřebujete znát důležité známky a příznaky, na které si musíte dát pozor, pokud užíváte Lamivudin Teva Pharma B.V.

Přečtěte si bod 4 této příbalové informace „ Další možné nežádoucí účinky při kombinované terapii HIV“.

Chraňte ostatní osoby před nákazou virem HIV

Infekce virem HIV se přenáší sexuálním kontaktem s někým, kdo je virem infikován nebo přenosem krve, ve které je přítomen virus HIV (např. při používání společných injekčních jehel). I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou léčbou sníženo.

Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na další osoby.

Další léčivé přípravky a Lamivudin Teva Pharma B.V.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně rostlinných přípravků a přípravků dostupných bez lékařského předpisu.

Nezapomeňte informovat svého lékaře či lékárníka, pokud během léčby přípravkem Lamivudin Teva Pharma B.V. začnete užívat nějaký další léčivý přípravek.

Spolu s přípravkem Lamivudin Teva Pharma B.V. se nemají podávat:

jiné přípravky obsahující lamivudin (užívané k léčbě infekce HIV nebo infekce hepatitidy B),

emtricitabin (užívaný k léčbě infekce HIV),

vysoké dávky ko-trimoxazolu, což je antibiotikum,

kladribin (užívaný k léčbě vlasatobuněčné leukemie).

Informujte svého lékaře, pokud je Vám kterékoliv z výše uvedených léčiv podáváno.

Těhotenství

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem o přínosech a rizicích antiretrovirové léčby přípravkem Lamivudin Teva Pharma B.V. pro Vás a pro Vaše dítě.

Lamivudin Teva Pharma B.V. a léky jemu podobné mohou způsobit nežádoucí účinky u nenarozených dětí. Pokud jste v průběhu těhotenství užívala přípravek Lamivudin Teva Pharma B.V., může lékař požadovat v zájmu sledování vývoje dítěte pravidelné krevní a jiné diagnostické testy. U dětí, jejichž matky užívaly v průběhu těhotenství NRTI, převažuje přínos z ochrany proti HIV nad rizikem nežádoucích účinků.

Kojení

Ženy infikované virem HIV nesmějí kojit, protože HIV infekce může být přenášena mateřským mlékem.

Malé množství složek přípravku Lamivudin Teva Pharma B.V. může také přecházet do mateřského mléka.

Pokud již kojíte nebo uvažujete o tom, že začnete kojit: Poraďte se neprodleně se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že by přípravek Lamivudin Teva Pharma B.V. ovlivňoval Vaši schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

3.Jak se LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V. užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety Lamivudin Teva Pharma B.V. spolkněte a zapijte vodou. Tablety lze užívat spolu s jídlem nebo nalačno.

Nejste-li schopen (a) tabletu polknout celou, můžete ji rozdrtit a přidat k malému množství jídla, nebo nápoje a hned celou dávku užijte naráz.

Zůstaňte v pravidelném kontaktu se svým lékařem.

Lamivudin Teva Pharma B.V pomáhá zvládat Vaše onemocnění. Musíte ho užívat každý den, aby se Vaše onemocnění nezhoršovalo. Přesto se u Vás mohou rozvinout další infekce a onemocnění spojené s HIV infekcí.

Zůstaňte v kontaktu s lékařem a nepřerušujte užívání přípravku Lamivudin Teva Pharma B.V. bez porady s lékařem.

Kolik přípravku se užívá

Dospělí, dospívající a děti s tělesnou hmotností alespoň 25 kg

Obvyklá dávka přípravku Lamivudin Teva Pharma B.V. je 300 mg denně. Tu lze užívat buď jako jednu 150mg tabletu dvakrát denně (s odstupem přibližně 12 hodin mezi dávkami) nebo dvě 150mg tablety jednou denně, podle doporučení lékaře.

Děti s tělesnou hmotností alespoň 20 kg a nižší než 25 kg

Obvyklá dávka přípravku Lamivudin Teva Pharma B.V. je 225 mg denně. Tu lze užívat jako 75 mg (polovinu 150mg tablety) ráno a 150 mg (jednu celou 150mg tabletu) večer nebo 225 mg (jednu a půl 150mg tablety) jednou denně, podle doporučení lékaře.

Děti s tělesnou hmotností alespoň 14 kg a nižší než 20 kg

Obvyklá dávka přípravku Lamivudin Teva Pharma B.V. je 150 mg denně. Tu lze užívat jako 75 mg (polovinu 150mg tablety) dvakrát denně (s odstupem přibližně 12 hodin mezi dávkami) nebo 150 mg (jednu 150mg tabletu) jednou denně, podle pokynů lékaře.

Pro léčbu dětí ve věku od tří měsíců a pro léčbu pacientů, kteří nejsou schopni polykat tablety nebo kteří potřebují nižší dávku, než je obvyklá dávka, je přípravek k dispozici ve formě perorálního roztoku.

Trpíte-li Vy nebo Vaše dítě poruchou funkce ledvin, může být dávka lékařem upravena.

Informujte svého lékaře, pokud se to Vás nebo Vašeho dítěte týká.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lamivudin Teva Pharma B.V., než jste měl(a)

Je nepravděpodobné, že by omylem/náhodně užité větší množství přípravku Lamivudin Teva Pharma B.V. způsobilo nějaké závažné problémy. Pokud jste užili příliš velkou dávku, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi, nebo se poraďte na pohotovostním oddělení nejbližší nemocnice.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Lamivudin Teva Pharma B.V.

Pokud zapomenete užít jednotlivou dávku přípravku Lamivudin Teva Pharma B.V., užijte ji, jakmile si vzpomenete, a potom pokračujte v původním sledu užívání.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů v krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil.

Při léčbě infekce virem HIV nelze vždy říci, zda některé nežádoucí účinky byly způsobeny přípravkem Lamivudin Teva Pharma B.V. nebo jinými léčivy, která současně užíváte, nebo vlastním onemocněním HIV. Proto je velmi důležité, abyste o jakýchkoli změnách svého zdravotního stavu informoval (a) svého lékaře.

Kromě níže uvedených nežádoucích účinků přípravku Lamivudin Teva Pharma B.V. se během kombinované léčby infekce HIV mohou též objevit i další onemocnění/obtíže.

Je důležité, abyste si přečetla(a) informace uvedené níže v tomto bodě příbalové informace s názvem „Další možné nežádoucí účinky kombinované léčby infekce HIV“

Časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 z 10 léčených pacientů:

bolest hlavy

nevolnost (nauzea)

zvracení

průjem

bolest břicha

únava, nedostatek energie

horečka

celkový pocit nemoci

bolesti svalů a nepříjemné pocity

bolest kloubů

nespavost (insomnie)

kašel

rýma nebo podráždění nosní sliznice

kožní vyrážka

vypadávání vlasů (alopecie)

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 ze 100 léčených pacientů:

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit ve výsledcích vyšetření krve jsou:

snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie)

snížení počtu červených krvinek (anemie) nebo nízký počet bílých krvinek (neutropenie)

zvýšení hladin jaterních enzymů

Vzácné nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 z 1 000 léčených pacientů:

závažné alergické reakce způsobující otok obličeje, jazyka nebo hrdla, což může způsobit obtíže při dýchání nebo polykání

zánět slinivky břišní (pankreatitida)

rozpad svalové tkáně

jaterní onemocnění jako žloutenka, zvětšení jater nebo ztukovatění jater, zánět jater (hepatitida)

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit ve výsledcích vyšetření krve:

zvýšení hladiny enzymu nazývaného amyláza

Velmi vzácné nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 z 10 000 léčených pacientů:

laktátová acidóza (vzestup kyseliny mléčné v krvi)

brnění nebo snížená citlivost paží, nohou, rukou nebo chodidel

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit ve výsledcích vyšetření krve:

porucha funkce kostní dřeně, která se projevuje neschopnosti tvořit červené krvinky (čistá aplázie buněk červené krevní řady)

Když se u Vás objeví nežádoucí účinky

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne

v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Další možné nežádoucí účinky kombinované léčby infekce HIV

Při kombinované léčbě infekce virem HIV, při které je podáván Lamivudin Teva Pharma B.V., může během léčby dojít ke vzniku komplikací zdravotního stavu.

Staré infekce mohou znovu propuknout

Osoby s pokročilou infekcí virem HIV (AIDS) mají slabý imunitní systém a mohou se u nich s větší pravděpodobností vyvinout závažné infekce (oportunní infekce). Pokud tito pacienti zahájí léčbu, může se stát, že staré, skryté infekce znovu vzplanou a projeví se příznaky i objektivními známkami zánětu. Tyto příznaky jsou pravděpodobně způsobeny tím, že se imunitní systém stává silnějším a tělo pak může začít proti těmto infekcím bojovat.

Kromě těchto oportunních infekcí může po zahájení užívání léků k léčbě infekce HIV dojít rovněž

k rozvoji autoimunitních poruch (stavy, které vznikají, když vlastní imunitní systém napadne zdravou tkáň v těle). Autoimunitní poruchy se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby. Jestliže zaznamenáte jakékoli příznaky infekce nebo příznaky jako je svalová slabost, slabost začínající

v rukou a nohou a postupující směrem k trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím, informujte okamžitě svého lékaře, aby mohla být zahájena potřebná léčba.

Pokud se u Vás během užívání přípravku Lamivudin Teva Pharma B.V. objeví jakékoli příznaky infekce:

Sdělte to okamžitě svému lékaři. Neužívejte další léky proti infekci dříve, než se poradíte se svým lékařem.

Mohou se u Vás objevit problémy s kostmi

U některých osob, které užívají kombinovanou léčbu infekce virem HIV, se může objevit onemocnění nazývané osteonekróza. Při tomto onemocnění části kostní tkáně odumírají z důvodu nedostatku cévního zásobení kostí. S větší pravděpodobností se toto onemocnění objeví u osob:

pokud užívají kombinovanou léčbu již po delší dobu

pokud rovněž užívají protizánětlivé léky nazývané kortikosteroidy

pokud konzumují alkohol

pokud je jejich imunitní systém velmi slabý

pokud mají nadváhu

Příznaky osteonekrózy jsou:

ztuhlost kloubů

bolesti (zvláště kyčlí, kolen a ramen)

obtížná pohyblivost

Pokud zaznamenáte jakýkoli z těchto příznaků: Sdělte to svému lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V. uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co Lamivudin Teva Pharma B.V. obsahuje

-Léčivou látkou je lamivudin. Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg lamivudinu.

-Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát. Potahová vrstva tablety: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol, polysorbát 80, žlutý oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172).

Jak Lamivudin Teva Pharma B.V. vypadá a co obsahuje toto balení

Světle šedé, bikonvexní (vypouklé) potahované tablety tvaru kosočtverce s půlicí rýhou, s vyražením „L 150“ a půlicí rýhou na jedné straně a s půlicí rýhou na druhé straně.

Lamivudin Teva Pharma B.V. je dodáván v Al blistrech ve velikosti balení 20, 30, 60, 80, 90, 100 a 500 tablet nebo HDPE obalech obsahujících 60 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemsko

Výrobce

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Maďarsko

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG UK

Velká Británie

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

United Kingdom

Latvija

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Příbalová informace: informace pro uživatele

Lamivudin Teva Pharma B.V. 300 mg potahované tablety

Lamivudinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz. bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je Lamivudin Teva Pharma B.V. a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lamivudin Teva Pharma B.V. užívat

3.Jak se Lamivudin Teva Pharma B.V. užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak Lamivudin Teva Pharma B.V. uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1. Co je LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V. a k čemu se používá

Lamivudin Teva Pharma B.V. se používá k léčbě infekce virem HIV (virus lidské imunodeficience) u dospělých a dětí.

Léčivou látkou přípravku Lamivudin Teva Pharma B.V. je lamivudin. Lamivudin Teva Pharma B.V. patří mezi léky známé též jako antiretrovirotika. Tato léčiva se nazývají inhibitory reverzní transkriptázy a patří do skupiny nukleosidových analogů (IRTNA).

Lamivudin Teva Pharma B.V. nevyléčí infekci virem HIV úplně, snižuje však množství viru HIV v těle a udržuje ho na nízké úrovni. Také zvyšuje počet buněk CD4 v krvi. Buňky CD4 jsou bílé krvinky, které jsou důležité a pomáhají tělu v boji proti infekci. Odezva na léčbu přípravkem Lamivudin Teva Pharma B.V. není u všech stejná. Účinnost Vaší léčby bude pravidelně kontrolovat Váš lékař.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V. užívat

Neužívejte přípravek Lamivudin Teva Pharma B.V.

-jestliže jste alergický(á) na lamivudin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

Pokud si myslíte, že se Vás to týká, poraďte se s lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lamivudin Teva Pharma B.V. se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Někteří lidé užívající Lamivudin Teva Pharma B.V. nebo jiné léčebné kombinace kvůli HIV mají větší riziko závažných nežádoucích účinků. Musíte si být vědomi zvláštních rizik:

jestliže máte onemocnění jater včetně hepatitidy B nebo C (zánět jater/žloutenku typu B nebo

C) (pokud máte hepatitidu B, nepřestávejte užívat Lamivudin Teva Pharma B.V. bez porady s lékařem, protože hepatitida se Vám může vrátit)

jestliže máte závažnou nadváhu (zvláště pokud jste žena)

jestliže Vy nebo Vaše dítě máte potíže s ledvinami, dávka může být upravena.

Pokud si myslíte, že se Vás to týká, poraďte se s lékařem. Můžete potřebovat prohlídky navíc, včetně krevních testů, pokud tento lék užíváte. Pro více informací viz bod 4

Dávejte pozor na důležité příznaky

U některých lidí užívajících léky na HIV infekci se rozvinou další onemocnění, která mohou být závažná. Potřebujete znát důležité známky a příznaky, na které si musíte dát pozor, pokud užíváte Lamivudin Teva Pharma B.V.

Přečtěte si bod 4 této příbalové informace „ Další možné nežádoucí účinky při kombinované terapii HIV“.

Chraňte ostatní osoby před nákazou virem HIV

Infekce virem HIV se přenáší sexuálním kontaktem s někým, kdo je virem infikován nebo přenosem krve, ve které je přítomen virus HIV (např. při používání společných injekčních jehel). I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou léčbou sníženo.

Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na další osoby.

Další léčivé přípravky a Lamivudin Teva Pharma B.V.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně rostlinných přípravků a přípravků dostupných bez lékařského předpisu.

Nezapomeňte informovat svého lékaře či lékárníka, pokud během léčby přípravkem Lamivudin Teva Pharma B.V. začnete užívat nějaký další léčivý přípravek.

Spolu s přípravkem Lamivudin Teva Pharma B.V. se nemají podávat:

jiné přípravky obsahující lamivudin (užívané k léčbě infekce HIV nebo infekce hepatitidy B),

emtricitabin (užívaný k léčbě infekce HIV),

vysoké dávky ko-trimoxazolu, což je antibiotikum,

kladribin (užívaný k léčbě vlasatobuněčné leukémie).

Informujte svého lékaře, pokud je Vám kterékoliv z výše uvedených léčiv podáváno.

Těhotenství

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem o přínosech a rizicích antiretrovirové léčby přípravkem Lamivudin Teva Pharma B.V. pro Vás a pro Vaše dítě.

Lamivudin Teva Pharma B.V. a léky jemu podobné mohou způsobit nežádoucí účinky u nenarozených dětí. Pokud jste v průběhu těhotenství užívala přípravek Lamivudin Teva Pharma B.V., může lékař požadovat v zájmu sledování vývoje dítěte pravidelné krevní a jiné diagnostické testy. U dětí, jejichž matky užívaly v průběhu těhotenství NRTI, převažuje přínos z ochrany proti HIV nad rizikem nežádoucích účinků.

Kojení

Ženy infikované virem HIV nesmějí kojit, protože HIV infekce může být přenášena mateřským mlékem.

Malé množství složek přípravku Lamivudin Teva Pharma B.V. může také přecházet do mateřského mléka.

Pokud již kojíte nebo uvažujete o tom, že začnete kojit: Poraďte se neprodleně se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že by přípravek Lamivudin Teva Pharma B.V. ovlivňoval Vaši schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V. užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety Lamivudin Teva Pharma B.V. spolkněte a zapijte vodou. Tablety lze užívat spolu s jídlem nebo nalačno.

Nejste-li schopen (a) tabletu polknout celou, můžete ji rozdrtit a přidat k malému množství jídla, nebo nápoje a hned celou dávku užijte naráz.

Zůstaňte v pravidelném kontaktu se svým lékařem.

Lamivudin Teva Pharma B.V. pomáhá zvládat Vaše onemocnění. Musíte ho užívat každý den, aby se Vaše onemocnění nezhoršovalo. Přesto se u Vás mohou rozvinout další infekce a onemocnění spojené s HIV infekcí.

Zůstaňte v kontaktu s lékařem a nepřerušujte užívání přípravku Lamivudin Teva Pharma B.V. bez porady s lékařem.

Kolik přípravku se užívá

Dospělí, dospívající a děti s tělesnou hmotností alespoň 25 kg

Obvyklá dávka je jedna 300mg tableta jednou denně.

Pro léčbu dětí starších 3 měsíců a s tělesnou hmotností nižší než 25 kg jsou k dispozici také tablety přípravku Lamivudin Teva Pharma B.V. o síle 150 mg.

Pro léčbu dětí ve věku od tří měsíců a pro léčbu pacientů, kteří nejsou schopni polykat tablety nebo kteří potřebují nižší dávku, než je obvyklá dávka, je přípravek k dispozici ve formě perorálního roztoku.

Trpíte-li Vy nebo Vaše dítě poruchou funkce ledvin, může být dávka lékařem upravena.

Informujte svého lékaře, pokud se to Vás nebo Vašeho dítěte týká.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lamivudin Teva Pharma B.V., než jste měl(a)

Je nepravděpodobné, že by omylem/náhodně užité větší množství přípravku Lamivudin Teva Pharma B.V. způsobilo nějaké závažné problémy. Pokud jste užili příliš velkou dávku, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi, nebo se poraďte na pohotovostním oddělení nejbližší nemocnice.

Jestliže jste zapomněla(a) užít Lamivudin Teva Pharma B.V.

Pokud zapomenete užít jednotlivou dávku přípravku Lamivudin Teva Pharma B.V., užijte ji, jakmile si vzpomenete, a potom pokračujte v původním sledu užívání.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů v krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil.

Při léčbě infekce virem HIV nelze vždy říci, zda některé nežádoucí účinky byly způsobeny přípravkem Lamivudin Teva Pharma B.V. nebo jinými léčivy, která současně užíváte, nebo vlastním onemocněním HIV. Proto je velmi důležité, abyste o jakýchkoli změnách svého zdravotního stavu informoval (a) svého lékaře.

Kromě níže uvedených nežádoucích účinků přípravku Lamivudin Teva Pharma B.V. se během kombinované léčby infekce HIV mohou též objevit i další onemocnění/obtíže.

Je důležité, abyste si přečetla(a) informace uvedené níže v tomto bodě příbalové informace s názvem „Další možné nežádoucí účinky kombinované léčby infekce HIV“

Časté nežádoucí účinky

Mohu se objevit až u 1 z 10 léčených pacientů:

bolest hlavy

nevolnost (nauzea)

zvracení

průjem

bolest břicha

únava, nedostatek energie

horečka

celkový pocit nemoci

bolesti svalů a nepříjemné pocity

bolest kloubů

nespavost (insomnie)

kašel

rýma nebo podráždění nosní sliznice

kožní vyrážka

vypadávání vlasů (alopecie)

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 ze 100 léčených pacientů:

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit ve výsledcích vyšetření krve jsou:

snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie)

snížení počtu červených krvinek (anémie) nebo nízký počet bílých krvinek (neutropenie)

zvýšení hladin jaterních enzymů

Vzácné nežádoucí účinky

Mohu se objevit až u 1 z 1 000 léčených pacientů:

závažné alergické reakce způsobující otok obličeje, jazyka nebo hrdla, což může způsobit obtíže při dýchání nebo polykání

zánět slinivky břišní (pankreatitida)

rozpad svalové tkáně

jaterní onemocnění jako žloutenka, zvětšení jater nebo ztukovatění jater, zánět jater (hepatitida)

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit ve výsledcích vyšetření krve:

zvýšení hladiny enzymu nazývaného amyláza

Velmi vzácné nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 z 10 000 léčených pacientů:

laktátová acidóza (vzestup kyseliny mléčné v krvi)

brnění nebo snížená citlivost paží, nohou, rukou nebo chodidel

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit ve výsledcích vyšetření krve:

porucha funkce kostní dřeně, která se projevuje neschopnosti tvořit červené krvinky (čistá aplázie buněk červené krevní řady)

Když se u Vás objeví nežádoucí účinky

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne

v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Další možné nežádoucí účinky kombinované léčby infekce HIV

Při kombinované léčbě infekce virem HIV, při které je podáván Lamivudin Teva Pharma B.V., může během léčby dojít ke vzniku komplikací zdravotního stavu.

Staré infekce mohou znovu propuknout

Osoby s pokročilou infekcí virem HIV (AIDS) mají slabý imunitní systém a mohou se u nich s větší pravděpodobností vyvinout závažné infekce (oportunní infekce). Pokud tito pacienti zahájí léčbu, může se stát, že staré, skryté infekce znovu vzplanou a projeví se příznaky i objektivními známkami zánětu. Tyto příznaky jsou pravděpodobně způsobeny tím, že se imunitní systém stává silnějším a tělo pak může začít proti těmto infekcím bojovat.

Kromě těchto oportunních infekcí může po zahájení užívání léků k léčbě infekce HIV dojít rovněž

k rozvoji autoimunitních poruch (stavy, které vznikají, když vlastní imunitní systém napadne zdravou tkáň v těle). Autoimunitní poruchy se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby. Jestliže zaznamenáte jakékoli příznaky infekce nebo příznaky jako je svalová slabost, slabost začínající

v rukou a nohou a postupující směrem k trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím, informujte okamžitě svého lékaře, aby mohla být zahájena potřebná léčba.

Pokud se u Vás během užívání přípravku Lamivudin Teva Pharma B. V. objeví jakékoli příznaky infekce:

Sdělte to okamžitě svému lékaři. Neužívejte další léky proti infekci dříve, než se poradíte se svým lékařem.

Mohou se u Vás objevit problémy s kostmi

U některých osob, které užívají kombinovanou léčbu infekce virem HIV, se může objevit onemocnění nazývané osteonekróza. Při tomto onemocnění části kostní tkáně odumírají z důvodu nedostatku cévního zásobení kostí. S větší pravděpodobností se toto onemocnění objeví u osob:

pokud užívají kombinovanou léčbu již po delší dobu

pokud rovněž užívají protizánětlivé léky nazývané kortikosteroidy

pokud konzumují alkohol

pokud je jejich imunitní systém velmi slabý

pokud mají nadváhu

Příznaky osteonekrózy jsou:

ztuhlost kloubů

bolesti (zvláště kyčlí, kolen a ramen)

obtíže s pohybem

Pokud zaznamenáte jakýkoli z těchto příznaků: Sdělte to svému lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V. uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Lamivudin Teva Pharma B.V. obsahuje

-Léčivou látkou je lamivudin. Jedna potahovaná tableta obsahuje 300 mg lamivudinu.

-Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát. Potahová vrstva tablety: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol, polysorbát 80, žlutý oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172).

Jak Lamivudin Teva Pharma B.V. vypadá a co obsahuje toto balení

Šedá, bikonvexní (vypouklá) potahovaná tableta tvaru kosočtverce s vyražením „L 300“ na jedné straně, druhá strana je hladká.

Lamivudin Teva Pharma B.V. je dodáván v Al blistrech ve velikosti balení 20, 30, 60, 80, 90, 100 a 500 tablet nebo HDPE obalech obsahujících 30 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemsko

Výrobce

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Maďarsko

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG UK

Velká Británie

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis