Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lamivudine Teva (lamivudine) – Příbalová informace - J05AF05

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Lamivudine Teva
Kód ATCJ05AF05
Látkalamivudine
VýrobceTeva B.V.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Lamivudin Teva 100 mg potahované tablety

Lamivudinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz. bod 4

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.Co je přípravek Lamivudin Teva a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lamivudin Teva užívat

3.Jak se přípravek Lamivudin Teva užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Lamivudin Teva uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek LAMIVUDIN TEVA a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Lamivudin Teva je lamivudin.

Přípravek Lamivudin Teva se používá k léčbě dlouhodobé (chronické) hepatitidy B u dospělých.

Přípravek Lamivudin Teva je lék proti virové infekci, který potlačuje virus hepatitidy B a patří do skupiny léčiv zvaných nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI).

Virus hepatitidy B infikuje játra, vyvolává dlouhodobou (chronickou) infekci a může vést k poškození jater. Lamivudin Teva mohou užívat lidé, jejichž játra jsou poškozená, ale stále pracují normálně

(kompenzované onemocnění jater).

Léčba přípravkem Lamivudin Teva sníží množství viru hepatitidy B ve Vašem těle. Tím by se mělo omezit poškození Vašich jater a zlepšit jejich činnost. Odpověď na léčbu přípravkem Lamivudin Teva není u všech léčených osob stejná. Váš lékař bude sledovat účinnost Vaší léčby pomocí pravidelných krevních testů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LAMIVUDIN TEVA užívat

Neužívejte přípravek Lamivudin Teva

- Jestliže jste alergický/á na lamivudin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku Lamivudin Teva (uvedenou v bodě 6).

Pokud se domníváte, že se Vás toto týká, poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření

U některých osob užívajících přípravek Lamivudin Teva nebo jiné podobné léky existuje vyšší riziko závažných nežádoucích účinků. Je zapotřebí, abyste si byl(a) vědom(a) dalších rizikových faktorů:

jestli jste někdy prodělal(a) jiné onemocnění jater, jako je hepatitida C

jestli máte značnou nadváhu (zejména pokud jste žena)

Pokud se Vás cokoli z uvedeného týká, sdělte to svému lékaři. Je možné, že v průběhu léčby budete potřebovat další vyšetření, včetně krevních testů. Další informace o rizicích naleznete v bodě 4.

Nepřestávejte přípravek Lamivudin Teva užívat, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař, protože jinak by Vám hrozilo nebezpečí zhoršení Vaší hepatitidy. Až Vám Váš lékař doporučí, abyste skončil (a) s užíváním přípravku Lamivudin Teva, bude Vás ještě po dobu čtyř měsíců pravidelně kontrolovat, aby se včas odhalily jakékoli případné problémy. Budou Vám odebírány vzorky krve na laboratorní vyšetření zvýšených hladin jaterních enzymů, jejichž hodnoty mohou upozornit na poškození jater. Více informací o užívání přípravku Lamivudin Teva viz bod 3.

Sledujte, zda se u Vás neobjeví důležité příznaky

U některých osob užívajících léčivé přípravky proti hepatitidě B dochází k rozvoji dalších onemocnění, která mohou být závažná. Je zapotřebí, abyste byl informován(a), jakým důležitým známkám onemocnění a příznakům máte během léčby přípravkem Lamivudin Teva věnovat pozornost.

Přečtěte si informace „Další možné nežádoucí účinky léčby hepatitidy B“ v bodě 4 této příbalové informace.

Chraňte ostatní osoby

Hepatitida B se přenáší sexuálním kontaktem s někým, kdo je tímto virem infikován nebo přenosem krve, ve které je virus přítomen (např. při používání společných injekčních jehel). Užívání přípravku Lamivudin Teva nezabrání přenosu hepatitidy B na další osoby. Abyste ochránil(a) ostatní osoby před nákazou hepatitidou B, je nutné:

Používat kondom, pokud máte s někým orální nebo penetrativní sexuální styk.

Neriskovat přenos viru krevní cestou – např. používáním jedné injekční jehly více osobami.

Další léčivé přípravky a přípravek Lamivudin Teva Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně rostlinných přípravků a přípravků dostupných bez lékařského předpisu.

Nezapomeňte sdělit svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud začnete v průběhu léčby přípravkem Lamivudin Teva užívat nějaký jiný lék.

Tyto léky nemají být užívány s přípravkem Lamivudin Teva:

další léčivé přípravky obsahující lamivudin, užívané k léčbě HIV infekce (onemocnění nazývaného AIDS)

emtricitabin (užívaný k léčbě HIV nebo hepatitidy B)

kladribin, užívaný k léčbě vlasatobuněčné leukémie

Pokud jste léčen(a) některým z těchto přípravků, sdělte to svému lékaři.

Těhotenství

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět

poraďte se se svým lékařem o rizicích a přínosech užívání přípravku Lamivudin Teva v průběhu těhotenství dříve, než začnete tento přípravek užívat. Nepřestávejte přípravek Lamivudin Teva užívat, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař.

Kojení

Lamivudin Teva může přecházet do mateřského mléka. Pokud kojíte, nebo o kojení uvažujete:

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Lamivudin Teva užívat

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užíváte-li Lamivudin Teva, můžete se cítit unavený(á), což může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Neřiďte ani neobsluhujte stroje, aniž jste si jistý(á), že nejste ovlivněn(a).

3.Jak se přípravek LAMIVUDIN TEVA užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zůstaňte v pravidelném kontaktu se svým lékařem

Přípravek Lamivudin Teva pomáhá udržet Vaši hepatitidu B pod kontrolou. Aby mohl udržovat infekci pod kontrolou a zabránit ve zhoršování nemoci, je třeba ho užívat každý den.

Zůstaňte v kontaktu se svým lékařem a nepřestávejte přípravek Lamivudin Teva užívat bez toho, abyste se poradil(a) se svým lékařem.

Kolik přípravku se užívá

Obvyklá dávka přípravku Lamivudin Teva je jedna tableta (100 mg lamivudinu) jednou denně.

Trpíte-li poruchou činnosti ledvin, Váš lékař Vám předepíše nižší dávku přípravku Lamivudin Teva. Pro osoby, které potřebují nižší než obvyklou dávku přípravku nebo nemohou užívat tablety, je

k dispozici přípravek Lamivudin Teva ve formě perorálního roztoku.

Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři.

Pokud již užíváte jiný léčivý přípravek obsahující lamivudin k léčbě infekce virem HIV, bude Váš lékař pokračovat v léčbě vyšší dávkou přípravku (obvykle 150 mg dvakrát denně), protože dávka lamivudinu v přípravku Lamivudin Teva (100 mg) není dostačující k léčbě infekce virem HIV. Pokud plánujete změnu Vaší léčby HIV, nejprve si o této změně promluvte se svým lékařem.

Tabletu spolkněte celou a zapijte ji vodou. Přípravek Lamivudin Teva může být užíván s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lamivudin Teva, než jste měl(a)

Je nepravděpodobné, že by omylem užité velké množství přípravku Lamivudin Teva způsobilo nějaké závažné problémy. Pokud nedopatřením užijete vyšší dávku,

informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka, nebo se poraďte na pohotovostním oddělení nejbližší nemocnice.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Lamivudin Teva

Zapomenete-li si vzít dávku svého léku, vezměte si ji hned, jakmile si vzpomenete. Potom pokračujte v užívání tak, jak Vám to předepsal Váš lékař.

Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste „vynahradil(a)“ zapomenutou jednotlivou dávku.

Nepřestávejte užívat přípravek Lamivudin Teva

Bez porady s lékařem nebo lékárníkem nesmíte ukončit užívání přípravku Lamivudin Teva . Riskujete tím zhoršení Vaší hepatitidy (viz „Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Lamivudin Teva je zapotřebí“ v bodě 2). Přestanete-li Lamivudin Teva užívat, lékař Vás bude sledovat alespoň čtyři měsíce. Sledování bude zahrnovat odběry krve ke kontrole zvýšených hladin jaterních enzymů, které mohou ukazovat na poškození jater.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V průběhu léčby hepatitidy B se, kromě níže uvedených nežádoucích účinků přípravku Lamivudin Teva, mohou vyskytnout i jiné zdravotní potíže.

Je důležité, abyste si přečetl(a) informaci „Další možné nežádoucí účinky léčby hepatitidy B“.

Nežádoucími účinky často uváděnými v klinických studiích byly únava, infekce dýchacího ústrojí, bolest v krku, bolest hlavy, žaludeční obtíže a bolest, pocit na zvracení, zvracení a průjem, zvýšení jaterních enzymů a enzymů produkovaných ve svalech (viz níže).

Alergické reakce

Tyto reakce jsou vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 osob). Příznaky zahrnují:

*otok očních víček, obličeje nebo rtů,

*obtíže při polykání nebo dýchání

Pokud se u Vás vyskytnou tyto příznaky, neprodleně kontaktujte lékaře. Přestaňte přípravek

Lamivudin Teva užívat.

Nežádoucí účinky, o kterých se předpokládá, že jsou způsobené přípravkem Lamivudin Teva:

Velmi častý nežádoucí účinek

(může se vyskytnout u více než 1 osoby z 10), který se může projevit v krevních testech je:

zvýšená hladina některých jaterních enzymů (transamináz), která může být známkou zánětu nebo poškození jater.

Častý nežádoucí účinek

(může se vyskytnout až u 1 osoby z 10) je:

křeče a bolesti svalů

kožní vyrážka nebo „kopřivka“ kdekoli na těle.

Jiné nežádoucí účinky

Jiné nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u velmi malého počtu pacientů, ale přesná četnost není známá

rozpad svalové tkáně

zhoršení jaterního onemocnění po ukončení užívání nebo v průběhu užívání přípravku Lamivudin Teva, pokud se virus hepatitidy B stane rezistentním (necitlivým) na přípravek Lamivudin Teva. Toto může u některých osob vést k úmrtí.

laktátová acidóza (viz „Další možné nežádoucí účinky léčby hepatitidy B“ v dalším bodě)

Nežádoucí účinek, který se může projevit v krevních testech:

snížený počet krevních buněk, které se uplatňují při srážení krve (trombocytopenie).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků

Sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Další možné nežádoucí účinky léčby hepatitidy B

Při léčbě hepatitidy B přípravkem Lamivudin Teva a podobnými přípravky (NRTI) může dojít k rozvoji dalších zdravotních potíží.

Laktátová acidóza je vzácný, ale závažný nežádoucí účinek

U některých pacientů, kteří užívají přípravek Lamivudin Teva, nebo další podobné přípravky (NRTI), se může rozvinout onemocnění nazývané laktátová acidóza a zvětšení jater.

Laktátová acidóza je způsobená hromaděním kyseliny mléčné v těle. Je vzácná, ale pokud se objeví, je to obvykle v průběhu několika prvních měsíců léčby. Může být život ohrožující, protože může vést k selhání vnitřních orgánů.

Laktátová acidóza se s větší pravděpodobností objeví u osob, které mají onemocnění jater, nebo u obézních osob (s výraznou nadváhou), zejména u žen.

Příznaky laktátové acidózy zahrnují:

hluboké, zrychlené a obtížné dýchání

ospalost

pocit snížené citlivosti nebo slabosti končetin

nevolnost (pocit na zvracení) a zvracení

bolest břicha.

V průběhu léčby bude lékař sledovat, zda se u Vás neobjevují známky laktátové acidózy. Pokud se u Vás objeví jakýkoli z příznaků zmíněných výše, nebo pokud Vás některý z jiných příznaků znepokojuje:

Navštivte co nejdříve svého lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek LAMIVUDIN TEVA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek Lamivudin Teva neužívejte, jestliže si všimnete jakýchkoli změn ve vzhledu tablet.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek Lamivudin Teva obsahuje

-Léčivou látkou je lamivudinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje lamivudinum 100 mg.

-Pomocnými látkami jsou:

jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, potahová vrstva: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol, polysorbát 80, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Lamivudin Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Potahovaná tableta oranžové barvy, podlouhlého bikonvexního tvaru, na jedné straně vyraženo označení „L 100“, druhá strana tablety je hladká.

Lamivudin Teva potahované tablety se dodávají v blistrovém balení obsahujícím 28, 30, 84 nebo 100 tablet nebo v HDPE lahvičkách obsahujících 60 tablet.

Ve Vaší zemi nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemsko

Výrobce

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Maďarsko

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG UK

Velká Británie

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemsko

Teva Operations Poland Sp.z o. o. Mogilska 80 Str.

31-546 Kraków Polsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/ Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor

Teva Norway AS

Biotech Eesti filial

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

 

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis