Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabCampath (alemtuzumab) – Souhrn údajů o přípravku - L01XC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku MabCampath
Kód ATCL01XC04
Látkaalemtuzumab
VýrobceGenzyme Europe B.V.
Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Bezbarvý až lehce nažloutlý koncentrát
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

MabCampath 10 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml obsahuje alemtuzumabum 10 mg.

Jedna ampulka obsahuje alemtuzumabum 30 mg.

Alemtuzumab je genetickým inženýrstvím připravená humanizovaná IgGl kappa monoklonální protilátka specifická pro 21-28 kD povrchový glykoprotein (CD52) lymfocytárních buněk. Protilátka je vytvářena kulturou suspenze savčích buněk v nutričním médiu (ovaria čínských kř čků).

3.LÉKOVÁ FORMA

registrován

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

MabCampath je indikován k léčbě pacientůnenís chronickou lymfocytární leukemií B-buněk (B-CLL), pro něž není vhodná chemoterapie fludarabinem v kombinaci.

4.2Dávkování a způsob podání

MabCampath musí být podáván podjiždohledem lékaře, který má zkušenosti s onkologickou léčbou.

Dávkováníípavek

Během prvního týdne léčby se podává MabCampath ve stupňovaných dávkách: 3 mg v den 1, 10 mg v den 2 a 30 mg den 3, je-li každá dávka dobře snášena. Poté je doporučená dávka 30 mg denně aplikována třikrát týdně obden maximálně po dobu až 12 týdnů.

U většiny pacientů lze zvýšení dávky na 30 mg dosáhnout během 3-7 dnů. Pokud však dojde k akutní střednřě závažné až závažné nežádoucí reakci jako je např. hypotenze, rigor, horečka, dušnost, zimnice, vyrážkyPnebo bronchospazmus (některé z nich mohou být způsobeny uvolněním cytokinů) při dávce 3 mg nebo 10 mg, je nutno tyto dávky denně opakovat až do doby, kdy budou dobře snášeny, než se pokusíme o další stupňovaní dávky (viz bod 4.4).

Střední doba léčby byla 11,7 týdne v případě pacientů léčených v první linii a 9,0 týdnů u pacientů, kteří již byli dříve léčeni.

Jakmile pacient splní laboratorní a klinická kritéria kompletní remise, je MabCampath vysazen a pacient sledován. Dojde-li ke zlepšení (tzn. dosáhne se parciální remise nebo stabilizace nemoci) a pak následuje trvalý stav bez dalšího zlepšení po dobu 4 týdnů nebo déle, je MabCampath vysazen a pacient monitorován. Léčbu je třeba přerušit, dojde-li k prokazatelné progresi nemoci.

Současně podávané léčivé přípravky

Premedikace

Pacient musí být premedikován perorálně nebo nitrožilně podávanými steroidy, vhodným antihistaminikem a analgetikem 30-60 minut před každou infuzí MabCampathu během zvyšování dávky a dále tak, jak je klinicky indikováno (viz bod 4.4).

Profylaxe antibiotiky

Antibiotika a antivirové přípravky je nutno rutinně podávat všem pacientům v průběhu léčby a po ní (viz bod 4.4).

Pokyny pro úpravu dávky

V případě závažné lymfopenie dané mechanismem působení MabCampathu se nedoporučují úpravy dávky.

Dojde-li k závažné infekci nebo projeví-li se těžká hematologická toxicita, je nutno léčbu MabCampathem přerušit, dokud se stav nezlepší. Léčbu MabCampathem se doporučuje přerušit, poklesne-li u pacienta počet krevních destiček na < 25 000/µl nebo absolutní počet neutrofilů (ANC) klesne na < 250/µl. Léčba MabCampathem může pokračovat poté, co infekce nebo toxicita ustoupila. Léčbu MabCampathem je nutno trvale ukončit, pokud se objeví autoimunní anémie nebo autoimunní trombocytopenie. Následující tabulka ukazuje doporučený postup př modifikaci dávky po vzniku hematologické toxicity během léčby:

Hematologické hodnoty

 

 

*

 

 

registrovánÚprava dávky

 

ANC < 250/μl a/nebo počet destiček ≤ 25 000/μl

 

 

 

 

První výskyt

 

 

Zastavit léčbu MabCampathem. Léčbu

 

 

 

MabCampathem 30 mg obnovit, jakmile ANC ≥

 

 

 

500/μl a počet destiček ≥ 50 000/μl.

 

 

není

 

Druhý výskyt

již

 

Zastavit léčbu MabCampathem. Léčbu

 

 

MabCampathem 10 mg obnovit, jakmile ANC ≥

 

 

500/μl a počet destiček ≥ 50 000/μl.

Třetí výskyt

 

 

Přerušení léčby MabCampathem.

snížení ANC a/nebo počtu krevních destiček na ≤ 50 % výchozí hodnoty u pacientů začínajících léčbu s výchozí hodnotou ANC ≤ 250/ l a/nebo výchozím počtem krevních destiček ≤ 25 000/ l

První výskyt

Zastavit léčbu MabCampathem. Léčbu

 

MabCampathem 30 mg obnovit, jakmile se

 

hodnoty vrátí do výchozího stavu.

 

 

P

 

řDruhýípavekvýskyt

Zastavit léčbu MabCampathem. Léčbu

 

MabCampathem 10 mg obnovit, jakmile se

 

hodnoty vrátí do výchozího stavu.

 

 

Třetí výskyt

Přerušení léčby MabCampathem.

* Je-li léčba přerušena mezi dávkami na 7 a více dní, léčba se zahajuje MabCampathem 3 mg, zvýšit na 10 mg a poté na 30 mg dle tolerance

Zvláštní populace

Starší pacienti (více než 65 let)

Platí doporučení výše uvedená pro dospělé. Pacienty je třeba pečlivě sledovat (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou renální nebo hepatální funkce

Nebyly prováděny žádné studie.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku MabCampath u dětí mladších 17 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Přípravek MabCampath musí být připraven dle pokynů uvedených bodě 6.6. Dávky se podávají intravenózní infuzí po dobu přibližně 2 hodin.

4.3Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na alemtuzumab, myší proteiny nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto

 

přípravku,

-

aktivní systémová infekce,

-

HIV,

-

další aktivní malignity,

-

těhotenství.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

mohou vzniknout na základě uvolnění cytokinů, zahrnují hypotenzi, zimnici/rigor, horečku, dušnost a vyrážky. Další reakce zahrnují nevolnost, kopřivku, zvracení, únavu, dyspnoe, bolest hlavy, svědění, průjem a bronchospasmus. Četnost reakcí na infuzi byla nejvyšší během prvního týdne léčby a během druhého a třetího týdne klesala, a to jak u pacientů léčených MabCampathem v první linii, tak i u pacientů dříve léčených.

Akutní nežádoucí reakce, které se mohou projevit během úvodního zvyšování dávek a z nichž ěkteré

není

registrován

Jsou-li tyto projevy střední až těžké,jiždávkování pokračuje na stejné úrovni před zvýšením dávky

s odpovídající premedikací do té doby, než je každá dávka dobře snášena. Je-li léčba vysazena na více než 7 dnůípavek, MabCampath se znovu nasazuje postupným zvyšováním dávek.

U pacientů, kteř byli léčeni MabCampathem, se vyskytla přechodná hypotenze. Opatrnosti je třeba při léčbě pacientů s ischemickým onemocněním srdce, anginou pectoris a/nebo u pacientů léčených antihypertenzními léčivými řípravky. U těchto pacientů byl v souvislosti s infuzí MabCampathu pozorován infarkt myokardu srdeční zástava.

Vyhodnoceníř průběžné monitorování srdeční funkce (např. echokardiografie, tepovou frekvenci a tPělesnou hmotnost) je potřebné zvážit u pacientů dříve léčených potenciálně kardiotoxickými agens.

Doporučuje se, aby tito pacienti byli premedikováni perorálními nebo intravenózními steroidy 30-60 minut před každou infuzí MabCampathu během zvyšování dávek,a je-li klinicky indikováno. Podávání steroidů je možné ukončit, jakmile je dosaženo zvýšení dávky. Navíc mohou být podána perorální antihistaminika, např. difenylhydramin 50 mg, a analgetika, např. paracetamol 500 mg. V případě, že akutní reakce při infuzi přetrvává, je možné prodloužit dobu infuze až na 8 hodin od naředění MabCampathu do infuzního roztoku.

Nevyhnutelně se dostaví hluboká deplece lymfocytů jako očekávaný farmakologický účinek MabCampathu, který může být dlouhodobý. Počty CD4 a CD8 T-buněk začínají stoupat od 8 - 12 týdne léčby a pokračují k úpravě až několik měsíců od ukončení léčby. U pacientů užívajících MabCampath v první linii obnovení hodnot CD4+ na ≥200 buněk/ µl se objevilo do 6 měsíců po ukončení léčby, avšak 2 měsíce po skončení léčby byla průměrná hladina 183 buněk/ l. U dříve

léčených pacientů užívajících MabCampath je průměrná doba k dosažení hladiny 200 buněk/μl 2 měsíce po poslední infuzi MabCampathu, ale může trvat více než 12 měsíců, než je dosaženo přibližných hodnot před léčbou. Pacient tak může být náchylnější k oportunním infekcím. Velmi se doporučuje antiinfekční profylaxe (např. trimethoprim/sulfamethoxazol 1 tableta dvakrát denně 3 krát týdně nebo jiná profylaxe proti pneumonii vyvolané Pneumocystis jiroveci (PCP) a účinný perorální antiherpetický přípravek, např. famciklovir 250 mg dvakrát denně). Profylaxe se zahájí během léčby a trvá nejméně 2 měsíce po ukončení léčby MabCampathem, nebo dokud počet CD4+ nedosáhne počtu 200 buněk/μl nebo více, podle toho, co nastane později.

Pokud pacient podstoupil léčbu zahrnující opakované vystavení chemoterapeutickým či biologickým látkám, existuje zvýšené riziko vzniku komplikací následkem infekce.

Vzhledem k možnosti reakce štěpu proti hostiteli spojené s transfúzí (TAGVHD) je doporučeno, aby pacienti, kteří byli léčeni MabCampathem, dostali ozářené krevní přípravky.

Asymptomatická laboratorně pozitivní cytomegalovirová (CMV) virémie by neměla být vždy považována za závažnou infekci vyžadující přerušení léčby. Průběžné klinické vyhodnocování by mělo být prováděno v případě symptomatické infekce CMV během léčby MabCampathem a nejméně po dobu 2 měsíců po jejím ukončení.

Přechodná neutropenie stupně 3 nebo 4 se vyskytuje velmi často během 5. – 8. týdne od zahájení léčby. Přechodná trombocytopenie stupně 3 nebo 4 se vyskytuje často během prvních 2 týdnů léčby a poté se u většiny pacientů začne zlepšovat. Proto je indikováno hematologické monitorování pacientů. Rozvine-li se těžká hematologická toxicita, léčbu MabCampathem je řeba přerušit do té doby, než dojde k jejímu vymizení. Poté může léčba pokračovat podle povahy hematologické toxicity (viz bod 4.2). Léčbu MabCampathem je nutno trvale ukončit, pokud se objeví autoimunní anémie nebo

Během léčby MabCampathem je třeba sledovat pravidelně úplný krevní obraz a počet krevních destiček, rozvine-li se cytopenie, je třeba toto vyšetř provádět častěji.

autoimunní trombocytopenie.

není

registrován

 

Nepředpokládá se, že by pravidelné a systematické monitorování exprese CD52 bylo součást rutinní klinické praxe. Je-li však zvažovánajižopakovaná léčba, je vhodné přítomnost exprese CD52 potvrdit.

Z údajů, které jsou k dispozici pro pacienty léčené MabCampathem v první linii, vyplývá, že v době progrese choroby nebo v době smrti nebyla ztráta exprese CD52 pozorována.

Pacient mípavekůže dostat alergickou nebo hypersenzitivní reakci na MabCampath, na myší nebo chimerické monoklonální protilátky.

V případě reakce během podávání je nutné podat léčivé přípravky na léčbu reakcí hypersenzitivity a připravit se na zavedení urgentních opatření (viz bod 4.2).

Mužiři ženy fertilním ěku musí používat účinná antikoncepční opatření během léčby a 6 měsíců po ukonPčení léčby MabCampathem (viz bod 4.6 a 5.3).

Nebyly prováděny žádné studie zaměřené na vliv věku na vnímavost k MabCampathu a na jeho toxicitu. Obecně platí, že starší pacienti (více než 65 let) snášejí cytotoxickou terapii hůře než mladší jedinci. Vzhledem k tomu, že CLL se v této starší věkové skupině vyskytuje často, měli by tito pacienti být pečlivě sledováni (viz bod 4.2). Ve studiích prováděných s pacienty léčenými v první linii a pacienty léčenými opakovaně nebyly pozorovány podstatné rozdíly v bezpečnosti a účinnosti

v souvislosti s věkem; nicméně rozsah vytvořených databází je dosud omezený.

Těhotenství

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Přestože s MabCampathem nebyly prováděny žádné formální studie zaměřené na lékové interakce, žádné klinicky významné interakce MabCampathu s jinými přípravky nejsou známy. Protože MabCampath je rekombinantní lidský protein, meziléková interakce zprostředkovaná P450 se nepředpokládá. Přesto se nedoporučuje podávat MabCampath během 3 týdnů po jiné chemoterapeutické léčbě.

Přesto, že toto nebylo studováno, nedoporučuje se pacientovi podávat živé virové vakcíny nejméně po dobu 12 měsíců po léčbě MabCampathem. Schopnost vytvořit primární nebo anamnestickou humorální odpověď na jakoukoliv vakcínu nebyla studována.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

MabCampath je během těhotenství kontraindikován. Je známo,registrovánže lidský IgG prochází placentární bariérou. Stejně tak může procházet placentární bariérou i MabCampath a může tak potenciálně

způsobit úbytek fetálních B a T lymfocytů. Reprodukční studie na zvířatech nebyly MabCampathem prováděny. Není známo, zda MabCampath může vyvolat poškození plodu, je-li podán ěhotné ženě.

Ženy i muži ve fertilním věku musí používat účinná antikoncepční opatření během léčby MabCampathem a 6 měsíců po jejím ukončení (viz bod 5.3).

Kojení

Není známo, zda je MabCampath vylučován do mateřského mléka. Pokud je potřebná léčba, kojení musí být přerušeno během léčby a nejméně po dobu 4 týdnů po ukončení léčby MabCampathem.

Fertilita

 

již

Nebyly provedeny žádné definitivní studie hodnotící vliv prostředku MabCampath na fertilitu. Není

známo, zda má prostředek MabCampath u lidíneníjakýkoli vliv na schopnost reprodukce (viz bod 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

řípavek

 

Studie zaměřené na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje nebyly prováděny. Je však třeba opatrnosti, protože byla zaznamenána zmatenost a somnolence.

4.8 Nežádoucí účinky

Níže uvedené tabulky obsahují nežádoucí účinky podle tříd orgánových systémů, jak je uvádí MedDRA (MedDRA SOC). Četnosti jsou založeny na údajích z klinických studií.

Propopis jednotlivých reakcí jejich synonym a souvisejících stavů byly vybrány nejvhodnější termíny MedDRA.

Tyto četnosti jsou definovány jako velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 a < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 a < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000). Nejsou

k dispozici žádné informace pro události, ke kterým dojde s menší četností, a to vzhledem k velikosti studované populace pacientů; n = 147 pro pacienty léčené v první linii a n = 149 pro pacienty již dříve léčené.

Nejčastější nežádoucí reakce, které se pojí s použitím přípravku MabCampath jsou: reakce na infuzi (pyrexie, zimnice, hypotenze, kopřivka, nauzea, vyrážka, tachykardie, dyspnoe), cytopenie (neutropenie, lymfopenie, trombocytopenie, anémie), infekce (CMV viremie, cytomegalovirová infekce a jiné infekce), gastrointestinální příznaky (nauzea, zvracení, břišní bolest) a neurologické

subjektivní příznaky (insomnie, úzkost). Nejčastější vážné nežádoucí reakce jsou cytopenie, reakce na infuzi a imunosuprese/infekce.

Nežádoucí účinky u pacientů léčených v první linii

Bezpečnostní údaje pro pacienty s B-CLL léčené v první linii jsou založeny na nežádoucích účincích, které byly pozorovány u 147 zařazených pacientů během kontrolované randomizované studie, během které se podával MabCampath jako jediný lék v dávce 30 mg nitrožilně třikrát týdně po dobu max. 12 týdnů, včetně období zvyšování dávky. Přibližně 97 % pacientů léčených v první linii pociťovalo nežádoucí účinky; nejčastěji uváděné reakce u pacientů léčených v první linii se obvykle objevily v prvním týdnu léčby.

V každé skupině četnosti výskytu jsou nežádoucí účinky pozorované během léčby nebo do 30 dnů od ukončení léčby MabCampathem seřazeny v pořadí podle závažnosti od nejzávažnějších po nejméně závažné.

Třída

Velmi časté

 

 

Časté

 

Méně časté

orgánových

 

 

 

 

 

 

systémů

 

 

 

 

 

 

Infekce a

Cytomegalovirová virémie

Pneumonie

Sepse

infestace

Cytomegalovirová infekce

Bronchitida

Stafylokoková infekce

 

 

 

 

Faryngitida

Tuberkulóza

 

 

 

 

Orální kandidóza

Bronchopneumonie

 

 

 

 

 

 

Herpes ophtalmicus

 

 

 

 

 

 

Beta-hemolytická

 

 

 

 

 

 

streptokoková infekce

 

 

 

není

registrovánKandidóza

 

 

 

 

Genitální kandidóza

 

 

 

 

Infekce močových cest

 

 

 

 

Cystitida

 

 

 

 

Tinea kůže těla

 

 

 

 

Nazofaryngitida

 

 

 

 

Rinitida

Poruchy krve a

 

již

 

Febrilní neutropenie

Agranulocytóza

lymfatického

 

 

Neutropenie

Lymfopenie

systému

 

 

Leukopenie

Lymfadenopatie

 

 

 

 

 

 

 

Trombocytopenie

Epistaxe

 

 

 

 

Anémie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

 

 

Anafylaktická reakce

imunitního

 

 

 

 

 

Hypersenzitivita

systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metabolismuřípavek

 

 

Úbytek tělesné hmotnosti

Syndrom lýzy

 

 

 

 

nádorových buněk

výživy

 

 

 

 

 

Hyperglykemie

Poruchy

 

 

 

 

 

Snížení množství

 

 

 

 

 

celkových proteinů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anorexie

 

 

 

 

 

 

 

Psychiatrické

 

 

 

Úzkost

 

 

poruchy

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

Synkopa

 

Vertigo

nervového

 

 

 

Závratě

 

 

systému

 

 

 

Tremor

 

 

 

 

 

 

Parestézie

 

 

 

 

 

 

Hypoestézie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída

Velmi časté

orgánových

 

systémů

 

Poruchy oka

 

Srdeční

 

poruchy

 

Cévní poruchy

Hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Gastrointestinál Nevolnost ní poruchy

Poruchy kůže a

Kopřivka

podkoží

Vyrážka

Poruchy

 

svalové a

 

řípavek

kosterní

 

soustavy

 

pojivové tkáně

 

Poruchy ledvin

 

a močových

 

cest

 

Celkové

Horečka

poruchy a

Zimnice

P

 

reakce v místě

 

aplikace

 

již

 

Časté

 

Méně časté

 

Bolest hlavy

Konjunktivitida

 

Cyanóza

 

 

 

Srdeční zástava

 

Bradykardie

Infarkt myokardu

 

Tachykardie

Angina pectoris

 

Sinusová tachykardie

Fibrilace síní

 

 

 

Supraventrikulární

 

 

 

arytmie

 

 

registrovánPrůjem

 

 

 

Sinusová bradykardie

 

 

 

Supraventrikulární extra

 

 

 

systoly

 

Hypertenze

Ortostatická hypotenze

 

 

 

Návaly horkosti

 

 

 

Zčervenání

 

Bronchospazmus

Hypoxie

 

Dyspnoe

 

Pleurální efúze

 

 

 

Dysfonie

 

 

 

Rinorea

 

Zvracení

 

Ileus

 

Bolesti břicha

Orální potíže

není

 

Žaludeční potíže

 

Svědivá vyrážka

 

Alergická dermatitida

 

Svědě

 

Makulární vyrážka

 

Nadměrné pocení

Erytematózní vyrážka

 

Erytém

 

Dermatitida

 

Myalgie

 

Bolest kostí

 

Muskuloskeletální bolest

Artralgie

 

Bolesti zad

 

Muskuloskeletální bolest

 

 

 

na prsou

 

 

 

Svalové křeče

 

 

 

Snížený proud moči

 

 

 

Dysurie

 

Únava

 

Zánět sliznic

 

Astenie

 

Erytém v místě vpichu

 

 

 

Lokalizovaný edém

 

 

 

Edém v místě vpichu

 

 

 

Malátnost

Byly hlášeny akutní reakce spojené s infuzí zahrnující horečku, mrazení, nauzea, zvracení, hypotenzi, slabost, vyrážku, kopřivku, dušnost, bolest hlavy, svědění a průjem. Většina těchto reakcí je mírné až střední závažnosti. Akutní reakce spojené s infuzí se obvykle objeví během prvního týdne léčby a jejich výskyt poté klesá. Reakce stupně 3 nebo 4 jsou po prvním týdnu méně časté.

Nežádoucí účinky u již dříve léčených pacientů

Bezpečnostní údaje u již dříve léčených pacientů s B-CLL jsou založeny na výsledcích studie u 149 pacientů zařazených do jednoramenných studií MabCampathu (studie 1, 2 a 3). Více než 80 % již

dříve léčených pacientů pociťovalo nežádoucí účinky; nejčastěji uváděné reakce se obvykle objevily v prvním týdnu léčby.

V každé skupině četnosti výskytu jsou nežádoucí účinky seřazeny v pořadí podle závažnosti od nejzávažnějších po nejméně závažné.

Třída orgánových systémů

 

Velmi časté

Časté

 

Méně časté

Infekce a infestace

 

Sepse

 

Cytomegalovirová

Bakteriální infekce

 

 

 

Pneumonie

 

infekce

 

Virová infekce

 

 

 

Herpes simplex

Infekce

Mykotická dermatitida

 

 

 

 

 

Pneumocystis

Laryngitida

 

 

 

 

 

jiroveci

Rinitida

 

 

 

 

 

Pneumonitida

Onychomykóza

 

 

 

 

 

Mykotická infekce

 

 

 

 

 

 

Kandidóza

 

 

 

 

 

 

Herpes zoster

 

 

 

 

 

 

Abscesy

 

 

 

 

 

 

Infekce močových

 

 

 

 

 

 

cest

 

 

 

 

 

 

 

Sinusitida

 

 

 

 

 

 

Bronchitida

 

 

 

 

 

 

Infekce horních cest

 

 

 

 

 

 

dýchacích

 

 

 

 

 

 

Faryngitida

 

 

 

 

 

 

Infekce

 

Novotvary benigní, maligní a

 

 

 

 

 

Onemocnění podobné

nespecifikované (včetně cyst

 

 

 

 

registrovánlymfomu

a polypů)

 

 

 

 

 

 

Poruchy krve a lymfatického

 

Granulocytopenie

Febrilní neutropenie

Aplazie kostní dřeně

systému

 

 

Trombocytopenie

Pancytopenie

Disseminovaná

 

 

 

Anémie

 

Leukopenie

intravaskulární koagulace

 

 

 

 

 

Lymfopenie

Hemolytická anémie,

 

 

 

již

není

 

snížený haptoglobin

 

 

 

 

Purpura

 

 

 

 

 

 

Útlum kostní dřeně

 

 

 

 

 

 

Epistaxe

 

 

 

 

 

 

Krvácení z dásní

 

 

 

 

 

 

 

Abnormální

 

 

 

 

 

 

 

hematologické hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy imunitního systému

 

 

 

 

 

Alergická reakce

 

 

 

 

 

 

 

Závažné anafylaktické a

 

 

 

 

 

 

 

další reakce

 

 

 

 

 

 

 

hypersenzitivity

 

metabolismu

 

Anorexie

 

Hyponatrémie

Hypokalémie

řípavek

 

 

 

Hypokalcémie

Zhoršení diabetes mellitus

výživy

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

 

Úbytek na

 

 

 

 

 

hmotnosti

 

 

 

 

 

 

Dehydratace

 

 

 

 

 

 

Žízeň

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychiatrické poruchy

 

 

 

Zmatenost

Depersonalizace

 

 

 

 

 

Úzkost

 

Poruchy osobnosti

 

 

 

 

 

Deprese

Abnormální myšlení

 

 

 

 

 

Somnolence

Impotence

 

 

 

 

 

Nespavost

Nervozita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída orgánových systémů

 

Velmi časté

Časté

 

Méně časté

Poruchy nervového systému

 

Bolest hlavy

Vertigo

Synkopa

 

 

 

 

 

 

 

Závratě

Abnormální chůze

 

 

 

 

 

 

 

Tremor

Dystonie

 

 

 

 

 

 

 

Parestézie

Hyperestézie

 

 

 

 

 

 

 

Hypoestézie

Neuropatie

 

 

 

 

 

 

 

Hyperkineze

Změna vnímání chuti

 

 

 

 

 

 

 

Ztráta chuti

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy oka

 

 

 

 

Konjunktivitida

Endoftalmitida

Poruchy ucha a labyrintu

 

 

 

 

 

Hluchota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ušní šelesty

 

 

 

 

 

 

Srdeční poruchy

 

 

 

Palpitace

Srdeční zástava

 

 

 

 

 

 

 

Tachykardie

Infarkt myokardu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fibrilace síní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supraventrikulární

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tachykardie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arytmie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bradykardie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abnormální EKG

Cévní poruchy

 

 

Hypotenze

 

Hypertenze

Periferní ischémie

 

 

 

 

 

 

 

Vasospazmus

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrudnutí

 

 

 

 

 

 

 

Respirační, hrudní a

 

Dyspnoe

 

Hypoxie

Stridor

mediastinální poruchy

 

 

 

Hemoptýza

Napětí krku

 

 

 

 

 

 

 

Bronchospasmus

Pulmonální infiltrace

 

 

 

 

 

 

 

Kašel

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleurální výpotek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snížení šelestů při

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dýchání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dýchací obtíže

 

 

 

 

 

 

Gastrointestinální poruchy

 

Zvracení

 

Gastrointestinální

Gastroenteritida

 

 

 

 

 

Nevolnost

není

 

Ulcerace na jazyku

 

 

 

 

 

 

krvácení

 

 

 

 

 

Průjem

 

Ulcerativní

Gingivitida

 

 

 

 

 

již

 

stomatitida

Škytavka

 

 

 

 

 

 

Stomatitida

Říhání

 

 

 

 

 

 

 

Bolesti břicha

Sucho v ústech

 

 

 

 

 

 

 

Dyspepsie

 

 

 

 

 

 

 

 

Zácpa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadýmání

 

Poruchy jater

žlučových

 

 

 

Abnormální funkce

 

cest

 

 

 

 

 

 

jater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ůže

podkožní

 

Svědění

 

Bulózní erupce

Makulopapulární vyrážka

 

řípavek

 

Kopřivka

 

Erytematózní

Kožní poruchy

tkáně

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

Vyrážka

 

vyrážka

 

 

 

 

Nadměrné pocení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy svalové a kosterní

 

 

 

Artralgie

Bolest nohou

soustavy a pojivové tkáně

 

 

 

Myalgie

Hypertonie

 

 

 

 

 

 

 

Skeletální bolest

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolesti zad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída orgánových systémů

Velmi časté

Časté

 

Méně časté

Poruchy ledvin a močových

 

 

 

Hematurie

cest

 

 

 

Močová

 

 

 

 

inkontinence

 

 

 

 

Snížený proud

 

 

 

 

moči

 

 

 

 

Polyurie

 

 

 

 

Abnormální funkce ledvin

 

 

 

 

Celkové poruchy a reakce v

Zimnice

Bolesti na prsou

Edém plic

místě aplikace

Horečka

Chřipkové příznaky

Periferní edém

 

Únava

 

registrován

 

Mukozitida

Periorbitální edém

 

 

Edémy

ústech

Ulcerace sliznic

 

 

Edémy

 

Podlitina místě

 

 

Astenie

vpichu

 

 

Malátnost

Dermatitida místě

 

 

Pocit změny ělesné

vpichu

 

 

teploty

 

Bolest místě

 

 

Reakce

místě vpich

vpichu

 

 

Bolest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežádoucí účinky pozorované po uvedení přípravku na trh

 

 

 

není

 

 

Reakce související s infuzí: byly pozorovány následující závažné a někdy fatální reakce - bronchospazmus, hypoxie, synkopy, plicní infiltráty, syndrom akutní respirační tísně (ARDS), zástavu dýchání, infarkt myokardu, arytmie, akutní srdeč insuficienci a srdeční zástavu. Po podání MabCampathu byly hlášeny závažné anafylaktické a jiné reakce hypersenzitivity včetně

anafylaktického šoku a angioedému. Tyto příznaky mohou být zmírněny nebo se jim lze vyhnout využitím premedikace a postupnýmjižzvyšováním dávek (viz bod 4.4).

Infekce a infestace: závažné a někdy fatální virové (např. adenovirus, parainfluenza, hepatitis B, progresivníípavekmultifokální leukoencefalopatie (PML)), bakteriální (včetně tuberkulózy a atypických mykobakterióz, nokardiózy), infekce způsobené prvoky (např. toxoplazma gondii), a plísňové infekce (rhinocerebrální mukormykóza), včetně reaktivace latentních infekcí, se vyskytly během postmarketingového sledování. Doporučovaná protiinfekční profylaktická léčba se zdá být účinná v redukci rizika PCP herpetických infekcí (viz bod 4.4).

Byly hlášeny EBV asociované lymfoproliferativní poruchy, v některých případech smrtelné. Poruchyřkrve lymfatického systému: byly hlášeny závažné reakce projevující se krvácením.

Poruchyimunitního systému: byly hlášeny závažné a někdy fatální autoimunní jevy zahrnující autoimunní hemolytickou anémii, autoimunní trombocytopenii, aplastickou anemii, Guillain Barré syndrom a jeho chronickou formu, chronickou zánětlivou demyelinizační polyradikuloneuropatii. Pozitivní Coombsův test byl také pozorován. Hlášeny byly i případy s transfúzí související reakce štěpu proti hostiteli (TAGVHD).

Poruchy metabolismu a výživy: byl hlášen syndrom z lýzy tumoru s fatálním koncem.

Poruchy nervového systému: objevilo se intrakraniální krvácení s fatálním koncem u pacientů s trombocytopenií.

Srdeční poruchy: městnavé srdeční selhání, kardiomyopatie a snížená ejekční frakce byly hlášeny u pacientů, kteří byli dříve léčeni potenciálně kardiotoxickými přípravky.

Pacienti s B-CLL léčeni v první linii

4.9 Předávkování

Pacientům byla opakovaně aplikována dávka až 240 mg MabCampathu. Četnost výskytu nežádoucích účinků stupně 3 a 4, jako je horečka, hypotenze a anémie může být u těchto pacientů vyšší. Pro MabCampath není známo specifické antidotum. Léčba zahrnuje vysazení MabCampathu a podpůrnou terapii.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antineoplastické látky, monoklonální protilátky, ATC kód: L01XC04.

Alemtuzumab je genetickým inženýrstvím humanizovaná IgG1 kappa monoklonální protilátka specifická pro 21-28 kD povrchový glykoprotein (CD52) lymfocytárních buněk vyjádřený primárně na povrchu normálních a maligních B a T lymfocytů periferní krve. Alemtuzumab vznikl vložením šesti komplementaritu determinujících oblastí z IgG2a krysí monoklonální protilátky do molekuly lidského IgG1 imunoglobulinu.

Alemtuzumab vyvolává rozpad lymfocytů vazbou na CD52, což je vysoce vyjádřený, nemodulující antigen přítomný na povrchu téměř všech B a T lymfocytů stejně jako monocytů, thymocytů a makrofágů. Protilátka vyvolá rozpad lymfocytů fixací komplementu a na protilátce závislou buněčnou cytotoxicitou. Antigen byl nalezen na malém procentu granulocytů (< 5%), ale nikoliv na erytrocytech nebo destičkách. Alemtuzumab nepoškozuje hematopoetické kmenové buňky ani progenitorové

Bezpečnost a účinnost MabCampathu byla hodnocena v otevřené randomizované srovnávací studii

buňky.

není

registrován

 

fáze III u pacientů léčených v první linii (dříve neléčených) s chorobou B-CLL ve stadiu Rai I-IV, kteří potřebovali léčbu (Studie 4).jižProkázalo se, že MabCampath byl účinnější než chlorambucil,

měřeno podle délky přežití bez progrese choroby (PFS), což byl primární cíl (endpoint) studie (viz obr.

1). řípavek P

Obr. 1: přežití bez progrese choroby u pacientů léčených v první linii (podle druhu léčby)

Odhadovaná pravděpodobnost

Poměr rizika: 0,58 95 % CI: 0,43, 0,77

Stratifikovaný log-rank test: p=0,0001

Počet ohroženýchDoba (měsíce)

Mezi další cíle studie patřilo posouzení kompletní remise (CR) a celkové léčebné odpovědi (CR nebo parciální remise) podle kritérií NCIWG z roku 1996, doby trvání léčebné odpovědi, doby do

alternativní léčby a bezpečnosti u obou léčených skupin.

registrován

 

 

 

 

Přehled pacientů léčených v první linii a výsledky

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezávislé posouzení výskytu a trvání odpovědi

 

 

MabCampath

Chlorambucil

Hodnota P

 

 

n=149

n=148

 

 

 

 

není

 

 

Průměrný věk (v letech)

 

 

Neuplatňuje se

Onemocnění ve stadiu Rai III/IV

 

33,6 %

33,1 %

Neuplatňuje se

 

již

 

 

 

Celková léčebná odpověď

 

 

83,2 %

55,4 %

<0,0001*

Kompletní remise

 

 

24,2 %

2,0 %

<0,0001*

Negativní MRD ****

 

 

7,4 %

0,0 %

0,0008*

Parciální remise

 

 

59,1 %

53,4 %

Neuplatňuje se

Doba trvání léčebné odpovědi**,

 

N=124

N=82

Neuplatňuje se

kompletní remise (CR) nebo

 

 

16,2

12,7

 

parciální remise (PR)

 

 

(11,5, 23,0)

(10,2, 14,3)

 

(měsíce)

 

 

 

 

 

řípavek

 

 

 

 

 

Median K-M (interval

 

 

 

 

 

spolehlivosti 95 %)

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

Doba do alternativní léčby (v

 

 

23,3

14,7

0,0001***

měsících)

 

 

(20,7, 31,0)

(12,6, 16,8)

 

Průměr K-M (interval

 

 

 

 

 

spolehlivosti 95 %)

 

 

 

 

 

*Pearsonův chi-kvadrát test nebo Exact test

**Doba trvání nejlepší odpovědi

***Test log-rank v třídění podle stadia Rai (stadium I-II proti stadiu III-IV)

****Podle 4barevné průtokové cytometrie

14
Stanovení CMV metodou PCR:

Cytogenetické analýzy u pacientů s B-CLL léčených v první linii:

Cytogenetický profil B-CLL je stále více považován za důležitou prognostickou informaci, protože může podle něj být předvídána reakce na určité druhy léčby. U pacientů léčených v první linii (n=282), u kterých byly ze studie 4 k dispozici výchozí cytogenetické (FISH) údaje, byly zjištěny chromozomální aberace u 82 %, zatímco normální karyotyp byl zjištěn u 18 %. Chromozomální aberace byly kategorizovány podle Döhnerova hierarchického modelu. Mezi pacienty užívajícími

v první linii buď MabCampath nebo chlorambucil se vyskytovalo 21 pacientů s delecí 17 p, 54 pacientů s delecí 11 q, 34 pacientů s trisomií 12, 51 pacientů s normálním karyotypem a 67 pacientů s izolovanou delecí 13q.

Hodnota ORR byla lepší u pacientů s jakoukoli delecí 11q (87 % proti 29 %; p<0,0001) nebo izolovanou delecí 13q (91 % proti 62 %; p=0,0087), kteří byliregistrovánléčeni MabCampathem porovnání s

chlorambucilem. Trend zlepšující se hodnoty ORR byl pozorován u pacientů delecí 17p léčených MabCampathem (64 % proti 20 %; p=0,0805). Úplná remise byla také lepší u pacientů izolovanou delecí 13q léčených MabCampathem (27 % proti 0 %; p=0,0009). Průměrná hodnota PFS byla lepší u pacientů s izolovanou delecí 13q léčených MabCampathem (24,4 proti 13,0 měsícům; p=0,0170

v dělení podle stadia Rai). Tendence ke zlepšování PFS byla pozorována u pacientů delecí 17p, trisomií 12 a normálním karyotypem, avšak nebyla statisticky významná díky malé velikosti vzorku.

V randomizované kontrolované studii u pacientů léčených v první linii (studie 4) byli pacienti ve skupině léčené MabCampathem testováni jednou týdně na CMV pomocí metody PCR (polymerázová

řetězová reakce) od počátku po dokončení léčby a každé 2 týdny během prvních 2 měsíců po skončení léčby. V této studii byla asymptomatická pozitivní PCR pouze pro CMV zaznamenána u 77

z celkového počtu 147 pacientů (52,4 %) léčených MabCampathem; symptomatická infekce CMV

byla méně častá a vyskytla se u 23 ze 147 pacientů léčených MabCampathem (16 %). Ve skupině léčené MabCampathem 36 ze 77 (46,8 %) pacientů s asymptomatickou PCR pozitivní CMV dostávalo

antivirovou léčbu a u 47 z těchto 77 pacientů (61 %) byla léčba MabCampathem přerušena. Přítomnost

asymptomatické pozitivní PCR pro CMV nebo symptomatické PCR pozitivní CMV infekce během

léčby MabCampathem neměla zjistitelný účinek na délku přežití bez progrese choroby (PFS).

Již dříve léčení pacienti s B-CLL:

 

není

 

 

 

 

 

 

Určení účinnosti MabCampathu je založeno na celkové odpovědi a na četnosti přežívání. V následující

 

 

již

 

 

 

tabulce jsou shrnuty údaje dostupné ze tří nekontrolovaných B-CLL studií:

 

 

 

 

 

 

 

Parametry účinnosti

 

 

Studie 1

Studie 2

Studie 3

Počet pacientů

 

 

Diagnostická skupina

 

B-CLL pacienti, kteří

B-CLL pacienti, u

B-CLL (plus PLL)

řípavek

 

dostávali alkylační látku,

nichž nedošlo

pacienti, u nichž

 

a kteří nereagovali na

k odpovědi nebo u

nedošlo k odpovědi

 

 

fludarabin

nichž došlo k relapsu

nebo u nichž došlo

 

 

 

po léčbě konvenční

k relapsu po léčbě

P

 

 

 

 

 

 

chemoterapií

fludarabinem

Průměrný věk (roky)

 

 

Charakteristika nemoci (%)

 

 

 

 

 

Rai stadium III/IV

 

 

B symptomy

 

 

Předchozí léčby (%):

 

 

 

 

 

Alkylační látky

 

 

Fludarabin

 

 

Počet předchozích režimů (rozmezí)

 

 

3 (2-7)

3 (1-10)

3 (1-8)

Úvodní dávkovací schéma

 

Pozvolné zvyšování ze 3

Pozvolné zvyšování z

Pozvolné zvyšování

 

 

na 10 a dále na 30 mg

10 na 30 mg

z 10 na 30 mg

Parametry účinnosti

Studie 1

 

Studie 2

Studie 3

Závěrečné dávkovací schéma

30 mg iv 3 x týdně

 

30 mg iv 3 x týdně

30 mg iv 3 x týdně

Celková četnost odpovědi (%)

 

(95% Interval spolehlivosti)

(23-43)

 

(8-33)

(11-47)

Kompletní odpověď

 

Částečná odpověď

 

Průměrné trvání odpovědi (měsíce)

 

(95% Interval spolehlivosti)

(5-8)

 

(5-23)

(6-19)

Průměrná doba do nástupu odpovědi

 

 

 

 

(měsíce)

 

(95% Interval spolehlivosti)

(1-2)

 

(1-5)

(2-4)

Přežívání bez další progrese (měsíce)

 

 

 

 

(95% Interval spolehlivosti)

 

 

(3-5)

 

(3-7)

(3-9)

Přežívání (měsíce):

 

 

 

 

(95% Interval spolehlivosti)

 

 

 

 

Všichni pacienti

16 (12-22)

 

26 (12-44)

28 (7-33)

Pacienti odpovídající na léčbu

33 (26-ND)

 

44 (28-ND)

36 (19-ND)

ND = nebylo dosaženo

 

registrován

 

 

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika byla popsána u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií z B-buněk (B-CLL), u kterých nebyla předchozí léčba analogy purinů úspěšná, a kteří ještě nikdy MabCampath nedostali. MabCampath byl podán 2 hodinovou intravenózní infuzí v doporučeném dávkovacím schématu, úvodní 3 mg a vzestup na 30 mg, 3 x týdně nenípo dobu až 12 týdnů. Farmakokinetika MabCampathu sledovala 2kompartmentový model a vykázala nelineární eliminační kinetiku. Po poslední 30 mg dávce byl průměrný distribuční objem v rovnovážném stavu 0.15 l/kg (rozmezí: 0.1-0.4 l/kg), naznačující, že distribuce probíhala převážně v extracelulární tekutině a v plasmě. Systémová clearance poklesla po opakovaném podávání vzhledem k poklesu receptory zprostředkované clearance

(ztráta CD52 receptorů v periferii). S opakovaným podáváním a následnou akumulací koncentrace v plasmě se rychlost eliminace přiblížilajižkinetice podle nulového vzorce. Po první 30 mg dávce byl

poločas 8 hodin (rozmezí: 2-32 hodin) a po poslední 30 mg dávce byl poločas 6 dní (rozmezí: 1-14 dní). Koncentrace v rovnovážném stavu bylo dosaženo po přibližně 6 týdnech dávkování. Nebyl

pozorován zjevný rozdíl mezi farmakokinetikou u mužů a žen ani vliv věku.

5.3 Předklinickéípavekúdaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické hodnocení alemtuzumabu na zvířatech je omezeno na opici cynomolgus, protože u jiných druhů než u primátů antigen CD52 není vyjádřen.

U tohoto druhu byla lymfocytopenie nejobvyklejším účinkem souvisejícím s léčbou. Ve studiích s opakovanýmiř dávkami byl pozorován lehce kumulativní účinek na stupeň deplece lymfocytů ve

srovnáníP se studiemi s jednorázovou dávkou. Deplece lymfocytů byla rychle reversibilní po ukončení podávání. Reversibilní neutropenie byla pozorovatelná po denním intravenózním nebo subkutánním podávání po dobu 30 dnů, ale nebyla pozorována po jednorázové dávce ani po denním podávání po dobu 14 dnů. Histopatologické nálezy ze vzorků kostní dřeně neukázaly žádné výrazné změny související s léčbou. Jednorázové intravenózní dávky 10 a 30 mg/kg způsobily střední až těžkou hypotenzi související s dávkou, doprovázenou lehkou tachykardií.

Vazba MabCampathu na Fab byla pozorována v lymfoidní tkáni a v mononukleárním fagocytárním systému. Výrazná Fab vazba byla rovněž pozorována v mužském pohlavním systému (epididymis, spermie, semenné váčky) a v kůži.

Další nálezy ve výše zmíněných studií toxicity neposkytly žádné další informace významné pro klinické použití.

S MabCampathem nebyly prováděny žádné krátkodobé ani dlouhodobé studie na zvířatech zaměřené na kancerogenní a mutagenní potenciál.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Dihydrát dinatrium-edetátu Polysorbát 80
Chlorid draselný Dihydrogenfosforečnan draselný Chlorid sodný Hydrogenfosforečnan sodný Voda na injekci

6.2Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky výjimkou ěch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

Nejsou známy inkompatibility s jinými léčivými přípravky. Další léčivé přípravky se však nemají přidávat k infuzi MabCampathu nebo současně podávat stejnou intravenózní infuzní hadičkou.

registrován

6.3 Doba použitelnosti

Neotevřená ampulka: 3 roky.

Rekonstituovaný roztok: MabCampath neobsahuje žádnou antimikrobiální přísadu. MabCampath musí být použit během 8 hodin od naředění. Roztok může být uchováván při teplotě 15 C-30 C nebo

v chladničce. Toto platí za podmínky, že naředě probíhá v přísně aseptických podmínkách a roztok

je chráněn před světlem.

 

není

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

 

 

již

 

Uchovávejte chladničce (2 C-8 C).

 

Chraňte před mrazem.

 

 

řípavek

 

 

Uchovávejte ůvodním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5 Druh obalu velikost balení

ČPirá ampulka (sklo typu I) obsahující 3 ml koncentrátu Velikost balení: 3 ampulky v krabičce.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Před podáním je nutné prohlédnout obsah ampulky, neobsahuje-li částice nebo nedošlo-li k změně zabarvení. Jsou-li přítomny částice nebo je-li koncentrát zabarven, ampulku nelze použít.

MabCampath neobsahuje žádný antimikrobiální prostředek, doporučuje se proto použít aseptickou techniku při přípravě infuzního roztoku MabCampathu, naředěný infuzní roztok chránit před světlem a podat během 8 hodin od přípravy. Potřebné množství obsahu ampulky se přidá pomocí sterilního, málo

proteiny vázajícího, bezvláknového 5 μm filtru do 100 ml infuzního roztoku chloridu sodného 9 mg/l (0,9%) nebo do infuzního roztoku (5%) glukózy. Je třeba jemným otáčením vaku roztok promíchat. Pozornost je třeba věnovat zachování sterility připraveného roztoku, protože neobsahuje žádné antimikrobiální prostředky.

Do infuzního roztoku s MabCampathem nelze přidávat jiné přípravky a tyto nesmí být aplikovány ani stejným infuzním setem (viz bod 4.5).

Při přípravě roztoku MabCampathu a při manipulaci s ním je třeba opatrnosti. Doporučuje se použít latexové rukavice a ochranné brýle jako ochranu před potřísněním v případě, že dojde k rozbití ampulky nebo jinému náhodnému vylití obsahu. Ženy, které jsou těhotné nebo plánují těhotenství, nesmí s MabCampathem manipulovat.

Je třeba dodržovat všechny postupy při manipulaci s přípravkem a př jeho likvidaci. Veškerý odpad a potřísněný materiál musí být spálen.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé řípravky http://www.ema.europa.eu.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

registrován

Genzyme Europe BV

 

Gooimeer 10

 

1411 DD Naarden

 

Nizozemsko

 

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

 

EU/1/01/193/001

 

 

 

 

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 06/07/2001

 

Datum posledního prodloužení registrace: 10/07/2011není

 

10.

DATUM REVIZE TEXTU

 

 

řípavek

již

 

 

 

 

P

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Bezbarvý až lehce nažloutlý koncentrát
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

MabCampath 30 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml obsahuje alemtuzumabum 30 mg.

Jedna injekční lahvička obsahuje alemtuzumabum 30 mg.

Alemtuzumab je genetickým inženýrstvím připravená humanizovaná IgGl kappa monoklonální protilátka specifická pro 21-28 kD povrchový glykoprotein (CD52) lymfocytárních buněk. Protilátka je vytvářena kulturou suspenze savčích buněk v nutričním médiu (ovaria čínských kř čků).

3. LÉKOVÁ FORMA

registrován

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

MabCampath je indikován k léčbě pacientůnenís chronickou lymfocytární leukemií B-buněk (B-CLL), pro něž není vhodná chemoterapie fludarabinem v kombinaci.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

MabCampath musí být podáván podjiždohledem lékaře, který má zkušenosti s onkologickou léčbou.

aplikována třikrát týdně obden maximálně po dobu až 12 týdnů.

Během prvníhoípavektýdne léčby se podává MabCampath ve stupňovaných dávkách: 3 mg v den 1, 10 mg v den 2 a 30 mg den 3, je-li každá dávka dobře snášena. Poté je doporučená dávka 30 mg denně

U většiny pacientů lze zvýšení dávky na 30 mg dosáhnout během 3-7 dnů. Pokud však dojde k akutní středně závažné až závažné nežádoucí reakci jako je např. hypotenze, rigor, horečka, dušnost, zimnice, vyrážkyřnebo bronchospazmus (některé z nich mohou být způsobeny uvolněním cytokinů) při dávce 3 mgPnebo 10 mg, je nutno tyto dávky denně opakovat až do doby, kdy budou dobře snášeny, než se pokusíme o další stupňovaní dávky (viz bod 4.4).

Střední doba léčby byla 11,7 týdne v případě pacientů léčených v první linii a 9,0 týdnů u pacientů, kteří již byli léčeni dříve.

Jakmile pacient splní laboratorní a klinická kritéria kompletní remise, je MabCampath vysazen a pacient sledován. Dojde-li ke zlepšení (tzn. dosáhne se parciální remise nebo stabilizace nemoci) a pak následuje trvalý stav bez dalšího zlepšení po dobu 4 týdnů nebo déle, je MabCampath vysazen a pacient monitorován. Léčbu je třeba přerušit, dojde-li k prokazatelné progresi nemoci.

Současně podávané léčivé přípravky

Premedikace

Pacient musí být premedikován perorálně nebo nitrožilně podávanými steroidy, vhodným antihistaminikem a analgetikem 30-60 minut před každou infuzí MabCampathu během zvyšování dávky a dále tak, jak je klinicky indikováno (viz bod 4.4).

Profylaxe antibiotiky

Antibiotika a antivirové přípravky je nutno rutinně podávat všem pacientům v průběhu léčby a po ní (viz bod 4.4).

Pokyny pro úpravu dávky

V případě závažné lymfopenie dané mechanismem působení MabCampathu se nedoporučují úpravy dávky.

Dojde-li k závažné infekci nebo projeví-li se těžká hematologická toxicita, je nutno léčbu MabCampathem přerušit, dokud se stav nezlepší. Léčbu MabCampathem se doporučuje přerušit, poklesne-li u pacienta počet krevních destiček na < 25 000/µl nebo absolutní počet neutrofilů (ANC) klesne na < 250/µl. Léčba MabCampathem může pokračovat poté, co infekce nebo toxicita ustoupila. Léčbu MabCampathem je nutno trvale ukončit, pokud se objeví autoimunní anémie nebo autoimunní trombocytopenie. Následující tabulka ukazuje doporučený postup př modifikaci dávky po vzniku hematologické toxicity během léčby:

Hematologické hodnoty

 

 

*

 

 

registrovánÚprava dávky

 

ANC < 250/μl a/nebo počet destiček ≤25 000/μl

 

 

 

 

První výskyt

 

 

Zastavit léčbu MabCampathem. Léčbu

 

 

 

MabCampathem 30 mg obnovit, jakmile ANC ≥

 

 

 

500/μl a počet destiček ≥ 50 000/μl.

 

 

není

 

Druhý výskyt

již

 

Zastavit léčbu MabCampathem. Léčbu

 

 

MabCampathem 10 mg obnovit, jakmile ANC ≥

 

 

500/μl a počet destiček ≥ 50 000/μl.

Třetí výskyt

 

 

Přerušení léčby MabCampathem.

snížení ANC a/nebo počtu krevních destiček na ≤ 50 % výchozí hodnoty u pacientů začínajících léčbu s výchozí hodnotou ANC ≤ 250/ l a/nebo výchozím počtem krevních destiček ≤ 25 000/ l

První výskyt

Zastavit léčbu MabCampathem. Léčbu

 

MabCampathem 30 mg obnovit, jakmile se

 

hodnoty vrátí do výchozího stavu.

 

 

P

 

řDruhýípavekvýskyt

Zastavit léčbu MabCampathem. Léčbu

 

MabCampathem 10 mg obnovit, jakmile se

 

hodnoty vrátí do výchozího stavu.

 

 

Třetí výskyt

Přerušení léčby MabCampathem.

* Je-li léčba přerušena mezi dávkami na 7 a více dní, léčba se zahajuje MabCampathem 3 mg, zvýšit na 10 mg a poté na 30 mg dle tolerance

Zvláštní populace

Starší pacienti (více než 65 let)

Platí doporučení výše uvedená pro dospělé. Pacienty je třeba pečlivě sledovat (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou renální nebo hepatální funkce

Nebyly prováděny žádné studie.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku MabCampath u dětí mladších 17 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Přípravek MabCampath musí být připraven dle pokynů uvedených bodě 6.6. Dávky se podávají intravenózní infuzí po dobu přibližně 2 hodin.

4.3 Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na alemtuzumab, myší proteiny nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto

 

přípravku,

-

aktivní systémová infekce,

-

HIV,

-

další aktivní malignity,

-

těhotenství.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Akutní nežádoucí reakce, které se mohou projevit během úvodního zvyšování dávek na základě

 

registrován

uvolnění cytokinů, zahrnují hypotenzi, zimnici/rigor, horečku, dušnost a vyrážky. Další reakce

není

 

zahrnují nevolnost, kopřivku, zvracení, únavu, dyspnoe, bolest hlavy, svědění, průjem a bronchospasmus. Četnost reakcí na infuzi byla nejvyšší během prvního týdne léčby a během druhého a třetího týdne klesala, a to jak u pacientů léčených MabCampathem v první linii, tak i u pacientů léčených již dříve.

Jsou-li tyto projevy střední až těžké,jiždávkování pokračuje na stejné úrovni před zvýšením dávky

s odpovídající premedikací do té doby, než je každá dávka dobře snášena. Je-li léčba vysazena na více než 7 dnůípavek, MabCampath se znovu nasazuje postupným zvyšováním dávek.

U pacientů, kteř byli léčeni MabCampathem, se vyskytla přechodná hypotenze. Opatrnosti je třeba při léčbě pacientů s ischemickým onemocněním srdce, anginou pectoris a/nebo u pacientů léčených antihypertenzními léčivými řípravky. U těchto pacientů byl v souvislosti s infuzí MabCampathu pozorován infarkt myokardu srdeční zástava.

Vyhodnoceníř průběžné monitorování srdeční funkce (např. echokardiografie, tepovou frekvenci a tPělesnou hmotnost) je potřebné zvážit u pacientů dříve léčených potenciálně kardiotoxickými agens.

Doporučuje se, aby tito pacienti byli premedikováni perorálními nebo intravenózními steroidy 30-60 minut před každou infuzí MabCampathu během zvyšování dávek a Je-li klinicky indikováno. Podávání steroidů je možné ukončit, jakmile je dosaženo zvýšení dávky. Navíc mohou být podána perorální antihistaminika, např. difenylhydramin 50 mg, a analgetika, např. paracetamol 500 mg.

V případě, že akutní reakce při infuzi přetrvává, je možné prodloužit dobu infuze až na 8 hodin od naředění MabCampathu do infuzního roztoku.

Nevyhnutelně se dostaví hluboká deplece lymfocytů jako očekávaný farmakologický účinek MabCampathu, který může být dlouhodobý. Počty CD4 a CD8 T-buněk začínají stoupat od 8. – 12. týdne léčby a pokračují k úpravě až několik měsíců od ukončení léčby. U pacientů užívajících MabCampath v první linii obnovení hodnot CD4+ na ≥200 buněk/ µl se objevilo do 6 měsíců po ukončení léčby, avšak 2 měsíce po skončení léčby byla průměrná hladina 183 buněk/ l. U již dříve

léčených pacientů užívajících MabCampath je průměrná doba k dosažení hladiny 200 buněk/μl 2 měsíce po poslední infuzi MabCampathu, ale může trvat více než 12 měsíců, než je dosaženo přibližných hodnot před léčbou. Pacient tak může být náchylnější k oportunním infekcím. Velmi se doporučuje antiinfekční profylaxe (např. trimethoprim/sulfamethoxazol 1 tableta dvakrát denně 3 krát týdně nebo jiná profylaxe proti pneumonii vyvolané Pneumocystis jiroveci (PCP) a účinný perorální antiherpetický přípravek, např. famciklovir 250 mg dvakrát denně). Profylaxe se zahájí během léčby a trvá nejméně 2 měsíce po ukončení léčby MabCampathem, nebo dokud počet CD4+ nedosáhne počtu 200 buněk/μl nebo více, podle toho, co nastane později.

Pokud pacient podstoupil léčbu zahrnující opakované vystavení chemoterapeutickým či biologickým látkám, existuje zvýšené riziko vzniku komplikací následkem infekce.

Vzhledem k možnosti reakce štěpu proti hostiteli spojené s transfúzí (TAGVHD) je doporučeno, aby pacienti, kteří byli léčeni MabCampathem, dostali ozářené krevní přípravky.

Asymptomatická laboratorně pozitivní cytomegalovirová (CMV) virémie by neměla být vždy považována za závažnou infekci vyžadující přerušení léčby. Průběžné klinické vyhodnocování by mělo být prováděno v případě symptomatické infekce CMV během léčby MabCampathem a nejméně po dobu 2 měsíců po jejím ukončení.

Přechodná neutropenie stupně 3 nebo 4 se vyskytuje velmi často během 5 - 8 týdne od zahájení léčby. Přechodná trombocytopenie stupně 3 nebo 4 se vyskytuje často během prvních 2 týdnů léčby a poté se u většiny pacientů začne zlepšovat. Proto je indikováno hematologické monitorování pacientů.

Rozvine-li se těžká hematologická toxicita, léčbu MabCampathem je řeba přerušit do té doby, než dojde k jejímu vymizení. Poté může léčba pokračovat podle povahy hematologické toxicity (viz bod 4.2). Léčbu MabCampathem je nutno trvale ukončit, pokud se objeví autoimunní anémie nebo

Během léčby MabCampathem je třeba sledovat pravidelně úplný krevní obraz a počet krevních destiček, rozvine-li se cytopenie, je třeba toto vyšetř provádět častěji.

autoimunní trombocytopenie.

není

registrován

 

Nepředpokládá se, že by pravidelné a systematické monitorování exprese CD52 bylo součástí rutinní klinické praxe Je-li však zvažovánajižopakovaná léčba, je vhodné přítomnost exprese CD52 potvrdit.

Z údajů, které jsou k dispozici pro pacienty léčené MabCampathem v první linii, vyplývá, že v době progrese choroby nebo v době smrti nebyla ztráta exprese CD52 pozorována.

Pacient mípavekůže dostat alergickou nebo hypersenzitivní reakci na MabCampath, na myší nebo chimerické monoklonální protilátky.

V případě reakce během podávání je nutné podat léčivé přípravky na léčbu reakcí hypersenzitivity a připravit se na zavedení urgentních opatření (viz bod 4.2).

Mužiři ženy fertilním ěku musí používat účinná antikoncepční opatření během léčby a 6 měsíců po ukonPčení léčby MabCampathem (viz bod 4.6 a 5.3).

Nebyly prováděny žádné studie zaměřené na vliv věku na vnímavost k MabCampathu a na jeho toxicitu. Obecně platí, že starší pacienti (více než 65 let) snášejí cytotoxickou terapii hůře než mladší jedinci. Vzhledem k tomu, že CLL se v této starší věkové skupině vyskytuje často, měli by tito pacienti být pečlivě sledováni (viz bod 4.2). Ve studiích prováděných s pacienty léčenými v první linii a pacienty léčenými opakovaně nebyly pozorovány podstatné rozdíly v bezpečnosti a účinnosti

v souvislosti s věkem; nicméně rozsah vytvořených databází je dosud omezený.

Těhotenství

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Přestože s MabCampathem nebyly prováděny žádné formální studie zaměřené na lékové interakce, žádné klinicky významné interakce MabCampathu s jinými přípravky nejsou známy. Protože MabCampath je rekombinantní lidský protein, meziléková interakce zprostředkovaná P450 se nepředpokládá. Přesto se nedoporučuje podávat MabCampath během 3 týdnů po jiné chemoterapeutické léčbě.

Přesto, že toto nebylo studováno, nedoporučuje se pacientovi podávat živé virové vakcíny nejméně po dobu 12 měsíců po léčbě MabCampathem. Schopnost vytvořit primární nebo anamnestickou humorální odpověď na jakoukoliv vakcínu nebyla studována.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

MabCampath je během těhotenství kontraindikován. Je známo,registrovánže lidský IgG prochází placentární bariérou. Stejně tak může procházet placentární bariérou i MabCampath a může tak potenciálně

způsobit úbytek fetálních B a T lymfocytů. Reprodukční studie na zvířatech nebyly MabCampathem

prováděny. Není známo, zda MabCampath může vyvolat poškození plodu, je-li podán ěhotné ženě.

Ženy i muži ve fertilním věku musí používat účinná antikoncepční opatření během léčby MabCampathem a 6 měsíců po jejím ukončení (viz bod 5.3).

Kojení

Není známo, zda je MabCampath vylučován do mateřského mléka. Pokud je potřebná léčba, kojení

musí být přerušeno během léčby a nejméně po dobu 4 týdnů po ukončení léčby MabCampathem.

Fertilita

Nebyly provedeny žádné definitivní studie hodnotící vliv prostředku MabCampath na fertilitu. Není

 

již

známo, zda má prostředek MabCampath u lidíneníjakýkoli vliv na schopnost reprodukce (viz bod 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

řípavek

 

Studie zaměřené na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje nebyly prováděny. Je však třeba opatrnosti, protože byla zaznamenána zmatenost a somnolence.

4.8 Nežádoucí účinky

Níže uvedené tabulky obsahují nežádoucí účinky podle tříd orgánových systémů, jak je uvádí MedDRA (MedDRA SOC). Četnosti jsou založeny na údajích z klinických studií. Pro popis jednotlivýchP reakcí jejich synonym a souvisejících stavů byly vybrány nejvhodnější termíny MedDRA.

Tyto četnosti jsou definovány jako velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 a < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 a < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000). Nejsou

k dispozici žádné informace pro události, ke kterým dojde s menší četností, a to vzhledem k velikosti studované populace pacientů; n = 147 pro pacienty léčené v první linii a n = 149 pro pacienty již dříve léčené.

Nejčastější nežádoucí reakce, které se pojí s použitím přípravku MabCampath jsou: reakce na infuzi (pyrexie, zimnice, hypotenze, kopřivka, nauzea, vyrážka, tachykardie, dyspnoe), cytopenie (neutropenie, lymfopenie, trombocytopenie, anémie), infekce (CMV viremie, cytomegalovirová infekce a jiné infekce), gastrointestinální příznaky (nauzea, zvracení, břišní bolest) a neurologické

subjektivní příznaky (insomnie, úzkost). Nejčastější vážné nežádoucí reakce jsou cytopenie, reakce na infuzi a imunosuprese/infekce.

Nežádoucí účinky u pacientů léčených v první linii

Bezpečnostní údaje pro pacienty s B-CLL léčené v první linii jsou založeny na nežádoucích účincích, které byly pozorovány během kontrolované randomizované studie na 147 zařazených pacientech, během které se podával MabCampath jako jediný lék v dávce 30 mg nitrožilně třikrát týdně po dobu max. 12 týdnů, včetně období zvyšování dávky. Přibližně 97 % pacientů léčených v první linii pociťovalo nežádoucí účinky; nejčastěji uváděné reakce u pacientů léčených v první linii se obvykle objevily v prvním týdnu léčby.

V každé skupině četnosti výskytu jsou nežádoucí účinky pozorované během léčby nebo do 30 dnů od ukončení léčby MabCampathem seřazeny v pořadí podle závažnosti od nejzávažnějších po nejméně závažné.

Třída

Velmi časté

 

 

Časté

 

Méně časté

orgánových

 

 

 

 

 

 

systémů

 

 

 

 

 

 

Infekce a

Cytomegalovirová virémie

Pneumonie

Sepse

parazitární

Cytomegalovirová infekce

Bronchitida

Stafylokoková infekce

onemocnění

 

 

 

Faryngitida

Tuberkulóza

 

 

 

 

Orální kandidóza

Bronchopneumonie

 

 

 

 

 

 

Herpes ophtalmicus

 

 

 

 

 

 

Beta-hemolytická

 

 

 

 

 

 

streptokoková infekce

 

 

 

není

registrovánKandidóza

 

 

 

 

Genitální kandidóza

 

 

 

 

Infekce močových cest

 

 

 

 

Cystitida

 

 

 

 

Tinea kůže těla

 

 

 

 

Nazofaryngitida

 

 

 

 

Rinitida

Poruchy krve a

 

již

 

Febrilní neutropenie

Agranulocytóza

lymfatického

 

 

Neutropenie

Lymfopenie

systému

 

 

Leukopenie

Lymfadenopatie

 

 

 

 

 

 

 

Trombocytopenie

Epistaxe

 

 

 

 

Anémie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

 

 

Anafylaktická reakce

imunitního

 

 

 

 

 

Hypersenzitivita

systému

 

 

 

 

 

 

metabolismu

 

 

 

Úbytek tělesné hmotnosti

Syndrom lýzy

 

 

 

 

 

nádorových buněk

řípavek

 

 

 

 

Hyperglykemie

výživy

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

 

 

Snížení množství

 

 

 

 

 

celkových proteinů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anorexie

 

 

 

 

 

 

 

Psychiatrické

 

 

 

Úzkost

 

 

poruchy

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

Synkopa

 

Vertigo

nervového

 

 

 

Závratě

 

 

systému

 

 

 

Tremor

 

 

 

 

 

 

Parestézie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída

Velmi časté

 

 

Časté

 

Méně časté

orgánových

 

 

 

 

 

 

systémů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypoestézie

 

 

 

 

 

Bolest hlavy

 

Poruchy oka

 

 

 

 

 

Konjunktivitida

Srdeční

 

 

 

Cyanóza

 

Srdeční zástava

poruchy

 

 

 

Bradykardie

Infarkt myokardu

 

 

 

 

Tachykardie

Angina pectoris

 

 

 

 

Sinusová tachykardie

Fibrilace síní

 

 

 

 

 

 

Supraventrikulární

 

 

 

 

 

 

arytmie

 

 

 

 

 

 

Sinusová bradykardie

 

 

 

 

 

 

Supraventrikulární extra

 

 

 

 

 

 

systoly

 

 

 

 

 

 

Cévní poruchy

Hypotenze

 

 

Hypertenze

Ortostatická hypotenze

 

 

 

 

 

 

Návaly horkosti

 

 

 

 

 

 

Zčervenání

 

 

 

 

 

 

Respirační,

 

 

 

Bronchospazmus

Hypoxie

hrudní a

 

 

 

Dyspnoe

 

Pleurální efúze

mediastinální

 

 

 

 

 

Dysfonie

poruchy

 

 

 

 

 

Rinorea

 

 

 

 

 

 

 

Gastrointestinál

Nevolnost

 

 

Zvracení

 

Ileus

ní poruchy

 

 

 

Bolesti břicha

Orální potíže

 

 

 

 

 

 

Žaludeční potíže

 

 

 

 

 

registrován

 

 

 

 

 

 

Průjem

Poruchy kůže a

Kopřivka

 

 

Alergická dermatitida

Svědivá vyrážka

podkoží

Vyrážka

 

 

Svědě

 

Makulární vyrážka

 

 

 

 

Nadměrné pocení

Erytematózní vyrážka

 

 

 

 

Erytém

 

Dermatitida

 

 

 

není

 

 

Poruchy

 

již

 

Myalgie

 

Bolest kostí

svalové a

 

 

Muskoskeletální bolest

Artralgie

kosterní

 

 

Bolesti zad

 

Bolest na prsou

 

 

 

 

soustavy

 

 

 

 

 

Svalové křeče

pojivové tkáně

 

 

 

 

 

 

Poruchy ledvin

 

 

 

 

 

Snížený proud moči

a močových

 

 

 

 

 

Dysurie

cest

 

 

 

 

 

 

Celkové

Horečka

 

 

Únava

 

Zánět sliznic

poruchy a

Zimnice

 

 

Astenie

 

Erytém v místě vpichu

lokálnířreakceípavek

 

 

 

 

Lokalizovaný edém

místě aplikace

 

 

 

 

 

Edém v místě vpichu

P

 

 

 

 

 

Malátnost

 

 

 

 

 

 

 

Byly hlášeny akutní reakce spojené s infuzí zahrnující horečku, mrazení, nauzea, zvracení, hypotenzi, slabost, vyrážku, kopřivku, dušnost, bolest hlavy, svědění a průjem. Většina těchto reakcí je mírné až střední závažnosti. Akutní reakce spojené s infuzí se obvykle objeví během prvního týdne léčby a jejich výskyt poté klesá. Reakce stupně 3 nebo 4 jsou po prvním týdnu méně časté.

Nežádoucí účinky u již dříve léčených pacientů

Bezpečnostní údaje u již dříve léčených pacientů s B-CLL jsou založeny na výsledcích studie u 149 pacientů zařazených do single-arm studií MabCampathu (studie 1, 2 a 3). Více než 80 % již dříve léčených pacientů pociťovalo nežádoucí účinky; nejčastěji uváděné reakce se obvykle objevily v prvním týdnu léčby.

V každé skupině četnosti výskytu jsou nežádoucí účinky seřazeny v pořadí podle závažnosti od nejzávažnějších po nejméně závažné.

Třída orgánových systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Infekce a parazitární

Sepse

 

Cytomegalovirová

Bakteriální infekce

onemocnění

Pneumonie

infekce

Virová infekce

 

Herpes simplex

Infekce

Mykotická dermatitida

 

 

 

Pneumocystis

Laryngitida

 

 

 

jiroveci

Rinitida

 

 

 

Pneumonitida

Onychomykóza

 

 

 

Mykotická infekce

 

 

 

 

Kandidóza

 

 

 

 

Herpes zoster

 

 

 

 

Abscesy

 

 

 

 

Infekce močových

 

 

 

 

cest

 

 

 

 

Sinusitida

 

 

 

 

Bronchitida

 

 

 

 

Infekce horních

 

 

 

 

cest dýchacíchregistrován

 

 

 

Faryngitida

 

 

 

 

Infekce

 

Novotvary benigní, maligní a

 

není

Onemocnění podobné

nespecifikované (včetně cyst

 

lymfomu

a polypů)

 

 

Poruchy krve a lymfatického

Granulocytopenie

Febrilní

Aplazie kostní dřeně

systému

Trombocytopenie

neutropenie

Disseminovaná

 

Anémie

 

Pancytopenie

intravaskulární koagulace

 

již

 

Leukopenie

Hemolytická anémie,

 

 

 

Lymfopenie

Snížený haptoglobin

 

 

 

Purpura

Útlum kostní dřeně

 

 

 

 

Epistaxe

 

 

 

 

Krvácení z dásní

 

 

 

 

Abnormální hematologické

 

 

 

 

hodnoty

 

 

 

 

 

imunitního systému

 

 

 

Alergická reakce

řípavek

 

 

 

Závažné anafylaktické a

Poruchy

 

 

 

další reakce hypersenzitivity

 

 

 

 

metabolismu a

Anorexie

 

Hyponatrémie

Hypokalémie

výživy

 

 

Hypokalcémie

Zhoršení diabetes mellitus

 

 

 

Úbytek na

 

 

 

 

hmotnosti

 

 

 

 

Dehydratace

 

 

 

 

Žízeň

 

 

 

 

 

 

Třída orgánových systémů

 

Velmi časté

Časté

Méně časté

Psychiatrické poruchy

 

 

 

Zmatenost

Depersonalizace

 

 

 

 

 

Úzkost

Poruchy osobnosti

 

 

 

 

 

Deprese

Abnormální myšlení

 

 

 

 

 

Somnolence

Impotence

 

 

 

 

 

Nespavost

Nervozita

 

 

 

 

 

Poruchy nervového systému

 

Bolest hlavy

Vertigo

Synkopa

 

 

 

 

 

Závratě

Abnormální chůze

 

 

 

 

 

Tremor

Dystonie

 

 

 

 

 

Parestézie

Hyperestézie

 

 

 

 

 

Hypoestézie

Neuropatie

 

 

 

 

 

Hyperkinéze

Změna vnímání chuti

 

 

 

 

 

Ztráta chuti

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy oka

 

 

 

Konjunktivitida

Endoftalmitida

Poruchy ucha a labyrintu

 

 

 

 

Hluchota

 

 

 

 

 

 

Ušní šelesty

 

 

 

 

 

 

Srdeční poruchy

 

 

 

Palpitace

Srdeční zástava

 

 

 

 

 

Tachykardie

Infarkt myokardu

 

 

 

 

 

 

Fibrilace síní

 

 

 

 

 

 

Supraventrikulární

 

 

 

 

 

 

tachykardie

 

 

 

 

 

 

Arytmie

 

 

 

 

 

 

Bradykardie

 

 

 

 

 

 

Abnormální EKG

Cévní poruchy

 

Hypotenze

 

Hypertenze

Periferní ischémie

 

 

 

 

 

registrován

 

 

 

 

 

Vasospazmus

 

 

 

 

 

 

Zrudnutí

 

 

 

 

 

 

 

Respirační, hrudní a

 

Dyspnoe

 

Hypoxie

Stridor

mediastinální poruchy

 

 

 

Hemoptýza

Napětí v krku

 

 

 

 

 

Bronchospasmus

Pulmonální infiltrace

 

 

 

již

neníKašel

Pleurální výpotek

 

 

 

 

 

Snížení šelestů při dýchání

 

 

 

 

 

Dýchací obtíže

 

 

 

 

 

 

Gastrointestinální poruchy

 

Zvracení

 

Gastrointestinální

Gastroenteritida

řípavek

 

Nevolnost

 

krvácení

Ulcerace na jazyku

 

Průjem

 

Ulcerativní

Gingivitida

 

 

 

stomatitida

Škytavka

 

 

 

Stomatitida

Říhání

 

 

 

Bolesti břicha

Sucho v ústech

 

 

 

Dyspepsie

 

 

 

 

Zácpa

 

 

 

 

Nadýmání

 

cest

jater a žlučových

 

 

 

Abnormální

 

 

 

 

 

funkce jater

 

Poruchy

 

 

 

 

 

 

Poruchy kůže a podkoží

 

Svědění

 

Bulózní erupce

Makulopapulární vyrážka

 

 

 

Kopřivka

 

Erytematózní

Kožní poruchy

 

 

 

Vyrážka

 

vyrážka

 

 

 

 

Nadměrné pocení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída orgánových systémů

Velmi časté

Časté

 

Méně časté

Poruchy svalové a kosterní

 

Artralgie

 

Bolest nohou

soustavy a pojivové tkáně

 

Myalgie

 

Hypertonie

 

 

Skeletální bolest

 

 

 

Bolesti zad

 

 

 

 

 

 

Poruchy ledvin a močových

 

 

 

Hematurie

cest

 

 

 

Močová

 

 

 

 

inkontinence

 

 

 

 

Snížený proud

 

 

 

 

moči

 

 

 

 

Polyurie

 

 

 

 

Abnormální funkce ledvin

 

 

 

 

Celkové poruchy a lokální

Zimnice

Bolesti na prsou

Edém plic

reakce v místě aplikace

Horečka

Chřipkové

Periferní edém

 

Únava

příznaky

 

Periorbitální edém

 

 

Mukozitida

Ulcerace sliznic

 

 

Edémy

ústech

Podlitina místě

 

 

Edémy

 

vpichu

 

 

Astenie

 

Dermatitida místě

 

 

Malátnost

vpichu

 

 

Pocit změny ělesné

Bolest místě

 

 

teploty

 

vpichu

 

 

Reakce

místě

 

 

 

vpichu

 

 

 

 

Bolest

 

 

 

 

registrován

 

 

 

Nežádoucí účinky pozorované po uvedení přípravku na trh

 

 

bronchospazmus, hypoxie, synkopy, plicní infiltráty,nenísyndrom akutní respirační tísně (ARDS), zástavu dýchání, infarkt myokardu, arytmie,jižakutní srdeč insuficienci a srdeční zástavu. Po podání MabCampathu byly hlášeny závažné anafylaktické a jiné reakce hypersenzitivity, včetně anafylaktického šoku a angioedému. Tyto příznaky mohou být zmírněny nebo se jim lze vyhnout využitím premedikace postupným zvyšováním dávek (viz bod 4.4).

Reakce související s infuzí: byly pozorovány následující závažné a někdy fatální reakce -

Infekce aípavekinfestace: závažné někdy i fatální virové (např. adenovirus, parainfluenza, hepatitis B, progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML)), bakteriální (včetně tuberkulózy a atypických mykobakterióz, nokardiózy), infekce způsobené prvoky (např. toxoplazma gondii), a plísňové infekce (rhinocerebrální mukormykóza), včetně reaktivace latentních infekcí, se vyskytly během postmarketingového sledování. Doporučovaná protiinfekční profylaktická léčba se zdá být účinná v redukciřrizika PCP herpetických infekcí (viz bod 4.4).

Byly hlášeny EBV asociované lymfoproliferativní poruchy, v některých případech smrtelné.

Poruchy

krve a lymfatického systému: byly hlášeny závažné reakce projevující se krvácením.

 

 

 

Poruchy imunitního systému: byly hlášeny závažné a někdy fatální autoimunní jevy zahrnující autoimunní hemolytickou anémii, autoimunní trombocytopenii, aplastickou anemii, Guillain Barré syndrom a jeho chronickou formu, chronickou zánětlivou demyelinizační polyradikuloneuropatii. Pozitivní Coombsův test byl také pozorován. Hlášeny byly i případy s transfúzí související reakce štěpu proti hostiteli (TAGVHD).

Poruchy metabolismu a výživy: byl hlášen syndrom z lýzy tumoru s fatálním koncem.

Poruchy nervového systému: objevilo se intrakraniální krvácení s fatálním koncem u pacientů s trombocytopenií.

Srdeční poruchy: městnavé srdeční selhání, kardiomyopatie a snížená ejekční frakce byly hlášeny u pacientů, kteří byli dříve léčeni potenciálně kardiotoxickými přípravky.

4.9 Předávkování

Pacientům byla opakovaně aplikována dávka až 240 mg MabCampathu. Četnost výskytu nežádoucích účinků stupně 3 a 4, jako je horečka, hypotenze a anémie může být u těchto pacientů vyšší. Pro MabCampath není známo specifické antidotum. Léčba zahrnuje vysazení MabCampathu a podpůrnou terapii.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Alemtuzumab vyvolává rozpad lymfocytů vazbou na CD52, registrováncož je vysoce vyjádřený, nemodulující antigen přítomný na povrchu téměř všech B a T lymfocytů stejně jako monocytů, thymocytů a

Farmakoterapeutická skupina: Antineoplastické látky, monoklonální protilátky, ATC kód: L01XC04.

Alemtuzumab je genetickým inženýrstvím humanizovaná IgG1 kappa monoklonální protilátka

specifická pro 21-28 kD povrchový glykoprotein (CD52) lymfocytárních buněk vyjádřený primárně na

povrchu normálních a maligních B a T lymfocytů periferní krve. Alemtuzumab vznikl vložením šesti

komplementaritu determinujících oblastí z IgG2a krysí monoklonální protilátky do molekuly lidského IgG1 imunoglobulinu.

Pacienti s B-CLL léčení v první linii

není

makrofágů. Protilátka vyvolá rozpad lymfocytů fixací komplementu a na protilátce závislou buněčnou cytotoxicitou. Antigen byl nalezen na malém procentu granulocytů (< 5%), ale nikoliv na erytrocytech nebo destičkách. Alemtuzumab nepoškozuje hematopoetické kmenové buňky ani progenitorové buňky.

Bezpečnost účinnost MabCampathu byla hodnocena ve fázi III otevřené randomizované srovnávací

řípavek

již

studie u pacientů léčených první linii (dříve neléčených) s chorobou B-CLL ve stadiu Rai I-IV, kteří potřebovali léčbu (Studie 4). Prokázalo se, že MabCampath byl účinnější než chlorambucil, měřeno podle délky řežití bez progrese choroby (PFS), což byl primární cíl (endpoint) studie (viz obr. 1).

P

Obr. 1: přežití bez progrese choroby u pacientů léčených v první linii (podle druhu léčby)

Odhadovaná pravděpodobnost

Poměr rizika: 0,58 95 % CI: 0,43, 0,77

Stratifikovaný log-rank test: p=0,0001

Počet ohroženýchDoba (měsíce)

Mezi další cíle studie patřilo posouzení kompletní remise (CR) a celkové léčebné odpovědi (CR nebo parciální remise) podle kritérií NCIWG z roku 1996, doby trvání léčebné odpovědi, doby do

alternativní léčby a bezpečnosti u obou léčených skupin.

registrován

 

 

 

 

Přehled pacientů léčených v první linii a výsledky

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezávislý průzkum rychlosti a doby trvání reakce

 

 

MabCampath

Chlorambucil

Hodnota P

 

 

n=149

n=148

 

 

 

 

není

 

 

Průměrný věk (v letech)

 

 

Neuplatňuje se

Onemocnění ve stadiu Rai III/IV

 

33,6 %

33,1 %

Neuplatňuje se

Celková léčebná odpověď

již

83,2 %

55,4 %

<0,0001*

Kompletní remise

 

 

24,2 %

2,0 %

<0,0001*

Negativní MRD ****

 

 

7,4 %

0,0 %

0,0008*

Parciální remise

 

 

59,1 %

53,4 %

Neuplatňuje se

Doba trvání léčebné odpovědi**,

 

N=124

N=82

Neuplatňuje se

kompletní remise(CR) nebo

 

 

16,2

12,7

 

parciální remise (PR) ¨

 

 

(11,5, 23,0)

(10,2, 14,3)

 

(měsíce)

 

 

 

 

 

Median K-M (interval

 

 

 

 

 

spolehlivostiřípavek95 %)

 

 

 

 

 

Doba do alternativní léčby (v

 

 

23,3

14,7

0,0001***

měsících)

 

 

(20,7, 31,0)

(12,6, 16,8)

 

P

 

 

 

 

 

Průměr K-M (interval

 

 

 

 

 

spolehlivosti 95 %)

 

 

 

 

 

*Pearsonův chi-kvadrát test nebo Exact test

**Doba trvání nejlepší odpovědi

***Test log-rank v třídění podle stadia Rai (stadium I-II proti stadiu III-IV)

****Podle 4barevné průtokové cytometrie

30
Stanovení CMV metodou PCR:

Cytogenetické analýzy u poprvé léčených pacientů na B-CLL:

Cytogenetický profil choroby B-CLL je stále více považován za důležitou prognostickou informaci, protože může podle něj být předvídána reakce na určité druhy léčby. U poprvé pacientů léčených

v první linii (n=282), u kterých byly ze studie 4 k dispozici výchozí cytogenetické (FISH) údaje, byly zjištěny chromozomální aberace u 82 %, zatímco normální karyotyp byl zjištěn u 18 %. Chromozomální aberace byly kategorizovány podle Döhnerova hierarchického modelu. Mezi pacienty užívajícími v první linii užívajícími buď MabCampath nebo chlorambucil se vyskytovalo 21 pacientů s delecí 17 p, 54 pacientů s delecí 11 q, 34 pacientů s trisomií 12, 51 pacientů s normálním karyotypem a 67 pacientů s izolovanou delecí 13q.

Hodnota ORR byla lepší u pacientů s jakoukoli delecí11q (87 % proti 29 %; p<0,0001) nebo izolovanou delecí 13q (91 % proti 62 %; p=0,0087), kteří byliregistrovánléčeni MabCampathem porovnání s

chlorambucilem. Trend zlepšující se hodnoty ORR byl pozorován u pacientů delecí 17p léčených MabCampathem (64 % proti 20 %; p=0,0805). Úplná remise byla také lepší u pacientů izolovanou delecí 13q léčených MabCampathem (27 % proti 0 %; p=0,0009). Průměrná hodnota PFS byla lepší u pacientů s izolovanou delecí 13q léčených MabCampathem (24,4 proti 13,0 měsícům; p=0,0170

v dělení podle stadia Rai). Tendence ke zlepšování PFS byla pozorována u pacientů delecí17p, trisomií 12 a normálním karyotypem, avšak nebyla statisticky významná díky malé velikosti vzorku.

V randomizované kontrolované studii u pacientů léčených v první linii (studie 4) byli pacienti ve skupině léčené MabCampathem testováni jednou týdně na CMV pomocí metody PCR (polymerázová

řetězová reakce) od počátku po dokončení léčby a každé 2 týdny během prvních 2 měsíců po skončení léčby. V této studii byla asymptomatická pozitivní PCR pouze pro CMV zaznamenána u 77

z celkového počtu 147 pacientů (52,4 %) léčených MabCampathem; symptomatická infekce CMV

byla méně častá a vyskytla se u 23 ze 147 pacientů léčených MabCampathem (16 %). Ve skupině léčené MabCampathem 36 ze 77 (46,8 %) pacientů s asymptomatickou PCR pozitivní CMV dostávalo

antivirovou léčbu a u 47 z těchto 77 pacientů (61 %) byla léčba MabCampathem přerušena. Přítomnost

asymptomatické pozitivní PCR pro CMV nebo symptomatické PCR pozitivní CMV infekce během

léčby MabCampathem neměla zjistitelný účinek na počet přežití bez progrese choroby (PFS).

Již dříve léčení pacienti s B-CLL:

 

není

 

 

 

 

 

 

Určení účinnosti MabCampathu je založeno na celkové odpovědi a na četnosti přežívání. V následující

 

 

již

 

 

 

tabulce jsou shrnuty údaje dostupné ze tří nekontrolovaných B-CLL studií:

 

 

 

 

 

 

 

Parametry účinnosti

 

 

Studie 1

Studie 2

Studie 3

Počet pacientů

 

 

Diagnostická skupina

 

B-CLL pacienti, kteří

B-CLL pacienti, u

B-CLL (plus PLL)

řípavek

 

dostávali alkylační látku,

nichž nedošlo

pacienti, u nichž

 

a kteří nereagovali na

k odpovědi nebo u

nedošlo k odpovědi

 

 

fludarabin

nichž došlo k relapsu

nebo u nichž došlo

 

 

 

po léčbě konvenční

k relapsu po léčbě

P

 

 

 

 

 

 

chemoterapií

fludarabinem

Průměrný věk (roky)

 

 

Charakteristika nemoci (%)

 

 

 

 

 

Rai stadium III/IV

 

 

B symptomy

 

 

Předchozí léčby (%):

 

 

 

 

 

Alkylační látky

 

 

Fludarabin

 

 

Počet předchozích režimů (rozmezí)

 

 

3 (2-7)

3 (1-10)

3 (1-8)

Úvodní dávkovací schéma

 

Pozvolné zvyšování ze 3

Pozvolné zvyšování z

Pozvolné zvyšování

 

 

na 10 a dále na 30 mg

10 na 30 mg

z 10 na 30 mg

Parametry účinnosti

Studie 1

 

Studie 2

Studie 3

Závěrečné dávkovací schéma

30 mg iv 3 x týdně

 

30 mg iv 3 x týdně

30 mg iv 3 x týdně

Celková četnost odpovědi (%)

 

(95% Interval spolehlivosti)

(23-43)

 

(8-33)

(11-47)

Kompletní odpověď

 

Částečná odpověď

 

Průměrné trvání odpovědi (měsíce)

 

(95% Interval spolehlivosti)

(5-8)

 

(5-23)

(6-19)

Průměrná doba do nástupu odpovědi

 

 

 

 

(měsíce)

 

(95% Interval spolehlivosti)

(1-2)

 

(1-5)

(2-4)

Přežívání bez další progrese (měsíce)

 

 

 

 

(95% Interval spolehlivosti)

 

 

(3-5)

 

(3-7)

(3-9)

Přežívání (měsíce):

 

 

 

 

(95% Interval spolehlivosti)

 

 

 

 

Všichni pacienti

16 (12-22)

 

26 (12-44)

28 (7-33)

Pacienti odpovídající na léčbu

33 (26-ND)

 

44 (28-ND)

36 (19-ND)

ND = nebylo dosaženo

 

registrován

 

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika byla popsána u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií z B-buněk (B-CLL), u kterých nebyla předchozí léčba analogy purinů úspěšná, a kteří ještě nikdy MabCampath nedostali. MabCampath byl podán 2 hodinovou intravenózní infuzí v doporučeném dávkovacím schématu, úvodní 3 mg a vzestup na 30 mg, 3 x týdně nenípo dobu až 12 týdnů. Farmakokinetika MabCampathu sledovala 2kompartmentový model a vykázala nelineární eliminační kinetiku. Po poslední 30 mg dávce byl průměrný distribuční objem v rovnovážném stavu 0.15 l/kg (rozmezí: 0.1-0.4 l/kg), naznačující, že distribuce probíhala převážně v extracelulární tekutině a v plasmě. Systémová clearance poklesla po opakovaném podávání vzhledem k poklesu receptory zprostředkované clearance

(ztráta CD52 receptorů v periferii). S opakovaným podáváním a následnou akumulací koncentrace v plasmě se rychlost eliminace přiblížilajižkinetice podle nulového vzorce. Po první 30 mg dávce byl

poločas 8 hodin (rozmezí: 2-32 hodin) a po poslední 30 mg dávce byl poločas 6 dní (rozmezí: 1-14 dní). Koncentrace v rovnovážném stavu bylo dosaženo po přibližně 6 týdnech dávkování. Nebyl

pozorován zjevný rozdíl mezi farmakokinetikou u mužů a žen ani vliv věku.

5.3 Předklinickéípavekúdaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické hodnocení alemtuzumabu na zvířatech je omezeno na opici cynomolgus, protože u jiných druhů než u primátů antigen CD52 není vyjádřen.

U tohoto druhu byla lymfocytopenie nejobvyklejším účinkem souvisejícím s léčbou. Ve studiích s opakovanýmiř dávkami byl pozorován lehce kumulativní účinek na stupeň deplece lymfocytů ve

srovnáníP se studiemi s jednorázovou dávkou. Deplece lymfocytů byla rychle reversibilní po ukončení podávání. Reversibilní neutropenie byla pozorovatelná po denním intravenózním nebo subkutánním podávání po dobu 30 dnů, ale nebyla pozorována po jednorázové dávce ani po denním podávání po dobu 14 dnů. Histopatologické nálezy ze vzorků kostní dřeně neukázaly žádné výrazné změny související s léčbou. Jednorázové intravenózní dávky 10 a 30 mg/kg způsobily střední až těžkou hypotenzi související s dávkou, doprovázenou lehkou tachykardií.

Vazba MabCampathu na Fab byla pozorována v lymfoidní tkáni a v mononukleárním fagocytárním systému. Výrazná Fab vazba byla rovněž pozorována v mužském pohlavním systému (epididymis, spermie, semenné váčky) a v kůži.

Další nálezy ve výše zmíněných studií toxicity neposkytly žádné další informace významné pro klinické použití.

Neotevřená injekční lahvička: 3 roky.
S MabCampathem nebyly prováděny žádné krátkodobé ani dlouhodobé studie na zvířatech zaměřené na kancerogenní a mutagenní potenciál.
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1 Seznam pomocných látek
Dihydrát dinatrium-edetátu Polysorbát 80
Chlorid draselný Dihydrogenfosforečnan draselný Chlorid sodný Hydrogenfosforečnan sodný Vodu na injekci

6.2 Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravkyregistrovánvýjimkou ěch, které jsou

uvedeny v bodě 6.6.

Nejsou známy inkompatibility s jiným léčivými přípravky. Další léčivé přípravky by se však nemají přidávat k infuzi MabCampathu nebo současně podávat stejnou intravenózní infuzní hadičkou.

6.3Doba použitelnosti

Rekonstituovaný roztok: MabCampath neobsahujenenížádnou antimikrobiální přísadu. MabCampath musí

být použit během 8 hodin od naředění. Roztok může být uchováván při teplotě 15 °C-30 C nebo

v chladničce. Toto platí za podmínky, že naředě probíhá v přísně aseptických podmínkách a roztok je chráněn před světlem.

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníjiž

Uchovávejte ůvodním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku viz bod 6.3.

Uchovávejteípavekchladničce (2 °C-8 C).

Chraňte před mrazem.

6.5 Druh obalu velikost balení ř ČPirá injekční lahvička (sklo typu I) s gumovou zátkou obsahující 1 ml koncentrátu

Velikost balení: 3 injekční lahvičky v krabičce.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Před podáním je nutné prohlédnout obsah injekční lahvičky, neobsahuje-li částice nebo nedošlo-li k změně zabarvení. Jsou-li přítomny částice nebo je-li koncentrát zabarven, injekční lahvičku nelze použít.

MabCampath neobsahuje žádný antimikrobiální prostředek, doporučuje se proto použít aseptickou techniku při přípravě infuzního roztoku MabCampathu, naředěný infuzní roztok chránit před světlem a podat během 8 hodin od přípravy. Potřebné množství obsahu injekční lahvičky se přidá do 100 ml

infuzního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) nebo do infuzního roztoku (5%) glukózy. Je třeba jemným otáčením vaku roztok promíchat. Pozornost je třeba věnovat zachování sterility připraveného roztoku, protože neobsahuje žádné antimikrobiální prostředky.

Do infuzního roztoku s MabCampathem nelze přidávat jiné přípravky a tyto nesmí být aplikovány ani stejným infuzním setem (viz bod 4.5).

Při přípravě roztoku MabCampathu a při manipulaci s ním je třeba opatrnosti. Doporučuje se použít latexové rukavice a ochranné brýle jako ochranu před potřísněním v případě, že dojde k rozbití ampulky nebo jinému náhodnému vylití obsahu. Ženy, které jsou těhotné nebo plánují těhotenství, nesmí s MabCampathem manipulovat.

Je třeba dodržovat všechny postupy při manipulaci s přípravkem a př jeho likvidaci. Veškerý odpad a potřísněný materiál musí být spálen.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé řípravky http://www.ema.europa.eu.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

registrován

Genzyme Europe BV

 

Gooimeer 10

 

1411 DD Naarden

 

Nizozemsko

 

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/01/193/002

 

 

 

 

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 06/07/2001

 

Datum posledního prodloužení registrace: 10/07/2011není

 

10.

DATUM REVIZE TEXTU

 

 

řípavek

již

 

 

 

 

P

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis