Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Maci (autologous cultured chondrocytes) – Souhrn údajů o přípravku - M09AX02

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Maci
Kód ATCM09AX02
Látkaautologous cultured chondrocytes
VýrobceVericel Denmark ApS
Implantační matrice MACI 500 000 až 1 000 000 buněk/cm2

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden implantát obsahuje charakterizované autologní kultivované chondrocyty nasazené na matrici.

2.1Obecný popis

Charakterizované životaschopné autologní chondrocyty expandované ex vivo exprimující markerové geny specifické pro chondrocyty, nasazené na membránu z kolagenu typu I/III z prasete s označením CE.

2.2

Kvalitativní a kvantitativní složení

Suspended

 

 

 

Jedna implantační matrice se skládá z charakterizovaných autologních chondrocytů na membráně z kolagenu

typu I/III o velikosti 14,5 cm², o hustotě 500 000 až 1 000 000 buněk na cm2, kterou chirurg upraví podle

velikosti a tvaru defektu.

 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

3.

LÉKOVÁ FORMA

 

Implantační matrice.

 

 

Implantát se skládá z neprůhledné téměř bílé membrány s nasazenými chondrocyty, dodávané v 18 ml

bezbarvého roztoku v misce.

 

4.

 

Authorisation

 

KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1

Terapeutické indikace

 

Marketing

 

 

Implantát MACI je indikován k reparaci symptomatických hlubokých defektů chrupavky kolene (stupeň III a IV na modifikované Outerbridgově stupnici) o rozměru 3 – 20 cm2 u dospělých pacientů se zralým skeletem.

4.2 Dávkování a způsob podání

Implantát MACI je určen pouze pro autologní použití.

Implantace MACI musí být provedena chirurgem speciálně vyškoleným a kvalifikovaným v používání implantátu MACI.

Dávkování

Množství implantovaného implantátu MACI záleží na velikosti (povrchu v cm2) defektu chrupavky. Ošetřující chirurg velikost implantační matrice upraví podle velikosti a tvaru defektu, aby zajistil, že je poškozená oblast zcela zakryta, a implantuje ji stranou s nasazenými buňkami směřující dolů. Aplikovaná dávka odpovídá 500 000 až 1 000 000 autologních buněk/cm2 implantační matrice.

Zvláštní populace

Starší osoby (nad 65 let)

Použití implantátu MACI nebylo u této věkové skupiny zkoumáno. Použití implantátu MACI u starších osob s generalizovanou degenerací chrupavky nebo osteoartritidou se nedoporučuje.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost MACI u dětí mladších 18 let nebyla dosud stanovena.

K dispozici nejsou žádné údaje.

Způsob podání

Suspended

Pro implantaci.

Lůžko defektu má být zbavenoAuthorisationzbytků poškozené chrupavky a tkání pouze k subchondrální kosti, nikoli

skrze ni. Krvácení ze subchondrální kosti by se mělo předcházet, ale pokud k němu dojde, musí být zastaveno. Epinefrin nebo fibrinové (tkáňové) lepidlo (viz bod 4.5), aplikované šetrně přímo do místa krvácení, představuje vhodné hemostatikum.

Implantace MACI se provádí pomocí sterilních chirurgických metod a vyžaduje přípravu lůžka defektu a aplikaci fibrinového lepidla do spodiny a na okraje defektu, aby byl implantát pevně zasazen. Dle uvážení chirurga lze použít i několik přerušovaných samovstřebávacích stehů k většímu zabezpečení implantátu.

Po implantaci má následovat vhodný rehabilitační plán (viz bod 4.4).

Více informací o přípravě a manipulaci s implantátem MACI je uvedeno v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Marketing

Hypersenzitivita na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo na prasečí produkty nebo

 

na kterékoli reziduum přenesené z výroby implantátu MACI, včetně bovinního séra, a na

 

gentamycin.

Závažná osteoartritida kolene.

• Zánětlivá artritida, zánětlivé kloubní onemocnění nebo neléčené vrozené poruchy krevní srážlivosti.

• Pacienti s růstovou epifyzární ploténkou stehenní kosti, která není úplně uzavřená.

Opatření pro použití

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Všeobecné

MACI je autologní implantát, který smí být implantován pouze pacientovi, pro kterého byl vyroben.

Implantace MACI má být provedena během artrotomie za sterilních podmínek. Existují pouze omezené

Patologický stav menisku: nestabilní nebo natržený meniskus vyžadujeSuspendedreparaci, výměnu nebo

zkušenosti s implantací MACI do kolene prostřednictvím artroskopie, nicméně artroskopické metody lze k implantaci MACI použít dle uvážení ošetřujícího lékaře.

Implantace MACI u pacientů s lokálními záněty nebo aktivními infekcemi v kosti, kloubu a okolní tkáni by měla být dočasně odložena, dokud nedojde ke zdokumentovanému zotavení.

V pilotní studii s implantátem MACI byli z účasti ve studii vyřazeni pacienti s anamnézou osteoartritidy (stupeň 3 nebo 4 dle Kellgrena a Lawrence) v cílovém koleni nebo se souběžným zánětlivým onemocněním.

K vytvoření příznivého prostředí pro hojení musí být před implantací MACI nebo během ní léčeny souběžné patologické stavy. Mezi ně patří:

 

 

Authorisation

 

parciální meniskektomii. Implantace MACI se nedoporučuje u pacientů s totální meniskektomií, pokud

 

odstraněný meniskus nelze nahradit postupnou nebo současnou implantací štěpu menisku.

Nestabilita křížového vazu: kloub nemá projevovat zvýšenou uvolněnost. Přední a zadní křížové vazy

 

mají být stabilní nebo se má provést jejich plastika, aby se snížila střižná síla a rotační tlak napříč

 

kloubem.

 

Špatné postavení kloubu: tibiofemorální kloub má být správně postaven. Abnormální varózní či

 

valgózní zatížení tibiofemorálního kloubu může ohrozit implantát a musí být vyřešeno korektivní

osteotomií nebo podobným zákrokem. Při léčbě trochleárních a patelárních defektů musí být před implantací MACI nebo během ní provedena korekce nestability čéšky.

Pooperační hemartróza vzniká především u pacientů s predispozicí ke krvácení nebo při špatné kontrole pooperačního krvácení. Pacientovy hemostatické funkce se musí před operací vyšetřit. Tromboprofylaxe se

musí použít v souladu s místními směrnicemi.

MarketingMusí se dodržovat místní léčebné směrnice týkající se použití antibiotické profylaxe během ortopedické operace.

V důsledku omezených zkušeností se použití implantátu MACI nedoporučuje u jiných kloubů než kolenních.

Implantáty MACI se dodávají po provedení validované rychlé analýzy mikrobiální sterility na stanovení nepřítomnosti mikroorganismů. Konečné výsledky testu sterility nejsou k dispozici během přepravy. Pokud budou výsledky pozitivní, bude kontaktován ošetřující lékař, se kterým bude projednáno buď zrušení implantace, nebo další postup podle situace jednotlivých pacientů a posouzení rizika.

Rehabilitace

Doporučuje se co nejdříve kontrolovaná fyzioterapie, včetně včasné mobilizace, cviků pro obnovení a udržení rozsahu pohybu a částečného zatížení nohou, což podporuje zrání štěpu a snižuje riziko pooperačních tromboembolických příhod a ztuhnutí kloubů. Po implantaci má pacient absolvovat vhodný kontrolovaný rehabilitační program rozdělený do fází dle doporučení ošetřujícího lékaře vycházejícího

z manuálu rehabilitační terapie MACI. To by mělo zahrnovat specifikovanou nebo postupnou fyzickou

aktivitu ve snaze minimalizovat pravděpodobnost artrofibrózy a pozvolné částečné zatížení nohou. Návrat ke sportovním aktivitám by měl být uzpůsoben stavu pacienta po konzultaci se zdravotnickými pracovníky.

Případy, při kterých implantát MACI není možné poskytnout

V některých případech může dojít k tomu, že zdrojové chondrocyty pacienta neexpandují, nebo že kritéria pro propouštění implantátů (viz bod 6.6) nejsou splněna v důsledku špatnéSuspendedkvality bioptického vzorku,

charakteristik pacienta nebo chyby ve výrobě. Na základě výše uvedených důvodů nebude možné implantát MACI dodat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při implantaci MACI nesmí být použita fibrinová lepidla obsahující formaldehyd, protože formaldehyd je pro chondrocyty cytotoxický.

Zatímco k pooperační úlevě od bolesti se doporučují perorální analgetika, intraartikulární podání analgetik se

nedoporučuje, neboť studie prokázaly nežádoucí účinky na kloubní chrupavku a chondrocyty při expozici

analgetikům.

 

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Fertilita

Authorisation

Těhotenství

 

Klinické údaje týkající se expozice během těhotenství jsou omezené. Konvenční studie reprodukční a vývojové toxicity se nepovažují za významné, uvážíme-li povahu a určené klinické použití léčivého přípravku. Vzhledem k umístění léčivého přípravku v těle se neočekávají nežádoucí účinky implantátu MACI na těhotenství. Nicméně, jelikož bude implantát MACI implantován pomocí invazivních chirurgických metod, nedoporučuje se během těhotenství.

Kojení

Údaje o použití implantátu MACI během kojení nejsou k dispozici. Vzhledem k umístění přípravku v těle se neočekávají nežádoucí účinky implantátu MACI na kojené dítě. Nicméně, jelikož bude implantát MACI implantován pomocí invazivních chirurgických metod, musí být rozhodnuto o tom, zdali přerušit kojení, přičemž je nutno uvážit přínos léčby pro ženu a riziko pro dítě.

MarketingÚdaje o možných účincích implantátu MACI na fertilitu nejsou k dispozici.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

V důsledku chirurgické povahy základního výkonu má implantace MACI výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Během období rehabilitace po provedení implantace MACI se mají pacienti obrátit na svého ošetřujícího lékaře a dodržovat jeho pokyny.

4.8 Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Na základě expozice léčbě spočívající v implantaci kolenního implantátu MACI u více než 6 000 pacientů se komplikace mohou pojit s artrotomií, celkovými komplikacemi souvisejícími s chirurgickým zákrokem, jiným patologickým stavem kolene (jako je patologický stav vazů nebo menisků) nebo s odběrem bioptického vzorku. Komplikace spojené s operací kolene obecně mohou zahrnovat také hlubokou žilní

trombózu a plicní embolii. Ostatní komplikace byly identifikovány jako příčinně související s MACI. Byla identifikována následující významná rizika spojená buď s MACI, nebo perioperačními komplikacemi:

Rizika spojená s MACI:

symptomatická hypertrofie štěpu

delaminace štěpu (kompletní nebo parciální, která může vést k volným částečkám v kloubu nebo

 

selhání štěpu)

Perioperační komplikace spojené s chirurgickým zákrokem v koleni:

hemartróza

artrofibróza

lokalizovaný zánět v místě chirurgického zákroku

lokalizovaná infekce v místě chirurgického zákroku

tromboembolické příhody

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

 

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle třídy orgánových systémů a četnosti výskytu. Četnosti výskytu jsou

 

 

Suspended

definovány podle následující konvence: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000

až < 1/100), vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000) a velmi vzácné (< 1/10000).

Marketing

Authorisation

 

 

 

 

Třída orgánových systémů

Méně časté

Vzácné

 

 

 

 

 

 

Infekce a infestace

 

 

infekční artritida

 

 

 

 

infekce rány

 

 

 

 

lokalizovaná infekce

 

 

 

 

otok vSuspendedmístě implantace

 

Poruchy svalové a kosterní

 

artrofibróza

 

soustavy a pojivové tkáně

 

synovitida

 

 

 

 

tendinitida

 

 

 

 

hemartróza

 

 

 

 

artralgie

 

 

 

 

výpotek v kloubu

 

 

 

 

otok kloubu

 

 

 

 

ztuhlost kloubu

 

 

 

 

otok kostí

 

 

 

 

snížený rozsah pohybu kloubu

 

 

 

 

 

Celkové poruchy a reakce v

 

zánět

 

místě aplikace

 

 

hypertermie

 

 

 

Authorisation

pyrexie

 

Vyšetření

 

zvýšení C-reaktivního proteinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poranění, otravy a

 

delaminace štěpu

ztráta štěpu

 

procedurální komplikace

 

komplikace spojené se

poranění chrupavky

 

 

 

štěpem

 

 

 

 

hypertrofie štěpu

 

 

 

 

 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků

 

Marketing

 

 

 

 

Delaminace štěpu:

 

 

 

Delaminace štěpu se týká buď částečného nebo úplného uvolnění štěpu ze subchondrální kosti a z okolní chrupavky. Totální delaminace štěpu je závažná komplikace a pacient při ní může pociťovat zablokování, bolest a otok po akutní distorzi kolene.

Rizikové faktory delaminace štěpu mohou mimo jiné zahrnovat špatný výběr pacienta, špatné dodržování doporučených chirurgických metod, selhání léčby souběžných patologických stavů, špatné dodržování rehabilitačního protokolu nebo pooperační trauma kolene.

Hypertrofie štěpu:

Při použití implantátu MACI se může vyskytnout symptomatická hypertrofie štěpu jako komplikace metody.

Příznaky mohou zahrnovat zadrhávání nebo bolest. U pacientů léčených přípravkem MACI nejsou známy žádné rizikové skupiny ani specifické rizikové faktory pro hypertrofii štěpu. U pacientů může být zapotřebí artroskopicky odstranit zbytky hypertrofované tkáně.

Neuplatňuje se.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

nasvědčují tomu, že dodání autologních chondrocytů na kolagenové membráně podporuje proliferaci a rediferenciaci nasazených buněk, a může vést k syntéze náhradní tkáně podobné hyalinní chrupavce.

Farmakoterapeutická skupina: jiná léčiva pro poruchy muskuloskeletálníhoSuspendedsystému, ATC kód: M09AX02 Klinické farmakologické studie u MACI nebyly prováděny. Současné klinické a neklinické důkazy

 

 

Authorisation

 

 

 

Tabulka č. 1: Četnost odpovědí podle stupnice KOOS*: Kompletní analýza souboru

 

 

 

 

MACI

Mikrofraktura

 

 

n (%)

 

N = 72

N = 72

p-hodnota

 

Návštěva č. 10 (104. týden),

 

 

 

 

stratifikováno podle centra

 

 

 

 

vykázalo odpověď

 

63 (87,50)

49 (68,06)

0,016

 

nevykázalo odpověď

 

9 (12,50)

20 (27,78)

 

 

chybí odpověď

 

3 (4,17)

 

 

Návštěva č. 10 (104. týden),

 

 

 

 

nestratifikováno

 

 

 

 

 

vykázalo odpověď

 

62 (86,11)

48 (66,67)

0,011

Marketing

 

7 (9,72)

18 (25,00)

 

 

nevykázalo odpověď

 

 

 

chybí odpověď

 

3 (4,17)

6 (8,33)

 

Implantát MACI byl zkoumán v paralelní, randomizované, otevřené studii u 144 pacientů s fokálními defekty kolenní chrupavky stupně III nebo IV podle Outerbridgovy stupnice o rozměrech 3 – 20 cm2 (medián 4 cm2). Sedmdesát dva pacientů podstoupilo implantaci MACI a 72 bylo léčeno mikrofrakturou. Medián věku pacientů byl 34-35 let (věkové rozpětí 18 až 54) a průměrný index BMI byl 26. Většina pacientů

v dřívější době podstoupila alespoň 1 ortopedickou operaci kolene. Implantace MACI byla účinnější v porovnání s mikrofrakturou, co se týče zlepšení bolesti a funkce podle stupnice KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score [stupnice pro posouzení výsledků poranění kolene a osteoartritidy]). V tabulce č. 1 níže je uveden počet pacientů, u nichž došlo k odpovědi na léčbu.

U čtyř pacientů v rameni léčeném mikrofrakturami došlo k selhání léčby oproti jednomu v rameni podstupujícím implantaci MACI. Nebyly pozorovány žádné významné rozdíly ve strukturních markerech reparace chrupavky mezi oběma léčebnými metodami, které byly posouzeny na základě celkového hodnotícího histologického skóre Mezinárodní společnosti pro reparaci/obnovu chrupavky (International Cartilage Repair Society, ICRS II) pro biopsie a MRI skóre pro vyplnění defektu.

* Četnost odpovědí podle stupnice KOOS: Pacient reagující na léčbu je definován jako pacient, u kterého bylo pozorováno zlepšení na stupnici KOOS od výchozího stavu o minimálně 10 bodů na stupnici se 100 body.

Neklinické údaje vycházející z implantace implantátu MACI u králíků riziko pro člověka.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem MACI u pediatrických pacientů od uzavření epifyzární růstové ploténky stehenní kosti do méně než 18 let věku. Informace o použití u dětí viz bod 4.2.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Typické klinické studie farmakokinetiky (ADME) nebyly u implantátu MACI provedeny. Farmakokinetické chování MACI se pojí s resorpcí kolagenové membrány, což je proteolytický proces vykonávaný buňkami v blízkosti defektů. Membrána se vstřebává po dobu několika měsíců po implantaci.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinická vyšetření in vitro prokázala, že kolagenová membrána není cytotoxická, mutagenní, reaktivní (krátkodobá i dlouhodobá implantace), senzibilizující, je nepatrně dráždivá a není toxická (akutní systémová

toxicita).

Suspendeda koní neodhalily žádné zvláštní

mírné zánětlivé odpovědi, charakterizované lehce zvýšeným objemem synoviální tekutiny a mírným nahromaděním lymfoidních buněk v synoviální membráně. Do šesti měsíců tyto projevy odezněly a synoviální membrána měla normální vzhled. Neobjevily se žádné známky významné zánětlivé reakce.

Studie u králíků prokázala,Authorisationže tři měsíce po implantaci bylo přítomno minimální množství zánětlivých buněk v okolí defektu s variabilní chondrogenezí. Ve studii u koní byly během tří měsíců pozorovány projevy

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Dulbeccovo a Eagleovo modifikované médium (DMEM; bezvodý chlorid vápenatý, nonahydrát dusičnanu železitého, chlorid draselný, bezvodý síran hořečnatý, chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný, monohydrát

dihydrogenfosforečnanu draselného, D-glukosa, L-arginin.HCl, L-cystin.2HCl, L-glutamin, glycin, L-

histidin.HCl.H O, L-isoleucin, L-leucin, L-lysin.HCl, L-methionin, L-fenylalanin, L-serin, L-threonin,

Marketing2

L-tryptofan, L-tyrosin.2Na.2H2O, L-valin, D-pantothenan vápenatý, chlorid cholinu, kyselina listová,

i-inositol, nikotinamid, riboflavin, thiamin-hydrochlorid, pyridoxin-hydrochlorid) se sodnou solí 4-(2-hydroxyethyl) piperazin-1-ethansulfonové kyseliny (HEPES) upravené pro pH pomocí HCl nebo NaOH a osmolalitu pomocí NaCl.

6.2 Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3 Doba použitelnosti

6 dní.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Implantát MACI uchovávejte ve vnějším obalu, dokud nebude připraven k použití. Chraňte před chladem nebo mrazem. Transportní kontejner uchovávejte v prostředí při teplotě do 37 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balení a zvláštní vybavení pro použití, podání nebo implantaci

Implantát MACI je dodáván ve sterilních uzavřených miskách z čiréhoSuspendedpolystyrenu tvarovaných na zakázku.

Jedna miska obsahuje jednu implantační matrici, která je pro účel přepravy uchycena a zabezpečena zeleným polykarbonovým x-kroužkem a uzavřena zeleným polykarbonovým víčkem.

Každá miska je uložena v zataveném průhledném plastovém sáčku ozářeném gama zářením.

Implantát MACI je dodáván v jedné až dvou miskách, které jsou pro účel přepravy uloženy ve vnějším vaku pod tlakem 95 kPa s absorpčním materiálem.

Toto balení je umístěno ve vnějším obalu chráněném gelovými polštářky k zachování okolní teploty.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Bioptický vzorek bude odeslán do zařízení zpracovávajícího buňky. V tomto zařízení se budou buňky chrupavky pěstovat za aseptických podmínek v kultuře, aby se rozmnožily, a poté se umístí na sterilní membránu vyrobenou z prasečího kolagenu typu I/III a opatřenou CE známkou, čímž vznikne implantát MACI. Implantát MACI bude propuštěn po získání úspěšných výsledků analýz hodnotících životaschopnost, identitu a účinnost chondrocytů, minimální počet buněk, endotoxin, sterilitu před propuštěním a mykoplazmu.

Během prvního zákroku seAuthorisationodebere vzorek zdravé chrupavčité tkáně (bioptický vzorek) z postiženého kloubu pomocí artrotomie nebo artroskopie.

Implantát MACI bude odeslán do zdravotnického zařízení. Poté bude implantát MACI implantován do poškozené chrupavky v postiženém kloubu během druhého zákroku. Implantát MACI se upevní v místě implantace fibrinovým lepidlem.

Doba mezi odběrem bioptického vzorku a implantací MACI se může lišit v závislosti na kvalitě a počtu Marketingbuněk získaných z bioptického vzorku a také na logistických faktorech. Minimální doba je 6 týdnů; nicméně

buňky mohou být konzervovány hlubokým zmrazením a uchovávány až po dobu 24 měsíců, dokud není naplánován termín operace.

Chirurg sjedná datum implantace MACI po domluvě s držitelem rozhodnutí o registraci nebo s jeho místním zástupcem. Ve vzácných případech nemusí být držitel rozhodnutí o registraci schopen vyrobit implantát MACI z dostupných buněk. Pokud k tomu dojde, chirurg informuje pacienta o nejvhodnějším dalším postupu.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován jako chirurgický odpadový materiál v souladu s místními požadavky.

Přečtěte si, prosím, manuál chirurgických metod, ve kterém jsou uvedeny další informace.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Vericel Denmark ApS

Amaliegade 10 DK-1256 Kodaň K
Dánsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

Authorisation

Suspended

Marketing

 

EU/1/13/847/001

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 27. červen 2013

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis