Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Macugen (pegaptanib) – Souhrn údajů o přípravku - S01LA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Macugen
Kód ATCS01LA03
Látkapegaptanib
VýrobcePharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Macugen 0,3 mg injekční roztok

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna předplněná injekční stříkačka poskytuje využitelné množství pro dodání jedné dávky 90 mikrolitrů obsahující pegaptanibum natricum odpovídající 0,3 mg volného oligonukleotidu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok (injekce) Čirý bezbarvý roztok.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Macugen je indikován k léčbě neovaskulární (vlhké) formy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) u dospělých (viz bod 5.1).

4.2Dávkování a způsob podání

Přípravek Macugen je určen pouze k podání očním specialistou se zkušenostmi s intravitreálním podáním.

Dávkování

Před zahájením intravitreálním aplikace je třeba u pacienta pečlivě posoudit dřívější výskyt hypersenzitivních reakcí (viz bod 4.4).

Doporučená dávka je 0,3 mg pegaptanibu ekvivalentní 90 mikrolitrům, aplikuje se injekcí intravitreálně postiženého oka jedenkrát za 6 týdnů (tzn. 9 injekcí ročně).

Po aplikaci přípravku Macugen bylo u pacientů pozorováno přechodné zvýšení nitroočního tlaku. Proto je třeba monitorovat perfuzi papily zrakového nervu a nitrooční tlak. Dále je třeba pacienty pozorně sledovat během dvou týdnů po podání injekce, kvůli případnému vzniku krvácení do sklivce a endoftalmitidy. Pacienti mají být poučeni o nutnosti okamžitého oznámení výskytu jakýchkoli příznaků, které by mohly být příznaky těchto onemocnění (viz bod 4.4).

Pokud po 2 následujících injekcích přípravku Macugen pacient při kontrole ve 12. týdnu nevykazuje léčebný přínos (úbytek méně než 15 písmen zrakové ostrosti), má být zváženo ukončení nebo přerušení léčby přípravkem Macugen.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti:

Není třeba dodržovat žádná zvláštní opatření.

Porucha funkce jater

Účinky přípravku Macugen nebyly hodnoceny u pacientů s poruchou funkce jater. U těchto pacientů není však třeba při terapii dodržovat žádná zvláštní opatření (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Účinky přípravku Macugen nebyly dostatečně hodnoceny u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin, U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin se nedoporučuje dávkování upravovat (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Macugen nebyla u pacientů mladších 18 let dosud stanovena. Nejsou k dispozici žádné údaje.

Způsob podání

Pouze intravitreální podání (formou injekce).

Před aplikací je nutné zkontrolovat, zda přípravek Macugen neobsahuje cizí částice či není změněna jeho barva (viz bod 6.6).

Injekční podání se provádí za aseptických podmínek, včetně dezinfekce rukou, použití sterilních rukavic, sterilní roušky a sterilního spekula (nebo ekvivalentní náhrady) a dostupnosti sterilní paracentézy (je-li třeba). Před aplikací je nutné podat vhodné anestetikum a širokospektrý topický mikrobicidní přípravek.

Předplněná stříkačka je dodávána s větším obsahem přípravku než je potřebné k podání dávky. Podání celého objemu předplněné injekční stříkačky by mohlo vést k předávkování (viz body 4.8 a 4.9). Viz bod 6.6 pro instrukce k vytlačení přebytečného obsahu před podáním injekce.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Aktivní infekce nebo podezření na infekci oka a okolí.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Endoftalmitida

S intravitreálním podáním je spojeno riziko vzniku endoftalmitidy, v klinických studiích s přípravkem Macugen byla incidence endoftalmitidy 0,1% na injekci (viz bod 4.2).

Zvýšení nitroočního tlaku

Po aplikaci přípravku je možné pozorovat (jako u všech podání do sklivce) přechodné zvýšení nitroočního tlaku. Následně po aplikaci má tedy být zkontrolována perfuze papily očního nervu. Zvýšení nitroočního tlaku po aplikaci injekce je nutné léčit vhodným způsobem.

Observační studie po uvedení přípravku na trh dále hlásila malé riziko pomalého trvalého nárůstu nitroočního tlaku (viz bod 4.8).

Intravitreální krvácení

Bezprostředně (v den aplikace injekce) nebo s určitým časovým odstupem po aplikaci injekce pegaptanibu se může objevit krvácení do sklivce (viz bod 4.2).

Hypersenzitivní reakce

Během postmarketingového sledování byly několik hodin po podání intravitreálního pegaptanibu pozorovány anafylaktické/anafylaktoidní reakce, včetně angioedému. V těchto případech nebyla stanovena přímá souvislost s přípravkem Macugen, ani jakýmkoli jiným léčivým přípravkem podaným v souvislosti s injekční procedurou nebo s dalšími faktory.

Systémové účinky

Systémové nežádoucí účinky včetně mimoočních krvácení a arteriálních tromboembolických příhod byly hlášeny po intravitreálním injekčním podání inhibitorů VEGF a je tedy teoretické riziko, že se

mohou vztahovat k inhibici VEGF. K dispozici jsou jen omezená data ohledně bezpečnosti pacientů s mozkovou příhodou nebo tranzitorními ischemickými atakami v anamnéze. Je třeba opatrnosti při léčbě těchto pacientů (viz bod 4.8), odstavec „Skupinové nežádoucí účinky“.

Přebytečný obsah

Injekce celého obsahu předplněné stříkačky může mít za následek závažné nežádoucí účinky; proto je nutné přebytečný obsah před podáním injekce vytlačit (viz body 4.8 a 6.6).

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na dávku, je tedy v podstatě "bez sodíku".

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie na interakce přípravku Macugen s jinými léčivými přípravky nebyly provedeny. Pegaptanib je metabolizován nukleázami, lékové interakce zprostředkované cytochromem P450 jsou tedy nepravděpodobné.

Dvě z prvních klinických studií u pacientů, kterým byl podáván přípravek Macugen samostatně či v kombinaci s fotodynamickou terapií (PDT), neodhalily žádné zjevné rozdíly v plazmatické farmakokinetice pegaptanibu.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Pegaptanib nebyl studován u těhotných žen. Studie se zvířaty nejsou dostatečné, ale vykázaly reprodukční toxicitu při vysokých hladinách systémové expozice (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Lze předpokládat, že systémová expozice pegaptanibu je po jeho oční aplikaci velmi nízká. Podávání přípravku je nicméně během těhotenství doporučeno pouze v případě, kdy očekávaná prospěšnost pro matku je větší než možné riziko pro plod.

Kojení

Není známo, zda přípravek Macugen přechází do mateřského mléka. Jeho podávání během období kojení se proto nedoporučuje.

Fertilita

Data pro hodnocení účinku přípravku Macugen na fertilitu u člověka nejsou k dispozici. Při studiích na zvířatech nebyly pozorovány žádné účinky na samčí nebo samičí fertilitu u myší.Viz bod 5.3.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem k možnosti výskytu krátkodobého rozmazaného vidění po intravitreálním podání má přípravek Macugen v malé míře ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pacienti mají být poučeni, že řídit nebo obsluhovat stroje je možné až po odeznění tohoto příznaku.

4.8Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Většina nežádoucích účinků hlášených po podání přípravku Macugen souvisí s intravitreální injekční aplikací.

V klinických studiích jsou po podání přípravku Macugen nejčastěji hlášenými očními nežádoucími účinky: záněty v oblasti přední komory oční, bolest oka, zvýšený nitrooční tlak, keratitis punctata, sklivcové vločky a sklivcové opacity. Méně často hlášeny závažné oční nežádoucí účinky zahrnovaly endoftalmitidu, retinální krvácení, krvácení do sklivce a odchlípení sítnice.

Méně často hlášené závažné oční nežádoucí účinky zahrnovaly: endoftalmitidu, retinální krvácení, krvácení ze sklivce a odchlípení sítnice.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Níže uvedené údaje o bezpečnosti přípravku shrnují všechny nežádoucí účinky potenciálně související se způsobem aplikace v rámci zmíněné skupiny 295 pacientů, kterým byla podávána dávka 0,3 mg. U každé třídy orgánových systémů je uvedeno pořadí nežádoucích účinků podle třídy orgánového systému a jejich frekvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až < 1/10), méně časté (≥1/1000 až < 1/100) a není známo (z dostupných dat nelze určit).

Hlášení po uvedení přípravku na trh jsou uvedena kurzívou.

Třídy orgánových systémů dle

Nežádoucí účinek

MedDRA

 

Poruchy imunitního systému

anafylaktické reakce*

Není známo

Psychiatrické poruchy

 

Méně časté

noční můry, deprese

Poruchy nervového systému

 

Časté

bolest hlavy

Poruchy oka

 

Velmi časté

záněty v oblasti přední komory oční, bolest oka, zvýšený

 

nitrooční tlak, keratitis punctata, sklivcové vločky a opacity

Časté

abnormální pocity v oku, katarakta, spojivkové krvácení,

 

hyperemie spojivky, spojivkový edém, konjunktivitida,

 

korneální dystrofie, poškození rohovkového epitelu, defekt

 

epitelu rohovky, edém rohovky, suché oko, endoftalmitida,

 

výtok z oka, zánět oka, podráždění oka, svědění a

 

zčervenání oka, otok oka a očních víček, zvýšené slzení,

 

makulární degenerace, mydriáza, oční diskomfort, oční

 

hypertenze, periorbitální hematom, fotofobie, fotopsie,

 

retinální krvácení, rozmazané vidění, snížení ostrosti zraku,

 

poruchy zraku, odchlípení sklivce, poruchy sklivce

Méně časté

astenopie, blefaritida, alergická konjunktivitida, korneální

 

depozita, oční krvácení, pruritus očních víček, keratitida,

 

krvácení do sklivce, poruchy pupilárního reflexu, korneální

 

abraze, retinální exsudáty, ptóza očních víček, retinální

 

jizva, chalazion, eroze rohovky, snížení nitroočního tlaku,

 

reakce v místě vpichu injekce, vesikuly v místě vpichu,

 

odchlípení sítnice, poruchy rohovky, okluze retinální arterie,

 

trhliny v sítnici, ektropium, poruchy oční hybnosti,

 

podráždění víčka, hyféma, pupilární poruchy, onemocnění

 

duhovky, oční ikterus, přední uveitida, oční depozita, iritida,

 

vyklenutí disku zrakového nervu, deformity pupily, okluze

 

retinální žíly, prolaps sklivce

Poruchy ucha a labyrintu

 

Méně časté

hluchota, zhoršení Menierovy choroby, vertigo

Srdeční poruchy

 

Méně časté

palpitace

Cévní poruchy

 

Méně časté

hypertenze, aneuryzma aorty

 

 

Respirační, hrudní a mediastinální

 

poruchy

 

Časté

rinorea

Méně časté

nazofaryngitida

Gastrointestinální poruchy

 

Méně časté

zvracení, dyspepsie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

 

Méně časté

kontaktní dermatitida, ekzém, změna barvy vlasů, vyrážka,

 

svědění, noční pocení

Není známo

angioedém*

Poruchy svalové a kosterní soustavy

 

a pojivové tkáně

 

Méně časté

bolest zad

Celkové poruchy a reakce v místě

 

aplikace

 

Méně časté

únava, rigor, zvýšená citlivost na dotek, bolesti na hrudi,

 

příznaky podobné chřipce

Vyšetření

 

Méně časté

zvýšení aktivity gama-glutamyltransferázy

Poranění, otravy a procedurální

 

komplikace

 

Méně časté

abraze

 

 

* Sledování po uvedení přípravku na trh; viz „Popis vybraných nežádoucích účinků“.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Několik hodin po podání pegaptanibu (a dalších léčivých přípravků podávaných v souvislosti s injekční procedurou) do sklivce byly u pacientů hlášeny případy anafylaktických/anafylaktoidních reakcí, včetně angioedému (viz body 4.2 a 4.4).

V případech, kdy před podáním injekce nebyl vytlačen přebytečný obsah předplněné stříkačky, byly hlášeny případy závažného zvýšení nitroočního tlaku.

V observačních studiích po uvedení přípravku na trh byl po opakovaném intravitreálním podání přípravku hlášen pomalý trvalý nárůst nitroočního tlaku (IOP. Pravděpodobnost zvýšeného IOP se s každou dodatečnou injekcí zvyšovala 1,128krát (p= 0,0003). Mezi normálními pacienty a pacienty se zvýšeným IOP nebo glaukomem nebyl nalezen statisticky významný rozdíl.

Skupinové nežádoucí účinky

V klinické studii byla celková četnost mimoočních krvácení, jako nežádoucího účinku potenciálně souvisejícího s inhibicí systémového VEGF (vaskulární endoteliální růstový faktor), lehce zvýšená u pacientů léčených intravitreálním podáním inhibitorů VEGF. Nicméně mezi různými krváceními nebyl konzistentní vzor. Arteriální tromboembolické příhody (ATE) jsou nežádoucí účinky potenciálně související se systémovou inhibicí VEGF. Existuje teoretické riziko arteriální tromboembolické příhody včetně mozkové příhody a infarktu myokardu po intravitreálním podání VEGF inhibitorů. Několik případů arteriálních tromboembolických příhod bylo zaznamenáno v klinické studii s pegaptanibem u pacientů s VPMD a DME (diabetický makulární edém) a nebyly zaznamenány zásadní rozdíly mezi skupinou léčenou pegaptanibem a skupinou kontrolní.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

V klinických studiích nebyl hlášen žádný případ předávkování přípravkem Macugen.

Předávkování zvýšeným obsahem injekce (např. když přebytečný obsah v předplněné injekční stříkačce není před podáním vytlačen) může zvýšit nitrooční tlak (viz bod 4.8). Ošetřující lékař má vždy vytlačit přebytečné množství roztoku v souladu s pokyny v bodě 6.6.

Proto má být sledován v případě předávkování nitrooční tlak, a pokud je to ošetřujícím lékařem považováno za nezbytné, má být zahájena adekvátní léčba.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: oftalmologika, látky k terapii očních vaskulárních poruch. ATC kód: S01LA03

Mechanizmus účinku

Pegaptanib je pegylovaný modifikovaný oligonukleotid, který se specificky (a s vysokou afinitou) váže na extracelulární vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF165), a inaktivuje jej. VEGF je sekreční protein, který indukuje angiogenezi, vaskulární permeabilitu a vznik zánětu. Předpokládá se, že tyto procesy přispívají k rozvoji neovaskulární (vlhké) formy VPMD.

Farmakodynamické účinky

Na patologické neovaskularizaci v oku se podílí především izoforma VEGF165. Bylo prokázáno, že selektivní inhibice navozená pegaptanibem u zvířat je stejně efektivní při supresi patologické neovaskularizace jako inhibice neselektivní, navíc díky selektivnímu účinku nedocházelo, narozdíl od neselektivní inhibice, k poškozování fyziologické vaskulatury.

U pacientů s VPMD léčených přípravkem Macugen došlo ke zpomalení růstu průměrné velikosti léze, zpomalení choroidální neovaskularizace (CNV) a snížil se únik fluoresceinu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinky pegaptanibu byly ověřovány u pacientů s neovaskulární VPMD ve dvou identických kontrolovaných dvojitě slepých studiích (EOP 1003; EOP 1004). Terapii se podrobilo celkem 1190 pacientů (892 byl podáván pegaptanib, 298 simulovaná léčba), medián věku této skupiny byl 77 let. V průměru se pacienti ze všech zkušebních skupin během prvního roku studií podrobili 8,4‒8,6 aplikacím (z celkem 9 možných).

Pacienti byli randomizováni do skupin, z nichž jedné byla podávána simulovaná léčba, dalším pak 0,3 mg, 1,0 mg nebo 3 mg pegaptanibu ve formě intravitreálních injekcí v šestitýdenních intervalech po dobu 48 týdnů. U pacientů s převážně klasickými lézemi byla, po zvážení hodnotiteli, povolena fotodynamická léčba verteporfinem (PDT).

Tyto dvě studie zahrnovaly pacienty se všemi podtypy lézí neovaskulární VPMD (25% predominantně klasická, 39 % okultní a 36 % minimálně klasická), s lézemi o velikosti rovnající se ploše až 12 papil, jejichž součástí bylo až u 50% subretinální krvácení a/nebo až u 25% fibrózní jizva nebo atrofie. Pacienti podstoupili dříve maximálně jednou PDT a ve studovaném oku měli výchozí ostrost vidění v rozmezí 20/40 až 20/320.

Pegaptanib

0,3 mg vykazoval v rámci obou studií po prvním roce statisticky významný léčebný

prospěch v primárním cíli, tj. podílu pacientů, u nichž došlo ke snížení ostrosti zraku o méně než

15 písmen (předem specifikovaná souhrnná analýza, pegaptanib 0,3mg 70% vs. simulovaná léčba

55%, p= 0,0001; pegaptanib 0,3 mg v EOP1003 73% vs. simulovaná léčba 59%, p=0,0105;

pegaptanib 0,3 mg v EOP 1004 67% vs. simulovaná léčba 52%, p=0,0031).

 

 

Vývoj průměrné ostrosti zraku v čase; Rok 1; analýza ITT (metoda LOCF)

písmen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3 mg N=265

 

Sham N=272

tu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v

-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od týdne

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav OZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-20

 

 

 

 

Rok 1

 

 

 

 

změ

-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rná

 

 

 

 

 

Týdny

 

 

 

 

ůmě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr

N: počet zahrnutých pacientů, OZ: ostrost zraku, Sham: simulovaná léčba

 

Pegaptanib 0,3 mg vykazoval léčebný přínos bez ohledu na původní typ léze, velikost léze a ostrost zraku, i bez ohledu na věk, pohlaví, pigmentaci duhovky a předchozí a/nebo současně prováděnou PDT.

Na konci prvního roku (54. týden) byli 1053 pacienti znovu randomizováni buď do skupiny, u které byla terapie přerušena, nebo do skupiny, u které se v léčbě pokračovalo do 102. týdne.

U pacientů, kteří byli randomizováni do skupiny pokračující v léčbě, obvykle léčebný přínos, včetně zachování zrakové ostrosti, přetrval do 102. týdne. Pacienti, kteří byli po prvním roce znovu randomizováni do skupiny, u které byla léčba přerušena, během druhého roku zrakovou ostrost ztratili.

Souhrn průměrných změn ostrosti zraku od výchozích hodnot do 6., 12., 54. a 102. týdne (metoda LOCF)

 

 

EOP 1003

 

 

EOP 1004

 

 

 

 

Simulace-

 

 

Simulace-

 

 

0,3-

simulace/

 

0,3-

simulace/

 

0,3-0,3

ukončení

simulace+

0,3-0,3

ukončení

simulace+

 

 

léčby

ukončení

 

léčby

ukončení

 

 

 

léčby

 

 

léčby

N

Průměrná změna

-1,9

-0,0

-4,4

-1,9

-2,0

-3,4

OZ v 6. týdnu

 

 

 

 

 

 

Průměrná změna

 

 

 

 

 

 

OZ ve 12. týdnu

-4,3

-2,0

-4,8

-2,8

-2,2

-4,7

Průměrná změna

 

 

 

 

 

 

OZ v 54. týdnu

-9,6

-4,3

-11,7

-8,0

-7,6

-15,6

Průměrná změna

 

 

 

 

 

 

OZ ve 102.

-10,8

-9,7

-13,1

-8,0

-12,7

-21,1

týdnu

 

 

 

 

 

 

Údaje za dvouleté období naznačují, že léčba přípravkem Macugen má být zahájena co nejdříve. U onemocnění v pokročilém stádiu je třeba při zahájení a v průběhu léčby přípravkem Macugen vzít v úvahu potenciál pro alespoň částečné zachování zraku.

Terapie tímto přípravkem prováděná na obou očích současně nebyla hodnocena.

Bezpečnost a účinnost přípravku Macugen po dobu delší než 2 roky nebyla prokazována.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem Macugen u všech podskupin pediatrické populace v indikaci věkem podmíněná makulární degenerace ( VPMD). Viz bod 4.2 pro informace o podání u pediatrické populace.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

U zvířat je pegaptanib po intravitreálním podání pomalu absorbován z oka do systémového oběhu. Rychlost absorpce z oka je rozhodujícím faktorem pro dostupnost pegaptanibu u zvířat, a pravděpodobně i u člověka. Průměrný zdánlivý biologický poločas pegaptanibu (± směrodatná odchylka) se po podání dávky 3 mg do jednoho oka (což je desetinásobek doporučené dávky) pohybuje okolo 10 ± 4 dnů.

Po aplikaci 3 mg do jednoho oka je u člověka maximální plazmatické koncentrace (o hodnotě cca 80 ng/ml) dosaženo v rozmezí 1 až 4 dnů. Průměrná hodnota plochy pod křivkou (AUC) se při této dávce pohybuje okolo 25 μg·h/ml. Při podávání do sklivce v šestitýdenních intervalech nedochází ke kumulaci pegaptanibu v plazmě. Při dávkách nižších než 0,5 mg/oko není pravděpodobné, že by plazmatické koncentrace pegaptanibu překročily hodnotu 10 ng/ml.

Absolutní biologická dostupnost pegaptanibu po podání do sklivce nebyla u člověka stanovena; u králíků, psů a opic dosahuje přibližně 70‒100%.

Plazmatické koncentrace naměřené u zvířat, jimž byl do obou očí podáván pegaptanib v dávkách až 0,5 mg/oko, činily 0,03% až 0,15% koncentrace ve sklivci.

Distribuce,biotransformace a eliminace

U myší, potkanů, králíků, psů a opic dochází po i.v. podání pegaptanibu k jeho primární distribuci do celého objemu plazmy bez rozsáhlejšího průniku do periferních tkání. Za 24 hodin po podání radioaktivně značeného pegaptanibu do sklivce obou očí u králíků byly jako hlavní místa jeho distribuce označeny sklivec, sítnice a komorová voda. Nejvyšších koncentrací (mimo oko po aplikaci do sklivce) po intravitreální a intravenózní aplikaci u králíků dosáhl značený pegaptanib v ledvinách. Po jednorázové dávce intravitreálně i intravenózně podaného značeného pegaptanibu lze v plazmě a moči králíků detekovat nukleotid 2'-fluorouridin. Pegaptanib je metabolizován pomocí endo- a exonukleáz. U králíků je pegaptanib vylučován, nemetabolizovaný i metabolizovaný, převážně močí.

Zvláštní skupiny pacientů

Farmakokinetika pegaptanibu je podobná u ženských a mužských pacientů a dále u pacientů ve věku 50 až 90 let. Sodná sůl pegaptanibu nebyla dostatečně studována u pacientů s clearance kreatininu nižší než 20 ml/min. Při poklesu clearance kreatininu na 20 ml/min bylo pozorováno až 2,3násobné zvýšení hodnoty AUC pegaptanibu. U pacientů s clearance kreatininu vyšší než 20 ml/min, léčených doporučenou dávkou 0,3 mg sodné soli pegaptanibu, není třeba dodržovat žádná zvláštní opatření.

Farmakokinetika pegaptanibu nebyla studována u pacientů s poruchou funkce jater. Vzhledem k tomu, že i desetinásobné dávky pegaptanibu (3 mg/oko) byly dobře tolerovány, předpokládá se dobrá tolerance systémové expozice i u pacientů s poruchou funkce jater.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Nebyly provedeny žádné studie hodnotící karcinogenní potenciál pegaptanibu.

Při i.v. aplikaci pegaptanibu myším v dávkách od 1 do 40 mg/kg/den nebyla zjištěna toxicita pro matku, teratogenita ani zvýšení úmrtnosti myších plodů. Byl pozorován pokles tělesné hmotnosti (5 %) a minimální zpoždění osifikace článků předních končetin; a to pouze při takové expozici, která odpovídá AUC více než 300x převyšující hodnotu AUC očekávanou u člověka. Předpokládá se proto, že tyto nálezy mají omezený klinický význam. U skupiny používající dávku 40 mg/kg/den činila koncentrace pegaptanibu v amniotické tekutině 0,05% koncentrace pegaptanibu v plazmě matky. Nebyly prováděny studie reprodukční toxicity u králíků.

Neexistují údaje pro zhodnocení vlivu na páření nebo fertilitu ani u samců, ani u samic.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Chlorid sodný

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Hydroxid sodný (k úpravě pH)

Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)

Voda na injekci

6.2Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky.

6.3Doba použitelnosti

3 roky

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Před podáním musí být roztok temperován na pokojovou teplotu (25 °C).

Tento léčivý přípravek musí být zlikvidován, pokud byl uchováván při pokojové teplotě po dobu delší než dva týdny. Aby se zabránilo kontaminaci, injekční stříkačka nesmí být vyjmuta ze sáčku dříve, než je pacient připraven k aplikaci přípravku.

6.5Druh obalu a obsah balení

Jedno balení obsahuje sáček v krabičce obsahující 1 ml předplněnou injekční stříkačku ze skla třídy I, utěsněnou elastomerní (brombutylová pryž) zarážkou pístu a připevněný píst, zajištěný plastovou svorkou. Injekční stříkačka má připevněný plastový adaptér luer lock z polykarbonátu, jehož špička je utěsněná elastomerním (brombutyl/syntetický isopren) víčkem.

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje přibližně 0,25‒0,27 ml roztoku.

Jedna krabička obsahuje jednu předplněnou injekční stříkačku v sáčku (jednodávkové balení).

Jehla není součástí balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním

Přípravek Macugen je určen k jednorázovému použití. Dávku přípravku Macugen nepodávejte, je-li zakalený, obsahuje-li viditelné částice nebo je-li stříkačka poškozena, chybí-li plastová svorka nebo není-li připevněna ke stříkačce.

Před podáním se stříkačka vyjme z plastové svorky a sejme se víčko. Na luer lock adaptér se nasadí jehla o velikosti 27 nebo 30 G x ½ palce, aby bylo možno léčivý přípravek podat (viz obr. 1 níže).

UPOZORNĚNÍ: Protože předplněná injekční stříkačka obsahuje více léčivého přípravku (250‒270 mikrolitrů), než je doporučená dávka (90 mikrolitrů), musí být část obsahu v injekční stříkačce před podáním zlikvidována. Následujte níže uvedené instrukce k vytlačení přebytečného obsahu před podáním injekce.

Obr 1. Před vytlačením vzduchových bublin a přebytečného obsahu

ryska značící dávku

3. kroužek zarážky pístu (horní okraj)

(tvorba bublinek se liší případ od případu)

Injekční stříkačku s jehlou směřující vzhůru je nutno zkontrolovat na přítomnost bublinek. Pokud se objeví bublinky, je nutno na injekční stříkačku lehce klepat prstem, dokud bublinky nevystoupí ke špičce injekční stříkačky

POMALU stlačte píst, aby se odstranily všechny bublinky a vytlačil se přebytečný obsah přípravku; horní okraj 3. kroužku zarážky pístu se musí krýt s předtištěnou černou ryskou značící dávku (viz obr. 2 níže). Zarážka pístu se nezatahuje zpět.

Obr 2. Po vytlačení vzduchových bublin a přebytečného obsahu

ryska značící dávku zároveň s horním okrajem 3. kroužku zarážky pístu

V tuto chvíli je možné podat zbývající obsah stříkačky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek a odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 Česká republika

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/05/325/002

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 31. ledna.2006

Datum posledního prodloužení: 19. listopadu 2015

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis