Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Macugen (pegaptanib) – Označení na obalu - S01LA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Macugen
Kód ATCS01LA03
Látkapegaptanib
VýrobcePharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Macugen 0,3 mg injekční roztok pegaptanibum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka poskytuje využitelné množství pro dodání jedné dávky obsahující pegaptanibum natricum 90 mikrolitrů, což odpovídá 0,3 mg volného oligonukleotidu.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Chlorid sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková (k úpravě pH), voda na injekci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok

Jedna dávka 0,3 mg v 90 mikrolitrech.

Balení s jednou předplněnou injekční stříkačkou, zarážkou pístu a připevněným pístem. Jehla není součástí balení.

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Pouze k jednorázovému použití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Intravitreální podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

UPOZORNĚNÍ: Před podáním vytlačte přebytečný obsah stříkačky.

Horní okraj 3. kroužku zarážky pístu se musí krýt s předtištěnou černou ryskou značící dávku.

8.POUŽITELNOST

EXP:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 Česká republika

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/05/325/002

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Předplněná injekční stříkačka

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Macugen 0,3 mg injekce pegaptanibum

2.CESTA PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

4.ČÍSLO ŠARŽE

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Jedna dávka: 0,3 mg/90 µl

6.JINÉ

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Sáček s předplněnou injekční stříkačkou, zarážkou pístu a připevněným pístem

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Macugen 0,3 mg injekční roztok pegaptanibum

Intravitreální podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Jedna dávka: 0,3 mg/90 µl

6. JINÉ

Sáček nesmí být otevřen dříve, než je pacient připraven k aplikaci léku.

UPOZORNĚNÍ: Před podáním vytlačte přebytečný obsah stříkačky.

Horní okraj 3. kroužku zarážky pístu se musí krýt s předtištěnou černou ryskou značící dávku.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis