Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vybrat jazyk stránek

Memantine Mylan (memantine hydrochloride) – Označení na obalu - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Memantine Mylan
Kód ATCN06DX01
Látkamemantine hydrochloride
VýrobceGenerics [UK] Limited

ÚDAJE UVÁD ĚNÉ NA VN ĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABI ČKA

1.NÁZEV LÉ ČIVÉHO P ŘÍPRAVKU

Memantin Mylan 10 mg potahované tablety memantini hydrochloridum

2.OBSAH LÉ ČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje memantini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 8,31 mg memantinu.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Potahované tablety. 7 potahovaných tablet

10 potahovaných tablet

14 potahovaných tablet

28 potahovaných tablet

28 x 1 potahovaná tableta

30 potahovaných tablet

42 potahovaných tablet

50 potahovaných tablet

56 potahovaných tablet

56 x 1 potahovaná tableta

60 potahovaných tablet

70 potahovaných tablet

84 potahovaných tablet

98 potahovaných tablet

98 x 1 potahovaná tableta

100 potahovaných tablet

100 x 1 potahovaná tableta

112 potahovaných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.řPed použitím si p řečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORN ĚNÍ, ŽE LÉ ČIVÝ P ŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORN ĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.ZVLÁŠTNÍ OPAT ŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉ ČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire EN6 1TL

Velká Británie

12.REGISTRAČČÍSLA

EU/1/13/827/001 7 potahovaných tablet

EU/1/13/827/002 10 potahovaných tablet

EU/1/13/827/003 14 potahovaných tablet

EU/1/13/827/004 28 potahovaných tablet

EU/1/13/827/005 28 x 1 potahovaná tableta

EU/1/13/827/006 30 potahovaných tablet

EU/1/13/827/007 42 potahovaných tablet

EU/1/13/827/008 50 potahovaných tablet

EU/1/13/827/009 56 potahovaných tablet

EU/1/13/827/010 56 x 1 potahovaná tableta

EU/1/13/827/011 60 potahovaných tablet

EU/1/13/827/012 70 potahovaných tablet

EU/1/13/827/013 84 potahovaných tablet

EU/1/13/827/014 98 potahovaných tablet

EU/1/13/827/015 98 x 1 potahovaná tableta

EU/1/13/827/016 100 potahovaných tablet

EU/1/13/827/017 100 x 1 potahovaná tableta

EU/1/13/827/018 112 potahovaných tablet

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský p ředpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

memantin mylan 10 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁD ĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH BLISTR

1. NÁZEV LÉ ČIVÉHO P ŘÍPRAVKU

Memantin Mylan 10 mg potahované tablety memantini hydrochloridum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Limited

3.POUŽITELNOST

EXP:

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.JINÉ

ÚDAJE UVÁD ĚNÉ NA VN ĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABI ČKA

1. NÁZEV LÉ ČIVÉHO P ŘÍPRAVKU

Memantin Mylan 20 mg potahované tablety memantini hydrochloridum

2. OBSAH LÉ ČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje memantini hydrochloridum 20 mg, což odpovídá 16,62 mg memantinu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Potahované tablety. 7 potahovaných tablet

10 potahovaných tablet

14 potahovaných tablet

28 potahovaných tablet

28 x 1 potahovaná tableta

30 potahovaných tablet

42 potahovaných tablet

50 potahovaných tablet

56 potahovaných tablet

56 x 1 potahovaná tableta

60 potahovaných tablet

70 potahovaných tablet

84 potahovaných tablet

98 potahovaných tablet

98 x 1 potahovaná tableta

100 potahovaných tablet

100 x 1 potahovaná tableta

112 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.řPed použitím si p řečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORN ĚNÍ, ŽE LÉ ČIVÝ P ŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORN ĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPAT ŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉ ČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire EN6 1TL

Velká Británie

12. REGISTRAČČÍSLA

EU/1/13/827/019 7 potahovaných tablet

EU/1/13/827/020 10 potahovaných tablet

EU/1/13/827/021 14 potahovaných tablet

EU/1/13/827/022 28 potahovaných tablet

EU/1/13/827/023 28 x 1 potahovaná tableta

EU/1/13/827/024 30 potahovaných tablet

EU/1/13/827/025 42 potahovaných tablet

EU/1/13/827/026 50 potahovaných tablet

EU/1/13/827/027 56 potahovaných tablet

EU/1/13/827/028 56 x 1 potahovaná tableta

EU/1/13/827/029 60 potahovaných tablet

EU/1/13/827/030 70 potahovaných tablet.

EU/1/13/827/031 84 potahovaných tablet.

EU/1/13/827/032 98 potahovaných tablet.

EU/1/13/827/033 98 x 1 potahovaná tableta.

EU/1/13/827/034 100 potahovaných tablet.

EU/1/13/827/035 100 x 1 potahovaná tableta.

EU/1/13/827/036 112 potahovaných tablet.

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský p ředpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

memantin mylan 20 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁD ĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH BLISTR

1. NÁZEV LÉ ČIVÉHO P ŘÍPRAVKU

Memantin Mylan 20 mg potahované tablety memantini hydrochloridum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Limited

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

Po Út St → Čt So Ne

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis