Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Myocet (doxorubicin hydrochloride) – Souhrn údajů o přípravku - L01DB01

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Myocet
Kód ATCL01DB01
Látkadoxorubicin hydrochloride
VýrobceTeva B.V.

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Myocet 50 mg prášek, disperze a rozpouštědlo koncentrátu pro infuzní disperzi

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Doxorubicini citratis complexus enkapsulovaný do lipozomů odpovídající 50 mg doxorubicini hydrochloridum.

Pomocné látky se známým účinkem: Rekonstituovaný léčivý přípravek obsahuje asi 108 mg sodíku v dávce 50 mg doxorubicinu HCl.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Prášek, disperze a rozpouštědlo koncentrátu pro infuzní disperzi

Myocet se dodává jako sada tří injekčních lahviček:

Myocet doxorubicin HCl je červený lyofilizovaný prášek.

Myocet lipozomy je bílá až bělavá neprůhledná homogenní disperze.

Myocet pufr je čirý bezbarvý roztok.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Myocet, v kombinaci s cyklofosfamidem, je indikován pro primární léčbu (first line) metastatického karcinomu prsu u dospělých žen.

4.2Dávkování a způsob podání

Přípravek Myocet se smí podávat pouze na pracovištích, která se specializují na poskytování cytotoxické chemoterapie. Přípravek se smí podávat pouze pod dohledem lékaře s praktickými zkušenostmi v oblasti chemoterapie.

Dávkování

Pokud se přípravek Myocet podává v kombinaci s cyklofosfamidem (600 mg/m2), činí počáteční doporučená dávka přípravku Myocet 60-75 mg/m2 každé tři týdny.

Starší lidé

Bezpečnost a účinnost přípravku Myocet byla posuzována u 61 pacientek ve věku ≥ 65 let

s metastatickým karcinomem prsu. Údaje z randomizovaných kontrolovaných klinických studií ukazují, že účinnost přípravku Myocet a bezpečnost jeho působení na srdce je u této populace srovnatelná s populací pacientek mladších 65 let.

Pacientky s poruchou funkce jater

Vzhledem k tomu, že metabolismus a vylučování doxorubicinu se děje především hepatobiliární cestou, je třeba před zahájením léčby přípravkem Myocet a v jejím průběhu provádět hodnocení hepatobiliární činnosti.

Vycházejíc z omezených údajů u pacientek s metastázami jater je doporučováno snižovat původní dávku přípravku Myocet a to dle následující tabulky

{ EQ }{PAGE }

Testy funkce jater

dávka

Bilirubin < ULN a normální AST

Standardní dávka 60-75 mg/m2

Bilirubin < ULN a zvýšenéAST

uvážit 25% snížení dávky

Bilirubin > ULN nebo< 50 μmol/l

50% snížení dávky

Bilirubin > 50 μmol/l

75% snížení dávky

Myocet by neměl být podáván pacientkám s bilirubinem > 50 μmol/l, protože doporučené dávkování je založeno hlavně na extrapolacích.

Snížení dávek s ohledem na další toxicity je uvedeno v bodě 4.4.

Pacientky s poruchou funkce ledvin

Doxorubicin se metabolizuje především v játrech a vylučuje se žlučí. U pacientek trpících poruchou činnosti ledvin tedy není úprava dávkování nutná.

Pediatrická opulace

Bezpečnost a účinnost přípravku Myocet u dětí do 17 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Myocet musí být před podáním rekonstituován a dále ředěn. Konečná požadovaná koncemtrace je od 0,4 mg/ml do 1,2 mg/ml doxorubicinu HCl. Myocet je podáván intravenózní infuzí po dobu 1 hodiny.

Myocet nesmí být podáván intramuskulárně, subkutánně nebo jako bolusová injekce.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Myelosuprese

Léčba přípravkem Myocet způsobuje myelosupresi. Přípravek Myocet by neměl být podáván osobám, u nichž je před dalším cyklem absolutní počet neutrofilů (ANC) nižší než 1 500 buněk/ l nebo které

mají méně trombocytů než 100 000/ l. Během léčby přípravkem Myocet musí být pacientka pod přísným hematologickým dohledem (včetně sledování počtů leukocytů a trombocytů a hemoglobinu).

U pacienek léčených přípravkem Myocet bylo metaanalýzou prokázáno statisticky významné snížení neutropenie stupně 4 (RR=0,82, p=0,005) v porovnání s konvenční léčbou doxorubicinem. Signifikantní rozdíly však nebyly nalezeny ve výskytu případů anémie, trombocytopenie a neutropenické horečky.

Hematologická toxicita i jiné toxicity mohou vyžadovat snížené dávky nebo prodloužení intervalu mezi dávkami. V průběhu léčby se doporučuje následná úprava dávkování, která by měla být aplikována současně na přípravek Myocet i na cyklofosfamid. V případě snížení dávky další dávkování určí ošetřující lékař.

Hematologická toxicita

Stupeň

Nadir ANC

Nadir trombocytů

Úprava

 

(buňky/ l)

(buňky/ l)

 

1 500-1 900

75 000-15 0000

Žádná

1 000-méně než 1 500

50 000-méně než 75 000

Žádná

500-999

25 000-méně než 50 000

Vyčkejte až ANC dosáhne

 

 

 

1 500 a více a/nebo počet

{ EQ }{PAGE }

Hematologická toxicita

Stupeň

Nadir ANC

Nadir trombocytů

Úprava

 

(buňky/ l)

(buňky/ l)

 

 

 

 

trombocytů dosáhne 10 0000

 

 

 

a více, potom podávejte

 

 

 

dávku sníženou o 25 %

Méně než 500

Méně než 25 000

Vyčkejte až ANC dosáhne

 

 

 

1 500 a/nebo počet

 

 

 

trombocytů dosáhne

 

 

 

10 0000, potom podávejte

 

 

 

dávku sníženou o 50 %

Pokud se vlivem myelotoxicity léčba zpozdí o více než 35 dní od první dávky předchozího cyklu, je třeba zvážit ukončení léčby.

Mukositida

Stupeň

Symptomy

Úprava

Nebolestivé vředy, erytém či mírná

Žádná

 

bolestivost

 

Bolestivý erytém, edémy nebo vředy, ale

Vyčkejte jeden týden, pokud se

 

pacientka může jíst

symptomy zlepší, pokračujte se 100%

 

 

dávkou

Bolestivý erytém, edémy nebo vředy a

Vyčkejte jeden týden, pokud se

 

pacientka nemůže jíst

symptomy zlepší, podávejte dávku

 

 

sníženou o 25 %

Pacientka vyžaduje parenterální nebo

Vyčkejte jeden týden, pokud se

 

enterální podporu

symptomy zlepší, podávejte dávku

 

 

sníženou o 50 %

Snížení dávek přípravku Myocet v souvislosti s poruchami činnosti jater je uvedeno v bodě 4.2.

Srdeční toxicita

Doxorubicin a jiné antracykliny mohou vyvolat kardiotoxicitu. Riziko toxicity se zvyšuje se zvyšujícími se kumulativními dávkami těchto léčivých přípravků a je vyšší u osob s kardiomyopatií či srdeční chorobou v anamnéze a u osob, které prodělaly ozařování mediastina.

Analýzy kardiotoxicity v klinických studiích prokázaly statisticky významné snížení výskytu srdečních příhod u pacientek léčených přípravkem Myocet ve srovnání s pacientkami léčenými konvenčním doxorubicinem ve stejných dávkách v mg. U pacientek léčených přípravkem Myocet bylo metaanalýzou prokázáno statisticky významné snížení výskytu srdečního selhání s klinickými příznaky (RR=0,20, p=0,02) a kombinovaného srdečního selhání s klinickými příznaky a bez nich

(RR=0,38, p=0,0001) v porovnání s konvenční léčbou doxorubicinem. V retrospektivní analýze u pacientek léčených nejdříve adjuvantně doxorubicinem bylo také prokázáno snížení rizika výskytu kardiotoxicity (long-rank P=0,001, poměr rizik=5,42).

Ve studii fáze III v kombinaci s cyklofosfamidem (CPA) porovnávající kombinaci Myocet (60 mg/m2) + CPA (600 mg/m2) s kombinací doxorubicin (60 mg/m2) + CPA (600 mg/m2) se u 6 % pacientek užívajících kombinaci Myocet + CPA oproti 21 % pacientek užívajících kombinaci doxorubicin +

CPA projevilo výrazné snížení ejekční frakce levé komory (LVEF). Ve studii fáze III porovnávající samostatně působící Myocet (75 mg/m2) se samostatně působícím doxorubicinem (75 mg/m2), se u 12 % pacientek užívajících Myocet oproti 27 % pacientek užívajících doxorubicin projevilo výrazné snížení LVEF. Odpovídající údaje u městnavého srdečního selhání, jehož posouzení bylo méně přesné, činily 0 % u kombinace Myocet + CPA oproti 3 % u kombinace doxorubicin + CPA, a 2 % u samostatně působícího přípravku Myocet oproti 8 % u samostatně působícího doxorubicinu. Medián celoživotní kumulativní dávky kombinace Myocet + CPA do srdeční příhody činil > 1 260 mg/m2 oproti 480 mg/m2 pro doxorubicin kombinovaný s CPA.

{ EQ }{PAGE }

Zkušenosti s podáváním přípravku Myocet pacientkám s anamnézou kardiovaskulárních chorob, např. infarktu myokardu během šesti měsíců před zahájením léčby, nejsou k dispozici. U pacientek trpících poruchami srdeční činnosti je tedy třeba postupovat opatrně; Je nutné náležitě monitorovat srdeční funkce pacientek, léčených současně přípravkem Myocet a trastuzumabem, tak jak je popsáno níže. Celková dávka přípravku Myocet by měla zohlednit i veškerou předchozí či souběžnou léčbu jinými kardiotoxickými látkami, včetně antracyklinů a antrachinonů.

Před zahájením léčby přípravkem Myocet se běžně doporučuje provést měření ejekční frakce levé komory (LVEF), a to buď MUGA scanem nebo echokardiografií. Tyto metody by se měly také běžně používat v průběhu léčby přípravkem Myocet. Vyhodnocení funkce levé komory se před každým dalším podáním přípravku Myocet považuje za povinné, jakmile pacientka přesáhne celoživotní kumulativní dávku antracyklinu ve výši 550 mg/m2 nebo kdykoliv se vyskytne podezření na kardiomyopatii. Pokud se hodnota LVEF výrazně sníží oproti základní hodnotě, např. o více než

20 bodů na konečnou hodnotu převyšující 50 % nebo o více než 10 bodů na konečnou hodnotu nižší než 50 %, je třeba pečlivě zvážit přínosy pokračující léčby s ohledem na riziko vzniku nezvratného poškození srdce. Měla by být ovšem zvážena možnost provedení definitivního vyšetření na poškození myokardu vlivem antracyklinů, a to endomyokardiální biopsie.

Všechny pacientky, které dostávají přípravek Myocet, by měly být pravidelně podrobovány také kontrolnímu EKG. Přechodné změny v EKG, jako je snížení T-vlny, deprese ST segmentu a benigní arytmie se nepovažují za absolutní indikace pro ukončení léčby přípravkem Myocet. Nicméně, snížení komplexu QRS je považováno za více průkaznou známku srdeční toxicity.

Městnavé srdeční selhání vlivem kardiomyopatie se může projevit náhle, a to i po přerušení léčby.

Gastrointestinální poruchy

U pacientek léčených přípravkem Myocet bylo metaanalýzou prokázáno statisticky významné snížení výskytu nauzey/zvracení ≥ 3 (RR=0,65; p=0,04) a průjmu stupně ≥ 3 (RR=0,33; p=0,03) v porovnání s konvenční léčbou doxorubicinem.

Reakce v místě vpichu

Myocet by měl být považován za dráždivou látku a je třeba učinit opatření zabraňující vzniku extravazace. Pokud dojde k extravazaci, je třeba infuzi okamžitě přerušit. Na postiženou oblast lze na dobu přibližně 30 minut přiložit led. Poté lze v infuzi přípravku Myocet pokračovat, ovšem do jiné žíly, než kde došlo k extravazaci. Povšimněte si, že přípravek Myocet lze podávat do centrálních i periferních žil. V klinickém programu se vyskytlo devět případů nežádoucí extravazace přípravku Myocet, ovšem v žádném případě nedošlo k vážnému poškození kůže, ulceraci, nebo nekróze.

Reakce související s podáním infuze

Při rychlých infuzích byly hlášeny akutní reakce vyvolané lipozomálními infuzemi. Mezi hlášené symptomy patřily návaly, dušnost, horečka, otoky v obličeji, bolesti hlavy, bolesti v zádech, zimnice, tlak na prsou a stažené hrdlo a/nebo hypotenze. Výskytu těchto akutních jevů lze zabránit podáváním infuze po dobu jedné hodiny.

Jiné

Zvláštní opatření pro používání přípravku Myocet v kombinaci s jinými léčivými přípravky jsou uvedena v bodě 4.5.

Stejně jako u jiných antracyklinů a doxorubicinu se může vyskytnout reakce z ozáření v oblastech vystavených dříve radiační léčbě.

Účinnost a bezpečnost přípravku Myocet v adjuvatní terapii rakoviny prsu nebyly stanoveny. Význam zřejmých rozdílů v tkáňové distribuci u přípravku Myocet a u konvenčního doxorubicinu nebyl osvětlen s ohledem na dlouhodobý protinádorový účinek.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Specifické studie kompatibility přípravku Myocet s jinými léčivými přípravky nebyly prováděny. Je pravděpodobné, že přípravek Myocet bude interagovat s látkami, o nichž je známo, že interagují

{ EQ }{PAGE }

s konvenčním doxorubicinem. Hladina doxorubicinu a jeho metabolitu doxorubicinolu v plasmě se může zvýšit, pokud se doxorubicin podává s cyklosporinem, verapamilem, paklitaxelem nebo jinými látkami, které inhibují P-glykoprotein (P-Gp). Interakce s doxorubicinem byly dále hlášeny u streptozocinu, fenobarbitalu, fenytoinu a warfarinu. Studie účinku přípravku Myocet na jiné látky také nejsou k dispozici. Doxorubicin ovšem může umocnit toxicitu jiných antineoplastik. Souběžná terapie jinými látkami, u nichž byla hlášena kardiotoxicita, nebo s látkami účinnými z kardiologického hlediska (např. antagonisty vápníku) může riziko kardiotoxicity zvýšit. Souběžná terapie jinými lipozomálními látkami nebo látkami obsahujícími komplexy lipidů či intravenózní tukové emulze by mohla změnit farmakokinetický profil přípravku Myocet.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku musí používat během léčby přípravkem Myocet a ještě šest měsíců po ukončení terapie účinnou antikoncepci.

Těhotenství

Vzhledem ke známým cytotoxickým, mutagenním a embryotoxickým vlastnostem doxorubicinu by přípravek Myocet měl být během těhotenství použit pouze tehdy, když je to nezbytně nutné.

Kojení

Ženy, jimž je přípravek Myocet podáván, nemají kojit.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Po podání přípravku Myocet byly hlášeny závratě. Pacientky, které trpí tímto příznakem, by neměly řídit a obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

Nejčastější nežádoucí účinky v klinických zkouškách byly nauzea/zvracení (73 %), leukopenie (70 %), alopecie (66 %), neutropenie (46 %), astenie/únava (46 %), stomatitis/mukositis (42 %), trombocytopenie (31 %) a anémie (30 %).

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při užívání přípravku Myocet v klinických zkouškách a postmarketingovém sledování. Frekvence a třídy orgánových systémů nežádoucích účinků jsou vyjádřeny podle MedDRA. Vyjadřování frekvemce podle MedRA:

velmi časté ≥ 1/10, časté ≥ 1/100 až < 1/10, méně časté ≥ 1/1 000 až < 1/100, není známo (z dostupných údajů nelze určit).

 

Všechny stupně

Stupně ≥ 3

Infekce a infestace

Velmi časté

Velmi časté

Neutropenická horečka

Infekce

Velmi časté

Časté

Herpes zoster

Méně časté

Méně časté

Sepse

Méně časté

Méně časté

Infekce v místě vpichu injekce

Méně časté

Není známo

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté

Velmi časté

Neutropenie

Trombocytopenie

Velmi časté

Velmi časté

Anémie

Velmi časté

Velmi časté

Leukopenie

Velmi časté

Velmi časté

Lymfopenie

Časté

Časté

Pancytopenie

Časté

Méně časté

{ EQ }{PAGE }

 

Všechny stupně

Stupně ≥ 3

Neutropenická sepse

Méně časté

Méně časté

Purpura

Méně časté

Méně časté

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Velmi časté

Anorexie

Dehydratace

Časté

Velmi časté

Hypokalémie

Časté

Méně časté

Hyperglykémie

Méně časté

Méně časté

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Není známo

Agitace

Poruchy nervového systému

Časté

Méně časté

Insomnie

Abnormální chůze

Méně časté

Méně časté

Dysfonie

Méně časté

Není známo

Somnolence

Méně časté

Není známo

Srdeční poruchy

Časté

Méně časté

Arytmie

Kardiomyopatie

Časté

Časté

Městnavé srdeční selhání

Časté

Časté

Perikardiální výpotek

Méně časté

Méně časté

Cévní poruchy

Časté

Méně časté

Návaly horka

Hypotenze

Méně časté

Méně časté

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

 

Bolest na hrudi

Časté

Méně časté

Dyspnoe

Časté

Méně časté

Epistaxe

Časté

Méně časté

Hemoptýza

Méně časté

Není známo

Faryngitida

Méně časté

Není známo

Pleurální výpotek

Méně časté

Méně časté

Pneumonitida

Méně časté

Méně časté

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Velmi časté

Nauzea/zvracení

Stomatitida/mukositida

Velmi časté

Časté

Průjem

Velmi časté

Časté

Zácpa

Časté

Méně časté

Esofagitida

Časté

Méně časté

Žaludeční vřed

Méně časté

Méně časté

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Méně časté

Zvýšení jaterních transamináz

Zvýšená alkalická fosfatáza

Méně časté

Méně časté

Žloutenka

Méně časté

Méně časté

Zvýšený sérový bilirubin

Méně časté

Není známo

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté

Časté

Alopecie

Vyrážka

Časté

Není známo

{ EQ }{PAGE }

 

Všechny stupně

Stupně ≥ 3

Syndrom palmoplantární

Není známo

Není známo

erytrodysestézie

Časté

Méně časté

Poruchy nehtů

Pruritus

Méně časté

Méně časté

Folikulitida

Méně časté

Méně časté

Suchá kůže

Méně časté

Není známo

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

 

Bolesti zad

Časté

Méně časté

Myalgie

Časté

Méně časté

Svalová slabost

Méně časté

Méně časté

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Méně časté

Hemoragická cystitida

Oligurie

Méně časté

Méně časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

 

Astenie/Únava

Velmi časté

Časté

Horečka

Velmi časté

Časté

Bolest

Velmi časté

Časté

Rigor

Velmi časté

Méně časté

Závratě

Časté

Méně časté

Bolest hlavy

Časté

Méně časté

Úbytek hmotnosti

Časté

Méně časté

Reakce v místě vpichu

Méně časté

Méně časté

Malátnost

Méně časté

Není známo

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v { HYPERLINK "http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC50013975 2.doc" }.

4.9Předávkování

Akutní předávkování přípravkem Myocet zhorší toxické nežádoucí účinky. Léčba akutního předávkování by se měla zaměřit na podpůrnou léčbu předpokládané toxicity a může zahrnovat hospitalizaci, antibiotika, transfuze trombocytů a granulocytů a symptomatickou léčbu mukositidy.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antineoplastické látky, antracykliny a příbuzné látky, ATC kód: L01DB01

Léčivou látkou přípravku Myocet je doxorubicin-hydrochlorid. Doxorubicin může působit protinádorově a toxicky prostřednictvím mnoha mechanismů, včetně inhibice topoizomerázy II, interkalace s polymerázami DNA a RNA, tvorby volných radikálů a vazby k membránám. Bylo zjištěno, že ve srovnání s konvenčním doxorubicinem není doxorubicin enkapsulovaný do lipozomů aktivnější in vitro v buněčných liniích rezistentních vůči doxorubicinu. U zvířat doxorubicin

{ EQ }{PAGE }

enkapsulovaný do lipozomů snižoval, ve srovnání s konvenčním doxorubicinem, distribuci v srdci a ve sliznici gastrointestinálního traktu, přičemž protinádorový účinek zůstával u experimentálních tumorů zachován.

Kombinace Myocet (60 mg/m2) + CPA (600 mg/m2) byla porovnávána s kombinací konvenční doxorubicin + CPA (ve stejných dávkách) a kombinace Myocet (75 mg/m2) + CPA (600 mg/m2) byla porovnávána s kombinací epirubicin + CPA (ve stejných dávkách). Ve třetí studii byla porovnávána monoterapie přípravkem Myocet (75 mg/m2) s monoterapií konvenčním doxorubicinem (ve stejných dávkách). Poznatky vztahující se k procentu odpovědi tumoru na přípravky a přežití bez progrese onemocnění (PFS) jsou uvedeny v tabulce 3.

Tabulka 3

Shrnutí protinádorové účinnosti ve studiích kombinované terapie a v monoterapii

 

Myocet/CPA

Dox 60/CPA

Myocet/CPA

 

Epi/CPA

Myocet

 

Dox

 

(60/600

 

(60/600

(75/600

 

(75/600

(75 mg/m2)

 

(75 mg/m2)

 

mg/m2)

 

mg/m2)

mg/m2)

 

mg/m2)

(n=108)

 

(n=116)

 

(n=142)

 

(n=155)

(n=80)

 

(n=80)

 

 

 

Procento odpovědi

43 %

43 %

46 %

 

39 %

26 %

 

26 %

tumoru na přípravky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativní riziko

 

1,01

1,19

 

1,00

(95% konf. int.)

(0,78-1,31)

(0,83-1,72)

(0,64-1,56)

Medián PFS (měsíce)a

5,1

5,5

7,7

 

5,6

2,9

 

3,2

 

 

 

Poměr rizika

 

1,03

1,52

 

0,87

(95% konf. int.)

(0,80-1,34)

(1,06-2,20)

(0,66-1,16)

Zkratky: PFS – přežití bez progrese; Dox - doxorubicin; Epi - epirubicin; Relativní riziko – jako

 

reference použit srovnávací přípravek; Poměr rizika – jako reference použit přípravek Myocet

 

a Sekundární cílový parametr

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika celkového doxorubicinu v plasmě u pacientek, jimž byl podáván přípravek Myocet, vykazuje vysoký stupeň variability mezi pacientkami. Obecně ovšem platí, že celková hladina doxorubicinu v plasmě je u přípravku Myocet výrazně vyšší než u konvenčního doxorubicinu, přičemž údaje poukazují na to, že vrcholová hladina volného (tj. nikoliv enkapsulovaného do lipozomů) doxorubicinu je u přípravku Myocet nižší než u konvenčního doxorubicinu. Dostupné farmakokinetické údaje neumožňují vyvozovat závěry v otázce vztahu mezi hladinou celkového/volného doxorubicinu v plasmě a jeho vlivu na účinnost/bezpečnost přípravku Myocet. Clearance celkového doxorubicinu činila 5,1 ± 4,8 l/h a distribuční objem v ustáleném stavu (Vd) činil 56,6 ± 61,5 l, zatímco po podání konvenčního doxorubicinu byla clearance 46,7 ± 9,6 l/h a Vd

1451 ± 258 l. Hlavní metabolit doxorubicinu v krevním oběhu, doxorubicinol, se tvoří prostřednictvím reduktázy aldóz a ketóz. Vrcholové hladiny doxorubicinolu v plasmě je dosaženo u přípravku Myocet později než u konvenčního doxorubicinu.

Farmakokinetika přípravku Myocet nebyla speciálně studována u pacientek s poruchami ledvin. Je známo, že doxorubicin je eliminován především játry. Snížení dávky přípravku Myocet se ukázalo vhodné u pacientů s narušenou hepatickou funkcí (viz bod 4.2, co se týče doporučení dávkování).

Bylo prokázáno, že látky, které inhibují P-glykoprotein (P-Gp), mění dispozici doxorubicinu a doxorubicinolu (viz též bod 4.5).

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie genotoxicity, kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity přípravku Myocet nebyly provedeny, ale je známo, že doxorubicin je mutagenní i kancerogenní a může být i zdrojem reprodukční toxicity.

{ EQ }{PAGE }

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Myocet doxorubicin HCl

laktóza

Myocet lipozomy

fosfatidylcholin

cholesterol

kyselina citrónová

hydroxid sodný

voda na injekci

Myocet pufr

uhličitan sodný

voda na injekci

6.2Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3Doba použitelnosti

18 měsíců

Chemická a fyzikální stabilita přípravku po rekonstituci byla prokázána až do 8 hodin při 25 °C a až do 5 dnů při 2 °C-8 οC.

Z mikrobiologického hlediska má být léčivý přípravek použit okamžitě. Pokud není použit okamžitě, přechází odpovědnost za dobu a podmínky uchovávání přípravku na uživatele a normálně by doba

neměla být delší než 24 hodin při 2 οC-8 οC, pokud rekonstituce a naředění neproběhly za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 ºC-8 ºC).

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balení

Přípravek Myocet se dodává v krabičkách obsahujících 1 nebo 2 soupravy všech tří složek přípravku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Myocet doxorubicin HCl

Skleněné injekční lahvičky typu I uzavřené šedými zátkami z butylové pryže a oranžovými hliníkovými flip-off těsnícími uzávěry, obsahující 50 mg doxorubicinu HCl lyofilizovaného prášku.

Myocet lipozomy

Úzké injekční lahvičky typu I z SiO2 skla, uzavřené silikonizovanými šedými zátkami a zelenými hliníkovými flip-off těsnícími uzávěry, obsahující nejméně 1,9 ml lipozomů.

{ EQ }{PAGE }

Myocet pufr

Skleněné injekční lahvičky uzavřené silikonizovanými šedými zátkami a modrými hliníkovými flip- off těsnicími uzávěry, obsahující minimálně 3 ml pufru.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Příprava léčivého přípravku Myocet

Při manipulaci s přípravkem Myocet musí být přísně dodržovány aseptické postupy, neboť přípravek neobsahuje žádnou konzervační látku.

Při manipulaci s přípravkem Myocet a při jeho přípravě je třeba zvýšené opatrnosti. Je nutné používat rukavice.

Krok 1. Příprava

Lze využít dva různé postupy zahřívání: pomocí ohřívače Techne DB-3 Dri Block nebo ve vodní lázni:

Zapněte ohřívač Techne DB-3 Dri Block a nastavte teplotu na 75 °C-76 °C. Ověřte nastavenou teplotu kontrolou teploměru (teploměrů) v každém vstupu topného bloku.

Pokud používáte vodní lázeň, zapněte ji a vyrovnejte teplotu na 58 °C (55 °C-60 °C). Ověřte nastavenou teplotu kontrolou teploměru.

(Pozor: Ačkoliv je nastavení teploty vodní lázně a ohřívače odlišné, teplota obsahu injekční lahvičky se pohybuje ve stejném rozmezí (55 °C-60 °C)).

Vyjměte krabičku obsahující složky přípravku Myocet z chladničky.

Krok 2. Proveďte rekonstituci doxorubicinu HCl

Natáhněte 20 ml injekčního roztoku chloridu sodného (0,9%) (není součástí balení) a vpíchněte do každého Myocet doxorubicin HCl, který je určen k přípravě.

V obrácené poloze řádně protřepejte, aby se doxorubicin úplně rozpustil.

Krok 3. Zahřejte ve vodní lázni nebo suchým teplem v topném bloku

Zahřívejte injekční lahvičku obsahující rekonstituovaný Myocet doxorubicin HCl v ohřívači Techne DB-3 Dri Block po dobu 10 minut (nezahřívejte déle než 15 minut), při teplotě snímané teploměrem v topném bloku v rozmezí 75 °C-76 °C. Pokud používáte vodní lázeň, zahřívejte injekční lahvičku obsahující Myocet doxorubicin HCl po dobu 10 minut (nezahřívejte déle než

15 minut), při teplotě snímané teploměrem v rozmezí 55 °C-60 °C.

V průběhu zahřívání přistupte ke kroku 4.

Krok 4. Upravte pH lipozomů

Natáhněte 1,9 ml Myocet lipozomů. Vpíchněte do injekční lahvičky obsahující Myocet pufr, aby došlo k úpravě pH lipozomů. Vzrůstající tlak může vyvolat nutnost odvzdušnění.

Dobře protřepejte.

Krok 5. Přidejte lipozomy s upraveným pH k doxorubicinu

Pomocí injekční stříkačky natáhněte z injekční lahvičky obsahující Myocet pufr celý obsah lipozomů s upraveným pH.

Vyjměte injekční lahvičku obsahující rekonstituovaný Myocet doxorubicin HCl z vodní lázně či z topného bloku pro zahřívání suchým teplem. INTENZIVNĚ PROTŘEPEJTE. Opatrně zasuňte bezpečnostní tlakový ventil opatřený hydrofobním filtrem. Potom IHNED (do dvou minut) vstříkněte lipozomy s upraveným pH do injekční lahvičky obsahující rekonstituovaný Myocet doxorubicin HCl. Odstraňte bezpečnostní tlakový ventil.

INTENZIVNĚ PROTŘEPEJTE.

Před použitím ponechte léčivý přípravek při pokojové teplotě, VYČKEJTE minimálně

10 MINUT.

{EQ }{PAGE }

Ohřívač Techne DB-3 Dri Block je plně validován pro použití při konstituci přípravku Myocet. Je třeba použít tři vložené bloky, každý se dvěma otvory 43,7 mm. Aby byla zajištěna správná teplota, doporučuje se použití 35mm ponorného teploměru.

Výsledný rekonstituovaný přípravek Myocet obsahuje 50 mg doxorubicinu-hydrochloridu/25 ml lipozomální disperze (2 mg/ml).

Po rekonstituci je třeba přípravek dále naředit 0,9% (w/v) injekčním roztokem chloridu sodného nebo 5% (w/v) injekčním roztokem glukózy na konečný objem 40-120 ml, takže je dosaženo konečné koncentrace doxorubicinu 0,4 mg/ml až 1,2 mg/ml.

Konstituovaná infuzní lipozomální disperze obsahující doxorubicin enkapsulovaný v lipozomech by měla být červeně oranžová, neprůhledná a homogenní. Veškeré parenterální roztoky musí být před podáním podrobeny vizuální kontrole, aby se zjistilo, zda neobsahují částice či nežádoucí zbarvení. Pokud zjistíte přítomnost cizorodých částic, přípravek nepoužívejte.

Správná likvidace přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemsko

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/00/141/001-002

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 13. červenec 2000

Datum posledního prodloužení registrace: 02. červenec 2010

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky { HYPERLINK "http://www.ema.europa.eu" }.

{ EQ }{PAGE }

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis