Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naglazyme (galsulfase) – Označení na obalu - A16AB

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Naglazyme
Kód ATCA16AB
Látkagalsulfase
VýrobceBioMarin Europe Ltd.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABICE

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Naglazyme 1 mg/ml koncentrát pro přípravu infúzního roztoku

Galsulfasum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje 1 mg galsulfasum. Jedna 5ml injekční lahvička obsahuje 5 mg galsulfasum.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Chlorid sodný

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Polysorbát 80

Voda na injekci

Další údaje viz příbalová informace.

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1 injekční lahvička koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku

6 injekčních lahviček koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku

5 mg/5 ml

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

Intravenózní podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce

Chraňte před mrazem

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD

JE TO VHODNÉ

K jednorázovému použití

Veškerý nepoužitý roztok je nutné zlikvidovat

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BioMarin Europe Limited

10 Bloomsbury Way

London, WC1A 2SL

Velká Británie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/05/324/001 1 injekční lahvička

EU/1/05/324/002 6 injekčních lahviček

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

INJEKČNÍ LAHVIČKA čirého typu, 1,5 ml

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Naglazyme 1 mg/ml koncentrát pro přípravu infúzního roztoku

Galsulfasum Intravenózní podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 mg/5 ml

6.JINÉ

Uchovávejte v chladničce

Chraňte před mrazem

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis