Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Označení na obalu - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Natpar
Kód ATCH05AA03
Látkaparathyroid hormone
VýrobceShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Natpar 25 mikrogramů/dávka prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Natpar 50 mikrogramů/dávka prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Natpar 75 mikrogramů/dávka prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Natpar 100 mikrogramů/dávka prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Parathormonum (rDNA)

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna dávka obsahuje po rekonstituci 25 mikrogramů parathormonum (rDNA) v 71,4 mikrolitrech roztoku.

Jedna zásobní vložka obsahuje 350 mikrogramů parathormonum (rDNA).

Jedna dávka obsahuje po rekonstituci 50 mikrogramů parathormonum (rDNA) v 71,4 mikrolitrech roztoku.

Jedna zásobní vložka obsahuje 700 mikrogramů parathormonum (rDNA).

Jedna dávka obsahuje po rekonstituci 75 mikrogramů parathormonum (rDNA) v 71,4 mikrolitrech roztoku.

Jedna zásobní vložka obsahuje 1050 mikrogramů parathormonum (rDNA).

Jedna dávka obsahuje po rekonstituci 100 mikrogramů parathormonum (rDNA) v 71,4 mikrolitrech roztoku.

Jedna zásobní vložka obsahuje 1400 mikrogramů parathormonum (rDNA).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Chlorid sodný, mannitol, monohydrát kyseliny citrónové, metakresol, hydroxid sodný (pro úpravu pH), voda na injekci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

2 zásobní vložky v držácích zásobníku.

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Subkutánní podání.

Použití s míchací pomůckou, perem Natpar a jehlami pera.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP:

Zlikvidujte smíchanou zásobní vložku po 14 dnech.

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte zásobní vložku v držáku zásobníku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko.

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/15/1078/001

EU/1/15/1078/002

EU/1/15/1078/003

EU/1/15/1078/004

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Natpar 25

Natpar 50

Natpar 75

Natpar 100

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

OZNAČENÍ DRŽÁKU ZÁSOBNÍ VLOŽKY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Natpar 25 mikrogramů/dávka prášek pro injekční roztok Natpar 50 mikrogramů/dávka prášek pro injekční roztok Natpar 75 mikrogramů/dávka prášek pro injekční roztok Natpar 100 mikrogramů/dávka prášek pro injekční roztok

Parathormonum (rDNA) Subkutánní podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP:

4.ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

6.JINÉ

TEXT ŠTÍTKU S UPOZORNĚNÍM (součást balení)

Připojte jehlu před smícháním

Viz návod k použití

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis