Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Příbalová informace - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Natpar
Kód ATCH05AA03
Látkaparathyroid hormone
VýrobceShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Příbalová informace: informace pro pacienta

Natpar 25 mikrogramů/dávka prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Natpar 50 mikrogramů/dávka prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Natpar 75 mikrogramů/dávka prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Natpar 100 mikrogramů/dávka prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Parathormonum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Natpar a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Natpar používat

3.Jak se přípravek Natpar používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Natpar uchovávat

6.Obsah balení a další informace

7 Návod k použití

1. Co je přípravek Natpar a k čemu se používá

Co je přípravek Natpar?

Natpar je hormonální substituce určená pro dospělé se sníženou funkcí příštítných tělísek, což je stav označovaný jako „hypoparathyreóza“.

Hypoparathyreóza je onemocnění způsobené nízkými hladinami parathormonu, který je produkován příštítnými tělísky na krku. Tento hormon kontroluje množství kalcia a fosfátu v krvi a moči.

Pokud jsou vaše hladiny parathormonu příliš nízké, můžete mít nízkou hladinu kalcia v krvi. Nízké kalcium může způsobit příznaky v mnoha částech vašeho těla, jako jsou kosti, srdce, kůže, svaly, ledviny, mozek a nervy. Seznam příznaků nízkého kalcia viz bod 4.

Přípravek Natpar je syntetická forma parathormonu, který pomáhá udržovat hladinu kalcia a fosfátu ve vaší krvi a moči na normální úrovni.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Natpar používat

Nepoužívejte přípravek Natpar:

-jestliže jste alergický(á) na parathormon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

-pokud podstupujete nebo jste v minulosti podstupoval(a) ozařování skeletu.

-pokud máte rakovinu kostí nebo jinou rakovinu, která se rozšířila do vašich kostí.

-pokud máte zvýšené riziko vzniku rakoviny kostí označované jako osteosarkom (například pokud máte Pagetovu chorobu nebo jiné onemocnění kostí).

-pokud krevní test ukazuje, že máte nevysvětlitelné zvýšení hladiny kostní alkalické fosfatázy.

-pokud máte pseudohypoparathyreózu, což je vzácný stav, kdy tělo neodpovídá adekvátně na parathormon produkovaný v těle.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Natpar se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Pokud podstupujete léčbu přípravkem Natpar, mohou se u vás vyskytnout nežádoucí účinky související s nízkou nebo vysokou hladinou kalcia ve vaší krvi (viz bod 4, kde jsou uvedeny tyto nežádoucí účinky).

Tyto účinky se pravděpodobněji objeví:

-pokud poprvé zahajujete léčbu přípravku Natpar,

-pokud změníte svou dávku přípravku Natpar,

-pokud vynecháte jednu svou denní injekci,

-pokud přestanete přípravek Natpar užívat na krátkou dobu nebo úplně.

Můžete dostat léky pro léčbu nebo pomoc při prevenci těchto nežádoucích účinků nebo vás můžeme požádat o ukončení užívání některých léků, které užíváte. Tyto léky zahrnují kalcium nebo vitamín D.

Pokud jsou vaše příznaky závažné, váš lékař vám může podat další léčbu.

Váš lékař bude kontrolovat hladinu vašeho kalcia. Možná budete muset změnit svou dávku přípravku

Natpar nebo zastavit na krátkou dobu podávání injekcí přípravku Natpar.

Testy a kontroly

Váš lékař provede kontrolu, jak reagujete na léčbu:

-během prvních 7 dnů od začátku léčby a

-pokud se vaše dávka změnila.

To bude provedeno pomocí testů ke změření hladiny kalcia ve vaší krvi nebo moči. Váš lékař vás může požádat o změnu množství kalcia nebo vitamínu D, který užíváte (v jakékoliv formě, včetně potravy bohaté na kalcium).

Děti a dospívající

Přípravek Natpar by se neměl používat u dětí nebo adolescentů ve věku do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Natpar

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

-digoxin, známý též jako digitalis, lék na srdce,

-léky používané pro léčbu osteoporózy, označované jako bisfosfonáty, jako je alendronová kyselina,

-léky, které mohou ovlivnit hladiny kalcia ve vaší krvi, jako je lithium nebo některé léky používané pro zvýšení množství moči (diuretika).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Jsou k dispozici omezené informace o použití přípravku Natpar u těhotných žen. U přípravku Natpar byl prokázán průchod do mateřského mléka u potkanů, ale není známo, zda by přípravek Natpar prošel do mateřského mléka u člověka.

Váš lékař rozhodne, zda zahájit léčbu přípravkem Natpar. Váš lékař také rozhodne, zda byste měla pokračovat v užívání přípravku Natpar, pokud otěhotníte nebo začnete kojit během jeho užívání.

Není známo, zda má přípravek Natpar nějaké účinky na plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Natpar nemá žádný vliv na vaši schopnost řídit nebo používat stroje. Nicméně samotná hypoparathyreóza může ovlivnit vaši schopnost koncentrace. Pokud je vaše schopnost koncentrace narušená, neměl(a) byste řídit ani obsluhovat stroje, dokud se vaše schopnost koncentrace nezlepší.

Přípravek Natpar obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce. To znamená, že je prakticky „bez sodíku“.

3.Jak se přípravek Natpar používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař nebo sestra vás budou školit

v používání pera Natpar.

Přípravek Natpar se podává jako subkutánní (pod kůži) injekce každý den s použitím pera, které pomáhá vstřikovat váš lék.

„Opakovaně použitelné pero Natpar“ budeme dále v této informaci nazývat „pero Natpar“ nebo „pero“.

Dávka

Doporučená počáteční dávka přípravku Natpar je 50 mikrogramů denně.

-Váš lékař však může zahájit vaši léčbu 25 mikrogramy denně na základě výsledku krevních testů.

-Po 2 až 4 týdnech může váš lékař upravit dávku.

Dávka přípravku Natpar se liší mezi jednotlivými pacienty. Pacienti mohou potřebovat mezi 25 a 100 mikrogramy přípravku Natpar denně.

Váš lékař vám může říct, abyste užívali další léky, jako jsou doplňky kalcia nebo vitamín D, zatímco užíváte přípravek Natpar. Váš lékař vám řekne, kolik máte užívat každý den.

Jak používat pero

Přečtěte si Bod 7 „Návod k použití“ v této informaci před tím, než použijete pero.

Nepoužívejte pero, pokud je roztok zakalený nebo zbarvený nebo pokud obsahuje viditelné částice.

Před prvním použitím pera musí být lék promíchán.

Po promíchání léku je pero Natpar připraveno k použití a lék je možné vstříknout pod kůži na vašem stehně. Vstříkněte do druhého stehna následující den a pokračujte ve výměnách mezi oběma stehny.

Důrazně se doporučuje, aby bylo při každém podání přípravku Natpar zaznamenáno jméno a číslo

šarže přípravku, aby se zaznamenaly informace o použitých šaržích.

Délka léčby

Pokračujte v používání přípravku Natpar tak dlouho, jak vám lékař předepsal.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Natpar, než jste měl(a)

Pokud si náhodou aplikujete injekci s více než jednou dávkou přípravku Natpar za den, kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Natpar

Pokud zapomenete použít přípravek Natpar (nebo nemůžete injekci podat v obvyklé době), podejte si injekci co nejdříve, jakmile to bude možné, ale neaplikujte více než jednu dávku ve stejném dni.

Užijte svou další dávku přípravku Natpar v obvyklou dobu následující den. Je možné, že budete muset užít více doplňků kalcia, pokud se u vás vyskytnou příznaky nízké hladiny kalcia v krvi (viz bod 4, kde jsou uvedeny příznaky).

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Natpar

Promluvte si se svým lékařem, pokud chcete přestat s léčbou přípravkem Natpar.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Následující potenciálně závažné vedlejší účinky se mohou objevit při používání přípravku Natpar:

Velmi časté: vysoká hladina kalcia ve vaší krvi, která se může objevit častěji, pokud začnete léčbu přípravkem Natpar.

Velmi časté: Nízké hladiny kalcia ve vaší krvi. K tomu může dojít častěji, pokud náhle ukončíte užívání přípravku Natpar.

Příznaky související s vysokou nebo nízkou hladinou kalcia jsou uvedeny v seznamu níže. Pokud se u vás vyskytnou některé z těchto nežádoucích účinků, kontaktujte přímo svého lékaře.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 osob):

bolesti hlavy*,†

brnění a necitlivost kůže†

průjem*,†

nevolnost a zvracení*

bolest kloubů*

svalové spasmy†

Časté (mohou postihovat až 1 osobu z 10):

pocit nervozity a úzkosti†

problémy se spánkem (pocit ospalosti během dne nebo problém s usínáním večer)*

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep*,†

vysoký krevní tlak*

kašel†

bolesti břicha*

svalové záškuby nebo křeče†

bolest svalů†

bolesti krku†

bolesti končetin

zvýšená hladina vápníku v moči†

potřeba častého močení†

únava a ztráta energie*

bolesti na hrudi

zarudnutí a bolesti v místě injekce

žízeň*

protilátky (produkované vaším imunitním systémem) proti přípravku Natpar

váš lékař může zjistit v krevních testech snížené hladiny vitamínu D a magnesia†

*Tyto vedlejší účinky se mohou týkat vysoké hladiny kalcia ve vaší krvi.

Tyto vedlejší účinky se mohou týkat nízké hladiny kalcia ve vaší krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Natpar uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na zásobní vložce a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před smícháním

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte zásobní vložku v držáku zásobních vložek v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po smíchání

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v dobře uzavřeném peru obsahujícím rekonstituovanou zásobní vložku, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento lék déle než 14 dnů po smíchání.

Neužívejte tento přípravek, pokud nebyl řádně uložen.

Před připojením nové jehly k vašemu peru Natpar zkontrolujte, zda je roztok čirý a bezbarvý. Běžně jsou viditelné malé bublinky. Nepoužívejte tento přípravek, pokud došlo k zakalení, zbarvení nebo obsahuje viditelné částice.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek Natpar obsahuje

Léčivou látkou je parathormon (rDNA).

Je k dispozici v 4 různých silách zásobní vložky (jedna zásobní vložka obsahuje 14 dávek):

Natpar 25 mikrogramů

Jedna dávka obsahuje po rekonstituci 25 mikrogramů parathormonum v 71,4 mikrolitrech roztoku.

Natpar 50 mikrogramů

Jedna dávka obsahuje po rekonstituci 50 mikrogramů parathormonum v 71,4 mikrolitrech roztoku.

Natpar 75 mikrogramů

Jedna dávka obsahuje po rekonstituci 75 mikrogramů parathormonum v 71,4 mikrolitrech roztoku.

Natpar 100 mikrogramů

Jedna dávka obsahuje po rekonstituci 100 mikrogramů parathormonum v 71,4 mikrolitrech roztoku.

Dalšími složkami v zásobní vložce (pro všechny síly) jsou:

V prášku:

chlorid sodný

mannitol

monohydrát kyseliny citrónové

hydroxid sodný (pro úpravu pH)

V rozpouštědle:

metakresol

voda na injekci

Jak přípravek Natpar vypadá a co obsahuje toto balení

Jedna zásobní vložka přípravku Natpar obsahuje lék jako prášek spolu s rozpouštědlem pro injekční roztok. Zásobní vložka je vyrobená ze skla, s gumovým uzávěrem na vrcholu. Zásobní vložka je uložena v plastovém držáku zásobních vložek.

Přípravek Natpar je k dispozici v balení s 2 zásobními vložkami uvnitř držáku zásobníku.

Barva krabičky/zásobní vložky ukazuje sílu vašeho přípravku Natpar.

Natpar 25 mikrogramů/dávka

Purpurová zásobní vložka.

Natpar 50 mikrogramů/dávka Červená zásobní vložka.

Natpar 75 mikrogramů/dávka Šedá zásobní vložka.

Natpar 100 mikrogramů/dávka

Modrá zásobní vložka.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Irsko medinfoemea@shire.com

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien/

Italia

Luxembourg/Luxemburg

Shire Italia S.p.A

Shire Belgium BVBA

Tel: +39 0265 535 096

België/Belgique/Belgien

email: medinfoemea@shire.com

Tél/Tel: +32 (0)2711 0246

 

email: medinfoemea@shire.com

 

България, Eesti, Hrvatska, Latvija,

Malta

Lietuva, Magyarország, România,

Shire Pharmaceuticals Ltd

Slovenija, Slovenská republika

Ir-Renju Unit

Shire Pharmaceuticals Ltd

Tel: +44 (0)800 055 6614

Великобритания, Ühendkuningriik, Velika

email: medinfoemea@shire.com

Britanija, Lielbritānija, Jungtinė Karalystė, Nagy-

 

Britannia, Marea Britanie, Združeno Kraljevstvo,

 

Vel’ká Británia

 

Teл/Tel: +44 (0)800 055 6614

 

email: medinfoemea@shire.com

 

Česká Republika

Nederland

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire International Licensing BV

Velká Británie

Tél/Tel: +31 (0)2020 35492

Tel: +420 239 018 556

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Danmark

Norge

Shire Sweden AB

Shire Sweden AB

Sverige

Sverige

Tlf: +45 (0)80 886 962

Tlf: +47 800 19240

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Deutschland

Österreich

Shire Deutschland GmbH

Shire Austria GmbH

Tel: +49 (0)800 183 0742

Tel: +43 (0)120 609 2538

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ελλάδα, Kύπρος

Polska

Shire Hellas S.A

Shire Polska Sp. z o.o.

 

Ελλάδα

Tel: +48 (0)2230 62447

Τηλ: +30 21 69 00 4026

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

España

Portugal

Shire Pharmaceuticals Ibérica, S.L.

Shire Pharmaceuticals Portugal Lda

Tel: +34 900 947 618 (bezplatné telefonní číslo)

Tel: +351 800 785 005

+34 914 229 896 (při použití mobilního

email: medinfoemea@shire.com

telefonu)

 

email: medinfoemea@shire.com

 

France

Suomi/Finland

Shire France S.A.

Shire Sweden AB

Tél: +33 (0)800 907 913

Ruotsi

+33 1 4067 3290 (mimo Francii)

Puh/Tel: +358 (0)800 774 051

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ireland

Sverige

Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Shire Sweden AB

Tel: +353 1 800 818016

Tel: 020-795 079

+44 800 055 6614 (mimo Irsko)

+46 8-544 964 00 (mimo Švédsko)

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ísland

United Kingdom

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire Pharmaceuticals Ltd

Bretland

Tel: +44 (0)800 055 6614

Sími: +44 (0)800 055 6614

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Tomuto léčivému přípravku bylo uděleno tzv. podmíněné schválení. Znamená to, že informace o tomto přípravku budou přibývat.

Evropská agentura pro léčivé přípravky nejméně jednou za rok vyhodnotí nové informace o tomto léčivém přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

7.Návod k použití

Tento návod je určen jako pomůcka pro přípravu, injekci a uchovávání pera Natpar.

Tyto pokyny jsou rozděleny do 5 fází

Seznámení s částmi pera Natpar a přípravku Natpar

Příprava a míchání přípravku Natpar

Příprava pera Natpar

Podávání vaší denní dávky

Jak se přípravek uchovává

Pokud byste potřebovali pomoc, kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo sestru

Také můžete kontaktovat svého místního zástupce společnosti Shire na telefonním čísle uvedeném na konci bodu 6 v příbalové informaci nebo emailem na medinfoeuceemea@shire.com

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek používat

NEPOUŽÍVEJTE pero Natpar, dokud vám váš lékař nebo sestra neukáží, jak se má používat.

Používejte tento návod k použití při každém míchání léku, přípravě pera nebo podávání injekce, abyste nezapomněli provést některý krok.

K peru je třeba připojit každý den novou jehlu.

Nová zásobní vložka se má připravit jednou za 14 dnů.

NEPOUŽÍVEJTE tento přípravek, pokud došlo k zakalení, zbarvení nebo obsahuje viditelné

částice.

Vždy uchovávejte zásobní vložku v chladničce (při teplotě 2 až 8°C).

Zásobní vložku nezmrazujte.

NEPOUŽÍVEJTE zásobní vložku, která byla zmražena.

Zlikvidujte všechny smíchané zásobní vložky, které jsou starší než 14 dnů.

Svou dávku užívejte pouze jednou denně.

Pro vyčištění pera Natpar otřete zevní stranu pera vlhkým hadříkem. NEPOKLÁDEJTE pero do vody ani ho nemyjte a nečistěte žádnou tekutinou.

Vyhoďte použité zásobní vložky Natpar a použité jehly dle pokynů vašeho lékaře, lékárníka nebo sestry.

Vaše pero Natpar je možné používat opakovaně po dobu až 2 roky.

Seznámení s částmi vašeho pera Natpar a vašeho přípravku Natpar

Seznamte se s komponentami pera Natpar

Součásti vašeho pera Natpar

Poznámka: Ochrana tyče (falešná zásobní vložka) chrání tyč během dopravy z továrny. Vyhoďte ochranu tyče, jakmile budete připraveni k použití vašeho pera.

Vaše zásobní vložka Natpar

Vaše zásobní vložka Natpar obsahuje prášek s léčivem a rozpouštědlo, které se s práškem smíchá. Prášek musíte smíchat s rozpouštědlem v zásobní vložce před použitím pera Natpar.

Jedna zásobní vložka obsahuje 14 dávek.

Indikátor dávky ukazuje počet dávek, které zbývají v zásobní vložce.

Další potřebný materiál

Poznámka: Alkoholové tampony, injekční jehly a nádoby na ostré předměty nejsou součástí balení.

Sledovací štítek zásobní vložky s léčivem se nachází uvnitř návodu k použití.

Příprava a míchání vašeho přípravku Natpar

Své pero Natpar musíte před jeho použitím smíchat. Jakmile se lék smíchá, je možné ho použít až pro 14 injekcí (14 dávek).

Pokud je to poprvé, co používáte svůj přípravek Natpar, váš lékař nebo sestra vám ukáží, jak smíchat vaši zásobní vložku přípravku Natpar.

1.Při přípravě k podání injekční dávky vyjměte svou zásobní vložku přípravku Natpar z chladničky.

Poznámka: Svou zásobní vložku byste měli vždy uchovávat v chladničce s výjimkou přípravy a injekce vašeho léku.

Umyjte a osušte si ruce.

Shromážděte si další potřebný materiál, jako jsou:

o Míchací pomůcka

o Nová zásobní vložka přípravku Natpar z chladničky

o Nová jednorázová jehla do pera

o Nádoba na ostré předměty odolná vůči propíchnutí o Pero nebo tužka pro zapsání data, kdy svou vložku

smícháte

o Sledovací štítek zásobní vložky (nachází se uvnitř tohoto návodu k použití)

o Vaše pero Natpar pro injekci vašeho léku

oTento návod k použití

2.Vyplňte data do Sledovacího štítku zásobní vložky.

Sledovací štítek zásobní vložky

Pokyny:

Zadejte dnešní datum do prostoru vedle „Datum smíchání“.

Zadejte datum 14 dnů od dnešního dne do prostoru vedle „Zlikvidovat dne“ (stejný den v týdnu, o 2 týdny později).

Zlikvidujte svou zásobní vložku v den uvedený pod „Zlikvidovat dne“, i když budete mít ve své zásobní vložce ještě zbývající lék. Nepoužívejte svou zásobní vložku v den uvedený za „Zlikvidovat dne“.

Jehla na peru musí být připojena pro smíchání nové zásobní vložky.

3.Odstraňte papírový štítek z krytu jehly.

4.Našroubujte jehlu pera na zásobní vložku ve směru chodu hodinových ručiček.

Ujistěte se, že je jehla pera našroubována rovně a pevně na zásobní vložku (širší okraj krytu jehly se musí dotýkat „ramen“ zásobní vložky).

Neodstraňujte kryt jehly nebo chránič, dokud nejste připraveni podávat svůj lék.

5.Otočte kolečkem míchací pomůcky proti směru chodu hodinových ručiček, pro zasunutí tyče, pokud ještě nebyla zasunuta.

Ujistěte se, že tyč v míchací pomůcce vypadá takto (je zcela zatažená).

6.Našroubujte zásobní vložku Natpar na vaši míchací pomůcku ve směru chodu hodinových ručiček.

Jehla na peru musí být pevně připojena.

7.S krytem jehly směřujícím nahoru otočte pomalu kolečkem po směru chodu hodinových ručiček, dokud se nebudou zarážky na zásobní vložce dále pohybovat a dokud se kolečko volně otáčí.

Udržujte jehlu směrem vzhůru.

Nedržte míchací pomůcku skloněnou.

8.Ujistěte se, že zarážky vypadají takto a jsou pohromadě.

9.Držte míchací pomůcku s připojenou zásobní vložkou s jehlou směrem nahoru a jemně zásobní vložkou pohněte do stran (od čísla 9 do čísla 3 na hodinovém ciferníku) asi 10x pro rozpuštění prášku, který je v zásobní vložce.

Netřeste se zásobní vložkou.

Udržujte jehlu směrem vzhůru.

Otočte míchací pomůcku dolů

s připojenou zásobní vložkou a počkejte

5 minut, aby se umožnilo kompletní rozpuštění prášku.

Zkontrolujte roztok před podáním každé

denní dávky. Pokud je roztok zakalený, obsahuje viditelné částice nebo není bezbarvý po 5 minutách, lék nepoužívejte.

Kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo sestru. Běžně jsou viditelné malé bublinky.

Příprava vašeho pera Natpar

Své pero Natpar budete připravovat jednou za 14 dní.

1.Vezměte si své pero a odstraňte kryt.

Uschovejte kryt pro pozdější použití.

2.Odšroubujte ochranu tyče (falešná zásobní vložka) nebo prázdnou zásobní vložku na lék ve směru proti chodu hodinových ručiček a vyhoďte ji do nádoby na ostré předměty.

3.Stiskněte tlačítko injekce. Měli byste vidět

číslo „0“ srovnané se zářezem v okně dávky. Pokud nevidíte číslo „0“ srovnané se zářezem, stiskněte tlačítko injekce, dokud nebude srovnáno.

4.Zasuňte tyč. Pokud je tyč prodloužená, otočte tmavě červený kroužek proti směru chodu hodinových ručiček pro její zasunutí. Kroužek příliš neutahuje.

5.Zkontrolujte tyč. Pokud je to provedeno správně, bude na ní malá štěrbina.

6.Odšroubujte zásobní vložku z míchací pomůcky proti směru chodu hodinových ručiček a odložte míchací pomůcku stranou.

7.Připojte zásobní vložku k peru. Uchopte základnu pera a držte ji s tyčí směrem nahoru.

8.S krytem jehly směrem nahoru našroubujte zásobní vložku na pero ve směru chodu hodinových ručiček, dokud nebude přítomen prostor mezi zásobní vložkou a perem.

9.Plnění vašeho pera Natpar

Otočte dávkovacím knoflíkem ve směru chodu hodinových ručiček, dokud nebude značka „GO“ srovnána se zářezem v okně dávky.

10.Držte pero s krytem jehly směrem nahoru.

11.Zatlačte tlačítko injekce na plochý povrch, jako je deska stolu, dokud nebude „0“ srovnána se zářezem v okně dávky.

Je normální, že se na jehle při tomto kroku objeví 1 nebo 2 kapky tekutiny.

Nevyjímejte zásobní vložku s lékem z pera, dokud nebude den uvedený za „Zlikvidovat dne“ nebo je zásobní vložka prázdná.

Naplňte své pero pouze 1x pro každou novou zásobní vložku.

Podávání vaší denní dávky

POZNÁMKA: Pokud jste právě dokončili míchání svého léku a přípravu vašeho pera a jehla pera je nasazená, přejděte rovnou do části „Před injekcí vaší denní dávky“ (krok 6 v této části) pro pokyny, jak provádět injekci pomocí vašeho pera Natpar.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo sestry.

1.Umyjte a osušte si ruce.

2.Shromážděte si další potřebný materiál, jako jsou:

Vaše pero Natpar z chladničky

Nová jednorázová jehla do pera

Nádoba na ostré předměty odolná vůči propíchnutí

Alkoholové tampony

Poznámka: Smíchanou vložku byste měli vždy uchovávat v peru v chladničce. Výjimkou je příprava a injekce vašeho léku.

3.Zkontrolujte zásobní vložku

Odstraňte kryt pera ze svého pera Natpar. Smíchaná zásobní vložka by měla být uvnitř.

4. Před připojením nové jehly k vašemu peru proveďte kontrolu:

Zda je roztok čirý, bezbarvý a bez viditelných částic. Běžně jsou viditelné malé bublinky. Pokud není tekutina čirá, bezbarvá nebo bez viditelných částic, lék nepoužívejte.

Kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo sestru.

Budete si muset připravit novou zásobní vložku Natpar, pokud:

Nejsou v peru žádné zbývající dávky (počitadlo dávky je na hodnotě „0“). nebo

Bylo dosaženo datum „Zlikvidovat dne“ (viz Karta pro sledování léčby).

5.Připojení nové jehly.

Odstraňte papírový štítek z krytu jehly.

Pevně držte pero Natpar ve vertikální poloze.

Držte kryt jehly rovně, našroubujte ho pevně na zásobní vložku ve směru chodu hodinových ručiček (širší okraj krytu jehly se musí dotýkat „ramen“ zásobní vložky).

Ponechejte kryt jehly nasazený.

6.Před injekcí vaší denní dávky

Nepoužívejte zásobní vložku, která byla zmražena.

Zlikvidujte všechny smíchané zásobní vložky, pokud bylo dosaženo datum „Zlikvidovat dne“ (viz Karta pro sledování léčby).

7.Otřete místo injekce na vašem stehně alkoholovým tamponem. Aplikujte injekci každý den do jiného stehna.

Ujistěte se, že kryt jehly směřuje dolů vždy během kroku 8 až 17.

8.Držte pero Natpar s jehlou směrem dolů.

Nechejte jehlu směřovat dolů, dokud nebude injekce dokončena.

9.Držte pero tak, abyste viděli okno dávky.

10.Otočte knoflíkem dávky, dokud se značka „GO“ nesrovná se zářezem v okně. Neotáčejte knoflíkem dávky za značku

GO“.

Pokud je obtížné otáčet knoflíkem dávky, je možné, že není v peru dostatek tekutiny.

Zkontrolujte indikátor dávky na zásobní vložce, abyste zjistili, zda zbývají ještě nějaké dávky nebo zkontrolujte datum „Zlikvidovat dne“ na Sledovacím štítku zásobní vložky, abyste zjistili, zda neuplynulo více než 14 dnů.

11.Jemně poklepejte na zásobní vložku 3 až 5krát. Tím se posunou jakékoliv bublinky vzduchu z jehly.

12.Připravte jehlu pera pro podání injekce.

Bez odšroubování

Stáhněte kryt jehly přímým pohybem a dejte ho stranou.

Potom stáhněte ochranu jehly a vyhoďte ji.

13.Držte pero tak, abyste viděli značku „GO“ v okně dávky s jehlou pera směřující dolů.

14.Přečtěte si kroky 15, 16 a 17 pozorně předtím, než lék aplikujete.

15.Zasuňte jehlu kompletně do vašeho stehna (můžete kůži zmáčknout, pokud vám to řekl lékař nebo sestra). Ujistěte se, že vidíte značku „GO“ v okně.

16.Stiskněte tlačítko injekce, dokud se číslo „0“ nesrovná se zářezem v okně dávky. Měli byste vidět a cítit, jak se tlačítko dávky vrátí zpět na číslo „0“. Pomalu počítejte do 10.

Důležitá poznámka týkající se aplikace injekce:

Chcete-li předejít nedostatečné dávce, budete muset ponechat jehlu v kůži po dobu 10 sekund PO stisknutí tlačítka injekce.

17.Vytáhněte jehlu přímo z vašeho stehna.

Je normální, že se na jehle při tomto kroku objeví 1 nebo 2 kapky tekutiny.

Pokud si myslíte, že jste nedostal(a) plnou dávku, neužívejte další dávku. Zavolejte svému lékaři. Možná budete muset užít kalcium a vitamín D.

18.Opatrně znovu zakryjte odkrytou jehlu velkým krytem na jehlu pomocí sběrací techniky.

Ujistěte se, že je jehla do krytu zcela zasunutá.

19.Odšroubujte kryt jehly (s jehlou pera uvnitř) ve směru proti chodu hodinových ručiček a přitom držte zásobní vložku.

Nesdílejte své pero nebo jehly pera s nikým jiným.

Můžete na ně přenést infekci nebo od nich získat infekci.

20.Vyhoďte použitou jehlu do nádoby na ostré předměty.

Zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo sestry, jak správně likvidovat plnou nádobu na ostré předměty.

21.Nasaďte na pero zpět kryt.

Zásobní vložku je třeba připevnit k peru předtím, než můžete nasadit kryt pera zpět.

Srovnejte kapesní svorku štítku na peru.

Zatlačte kryt a pero dohromady, dokud neuslyšíte cvaknutí.

22.Umístěte pero Natpar do chladničky.

Jak se váš přípravek uchovává

Zásobní vložka přípravku Natpar a jakékoliv pero, které obsahuje smíšenou zásobní vložku, by se má vždy uchovávat v chladničce (2°C 8°C).

Zásobní vložku nezmrazujte.

• Nepoužívejte zásobní

Vyhoďte všechny

 

vložku, která byla

smíchané zásobní vložky,

 

zmražena.

které jsou starší než 14

 

 

dnů.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis