Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neoclarityn (desloratadine) – Označení na obalu - R06AX27

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Neoclarityn
Kód ATCR06AX27
Látkadesloratadine
VýrobceMerck Sharp

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 TABLET

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neoclarityn 5 mg potahované tablety desloratadinum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktózu.

Přečtěte si více v příbalové informaci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 potahovaná tableta

2 potahované tablety

3 potahované tablety

5 potahovaných tablet

7 potahovaných tablet

10 potahovaných tablet

14 potahovaných tablet

15 potahovaných tablet

20 potahovaných tablet

21 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet

50 potahovaných tablet

100 potahovaných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Tabletu polykejte celou a zapijte vodou.

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 C. Uchovávejte v původním obalu.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velká Británie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/00/161/001 1 tableta

EU/1/00/161/002 2 tablety

EU/1/00/161/003 3 tablety

EU/1/00/161/004 5 tablet

EU/1/00/161/005 7 tablet

EU/1/00/161/006 10 tablet

EU/1/00/161/007 14 tablet

EU/1/00/161/008 15 tablet

EU/1/00/161/009 20 tablet

EU/1/00/161/010 21 tablet

EU/1/00/161/011 30 tablet

EU/1/00/161/012 50 tablet

EU/1/00/161/013 100 tablet

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Neoclarityn

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH KRABIČKA 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 TABLET

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neoclarityn 5 mg tableta desloratadinum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MSD

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 TABLET DISPERGOVATELNÝCH V ÚSTECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neoclarityn 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech desloratadinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna dávka tablety dispergovatelné v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje mannitol a aspartam.

Přečtěte si více v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

5 tablet dispergovatelných v ústech

6 tablet dispergovatelných v ústech

10 tablet dispergovatelných v ústech

12 tablet dispergovatelných v ústech

15 tablet dispergovatelných v ústech

18 tablet dispergovatelných v ústech

20 tablet dispergovatelných v ústech

30 tablet dispergovatelných v ústech

50 tablet dispergovatelných v ústech

60 tablet dispergovatelných v ústech

90 tablet dispergovatelných v ústech

100 tablet dispergovatelných v ústech

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

EU/1/00/161/035

5 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

 

EU/1/00/161/036

6 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

 

EU/1/00/161/037

10 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

EU/1/00/161/038

12 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

EU/1/00/161/039

15 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

EU/1/00/161/040

18 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

EU/1/00/161/041

20 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

EU/1/00/161/042

30 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

EU/1/00/161/043

50 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

EU/1/00/161/044

60 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

EU/1/00/161/045

90 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

EU/1/00/161/046

100 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

 

 

 

 

 

13. ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

č.š.:

 

 

 

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Neoclarityn 2,5 mg tableta dispergovatelná v ústech

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neoclarityn 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech desloratadinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MSD

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 TABLET DISPERGOVATELNÝCH V ÚSTECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neoclarityn 5 mg tablety dispergovatelné v ústech desloratadinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna dávka tablety dispergovatelné v ústech obsahuje desloratadinum 5 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje mannitol a aspartam.

Přečtěte si více v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

5 tablet dispergovatelných v ústech

6 tablet dispergovatelných v ústech

10 tablet dispergovatelných v ústech

12 tablet dispergovatelných v ústech

15 tablet dispergovatelných v ústech

18 tablet dispergovatelných v ústech

20 tablet dispergovatelných v ústech

30 tablet dispergovatelných v ústech

50 tablet dispergovatelných v ústech

60 tablet dispergovatelných v ústech

90 tablet dispergovatelných v ústech

100 tablet dispergovatelných v ústech

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

EU/1/00/161/047

5 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

 

EU/1/00/161/048

6 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

 

EU/1/00/161/049

10 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

EU/1/00/161/050

12 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

EU/1/00/161/051

15 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

EU/1/00/161/052

18 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

EU/1/00/161/053

20 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

EU/1/00/161/054

30 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

EU/1/00/161/055

50 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

EU/1/00/161/056

60 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

EU/1/00/161/057

90 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

EU/1/00/161/058

100 tablet dispergovatelných v ústech

 

 

 

 

 

 

 

13. ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

č.š.:

 

 

 

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Neoclarityn 5 mg tableta dispergovatelná v ústech

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neoclarityn 5 mg tablety dispergovatelné v ústech desloratadinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MSD

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

LAHVIČKA 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neoclarityn 0,5 mg/ml perorální roztok desloratadinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml perorálního roztoku obsahuje desloratadinum 0,5 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje propylenglykol a sorbitol.

Přečtěte si více v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

perorální roztok 30 ml s 1 lžičkou 50 ml s 1 lžičkou 60 ml s 1 lžičkou 100 ml s 1 lžičkou 120 ml s 1 lžičkou 150 ml s 1 lžičkou

150 ml s 1 stříkačkou pro perorální podání

225 ml s 1 lžičkou

300 ml s 1 lžičkou

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

EU/1/00/161/059

 

30 ml s 1 lžičkou

 

 

 

 

EU/1/00/161/060

 

50 ml s 1 lžičkou

 

 

 

 

EU/1/00/161/061

60 ml s 1 lžičkou

 

 

 

 

EU/1/00/161/062

100 ml s 1 lžičkou

 

 

 

 

EU/1/00/161/063

120 ml s 1 lžičkou

 

 

 

EU/1/00/161/064

150 ml s 1 lžičkou

 

 

 

EU/1/00/161/067

150 ml s 1 stříkačkou pro perorální podání

 

 

EU/1/00/161/065

225 ml s 1 lžičkou

 

 

 

EU/1/00/161/066

300 ml s 1 lžičkou

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

č.š.:

 

 

 

 

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Neoclarityn

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

LAHVIČKA 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Neoclarityn 0,5 mg/ml perorální roztok desloratadinum

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

30 ml

50 ml

60 ml

100 ml

120 ml

150 ml

225 ml

300 ml

6.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje propylenglykol a sorbitol.

Přečtěte si více v příbalové informaci.

7.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velká Británie

8. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis