Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeuroBloc (botulinum toxin type B) – Souhrn údajů o přípravku - M03AX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku NeuroBloc
Kód ATCM03AX01
Látkabotulinum toxin type B
VýrobceEisai Ltd.

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

NeuroBloc 5000 j/ml injekční roztok

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý ml obsahuje 5000 j. botulini toxinum typus B.

Každá 0,5 ml injekční lahvička obsahuje 2500 j. botulini toxinum typus B. Každá 1,0 ml injekční lahvička obsahuje 5000 j. botulini toxinum typus B. Každá 2,0 ml injekční lahvička obsahuje 10 000 j. botulini toxinum typus B. Produkován v buňkách sérotypu B (kmen fazolí) baktérií Clostridium botulinum.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Čirý a bezbarvý až světle žlutý roztok.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

NeuroBloc je indikován k léčbě cervikální dystonie (torticollis) u dospělých.

4.2Dávkování a způsob podání

NeuroBloc by měl podávat pouze lékař, který je seznámen a má zkušenosti s léčbou cervikální dystonie a používáním botulotoxinů.

Pouze pro použití v nemocnici.

Dávkování

Počáteční dávka činí 10 000 j. a měla by být rozdělena mezi dva až čtyři nejpostiženější svaly. Údaje z klinických studií naznačují, že účinnost závisí na dávce, ale vzhledem k tomu, že v těchto studiích se neprovádělo srovnávání, nevykazují významný rozdíl mezi dávkou 5 000 jednotek a 10 000 jednotek. Lze tedy uvažovat i o počáteční dávce 5 000 j., ale dávka 10 000 j. může zvyšovat pravděpodobnost klinického přínosu.

Injekce by se měly opakovat podle potřeby, aby byla zachována správná funkce a minimalizována bolest. V dlouhodobých klinických studiích byla průměrná frekvence podání přibližně každých

12 týdnů, ačkoliv tato hodnota může kolísat mezi subjekty a u části pacientů vydrželo výrazné zlepšení oproti výchozí hodnotě po dobu 16 týdnů a déle. Frekvence podání by tedy měla být upravena na základě klinického hodnocení/reakce jednotlivého pacienta.

U pacientů se sníženou svalovou hmotou je třeba dávku upravit tak, aby odpovídala potřebám jednotlivého pacienta.

Síla tohoto léčivého přípravku je vyjádřena jako NeuroBloc 5 000 j/ml. Tyto jednotky nejsou zaměnitelné s jednotkami používanými k vyjádření síly jiných botulotoxinových přípravků (viz bod 4.4).

Starší lidé

U starších lidí ≥ 65 let věku není nutná žádná úprava dávky.

Pacienti s poruchou činnosti jater a ledvin

U pacientů trpících poruchou činnosti jater nebo ledvin nebyly provedeny žádné studie. Farmakologická charakteristika přípravku ovšem neukazuje na potřebu úpravy dávek.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku NeuroBloc u dětí ve věku 0-18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. NeuroBloc se nedoporučuje dětem ve věku 0-18 let, dokud nebudou k dispozici další údaje.

Způsob podání

NeuroBloc se musí podávat pouze formou intramuskulárních injekcí. Aplikaci je třeba provádět zvláště opatrně, aby nedošlo k podání přípravku NeuroBloc do cévy.

Počáteční dávka 10 000 j. by měla být rozdělena mezi dva až čtyři nejvíce postižené svaly.

Aby bylo možné celkovou dávku rozdělit do několika injekcí, může se NeuroBloc ředit 9 mg/ml (0,9%) injekčním roztokem chloridu sodného a roztok se musí ihned použít. Návod k naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Osobám se známými neuromuskulárními onemocněními (např. amyotrofická laterální skleróza nebo periferní neuropatie) nebo se známou poruchou nervosvalového přenosu (např. myasthenia gravis nebo Lambert-Eatonův syndrom) se přípravek NeuroBloc nesmí podávat.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

NeuroBloc je doporučován výhradně pro intramuskulární podání.

Bezpečnost přípravku NeuroBloc mimo schválenou indikaci nebyla stanovena. Toto upozornění se vztahuje na použití u dětí a jakoukoliv jinou indikaci kromě cervikální dystonie. Rizika, zahrnující i smrt, mohou převážit nad přínosy.

Sérokonverze

Jako u mnohých biologických/biotechnologických proteinů používaných pro terapeutické účely může u některých pacientů opakované podání přípravku NeuroBloc souviset s vytvořením protilátek proti botulotoxinu typu B. Imunogenicitní data ze tří dlouhodobých klinických studií naznačují, že si přibližně jedna třetina pacientů vytvořila protilátky, což bylo stanovené testem neutralizace / ochrany myší v závislosti na době trvání expozice (viz bod 5.1).

Zjištění důsledků sérokonverze prokázalo, že přítomnost protilátek není totožná se ztrátou klinické odpovědi a neměla vliv na celkový bezpečnostní profil. Nicméně klinická relevance přítomnosti protilátek určená testem neutralizace/ochrany myší je neurčitá.

Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při podávání pacientům s poruchami krvácivosti a pacientům na antikoagulační terapii.

Rozšíření účinku toxinů

Byly hlášeny neuromuskulární účinky související s rozšířením toxinu mimo místo podání (viz bod 4.8), včetně dysfagie a dýchacích potíží.

Existující neuromuskulární poruchy

Pacienti léčení terapeutickými dávkami mohou trpět zostřenou svalovou slabostí. Pacienti

s neuromuskulárními poruchami mohou být vystaveni zvýšenému riziku klinicky významných účinků včetně závažné dysfagie a dýchacích problémů u obvyklých dávek přípravku NeuroBloc (viz bod 4.3).

Po léčbě botulinovým toxinem typu A/B byla spontánně hlášena dysfagie, aspirační pneumonie a/nebo potenciálně smrtelné respirační onemocnění.

Děti (neschválené použití) a pacienti s neuromuskulárními poruchami jako základním onemocněním včetně poruchy polykání, jsou vystaveni zvýšenému riziku těchto nežádoucích reakcí. U pacientů s neuromuskulárními poruchami nebo dysfagií a aspirací v anamnéze se smí používat botulinové toxiny pouze experimentálně za přísného lékařského dohledu.

Po léčbě přípravkem NeuroBloc se doporučuje, aby všichni pacienti a ošetřovatelé vyhledali lékařskou péči při respiračních obtížích, dušení nebo jakékoliv nové či zhoršující se dysfagii.

Dysfagie byla hlášena po injekčním podání do jiných míst, než je cervikální svalstvo.

Chybějící zaměnitelnost mezi botulotoxinovými přípravky

Úvodní zahajovací dávka 10 000 j. (případně 5 000 j.) je relevantní pouze pro přípravek NeuroBloc (botulotoxin typu B). Tyto jednotky použité pro dávky přípravku NeuroBloc se vztahují výhradně

k přípravku a netýkají se přípravků obsahujících botulotoxin typu A. Doporučované počty jednotek na dávku botulotoxinu typu A jsou výrazně nižší než u přípravku NeuroBloc a podávání botulotoxinu typu A ve stejném množství jednotek na dávku, jaké je doporučováno pro přípravek NeuroBloc, by mohlo vyvolat systémovou toxicitu a klinické důsledky, které by mohly pacienta ohrozit na životě.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Působení společně podávaných různých serotypů botulinového neurotoxinu není známo. V klinických studiích byl přípravek NeuroBloc podáván 16 týdnů po injekční aplikaci botulotoxinu typu A.

Současné podávání přípravku NeuroBloc a aminoglykosidů nebo látek působících na neuromuskulární přenos (např. látky podobné kurare) by mělo být bedlivě zváženo.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Studie reprodukční toxicity na zvířatech jsou nedostatečné, pokud jde o účinky na těhotenství a vývoj embrya/plodu. Potenciální rizika pro člověka nejsou známá. NeuroBloc lze v těhotenství použít pouze tehdy, když klinický stav ženy vyžaduje léčbu botulotoxinem typu B.

Kojení

Není známo, zda se botulotoxin typu B vylučuje do lidského mateřského mléka. Vylučování botulotoxinu typu B mlékem u zvířat se nestudovalo. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda pokračovat/přerušit kojení nebo pokračovat/ukončit podávání přípravku NeuroBloc.

Fertilita

Nebyly provedeny žádné studie fertility a není známo, zda může NeuroBloc ovlivňovat reprodukční schopnost.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. NeuroBloc může zhoršit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje v případě nežádoucích reakcí, jako je například svalová slabost a poruchy oka (rozostřené vidění, ptóza očního víčka).

4.8Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášenými nežádoucími reakcemi souvisejícími s léčbou přípravkem NeuroBloc byly sucho v ústech, dysfagie, dyspepsie a bolest v místě vpichu.

Byly zaznamenány tyto nežádoucí reakce související s rozšířením toxinu mimo místo podání: zostřená svalová slabost, dysfagie, dyspnoe, aspirační pneumonie, v některých případech s následkem smrti (viz bod 4.4).

Následuje výčet nežádoucích účinků pozorovaných ve všech klinických studiích, a to podle tříd orgánových systémů MedDRA a podle klesající frekvence definované následovně: Velmi časté (≥1/10), Časté (≥1/100 až <1/10), Méně časté (≥1/1000 až <1/100).

Třída orgánových systémů

Velmi časté

Časté

Poruchy nervového systému

sucho v ústech, bolest

torticollis (zhoršení ve

 

hlavy

srovnání s výchozí hodnotou),

 

 

změny chutě

Poruchy oka

 

rozmazané vidění

Respirační, hrudní a

 

dysfonie

mediastinální poruchy

 

 

Gastrointestinální poruchy

dysfagie

dyspepsie

Poruchy svalové a kosterní

 

myastenie

soustavy a pojivové tkáně

 

 

Celkové poruchy a reakce v

bolesti v místě vpichu

bolesti šíje

místě aplikace

 

onemocnění podobné chřipce

Podobně jako u botulotoxinu typu A se může v některých vzdálených svalech objevit elektrofyziologický jiter, který není spojen s klinickým obrazem slabosti nebo jinými elektrofyziologickými abnormalitami.

Zkušenosti po uvedení přípravku na trh

Byly hlášeny nežádoucí účinky související s rozšířením toxinu mimo místo podání (zostřená svalová slabost, dysfagie, dyspnoe, aspirační pneumonie s následkem smrti v některých případech) (viz

bod 4.4).

Při používání po uvedení přípravku na trh byly rovněž hlášeny následující účinky: abnormální akomodace, ptóza, zvracení, zácpa, příznaky podobné chřipce, astenie, angioedém, vyrážka, kopřivka a pruritus.

Z dostupných hlášení vyplývá, že byl přípravek používán u pediatrické populace. Hlášené případy jsou často závažnější u dětí (40 %) ve srovnání s případy nahlášenými u dospělých a starších lidí (12 %), což je pravděpodobně způsobeno podáním přípravku dítěti v nevhodně vysoké dávce (viz bod 4.9).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Byly hlášeny případy předávkování (některé i se známkami systémové toxicity). V případě předávkování je třeba zavést obecná podpůrná léčebná opatření. Dávky do 15 000 j. měly vzácně u dospělých za následek klinicky významnou systémovou toxicitu. Při klinickém podezření na botulismus, může být nutná hospitalizace, aby bylo možno monitorovat respirační funkce pacienta (počáteční stádium respiračního selhání).

V případě předávkování nebo injekce aplikované do svalu, který běžně kompenzuje cervikální dystonii, lze předpokládat zhoršení dystonie. Podobně jako u jiných botulotoxinů za určité časové období dojde ke spontánnímu zotavení.

Pediatrické použití (neschválené): u dětí se klinicky významná systémová toxicita vyskytovala při dávkách schválených pro léčbu dospělých pacientů. Riziko rozšíření účinku je větší a častěji závažnější než u dospělých pacientů. To může být způsobeno vysokými dávkami obvykle užívanými u této populace.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: svalové relaxans, periferně působící látky, ATC kód: M03AX 01

NeuroBloc je neuromuskulární blokátor. Mechanismus působení přípravku NeuroBloc spočívá v blokování neuromuskulárního přenosu a představuje třífázový proces:

1.Mimobuněčné navázání toxinu na specifické akceptory na zakončeních motorických nervů

2.Internalizace a uvolnění toxinu do cytosolu nervových zakončení

3.Inhibice uvolňování acetylcholinu z nervových zakončení v nervosvalových ploténkách

Pokud je přípravek NeuroBloc aplikován přímo do svalu, vyvolává lokální paralýzu, která je pozvolna reverzibilní. Způsob, jakým dochází na určitou dobu k ústupu svalové paralýzy, zůstává nejasný, ale může souviset s intraneuronální přeměnou postiženého proteinu a/nebo pučením (sprouting) nervových zakončení.

Byla provedena série klinických studií na zjištění účinnosti a bezpečnosti přípravku NeuroBloc při léčbě cervikální dystonie. Tyto studie prokázaly aktivitu přípravku NeuroBloc u pacientů, kteří léčbu botulotoxinem typu A dříve neabsolvovali, ale i u pacientů, kteří byli v minulosti botulotoxinem typu A léčeni, včetně těch, kteří byli vůči botulotoxinu typu A považováni za klinicky rezistentní.

Byly provedeny dvě randomizované, multicentrické, dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie fáze III, do nichž byli zařazeni pacienti trpící cervikální dystonií. Obou studií se účastnili dospělí pacienti (ve věku 18 let), kterým byl již dříve podáván botulotoxin typu A. Do první studie byli zařazeni pacienti, u nichž se klinicky projevila rezistence vůči toxinu typu A (pacienti nereagující na typ A), což bylo potvrzeno testem „Frontalis Type A“. Do druhé studie byli zařazeni pacienti, u nichž se trvale projevovala odpověď na toxin typu A (pacienti reagující na typ A). V první studii proběhla randomizace pacientů, u nichž se projevila rezistence vůči typu A (pacientů nereagujících na typ A), do skupin, které dostávaly buď placebo, nebo 10 000 j. přípravku NeuroBloc. V druhé studii byli randomizováni pacienti, u nichž se projevila odpověď na typ A (pacienti reagující na typ A), do skupin, které dostávaly placebo, nebo 5 000 j. toxinu, nebo 10 000 j. toxinu. Léčivý přípravek byl podán jednorázově do dvou až čtyř z následujících svalů: m. splenius capitis, m. sternocleidomastoideus, m. levator scapulae, m. trapezius, m. semispinalis capitis a mm. scaleni. Celková dávka byla rozdělena mezi vybrané svaly, přičemž do jednoho svalu bylo podáno 1-5 injekcí. První studie se účastnilo 77 subjektů, druhé 109 subjektů. Pacienti byli hodnoceni po dobu 16 týdnů po podání injekce.

Primární výslednou proměnnou účinnosti bylo v obou studiích celkové skóre TWSTRS (stupnice 0-87) ve čtvrtém týdnu. Mezi sekundární ukazatele patřila Vizuálně analogová škála VAS (Visual Analogue Scales), kterou se kvantifikovalo celkové hodnocení změny pacientem a celkové hodnocení změny lékařem, a to v obou případech od výchozí hodnoty do čtvrtého týdne. Na těchto stupnicích skóre 50 značí stav beze změny, 0 značné zhoršení stavu a 100 značné zlepšení stavu. Výsledky srovnání primárních a sekundárních proměnných účinnosti jsou shrnuty v Tabulce 1. Analýza dílčích stupnic TWSTRS ukázala významný vliv na závažnost cervikální dystonie a s ní související bolestivosti a invalidity.

Tabulka 1:

Výsledky účinnosti ve studiích přípravku NeuroBloc, fáze III

 

STUDIE 1

 

STUDIE 2

 

 

 

(pacienti nereagující na

(pacienti reagující na typ A)

 

typ A)

 

 

 

 

Posouzení

Placebo

10 000 j.

Placebo

5 000 j.

10 000 j.

 

n = 38

n = 39

n = 36

n = 36

n = 37

TWSTRS-celkově

 

 

 

 

 

Střední hodnota na počátku

51,2

52,8

43,6

46,4

46,9

Střední hodnota ve 4. týdnu

49,2

41,8

39,3

37,1

35,2

Změna oproti základní

-2,0

-11,1

-4,3

-9,3

-11,7

hodnotě

 

 

 

 

 

Hodnota P*

 

0,0001

 

0,0115

0,0004

Celkové hodnocení

 

 

 

 

 

pacientem

 

 

 

 

 

Střední hodnota ve 4. týdnu

39,5

60,2

43,6

60,6

64,6

Hodnota P*

 

0,0001

 

0,0010

0,0001

Celkové hodnocení

 

 

 

 

 

lékařem

 

 

 

 

 

Střední hodnota ve 4. týdnu

47,9

60,6

52,0

65,3

64,2

Hodnota P*

 

0,0001

 

0,0011

0,0038

* Analýza kovariance, dvouvýběrové testy, = 0,05

Dále byla provedena randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená studie, která měla porovnat účinnost přípravku NeuroBloc (10 000 j.) vůči botulotoxinu typu A (150 j.) u pacientů s cervikální dystonií, kteří nikdy dříve neužívali žádné přípravky botulotoxinu. Primární hodnocení účinnosti proběhlo pomocí celkového skóre TWSTRS a sekundární hodnocení zahrnovalo posouzení změny pomocí VAS pacientem a zkoušejícím lékařem, které proběhlo ve 4., 8. a 12. týdnu po léčbě. Studie splnila předem definovaná kritéria non-inferiority (nepodřadnosti) přípravku NeuroBloc vůči botulotoxinu typu A, jak z hlediska celkového skóre průměru TWSTRS v týdnu 4 po prvním a druhém léčebném sezení, tak z hlediska trvání účinku.

Non-inferiorita přípravku NeuroBloc oproti botulotoxinu typu A byla dále podpořena analýzou respondentů, která prokázala, že se u obdobného procenta subjektů projevilo zlepšení skóre TWSTRS ve 4. týdnu 1. sezení (86 % NeuroBloc a 85 % Botox) a obdobné procento subjektů pocítilo alespoň 20% snížení od výchozí hodnoty skóre TWSTRS ve 4. týdnu 1. sezení (51 % NeuroBloc, 47 % Botox).

Další klinické studie a následné otevřené studie prokázaly, že subjekty mohou odpovídat na přípravek NeuroBloc po delší dobu, některé subjekty absolvovaly více než 14 léčebných sezení po dobu delší než 3,5 roku. Kromě zlepšené funkce demonstrované snížením celkového skóre TWSTRS byla léčba přípravkem NeuroBloc spojena s významným snížením ukazatelů bolesti TWSTRS a VAS při každém léčebném sezení v týdnech 4, 8 a 12 v porovnání s výchozí hodnotou. V těchto studiích byla průměrná frekvence podání přibližně každých 12 týdnů.

Imunogenicita přípravku NeuroBloc byla posouzena ve dvou klinických studiích a v otevřené následné studii. Přítomnost protilátek byla v těchto studiích determinována pomocí testu ochrany myší (zvaného též test neutralizace u myší, Mouse Neutralization Assay, MNA).

Údaje o imunogenicitě ze tří dlouhodobých klinických studií naznačují, že přibližně jedna třetina pacientů si vytvoří protilátky, stanoveno testem neutralizace / ochrany myší v závislosti na době trvání expozice. Konkrétně tyto studie prokázaly přibližně 19-25% sérokonverzi během 18 měsíců od začátku léčby, zvyšující se až na hodnotu přibližně 33-44 % s délkou léčby až 45 měsíců. Zkoumání následků sérokonverze prokázalo, že přítomnost protilátek nebyla totožná se ztrátou klinické odpovědi

a neměla vliv na celkový bezpečnostní profil. Nicméně klinická relevance přítomnosti protilátek určená testem neutralizace/ochrany myší je neurčitá.

Rozsah a časový průběh sérokonverze byly podobné u pacientů s předchozí expozicí toxinem typu A a u pacientů, kteří nikdy předtím toxin typu A neužívali a mezi pacienty rezistentními vůči toxinu A a pacienty odpovídajícími na léčbu toxinem A.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Přípravek NeuroBloc aplikovaný formou intramuskulárních injekcí vyvolává lokalizovanou svalovou slabost, a to chemickou denervací. Po podání lokální intramuskulární injekce přípravku NeuroBloc byly pozorovány závažné nežádoucí účinky, které mohly souviset se systémovými účinky botulotoxinu typu B, u 12 % případů nežádoucích reakcí hlášených po uvedení přípravku na trh (včetně následujících nežádoucích reakcí: sucho v ústech, dysfagie a rozostřené vidění). Nebyly ovšem prováděny žádné studie farmakokinetiky, ani studie absorpce, distribuce, metabolismu či vylučování (studie ADME).

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Farmakologické studie jednorázových dávek podávaných opicím rodu Cynomolgus neprokázaly jiné účinky než předpokládanou paralýzu svalů, do nichž byla injekce podána; tato paralýza byla závislá na podané dávce. Dále bylo pozorováno určité pronikání toxinu při podání vyšších dávek, které vyvolalo podobné účinky v sousedících svalech, do nichž nebyla injekce podána.

Toxikologické studie jednorázových dávek podávaných intramuskulárně byly provedeny na opicích rodu Cynomolgus. Dávka, při které nebyla pozorována systémová odpověď (No Observed Effect Level, NOEL), byla přibližně 960 j./kg. Dávka, která vedla k úmrtí, byla 2 400 j./kg.

Vzhledem k povaze tohoto přípravku nebyly na zvířatech provedeny žádné studie kancerogenních účinků přípravku NeuroBloc. Standardní zkoušky zkoumající mutagenitu přípravku NeuroBloc nebyly provedeny.

Vývojové studie na potkanech a králících neodhalily žádné malformace plodu ani změny fertility. Ve vývojových studiích činila nejvyšší úroveň expozice, při které není pozorována žádná nepříznivá odpověď na statisticky významné úrovni (No Observed Adverse Effect Dose Level, NOAEL), u potkanů 1 000 j./kg/den co se týče účinků na matku a 3 000 j./kg/den co se týče účinků na plod. U králíků byla hladina NOAEL 0,1 j./kg/den co se týče účinků na matku a 0,3 j./kg/den co se týče účinků na plod. Ve studiích fertility činila hodnota NOAEL 300 j./kg/den pro obecnou toxicitu, a to jak u samců, tak u samic, a 1 000 j./kg/den pro fertilitu a reprodukční schopnost.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Dinatrium-sukcinát

Chlorid sodný

Lidský sérumalbumin

Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH)

Voda na injekci

6.2Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3Doba použitelnosti

5 roky, v neporušeném obalu.

Po naředění ihned použijte (viz bod 4.2 a bod 6.6).

Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob otevření/ředění nevylučuje riziko mikrobiální kontaminace, je nutné přípravek použít okamžitě.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Během doby použitelnosti může být přípravek jednorázově, po dobu až 3 měsíců, přemístěn z chladničky do teploty nepřevyšující 25 °C, bez opakovaného uchovávání v chladničce. Po uplynutí tohoto období nesmí být přípravek přemístěn zpět do chladničky a je třeba jej zlikvidovat.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balení

0,5 ml, 1 ml nebo 2 ml roztoku v 3,5ml injekčních lahvičkách ze skla typu I, se silikonizovanou butylovou zátkou, která je překryta hliníkovým víčkem s obrubou.

V balení po jedné injekční lahvičce.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

NeuroBloc se dodává v lahvičkách pro jednorázové použití.

Léčivý přípravek je připraven k použití a není nutná žádná rekonstituce. Neprotřepávejte.

Aby bylo možné celkovou dávku rozdělit do několika injekcí, může se NeuroBloc ředit 9 mg/ml (0,9%) injekčním roztokem chloridu sodného (viz bod 4.2). Tato ředění chloridem sodným by se měla provádět v injekční stříkačce, přičemž nejprve se do stříkačky natáhne požadované množství přípravku NeuroBloc a poté se do stříkačky přidá chlorid sodný. V neklinických pokusech byl roztok přípravku NeuroBloc naředěn až šestinásobně, aniž by to mělo za následek jakoukoliv změnu účinnosti. Po naředění se musí přípravek ihned spotřebovat, jelikož preparát neobsahuje konzervační látku.

Veškerý nepoužitý roztok, všechny injekční lahvičky přípravku NeuroBloc po uplynutí doby použitelnosti a vybavení používané při podávání tohoto léčivého přípravku je nutné s opatrností zlikvidovat jako zdravotnický nebezpečný odpad s biologickým rizikem v souladu s místními požadavky. Lahvičky je nutné před použitím vizuálně zkontrolovat. Není-li roztok přípravku NeuroBloc čirý a bezbarvý/světle žlutý nebo jeví-li se lahvička poškozená, nesmí se přípravek používat, ale je nutné jej zlikvidovat jako zdravotnický nebezpečný odpad s biologickým rizikem v souladu s místními požadavky.

Veškerý rozlitý roztok dekontaminujte 10% roztokem hydroxidu sodného nebo roztokem chlornanu sodného (bělícího prostředku s obsahem chloru určeného pro použití v domácnosti – 2 ml (0,5 %):

1 litr vody). Použijte nepropustné rukavice a tekutinu odsajte příslušným absorbentem. Absorbovaný toxin uložte do vaku vhodného pro použití v autoklávu, neprodyšně uzavřete a zlikvidujte jako zdravotnický nebezpečný odpad s biologickým rizikem v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eisai Limited

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Velká Británie

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/00/166/001 – 2 500 j.

EU/1/00/166/002 – 5 000 j.

EU/1/00/166/003 – 10 000 j.

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 22. ledna 2001

Datum posledního prodloužení registrace:

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis