Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vybrat jazyk stránek

Nevirapine Teva (nevirapine) – Označení na obalu - J05AG01

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Nevirapine Teva
Kód ATCJ05AG01
Látkanevirapine
VýrobceTeva B.V.  

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ

OBAL NEEXISTUJE

KRABIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nevirapine Teva 200 mg tablety

Nevirapinum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje nevirapinum 200 mg (bezvodý)

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu: Další informace viz příbalová informace.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tablet

60 tablet

120 tablet

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/598/001

EU/1/09/598/002

EU/1/09/598/003

EU/1/09/598/004

EU/1/09/598/005

EU/1/09/598/006

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVU PÍSMU

Nevirapine Teva 200 mg

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nevirapine Teva 200 mg tablety nevirapinum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V.

3.POUŽITELNOST

EXP:

4.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.JINÉ

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

BLISTR (KALENDÁŘNÍ BALENÍ)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nevirapine Teva 200 mg tablety nevirapinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V.

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. JINÉ

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis