Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nulojix (belatacept) – Příbalová informace - L04AA28

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Nulojix
Kód ATCL04AA28
Látkabelatacept
VýrobceBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

NULOJIX 250 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok belataceptum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité informace.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. To se týká i nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Každé balení přípravku obsahuje informační kartu s upozorněním, kterou obdrží pacient. Tato karta s upozorněním pro pacienty obsahuje informace, které pro Vás budou užitečné a upozorní ostatní lékaře, že máte transplantovanou ledvinu a používáte silný lék, který udržuje funkci Vaší ledviny. Karta bude obsahovat jméno a telefonní číslo lékaře a datum, kdy začala léčba, poslední návštěvu kvůli léčbě a Vaši další návštěvu kvůli léčbě. Tuto informační kartu mějte vždy při sobě.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.Co je NULOJIX a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NULOJIX používat

3.Jak se přípravek NULOJIX používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek NULOJIX uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je NULOJIX a k čemu se používá

Přípravek NULOJIX obsahuje léčivou látku belatacept, která patří do skupiny léků nazývaných imunosupresiva. To jsou léky snižující aktivitu imunitního systému, přirozené obranyschopnosti těla.

NULOJIX se používá u dospělých k prevenci napadání transplantované ledviny imunitním systémem a odmítnutí transplantátu. Používá se s dalšími imunosupresivními léky, včetně kyseliny mykofenolové a kortikosteroidů. Doporučuje se také podávání antagonisty receptoru pro interleukin (IL)-2 během prvního týdne po transplantaci.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NULOJIX používat

Nepoužívejte přípravek NULOJIX

jestliže jste alergický(á) na belatacept nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Alergické reakce spojené s používáním belataceptu byly hlášeny v klinických studiích.

jestliže jste nebyl(a) vystaven(a) viru Epstein-Barrové (EBV) nebo si nejste jist(a) předešlým vystavením, nesmíte být léčen(a) přípravkem NULOJIX. EBV je virus, který způsobuje infekční mononukleózu. Pokud jste mu nebyl(a) vystaven(a), máte vyšší riziko, že dostanete určitý druh rakoviny nazývaný potransplantační lymfoproliferativní porucha (PTLD). Pokud si nejste jistý(á), že jste již byl(a) infikován(a) tímto virem, zeptejte se svého lékaře.

Upozornění a opatření

Potransplantační lymfoproliferativní porucha

Léčba přípravkem NULOJIX zvyšuje riziko, že dostanete určitý druh rakoviny nazývaný potransplantační lymfoproliferativní porucha (PTLD). Při léčbě přípravkem NULOJIX se častěji vyvine v mozku a může vést k úmrtí. Lidé mají vyšší riziko, že se u nich vyvine PTLD v následujících případech:

Pokud jste nebyl(a) vystaven(a) EBV před transplantací

Pokud jste infikován(a) virem nazývaným cytomegalovirus (CMV).

Pokud jste podstoupil(a) léčbu akutního odmítnutí transplantátu, jako je antithymocytární globulin ke snížení počtu T-lymfocytů. T-lymfocyty jsou buňky zodpovědné za udržování schopnosti těla odolávat nemocem a infekcím. Mohou způsobit odmítnutí transplantované ledviny.

Pokud si nejste jist(a) o jakémkoli z těchto stavů, zeptejte se svého lékaře.

Závažné infekce

Při léčbě přípravkem NULOJIX může dojít k závažným infekcím, které mohou vést k úmrtí. Přípravek NULOJIX oslabuje schopnost těla bojovat s infekcemi. Mezi vážné infekce mohou patřit:

tuberkulóza,

Cytomegalovirus (CMV), virus, který může způsobit závažné infekce tkání a krve,

pásový opar,

další infekce způsobené herpetickým virem.

Existují zprávy o vzácném druhu mozkové infekce nazývané progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), ke kterým došlo u pacientů, kterým byl podáván přípravek NULOJIX. PML často vede k vážnému postižení nebo k úmrtí.

Řekněte své rodině nebo ošetřovateli/ce o své léčbě. Mohou se u vás objevit příznaky, kterých si sám/sama nemusíte být vědom(a). Lékař bude možná potřebovat vyšetřit vaše příznaky, aby vyloučil PML, PTLD či další infekce. Seznam příznaků viz bod 4, "Možné nežádoucí účinky".

Rakovina kůže

Omezte vystavování se slunečnímu a ultrafialovému (UV) záření, zatímco používáte přípravek NULOJIX. Noste ochranný oděv a používejte opalovací krém s vysokým ochranným faktorem. Lidé, kteří používají přípravek NULOJIX, mají vyšší riziko určitých dalších typů rakoviny, zejména rakoviny kůže.

Srážení krve v transplantované ledvině

V závislosti na typu transplantované ledviny, kterou jste dostal(a), můžete mít vyšší riziko srážení krve v transplantované ledvině.

Použití u transplantovaných jater

Použití přípravku NULOJIX není doporučeno, pokud jste měl(a) transplantovaná játra.

Použití s dalšími imunosupresivními léky

Nulojix se běžně podává se steroidy. Příliš rychlé snížení příjmu steroidů může zvýšit riziko, že tělo může odmítnout transplantovanou ledvinu. Prosím, užívejte přesnou dávku steroidů tak, jak je stanovená Vaším lékařem.

Děti a dospívající

Přípravek NULOJIX nebyl hodnocen u dětí a dospívajících mladších 18 let, proto není doporučen pro tuto věkovou skupinu.

Další léčivé přípravky a NULOJIX

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, dříve než začnete užívat jakýkoliv jiný přípravek během používání přípravku NULOJIX.

Je třeba se vyvarovat použití živých vakcín při používání přípravku NULOJIX. Řekněte svému lékaři, pokud musíte být očkován(a). Lékař Vám poradí, co dělat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Pokud otěhotníte během používání přípravku NULOJIX, informujte o tom svého lékaře.

Nepopoužívejte přípravek NULOJIX, pokud jste těhotná, kromě případů, kdy vám to lékař výslovně doporučí. Účinky přípravku NULOJIX u těhotných žen nejsou známy. Při používání přípravku NULOJIX nesmíte otěhotnět. Pokud jste žena ve fertilním věku, máte během léčby přípravkem NULOJIX a do 8 týdnů po poslední dávce léčby používat účinnou antikoncepci, protože není známo potenciální riziko pro embryonální nebo fetální vývoj. Váš lékař vám poradí ohledně užívání spolehlivé antikoncepce.

Pokud se léčíte přípravkem NULOJIX, musíte přestat kojit. Není známo, zda belatacept, léčivá látka, přechází do lidského mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Belatacept má nepatrný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neměl(a) byste ale řídit ani obsluhovat žádné stroje, pokud se cítíte unavený/á nebo se necítíte dobře po podání přípravku NULOJIX.

Důležité informace o některých složkách přípravku NULOJIX

Sdělte svému lékaři, pokud dodržujete dietu s nízkým příjmem sodíku (s nízkým příjmem soli) předtím, než budete léčeni přípravkem NULOJIX.

Tento lék obsahuje 0,65 mmol (neboli 15 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce, což odpovídá 1,95 mmol (neboli 45 mg) sodíku v maximální dávce tří injekčních lahviček.

3.Jak se přípravek NULOJIX používá

Léčba přípravkem NULOJIX bude předepsána lékařem specializovaným na transplantace ledvin a pod jeho dohledem bude také léčba probíhat.

Přípravek NULOJIX Vám bude podáván zdravotnickým pracovníkem. Bude Vám podán infuzí (jako „kapačka“) do jedné z žil během asi 30 minut.

Doporučená dávka je založena na vaší tělesné hmotnosti (v kg) a bude vypočítána zdravotnickým pracovníkem. Frekvence dávkování a léčby je uvedena níže.

Úvodní fáze

Dávka

Den transplantace, před implantací (den 1)

10 mg/kg

Den 5, den 14 a den 28

Konec týdne 8 a týdne 12 po transplantaci

 

Udržovací fáze

Dávka

Každé 4 týdny (± 3 dny), počínaje koncem týdne 16 po transplantaci

5 mg/kg

Informace pro zdravotnické pracovníky o výpočtu dávky, přípravě a podávání přípravku NULOJIX je uvedena na konci této příbalové informace.

Pokud jste dostal(a) více přípravku NULOJIX, než jste měl(a)

Pokud k tomu dojde, lékař Vás bude sledovat s ohledem na jakékoli příznaky nežádoucích účinků a bude tyto příznaky léčit, pokud to bude nutné.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek NULOJIX

Je pro vás velmi důležité dodržovat všechny návštěvy, abyste dostal(a) přípravek NULOJIX. Pokud zmeškáte dávku přípravku NULOJIX, když jste jej měl(a) obdržet, zeptejte se svého lékaře, na kdy naplánovat vaši další dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek NULOJIX

Vaše tělo může odmítnout transplantovanou ledvinu, pokud přestanete používat přípravek NULOJIX. Rozhodnutí přestat používat přípravek NULOJIX má být prodiskutováno s Vaším lékařem a obvykle má být zahájena jiná léčba.

Pokud přerušíte léčbu přípravkem NULOJIX na dlouhou dobu, aniž byste užíval(a) jiné léky zabraňující odmítnutí, a pak tento lék začnete znovu používat, není známo, zda bude mít belatacept stejný účinek jako předtím.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek NULOJIX však může způsobit vážné nežádoucí účinky, které mohou vyžadovat léčbu.

Řekněte své rodině nebo ošetřovateli/ce o své léčbě, jelikož můžete mít příznaky, kterých si sám/sama nemusíte být vědom(a).

Neprodleně informujte svého lékaře, pokud Vy nebo Vaše rodina zaznamenáte jakékoli příznaky uvedené níže:

Příznaky nervového systému mohou zahrnovat výpadek paměti; obtíže s řečí a komunikací; změnu nálady či chování; zmatenost nebo neschopnost ovládat svaly; slabost na jedné straně těla; změny vidění; nebo bolest hlavy.

Příznaky infekce mohou zahrnovat horečku; nevysvětlenou ztrátu tělesné hmotnosti; zduřelé mízní uzliny; příznaky nachlazení jako rýma nebo bolest v krku; kašel s hlenem nebo krví v hlenu; bolest uší; škrábance nebo odřeniny, které jsou červené; teplé a vytéká z nich hnis.

Příznaky ledvin nebo močového měchýře mohou zahrnovat citlivost na místě transplantované ledviny; obtížné močení; změny v množství produkované moči; krev v moči; bolest nebo pálení při močení.

Gastrointestinální příznaky mohou zahrnovat bolest při polykání; bolestivé vředy v ústech; bílé skvrny v ústech nebo krku; podrážděný žaludek; bolest břicha; zvracení a průjem.

Změny kůže mohou zahrnovat neočekávané modřiny nebo krvácení; hnědé nebo černé kožní rány s nerovným ohraničením nebo jedna část rány nevypadá jako druhá; změna velikosti a barvy pigmentové skvrny (mateřského znaménka) nebo nové kožní ložisko či nerovnost.

Alergické reakce mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny pouze na, vyrážku nebo zčervenalou kůži; kopřivku; svědění; zduření rtů; zduření jazyka; otoky obličeje; otoky po celém těle; bolest na hrudi; dušnost; sípání.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů) jsou:

infekce močového měchýře nebo ledvin, infekce horních cest dýchacích, infekce CMV (může způsobit závažné infekce krve a tkání), horečka, kašel, bronchitida (zánět průdušek),

dušnost,

zácpa, průjem, pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha,

vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak,

bolest hlavy, nespavost, pocit nervozity nebo úzkosti, otoky rukou a chodidel,

bolest kloubů, bolest zad, bolest v končetinách,

bolest při močení, krev v moči.

Vyšetření mohou ukázat:

nízký počet krevních buněk nebo anémii, nízký počet bílých krvinek,

zvýšenou hladinu kreatininu v krvi (krevní test používaný ke stanovení ledvinných funkcí), zvýšenou hladinu bílkovin v moči

změny v hladině různých solí nebo elektrolytů v krvi

zvýšenou hladinu cholesterolu a triglyceridu (krevní tuky),

vysokou hladinu cukru v krvi.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) jsou:

rakovina a nerakovinné bujení kůže,

nebezpečné snížení krevního tlaku, které, pokud není léčeno, může vést ke kolapsu (mdlobám), bezvědomí a úmrtí

mrtvice

odumření tkáně v důsledku poruchy prokrvení

zánět jater (cytolytická hepatitida),

poškození ledviny,

tekutina v plicích, sípání, bolest na hrudi nebo angina pectoris, zvětšení srdečního svalu (ve spodní části srdce)

Infekce krve nebo tkáně, infekce dýchacích cest, pneumonie (zápal plic), chřipka, zánět vedlejších nosních dutin, silná rýma, bolest v krku, bolest v ústech/oblasti krku, virová herpetická infekce, pásový opar a další virové infekce, vředy v ústech, moučnivka, infekce ledvin, plísňové infekce kůže, plísňové infekce nehtů a další plísňové infekce, kožní infekce, infekce měkkých tkání, infekce ran, infekce omezená na jednu oblast, zpomalené hojení, modřiny, prosáknutí oblasti transplantované ledviny mízou (lymfou)

zrychlený srdeční rytmus, zpomalený srdeční rytmus, neobvyklý nebo nepravidelný srdeční tep, oslabení srdce

diabetes,

dehydratace,

zánět žaludku a střev obvykle způsobený virem

podrážděný žaludek,

neobvyklý pocit mravenčení, brnění nebo slabost rukou a nohou

vyrážka, svědění,

bolest svalů, svalová slabost, bolest kostí, otok kloubů, poruchy meziobratlové ploténky, náhlá neschopnost ohnout kloub, svalové křeče, artritida (zánět kloubů)

ucpání ledvinných cév, zvětšená ledvina z důsledku blokády moči vytékající z ledvin, zpětný tok moči z močového měchýře do močovodů, neschopnost udržet moč, neúplné vyprázdnění močového měchýře, noční pomočování, cukr v moči

zvýšení tělesné hmotnosti, snížení tělesné hmotnosti,

šedý zákal, zvýšené hromadění krve v očích, rozmazané vidění

třes nebo chvění, závrať, náhlá slabost nebo omdlévání, bolest uší, bzučení, zvonění nebo jiné trvalé zvuky v uších

akné, ztráta vlasů, neobvyklé změny na kůži, nadměrné pocení a noční pocení,

slabost/ochabnutí břišních svalů a vyklenování kůže v místě jizvy, břišní kýla

deprese, únava, pocit únavy, ospalost nebo nedostatek energie, celkový pocit nepohody, dýchací potíže při poloze vleže, krvácení z nosu

typický vzhled osoby s vysokou hladinou steroidů, jako je měsíčkovitý obličej, shrbená záda, obezita horní části těla

výpotek (abnormální kolekce tekutiny).

Vyšetření mohou ukázat:

nízký počet krevních destiček v krvi, příliš mnoho bílých krvinek, příliš mnoho červených krvinek,

změny v hladině oxidu uhličitého v krvi, zadržování tekutin, nízkou hladinu bílkovin v krvi

abnormální výsledky vyšetření jaterních funkcí, zvýšenou hladinu hormonu příštítných tělísek

zvýšenou hladinu bílkoviny (C-reaktivní protein) v krvi, která ukazuje na zánět

sníženou hladinu protilátek (bílkovin, které bojují s infekcí) v krvi.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) jsou:

rakovina plic, rakovina konečníku, rakovina prsu, typ rakoviny kostí, svalů nebo tukových tkání, nádor kůže a nádor střeva způsobený herpetickým virem, pozorovaný u pacientů s oslabeným imunitním systémem, rakovina prostaty, rakovina děložního čípku, rakovina hrdla, rakovina mízních uzlin, rakovina kostní dřeně, rakovina ledvin, močových cest nebo močového měchýře

plísňová infekce mozku, zánět mozku, závažná infekce mozku nazývaná PML (progresivní multifokální leukoencefalopatie),

abnormální otok mozku, zvýšený tlak uvnitř lebky a mozku, záchvat, slabost působící ztrátu pohybu na jedné straně těla, ztráta nervových obalů, neschopnost pohybovat svaly v obličeji

různá onemocnění mozku působící bolest hlavy, horečku, halucinace, zmatenost, poruchy řeči a neobvyklé tělesné pohyby

omezený přítok krve do srdce, zástava srdečního tepu, poruchy aortální chlopně, neobvykle rychlý srdeční tep

náhlé potíže dýchání vedoucí k poškození plic, zvýšený krevní tlak v plicích, zánět plic, vykašlávání krve, porucha plic a dýchacích cest přivádějících vzduch do a ven z plic, výpotek (tekutina) v okolí plic, dýchání, které se dočasně zastavuje během spánku, neobvyklý hlas

genitální opar,

zánět tlustého střeva způsobený cytomegalovirem, zánět slinivky břišní, vřed žaludku, tenkého nebo tlustého střeva, zablokování tenkého střeva, černá dehtová barva stolice, krvácení z konečníku, nenormální barva stolice

bakteriální infekce, zánět nebo infekce vnitřní výstelky srdce, tuberkulóza, infekce kostí, zánět mízních uzlin, chronické rozšíření dýchacích cest v plicích s častými plicními infekcemi,

infekce způsobená červem háďátkem střevním, infekce průjmového charakteru způsobená parazitem Giardia

onemocnění ledvin, které je způsobeno virem (polyomavirová nefropatie), zánět ledvin, zjizvení ledvin, smršťování ledvinných klubíček, zánět močového měchýře s krvácením

srážení krve v ledvinové tepně,

syndrom Guillian-Barré (onemocnění, které způsobuje svalovou slabost nebo paralýzu),

lymfoproliferativní porucha EBV (virus Epstein-Barrové)

srážení krve v žílách, zánět žil, pravidelné křeče nohou

porucha tepen, zjizvení tepen, srážení krve v tepnách, zúžení tepen, dočasné zčervenání obličeje/kůže, otok obličeje

kameny ve žlučníku, dutiny v játrech vyplněné tekutinou, ztukovatění jater

onemocnění kůže se zesílenými červenými skvrnami, často se stříbrošedými šupinami, neobvyklý růst vlasů, nadměrná lámavost vlasů a nehtů, vřed na penisu

porucha rovnováhy minerálů v těle způsobená kostními problémy, zánět kostí, neobvyklé oslabení kostí vedoucí k problémům kostí, zánět kloubní výstelky, vzácná kostní onemocnění

zánět varlat, neobvykle prodloužené ztopoření údu, abnormální buňky na děložním hrdle, útvar v prsu, bolest ve varlatech, vřed v oblasti ženských zevních pohlavních orgánů, ztenčení poševní stěny, neplodnost nebo neschopnost otěhotnět, otok šourku

sezónní alergie

snížená chuť k jídlu, ztráta chuti, snížené slyšení

neobvyklé sny, výkyvy nálady, neobvyklý nedostatek schopnosti koncentrace a klidně sedět, potíže porozumět nebo přemýšlet, poruchy paměti, migréna, podrážděnost

znecitlivění nebo slabost z důvodu špatně kontrolované cukrovky, změny na chodidlech kvůli cukrovce, neschopnost udržet nohy v klidu

otok zadní části oka způsobující změny zraku, zanícení očí, nepříjemná/zvýšená citlivost na světlo, otok očních víček

praskání ústních koutků, otok dásní, bolest slinných žláz

zvýšená sexuální touha

pocit pálení

reakce na podání infuze, zjizvení tkáně, zánět, návrat onemocnění, pocit horka, vředy

nedostatečná tvorba moči

selhání funkce transplantovaného orgánu, problémy během a po transfuzi, oddělení okrajů rány před zahojením, zlomeniny kostí, úplné přetržení nebo oddělení šlachy, nízký krevní tlak během nebo po zákroku, vysoký krevní tlak během nebo po zákroku, modřiny/nahromadění krve v měkkých tkání po zákroku, bolest spojená se zákrokem, bolest hlavy spojená se zákrokem, modřiny měkkých tkání

Vyšetření mohou ukázat:

nebezpečně nízký počet červených krvinek, nebezpečně nízký počet bílých krvinek, destrukce červených krvinek, potíže se srážením krve, kyselinu v krvi z důvodu cukrovky, nedostatek kyseliny v krvi

nepatřičnou tvorbu hormonů v nadledvinkách

nízkou hladinu vitaminu D

zvýšenou hladinu enzymů slinivky břišní v krvi, zvýšenou hladinu troponinu v krvi, zvýšení PSA (specifický antigen prostaty) v krvi, vysokou hladinu kyseliny močové v krvi, snížený počet lymfocytů CD-4, nízkou hladinu cukru v krvi

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebolékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek NULOJIX uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku injekční lahvičky a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek bude uchováván ve zdravotnickém zařízení, kde se podává.

Uchovávejte v chladničce (2–8 °C).

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po rekonstituci má být rekonstituovaný roztok okamžitě přenesen z injekční lahvičky do infuzního vaku nebo lahve.

Po naředění a z mikrobiologického hlediska se má přípravek použít okamžitě. Pokud se nepoužije okamžitě, může být infuzní roztok uložen v chladničce (2–8 °C) po dobu až 24 hodin. Infuzní roztok může být uchován maximálně 4 hodiny z celkem 24 hodin při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. Infuze přípravku NULOJIX musí být dokončena během 24 hodin od rekonstituce prášku.

Nepoužívejte přípravek NULOJIX, pokud si všimnete jakýchkoli částic nebo změny barvy rekonstituovaného či naředěného roztoku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek NULOJIX obsahuje

Léčivou látkou je belataceptum. Jedna injekční lahvička obsahuje belataceptum 250 mg. Po rekonstituci obsahuje 1 ml koncentrátu belataceptum 25 mg.

Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, sacharóza, hydroxid sodný (k úpravě pH) a kyselina chlorovodíková (k úpravě pH). (Viz bod 2.)

Jak přípravek NULOJIX vypadá a co obsahuje toto balení

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (prášek pro koncentrát) NULOJIX je bílý až téměř bílý prášek, který může mít celistvý vzhled, nebo být rozdrobený na menší kousky.

Jedna injekční lahvička obsahuje belataceptum 250 mg.

Balení s 1 skleněnou injekční lahvičkou a 1 injekční stříkačkou nebo 2 skleněnými injekčními lahvičkami a 2 injekčními stříkačkami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Velká Británie

Výrobce:

Bristol-Myers Squibb S.R.L.

Contrada Fontana del Ceraso

I-03012 Anagni-Frosinone

Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Tel: +370 52 369140

България

Luxembourg/Luxemburg

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Teл.: + 359 800 12 400

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Magyarország

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: + 420 221 016 111

Tel.: + 36 1 301 9700

Danmark

Malta

Bristol-Myers Squibb

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

Tlf: + 45 45 93 05 06

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

Nederland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Norge

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tel: +372 640 1030

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

Österreich

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Τηλ: + 30 210 6074300

Tel: + 43 1 60 14 30

España

Polska

BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.

BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.

Tel: + 34 91 456 53 00

Tel.: + 48 22 5796666

France

Portugal

Bristol-Myers Squibb SARL

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

Tél: +33 (0)1 58 83 84 96

S.A.

 

Tel: + 351 21 440 70 00

 

Hrvatska

România

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +385 1 7100 030

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Slovenija

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Tel: +386 1 2355 100

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 2 59298411

Italia

Suomi/Finland

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Tel: + 39 06 50 39 61

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

Sverige

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

Bristol-Myers Squibb AB

Τηλ: + 357 800 92666

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: +371 67708347

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Tato příbalová informace byla naposledy revidována.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Použijte aseptickou techniku pro plnění injekčních lahviček a naředění roztoku pro podávání.

Používejte jednorázovou injekční stříkačku bez silikonu dodávanou pro plnění injekčních lahviček a pro přidání roztoku do infuze. Tím se zabrání vzniku agregátu.

Injekční lahvičkou netřeste. Tím se zabrání vzniku pěny.

Infuzní roztok se používá ve spojení se sterilním, nepyrogenním filtrem vázajícím malé proteiny (velikost pórů 0,2 µm až 1,2 µm).

Volba dávky a rekonstituce injekčních lahviček

Vypočtěte dávku a potřebný počet lahviček přípravku NULOJIX. Jedna injekční lahvička přípravku NULOJIX poskytuje 250 mg belataceptu.

Celková dávka belataceptu v mg je rovna hmotnosti pacienta v kg násobená dávkou belataceptu v mg/kg (5 nebo 10 mg/kg, viz bod 3).

Úprava dávky přípravku NULOJIX se nedoporučuje pro změnu tělesné hmotnosti menší než 10 %.

Počet potřebných injekčních lahviček se rovná dávce belataceptu v mg vydělené 250 zaokrouhleno nahoru k celému počtu injekčních lahviček.

Smíchejte každou injekční lahvičku s 10,5 ml rekonstituovaného roztoku.

Objem potřebného rekonstituovaného roztoku (ml) se rovná celkové dávce belataceptu v mg děleno 25.

Praktické podrobnosti o rekonstituci injekčních lahviček

Za použití aseptické techniky naplňte každou injekční lahvičku pomocí 10,5 ml jedním z následujících rozpouštědel (sterilní voda na injekce, injekční roztok chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %)

nebo injekce 5% roztoku glukózy) s použitím přibalené jednorázové stříkačky (nezbytné k tomu, aby se předešlo vzniku agregátu) a jehly velikosti 18–21 G. Injekční stříkačky jsou označeny v jednotkách po 0,5 ml, proto má být vypočtená dávka zaokrouhlena na nejbližší 0,5 ml.

Odstraňte odklápěcí kryt z lahvičky a otřete horní část alkoholovým tamponem. Vpíchněte jehlu stříkačky do injekční lahvičky skrz střed gumové zátky. Nasměrujte proud tekutiny na skleněnou stěnu injekční lahvičky a nikoliv do prášku. Odstraňte injekční stříkačku a jehlu poté, co bylo přímo do lahvičky přidáno 10,5 ml rekonstitučního roztoku.

Aby se minimalizoval vznik pěny, jemně míchejte a převracejte lahvičku po dobu alespoň 30 sekund nebo do okamžiku, kdy se prášek zcela rozpustí. Netřepejte s ní. I když může na povrchu rekonstituovaného roztoku zůstat trochu pěny, je do každé injekční lahvičky přidán dostatečný nadbytek belataceptu, který zohledňuje ztráty při odběru. Proto je možné z každé lahvičky odebrat 10 ml roztoku belataceptu o koncentraci 25 mg/ml.

Rekonstituovaný roztok má být čirý až lehce opalescentní a bezbarvý až světle žlutý. Nepoužívejte ho, pokud jsou přítomné neprůhledné částice, změna barvy nebo jiná cizí tělesa. Doporučuje se okamžitě přenést rozpuštěný roztok z injekční lahvičky do infuzního vaku nebo lahve.

Praktické podrobnosti o přípravě infuzního roztoku

Po rekonstituci rozřeďte přípravek na 100 ml pomocí injekčního roztoku chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) nebo 5% roztoku glukózy. Ze 100ml infuzního vaku nebo láhve (typicky bude infuzní objem 100 ml vhodný pro většinu pacientů a dávek, ale může být použit celkový objem infuze od 50 ml do 250 ml) odeberte objem injekčního roztoku chloridu sodného o koncentraci

9 mg/ml (0,9 %) nebo 5% roztoku glukózy, který se rovná objemu (ml se rovná celkové dávce v mg dělené 25) rekonstituovaného roztoku přípravku NULOJIX nutného pro aplikaci dávky, a vak nebo láhev zlikvidujte. Pomalu přidejte požadované množství rekonstituovaného roztoku přípravku NULOJIX z každé injekční lahvičky do infuzního vaku nebo láhve za použití stejné jednorázové stříkačky použité pro rekonstituci prášku. Jemně míchejte infuzní kontejner. Koncentrace belataceptu v infúzi má být mezi 2 mg a 10 mg belataceptu na 1 ml roztoku.

Jakákoliv nepoužitá část v injekční lahvičce musí být zlikvidována dle místních předpisů.

Podávání

Po provedení rekonstituce a rozředění za aseptických podmínek musí být infuze přípravku NULOJIX zahájena okamžitě nebo musí být dokončena během 24 hodin od rekonstituce prášku. Pokud se nepoužije okamžitě, může být infuzní roztok uložen v chladničce (2–8 °C) po dobu až 24 hodin. Chraňte před mrazem. Infuzní roztok může být uchován maximálně 4 hodiny z celkem 24 hodin při teplotě do 25 °C. Infuze musí být dokončena během 24 hodin od rekonstituce prášku. Před podáním infuzního roztoku je třeba vizuálně zkontrolovat přítomnost částic nebo změnu zbarvení. Zlikvidujte roztok, pokud uvidíte jakékoliv částice nebo změnu barvy. Celá a kompletně rozředěná infuze má být podána během 30 minut a musí se podávat infuzním setem a sterilním nepyrogenním filtrem vázajícím malé proteiny (velikost póru 0,2 μm až 1,2 μm). Po podání se doporučuje, aby byla intravenózní linka vypláchnuta infuzním roztokem, aby se zajistilo podání úplné dávky.

Neuchovávejte žádnou nepoužitou část infuzního roztoku pro nové použití.

Likvidace

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis