Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opatanol (olopatadine hydrochloride) – Příbalová informace - S01GX09

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Opatanol
Kód ATCS01GX09
Látkaolopatadine hydrochloride
VýrobceNovartis Europharm Limited

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

OPATANOL 1 mg/ml oční kapky, roztok

Olopatadinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je OPATANOL a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OPATANOL používat

3.Jak se OPATANOL používá

4.Možné nežádoucí účinky

5 Jak OPATANOL uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je OPATANOL a k čemu se používá

Oční kapky OPATANOL se používají k léčbě očních projevů a příznaků sezónního alergického zánětu spojivek.

Alergický zánět spojivek. Některé materiály (alergeny) jako např. pyly, domácí prach nebo zvířecí srst mohou vyvolávat alergickou reakci vedoucí k svědění, zarudnutí nebo i otokům vnějších částí vašeho oka.

OPATANOL je lék k léčbě alergických obtíží oka. Snižuje intenzitu alergické reakce.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OPATANOL používat

Nepoužívejte OPATANOL

Jestliže jste alergičtí (přecitlivělí) na olopatadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Nepoužívejte OPATANOL, pokud kojíte.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku OPATANOL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud máte nasazené kontaktní čočky, před použitím přípravku OPATANOL si kontaktní čočky vyjměte.

Děti

Nepodávejte OPATANOL dětem mladším než 3 roky. Nepodávejte tento přípravek dětem mladším než 3 roky, protože nejsou k dispozici údaje prokazující bezpečnost a účinnost přípravku u dětí mladších než 3 roky.

Další léčivé přípravky a OPATANOL

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Používáte-li jiné oční kapky nebo oční mast, dodržujte mezi podáním jednotlivých léků časový odstup alespoň 5 minut. Oční mast se má použít jako poslední.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Pokud kojíte, nepoužívejte OPATANOL, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete zjistit, že máte po nějakou dobu po použití OPATANOLu rozmazané vidění. Neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje, dokud se stav nezlepší.

OPATANOL obsahuje benzalkonium-chlorid

Benzalkonium-chlorid může způsobit oční podráždění a je o něm známo, že mění barvu kontaktních čoček, proto se nesmí dostat do kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Pokud nosíte kontaktní čočky, vyjměte si je před aplikací přípravku a s opětným nasazením čoček vyčkejte alespoň 15 minut po aplikaci kapek.

3.Jak se OPATANOL používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je jedna kapka do oka nebo očí, dvakrát denně – ráno a večer.

Toto dávkování dodržujte, pokud Vám Váš lékař neřekne, že máte postupovat jinak. Do obou očí kapejte přípravek OPATANOL pouze když to lékař výslovně uvede. Kapky používejte tak dlouho, jak Vám Váš lékař řekl.

OPATANOL se smí používat pouze ke kapání do očí.

OTOČTE STRÁNKU, JSOU TAM UVEDENY DALŠÍ POKYNY

Nyní otočte>

3. Jak se OPATANOL používá (pokračování)

Jaké množství nakapat

<viz strana 1

Vezměte lahvičku přípravku OPATANOL a zrcátko.

Umyjte si ruce

Odšroubujte z lahvičky uzávěr.

Pokud po sejmutí uzávěru zpozorujete, že je pojistný kroužek porušený, před použitím přípravku tento kroužek odstraňte.

Lahvičku držte směrem dolů mezi palcem a prostředníkem.

Zakloňte hlavu dozadu. Čistým prstem si stáhněte víčko dolů tak, aby se mezi očním víčkem a okem vytvořila jakási „kapsa“. Tam se kápne kapka (obr. 1).

Hrot lahvičky přiložte těsně k oku. Můžete si pomoci zrcátkem.

Kapátkem se nedotýkejte oka nebo očního víčka, okolních tkání nebo jiných povrchů.

Tím by se mohly oční kapky v lahvičce infikovat.

Lehce zatlačte na dno lahvičky tak, aby se uvolnila jedna kapka přípravku OPATANOL.

Lahvičku nestlačujte, je vyrobena tak, aby k uvolnění kapky stačil lehký tlak na dno (obr. 2).

Pokud máte kapat do obou očí, pokračujte stejným způsobem i u druhého oka.

Ihned po použití nasaďte zpět uzávěr a pevně zašroubujte.

Pokud se Vám nepodaří umístit kapku do oka, celý úkon opakujte.

Jestliže jste použil(a) větší množství přípravku OPATANOL než bylo třeba

Vypláchněte oko teplou vodou. Další kapky již do oka nekapejte a počkejte do okamžiku, kdy máte použít další pravidelnou dávku.

Jestliže jste zapomněl(a) použít OPATANOL

Vkápněte si jednu kapku, jakmile si vzpomenete a pak se vraťte ke svému pravidelnému podávání. Pokud se však blíží doba Vaší dalšího podání, vynechejte zapomenutou dávku a vraťte se ke svému pravidelnému podávání. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat OPATANOL

Nepřestávejte používat tento přípravek bez konzultace se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po použití přípravku OPATANOL byly pozorovány tyto nežádoucí účinky.

Časté nežádoucí účinky: Mohou se vyskytnout až u 1osoby z 10

Účinky na oko: bolest oka, podráždění oka, suché oko, neobvyklý pocit v oku, nepříjemný pocit v oku,

Celkové nežádoucí účinky: bolesti hlavy, únava, sucho v nose, špatná chuť

Méně časté nežádoucí účinky: Mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100

Účinky na oko: rozmazané, snížené nebo neobvyklé vidění, poruchy rohovky, zánět povrchu oka

s poškozením nebo bez zjevného poškození očního povrchu, zánět nebo infekce spojivky, výtok z oka, citlivost na světlo, zvýšená tvorba slz, svědění oka, zčervenání oka, abnormality na očním víčku, svědění, zčervenání, otok nebo tvorba krust na očních víčkách

Celkové nežádoucí účinky: neobvyklá nebo snížená citlivost, závratě, silný výtok z nosu, suchá kůže, kožní záněty, zčervenání a svědění

Nežádoucí účinky: četnost nelze z dostupných údajů určit

Účinky na oko: otok oka, otok rohovky, změna velikosti zornice (panenky)

Celkové nežádoucí účinky: krátký dech, zvýšené alergické příznaky, otok obličeje, ospalost, celková slabost, pocit na zvracení, zvracení, infekce vedlejších nosních dutin, zarudnutí a svědění kůže

Ve velmi vzácných případech se u některých pacientů se závažným poškozením průhledné vrstvy v přední části oka (rohovky) vytvořily plochy se zakalením rohovky v důsledku hromadění vápníku během léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak OPATANOL uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a na krabičce za zkratkou Exp. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po čtyřech týdnech od prvního otevření lahvičky lahvičku vyhoďte, abyste zabránili infekci, a použijte lahvičku novou. Zapište si datum otevření lahvičky na vyznačené místo na štítku lahvičky a na krabičce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co OPATANOL obsahuje

-Léčivou látkou je olopatadinum. Jeden ml roztoku obsahuje olopatadinum 1 mg (jako olopatadini hydrochloridum).

-Dalšími složkami jsou: benzalkonium-chlorid, chlorid sodný, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného (E339), kyselina chlorovodíková (E507) a/nebo hydroxid sodný (E524) a čištěná voda.

Jak OPATANOL vypadá a co obsahuje toto balení

OPATANOL je čirá a bezbarvá tekutina (roztok) dodávaná v balení obsahujícím jednu nebo

3 plastové lahvičky o obsahu 5 ml o obsahu 5 ml se šroubovacím uzávěrem. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Výrobce

 

 

 

 

Výrobce

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

 

Alcon Cusí S.A.

 

Frimley Business Park

B-2870 Puurs

 

Camil Fabra 58

 

Camberley GU16 7SR

Rijksweg 14

 

08320 El Masnou

Velká Británie

Belgie

 

Španělsko

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce Držitele rozhodnutí o registraci společnosti Alcon.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

 

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: XXXXX

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis