Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Optimark (gadoversetamide) – Souhrn údajů o přípravku - V08CA06

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Optimark
Kód ATCV08CA06
Látkagadoversetamide
VýrobceMallinckrodt Deutschland GmbH

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Optimark 500 mikromol/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Optimark 500 mikromol/ml injekční roztok v injekční lahvičce

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Předplněná injekční stříkačka

1 ml obsahuje 330,9 mg přípravku gadoversetamidum, odpovídající 500 mikromolům.

Jedna 10 ml injekční stříkačka obsahuje 3309 mg gadoversetamidu, odpovídající 5 milimolům. Jedna 15 ml injekční stříkačka obsahuje 4963,5 mg gadoversetamidu, odpovídající 7,5 milimolům. Jedna 20 ml injekční stříkačka obsahuje 6618 mg gadoversetamidu, odpovídající 10 milimolům. Jedna 30 ml injekční stříkačka obsahuje 9927 mg gadoversetamidu, odpovídající 15 milimolům.

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem: 20 ml roztoku obsahuje 28,75 mg sodíku.

30 ml roztoku obsahuje 43,13 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Injekční lahvička

1 ml obsahuje 330,9 mg přípravku gadoversetamidum, odpovídající 500 mikromolům.

Jedna 10 ml injekční lahvička obsahuje 3309 mg gadoversetamidu, odpovídající 5 milimolům. Jedna 15 ml injekční lahvička obsahuje 4963,5 mg gadoversetamidu, odpovídající 7,5 milimolům. Jedna 20 ml injekční lahvička obsahuje 6618 mg gadoversetamidu, odpovídající 10 milimolům.

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem: 20 ml roztoku obsahuje 28,75 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Předplněná injekční stříkačka

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.

Injekční lahvička

Injekční roztok v injekční lahvičce.

Čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok. pH: 6,0 – 7,5

Osmolalita (37 °C): 1000 – 1200 mOsm/kg

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.

Optimark je určen k použití pro zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) centrálního nervového systému (CNS) a jater. Zajišťuje zesílení kontrastu a umožňuje vizualizaci a pomáhá při charakterizaci fokálních lézí a abnormálních struktur v CNS a játrech u dospělých pacientů a dětí ve věku od 2 let se známým nebo vysoce suspektním patologickým nálezem.

4.2Dávkování a způsob podání

Přípravek Optimark může být podáván pouze lékaři, kteří mají klinickou praxi s metodou MRI. Aby byla zajištěna v případě stavu nouze okamžitá pomoc, je nutné, aby byly připraveny všechny potřebné léčivé přípravky (např. epinefrin/adrenalin, theofylin, antihistaminika, kortikosteroidy a atropiny), endotracheální trubice a ventilátor.

Dávkování

Látka se musí podávat jako bolus periferní intravenózní injekcí v dávce 0,2 ml/kg (100 mikromolů/kg) tělesné hmotnosti. Po injekci by měl následovat proplach 5 ml roztoku chloridu sodného 9 mg/ml

(0,9 %), aby bylo jisté, že se aplikovala celá injekce s kontrastní látkou. Procedura snímkování může být provedena během 1 hodiny po podání kontrastní látky.

Opakovaná dávka

U kraniální MRI, pokud přetrvává silné klinické podezření na existenci léze i přes normální nález z kontrastní MRI, nebo pokud přesnější informace o počtu, velikosti nebo rozsahu lézí může ovlivnit léčbu nebo způsob péče o pacienta, lze podat jedincům s normální funkcí ledvin druhou bolusovou injekci s dávkou 0,2 ml/kg (100 mikromolů/kg) tělesné hmotnosti během 30 minut po první injekci.

Tímto způsobem se může zvýšit diagnostický přínos vyšetření. Bezpečnost opakovaných dávek není známa u dětí a dospívajících (ve věku od 2 let), u pacientů s poškozením ledvin nebo u starších jedinců. U těchto populací se opakovaná dávka nedoporučuje.

Omezená data o ostatních kontrastních látkách s obsahem gadolinia naznačují, že k vyloučení další kraniální metastázy u pacientů se známou ojedinělou metastázou odstranitelnou chirurgicky, může vést vyšetření MR s injekcí o dávce 300 mikromolů/kg tělesné hmotnosti přípravku Optimark k vyšší diagnostické jistotě.

Pediatrická populace

U dětí ve věku od 2 let není nutná žádná úprava dávky.

Přípravek Optimark je kontraindikován u novorozenců ve věku do 4 týdnů (viz bod 4.3). Podávání přípravku Optimark dětem do 2 let věku se nedoporučuje, protože bezpečnost, účinnost a vliv na nezralé funkce ledvin nebyl u této věkové skupiny stanoven.

Starší pacienti (ve věku 65 let a starší)

Není nutná žádná úprava dávky. U starších pacientů je potřeba postupovat opatrně (viz bod 4.4).

Porucha funkce ledvin a jater

Přípravek Optimark se nesmí podávat pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin

(GFR < 30 ml/min/1,73 m2) a/nebo akutním poškozením ledvin a pacientům s transplantovanými játry nebo pacientům v perioperačním období transplantace jater (viz bod 4.3). Pouze po pečlivém zvážení přínosu/rizika může být přípravek Optimark použit u pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin (GFR 30-59 ml/min/1,73 m2), a to v dávce nepřekračující 100 mikromolů/kg tělesné hmotnosti

(viz bod 4.4). Během jednoho vyšetření může být podána pouze jedna dávka. Vzhledem k nedostatku informací o opakovaném podání není možné injekce přípravku Optimark opakovat dříve, než interval mezi injekcemi dosáhne alespoň 7 dní.

Způsob podání

Přípravek se musí podávat jako bolus periferní intravenózní injekcí. Po injekci by měl následovat proplach 5 ml roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %), aby bylo jisté, že se aplikovala celá injekce s kontrastní látkou. Doporučuje se použít flexibilní zaváděcí žilní katétr, viz bod 4.4.

Optimark nesmí být podáván autoinjektorem u dětí ve věku od 2 do 11 let (viz bod 4.4).

Opatření, která je nutno učinit před zacházením s léčivým přípravkem nebo před jeho podáním

Před použitím je třeba nádobu a roztok zkontrolovat podle popisu uvedeného v bodu 6.6.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita na gadoversetamid nebo další přípravky s obsahem gadolinia nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1.

Použití přípravku Optimark je kontraindikováno

u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (GFR <30ml/min/1,73 m2) a/nebo akutním poškozením ledvin,

u pacientů s transplantovanými játry nebo

u pacientů v perioperačním období transplantace jater a

novorozenců ve věku do 4 týdnů (viz bod 4.4).

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Jako u každého paramagnetického kontrastního činidla, zesílení MRI gadoversetamidem může poškodit vizualizaci existujících lézí. Některé z těchto lézí lze vidět na nezesíleném nekontrastním MRI. Z tohoto důvodu je třeba při interpretaci zobrazení pomocí zesíleného kontrastu dávat pozor, pokud se neprovádí společně s nezesíleným MRI.

Před vyšetřením je třeba se postarat, aby byli pacienti dostatečně hydratováni.

Hypersenzitivita

Gadoversetamid může také způsobit alergoidní a další idiosynkratické reakce, které se mohou projevit ve formě kardiovaskulárních, respiračních a kožních reakcí (viz bod 4.8). Většina těchto reakcí se objeví do půl hodiny po podání kontrastní látky. Jako u všech ostatních kontrastních látek této třídy se mohou ve vzácných případech objevit pozdější reakce (po několika hodinách nebo dnech); avšak žádné takové nebyly hlášeny z již dokončených klinických zkoušek.

Jestliže se objeví hypersenzitivní reakce, musí se podání kontrastní látky okamžitě přerušit a je-li to zapotřebí, musí se začít s intravenózní léčbou.

Během vyšetření je nutný dohled lékaře a doporučuje se použít flexibilní zaváděcí katétr. Aby byla zajištěna v případě stavu nouze okamžitá pomoc, je nutné, aby byly připraveny všechny potřebné léčivé přípravky (např. epinefrin/adrenalin, theofylin, antihistaminika, kortikosteroidy a atropiny), endotracheální trubice a ventilátor.

Zvýšené riziko hypersenzitivních reakcí je v následujících případech:

-u pacientů s alergickou predispozicí

-u pacientů s bronchiálním astmatem; u těchto pacientů hrozí zejména riziko bronchospastických stavů, jež se tak zvyšuje

-u pacientů s anamnézou reakcí na kontrastní látky, včetně dřívější anamnézy reakce na kontrastní

látky obsahující jod

Před podáním injekce s kontrastní látkou je třeba se zeptat pacienta, zda trpí nějakou alergií (např. alergie na mořské produkty nebo léčiva, senná rýma, kopřivka), zda je hypersenzitivní na kontrastní látku a zda má bronchiální astma. Je třeba zvážit premedikaci antihistaminiky nebo glukokortikoidy.

U pacientů užívajících beta-blokátory

Je třeba poznamenat, že pacienti užívající beta-blokátory nemusí mít odezvu na beta-agonisty, které se obvykle používají při léčbě hypersenzitivních reakcí.

U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním

U této skupiny pacientů mohou být hypersenzitivní reakce závažného rázu. Zejména u pacientů se závažnými srdečními chorobami (např. závažné srdeční selhání, ischemická choroba srdeční) se kardiovaskulární reakce mohou zhoršit. Toto však při klinických zkouškách s přípravkem Optimark nebylo zjevné.

Onemocnění centrálního nervového systému

U pacientů trpících epilepsií nebo mozkovými lézemi se zvyšuje pravděpodobnost záchvatu během vyšetření. Je třeba dodržovat bezpečnostní opatření při vyšetřování těchto pacientů (např. monitorování pacientů) a musí být dostupné vybavení a léky pro potřeby rychlé léčby případného záchvatu.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Před aplikací přípravku Optimark musí být u všech pacientů proveden pomocí laboratorních testů skrínink zaměřený na poruchy funkce ledvin.

U pacientů s akutní nebo chronickou závažnou poruchou funkce ledvin (GFR < 30 ml/min/1,73 m2) a/nebo akutním poškozením ledvin byly v souvislosti s použitím přípravku Optimark a některých dalších kontrastních látek obsahujících gadolinium hlášeny případy nefrogenní systémové fibrózy

(NSF). Přípravek Optimark je u těchto pacientů kontraindikován (viz bod 4.3). Ve zvýšené míře jsou ohroženi pacienti, kteří podstupují transplantaci jater, a to proto, že incidence akutního selhání ledvin je v této skupině vysoká. Proto se Optimark nesmí používat u pacientů s transplantovanými játry nebo pacientů v perioperačním období transplantace jater a u novorozenců (viz bod 4.3).

Riziko vzniku NSF u pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin

(GFR 30-59 ml/min/1,73 m2) není známo. Proto se u pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin může Optimark použít pouze po pečlivém zvážení rizika/prospěchu.

Gadoversetamid je dialyzovatelný. Hemodialýza krátce po podání přípravku Optimark může být vhodným postupem k odstranění Optimarku z těla. Neexistují důkazy na podporu zahájení hemodialýzy k prevenci nebo k léčbě NSF u pacientů, kteří hemodialýzu dosud nepodstupují.

U pacientů s výchozí poruchou funkce ledvin došlo při použití přípravku Optimark k akutnímu poranění ledvin vyžadujícímu dialýzu. Riziko akutního poranění ledvin se může zvýšit při zvýšené dávce kontrastní látky. Podávejte nejnižší možnou dávku pro odpovídající zobrazení.

Děti a dospívající

Optimark nesmí být podáván autoinjektorem. Aby se zamezilo případnému nechtěnému předávkování, musí se dětem ve věku od 2 do 11 let požadovaná dávka podávat ručně.

U novorozenců a kojenců

Přípravek Optimark se nesmí používat u dětí mladších dvou let. Bezpečnost a účinnost přípravku u této věkové skupiny nebyla zjišťována.

Starší pacienti

U starších pacientů může být renální clearance gadoversetamidu zhoršená, proto je velmi důležité, aby byl u pacientů ve věku 65 let a starších proveden skrínink zaměřený na poruchy funkce ledvin.

Sodík

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v dávce až 17 ml, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

10ml a 15ml injekční stříkačky obsahují méně než 1 mmol sodíku, tj. v podstatě jsou „bez sodíku“. Vyšší dávky obsahují 1 mmol nebo více sodíku, což je nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Předplněná injekční stříkačka

20 ml roztoku obsahuje 28,75 mg sodíku.

30 ml roztoku obsahuje 43,13 mg sodíku.

Injekční lahvička

20 ml roztoku obsahuje 28,75 mg sodíku.

Hladina železa a zinku v séru

Je třeba dávat pozor, neboť v klinických zkouškách bylo pozorováno, že u některých osob dochází k přechodnému poklesu hladiny železa a zinku v krvi. Tyto změny však nemají klinický význam.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné formální studie interakcí.

Bylo prokázáno, že Optimark způsobuje interferenci při stanovení hladiny kalcia v séru použitím kolorometrické metody s o-kresolftalein komplexonem (OCP). Ale podávání gadoversetamidu nezpůsobuje skutečný pokles sérového kalcia. V přítomnosti gadoversetamidu poskytuje metoda OCP chybnou, nízkou hodnotu kalcia v plazmě. Závažnost tohoto artefaktu měření je úměrná koncentraci gadoversetamidu v krvi a u pacientů s normální clearancí ledvin lze přesné výsledky získat asi za

90 minut po podání injekce. U pacientů se sníženou funkcí ledvin se clearance gadoversetamidu zpomaluje a interference při stanovování kalcia metodou OCP se prodlužuje. Gadoversetamid neovlivňuje další metody stanovování hladin sérového kalcia, jako je například kolorimetrická metoda s činidlem arsenazo III, metoda atomové absorpční spektroskopie (AAS) a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem (ICP).

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání gadoversetamidu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky (viz bod 5.3). Optimark lze v těhotenství použít pouze tehdy, když klinický stav ženy vyžaduje podání gadoversetamidu.

Kojení

Není známo, zda se gadoversetamid vylučuje do lidského mateřského mléka. Informace o vylučování gadoversetamidu do mateřského mléka u zvířat jsou nedostatečné. Riziko pro kojené děti nelze vyloučit. Kojení má být přerušeno minimálně po dobu 24 hodin od podání přípravku Optimark.

Fertilita

Neklinické údaje neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka na základě konvečních studií reprodukční toxicity. Klinické studie fertility nebyly provedeny.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Optimark nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Ambulantní pacienti by měli během řízení nebo obsluhování strojů vzít v úvahu, že je může v méně častých případech (≥1/1 000 až <1/100) postihnout akutní závrať.

4.8Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Většina nežádoucích účinků má mírnou nebo střední intenzitu a je přechodná. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly dysgeuzie, pocity horka, bolest hlavy a závrať.

Většinu nežádoucích účinků pozorovaných po použití gadoversetamidu tvořily nežádoucí účinky na nervový systém, následované obecnými nežádoucími účinky, gastrointestinálními poruchami/poruchami kůže a podkožní tkáně.

Byly hlášeny závažné nežádoucí účinky zahrnující anafylaktické reakce, kardiovaskulární reakce a alergické respirační poruchy. Léčba má být symptomatická a pro případ výskytu závažné příhody je nutné mít okamžitě k dispozici potřebné léčivé přípravky a vybavení pro neodkladnou péči.

Seznam nežádoucích účinků v tabulkovém uspořádání

Z klinických zkoušek a post-marketingového použití byly hlášeny následující nežádoucí účinky v souvislosti s gadoversetamidem. U jednotlivých skupin vyjadřujících frekvence jsou nežádoucí účinky uváděny v pořadí snižující se závažnosti.

Třídy orgánových

časté (≥1/100

méně časté (≥1/1 000

vzácné

velmi vzácné

 

systémů podle databáze

není známo

až <1/10)

až <1/100)

(≥1/10 000 až <1/1 000)

(<1/10 000)

(MedDRA)

 

 

 

 

 

 

Poruchy imunitního

 

anafylaktické reakce

 

 

 

systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy metabolismu a

 

 

snížená chuť k jídlu

 

 

výživy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pocity úzkosti, poruchy

 

 

Psychiatrické poruchy

 

 

spánku, zmatenost a

 

 

 

 

 

dezorientace

 

 

Poruchy nervového

bolest hlavy,

závrať, hypestézie,

křeče, tremor, somnolence,

synkopa

 

parestézie, porucha

 

systému

porucha chuti

pocity pálení

 

čichu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erytém víčka, bolest oka,

 

 

Poruchy oka

 

 

rozmazané vidění,

 

 

 

 

konjunktivitida, oční

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hyperémie

 

 

Poruchy ucha a labyrintu

 

 

tinitus, vertigo

 

 

 

 

 

palpitace, AV blok prvního

 

 

Srdeční poruchy

 

 

stupně, extrasystoly,

 

 

 

 

 

tachykardie, arytmie

 

 

Cévní poruchy

 

zčervenání

hypotenze, hypertenze

 

 

 

 

 

dyspnoe, dysfonie,

 

 

 

 

 

rinorhea, pocit úzkosti v

 

 

Respirační, hrudní a

 

nazální kongesce,

hrdle, bronchospasmus,

 

 

mediastinální poruchy

 

podráždění hrdla

kašel, hrtanový/hltanový

 

 

 

 

 

edém, faryngitida, rinitida,

 

 

 

 

 

kýchání

 

 

Gastrointestinální

 

nauzea, průjem

nadměrné vylučování slin,

 

 

 

bolest břicha, zácpa, sucho

zvracení

 

poruchy

 

 

 

 

v ústech

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy kůže a podkožní

 

svědění, vyrážka

kopřivka, studený pot,

periorbitální edém

nefrogenní systémová

tkáně

 

erytém, hyperhidróza

fibróza (NSF)

 

 

 

 

 

Třídy orgánových

časté (≥1/100

méně časté (≥1/1 000

vzácné

velmi vzácné

 

systémů podle databáze

není známo

až <1/10)

až <1/100)

(≥1/10 000 až <1/1 000)

(<1/10 000)

(MedDRA)

 

 

 

 

 

 

Poruchy ledvin a

 

 

zvýšená hladina krevního

 

 

močových cest

 

 

kreatinu, hematurie

 

 

 

 

diskomfort na hrudi,

zimnice, bolest, edém tváře,

 

 

 

 

bolest na hrudi, pocit

 

 

 

 

astenické stavy včetně

 

 

Celkové poruchy a reakce

pocity horka

chladu (včetně pocitu

 

 

astenie, únavy a malátnosti,

 

 

v místě aplikace

 

chladu akrálních částí

horečka, edém končetin,

 

 

 

 

těla), reakce v místě

 

 

 

 

neobvyklé pocity

 

 

 

 

podání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zvýšení ALT, abnormální

 

 

 

 

abnormální hladina

výsledky rozboru moči,

prodloužení

 

Vyšetření

 

abnormální elektrolyty

intervalu QT –

 

 

kalcia v krvi

v moči, albumin v moči,

elektrokardio-

 

 

 

 

 

 

 

zvýšené CPK, snížená

gram

 

 

 

 

hladina hemoglobinu

 

 

Podání je provázeno lokální reakcí a může vést k lokálnímu podráždění v místě vpichu.

V souvislosti s podáním přípravku Optimark byly hlášeny případy nefrogenní systémové fibrózy (NSF) (viz bod 4.4). U pacientů, kteří neměli jinak žádné příznaky nebo známky nefrogenní systémové fibrózy, byly u některých kontrastních látek s obsahem gadolinia hlášeny případy kožních ložisek souvisejících s gadoliniem s histologickým průkazem sklerotických útvarů.

Pediatrická populace

Přípravek Optimark byl studován u dětí ve věku 2 let a starších a byl zjištěn podobný bezpečnostní profil jako u dospělé populace.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Gadoversetamid byl testován u lidí v dávkách až 700 mikromolů/kg (sedmkrát více než standardní dávka). Klinické důsledky předávkování nebyly hlášeny. Příznaky akutní toxicity jsou u pacientů s normální funkcí ledvin velmi nepravděpodobné. Přípravek Optimark se dá odstranit z těla hemodialýzou. Neexistuje však žádný důkaz podporující předpoklad, že hemodialýza je vhodná k prevenci nefrogenní systémové fibrózy (NSF).

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: kontrastní látka pro MRI, ATC kód: V08CA06

Gadoversetamid je chelát obsahující gadolinium - které má paramagnetické vlastnosti a je proto vhodné k zesílení kontrastního účinku MRI - a ligand versetamidu.

Cílem kontrastní látky pro MRI je indukovat změny intenzity signálu lézí, aby se docílilo jejich rozpoznání mezi dalšími normálními strukturami. Použití kontrastní látky tak sníží mezní hodnotu detekce lézí a jejich vizualizaci. Kontrastní látky pro MRI obsahující gadolinium (cheláty na bázi gadolinia) slouží k nepřímému působení na lokální magnetické prostředí pomocí změn protonu T1 (spin-souřadnice) a relaxačních časů T2 (spin-spin) a při obvyklé koncentraci 100 mikromolů/kg převládá zkrácení T1 a zkrácení T2 není signifikantní při použití T1-váhových sekvencí.

Gadoversetamid, extracelulární chelát gadolinia, se po intravenózním podání rychle vstřebává extracelulární tekutinou/prostorem a je vylučován zejména glomerulární filtrací.

Výsledkem těchto charakteristik je, že časování při získávání snímků po podání kontrastní látky je rozhodující při zobrazování jater. U metastází jater se rozdíl signálu mezi nádorem a okolní tkání výrazně zesiluje během prvních 90 sekund po podání extracelulární gadoliniové kontrastní látky. Proto rychlá zobrazovací sekvence musí začít 20 sekund po bolus injekci s kontrastní látkou, když je látka převážně v hepatických arteriích a potom opět po 60 sekundách po podání injekce během dominantní portálové venózní fáze. Jelikož hepatická arterie a portální venózní systém dodávají asi 20 %, resp. 80 % hepatické krve, včasné (hepatická arteriální fáze) zobrazení poskytuje optimální viditelnost lézí, co se týče hypervaskulárních lézí a snímky portální venózní fáze jsou užitečnou pomůckou pro hypovaskulární léze (většina metastatických lézí je poměrně hypovaskulární a jsou lépe prokazatelné během portální venózní fáze, zobrazující se jako oblasti s nižší intenzitou signálu v porovnání se zřetelně zesílenými játry). Viditelnost hypo- a hypervaskulárních lézí může být snížena, jestliže se zobrazování zpozdí o více než 3 minuty kvůli pronikání kontrastní látky do intersticiálního prostoru jak parenchymu jater, tak léze (např. metastázy), což má za následek, že léze má stejnou intenzitu

signálu jako normální jaterní parenchym. Zpožděný kontrast nebo vyvážené snímky (> 5 minut po dávkování) napomáhají při charakterizaci lézí, např. střed metastázy shromáždí kontrast v intersticiálním prostoru léze a je oproti normálním játrům hyperintenzivní. Rozdíl ve vzoru zesílení signálu je užitečný při formulování různých diagnóz na základě charakterizace lézí a přispívá diagnostické jistotě.

Zesílení nádorů mozku pomocí kontrastní látky obsahující gadolinium (nebo jod) závisí na porušení krevní mozkové bariéry (BBB - blood brain barrier). Tyto látky jsou proto uváděny jako markery pro místa s abnormální poruchou BBB. Když je bariéra BBB porušena, molekuly gadoversetamidu pronikají do intersticiálních částí a produkují tak charakteristický paramagnetický efekt zkrácení T1 a

T2. Obecně lze říci, že zesílení kontrastu při MRI, v standardní klinické dávce 100 mikromolů/kg, vede k výrazně lepší detekci lézí, senzitivitě a diagnostické přesnosti.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Distribuce v organizmu

Farmakokinetické vlastnosti gadoversetamidu odpovídají otevřenému modelu dvou kompartmentů. Při dávce 100 mikromolů/kg je průměrný distribuční poločas vypočtený metodou na základě zbytků u

12 normálních dobrovolníků 13,3 ± 6,8 min. Průměrný objem distribuce u dávky 100 mikromolů/kg u pacientů bez poškození ledvin (zahrnujících normální jedince a pacienty s CNS nebo jaterními patologickými strukturami) byl 158,7 ± 29 až 214,3 (rozpětí 116,4 až 295) ml/kg. Tento distribuční objem (asi 10-15 l pro tělesnou hmotnost 70 kg) je konzistentní s léčivým přípravkem rozšířeným do extracelulární tekutiny. Úroveň dávek nemá konzistentní účinek na distribuční objem v žádné studii. Gadoversetamid nebyl podroben proteinové vazbě in vitro.

Eliminace z organizmu

Poločas vylučování při dávce 100 mikromolů/kg kolísá mezi 1,49 ± 0,15 hod. u zdravých dobrovolníků a 2,11 ± 0,62 hod. u pacientů bez poškození ledvin (zahrnujících normální jedince a pacienty s CNS nebo jaterními patologickými strukturami).

Průměrná plasmatická clearance gadoversetamidu u zdravých jedinců

(111,0 ± 14,1 ml/min/1,73m² BSA) se výrazně neliší od průměrné renální clearance. Podobné výsledky byly získány studiem normálních jedinců a pacientů s různými kombinacemi jaterních, CNS a renálních dysfunkcí, kdy renální clearance gadoversetamidu byla asi 95 % celkové plasmatické clearance. Tento výsledek (poměr renální clearance/celková plasmatická clearance blížící se 1) znamená, že gadoversetamid je zásadně vylučován ledvinami.

Nebyly zaznamenány žádné systematické odchylky u žádného kinetického parametru jako funkce

úrovně dávkování (100 až 700 mikromolů/kg). Z tohoto důvodu se v tomto rozpětí dávek jeví kinetika gadoversetamidu jako lineární.

Metabolizmus

Vzhledem tomu, že podstatná část dávky byla v moči nalezena v intaktní formě, je pravděpodobné, že u člověka k významnému metabolizmu gadoversetamidu nedochází.

Zvláštní populace

Vliv pohlaví:

Dospělé ženy a muži byli zahrnuti do dvou farmakokinetických studií. Nebyly zaznamenány žádné významné odchylky ve farmakokinetice z důvodu pohlavní odlišnosti.

Vliv věku:

Při přepočtu podle tělesné hmotnosti je celková tělesná clearance gadoversetamidu větší ve věkové skupině 2 až 11 let (143 ± 27,9 ml/h/kg) než byla pozorována u věkové skupiny 12 až 18 let

(117 ± 26,1 ml/h/kg) a než u dvou populací dospělých (82,1 ± 16,8 a 56,5 ± 9,7 ml/h/kg u věkové skupiny 19 až 64 let, resp. ≥ 65 let).

Poločas vylučování u věkové skupiny 2 až 11 a 12 až 18 let (1,4 ± 0,3, resp. 1,6 ± 0,3 h-1) je kratší, než bylo pozorováno ve dvou populací dospělých (1,9 ± 0,5 a 2,5 ± 0,5 h-1 ve věkové skupině 19 až 64, resp.≥ 65 let). Počet starších pacientů, u kterých byla stanovována farmakokinetika, byl omezený (nad 65 let, N=3).

Vliv poškození ledvin

Plasmatické hladiny gadoversetamidu se zvyšují lineárně se snížením funkce ledvin; u pacientů se závažným poškozením ledvin (CrCl<30 ml/min) to dokonce vedlo k šestinásobnému snížení clearance gadoversetamidu a odpovídajícímu šestinásobnému zvětšení plochy expozice AUC a t½. Protože gadoversetamid je podáván pouze jako jedna dávka, bude to mít za následek delší a vyšší expozici pro omezenou dobu trvání. Nicméně, po 72 hodinách i u pacientů se závažným poškozením ledvin je téměř celá dávka vyloučena v moči, zdravým jedincům byla podána dávka až 500 mikromolů/kg bez jakýchkoli problémů ohledně bezpečnosti. Avšak, vzhledem k hlášeným případům NSF, které mají zřejmě souvislost s renálním poškozením u dalších kontrastních látek obsahujících gadolinium a u gadoversetamidu, by neměl být přípravek Optimark u těchto pacientů používán.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, akutní toxicity, reprodukční toxicity, lokální tolerance, antigenicity a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Studie karcinogenicity nebyly prováděny.

Studie toxicity při opakovaných dávkách na potkanech a psech odhalily tvoření tubulárních buněk ledvin, s přesvědčivým průkazem reverzibility účinku. Nebylo pozorováno žádné funkční poškození.

Eliminace přípravku Optimark u psů mladších než 3 měsíce byla výrazně opožděna z důvodu nevyvinutých ledvin, což mělo za následek vysokou systémovou expozici přípravku Optimark. Týdně opakované dávkování dvojnásobku až dvacetinásobku klinické dávky od jednoho týdne věku až do dospělosti vedlo k extenzivní mineralizaci tkání, které mělo za následek tvorbu lokalizovaných efektů, jako je například ulcerativní dermatitida, zhoršení cirkulace a dysfunkce jater.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Versetamid

Hydroxid vápenatý

Dihydrát chloridu vápenatého

Hydroxid sodný a/nebo kyselina chlorovodíková na úpravu pH

Voda na injekci

6.2Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být přípravek Optimark mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3Doba použitelnosti

3 roky.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě do 25 °C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Předplněná injekční stříkačka

Injekční stříkačku uchovávejte ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Injekční lahvička

Injekční lahvičku uchovávejte ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před chladem nebo mrazem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balení

Předplněná injekční stříkačka

Optimark je plněn v injekční stříkačce vyrobené polypropylenu. Víčko špičky stříkačky a píst jsou vyrobeny z brombutylové pryže.

Velikosti balení:

1 x 10 ml

10 x 10 ml

1 x 15 ml

10 x 15 ml

1 x 20 ml

10 x 20 ml

1 x 30 ml

10 x 30 ml

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Injekční lahvička

Optimark je plněn v injekční lahvičce vyrobené z bezbarvého, vysoce odolného borosilikátového skla (EP třídy I). Injekční lahvičky jsou uzavřeny uzávěry z brombutylové pryže, hliníkovými těsnícími uzávěry a plastovými víčky.

Velikosti balení:

1 x 10 ml

10 x 10 ml

1 x 15 ml

10 x 15 ml

1 x 20 ml

10 x 20 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Optimark je určen k jednorázovému použití; nespotřebovaná část se musí zlikvidovat.

Roztok nepoužívejte, jestliže má změněnou barvu nebo obsahuje pevné částice. Jestliže se používá zařízení k opakovanému použití, je třeba úzkostlivě dbát na to, aby nebylo kontaminováno zbytky čisticích prostředků.

Předplněná injekční stříkačka

Předplněné injekční stříkačky:

Montáž a kontrola

Zkontrolujte stříkačku, zda nejeví známky netěsnosti. V případě netěsnosti nepoužívat.

Po zašroubování dříku do pístu stříkačky je důležité ho pootočit o další ½ otáčky, aby se

šedý píst volně otáčel.

Před použitím stříkačky odtrhněte šedý kryt koncovky a zlikvidujte ho. Stříkačka je nyní připravena k připojení jehly nebo infúzní hadičky.

Po použití stříkačku a nespotřebovaný roztok zlikvidujte.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Oddělitelnou část štítku z předplněné injekční stříkačky je třeba vlepit do dokumentace pacienta, aby byl přesně zaznamenán použitý kontrastní přípravek s obsahem gadolinia. Též je nutno poznamenat podanou dávku.

Pokud se použijí elektronické záznamy pacientů, měly by být do záznamu pacienta uvedeny název přípravku, číslo šarže a dávka.

Injekční lahvička

Optimark je třeba natáhnout do injekční stříkačky a okamžitě použít.

Přípravek je třeba před použitím zkontrolovat, zda je celý obsah rozpuštěn a zda je nádoba a uzávěr v nepoškozeném stavu. Jsou-li přítomny pevné látky, injekční lahvičku zlikvidujte.

Po použití injekční stříkačku a nespotřebovaný roztok zlikvidujte.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Oddělitelnou část štítku z injekční lahvičky je třeba vlepit do dokumentace pacienta, aby byl přesně zaznamenán použitý kontrastní přípravek s obsahem gadolinia. Též je nutno poznamenat podanou dávku. Pokud se použijí elektronické záznamy pacientů, měly by být do záznamu pacienta uvedeny název přípravku, číslo šarže a dávka.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Guerbet

15, rue des Vanesses 93420 Villepinte Francie

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Předplněná injekční stříkačka

1 x 10 ml: EU/1/07/398/007

10 x 10 ml: EU/1/07/398/008

1 x 15 ml: EU/1/07/398/009

10 x 15 ml: EU/1/07/398/010

1 x 20 ml: EU/1/07/398/011

10 x 20 ml: EU/1/07/398/012

1 x 30 ml: EU/1/07/398/013

10 x 30 ml EU/1/07/398/014

Injekční lahvička

1 x 10 ml: EU/1/07/398/001

10 x 10 ml: EU/1/07/398/002

1 x 15 ml: EU/1/07/398/003

10 x 15 ml: EU/1/07/398/004

1 x 20 ml: EU/1/07/398/005

10 x 20 ml: EU/1/07/398/006

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 23. července 2007

Datum posledního prodloužení registrace: 15 června 2012

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis