Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ozurdex (dexamethasone) – Označení na obalu - S01BA01

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Ozurdex
Kód ATCS01BA01
Látkadexamethasone
VýrobceAllergan Pharmaceuticals Ireland

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU KRABIČKA A ROZŠÍŘENÝ ŠTÍTEK NA OCHRANNÉ FÓLII

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OZURDEX 700 mikrogramů, intravitreální implantát v aplikátoru. dexamethasonum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden implantát obsahuje dexamethasonum 700 mikrogramů.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje

50:50 poly D,L-laktid-co-glykolid zakončený esterem. 50:50 poly D,L-laktid-co-glykolid zakončený kyselinou.

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Jeden intravitreální implantát v aplikátoru.

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K jednorázovému použití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Intravitreální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepoužívejte, je-li uzávěr ochranné fólie poškozen.

8.POUŽITELNOST

Použitelné do:

Po otevření ochranné fólie je třeba aplikátor okamžitě použít.

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport

Co. Mayo

Irsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/10/638/001

13.ČÍSLO ŠARŽE

č. š.

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK APLIKÁTORU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

OZURDEX 700 mikrogramů, intravitreální implantát v aplikátoru. dexamethasonum.

Intravitreální podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 implantát

6.JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis