Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune) (reassortant influenza virus (live attenuated)...) – Označení na obalu - J07BB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune)
Kód ATCJ07BB03
Látkareassortant influenza virus (live attenuated) of the following strain: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) strain
VýrobceAstraZeneca AB
107,0±0,5 FFU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

BALENÍ PO 10 JEDNORÁZOVÝCH NOSNÍCH APLIKÁTORECH (V BLISTRU)

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vakcína proti pandemické chřipce H5N1 AstraZeneca nosní sprej, suspenze

vakcína proti pandemické chřipce (H5N1) (živá atenuovaná, nosní)

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Reasortant-virus infuenzae (vivum attenuatum) následujících kmenů: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)

(A/Vietnam/1203/2004, MEDI 0141000136) v dávce 0,2 ml

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: sacharosa, hydrogenfosforečnan draselný, dihydrogenfosforečnan draselný, želatina (prasečí, typ A), arginin-hydrochlorid, monohydrát natrium-hydrogen-glutamátu, voda na injekci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

nosní sprej, suspenze

10 jednorázových nosních aplikátorů (po 0,2 ml)

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pouze pro nosní podání. Nepodávejte injekčně.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švédsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/16/1089/001

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BALENÍ PO 5 JEDNORÁZOVÝCH NOSNÍCH APLIKÁTORECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vakcína proti pandemické chřipce H5N1 AstraZeneca nosní sprej, suspenze

vakcína proti pandemické chřipce (živá atenuovaná, nosní)

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AstraZeneca AB

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.JINÉ

Pouze pro nosní podání. Nepodávejte injekčně. 5 jednorázových nosních aplikátorů (po 0,2 ml) Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

JEDNORÁZOVÝ NOSNÍ APLIKÁTOR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Vakcína proti pandemické chřipce H5N1 AstraZeneca vakcína proti pandemické chřipce

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

Pouze pro nosní podání.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,2 ml

6.JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis