Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Souhrn údajů o přípravku - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Panretin
Kód ATCL01XX22
Látkaalitretinoin
VýrobceEisai Ltd

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Panretin 0,1% gel

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 g gelu obsahuje 1 mg alitretinoinum (0,1 %).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Gel

Čirý, žlutý gel

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Panretin gel je indikován pro místní léčbu kožních lézí u pacientů s Kaposiho sarkomem (KS) souvisejícím s onemocněním AIDS, pokud:

-léze nejsou komplikovány ulceracemi ani lymfedémem a

-není vyžadována léčba viscerálního KS a

-léze nereagují na celkovou antiretrovirální terapii a

-není vhodná radioterapie ani chemoterapie.

4.2Dávkování a způsob podání

Dávkování

Léčbu Panretinem může zahájit a provádět výhradně lékař specializovaný na léčbu pacientů s KS.

Muži

Panretin se nanáší na kožní léze KS v dostatečném množství tak, aby byly všechny léze pokryty dostatečně silnou vrstvou.

Frekvence nanášení/podání gelu

Pacienti zpočátku nanášejí Panretin dvakrát denně na kožní KS léze. Postupně lze přípravek nanášet častěji, tři až čtyřikrát denně, podle individuální snášenlivosti lézí, přičemž dávku je možno zvyšovat nejdříve po uplynutí dvou týdnů. Dávkování je nutno stanovit pro každou lézi nezávisle. Objeví-li se známky toxicity v místě aplikace, je nutno dávkování snížit podle níže uvedeného popisu. O účinnosti Panretinu aplikovaného méně než dvakrát denně nejsou žádné údaje.

Lokální podráždění pokožky lze klasifikovat podle pětistupňové škály uvedené v Tabulce 1. Pokyny k úpravě léčby podle lokální toxicity související s léčbou jsou popsány v Tabulce 2.

Tabulka 1: Klasifikace lokálního podráždění pokožky

STUPEŇ

DEFINICE KLINICKÝCH PŘÍZNAKŮ

= bez reakce

Žádné

= mírný

Ohraničené růžové nebo červené zbarvení

= střední

Výrazné zčervenání, možný otok

= závažný

Intenzivní zčervenání s otokem, s puchýřky nebo bez nich

= velmi závažný

Purpurové zbarvení, otok a zduření s možnými známkami tvoření bul a

 

 

nekrózy

Tabulka 2: Pokyny k úpravě léčby podle toxicity

LOKÁLNÍ PODRÁŽDĚNÍ

 

POKOŽKY

ÚPRAVA LÉČBY

(stupeň podle Tabulky 1)

 

Stupeň 0, 1 nebo 2

Žádné úpravy vyjma trvalého sledování

Stupeň 3

Dávkování (četnost aplikací) pro tuto lézi je nutno snížit nebo

 

pozastavit. Po zmírnění kožního podráždění na stupeň 0 nebo

 

1 je možno obnovit léčbu dvakrát denně a podle tolerance

 

dávku každé dva týdny zvyšovat.

Stupeň 4

Stejně jako u podráždění stupně 3. Při objevení toxicity

 

4. stupně při dávkování nižším než dvakrát denně však nelze

 

obnovit léčbu.

Trvání aplikace

Doporučená počáteční doba aplikace Panretinu je 12 týdnů.

U lézí, u kterých nedojde do 12. týdne léčby ke zmenšení plochy nebo výšky, má být léčba zastavena. U lézí, u kterých došlo do 12. týdne léčby ke zmenšení plochy nebo výšky, lze v aplikacích pokračovat za předpokladu, že se stav stále zlepšuje, nebo že alespoň přetrvává odpověď na léčbu a lék je nadále tolerován.

Léčba lézí, které podle klinického posouzení zcela vymizely, má být zastavena.

Opatření při zacházení s léčivým přípravkem nebo před jeho podáním

Pacienti si musí před aplikací a po ní umýt ruce; není nutné používat rukavice.

Gel se musí nechat tři až pět minut zaschnout a teprve pak je možno jej zakrýt oblečením. Nezakrývat obvazovým materiálem ani náplastmi.

Je nutno postupovat pečlivě tak, aby se gel nedostal na normální pokožku okolo lézí.

Gel se nesmí nanášet na oči, do blízkosti očí a na sliznice. Nejméně tři hodiny po aplikaci gelu je zakázáno sprchování a koupání.

Ženy

Bezpečnost a účinnost u žen nebyla stanovena v důsledku nedostatku klinických údajů. Kaposiho sarkom související s AIDS je u žen vzácný.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost Panretinu u dětí ve věku do 18 let nebyla stanovena.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Panretin není schválen pro použití u dětí a dospívajících ve věku do 18 let.

Podávání Panretin dětem do 18 let se vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje.

Starší muži

Neexistují žádná zvláštní doporučení pro použití přípravku u starších pacientů (nad 65 let). Kaposiho sarkom související s AIDS je u této části populace vzácný.

Porucha funkce ledvin nebo jater

Nejsou k dispozici žádné údaje o použití přípravku Panretin gel u pacientů s nedostatečností ledvin nebo s onemocněním jater. Podle farmakokinetických studií byly rozmezí a četnost detekce měřitelných koncentrací kyseliny 9-cis-retinové v plazmě pacientů s KS po aplikaci tohoto přípravku srovnatelné s rozmezím a četností detekce měřitelných plazmatických koncentrací kyseliny 9-cis- retinové přirozeně se vyskytující v krevním oběhu u neléčených jedinců (viz 5.2). Teoreticky není nutno u pacientů s ledvinovou nedostatečností či s onemocněním jater nijak upravovat dávku, tyto pacienty je však nutno pečlivě sledovat, a pokud se u nich projeví známky nežádoucích účinků, léčbu omezit nebo zastavit.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na retinoidy obecně, na alitretinoin nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku;

Těhotenství nebo kojení (viz 4.6);

Léčba léze KS v těsné blízkosti jiných kožních defektů.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Byla zjištěna souvislost mezi retinoidy jakožto třídou látek a fotosenzitivitou. Klinické studie neuváděly zprávy o fotosenzitivitě související s používáním Panretin gelu. Přesto musí být pacienti varováni, aby omezili na minimum vystavení ošetřených partií slunečnímu záření nebo jiným zdrojům ultrafialového (UV) světla (viz 5.3.).

Doporučuje se, aby denní příjem vitaminu A nepřekročil hodnotu doporučené denní dávky.

Alitretinoin může poškodit plod. Ženy ve fertilním věku musí během léčby Panretin gelem (viz 4.6) a po dobu jednoho měsíce po skončení léčby používat spolehlivou formu antikoncepce.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Na léze KS, které jsou léčeny přípravkem Panretin, se nemají používat jiné lokální přípravky. Mezi aplikacemi Panretinu lze použít minerální olej, aby pomohl předcházet přílišné suchosti nebo svědění. Minerální olej však nemá být aplikován alespoň dvě hodiny před nebo po aplikaci Panretinu.

Pacientům se nedoporučuje aplikovat Panretin gel současně s výrobky obsahujícími N,N-diethyl-m-toluamid (DEET), který je běžnou složkou prostředků k odpuzování hmyzu. Toxikologické studie na zvířatech prokázaly zvýšenou toxicitu DEET, když byl DEET zahrnutý do složení přípravku.

Rozsah a četnost detekce měřitelných koncentrací kyseliny 9-cis-retinové v plazmě pacientů s KS, kterým byl aplikován tento léčivý přípravek až na 64 lézí, byly srovnatelné s příslušnými hodnotami u neléčených pacientů. Proto je pravděpodobnost lékových interakcí s celkově podávanými přípravky nízká.

Ve studiích, kde bylo jako kontrola použito vehikulum, nebyly zjištěny žádné klinické důkazy lékové interakce s celkově podávanými antiretrovirálními preparáty včetně inhibitorů proteáz, makrolidovými antibiotiky a azolovými antifungálními látkami. Přestože o tom nejsou k dispozici žádné údaje, je

možné, že společné podávání léků indukujících izoenzymy CYP může snižovat hladiny alitretinoinu v oběhu s možností negativního vlivu na účinnost Panretin gelu.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku musí během léčby a ještě jeden měsíc po ukončení terapie používat účinnou antikoncepci.

Muži užívající Panretin by měli přijmout taková opatření, která zajistí, že jejich partnerky neotěhotní.

Těhotenství

Panretin se nesmí používat v těhotenství (viz 4.3), protože alitretinoin může způsobit poškození plodu, je-li systematicky podáván těhotným ženám. Pokusy s laboratorními králíky ukázaly, že alitretinoin je teratogenní v dávce způsobující plazmatickou koncentraci této látky 60x vyšší, než je pozorovaná koncentrace v plazmě u pacientů mužského pohlaví s KS po místní aplikaci gelu. Není však dosud jasné, do jaké míry místní léčba přípravkem Panretin gel zvýší obsah kyseliny 9-cis retinové v plazmě u žen s KS oproti přirozeně se vyskytující hladině; proto se Panretin gel nesmí používat u těhotných žen.

Kojení

Není známo, zda se tento léčivý přípravek vylučuje do mateřského mléka. Na základě plazmatických koncentrací stanovených u pacientů znamená pravděpodobně koncentrace kyseliny 9-cis-retinové

v mléce jen malé riziko ohrožení kojence. Nicméně kvůli možnému nežádoucímu působení přípravku Panretin gel u kojených dětí musí matka přerušit kojení předtím, než tento přípravek začne používat, a během doby používání tohoto přípravku nesmí začít kojit.

Je nutno vyloučit možnost kontaktu pokožky novorozence s místy čerstvě ošetřenými Panretin gelem. Doporučuje se, aby HIV-pozitivní matky své děti nekojily, aby se vyloučilo riziko přenosu viru mateřským mlékem.

Fertilita

Žádné specifické studie fertility nebyly u mužů ani u žen provedeny. Nicméně alitretinoin je teratogenní, tudíž by měli muži i ženy přijmout adekvátní opatření vedoucí k zabránění otěhotnění.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Panretin gel je určen k vnějšímu použití a není pravděpodobné, že by měl vliv na schopnost osoby řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky spojené s použitím Panretin gelu u KS souvisejícího s AIDS se projevují téměř výhradně v místě aplikace. Dermální toxicita obvykle začíná erytémem, který se při pokračujícím použití Panretin gelu může zvětšit za současného vzniku otoku. Dermální toxicita může být příčinou omezující léčbu; mezi její projevy může patřit intenzivní zčervenání, otok a tvoření puchýřků. Při aplikaci Panretin gelu se u 69,1 % pacientů projevily nežádoucí účinky léku v místě aplikace.

V průběhu klinických studií byly u pacientů s KS hlášeny následující nežádoucí účinky v místě aplikace, které souvisely s tímto lékem. Nežádoucí účinky jsou na základě četnosti výskytu klasifikovány jako velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000) a velmi vzácné (<1/10000). Nežádoucí účinky zahrnují doslovný popis v závorkách.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté: lymfadenopatie.

Poruchy nervového systému

Časté:

parestézie (píchání, mravenčení).

Cévní poruchy

 

Časté:

hemoragie (krvácení v lézích nebo kolem nich), edém (edém, otok, zánět), periferní

 

edém.

Méně časté:

zánět žil, cévní poruchy.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté:

kožní defekty (praskání, tvoření strupů, tvoření krust, exkoriace, prosakování,

 

mokvání), vyrážky (erytém, zčervenání, tvoření šupin, podráždění, dermatitida),

 

pruritus (svědění, pruritus).

Časté:

kožní ulcerace, serózní mokvání, exfoliativní dermatitida (tvoření šupin, olupování,

 

deskvamace, exfoliace), diskolorace kůže (zhnědnutí, hyperpigmentace okolí,

 

zblednutí), suchost pokožky

Méně časté:

celulitida, vezikulobulózní exantém, makulopapulózní exantém, alergická reakce.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:

bolest (pálení, bolest, bolestivost).

Méně časté:

infekce včetně bakteriálních infekcí.

Bezpečnost Panretin gelu byla vyhodnocena v klinických studiích na více než 469 pacientech s KS souvisejícím s AIDS, z nichž 439 bylo léčeno alitretinoinem v koncentraci 0,1 %.

Výskyt exantému, kožní defekty, kožní ulcerace, bolestí a vředů souvisejících s tímto lékem byl vyšší u pacientů, kteří si aplikovali Panretin gel čtyřikrát denně, než u těch, kteří si jej aplikovali méně často. Nicméně výskyt jiných stejně častých nežádoucích účinků souvisejících s tímto lékem, jako je pruritus, edém, exfoliativní dermatitida, a suchost pokožky, nevykazoval vzrůstající tendenci úměrnou četnosti aplikace.

Výskyt mírné až střední formy exantému (ve všech případech bez ohledu na kauzalitu) byl menší u pacientů léčených po dobu kratší než 16 týdnů než u těch, kteří byli léčeni 16 týdnů nebo déle (mírná forma 33% versus 63 %; střední forma 29% versus 43 %). Výskyt závažné formy kožního exantému byl nezávislý na trvání léčby (10 % v obou případech).

Lokální kožní toxicita související s léčbou Panretin gelem obecně vymizela po úpravě nebo přerušení léčby (viz bod 4.2).

Byly hlášeny pouze dva případy závažného nežádoucího účinku (sepse a celulitida u stejného pacienta).

Nežádoucí účinky pozorované u přípravku Panretin gel jsou podobné jako u jiných lokálních retinoidů. Je nepravděpodobné, že nežádoucí celkové vedlejší účinky spojené s perorálním podáváním retinoidů budou pozorovány i v souvislosti s použitím Panretin gelu, protože rozmezí a četnost detekce měřitelných koncentrací kyseliny 9-cis-retinové v plazmě po aplikaci tohoto přípravku byly srovnatelné s rozmezím a četností detekce měřitelných plazmatických koncentrací kyseliny 9-cis- retinové přirozeně se vyskytující v krevním oběhu u neléčených jedinců.

4.9Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

Celková toxicita po akutním předávkování při lokální aplikaci Panretin gelu je nepravděpodobná.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná cytostatika, ATC kód: LO1XX22

Ačkoli se předpokládá, že molekulární působení alitretinoinu je zprostředkováno interakcí

s retinoidovými receptory, přesný mechanismus účinku tohoto přípravku při lokální léčbě kožních lézí KS souvisejícího s AIDS není znám. Alitretinoin (kyselina 9-cis-retinová), přirozený endogenní hormon příbuzný vitaminu A, se váže na všechny známé intracelulární podtypy retinoidových receptorů (RAR , RAR , RAR , RXR , RXR , RXR ) a aktivuje je. Jakmile jsou tyto receptory aktivovány, fungují jako ligandově závislé transkripční faktory, které regulují expresi specifických genů. Regulace exprese genů alitretinoinem řídí proces buněčné diferenciace a proliferace normálních i neoplastických buněk. Účinnost Panretin gelu při léčbě lézí KS může souviset se zjištěnou schopností alitretinoinu inhibovat růst KS buněk in vitro.

Lze očekávat, že Panretin gel bude mít pouze lokální terapeutické účinky a nebude hrát žádnou roli v prevenci nebo léčbě viscerálního KS.

Data o použití Panretin gelu při léčbě indexovaných kožních lézí u KS poskytly dvě kontrolované, multicentrické, randomizované, dvojitě slepé studie Fáze III, prováděné v paralelních skupinách (Tabulka 3). K vyhodnocení míry odpovědi pacienta byla použita kritéria Skupiny pro klinické zkoušky AIDS (ACTG – AIDS Clinical Trials Group) pro odpověď léze u KS. Studie č. 1 zahrnovala fázi open-label, ve které pacienti sami rozhodovali o svém přihlášení. Po Studii č. 2 následovala studie open-label (Studie 2a), do které byli zahrnuti pouze pacienti, kteří si zvolili pokračování po Studii č. 2.

Tabulka 3: Nejlepší odpověď podle kritérií ACTG pro fázi s vehikulem jako kontrolou

 

Studie č. 1 (TID, QID)1

Studie č. 2 (BD)2

 

 

 

 

 

 

Panretin

Vehikulum

Panretin

Vehikulum

 

N= 134

N=134

N=62

N=72

 

 

 

 

 

Kompletní klinická

0,7

0,0

1,6

0,0

odpověď (CCR) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Částečná odpověď

34,3

17,9

35,5

6,9

(PR) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilní nemoc %

50,0

59,0

43,5

58,3

 

 

 

 

 

Progresivní nemoc %

14,9

23,1

19,4

34,7

 

 

 

 

 

Celková odpověď %

35,1

17,9

37,1

6,9

 

 

p=0,002

 

p= 0,00003

1.Protokolem stanovené dávkovací schéma byla aplikace třikrát denně (TID) zvyšující se po dvou týdnech na čtyřikrát denně (QID), s úpravami směrem dolů kvůli toxicitě.

2.Protokolem stanovené dávkovací schéma byla aplikace pouze dvakrát denně (BD), s úpravami směrem dolů kvůli toxicitě.

Ve fázi open-label Studie č. 1 (N = 184) stoupla míra celkové odpovědi na 66,7 %. Ve Studii č. 2a (N = 99) stoupla míra celkové odpovědi na 56,1 %.

Ve studii č. 1 došlo u 36 (33%) ze 110 pacientů s pozitivní odpovědí k recidivě, přičemž všichni kromě čtyř pacientů byli stále ještě v aktivní léčbě.

Procenta odpovědi byla analyzována jak vzhledem k pacientům jakožto analyzovaným jednotkám, tak i vzhledem k lézím. Tabulka 4 uvádí procenta odpovědí jednotlivých lézí u pacientů ošetřovaných Panretin gelem ve studiích Fáze III.

Tabulka 4: Odpovědi indexovaných/indikačních lézí1 u pacientů během prvních 12 týdnů studie v počáteční fázi slepého pokusu

 

Pacienti s daným počtem odpovědí indexovaných/indikačních lézí

 

 

 

(CCR nebo PR)

 

 

 

Studie č. 1

 

Studie č. 2

 

 

Počet kladně

Panretin

Vehikulum

Panretin

 

Vehikulum

odpovídajícíc

(N=134)

(N=134)

(N=62)

 

(N=72)

h

 

 

 

 

 

 

 

lézí2,3

N %4

 

N %4

N %4

 

 

N %4

Alespoň jedna

73 (54,5 %)

(31,3 %)

33 (53,2 %)

 

(29,2 %)

Alespoň čtyři

27 (20,1 %)

(6,0 %)

8 (12,9 %)

 

(2,8 %)

1.Studie č. 1, 6 indexovaných lézí; Studie č. 2, až 8 indexovaných lézí.

2.Odpověď každé z indexovaných lézí byla vyhodnocována individuálně.

3.Léze odpovídající během prvních 12 týdnů ve studii, v počáteční fázi slepého pokusu, potvrzené v průběhu alespoň čtyř týdnů studie (u některých lézí ve Studii č. 1 mohlo dojít k potvrzení odpovědi po 12 týdnech).

4.Procenta vypočtená jako počet pacientů s odpovídající lézí dělený celkovým počtem pacientů v počáteční fázi slepého pokusu.

V jednom pokusu se u 29 % lézí, u kterých bylo v průběhu prvních 12 týdnů léčby dosaženo částečné odpovědi (PR – partial response), ale nebylo dosaženo klinické kompletní odpovědi (CCR – clinical complete response), vyvinula CCR během pokračování léčby po dobu delší než 12 týdnů. Extrapolovaná doba potřebná k tomu, aby léze, které spadaly do částečných odpovědí (PR), dosáhly později kompletní klinické odpovědi (CCR), činila 168 dní. Doporučuje se, aby byl Panretin gel během počátečního období léčby aplikován po dobu až 12 týdnů. U lézí, které během této doby odpověděly na léčbu, může aplikace pokračovat za předpokladu, že se odpověď zlepšuje nebo se udržuje a že je přípravek nadále tolerován. Dojde-li ke kompletní odpovědi léze, nemá již být na odpovídající lézi Panretin gel dále aplikován.

O účinnosti Panretin gelu, je-li aplikován na komplikované léze (např. při výskytu lymfedému), nejsou žádné údaje.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

V průběhu klinických studií byly u pacientů s kožními lézemi KS, souvisejícího s AIDS, vyhodnocovány koncentrace kyseliny 9-cis-retinové v plazmě po opakované aplikaci Panretin gelu několikrát denně po dobu až 60 týdnů. Podmnožina těchto pacientů byla sledována v průběhu léčby až 64 lézí (rozsah 4-64 lézí , medián 11,5 lézí) po dobu až 44 týdnů (rozsah 2-44 týdnů , medián 15 týdnů). V posledně jmenované podmnožině pacientů byly rozmezí a četnost detekce měřitelných koncentrací kyseliny 9-cis-retinové v plazmě pacientů s KS po aplikaci tohoto léčivého přípravku srovnatelné s rozmezím a četností detekce měřitelných plazmatických koncentrací kyseliny 9-cis- retinové, která se přirozeně vyskytuje v krevním oběhu u neléčených jedinců.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxikologie

Ve 28denní studii dermální toxicity byly potkanům aplikovány tři dávky alitretinoinu (0,01 %, 0,05 % nebo 0,5 %) v gelovém preparátu pro lokální použití. V místě aplikace byly pozorovány tyto účinky: zarudnutí, ztluštění pokožky, odlupování a uvolňování stratum corneum. Vyhodnocení z hlediska

klinické patologie, provedené 29. dne, ukázalo u potkanů ošetřených 0,5% gelem alitretinoinu významné nárůsty absolutního počtu polymorfonukleárních leukocytů, počtu monocytů, procenta monocytů a snížení procenta lymfocytů v diferenciálním počtu bílých krvinek. Po 28denní léčbě ukázalo vyhodnocení z hlediska klinické chemie biologicky relevantní významný nárůst průměrných hodnot BUN a alkalické fosfatázy u samic. Hodnoty LDL v séru byly 29. dne zvýšené ve skupinách samčích i samičích. Za 14 dní nebyly pozorovány žádné biologicky relevantní hematologické odchylky ani odchylky v chemickém složení séra. Pozorovaný nárůst rozdílů v poměru průměrné hmotnosti srdce k finální tělesné hmotnosti byl připisován hlavně rozdílům v konečných tělesných hmotnostech. Po léčbě 0,5% gelem alitretinoinu byly jeho průměrné koncentrace v plazmě potkaních samic obecně pod mezí kvantitativního stanovení (5 nmol) a průměrné koncentrace v plazmě potkaních samců dosahovaly kolem 200 nmol. Na rozdíl od těchto zjištění u potkanů, koncentrace kyseliny 9-cis-retinové v plazmě pacientů s KS, kterým byl aplikován Panretin gel, nikdy nepřesáhly hodnotu 0,638 ng/ml (2,13 nmol). Tato úroveň je zhruba 1/100 průměrné koncentrace naměřené u potkaních samců.

Genotoxicita

Genotoxický potenciál alitretinoinu byl zkoumán pomocí Amesova testu, zkoušky myšího jadérka in vivo, testu na chromozomální aberace lidských lymfocytů a testu mutace CHO buněk. Tento přípravek nebyl genotoxický.

Karcinogeneze, mutageneze, poškození plodnosti

Studie stanovující kancerogenní potenciál alitretinoinu nebyly prováděny. Mutagenní potenciál alitretinoinu však vyhodnocen byl a výsledky Amesova testu, zkoušky myšího jadérka in vivo, testu na chromozomální aberace lidských lymfocytů a testu mutace CHO buněk byly negativní.

Teratogenita

Ve studii vytyčující perorální dávky, která byly provedena na králících, indukoval alitretinoin makroskopické malformace v dávce 35krát vyšší, než je lokální dávka u lidí. Tato dávka se u králíků projevila plazmatickými koncentracemi více než 60krát vyššími než nejvyšší pozorovaná plazmatická koncentrace u pacientů s KS po místní aplikaci Panretin gelu. Byly-li králíkům perorálně podány dávky 12krát vyšší než humánní lokální dávka (což vyústilo v plazmatické koncentrace více než 60krát vyšší než nejvyšší plazmatické koncentrace, pozorované u pacientů s KS po místní aplikaci gelu), nebyly pozorovány žádné makroskopické malformace. Byla však pozorována zvýšená míra srostlých částí kosti hrudní.

Fototoxicita

Fototoxický potenciál alitretinoinu byl odhadnut na základě jeho chemických vlastností a dat

ze souboru testů in vitro. Výsledky naznačují, že alitretinoin absorbuje světlo v UV oblasti a podléhá fotodegradaci na jiné izomery (převážně na kyselinu all-trans-retinovou). Ukázalo se, že alitretinoin má na základě vazeb na histidin a fotoprotein slabý dráždivý potenciál při působení světla.

Ve zkouškách buněčné aktivity in vitro vykázal alitretinoin slabý fototoxický potenciál.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Ethanol

Makrogol 400

Hyprolóza

Butylhydroxytoluen

6.2Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky.Je nutno vyvarovat se používání jiných lokálních přípravků na ošetřovaných KS lézích. Panretin gel nesmí být používán současně s výrobky obsahujícími DEET.

6.3Doba použitelnosti

V neporušeném obalu: 3 roky.

Po otevření- během používání: Jakákoliv nespotřebovaná tuba by měla být 90 dnů od prvního otevření zlikvidována.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte v dobře uzavřené tubě.

Po otevření se tuba po aplikaci musí znovu uzavřít uzávěrem a dobře utáhnout tak, aby do ní nemohl pronikat vzduch. Tuby Panretin gelu, které již byly otevřeny, uchovávejte při teplotě do 25 C a chraňte před silným světlem a před teplem (např. před přímým slunečním zářením).

6.5Druh obalu a velikost balení

Panretin gel je dodáván ve víceúčelové hliníkové tubě s obsahem 60 g, potažené na vnitřní straně epoxidovou pryskyřicí.

Každá papírová skládačka obsahuje jednu tubu gelu.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Panretin gel obsahuje alkohol; chraňte jej před otevřeným ohněm.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eisai Ltd.

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Velká Británie

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/00/149/001

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 11. října 2000

Datum posledního prodloužení registrace:

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis