Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Příbalová informace - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Panretin
Kód ATCL01XX22
Látkaalitretinoin
VýrobceEisai Ltd

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽÍVATELE

Panretin 0,1% gel

Alitretinoinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek používat.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je Panretin a k čemu se používá.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panretin používat.

3.Jak se Panretin používá.

4.Možné nežádoucí účinky.

5.Jak Panretin uchovávat.

6.Další informace.

1.CO JE PANRETIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Panretin patří ke skupině léčiv, které jsou příbuzné s vitaminem A a nazývají se retinoidy,.

Panretin se používá u pacientů s Kaposiho sarkomem (KS) souvisejícím s AIDS a je určen k léčbě KS lézí v těchto případech:

-léze jsou pouze na pokožce

-léze nereagují na léčbu HIV, kterou podstupujete

-pokožka ani léze nejsou porušené

-okolní pokožka není oteklá

-nebo váš lékař usoudí, že jiná léčba pro vás není vhodná.

Panretin neléčí KS uvnitř těla.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PANRETIN POUŽÍVAT

Nepoužívejte Panretin

-jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na alitretinoin nebo na podobné léky obsahující retinoidy

-jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na kteroukoliv další složku Panretin gelu;

-jestliže jste těhotná;

-jestliže kojíte;

-na KS léze v blízkosti jiného kožního onemocnění.

Zvláštní opatrnosti při použití Panretin je zapotřebí

-Panretin není schválen pro použití u dětí a dospívajících ve věku do 18 let

-Gel nenanášejte na citlivá místa svého těla, jako jsou oči, nosní dírky, ústa, rty, pochva, žalud penisu, konečník a řitní otvor.

-Gel nenanášejte na zdravou pokožku kolem KS léze. Panretin gel může způsobovat nežádoucí podráždění nebo zčervenání zdravé pokožky.

-Používáte-li Panretin gel, nepoužívejte prostředky na odpuzování hmyzu ani jiné prostředky obsahující DEET (N,N-diethyl-m-toluamid).

-Léčené místo se nesmí vystavovat dlouhodobému působení slunečního záření ani jiných zdrojů ultrafialového (UV) záření (jako je například solárium).

-Mezi aplikacemi Panretin gelu je možné použít minerální olej, aby pomohl předcházet přílišné suchosti nebo svědění. Minerální olej však nesmí být aplikován dříve než dvě hodiny před nebo po aplikaci Panretin gelu.

-Ženy v plodném věku musí během doby používání Panretin gelu a jeden měsíc poté používat účinnou antikoncepci.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Na léčení KS lézí nepoužívejte žádné jiné prostředky; nepoužívejte prostředky k odpuzování hmyzu.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Používání Panretin s jídlem a pitím

Nedoporučuje se přijímat v potravě více vitaminu A, než je množství, které vám doporučí lékař.

Těhotenství

NEPOUŽÍVEJTE Panretin gel v těhotenství nebo pokud zamýšlíte otěhotnět. Další informace vám poskytne lékař. Během doby používání Panretin gelu a jeden měsíc poté musíte používat účinnou antikoncepci.

Kojení

V době, kdy používáte Panretin gel, nekojte své dítě. Dávejte pozor, aby se pokožka vašeho dítěte nedotkla těch míst na vaší kůži, která jsou čerstvě ošetřena Panretin gelem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Není pravděpodobné, že by Panretin gel ovlivnil vaši schopnost řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje.

3.JAK SE PANRETIN POUŽÍVÁ

Vždy používejte Panretin gel přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při prvním otevření použijte k propíchnutí ochranné fólie zahrocený konec uzávěru.

Jak se Panretin gel aplikuje: určeno výhradně k nanášení na pokožku.

Zpočátku aplikujte Panretin gel dvakrát za den: jednou ráno a jednou večer. Potom váš lékař na základě reakce vašeho KS a případných vedlejších účinků rozhodne, jak často máte gel aplikovat.

Panretin gel naneste na místa postižená KS čistým prstem. Naneste dostatečnou vrstvu gelu na celý povrch všech míst, které chcete ošetřit. Gel není nutno do postižených míst vtírat. Gel se nesmí nanášet na zdravou pokožku kolem postiženého místa. Pečlivé nanesení gelu pouze na plochu s KS napomůže zmírnit podráždění a zčervenání, která se mohou vyskytnout. Po správné aplikaci bude na povrchu postiženého místa viditelné určité množství gelu.

-Okamžitě po nanesení gelu otřete papírovým kapesníkem prst/y, kterým/i jste nanášel/a gel; otřete také zdravou kůži, která je případně potřísněna gelem. Umyjte si ruce vodou a mýdlem a otřete zdravou kůži potřísněnou gelem.

-Nechte gel tři až pět minut zaschnout, a pak teprve léčenou plochu zakryjte volným oblečením. Léčené léze nezakrývejte obvazy ani náplastmi.

-Při koupání nebo sprchování používejte jemné mýdlo.

-Jestliže máte pocit, že účinek Panretin gelu je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

-Nejméně tři hodiny po aplikaci gelu se nesmíte sprchovat a koupat.

-Léčená místa neškrábejte.

-Panretin obsahuje alkohol. Chraňte před otevřeným ohněm.

O době trvání vaší léčby vás bude informovat váš lékař.

Nebuďte zklamaný/á, pokud nezaznamenáte okamžité zlepšení.

Může trvat až 12 týdnů, než se zlepšení projeví.

Nezastavujte léčbu při prvních známkách zlepšení.

Pokud se u vás objeví nežádoucí účinky na kůži, budete možná muset snížit počet aplikací za den nebo na krátkou dobu přestat Panretin gel používat. Je důležité, abyste se poradili s lékařem, který vám sdělí, jak postupovat.

Jestliže jste použil/a více Panretin, než jste měl/a:

Nejsou k dispozici žádné zkušenosti s předávkováním Panretinu.

Jestliže jste zapomněl/a užít Panretin:

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Další dávku aplikujte v obvyklou dobu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Panretin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Výskyt nežádoucích účinků je nejpravděpodobnější na místě aplikace Panretin gelu a obvykle začíná zčervenáním. Při pokračující aplikaci Panretin gelu může intenzita zčervenání a podráždění narůstat a může se objevit otok v místě aplikace. Pokud vás nežádoucí účinky budou příliš obtěžovat a objeví se intenzivní zčervenání a podráždění, vyrážka, otok nebo bolest, budete muset požádat svého lékaře, aby vám poradil, jak dávku Vašeho léku upravit. Většina pacientů je schopna pokračovat v léčbě Panretin gelem po změně počtu aplikací za den. Někdy je nutné léčbu přerušit; Váš lékař vám poskytne související informace..

Na pokožce léčené Panretin gelem byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (které se mohou objevit u více než 1 z 10 léčených pacientů): vyrážka, olupování, podráždění, zčervenání;

popraskání, tvoření strupů a krust, prosakování, mokvání; bolest, pálení, bolestivost;

svědění.

Časté (které se mohou objevit u méně než 1 z 10, ale u více než 1 ze 100 léčených pacientů): tvoření šupin, olupování, suchá pokožka;

otok, zánět;

píchání, mravenčení; krvácení;

změna barvy pokožky; kožní vřed.

Méně časté (které se mohou objevit u méně než 1 z 100, ale u více než 1 ze 1000 léčených pacientů): infekce;

alergické reakce;

otok lymfatických uzlin; bledá pokožka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

JAK PANRETIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na okraji tuby. Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte v pevně uzavřeném obalu. Po každém použití tubu pevně uzavřete uzávěrem.

Po otevření použijte do 90 dní.

Otvor tuby s Panretin gelem je zaslepen ochrannou kovovou fólií. Pokud byla tato fólie propíchnuta nebo při prvním otevření tuby není viditelná, NEPOUŽÍVEJTE přípravek a vraťte jej do lékárny, kde vám byl vydán.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Panretin obsahuje

-Léčivou látkou je alitretinoin, 1 g gelu obsahuje 1 mg alitretinoinu

-Dalšími složkami jsou ethanol, makrogol 400, hyprolóza a butylhydroxytoluen.

Jak Panretin vypadá a co obsahuje toto balení

Panretin je čirý gel žluté barvy a je dodáván ve víceúčelové hliníkové tubě s obsahem 60 g, potažené na vnitřní straně epoxidovou pryskyřicí.

Každá papírová skládačka obsahuje jednu tubu gelu.

Držitel rozhodnutí o registraci

Eisai Ltd.

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Velká Británie

Výrobce

Eisai Manufacturing Limited

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Eisai Europe Ltd.

Eisai Ltd.

Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Jungtinė Karalystė)

България

Luxembourg/Luxemburg

Eisai Ltd.

Eisai Europe Ltd.

Teл.: + 359 2 810 39 96

Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Eisai GesmbH organizačni složka

Eisai Ltd.

Tel.: + 420 242 485 839

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Nagy-Britannia)

Danmark

Malta

Eisai AB

Eisai Ltd.

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(Sverige)

(Ir-Renju Unit)

Deutschland

Nederland

Eisai GmbH

Eisai B.V.

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Eesti

Norge

Eisai Ltd.

Eisai AB

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ühendkuningriik)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Eisai GesmbH

Τηλ: +30 210 668 3000

España

Polska

Eisai Farmacéutica, S.A.

Eisai Ltd.

Tel: + (34) 91 455 94 55

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Wielka Brytania)

France

Portugal

Eisai SAS

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Tel: + 351 214 875 540

Hrvatska

România

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +40 21 301 7469

(Velika Britanija)

 

Ireland

Slovenija

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(United Kingdom)

(Velika Britanija)

Ísland

Slovenská republika

Eisai AB

Eisai GesmbH organizačni složka

Sími: + 46 (0)8 501 01 600

Tel.: + 420 242 485 839

(Svíþjóð)

(Česká republika)

Italia

Suomi/Finland

SIGMA-TAU

Eisai AB

Tel: +39 06 91391

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

 

(Ruotsi)

Κύπρος

Sverige

Eisai Ltd.

Eisai AB

Τηλ: +44 (0) 845 676 1400

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ηνωµένο Βασίλειο)

 

Latvija

United Kingdom

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(Anglija)

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA): http://www.ema.europa.eu /.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis