Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pedea (ibuprofen) – Označení na obalu - C01EB16

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Pedea
Kód ATCC01EB16
Látkaibuprofen
VýrobceOrphan Europe S.A.R.L.

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU TEXT NA VNĚJŠÍM OBALU

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Pedea 5 mg/ml injekční roztok

Ibuprofenum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml obsahuje 5 mg ibuprofenum

Jedna 2 ml ampule obsahuje 10 mg ibuprofenu

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: trometamol, chlorid sodný, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková 25%, voda na injekci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok

Ampule 4 x 2 ml

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Intravenózní podání v krátké infuzi

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNÉ DO

EXP

Z mikrobiologického hlediska musí být přípravek použit okamžitě.

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Po prvním otevření ampule musí být nepoužitá část znehodnocena.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/04/284/001

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK NA SKLENĚNÉ AMPULI

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

Pedea 5 mg/ml injekce Ibuprofenum

i.v.

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

Viz příbalová informace

3.POUŽITELNÉ DO

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

10 mg / 2 ml

6.JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis