Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Souhrn údajů o přípravku - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Quadramet
Kód ATCV10BX02
Látkasamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
VýrobceCIS bio international

1.NÁZEV P ŘÍPRAVKU

Quadramet 1,3 GBq/ml injekční roztok

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml roztoku obsahuje 1,3 GBq/ml Samarii (153Sm) lexidronamum pentanatricum k datu kalibrace (odpovídá 20 – 80 µg/ml samaria v 1 lahvi čce)

Specifická aktivita samaria je přibližn ě 16 – 65 MBq/µg samaria.

Každá lahvička obsahuje 2 – 4 GBq k referen čnímu datu.

Samarium-153 emituje jak částice beta o střední energii, tak zobrazitelný foton gamaa má poločas přeměny 46,3 hodin (1,93 dne). Základní emise záření samaria-153 jsou uvedeny v Tab. 1.

 

TABULKA 1 : ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMISI ZÁ

ŘENÍ SAMARIA-153

 

ření

Energie (keV)*

Zastoupení

 

Beta

30 %

 

Beta

50 %

 

Beta

20 %

 

Gama

29 %

 

 

 

 

*U emisí beta jsou uvedeny maximální energie, průměrná energiečástic beta je 233 keV.

Pomocné látky se známýmčúinkem: sodík 8,1 mg/ml.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý, bezbarvý až sv ětle jantarový roztok s pH v rozmezí od 7,0 do 8,5.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Quadramet je určen ke zmírnění bolesti v kostech u pacientů s mnohočetnými bolestivými

99m

osteoblastickými kosterními metastázami, které při skenování kostí vychytávají techneciem ( Tc) značené bifosfonáty.

Přítomnost osteoblastických metastáz, které vychytávají techneciem (99mTc) značené bifosfonáty, by měla být potvrzena p řed léčbou.

4.2Dávkování a způsob podání

Quadramet smí podávat pouze lékaři se zkušenostmi s používáním radiofarmak a po kompletním onkologickém vyšetření pacienta kvalifikovanými lékaři.

Dávkování

Doporučená dávkařípravku Quadramet je 37 MBq na 1 kg tělesné hmotnosti.

Pediatrická populace

Přípravek Quadramet se nedoporučuje pro použití u d ětí mladších než 18 let v d ůsledku nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti.

Způsob podání

Quadramet se podává pomalou nitrožilní cestou prostřednictvím zavedené nitrožilní kanyly po dobu jedné minuty. Quadramet se nesmí před použitím ředit.

Pacienti, kteří na Quadramet reagují, obvykle pociťují počátek zmírnění bolesti 1 týden po léčbě. Zmírnění bolesti může p řetrvat po dobu 4 týdn ů až 4 m ěsíců. Pacienti, kteří pociťují zmírnění bolesti, mohou být vyzváni, aby omezili používání opioidníchanalgetik.

Opakované podávání Quadrametu byěmlo vycházet z odpovědi jednotlivých pacient ů na předchozí léčbu a z klinických p říznaků. Je třeba dodržovat minimální interval 8 týdnů, potřebný k obnovení přiměřené funkce kostní dřeně.

Údaje o bezpe čnosti opakovaného dávkování jsou omezené a zakládají se na používání přípravku ze soucitu.

Pokyny týkající se p řípravy léčivého přípravku před podáním naleznete v bodě 12.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku (etylendiamintetrametylenfosfonat /EDTMPnebo podobné fosfonáty) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

u těhotných žen (Viz bod 4.6)

u pacientů, kteří se v předchozím období 6 týdn ů podrobili chemoterapii nebo externí radiační terapii na polovinu těla.

Quadramet se používá pouze jako paliativní prostředek a nelze ho používat soub ěžn ě s myelotoxickou chemoterapií, neboť se tím může zvýšit myelotoxicita.

S jinými bifosfonáty se nesmí používat v případě, že je zobrazena interference p ři skenování kostí pomocí techneciem (99mTc) značeného bifosfonátu.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při nepřítomnosti klinických údajů je nutno injikovanou aktivitu přizpůsobit funkci ledvin.

Použití p řípravku Quadramet u pacientů s prokázaným ohrožením funkční rezervy kostní dřeně

po předchozí terapii nebo vlivem choroby se nedoporučuje, pokud potenciální přínos léčby nepřevýší její rizika.

Vzhledem k možnému potlačení kostní dřeně po podání je řteba týdn ě sledovat krevní obraz po dobu nejméně 8 týdn ů, počínaje 2 týdny po podání přípravku Quadramet nebo do doby obnovení přiměřené funkce kostní dřeně.

Pacienta je třeba vyzvat před injekcí k vypití (nebo mu dodat nitrožilním podáním) minimálně 500 ml tekutin, a k co nejčastějšímu mo čení, aby se snížilo p ůsobení záření na močový m ěchý ř.

Jelikož klírens p řípravku Quadramet probíhá rychle, po 6–12 hodináchod podání nejsou řteba žádná opatření týkající se radioaktivity vylu čované močí.

Zvláštní opatření, jako je cévkování močového měchý ře, je nutno provést během šesti hodin po podání inkontinentním pacientům, aby se minimalizovalo riziko radioaktivního zamoření oděvu, ložního prádla a okolí pacientova. U ostatních pacientů je třeba sbírat moč po dobu nejméně šesti (6) hodin .

Cévkování močového měchý ře je nutno provést u pacientů s močovou obstrukcí.

Radiofarmaka mohou přijímat, používat a podávat pouze oprávněné osoby v určených klinických zařízeních. Jejich příjem, skladování, přeprava a likvidace podléháředpisům a příslušným povolením místních kompetentních oficiálních orgánů.

Radiofarmaka musí uživatel p řipravovat způsobem, který vyhovuje požadavk ům jak na radiační bezpečnost, tak na farmaceutickou kvalitu. Je nutno přijmout příslušná aseptická opatření, vyhovující požadavk ům správné výrobní praxe pro léčivé přípravky.

4.5Interakce s jinými léčivými p řípravky a jiné formy interakce

Vzhledem k potenciálním aditivním účinkům na kostní dřeň nesmí léčba probíhat souběžn ě

s chemoterapií nebo zevní radiační terapií. Quadramet lze podávat následně po kterémkoli z těchto způsobů čby, jakmile je umožn ěna přiměřená obnova dřeně.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Quadramet je kontraindikován (viz 4.3) věthotenství. Možnost t ěhotenství je třeba striktně vyloučit. Ženy schopné otěhotnět musí používat účinnou antikoncepci v průběhu léčby i po celou dobu sledování.

Kojení

Neexistují žádné dostupné údaje týkající se vylučování přípravku Quadramet do mateřského mléka. Je-li tedy podání přípravku Quadramet považováno za nezbytné, jeřteba kojení nahradit umělou výživou a odst říkané mléko zlikvidovat.

4.7Ú činky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8Nežádoucí účinky

U pacientů, kteří dostávají Quadramet, byl pozorován pokles počtu bílých krvinek a desti ček a anémie. V klinických studiích po 3 až 5 týdnech po podání d ávky poklesl počet bílých krvinek a desti ček maximálně o 40 – 50 % základní hodnoty, a obvykle se do 8 týdnů po léčbě vrátil k hodnotámředp léčbou.

Několik pacientů, u kterých se projevila hematopoetické toxicita 3. nebo 4. stupně, buď nedávno prošlo zevní radia ční terapií nebo chemoterapií, anebo mělo rychle postupující chorobu

s pravděpodobným postižením kostní d řeně.

Postmarketingové zprávy o trombocytopenii zahrnujíojedinělá hlášení intrakraniálního krvácení a případy končící fatálně.

Malý po čet pacientů hlásil dočasné zhoršení bolesti v kostech krátce po injekcireakce( na ozáření). Obvykle je tato bolest mírná, omezeného trvání aojevujepr se do 72 hodin po injekci. Tyto reakce obvykle odpovídají na podání analgetik.

Byly hlášeny nežádoucí lékové reakce jako nevolnost, zvracení, průjem a pocení.

Po podání přípravku Quadramet byly hlášeny hypersenzitivní reakce včetně vzácných případů anafylaktické reakce.

U několika pacientů se objevily komprese míchy/nervových ko řenů, diseminovaná intravaskulární koagulace a cerebrovaskulární příhody. Výskyt t ěchto příhod může být spojen s vývojem choroby pacienta. Při metastázách do míchy na cervikodorzální úrovnilzenevyloučit zvýšené riziko komprese míchy.

Dávka ozáření vyplývající z terapeutického působení může vést k vyššímu výskytu rakoviny a mutací. Ve všech p řípadech je nutné se ujistit, že rizika z ozáření jsou nižší než z nemoci samotné.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umož ňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Přípravek může podávat pouze kvalifikovaný personál ve specializovaných za řízeních. Možnost farmakologického předávkování je tedy mizivá.

Rizika, která lze očekávat, jsou spojena s neúmyslným podáním nadměrné radioaktivity. Dávku ozáření těla lze omezit podporou diurézy ačastým vylu čováním moči.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ůrzná radiofarmaka pro zmírnění bolesti.

ATC kód: V10BX02

Mechanismus účinku

Quadramet má afinitu ke kostní tkáni a koncentrujese v oblastech přeměny kostí v těsném spojení s hydroxyapatitem.

Farmakodynamické účinky

Studie na potkanech prokázaly, že Quadramet rychlemizí z krve a lokalizuje se v růstových oblastech kostní hmoty, obzvláště v osteoidní vrstvě podléhající mineralizaci.

Klinická účinnost a bezpečnost

Při klinických studiích používajících dvojrozm ěrné zobrazovací metody se Quadramet hromadí s poměrem léze vůči normální kosti 5 a poměrem léze vůči měkké tkáni cca 6. Proto oblasti metastatického postižení mohou akumulovat významn ě větší množství Quadrametu než okolní normální kost.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Totální skeletální vychytávánířípravku Quadramet ve studiích 453 pacientů s různými primárními malignitami bylo 65,5 ± 15,5 % podané aktivity. Pozitivní korelace byla nalezena mezi skeletálním vychytáváním a počtem metastatických ložisek. Naopak, skeletální vychytávání bylo v nepřímé úměrnosti k plasmatické radioaktivitě po 30 minutách.

Eliminace

U pacientů Quadramet rychle mizí z krve. Po třiceti minutách od injekce tohoto přípravku

22 pacientům zůstalo v plazmě pouze 9,6 ± 2,8 % podané aktivity. Po 4 a 24 hodinách plazmatická radioaktivita poklesla z 1,3 ± 0,7 % na 0,05 ± 0,03 %.

Vylučování močí probíhalo převážně během prvních 4 hodin (30,3 ± 13,5 %). Po 12 hodináchse 35,3 ± 13,6 % podané aktivity vyloučilo do moči. Menší vylu čování v moči se objevilo u pacientů, kteří měli rozsáhlé kostní metastázy, bez ohledu na množství podaného radiofarmaka.

Biotransformace

Rozborem vzorků moči se zjistilo, že radioaktivita je p řítomná jako intaktní komplex.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Produkty radiolýzy Sm-EDTMP prokázaly renální toxicitu u potkanů a psů s hladinou nulového účinku 2,5 mg/kg.

Opakované podávání dávek samariaSm)( -EDTMP psům indikovalo mírně prodlouženou dobu obnovy potlačené kostní dřeně a periferních hematologických parametr ů v porovnání s dobou potřebnou po podání jediné dávky.

Radioaktivní Sm-EDTMP nebyl testován na mutagenicitu/kancerogenicitu, ale vzhledem k dávce ozáření vyplývající z terapeutického působení je třeba předpokládat, že představuje genotoxicko/kancerogenní riziko.

Neradioaktivní Sm-EDTMP neprojevoval žádný mutagenní potenciál v sérii testů in vivo a in vitro. Tytéž výsledky byly pozorovány u Sm-EDTMP obohaceného radiolytickými degradanty.

Ve studii kancerogenního potenciálu EDTMP se při vysokých dávkách objevily u potkanů osteosarkomy. Vzhledem k nepřítomnosti genotoxických vlastností lze tyto účinky připsat chelatačním vlastnostem EDTMP, jež vedou k poruchám kostního metabolismu.

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící vliv Quadramet na reprodukci.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Celkový EDTMP (jako EDTMP.H2O)

Kalcium-EDTMP sodná ůsl (jako Ca)

Celkový sodík (jako Na)

Voda na injekci

6.2Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý p řípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými p řípravky.

6.3Doba použitelnosti

1 den od referenčního času uvedeného na štítku.

Použijte do 6 hodin od rozmrazení. Po rozmrazení zn ovu nezmrazujte.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Quadramet se dodává zmrazený v suchém ledu.

Uchovávejte v původním balení v mrazničce při teplotě –10 0C až –20 °C.

Uchovávání musí být v souladu s místními řpedpisy pro radioaktivní látky.

6.5Druh obalu a velikost balení

15 ml injekční lahvička z bezbarvého skla (typ I dle Evropského lékopisu) uzavřená chlorobutyl/kaučukovou zátkou potaženou teflonem s hliníkovým odlupovacím víčkem.

Každá lahvička obsahuje 1,5 ml (2 GBq při kalibraci) až 3,1 ml (4 GBq p ři kalibraci) injekčního roztoku.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Podávání radiofarmakředstavujep pro ostatní osoby riziko zevního ozáření nebo kontaminace rozlitou močí, zvratky atd. Proto je třeba dodržovat požadavky radia ční ochrany v souladu s národními předpisy.

Všechen nepoužitý lé čivý p řípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

(Viz bod 12 pro podrobné instrukce o přípravě produktu).

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex

FRANCIE

8.REGISTRAČČÍSLO(A)

EU/1/97/057/001

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 5. února 1998

Datum posledního prodloužení registrace: 12. prosin ce 2007

10.DATUM REVIZE TEXTU

11.DOZIMETRIE

Odhadované absorbované dávky ozáření průměrného dospělého pacienta při nitrožilní injekci Quadrametu jsou uvedeny v Tabulce 2. Dozimetrické odhady vycházely z klinických biodistribučních studií s použitím metod, které pro výpo čty dávek ozáření vypracoval Výbor Medical Internal Radiation Dose (MIRD) Společnosti nukleární medicíny (Society of Nuclear Medicine).

Jelikož se Quadramet vylu čuje močí, byla radiační expozice založena na 4,8 hodinovém intervalu vyprazdňování moči. Odhady dávek ozáření pro kost a kostní dřeň předpokládají, že se radioaktivita ukládá na povrchu kostí v souladu s autoradiogramyvzorků kostí pacientů, kteří dostávali Quadramet.

Dávky ozáření jednotlivých orgánů, které nemusí být cílovými orgány terapie, mohou být významn ě ovlivněny patofyziologickými zm ěnami, vyvolanými postupem choroby. Toto je t řeba vzít v úvahu při používání následující informace :

TABULKA 2 : ABSORBOVANÉ DÁVKY ZÁ ŘENÍ

Orgán

Absorbovaná dávka injikované aktivity (mGy/MBq)

 

 

Červená kostní dřeň

1,54

Děloha

0,011

Hrudník

0,003

Játra

0,005

Kůže

0,004

Ledviny

0,018

Mozek

0,011

Nadledviny

0,009

Ovaria

0,008

Pankreas

0,005

Plíce

0,008

Povrch kostí

6,76

Slezina

0,004

Stěna močového měchý ře

0,973

Stěna myokardu

0,005

Stěna sestupného tračníku

0,010

Stěna vzestupného tračníku

0,005

Štítná žláza

0,007

Svaly

0,007

Tenké střevo

0,006

Testes

0,005

Thymus

0,004

Žaludek

0,004

Žlu čník

0,004

 

 

Efektivní dávka (mSv/MBq)

0,307

 

 

Efektivní dávka vyplývající z injikované aktivity 2590 MBq je pro tento přípravek 796 mSv.

Pro podanou aktivitu 2 590 MBq je typická dávka ozáření cílového orgánu, kostních metastáz, 86,5 Gy a typické dávky ozáření kritických orgánů jsou: normální povrch kosti 17,5 Gy,červená kostní dřeň 4,0 Gy, stěna močového měchý ře 2,5 Gy, ledviny 0,047 Gy a ovaria 0,021 Gy.

12.NÁVOD PRO P ŘÍPRAVU RADIOFARMAK

Před podáním nechte přípravek rozmrazit při pokojové teplotě.

Roztok pro injekci je nutno před použitím vizuálně zkontrolovat. Musí být čirý bez částic. Kontrolující osoba si musí při prohlížení čirosti roztoku chránit zrak.

Aktivitu je třeba těsně před podáním změřit zařízením pro měření aktivity. Před podáním Quadrametu je nezbytné ověření aktivity, která má být podána a identifikace cientapa.

Z důvodů radiační bezpečnosti musí být pacient léčen v zařízení majících povolení k terapeutickému používání radioaktivních otevřených zdroj ů ionizujícího záření. Pacient bude propušt ěn, jakmile bude úroveň expozice vyhovovat limitům předepsaným platnými p ředpisy.

Všechen nepoužitý lé čivý p řípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury http://www.ema.europa.eu

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis